Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Alle velden resetten naar ALLES
Wapentype 1
Wapentype 2
Wapentype 3

Friese familiewapens doorzoekbaar gemaakt

Friese familiewapens gecategoriseerd naar inhoud

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 101

naam: Aggama, Ientje Pieters
aant.: dochter van Pieter Alefs van Aggama en Yntje Siedses van Eminga; gehuwd Feie Feies van Goslinga;
Wapen: wapen1507

foto: Hendrik de Jong

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 9681

... Goslinga ...
naam: Goslinga, Feie Feies
aant.: zoon van Feie Tjepkes van Goslinga en Jens Tjepkes van Sjoorda; gehuwd Ientje van Aggama;
Wapen: wapen1506

foto: Hendrik de Jong

boeknummer: 9681

objecttekst idem
naam: Bonga, Sjadde Wopkes van
aant.: dochter van Wopke van Bonga; gehuwd Jacob Rufelaert; bewoner van Rinsma State

Wapen: wapen1505

foto: Melle Koopmans

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 1257

Int jaer ons heeren jesu christi duysent ses hondert ende seventien heeft mij Hans Falck van Nuerenberg ghegoten in Leeuwarden

Juncker Jacob Rufelaert
Syadde van Bungha
Juncker Haie van Rinia die Yunge
Lievinus Roelandts van Ghendt minister in Driesum ende Talle Ude dochter
Sypke Reitses ende Hilck Gertyens dochter
naam: Rufelaert, Jacob
aant.: ; bewoner van Rinsma State

Wapen: wapen1504

foto: Melle Koopmans

boeknummer: 1257

objecttekst idem
naam: Rinia, Haaie Haaies van
geboortejaar: 1598
sterfjaar: 1640
aant.: zoon van Haaie Haaies van Rinia en Trijntje Siepts van Goslinga; gehuwd 1623 Beatrix Lieuwkema; grietman Kollumerland 1627 - 1639

Wapen: wapen1503

foto: Melle Koopmans

boeknummer: 1257

objecttekst idem
naam: Hielkje Gertiens
aant.: ; overleden voor 1640

Wapen: wapen1502

foto: Melle Koopmans

boeknummer: 1257

objecttekst idem
naam: Sipke Reitses
aant.: gehuwd 1 Hielkje Gertiens; gehuwd 2 1640 Tjitske Oenes; overleden na 1654

Wapen: wapen1501

foto: Melle Koopmans

boeknummer: 1257

objecttekst idem
naam: Talle Udes
aant.: ;
Wapen: wapen1500

foto: Melle Koopmans

boeknummer: 1257

objecttekst idem
naam: Ghendt, Lieuwe Roelands van
sterfjaar: 1624
godsdienst: hervormd
aant.: ; dominee; schoolmeester Ten Post, Groningen

Wapen: wapen1499

foto: Melle Koopmans

boeknummer: 1257

objecttekst idem
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, Juliana Johanna Wilkes thoe
doopdatum: 1/27/1689
sterfdatum: 8/29/1770
geboortejaar: 1689
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Wilke George Wilkes thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en Feddina Sophia Johannes van Goslinga; gehuwd 1711 Cornelis Tjaards van Aylva;
Wapen: wapen1498

vindplaats: wapensteen in kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 1262

Cornelis van Aylva grietman over Wonseradeel gecommitteerde staet int mindergetal en Iuliana Iohanna baronesse thoe Schwarzenberg sijn h.w.g. huisvrou
naam: Aylva, Cornelis Tjaards van
sterfdatum: 11/23/1745
geboortejaar: 1684
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjaard van Aylva en Margaretha Johans van Ghendt; gehuwd 1711 Juliana Johanna Wilkes thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg; geboren rond 1684; grietman Wonseradeel 1701 - 1745; gecommitteerde in het mindergetal

Wapen: wapen0680

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV in blauw, een zilveren roos, goud geknopt, vergezeld boven van een ster en beneden van een lelie, alles goud; II en III in zilver een rode dwarsbalk, goud getralied.


Wapen: wapen1497

boeknummer: 1262

objecttekst idem
naam: Liauckema, Anna Scheltes van
sterfdatum: 7/5/1582
aant.: dochter van Schelte van Liauckema en Jeltje van Dekema; gehuwd Tjepke Feies van Goslinga;

Wapen: wapen1496

foto: Melle Koopmans

Omschrijving: I de Friese adelaar, goud gesnaveld en gepoot; II doorsneden: a in blauw een gouden ster; b in rood een zilveren lelie

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 1256

Anno 1581 de 20 [marty] sterf de edele erentfeste heerschap Tiepke van Goslinga

Anno 1582 den 5 ivly sterf de edele eerbare iuffrov Anna van Lyaukama sijn huisfrov
naam: Goslinga, Tjepke Feies van
sterfdatum: 3/20/1581
aant.: zoon van Feie Tjepkes van Goslinga en Jens Tjepkes van Sjoorda; gehuwd Anna Scheltes van Liauckema; lid verbond der edelen

Wapen: wapen1495

foto: Melle Koopmans

boeknummer: 1256

objecttekst idem
naam: Canter Visscher, Adriaan Tammes
geb.datum: 9/30/1707
doopdatum: 10/2/1707
sterfdatum: 7/19/1782
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tamme Cornelis Visscher en Machteld Jacobs Canter; ; geboren Bolsward; grietman Dantumadeel 1753 - 1782; gecommitteerde ten landsdage

Wapen: wapen1494

foto: Melle Koopmans

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 9678

De hoogedel gestrenge heer mr. Adrianus Canter Visscher grietman over Dantumadeel en gecomiteerde staten landts dage e.e. overleden den 19 en begraven den 26 july 1782
naam: Mockema, Beitske Hessels van
aant.: dochter van Hessel van Mockema en Tietje van Humalda; gehuwd Sjoerd Anlofs van Aebinga van Humalda; overleden voor 1511

Wapen: wapen1124

Omschrijving: I de Friese adelaar, goud gesnaveld en gepoot; II doorsneden: a in zilver een gaande zwarte leeuw; b in blauw een gouden lelie.


Wapen: wapen1493

foto: Maikel Galama

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Metslawier
boeknummer: 4482

Hier ist dbegronus der edel und gestreng her Christof v Sternsee r.k..m. mov zu Harlige starf ao 1560 de 1 febrij

Hier ist d begronus der vrau Kunera va Sternsee en dohter va Ropta starf ao 1555 de 5 mart

Dolocher Hagen
Sternsee Sigesdorf

Eisinga Mokema
Ropta Abinga

Anno 1637 den 4 januarij is gesturven den eedlen eersame gestreng her Bocke va Sternsee out 64 iaer en leit hier begraven

Anno 1641 den 20 aprilis is gesturven de eedle eerbare fraue Catharina van Heerma sijn huisfrou out in haer 63 jaer en leit alhier begraven
naam: Aebinga van Humalda, Sjoerd Anlofs van
aant.: gehuwd Beitske Hessels van Mockema; overleden 1515-1524

Wapen: wapen1123


Wapen: wapen1492

foto: Maikel Galama

boeknummer: 4482

objecttekst idem
naam: Sternsee, Christoffel van
sterfdatum: 2/5/1560
godsdienst: rooms
aant.: gehuwd Knierke Worps van Ropta; ook grafsteen te Metslawier; grietman Barradeel 1553-1556; drost; officier

Wapen: wapen1353

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV gedeeld van zilver en rood en een blauwe lelie over alles heen; II en III in goud een stappende neger, in de linkerhand houdend een zwarte knuppel, rustend op de linkerschouder.


Wapen: wapen1491

foto: Maikel Galama

boeknummer: 4482

objecttekst idem
naam: Gercama, Sikke Gerkes
geb.datum: 8/18/1808
doopdatum: 9/4/1808
sterfdatum: 1/25/1901
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Gerke Johannes Gercama en Sjoukje Rientses; ;

Wapen: wapen1490

foto: www.digitalecollectienederland.nl

vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Zilvercollectie museum Martena
plaats: Dongjum
boeknummer: 8499

Sikke Gerkes Gercama geboren den 18 augustus 1808 overleden 25 Januari 1901

R.S.H. K.T.F
naam: Sloterdijk, Siemen Dominicus
geb.datum: 2/5/1695
sterfdatum: 9/1/1759
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Dominicus Willems Sloterdijk en Nienke Jacobs Hotsma; gehuwd 1722 Ietje Foekes Jelgersma; belastingontvanger

Wapen: wapen1489

foto: Museum Amsterdam

vindplaats: bokaal
type: Bekers
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 9663

Sloterdick - Jelgersma
naam: Vettevogel, Pieter Wietses
doopdatum: 10/21/1732
geboortejaar: 1732
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Wietse Jans Vettevogel en Akke Pieters Bakker; gehuwd 1761 Trijntje Reins Fellinga, Bolsward; burger officier

Wapen: wapen1488

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

vindplaats: wapenbord Hannemahûs
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 2586

De namen en wapens van de heeren bevelhebbers der stad Harlingen

Hans Willem baron van Plettenberg, raad in de vroedschap, burgemeester der stad Harlingen, mede gedeputeerde staat der provincie Vriesland

SPQH

Bernardus Jelgersma, raad in de vroedschap en burgemeester der stad Harlingen

8 quartr colle Jan de Reus 1760
6 quartr hopm Gerbrand van der Velde 1740
6 quartr vaandrig 1745 hopman 1769 Tjeerd Ratsma
3 quartr hopm Hanso J. van Hasenhoek 1746
3 quartr vaandr 1746 hopm 1770 Jan Schoonebeek
1 quartr hopm Harmen van 't Vlie 1749
1 quartr vaandr Jan Bretton 1749
4 quartr hopm Sipke Nauta 1750
4 quartr vaand: Albert Noordga 1750
5 quartr hopm Sijbout Buma 1753
5 quartr vaandr hopm 1774 Jan Wijngaarden 1759
8 quartr vaandr Ioannes Dronryp 1760
2 quartr hopm Pieter Clamstra 1760
2 quartr vaandr Barend van der Meulen 1761
7 quartr hopm Johannes Spannenburg 1762
7 quartr vaandr. Sicco Rienstra 1762
2 quartr vaandr 1767 hopm 1769 Auke I. Faber
1 quartr vaandr 1768 hopm 1769 Jan Westra
1 quartr vaandr Douwe W. Vettevogel 1769
6 quartr vaandr Harmanus de Waardt 1769
2 quartr vaandr 1769 hopm 1775 Sierk Hoornstra
3 quartr vaandr Willem D. Bakker 1770
4 quartr vaandr hopm 1776 Hein Mollema
3 quartr vaandr luitenant 1785 Cornelis Sijlstra 1773
2 quartr vaandr 1773 hopm 1773 Joeke Bierma
2 quartr vaandr hopm 1777 Simon Wijma 1773
6 quartr vaandr 1771 hopm 1778 P. Heins
5 quartr vaandr 1771 hopm 1777 F. van der Brugh
8 quartr vaandr 1775 luitenant 1775 Simon Miedema
vaandr 1777 Iohane W. Vettevogel
5 quartr vaandr 1777 Michiel Nauta
5 quartr vaandr 1781 A.H. Olinius
4 quartr vaandr 1779 hopm 1781 Bouwe Fontein
3 quartr vaandr 1781 luitenant 1785 Ype Feddema
8 quartr vaandr 1781 luitenant 1785 Jelte Radsma
8 quartr vaandr 1781 luitenant 1785 Piebo C. Bakker
2 quartr vaandr 1782 captein 1785 Pieter W. Vettevogel
secretaris Hermannus Videlius 1749
secretaris Mr. E.F. Harkenroth 1774
wagtmeester Age de Haas 1746
wagtmeester Harmen Gonggrijp 1773
naam: Bakker, Piebe Coenraads
doopdatum: 8/20/1747
geboortejaar: 1747
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Coenraad Willems en Grietje Piebes; gehuwd 1771 Aaltje Wietses de Kok; burger officier

Wapen: wapen1487

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Radsma, Jelte Harmens
doopdatum: 4/12/1744
sterfdatum: 11/15/1781
geboortejaar: 1744
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1775 Feikjes Minnes Tuininga;
Wapen: wapen1486

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Feddema, Iepe Eites
doopdatum: 8/15/1749
sterfdatum: 12/10/1802
geboortejaar: 1749
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Eite Wietses, schoolmeester en Dieuwke Jans; gehuwd 1774 Wilhelmina Alida Zeylstra, Sneek; gedoopt in Anjum; stadssecretaris; burger officier

Wapen: wapen1485

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Fontein, Bouwe Ruurds
doopdatum: 2/20/1757
sterfdatum: 10/7/1837
geboortejaar: 1757
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Ruurd Fontein en Stijntje Duurds Rijpma; gehuwd 1786 Anna van Loon, Harlingen; gedoopt in Dokkum; burger officier; burgemeester

Wapen: wapen1484

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Olingius, Albert Heins
doopdatum: 9/22/1748
geboortejaar: 1748
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hein Joukes en Tetje Piers; gehuwd 1771 Jaartje Ruitinga, Harlingen; gedoopt in Harlingen; burger officier; burgemeester

Wapen: wapen1483

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Nauta, Michiel Sipkes
doopdatum: 12/14/1738
geboortejaar: 1738
aant.: zoon van Sipke Nauta en Petronella Muntes; gehuwd 1760 Grietje Bosscha; gedoopt in Harlingen; burger officier

Wapen: wapen1482

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Vettevogel, Johannes Wietses
doopdatum: 2/20/1743
sterfdatum: 4/17/1824
geboortejaar: 1743
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Wietse Jans Vettevogel en Akke Pieters Bakker; gehuwd 1767 Klaaske Tjebbes van der Meulen; gedoopt in Harlingen; burger officier

Wapen: wapen1481

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Miedema, Simon
aant.:
Wapen: wapen1480

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Brug, F. van der
aant.: ; burger officier

Wapen: wapen1479

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Pieter Heins
geboortejaar: 1738
aant.: gehuwd 1761 Grietje Schouten; geboren rond 1738; burger officier

Wapen: wapen1478

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Bierma, Joeke Jans
doopdatum: 1/17/1736
geboortejaar: 1736
aant.: ;
Wapen: wapen1477

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Zijlstra, Cornelis Annes
geboortejaar: 1734
aant.: gehuwd 1758 Joukje Elias Grem; geboren rond 1734

Wapen: wapen1476

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Mollema, Hein Molles
sterfdatum: 9/17/1786
geboortejaar: 1728
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1 Wiepkje Klases Hibma; gehuwd 2 1764 Corneliske Jacobs Hibma; gehuwd 3 1772 Janna Sophia Rasschen, Harlingen; geboren rond 1747;

Wapen: wapen1475

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Bakker, Willem Douwes
doopdatum: 5/27/1736
geboortejaar: 1738
aant.: Zoon van Douwe Willems en Jetske Jans; gehuwd 1763 Rinske Alberts Noordga; burger officier

Wapen: wapen1474

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Hoornstra, Sierk Siebouts
doopdatum: 1/31/1747
geboortejaar: 1747
aant.: zoon van Siebout Sierks en Rinske Iedes; gehuwd 1771 Antje Heineman, Warns; gedoopt in Harlingen; burger officier

Wapen: wapen1473

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Waard, Harmen Johannes de
doopdatum: 3/27/1736
sterfdatum: 10/14/1812
geboortejaar: 1736
aant.: zoon van Johannes de Waard en Akke Wienes; gehuwd 1 1762 Foekje Jongma, Harlingen; gehuwd 2. 1774 Jeltje Stapert, Harlingen; gehuwd 3 1784 Aagje Bretton, Harlingen; gehuwd 4 1789 Hendrina Winia, Harlingen; vroedsman; burgemeester 1775-1795; burger officier

Wapen: wapen1472

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Vettevogel, Douwe Wietses
doopdatum: 5/15/1740
geboortejaar: 1740
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Wietse Jans Vettevogel en Akke Pieters Bakker; gehuwd 1765 Liesbeth Reinders Tadema, Harlingen; gedoopt in Harlingen; burger officier

Wapen: wapen1471

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Westra, Jan Jarigs
geb.datum: 2/10/1738
doopdatum: 3/16/1738
sterfdatum: 6/20/1775
godsdienst: hervormd
aant.: ; koopman; procureur; burger officier

Wapen: wapen1470

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Faber, Auke I.
aant.: ; burger officier

Wapen: wapen1469

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Rienstra, Sikke
sterfdatum: 8/7/1806
geboortejaar: 1732
aant.: gehuwd 1755 Klaaske Vettevogel, Harlingen;
Wapen: wapen1045


Wapen: wapen1468

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Spannenburg, Johannes Lases
geboortejaar: 1724
aant.: zoon van Laas Spannenburg; gehuwd 1749 Maria Tousaint, Harlingen; geboren rond 1724

Wapen: wapen1467

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Meulen, Barend Alefs van der
doopdatum: 11/1/1729
geboortejaar: 1729
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Alef van der Meulen, hopman en Grietje Rovel; gehuwd 1752 Gerlofke Wierds van der Wiarda, Bolsward; burger officier

Wapen: wapen1466

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Clamstra, Pieter Jans
geboortejaar: 1739
aant.: gehuwd 1764 Rinske Marnstra, Harlingen; geboren rond 1739; burger officier

Wapen: wapen1465

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Dronrijp, Johannes
geboortejaar: 1721
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1760 Elisabeth Johannes Schrader; geboren rond 1721; meester

Wapen: wapen1464

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Wijngaarden, Jan
sterfjaar: 1770
aant.: gehuwd 1752 Aukje Lanting, Harlingen; burger officier; vroedsman sinds 1743

Wapen: wapen1463

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Buma, Siebout Siebouts
doopdatum: 11/8/1685
geboortejaar: 1685
sterfjaar: 1768
aant.: zoon van Siebout Wopkes Buma en Idske Siebouts; ; burger officier; zilversmid

Wapen: wapen1462

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Noordga, Albert Jacobs
aant.: ; burger officier

Wapen: wapen1461

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Nauta, Sipke Sjoerds
geboortejaar: 1710
aant.: gehuwd 1735 Petronella Munter, Harlingen; geboren rond 1710; burger officier

Wapen: wapen1460

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Bretton, Jan Tjerks
geboortejaar: 1712
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1737 Aukje Gonggrijp; geboren rond 1712; burger officier

Wapen: wapen1459

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Vlie, Harmen Jans van 't
geboortejaar: 1708
aant.: gehuwd 1708; gehuwd 1733 Geertje Iedes; burger officier

Wapen: wapen1458

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Schoonebeek, Jan Jans
geboortejaar: 1712
aant.: gehuwd 1737 Holkje Jacobs, Harlingen; geboren rond 1712;burger officier

Wapen: wapen1457

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Radsma, Tjeerd Jacobs
geboortejaar: 1694
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1. 1719 Geertruida Heiligringh, Amsterdam; gehuwd 2 Aaltje Martens Tjarda; geboren rond 1694; burger officier

Wapen: wapen1456

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Velde, Gerbrand van der
aant.: ; burger officier

Wapen: wapen1455

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Jelgersma, Bernard Wilts
doopdatum: 5/19/1722
geboortejaar: 1722
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Wilt Jelgersma en Fokeltje Acker; gehuwd 1754 Catharina Jorna, Tzum; arts; burger officier

Wapen: wapen1454

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Plettenberg, Hans Willem Hendrik Casimirs van
geb.datum: 12/1/1732
doopdatum: 12/3/1732
sterfdatum: 6/6/1800
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hendrik Casimir van Plettenberg en Agatha Petronella van Ammama; gehuwd 1788 Maria Johanna Hermanna Keizer; gedoopt in Leeuwarden;

Wapen: wapen1453

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Gonggrijp, Harmen Jans
doopdatum: 12/7/1751
sterfdatum: 12/23/1790
geboortejaar: 1751
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jan Harmens Gonggrijp en Geertje Harings; gehuwd 1774 Aafke Wietses de Kok, Harlingen; gedoopt in Harlingen; wachtmeester

Wapen: wapen1452

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Harkenroth, Eilert Folkerts
godsdienst: hervormd
aant.: ; secretaris; vroedsman sinds 1776

Wapen: wapen1451

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Videlius, Harmen Johannes
geb.datum: 6/21/1720
doopdatum: 6/23/1720
sterfdatum: 6/1/1774
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Johannes Harmens en Jikke Joukes; gehuwd 1741 Anna Braam; edelsmid; rentemeester

Wapen: wapen1450

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Geertje Cornelis
geb.datum: 5/21/1630
sterfdatum: 3/4/1658
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1650 Pieter Jacobs Marswal;

Wapen: wapen1449

vindplaats: oude kerkhof
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Schiermonnikoog
boeknummer: 5764

Anno 1658 den 4 marty sterf die eerbare Gertie Cornelis de huisfrov van Petrvs Marswal tonnemeister van Frieslant confoimr en secretaris van de heerlycheit Schiermvnckoogh out 27 iaren en 41 weecken en leyt alhier begraven met twe kinderen

Hier duickt en luickt haer glans een bloeyend bloem
Hoe los en bros is 's leevenes pronck en roem
Geertruda baerdt, de snell en felle doodt
Ontzielt se beyde en leyt's in moeders schoot
Dus keert het stof tot stof terwyl de ziel
Ontruckt dees ongestuime tuimelwiel
Sich baadt in lust en rust. O mensch gy dwaelt
So, ghij u stond by Nestors euew afmaelt
naam: Marswal, Pieter Jacobs
geboortejaar: 1625
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jacob Marswal; gehuwd 1650 Geertje Cornelis; geboren rond 1625; konvooimeester; grietenijsecretaris; tonnenmeester

Wapen: wapen1448

boeknummer: 5764

objecttekst idem
naam: Jongema, Womkje Aedes van
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Aede Keimpes van Jongema en Saakje Minnes van Eminga; gehuwd 1 Gerlof van Herwey; gehuwd 2 Eelke Saskers van Heringa; gehuwd 3 Fedde van Haerda;
Wapen: wapen1447

vindplaats: Bedstee
type: Overige voorwerpen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 9660

W I E H
naam: Heringa, Eelke Saskers van
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Sasker Wigles van Heringa en Tjitske Oenes van Juwsma; gehuwd 1 Liskje van Rinia; gehuwd 2 Womkje van Jongema; overleden na 1542

Wapen: wapen1446

boeknummer: 9660

objecttekst idem
naam: Bouwmeester, Jacobus Moorman Jacobs
doopdatum: 9/27/1733
sterfdatum: 11/6/1801
geboortejaar: 1733
aant.: zoon van Jacobus Bouwmeester en Anna Margaretha Moorman; gehuwd Sara Margrieta Jongstal; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1445

vindplaats: wapenbord Poptaslot
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 7501

S. Gerroltsma P. Tania S. Bruysveld J. Jellema P. Acronius E. Meekma M. Siderius N. Arnoldi
1712 1712 1712 1712 1715 1720 1720 1724

G. Knock S. Arnoldi E. Wielinga B. Knock
1733 1744 ... 1763

Mr. W. Ouwens mr. J. v Wijckel mr. F. de Kempenaer mr. S. Binckes
1772 1773 1777 1779

Dr H: van Popta als stichter van het huijs 1712

Henricus v.d Haer U.J. Huber mr. J. van Idsinga J.M. Bouwmeester H.J. v Vierssen W.L. van Vierrsen A: Haan Bederis Bonifacius v:d: Haar
1785 1785 1786 1788 1801 1803 1805 1811
naam: Posthumus, Jan Jans
sterfdatum: 8/24/1720
geboortejaar: 1662
aant.: geboren rond 1662; voogd Poptaslot; bouwmeester

Wapen: wapen1444

boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Ouwens, Willem
aant.: gehuwd Johanna Petronella Stelt; voogd Poptaslot; burgemeester

Wapen: wapen1443

boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Hiddema, Eetske Andries van
geboortejaar: 1598
sterfjaar: 1667
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Andries van Hiddema en Aaltje van Galama; gehuwd Tjalling Tjallings van Eysinga; geboren rond 1598;

Wapen: wapen1442

vindplaats: deur Poptaslot
type: Overige voorwerpen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 9659

Eyssinga Hiddema
naam: Eysinga, Tjalling Tjallings van
geboortejaar: 1596
sterfjaar: 1653
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjalling Tjallings van Eysinga en Womkje Aedes van Heringa; gehuwd Eetske Andries van Hiddema; grietman Menaldumadeel 1639-1653; raad ter admiraliteit

Wapen: wapen1441

boeknummer: 9659

objecttekst idem
naam: Haer, Bonifacius Henricus van der
geb.datum: 1/13/1778
doopdatum: 1/23/1778
sterfdatum: 11/1/1827
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Henrcius van der Haer en Anna Charlotta van Boncour; gehuw 1808 Barbara Jetske Anna Broek; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1440

vindplaats: wapenbord Poptaslot
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 7501

S. Gerroltsma P. Tania S. Bruysveld J. Jellema P. Acronius E. Meekma M. Siderius N. Arnoldi
1712 1712 1712 1712 1715 1720 1720 1724

G. Knock S. Arnoldi E. Wielinga B. Knock
1733 1744 ... 1763

Mr. W. Ouwens mr. J. v Wijckel mr. F. de Kempenaer mr. S. Binckes
1772 1773 1777 1779

Dr H: van Popta als stichter van het huijs 1712

Henricus v.d Haer U.J. Huber mr. J. van Idsinga J.M. Bouwmeester H.J. v Vierssen W.L. van Vierrsen A: Haan Bederis Bonifacius v:d: Haar
1785 1785 1786 1788 1801 1803 1805 1811
naam: Haer, Henricus Bonifacius van der
doopdatum: 5/16/1751
sterfdatum: 7/26/1811
geboortejaar: 1751
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Bonifacius van der Hae en Catharina Johanna Grevenstein; gehuwd 1775 Anna Charlotta van Boncour; student; advocaat; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1439

boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Huber, Ulricus Jan Ulricus
doopdatum: 12/29/1752
sterfdatum: 3/23/1804
geboortejaar: 1752
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Ulricus Harmannus Huber en Catharina Berghuis; gehuwd 1786 Wilhelmina de Vriese; student; advocaat; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1438

boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Idsinga, Johannes Gijsberts van
geb.datum: 4/20/1751
doopdatum: 4/25/1751
sterfdatum: 4/1/1842
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Gijsbert Johannes van Idsinga en Willemijna Eduarda Eduard Marius van Burmania; gehuwd 1 1784 Tjebbigje Heimans; gehuwd 2 1797 Geertje Siemens Stijl; gedoopt te Westernijkerk; kapitein ter zee; student; advocaat; voogd Poptaslot

Wapen: wapen1437

boeknummer: 7501

objecttekst idem
naam: Meekma, Evert Jacobs
doopdatum: 2/6/1684
geboortejaar: 1684
aant.: zoon van Jacob Meekma en Wendel Everts; gehuwd 1707 Johanna Rabijnsma; student; arts, voogd Poptaslot

Wapen: wapen1436

boeknummer: 7501

objecttekst idem