Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Alle velden resetten naar ALLES
Wapentype 1
Wapentype 2
Wapentype 3

Friese familiewapens doorzoekbaar gemaakt

Friese familiewapens gecategoriseerd naar inhoud

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 1779

naam: Camminga, Wietse Sikkes van
geb.datum: 11-8-1592
sterfdatum: 24-1-1641
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sikke en Catharina van Camminga
echtgenoot: geh. Vervou, Saapke Hessels
Wapen: wapen0001

commentaar
vindplaats: In het baarhuisje op de begraafplaats achter het gemeentehuis
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Ballum
boeknummer: 216

commentaar

Vincent Lucas

Int jaer ons heren MVCLIJ den X octobris sterf den eedelen en eerentvheste en welghebore heer h Wytzo va Cammingha heer van Amelandt en is hier onder begraven

Ao 1556 de 19 decembris sterf de eedele eerentvheste en welgebore heer heer Hayo va Cammingha heer va Amelandt

Ao 1575 de 29 octobris sterf de eedele eerentvheste en welgebore heer hr Pieter van Cammingha heer va Amelandt

Ao 1574 de 15 octobris sterf de eedele eerbare iuffrou Franske va Minnema vrou va Amelant dhuisfrou va Pieter Camingha voorscre

Heer Pieter van Camminga vrij end' erff. heer van Amelandt is gestorven de 11 marty 1638

Vrou Siouck va Ockinga vrou van Amelandt is gestorven de 4 aprilis 1638

Heer Wytso va Camminga vry end heer op de erff heerlyckheit Amelandt sterf de 24 ianuary 1641 heeft geregeert 2 iaren 46 weecken
naam: Camminga, Pieter Sikkes van
geb.datum: 27-1-1587
sterfdatum: 11-4-1638
aant.: zoon van Sikke en Catharina van Camminga
echtgenoot: geh. Ockinga, Sjoukje Joosts van
Wapen: wapen0001

commentaar
boeknummer: 216

idem
naam: Camminga, Pieter Sikkes van
geb.datum: 16-7-1531
sterfdatum: 29-10-1575
godsdienst: hervormd
aant.: blijkens een portret 23 jaar in 1555
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Minnema, Franske Franses van
Wapen: wapen0001

commentaar
boeknummer: 216

idem
naam: Camminga, Haaie Pieters van
sterfdatum: 19-12-1556
geboortejaar: 1503
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0001

commentaar
boeknummer: 216

idem
naam: Camminga, Wietse Pieters van
sterfdatum: 10-10-1552
geboortejaar: 1492
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0001

commentaar
boeknummer: 216

idem
naam: Bonnema, Liskje Robijns
doopdatum: 24-12-1626
sterfdatum: 23-12-1645
geboortejaar: 1616
aant.: geb. rond 1616; boedelscheiding 1646
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Romeda, Foppe Tjerks
Wapen: wapen0002

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 3278

commentaar

Ao 1664 de 8 maert sterf d eersamen Robyn Haytses Bonnema in leve oud gedeputeerde va den vijf dele dele buytendix ende mede rechter ... iaer hier begraven

Ao 1635 de 26 apr[il sterf de] eerbare Trintie Feddrickx dr Andela out int 41 iaar Robyn Haytzes Bonnema syn wyf

Ao 1634 de 30 maius sterf d eerbare Tiamke Robyns dr Bonnema out i[nt] ... [i]aar

Ao 1630 de 28 maius sterf ... [Ro]bijns dr Bonnema out int 8 iaar [l]eit hier begraven

Ao 1645 de 23 december sterf de eerb[are] ... [Lisck] ... Bonnama dochter de huisvrou [van] Foppe Tiercks z ... leit al hier beg...
naam: Bonnema, Robijn Haitses
sterfdatum: 8-3-1664
geboortejaar: 1590
aant.: geb. rond 1590; geh. 1 1615 Trijntje Frederiks; geh. 2 Ietje Klases; rechter; dijksgedeputeerde
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1615 Andela, Trijntje Frederiks
Wapen: wapen0002

commentaar
boeknummer: 3278

idem
naam: Bonnema, Tjamke Robijns
doopdatum: 14-2-1630
sterfdatum: 30-3-1634
geboortejaar: 1630
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0002

commentaar
boeknummer: 3278

idem
naam: Bonnema, Onbekend Robijns
sterfdatum: 28-5-1630
geboortejaar: 1622
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0002

commentaar
boeknummer: 3278

idem
naam: Bonnema, Haitse Eeltjes
geb.datum: 6-3-1794
doopdatum: 23-3-1794
sterfdatum: 11-8-1836
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Eeltje Haitses Bonnema en Dieuwke Jans Kingma
Wapen: wapen0003

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Friese zilveren sierlepels uit de achttiende eeuw
plaats: Kimswerd
boeknummer: 7311

commentaar

Haitse Eeltjes Bonnema is gebooren 6 maart 1794 smiddags om 1 uur
naam: Scheltinga, Cornelis Arend Cornelis van
geb.datum: 25-5-1770
doopdatum: 6-6-1770
sterfdatum: 31-12-1808
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0004

commentaar
vindplaats: kerktoren, memoriesteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Aegum
boeknummer: 45

commentaar

De jonge heer Cornelis Arent van Scheltinga heeft tot opbouw der muuren van deese kerk den eerste steen gelegt in't sevende jaar zijns leeftijd 1777
naam: Dooitse Bokkes
sterfdatum: 27-10-1675
geboortejaar: 1649
aant.: rechter; belastingontvanger
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0005

commentaar
vindplaats: in de kerktoren
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Aegum
boeknummer: 40

commentaar

Anno 1675 de 27 october is in de heere gerust die eersamen freyer Doitse Bockes ontfanger en dorprechter van Aegum out in't 27 iaer en leit alhier begraven
naam: Iemkje Reins
geboortejaar: 1589
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1589
echtgenoot: geh. Gorrit Franses
echtgenoot: geh. 1612 Siccama, Rein Pieters
Wapen: wapen0006

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Allingawier
boeknummer: 84

commentaar

Anno 16[4?]. den 30 may is gesturven de eerbare Imck Reyns dor de huysvrou van Reyn Pytters ende Gorrijt Fransen olt ontrent 5. iaer ende leit hier begraven
naam: Ientema, Iepe Bontes
sterfdatum: 30-12-1670
geboortejaar: 1618
godsdienst: hervormd
echtgenoot: geh. Siccama, Pietje Reins
echtgenoot: geh. Rinske Sietses
Wapen: wapen0007

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Allingawier
boeknummer: 82

commentaar

Anno 1670 den 30 desember is in den heere gerust den eersamen Yppe Bontes Intema out ontrent 52 iaer ende leit alhier begraven

Ao 1642 den 16 yanuares is in den heere gerust de eerbare Reyncks Sytses dor die huisfrou van Yppe Bontes Yntema out 22 iaer ende leit hier begraven

Ao 1653 den 15 martis is in den heere gerust die eerbare Pittie Reins dor Sickma die huisfrou van Yppe Bontes Yntema out 30 iaren en leit hier begraven

Anno 1671 den 1 maeyes is in den heere gerust den eersame Sytse Yppes Intema out ontrent 30 iaer ende leit alhier begraven
naam: Scheltinga, Jetske Lieuwes van
sterfdatum: 28-8-1708
geboortejaar: 1679
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Vierssen, Willem Lieuwes van
Wapen: wapen0008

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 188

commentaar

Vrouw Ietske van Scheltinga huisvrouw van de heere Willem Lievius van Fiersen maijoor en capti int reegement van de hartogh van Saxseneijsenagh overleden den 28 augusti aetatis int 29e jaar 1708
naam: Scheltinga, Catharina Lieuwes van
doopdatum: 13-5-1694
sterfdatum: 6-12-1712
geboortejaar: 1693
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0009

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 191

commentaar

Wel ed juffr. Catrijna van Scheltinga old XIX jaar overleden den VI desember Ao MDCCXII
naam: Rosema, Johannes Rompts van
sterfdatum: 23-7-1620
geboortejaar: 1587
godsdienst: hervormd
aant.: geh. Trijntje Harmens Cleveringa
Wapen: wapen0010

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 170

commentaar

Anno 1620 den 23 julius is gestorven de eersamen Johannes Rompts olt ontrent 33 jaer en leit alhier begraven
naam: Lieuwe Alkes
sterfdatum: 23-9-1629
geboortejaar: 1587
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0011

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 172

commentaar

Anno 1629 den 23 september sterf de eersamen frome Lieuue Alckesz out 42 iaer en leyt hier begrauen

L A
naam: Wieger Johannes
sterfdatum: 12-6-1611
Wapen: wapen0012

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 168

commentaar

Anno 1611 den 12 juni sterf den eersamen Wyger Johannisz. hier begraven
naam: Rinse Johannes
sterfdatum: 15-12-1627
geboortejaar: 1577
aant.: geb. rond 1577
echtgenoot: geh. Jantje Minnes
Wapen: wapen0013

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 162

commentaar

Anno 1652 den 8 nouember is gesturve die eerbare Iantien Minnes dochter de huisvrou van Rinse Iohannes out in haer 74 ste iaer ende leit alhier begrauen
naam: Aylva, Epe Sjoerds van
doopdatum: 27-1-1650
sterfdatum: 6-9-1720
geboortejaar: 1650
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sjoerd van Aylva en Juliana van Mouderick; grietman Kollumerland 1667-1712
echtgenoot: geh. Aylva, Lucia Douwes van
Wapen: wapen0014

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Preekstoelen en lessenaars
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 7922

commentaar

E. v. Aylva L.v. Aylva
naam: Aylva, Lucia Douwes van
doopdatum: 15-4-1638
sterfdatum: 31-8-1718
geboortejaar: 1638
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Douwe van Aylva en Lutske van Meckema; geh. 1 1650 Feie Franses van Scheltinga; geh. 2 Epe Sjoerds van Aylva
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Aylva, Epe Sjoerds van
Wapen: wapen0015

commentaar
boeknummer: 7922

idem
naam: Aafke Dirks
sterfdatum: 25-9-1623
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Unia, Jan Jochems van
Wapen: wapen0016

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beers
boeknummer: 252

commentaar

Ao 1623 de 25 september sterf de eerbare Aaf Dircks dr Ian Unia wyf
naam: Liekele Gerrits
sterfdatum: 8-6-1660
geboortejaar: 1617
Wapen: wapen0017

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beers
boeknummer: 257

commentaar

Anno 1660 den 8 iuni sterft den eersame Lyckle Gerryts out int 44 iaer ende le[it] [h]ier begraven
naam: Teyens, Binne Sakes van
geb.datum: 1-3-1646
sterfdatum: 10-11-1678
godsdienst: hervormd
aant.: grietenijsecretaris; volmacht ten landtsdage
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1668 Fockens, Lucia Sakes
Wapen: wapen0018

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 8023

commentaar

d: heer Benedictus Teijens secretarius van Opsterlandt mede volmacht ten landtsdage, out 33 jaer ob:t 10 novemb: 1678
naam: Teyens, Sake Benedictus van
doopdatum: 22-10-1676
sterfdatum: 16-10-1735
geboortejaar: 1676
godsdienst: hervormd
aant.: gecommitteerde ten landsdage
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0019

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 8024

commentaar

De heere Sako van Teyens in leven mede gecommitteerde staet ten landsdage oud 58 jaren en 4 maenden obiit den 16 october 1735
naam: Fockens, Lucia Sakes
sterfdatum: 2-1-1685
geboortejaar: 1646
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1668 Teyens, Binne Sakes van
Wapen: wapen0020

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 310

commentaar

Juffr. Lucia van Fockens wed: wijl: de heer Benedictus van Teijens in leven secretarius over Opsterlandt etc. obiit den 2 en januarij 1685
naam: Baard, Klaas Tietes
geboortejaar: 1585
aant.: geb. rond 1585; zoon van Tjitte Folperts Baard en Rinske Klases Meylsma
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1613 Bangma, Tetje Oenes
Wapen: wapen0021

commentaar
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Arum
boeknummer: 8869

commentaar

C T B
T O B
naam: Bangma, Tetje Oenes
geboortejaar: 1585
sterfjaar: 1646
aant.: geh. 1 1605 Frans Uilkes Baard; geh. 2 1613 Klaas Tietes Baard; testeert 07-04-1646
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1613 Baard, Klaas Tietes
Wapen: wapen0022

commentaar
boeknummer: 8869

idem
naam: Baard, Hobbe Dirks
geb.datum: 19-5-1591
sterfdatum: 11-3-1655
aant.: zoon van Dirk Hobbes Baard en Marij Clant; geh. 1 1617 Appolonia van Vierssen; geh. 2 1642 Tinke van Bootsma; grietman Haskerland 1615-1650; raad ter admiraliteit; dijkgraaf
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0023

commentaar
vindplaats: steen boven ingang kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Joure
boeknummer: 7787

commentaar

De heer gritman Hobbe van Baerdt 1644
naam: Andringa, Antje Tinkes van
sterfdatum: 6-6-1685
geboortejaar: 1606
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1624 Teyens, Sake Teies van
Wapen: wapen0024

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 8022

commentaar

Juffr Antie van Andringa huisvrou van de heere Saco Teyens in leven secretarius van Opsterlant obiit de 6 iunij 1685
naam: Siccama, Lucia Sakes
sterfdatum: 24-11-1675
geboortejaar: 1602
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Fockens, Sake Martinus
Wapen: wapen0025

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 308

commentaar

Vrou Lucia van Siccama wed: w: d' heer Saco Fockens etc. obijt den 24 en november 1675
naam: Besten, Etta Arnolda Adriaans van
doopdatum: 20-9-1695
sterfdatum: 12-3-1785
geboortejaar: 1695
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Beets, Beetsterzwaag en Olterterp; dochter van Adriaan van Besten
echtgenoot: geh. Teyens, Sake Oenes van
Wapen: wapen0026

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 313

commentaar

MDCC LXXIIII

De hoog geboren heer Saco van Teyens in leven oud gecommitteerde ten landsdage oud 76 jaar 9 maanden

Obiit den 27 februari

MDCC LXXXV

De hoog edel wel geboren vrouw Etta Arnolda van Besten weduwe van wijlen de hoog geboren heer Saco van Teyens oud in't 90e jaar

Obiit den 12 maart
naam: Fockens, Hepke Sakes
sterfdatum: 11-8-1666
geboortejaar: 1640
godsdienst: hervormd
aant.: officier
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0027

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 304

commentaar

Hepcko Fockens capet. luitenant onder de ed. manhaften commandant ... Tialling van Sixma aetatis XXVI obiit 11 augusti anno MDCLXVI
naam: Fockens, Martinus Sakes
sterfdatum: 14-3-1692
geboortejaar: 1632
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Opsterland n.b.-1692; gedeputeerde staat
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1663 Kinnema, Anna Cornelis van
Wapen: wapen0028

commentaar
vindplaats: nu in Museum Gorredijk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 311

commentaar

De heer Martinus Fockens in leven grietman over Opsterlant, obiit den 14 martij aetatis sue 59 Ao 1692
naam: Fockens, Sake Sakes
sterfdatum: 13-12-1665
geboortejaar: 1633
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1663 Antie van Andringa; gedeputeerde staat
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0029

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 303

commentaar

Saco Fockens grietman over Lemsterlandt ende mede gedeputeerde staet van Frieslandt obijt den 13 en december 1665
naam: Fockens, Maria Sakes
sterfdatum: 15-3-1672
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Heerma, Eke Ottes van
Wapen: wapen0030

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 306

commentaar

Juffr. Maria van Fockens huijsvrou van de e. Heer Eco van Heerma cappetein over een compagnie te voer obijt den 15 martius 1672
naam: Fockens, Romelia Sakes
sterfdatum: 17-4-1674
geboortejaar: 1635
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1 Rhala; geh. 2 Oene van Teyens
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Teyens, Oene Sakes van
Wapen: wapen0031

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 307

commentaar

Juffr. Rommelia van Fockens in leven huijsvrou van den ee: manhafte capt. Oene van Teijens oud 38 jaeren en vijff maenden overleden den 17 aprilis MDCLXXIV
naam: Fockens, Wiskje Sakes
sterfdatum: 3-12-1669
geboortejaar: 1641
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1 Tinko Teyens; geh. 2 Albert Christoffel van Hania
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1665 Teyens, Tinke Sakes van
Wapen: wapen0032

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 305

commentaar

Juffr. Wiskien van Fockens obiit den 3 december aetatis XXVIII anno MDCLXIX
naam: Fockens, Sake Martinus
sterfdatum: 31-3-1652
geboortejaar: 1599
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Opsterland 1623 -1652
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Siccama, Lucia Sakes
Wapen: wapen0033

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 301

commentaar

De heer Saco Fockens oudt grietman van Opsterlandt, obijt den 31 en martius 1652
naam: Teyens, Sake Oenes van
geb.datum: 28-5-1697
sterfdatum: 27-2-1774
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Oene van Teyens, infanterie kapitein in Beetsterzwaag en Hijma Auwema; gecommitteerde ten landsdage
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Besten, Etta Arnolda Adriaans van
Wapen: wapen0034

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 313

commentaar

MDCC LXXIIII

De hoog geboren heer Saco van Teyens in leven oud gecommitteerde ten landsdage oud 76 jaar 9 maanden

Obiit den 27 februari

MDCC LXXXV

De hoog edel wel geboren vrouw Etta Arnolda van Besten weduwe van wijlen de hoog geboren heer Saco van Teyens oud in't 90e jaar

Obiit den 12 maart
naam: Hardenstein, Margaretha
sterfdatum: 2-5-1625
geboortejaar: 1574
aant.: geh. 1 Petrus Monches; geh. 2 1607 Baltasar Stuijvesant
echtgenoot: geh. 1607 Stuijvesant, Baltasar Johannes
Wapen: wapen0035

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Berlikum
boeknummer: 8287

commentaar

Ao 1625 den 2 maij sterf d eerbare Margareta Hardenstein out 50 iaren en was d echte huisvrouwe va Balthasar Stuijfsant, i chr dienaer in sijn gemeinte toe Belcum

Nascentes morimur, morientes vivimus, illud
Intulit alter Adam, hoc contulit alter Adam
Christe veni, vidi, vince tuis, tibi vincere morti
Mortuus ut poteras, mortem ab olendus ades
Sic rubra terra siam macula sine Ίδαγγελος, et fir
Mors iurrosa mihi, vitaque Christe sies
naam: Stuijvesant, Baltasar Johannes
geboortejaar: 1587
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Johannes Stuijvesant; geh. 1 1607 Margaretha Hardenstein; geh. 2 Stijntje Pieters; stud. Franeker 1605; dominee; vader Peter Stuijvesant
echtgenoot: geh. 1607 Hardenstein, Margaretha
Wapen: wapen0036

commentaar
boeknummer: 8287

idem
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, George Frederik Georg Wolfgangs thoe
geb.datum: 23-9-1733
sterfdatum: 6-8-1783
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Menaldumadeel 1766-1783; curator; gecommitteerde ten landsdage; belastingontvanger
echtgenoot: geh. Humale, Sofia Elisabeth Karels d'
Wapen: wapen0037

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Berlikum
boeknummer: 8288

commentaar

In het iaar onzes heeren 1779 is
deeze kerk onder het bestuur van
den hoog wel geborenen heere,
Georg Frederik baron thoe
Schwartzemberg en Hohenlansberg
grietman en ontvanger generaal
van Menaldumadeel gecommitteerde
staat ten landsdage lid van het
edelmogende collegie der heren
gedeputeerde staaten deezer
provintie, curator van Vrieslands
hooge school etc. etc. etc. en van
Evert Annes Nauta als kerkvoog
=den van Berlikum, voltooid, zijnde
den gekomitteerde tot opsigt over
dit werk benoemd geweest
Ietze Meinerts ingeseten
deser plaatse
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, George Wolfgang Karel Duco George Frederiks thoe
geb.datum: 26-1-1766
doopdatum: 5-2-1766
sterfdatum: 25-9-1808
godsdienst: hervormd
aant.: grietman; gecommitteerde ten landsdage
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0038

commentaar
vindplaats: schoolgebouw; nu in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Berlikum
boeknummer: 8289

commentaar

Den 10 maij 1773 heeft jonkheer Georg Wolfgang Carel Duco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, oud 7 jaaren 3 maanden en 14 dagen, den eersten steen aan dit gebouw gelegt
naam: Riemersma, Lieuwe Pieters
sterfdatum: 23-9-1669
geboortejaar: 1631
aant.: geb. rond 1631
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1654 Ietje Beerns
Wapen: wapen0039

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetgum
boeknummer: 281

commentaar

C.I. L.P.R. I.M.

Int iaer 1669 is dese kerck gebout daer toe waren gecommitteert Claas Jansen Lieuwe Pieters Riemersma ende Jacob Meintjes
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, Isabella Suzanna Georg Frederiks thoe
geb.datum: 1-1-1640
sterfdatum: 23-11-1723
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Carlson, Gustaff Karels
Wapen: wapen0040

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetgum
boeknummer: 280

commentaar

Anno 1669 den 7 april heeft freilin Isabella Susanna baronesse toe Schwartzenberg en Hohenlansberg de eerste steen an dese kerck gelecht
naam: Kinnema, Wiskje Cornelis van
sterfdatum: 9-10-1668
geboortejaar: 1633
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1654 Scheltinga, Lieuwe Lieuwes van
Wapen: wapen0041

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 866

commentaar

Iuer Wisck van Kinnema obijt den 9 octobr Ao 1668 aeta suae 35
naam: Scheltinga, Lieuwe Lieuwes van
geb.datum: 4-8-1632
sterfdatum: 16-6-1670
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Achtkarspelen 1653-1670; belastingontvanger; raad van state
echtgenoot: geh. 1654 Kinnema, Wiskje Cornelis van
Wapen: wapen0042

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 868

commentaar

D'heer Livius van Scheltinga grietman over Achtkaspellen obijt den 16 junius Ao 1670 aeta sue 39
naam: Haersma, Catharina Wiskia Arends van
geb.datum: 25-1-1723
sterfdatum: 13-9-1744
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Arend Aulus van Haersma en Martha Cecilia van Bouricius
echtgenoot: geh. Acronius, Martinus Jelles
Wapen: wapen0043

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 881

commentaar

MDCCXLIIII De welgebooren mevrouw mevrouw Catarina Wiskia van Haersma huisvrouw van den edel gestrengen heer Martinus van Acronius sersiant majoor van een resement infan: ten dienst van den staet der Vereenigde Nederlanden, obiit den 13 sept: 1744 out 21 jaeren en 8 maenden

obiit den 13 sept.
naam: Broersma, Wia Catharina Gaius
sterfdatum: 5-11-1720
geboortejaar: 1658
godsdienst: hervormd
aant.:
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1678 Scheltinga, Lieuwe Lieuwes van
Wapen: wapen0044

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 879

commentaar

Vrouw Wia Catharina van Broersma weduwe v: de h: Livius v: Scheltinga ontvanger generael van Collumerlant old int 63 iaar overleden den 5en november anno MDCCXX
naam: Jeltinga, Feike Gatses van
sterfdatum: 8-7-1636
geboortejaar: 1600
aant.: geb. rond 1600; geh. Tjemk van Wyckel; raad ter admiraliteit
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0045

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 848

commentaar

Ior Fecco van Ieltinga obyt den 8 iuly anno 1636
naam: Haersma, Eelkje Arends van
sterfdatum: 6-1-1643
geboortejaar: 1610
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Boelens, Pieter Tjerks
Wapen: wapen0046

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 852

commentaar

Juffr: Eelckien van Haarsma wed: w: de e: heer Petrus Boelens grietman over Achtcarspelen obiit den 6 januarij 1643 oudt 33 jaaren
naam: Acronius, Martinus Jelles
doopdatum: 19-8-1714
sterfdatum: 30-11-1780
geboortejaar: 1713
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Garijp; zoon van Jelle Dominicus van Acronius en Romelia van Scheltinga; officier
echtgenoot: geh. Haersma, Catharina Wiskia Arends van
echtgenoot: geh. 1747 Aebinga van Humalda, Baudina Lucia Franses van
Wapen: wapen0047commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 887

commentaar

den hoog edelen gestrengen heer de heer Martinus van Acronius lt general, colonel en chef van een regimt infanterie in dienst van den staat der vereenigde nederlanden &c &c
aetatit suae 67
obiit den 30n novemb: 1780
naam: Aebinga van Humalda, Baudina Lucia Franses van
doopdatum: 12-6-1712
sterfdatum: 22-9-1777
geboortejaar: 1711
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Dronrijp; dochter van Frans Binnert Aebinga Glins van Humalda
echtgenoot: geh. 1747 Acronius, Martinus Jelles
Wapen: wapen0048commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 885

commentaar

MDCCLXXVII De hoog wel gebooren vrouw mevrouw Baudina Lucia Aebinga van Humalda echtgenoot van den hoog edelen gestrengen heer Martinus van Acronius luit: general van de infanterie in dienst van den staet der vereenigde nederlanden chef van een regiment en captn van een comp: grenadiers aetatis suae 66

Humalda - Grustra , Meckma - Houverda, Heringa - Frouhoven, Glijns - Roorda, Groustins - Jongema, Sixma - Hottinga, Burmania - Roorda, Hania - Polleman

obiit den 22n septr
naam: Boelens, Tjerk Lieuwes
sterfdatum: 22-1-1651
geboortejaar: 1583
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Achtkarspelen 1618-1637; gedeputeerde staat
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1608 Maria Pieters
Wapen: wapen0049

commentaar
vindplaats: kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 832

commentaar

T. B. M. P
naam: Maria Pieters
sterfdatum: 15-1-1655
geboortejaar: 1588
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Pieter Binnerts
echtgenoot: geh. 1608 Boelens, Tjerk Lieuwes
Wapen: wapen0050

commentaar
boeknummer: 832

idem
naam: Meinsma, Iepe Gabes van
sterfdatum: 1-2-1660
geboortejaar: 1621
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Gabe van Meinsma en Baukje Hettes van Reen; gecommitteerde ten landsdage; grietenijsecretaris
echtgenoot: geh. 1646 Aukje Brands
Wapen: wapen0051

commentaar
vindplaats: kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 836

commentaar

E.A.M A.B.
naam: Aukje Brands
geboortejaar: 1623
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1623; dochter van Brant Lubbema en Wietske Boelens
echtgenoot: geh. 1646 Meinsma, Iepe Gabes van
Wapen: wapen0052

commentaar
boeknummer: 836

idem
naam: Doitsma, Dodonea Jacoba Jacobs
geb.datum: 5-12-1753
doopdatum: 5-12-1753
sterfdatum: 21-2-1794
godsdienst: hervormd
aant.: geb. te Zwolle; dochter van Ds. Jacob Doitsma en Sara Susanna Roldanus
echtgenoot: geh. Bergsma, Petrus Adrianus Willems
Wapen: wapen0053

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dantumawoude
boeknummer: 980

commentaar

De welgeboren vrouwe Doedoneia Jacoba Doitsma huisvrouw van den hoogedelen gestrengen heer en mr. Petrus Adrianus Bergsma grietman van Dantumadeel en gedeputeerde staat van de provincie Friesland en dijkgraaf van de Oostdongeradeelster zeedijken geboren den 5 december 1753 te Zwolle en overleden te Dantumawoude den 21 febr. 1794 bijgezet in den grafkelder alhier den 28 dier maand
naam: Wierstra, Reinder Cornelis
sterfdatum: 5-10-1676
geboortejaar: 1611
aant.: geh. 1658 Maaike Hessels
Wapen: wapen0054

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Deersum
boeknummer: 8477

commentaar

Anno 1676 den 5 october is in den heere gerust de eersame Reyner Cornelis groot Wyerstra out ontrent 65 iaer ende leit alhier begraven
naam: Aysma, Hotse Hessels van
geb.datum: 14-4-1669
sterfdatum: 14-6-1745
godsdienst: hervormd
aant.: officier
echtgenoot: geh. 1700 Recalff, Catharina Jacobs
Wapen: wapen0055

commentaar
vindplaats: wapensteen in kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 1264

commentaar

Horatius Lauta van Aysma capitain over een compagnie te voet ten dienste der vereenigde Nederlanden en juf. Catherina Rekalf sijn H.W.geb. vrouw 1714
naam: Recalff, Catharina Jacobs
geb.datum: 30-6-1677
sterfdatum: 7-7-1720
godsdienst: hervormd
aant.: geb. 1677
echtgenoot: geh. 1700 Aysma, Hotse Hessels van
Wapen: wapen0056

commentaar
boeknummer: 1264

idem
naam: Osinga, Tjimkje Siebrens van
sterfdatum: 11-1-1653
geboortejaar: 1593
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1612 Aysma, Schelte Hotses van
Wapen: wapen0057

commentaar
vindplaats: wapensteen in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 7964

commentaar

Osinga Aysma
naam: Aysma, Schelte Hotses van
sterfdatum: 23-8-1637
geboortejaar: 1578
aant.: zoon van Hotse en Lolkje van Aysma
echtgenoot: geh. 1612 Osinga, Tjimkje Siebrens van
Wapen: wapen0058

commentaar
boeknummer: 7964

idem
naam: Goslinga, Sikke Johannes van
sterfdatum: 12-10-1731
geboortejaar: 1664
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Franekeradeel 1688-1731; curator; gedeputeerde staat; gecommitteerde in het mindergetal
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1692 Schwartzenberg en Hohenlansberg, Johanna Isabella George Wilkes thoe
Wapen: wapen0059

commentaar
vindplaats: wapensteen in kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Noordelijk Oostergo, Dantumadeel. De monumenten van geschiedenis en kunst
plaats: Driesum
boeknummer: 1260

commentaar

Sicco van Goslinga gritman over Franekerdeel com. van de academ. en gedeputeerde staet van Frislandt en Asannetta Sabella Baronesse toe Schwarzenberg sijn h.w.g. huisvrou
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, Johanna Isabella George Wilkes thoe
sterfdatum: 8-2-1735
geboortejaar: 1669
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1669; dochter van George Wilco van Schwartzenberg en Hohenlansberg en Helena Maria van Schwartzenberg
echtgenoot: geh. 1692 Goslinga, Sikke Johannes van
Wapen: wapen0060

commentaar
boeknummer: 1260

idem
naam: Ropta, Onbekend van
Wapen: wapen0061

commentaar
vindplaats: wapensteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 7963

commentaar

Ropta Camstra
naam: Camstra, Onbekend van
Wapen: wapen0062

commentaar
boeknummer: 7963

idem
naam: Knijff, Godschalk Horatius van
doopdatum: 18-2-1728
sterfdatum: 9-6-1767
geboortejaar: 1728
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; zoon van Horatius Hiddema van Knyff en Titia Hillegonda van Burum; gecommitteerde ten landsdage; dijkgraaf
echtgenoot: geh. 1761 Wyckel, Johanna Wilhelmina Johannes van
Wapen: wapen0063

commentaar
vindplaats: wapensteen in kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 1270

commentaar

Godschalk van Knijff ende Johanna Wilhelmina van Wijckel 1767
naam: Wyckel, Johanna Wilhelmina Johannes van
doopdatum: 27-6-1736
sterfdatum: 28-9-1810
geboortejaar: 1736
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; dochter van Johannes van Sakema Wyckel en Aafke van Glinstra
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1761 Knijff, Godschalk Horatius van
Wapen: wapen0064

commentaar
boeknummer: 1270

idem
naam: Tietje Gaukes
sterfdatum: 12-2-1575
geboortejaar: 1536
aant.:
echtgenoot: geh. Broer Heres
Wapen: wapen0065

commentaar
vindplaats: buiten tegen de kerktoren
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Engelum
boeknummer: 1438

commentaar

Ao 1578 den 12 february sterf de erbare Tied Gaucke dor Broeticq Heres wyf olt 42 iaeren

Ao 1596 de 5 augusti sterf de eersame Broeticq Heresz olt int 50 iaer

Ao 1625 de 5 april sterf de eersamen Cornelis Reins rechter over [Franekera?]deel olt in't 53 iaer hier begraven

Ao 16.. sterf de eerbare Antie Broeticq dor Cornelis Reins wyf olt .. jaer hier begraven

Biddet voor de sielen
naam: Broer Heres
sterfdatum: 5-8-1596
geboortejaar: 1547
aant.:
echtgenoot: geh. Tietje Gaukes
Wapen: wapen0066

commentaar
boeknummer: 1438

idem
naam: Dirk Klases
sterfdatum: 24-2-1725
geboortejaar: 1682
aant.:
echtgenoot: geh. 1713 Ringnalda, Antje Abrahams
Wapen: wapen0067

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1988

commentaar

Anno 1725 den 24 february is in den heere gerust den eersame Dirck Clases oud 43 iaar ende leyt alhier begraven
naam: Ringnalda, Antje Abrahams
doopdatum: 6-1-1684
sterfdatum: 24-11-1724
geboortejaar: 1684
aant.: dochter van Abraham Bouwes Ringnalda en Lolkje Ages
echtgenoot: geh. 1713 Dirk Klases
Wapen: wapen0068

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1987

commentaar

Anno 1724 den 24 november is in den heere gerust den eerbare en deughtsaame Antye Abrahams in leeven waarde huisvrouwe van Dirk Clases oud in haar 40ste iaar ende leyt alhyer met een kind begrave
naam: Sytzama, Pieke Galenus Douwes van
geb.datum: 25-2-1661
sterfdatum: 29-1-1727
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1687 Blanckvoort, Janna Judith
Wapen: wapen0413commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1985

commentaar

Anno 1727 den 29 ianuary is in den heere ontslapen met sijne vader ende hoog wel geboren heer Pico Galenus baron van Sytzama in leven heer van Beslinga Staate te Friens old in het 66ste iaer rust alhier

Anno 1739 den 1 desember is ontslapen ... den heere de hoog wel geborene vrouw Ianna Iudith baronesse Blanckvoort vrouwe te Hofstede en Blanckenhemert douariere van Sytzama old in het 71 ste iaar rust te Heemse

Sijtzama Douma
Beslinga Jelgerhuis
Aernsma Truchses for Waldburg
Loo Kerkwerven
Jeltinga Oenema
Aijsma Tiessema
Wijcks Wijcks
Bootsma Aesgema

Blanckvoort Reijger
Clant Indijck
Clant Indijck
Doornek Broeckhuizen
Hemert Rhenen
Coenders Terbruggen
Schreijffeijn Knijff
De Goijer ten Water

De hoog wel geboorene freulijn Frouck Juliana Geertruid van Sytzama gebooren den 10 september 1695 en overleden den 14 febr 1721

De hoog wel geboorene freulijn Anna Jacoba Harmina van Sijtzama gebooren den 6 december 1697 overleden den 24 september 1726

Twee telgen van 't aloud aansienlijk geslagt van d' adelijke stam vroegtijdig afgestorven zijn nu dat hunnen strijd beneen was uit gestreden met hun heer vader hier ter ruste bij gebragt de moeder & egtgenoot te heemle bij haer vaderen tot dat 't bazuin geklank hun 't zamen zal vergaderen

F.A. Tegnerus
naam: Blanckvoort, Janna Judith
geb.datum: 3-11-1669
sterfdatum: 1-12-1739
godsdienst: hervormd
aant.: geb. te Deventer
echtgenoot: geh. 1687 Sytzama, Pieke Galenus Douwes van
Wapen: wapen0070

commentaar
boeknummer: 1985

idem
naam: Sytzama, Watse Andries Fekkes van
doopdatum: 18-9-1701
sterfdatum: 2-2-1764
geboortejaar: 1701
godsdienst: hervormd
aant.: ged. Wirdum 18 sep 1701
Wapen: wapen0071

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1999

commentaar

De hoog wel geboren gestr. heer jr. Watse Andries van Sijtzama in leven luitnt collonel en capitain in dienst van den staat der vereenigde Nederlanden en meede gecommitteerde staat van Friesland enz. enz.
Obiit den 2 februari 1764
naam: Sytzama, Andries Douwes van
sterfdatum: 16-7-1637
geboortejaar: 1592
godsdienst: hervormd
aant.: geb. 1592
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1617 Aernsma, Johanna Christoffels van
Wapen: wapen0072

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1979

commentaar

Joncker Andries van Sijtzama obijt den 16 juli 1637
naam: Sytzama, Feike Dominicus Piekes van
doopdatum: 17-4-1693
sterfdatum: 22-4-1755
geboortejaar: 1693
godsdienst: hervormd
aant.: ged. Heemse
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Clant, Anna Maurits
Wapen: wapen0073

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1997

commentaar

MDCCLV
De hoog wel geboren gestrenge heer de heer jr. Fecco Douminicus, heer van Rinsma Staate tot Driesum enz. enz. collonel, commandant van een regiment infanterije ten dienste van haar hoog mog: de Staaten Gen: der Vereenigde Nederlanden op Friesche repartiti enz. enz. obijt in de Grave den 22 april 1755
Obiit den 22 april
naam: Sytzama, Pier Willem Piekes van
sterfdatum: 26-4-1759
geboortejaar: 1689
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Burmania, Geertruida Foekje Franses van
echtgenoot: geh. Aebinga van Humalda, Iebeltje Juliana Frans Binnerts van
Wapen: wapen0074

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1998

commentaar

MDCCLIX
Den hoog welgebr gestr. heer jr. Pijrrhus Wilhelmus baron van Sijtzama heer van Bellingweer, Cummanex, gedeputeerde wegens de provincie van stad em lande ter vergadering van haar hoog mogende heeren staten generaal der Vereenigde Nederlanden etc. etc. etc., obiit in s'Hage den 26 april 1759. Rust hier tot Friens oud in't 71 jaar
obiit den 26 april
naam: Sytzama, Pieke Galenus Piers van
sterfdatum: 21-6-1781
geboortejaar: 1727
godsdienst: hervormd
Wapen: wapen0075

commentaar
vindplaats: kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 2000

commentaar

Hoog wel gebooren gestrenge heer joncker P.G. van Sytzama anno MDCCLXV den 1 augusty aetatis suae XXXVIII
naam: Sytzama, Pier Galenus Fekkes van
doopdatum: 7-2-1697
sterfdatum: 22-6-1728
geboortejaar: 1697
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Wirdum; zoon van Fekke van Sytzama en Margaretha van Dambitz
Wapen: wapen0076

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1992

commentaar

MDCCXXVIII
Hoog edel geboren heer Pier Galenus van Sytzama geboren te Wijtgaard 1697 overleden 1728
Obiit de 22 iuini
naam: Sytzama, Anna Jacoba Harmina Piekes van
geb.datum: 6-12-1697
sterfdatum: 24-9-1726
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0077

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1989

commentaar

MDCC XXVI
De hoogh edel gebooren freulijn Anna Jacoba Harmina van Sijtzama overleden op 't slodt tot Friens den 24 september 1726
Obiit den 24 september

Sytzama
Beslinga

Aernsma ...
Loo Doornick

Jeltcama Hemert
Aijsma Schwijftein

Wijckel Coenders
Bootsma De Geijer
naam: Sminia, Hobbe Jetses van
doopdatum: 13-12-1730
sterfdatum: 25-2-1813
geboortejaar: 1730
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; zoon van Jetse van Sminia en Wiskje van Haersma; geh. 1758 Louise Albertina van Glinstra, Bergum; grietman Tietjerksteradeel 1772-1795
Wapen: wapen0078

commentaar
vindplaats: preekstoel
type: Preekstoelen en lessenaars
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Garijp
boeknummer: 2041

commentaar

H.B. van Sminia 1782
L. Napjus predikant 1782
naam: Camminga, Ruurd Karel Watses van
geb.datum: 15-8-1721
sterfdatum: 25-6-1793
aant.: zoon van Watse van Camminga en Petronella Jacoba van Bueren
echtgenoot: geh. 1758 Selys de Fanson, Maria Gertrudis Michel Franciscus Antoines de
Wapen: wapen0079commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Goutum
boeknummer: 2150

commentaar

Camminga Roorda
Wytsma Bawama
Sternsee Pafferoede
Herema van Baarda Haarsma (?)

Buren ...

De hoog welgeboren heer jr. Ruurd Carel baron van Cammingha oud overste luitenant int regiment Oranje-Friesland infa ten dienste deeze staat etc. etc. etc. oud 72 jaar 10 maand obiit de 25 juny 1793

MDCCL XXXXIII obiit die XXV iuny
naam: Liauckema, Gerlantje Scheltes van
sterfdatum: 23-10-1652
geboortejaar: 1568
godsdienst: hervormd
aant.: volgens de grafsteen 28 oktober overl.
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1586 Aebinga, Schelte Hettes van
Wapen: wapen0080commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 2226

commentaar

Juffv. Gerlant van Lauckema obiit den XXIII october MDCLII
naam: Albada, Pieter Doedes
sterfdatum: 27-11-1579
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Doede Jelmers en Ietje; geh. Janke Lieuwes; pastoor
Wapen: wapen0081

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 8526

commentaar

[Ao 1579 den] 27 novembris ... ...veerdige en ... heer Pieter ... Albada ... Hallom
naam: Eelkje Jans
sterfdatum: 14-12-1693
geboortejaar: 1657
aant.:
echtgenoot: geh. 1678 Abe Hiddes
Wapen: wapen0082

commentaar
vindplaats: uit de kerk; nu stoep Van Aitsemastraat 15 Dokkum
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hantumhuizen
boeknummer: 8362

commentaar

Anno 1693 den 14 december is in den heere gerust die eerbaren ende deuchtsamen Eelckien Ians int leeven huisvrouwe van den eersamen Abe Hiddes out ontrint 37 iaar en leit hier begraven

Anno 1716 de 7 mayus is in den heere gerust den eersamen Aebe Hiddes in leeven huisman tot Hantumhuysen out int 61ste iaar ende leit alhier begraven
naam: Abe Hiddes
sterfdatum: 7-5-1716
geboortejaar: 1655
aant.: zoon van Hidde Abes
echtgenoot: geh. 1678 Eelkje Jans
Wapen: wapen0083

commentaar
boeknummer: 8362

idem
naam: Heringa, Binnert Binnerts van
sterfdatum: 10-1-1638
geboortejaar: 1584
aant.: officier
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Elinga, Deitsen Jeppes van
Wapen: wapen0084

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hantumhuizen
boeknummer: 2299

commentaar

Ao 1561 de 24 martii sterf de eersame herscip Binnert van Heerigha hier begraven
naam: Sjoorda, Bieuwke Tjepkes van
sterfjaar: 1563
aant.:
echtgenoot: geh. Eminga, Piebe Minnes van
Wapen: wapen0085

commentaar
vindplaats: epitaaf kerk
type: Epitafen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hantumhuizen
boeknummer: 2301

commentaar

Ao 1571 in ianuario sterf de eedele eerent feste en seer discrete Pybo va Emingha

Ao 1563 in martio sterf de eedele en zeer deuchtsame iuffrou Bieuck Sioerda

en legge beijde begrave in dese kerck der saelig Aemcke Iaerle steen
naam: Eminga, Piebe Minnes van
sterfjaar: 1571
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Minne van Eminga en Eelkje Bottes van Jarla
echtgenoot: geh. Sjoorda, Bieuwke Tjepkes van
Wapen: wapen0086

commentaar
boeknummer: 2301

idem
naam: Blij, Petrus Keimpes de
doopdatum: 10-12-1699
sterfdatum: 23-2-1791
geboortejaar: 1699
aant.: ged. in Leeuwarden; zoon van Keimpe de Blij; geh. 1722 Neeltje Reitsma; rechter; ontvanger
Wapen: wapen0087

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harich
boeknummer: 2360

commentaar

1791 den 23 februarius is in den heere gerust den heer Petrus de Bly oud 91 iaaren & ruim 2 maanden in leeven old ontvanger generaal & meederegter van Gaasterlant en leyt alhier begraven
naam: Aebinga van Humalda, Frans Binnert Sjuks van
geb.datum: 13-10-1678
sterfdatum: 23-4-1755
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1699 Clara Feiona van Grovestins, Morra; kerkvoogd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0088

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hennaard
boeknummer: 2775

commentaar

Kerk en tooren is door den h: w:g: heer F:B: AE:G: van Humalda als kerkvoogd in den jaare 1731 gerepareet en dese steen gegeev
naam: Beyma, Trijntje Seerps van
sterfdatum: 10-3-1591
aant.: dochter van Seerp Seerps van Beyma en Taetske Joekes van Beyma
echtgenoot: geh. Godefridi, George
Wapen: wapen0089

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Huizum
boeknummer: 3023

commentaar

Ao 1595 de 18 februarij sterf de hooch geleerde mr Georgien Godefridi raedtor...

Ao 1591 de 10 martij sterf Catharina Beima sijn huisvrou

... 9 iulij sterf Douwe Mathijs z.
naam: Scheltinga, Cornelis Arends van
geb.datum: 2-1-1743
doopdatum: 11-1-1743
sterfdatum: 30-7-1812
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; dijkgraaf; grietman Idaarderadeel 1763-1795
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1768 Haersma, Aurelia Aletta Hanses van
Wapen: wapen0090commentaar
vindplaats: kerk, steen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 3068

commentaar

Summa rerum religio. Cornelius Arent à Scheltinga quarto aetatis anno primum ad extruendos hujus templi muros. Capidem posuit IV julii die Anni MDCCLXXIV
naam: Jeltinga, Juliana Magdalena van
sterfdatum: 18-12-1702
geboortejaar: 1647
aant.: geb. rond 1647
echtgenoot: geh. 1678 Velsen, Johannes Benedictus van
Wapen: wapen0091

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 3056

commentaar

Weleedel gebooren vrouw mevrou Juliana Maagdalena van Jeltinga weduwe wiellen de heer Johannes van Velsen lut. corl. van een regemendt te voet out 48 jaer obiit den 18 december 1702
naam: Scheltinga, Arend Cornelis Cornelis van
doopdatum: 23-6-1715
sterfdatum: 27-5-1761
geboortejaar: 1715
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Cornelis van Scheltinga; gecommitteerde ten landsdage; grietenijsecretaris; gecommitteerde staat van Friesland
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Vierssen, Jetske Wiskia Willem Livius van
Wapen: wapen0092commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 3060

commentaar

De welgedele gestr. heer Arent Cornelis van Scheltinga mede gecommitteerde staet van Vrieslandt &.&.&. Overleden den 27 mai 1761 out in 't 46 jaer
naam: Vierssen, Jetske Wiskia Willem Livius van
doopdatum: 1-8-1717
sterfdatum: 9-7-1762
geboortejaar: 1717
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; dochter van Willem Lieuwe van Vierssen
echtgenoot: geh. Scheltinga, Arend Cornelis Cornelis van
Wapen: wapen0093commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 3061

commentaar

De welgebooren vrou Ietske Wiskia van Viersen. Weduwe wijlen de weled. gestrenge heer A.C. v. Scheltinga in leven mede gecommitteerde ten landsdage &.&.&. out int 45 jaar
naam: Houwink, Nicolaas
sterfdatum: 10-6-1810
godsdienst: hervormd
aant.: geb. te Meppel; kandidaat te Borger in 1768; dominee
Wapen: wapen0094

commentaar
vindplaats: kerkraam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 3064

commentaar

Nikolaus Houwink dienaer des goddelijken woorts te Ydaard-Aegum en Friens in het jaar 1774

Klaas Douwes schoolmr. en organist, ontvanger en dorpregter in Idaard en Grijttie Gerrits sijn huisvrouw 1774
naam: Pasma, Klaas Douwes
geboortejaar: 1727
sterfjaar: 1777
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1727; organist; schoolmeester in Idaard vanaf 1741; diaken; rechter; belastingontvanger
echtgenoot: geh. 1752 Grietje Gerrits
Wapen: wapen0095

commentaar
boeknummer: 3064

idem
naam: Grietje Gerrits
geboortejaar: 1729
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1729
echtgenoot: geh. 1752 Pasma, Klaas Douwes
Wapen: wapen0096

commentaar
boeknummer: 3064

idem
naam: Scheltinga, Cornelis Arends van
geb.datum: 2-1-1743
doopdatum: 11-1-1743
sterfdatum: 30-7-1812
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; dijkgraaf; grietman Idaarderadeel 1763-1795
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1768 Haersma, Aurelia Aletta Hanses van
Wapen: wapen0090commentaar
vindplaats: kerkraam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 3065

commentaar

Welgeboren heer Cornelis van Scheltinga grietman van Ydaarderadeel. dijkgraaf van Leppedijk alsmede provinciale reekenmeester en vrouwe Aurelia Aletta van Haersma sijn huisvrouw.

Anno 1774.

Ype Staak fecit
naam: Haersma, Aurelia Aletta Hanses van
geb.datum: 16-4-1748
doopdatum: 17-4-1748
sterfdatum: 15-8-1810
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden dochter van Hans Hendrik van Haersma en Isabella Boreel
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1768 Scheltinga, Cornelis Arends van
Wapen: wapen0098

commentaar
boeknummer: 3065

idem
naam: Anna F.
Wapen: wapen0099

commentaar
vindplaats: uit de kerk; nu bij boer op erf
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rottum
boeknummer: 8896

commentaar

... [d]ach september storf den eerbaeren ende wroemen Anna F... ...
naam: Aylva, Uilkje Epes van
sterfdatum: 18-4-1653
geboortejaar: 1593
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0100

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Schraard
boeknummer: 5786

commentaar

Iufr Uijlck v Aijlva out 61 jaeren obit den 18 april 1653
naam: Epe Abes
aant.: tussen 1545-1551
echtgenoot: geh. Ambrosia Romkes
Wapen: wapen0101

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Welsrijp
boeknummer: 6654

commentaar

... dach iuny sterf de erbare Eepo Abbes toe Gietes

... MVC en LI de III dach [d]ecebris sterf die eerbare Ambrosia Romke doch...

Ao ... eerbare [Iower?] Andrie[s] dochter hu... s olt 3. iaren ende leyt hier begrave

1606 ...eerbare man Romke? [Epezn?]

E A
naam: Galama, Otte Gaeles van
sterfdatum: 9-5-1586
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Feytsma, Eetske Hessels van
Wapen: wapen0102

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Welsrijp
boeknummer: 6657

commentaar

Ao 1573 den 21 iuly sturf de edele eerbare ioffrou Eets van Feitsma syn wyf

Ao 1586 den 9 mey sturf den edele erentfeste heerschap Otto van Galema

Galema Tietema Walta Dekema

Feitsma Emmega Mellema ...
naam: Jacob Jacobs
geboortejaar: 1544
aant.: geb. rond 1544; meier Groot Camminga
echtgenoot: geh. Ferdou Innes
Wapen: wapen0103

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Welsrijp
boeknummer: 6663

commentaar

Ao 1611 de 7 maij sterf deerbare Ferdu Inne dor huisfrowe va Iacop Iacops olt 65 iaer alhier begrav

Ao 1630 de 18 decembr sterf d eerbaren Martien Rinckes dr dhuysfrou va Wybe Hotses out int 27 iaer hier begr
naam: Habboma, Gerke Klases
sterfdatum: 22-10-1665
geboortejaar: 1636
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Nicolaas Gerlaci Habbema, notaris Dokkum, en Tjimkje Johannes; dominee; student
Wapen: wapen0104

commentaar
vindplaats: in de kerktoren
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hiaure
boeknummer: 2788

commentaar

Anno 1665 den 22 october is in den heere gerust den eerwaerden welsaligen welgeleerden en vroomen dns Gerlacus Habboma eerste predicant in de gemeinte van de gecombineerde dorpen Hiaure en Bornwert naedat hij ontrent drie jaren aldaer het evangelium Christi getrouwelijck en oprechtelijck hadde verkondigt out in sijn 30 iaer ende leit alhier begraven
naam: Scheltinga, Martinus Daniels van
geb.datum: 18-2-1666
doopdatum: 21-2-1666
sterfdatum: 11-2-1742
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Lemsterland 1689-1692; grietman Schoterland 1692-1715; curator
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1700 Coehoorn, Amalia Minnes van
echtgenoot: geh. 1713 Scheltinga, Wiskje Lieuwes van
Wapen: wapen0105

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Jubbega
boeknummer: 3266

commentaar

Anno 1715

De hoogh wel gebo: heer Martinus van Scheltinga grietman over Schoterlandt curator van den academie etc. etc. en vrouw Wiskien van Scheltinga syn huisvrouw
naam: Scheltinga, Wiskje Lieuwes van
geb.datum: 16-1-1681
doopdatum: 23-1-1681
sterfdatum: 8-3-1760
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Buitenpost; dochter van Lieuwe van Scheltinga
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1713 Scheltinga, Martinus Daniels van
Wapen: wapen0106

commentaar
boeknummer: 3266

idem
naam: Pier Tiemens
geboortejaar: 1609
aant.: geb. rond 1609; verm. zoon van Tiemen Obbes en Liesneth Reins; geh. 1 1532; geh. 2 1638 Liesbeth Reins; Antje Oedses
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Antje Oedses
Wapen: wapen0107

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 3288

commentaar

Ao 1633 den 23 8bris sterf deerbare Antie Oedses dr huisvrouwe van Pier Timensz out int 23 iaer en leit hier begraven

Ao 1634 den 29 ianuary is gestorven Antye Piers dor out 14 weecken

P T
naam: Jan Joosts
sterfdatum: 2-4-1626
geboortejaar: 1605
Wapen: wapen0108

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 8685

commentaar

Anno 1626 den 2 april sterf de eersame frijer Ian Iostes out ontrent 20 iaren en leit hier begraven
naam: Haersma, Trijntje Andries
geboortejaar: 1587
sterfjaar: 1653
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1606 Andries Lieuwes
Wapen: wapen0109

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 3297

commentaar

Anno 1653 den 2. februari is gestorven de eerbare Trijntie Andris Haarsma de huysvrou van Andris Lieuwes out in haer [6?]5 jaer ende leit hier begraven
naam: Pier Ruurds
sterfdatum: 6-7-1648
geboortejaar: 1597
aant.:
echtgenoot: geh. Sjoerdje Doedes
Wapen: wapen0110

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 3292

commentaar

Anno 1648 den 6 iulius is gesturven den eersamen man Pier Ruirts out in sin 52 jaren ende leit alhier begraven

Ao 1666 den 2 december sterf de eerbare Sioertie Doedes huysvrouwe van Pier R[ui]rts out int 66 iaer alhier begraven
naam: Jantje Tiemens
sterfdatum: 30-5-1649
geboortejaar: 1614
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0111

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 3293

commentaar

Anno 1649 den 30 maius sterf de eerbare Iantie Timens dochter out in haer 36 iaer en de leyt hier begraven

T O
I T
L R

Ao 1650 den 25 augusti sterf die eerbare Liesbet Reyns huisf van Timen Obbes out 73 ia: hi: begrav
naam: Andela, Trijntje Frederiks
sterfdatum: 26-4-1635
geboortejaar: 1594
aant.: dochter van Frederik Anskes Andela
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1615 Bonnema, Robijn Haitses
Wapen: wapen0112

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 3278

commentaar

Ao 1664 de 8 maert sterf d eersamen Robyn Haytses Bonnema in leve oud gedeputeerde va den vijf dele dele buytendix ende mede rechter ... iaer hier begraven

Ao 1635 de 26 apr[il sterf de] eerbare Trintie Feddrickx dr Andela out int 41 iaar Robyn Haytzes Bonnema syn wyf

Ao 1634 de 30 maius sterf d eerbare Tiamke Robyns dr Bonnema out i[nt] ... [i]aar

Ao 1630 de 28 maius sterf ... [Ro]bijns dr Bonnema out int 8 iaar [l]eit hier begraven

Ao 1645 de 23 december sterf de eerb[are] ... [Lisck] ... Bonnama dochter de huisvrou [van] Foppe Tiercks z ... leit al hier beg...
naam: Tiemen Obbes
sterfdatum: 19-12-1644
geboortejaar: 1575
aant.: geb. rond 1575; dominee; stud. Fran. 1600
echtgenoot: geh. Liesbeth Reins
Wapen: wapen0113

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 8693

commentaar

Anno 1644 de 19 december is in de heere gerust die eerwaerdige godtsalige ende welgeleerde dns Timannus Obbonis in leven dienaer des goddelijcken worts in Kimswaert den tijt van 32 jaeren out 62 jaer ende leit alhier begraven
naam: Botma, Folkert Cornelis
doopdatum: 25-4-1745
sterfdatum: 29-1-1831
geboortejaar: 1745
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Lioessens; zoon van Cornelis Folkerts en Dieuwke Siebes
echtgenoot: geh. 1766 Botma, Trijntje Sakes
Wapen: wapen0114

commentaar
vindplaats: wapen kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lioessens
boeknummer: 4185

commentaar

FK TB
naam: Botma, Trijntje Sakes
doopdatum: 31-1-1745
sterfdatum: 24-4-1825
geboortejaar: 1745
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Morra; dochter van Sake Botma en Rinske Oebeles
echtgenoot: geh. 1766 Botma, Folkert Cornelis
Wapen: wapen0115

commentaar
boeknummer: 4185

idem
naam: Jan Jeltes
sterfdatum: 1-2-1615
godsdienst: hervormd
aant.: kerkvoogd; rechter
Wapen: wapen0116

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Longerhouw
boeknummer: 4214

commentaar

Anno 161[5?] de 1 february sterf den eersamen Ian Ieltes z rechter ende kerckfocht in Longerhou ende ontfanger van de su[i]der dickagie ende leit hier begrave
naam: Enema, Vitus Piebes
sterfdatum: 28-3-1652
geboortejaar: 1599
godsdienst: hervormd
aant.: dominee
Wapen: wapen0117

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Makkum
boeknummer: 4288

commentaar

Anno 1652 den 28 martius is godsalighlick in den heere ontslapen de eersame d. Vytus Pibonis Enema in leven dienaar des goddelycken woor.. yn Mackum en Coornwerdt out 53 jaren ende leit alhier begraven
naam: Hoxwier, Aesge Aesge Hectors van
sterfjaar: 1550
godsdienst: rooms
aant.: overl.1549/1550; grietman Franekeradeel
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Herema, Edwer Gerrolts van
Wapen: wapen0705commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Mantgum
boeknummer: 4341

commentaar

Ao MVC XXXVI sterf Hector Aesgo Hoxvier ende Iedwer Herema soen kind

hodie mihi cras tibi
naam: Herema, Edwer Gerrolts van
sterfjaar: 1557
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Gerrolt van Heerma en Lutske van Sjaarda
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Hoxwier, Aesge Aesge Hectors van
Wapen: wapen0119

commentaar
boeknummer: 4341

idem
naam: Galama, Seerp Gaeles van
geb.datum: 25-10-1528
sterfdatum: 22-1-1581
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Baarderadeel 1577-1581
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1564 Botnia, Hiske Siedses van
Wapen: wapen0120

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Mantgum
boeknummer: 4344

commentaar

Ao 1581 de 22 januarij sterf den edelen erentveste Seerp van Galama grietma va Baerderadeel

Ao 1593 de 8 junij sterf de edele eerbare en deuchtsame iuffrou Hijs va Botnia zij wijf

Aspicis;
hoc tumulo recubat Serapius ille
Galama, Frisiaci lumen honorque soli
ille in quam patriae defensor strenuus almæ
Consilio promptus belligeraque manu
Hostibus hostis erat syncerus amicus amicis
Heu paucos illi patria habet similes
naam: Botnia, Hiske Siedses van
sterfdatum: 8-6-1593
geboortejaar: 1541
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1541
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1564 Galama, Seerp Gaeles van
Wapen: wapen0121

commentaar
boeknummer: 4344

idem
naam: Monsma, Oene
geboortejaar: 1642
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1642; overl voor 1697
echtgenoot: geh. 1668 Antje Foppes
Wapen: wapen0122

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 4405

commentaar

Ao 169[8] is in den [heere gerust die] eerbare ... Oene Monsma ... ward ... oud 54 ...

Ao 1714 den 1 april is in den heere gerust Saeckien Pieters echte huisvrou van Andries Aeldriecks out 50 jaar en leit alhier begraven
naam: Banga, Lutske Annes
sterfdatum: 18-8-1595
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Jepema, Iepe Abes
Wapen: wapen0123

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Menaldum
boeknummer: 4429

commentaar

Ao 1595 den 18 augustus sterf die eerbare Lutske Aene Bange dor Ieppe Abbes zoe Ieppema
naam: Jepema, Iepe Abes
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Banga, Lutske Annes
Wapen: wapen0124

commentaar
boeknummer: 4429

idem
naam: Camstra, Homme Tjallings van
sterfdatum: 7-3-1652
geboortejaar: 1602
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1602
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1627 Juckema, Edwert Ruurds van
Wapen: wapen0125commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Menaldum
boeknummer: 4441

commentaar

Ir Hommo van Camstra obijt 7 maerty anno 1652
naam: Bosman, Cornelis Cornelis
geboortejaar: 1676
sterfjaar: 1702
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1676; geh. 1701 Jaike van Wyckel; overl. 1702
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0126

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Niawier
boeknummer: 4714

commentaar

Anno 1678 de 19de april heeft Cornelis Bosman, de zoon van de secretaris Bosman de eerste steen gelegd aan dese kerk
naam: Klaas Pieters
geboortejaar: 1605
aant.: geb. rond 1605
echtgenoot: geh. Tietje Dooitses
Wapen: wapen0127

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Nijland
boeknummer: 4773

commentaar

Anno 1661 den 27 ianuarij is in den heere gerust den eerbare Tied Doytse dor die huisvrou van Claes Pitters out ontrent 54 iaer ende leit hier begraven
naam: Horstenius, Hendrik Rudolfs
sterfdatum: 3-6-1665
geboortejaar: 1596
godsdienst: hervormd
aant.: dominee te Noordwolde sinds 1623
Wapen: wapen0128

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Noordwolde
boeknummer: 4823

commentaar

Anno 1665 den 3 iuny is inden heere ontslapen d Hendricus Horstenius pastor in Noortwolde cum ann[exis] olt int 70 iaren ende leit alhier begraven

...
En hij ... leeft
Opstand uit de ...
Huyl de dood geen ...
Hebben so uyt mijn vleesch
Godt ...
naam: Jan Merks
sterfdatum: 25-12-1648
geboortejaar: 1608
Wapen: wapen0129

commentaar
vindplaats: in de kerk; torenportaal
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oldeboorn
boeknummer: 4917

commentaar

Ao 1648 den 25 december sterf de eersame Ian Merckes out 40 iaer hier begraven
MDCCXL

Ao 1631 den 7? october sterf de eerbare Pyerke Syercks dor syn wyf out 20 iaer

MDCCXLIV
Op den eerste july is in den heer ontslapen Anna Oennema huysvrou van Ioannis de Jong oud 78 jaar en 2 maanden

Op den XV septemberis is in den heere gerust Ioannis de Iong oud 82 iaren 3 maanden

Hier rust een jonge grysaard
ondereen ma in't ...van
de deugt kint in't kwaad
wiens grootste vreugt was
goed te doen o ... een wonder
naam: Pierke Sierks
sterfdatum: 7-10-1631
geboortejaar: 1611
Wapen: wapen0130

commentaar
boeknummer: 4917

idem
naam: Andringa, Sietske Regnerus van
geb.datum: 1-3-1652
sterfdatum: 4-6-1666
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0131

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oldeboorn
boeknummer: 4927

commentaar

Overleeden den 4 iuny 1666 ende leit al hier begraven onder desen steen iuffer Sytske van Andringa oldt 14 iaren gebooren den 1ste marty 1652
naam: Feike Tetmans
sterfdatum: 2-4-1601
geboortejaar: 1538
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1539; grietman Utingeradeel 1578-1598
echtgenoot: geh. Rinia, Popkje Sakes van
Wapen: wapen0132

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oldeboorn
boeknummer: 4906

commentaar

Ao 1601 de 12 april sterf de ervesten Feicke Tetmans grietman va Wttingeradeel en meede raedt ter admiraliteit in Frieslandt oldt 63 iaeren

Ao 1611 de 6 december sterf die e ende zer: duechtsaeme i. Popck v. Renghie syn wijf: hier begraven olt 70 iaeren
naam: Rinia, Popkje Sakes van
sterfdatum: 6-12-1611
geboortejaar: 1541
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Feike Tetmans
Wapen: wapen0133

commentaar
boeknummer: 4906

idem
naam: Metsma, Wietse Innes
sterfdatum: 19-4-1634
geboortejaar: 1595
aant.:
echtgenoot: geh. Aukje Sietses
Wapen: wapen0134

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oldeboorn
boeknummer: 4920

commentaar

Ao 1634 den 19 april sterf d eersam Wijtse Ennes Metsma out 39 iaer en leit hier begraven
naam: Waabke Sierks
sterfdatum: 23-8-1594
geboortejaar: 1544
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1544
echtgenoot: geh. Abbema, Piebe Wietses van
Wapen: wapen0135

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oldeboorn
boeknummer: 4902

commentaar

Ano 1594 den 23 augusty sterf de erbare Waeb: Sycks dr echte wyf va Pibo Witzes hier begrave
naam: Oltholt, Johannes Gosses
sterfdatum: 10-10-1669
aant.: notaris; niet in naamlijst notarissen
Wapen: wapen0136

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oldeholtpade
boeknummer: 4946

commentaar

Anno 1669 den 12 october is in den heere ontslapen den vromen ende eersmane Ioannes Gosuinus Oltholt nots. publ. ende p. postulant voor den gereghte van Stellinghwerf Westeinde en leght alhier begraven

Den 25 may 1670 is gestorven Maria Oltholt olt 13 iaer en rust alhier

Ghij leser die hier komt, verbeit
Of haast te flugh met kortigheit
Vermits dat onder mijn gesteent
Oltholdi kolde lijck gebeent
Rust in ... erent komt niet weer
Sijn ziel vervlogen bij den heer
Om hoogt ... daght dit jammerdal
Sijn faam ... evig verdueren sal
naam: Adius, Maria Adger
sterfdatum: 28-6-1680
geboortejaar: 1652
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Ghemmenich, Paulus Jacobs van
Wapen: wapen0137

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Zweins
boeknummer: 7879

commentaar

Juffroue Maria van Adius oldt 28 yaar en obiit den 28 juni 1680
naam: Loë, Hendrikje van
sterfdatum: 3-2-1683
geboortejaar: 1639
godsdienst: hervormd
aant.: dochter burgemeester van Coevorden
echtgenoot: geh. 1661 Idsinga, Matthijs Alefs van
Wapen: wapen0138commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Zweins
boeknummer: 7880

commentaar

Obiit den 3 febrvary aetatis suae 44 anno 1683
naam: Dijxtra, Seerp Sikkes van
sterfdatum: 31-7-1669
geboortejaar: 1599
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Ammama, Eibertje Jochems van
Wapen: wapen0139

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Zweins
boeknummer: 7881

commentaar

Jr Serapius va Dixtra old in sijn 70 jaer overleden den 31 july 1669
naam: Dijxtra, Froukje Seerps van
sterfdatum: 1-5-1677
geboortejaar: 1624
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1624
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1647 Adius, Adger Atses
Wapen: wapen0140

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Zweins
boeknummer: 7882

commentaar

Juffrouwe Frouck van Dixtra overleden den 1 may 1677
naam: Jan Gerrits
sterfdatum: 29-12-1652
geboortejaar: 1567
aant.:
echtgenoot: geh. Lolkje Watses
Wapen: wapen0141

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Zweins
boeknummer: 7115

commentaar

Ao 1652 de 29 desember sterf de eersa man Ian Gerrijt va Sveins out 85 iaren

Ao 1630 de 18 septembr sterf de eerbar Lolck Watses dr va Peins sijn wijf olt int 53 iaer

Ao 1618 de 27 augustij sterf de eerbare Trin Mauris dr de welke omtren 47 iaer wedue geweest is van salige Gerrit Pitters out int 84 iaer en leggen hier begraven
naam: Lolkje Watses
sterfdatum: 18-9-1630
geboortejaar: 1578
aant.:
echtgenoot: geh. Jan Gerrits
Wapen: wapen0142

commentaar
boeknummer: 7115

idem
naam: Jongema, Doeke Lases van
sterfdatum: 25-12-1638
geboortejaar: 1580
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Hennaarderadeel 1629-1638
echtgenoot: geh. Eysinga, Liskje Juws van
Wapen: wapen0143

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wommels
boeknummer: 8697

commentaar

1638
naam: Sminia, Wietske Appolonia Idserts van
geb.datum: 8-6-1724
doopdatum: 11-6-1724
sterfdatum: 5-1-1785
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0144

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wommels
boeknummer: 6979

commentaar

MDCCLXXXV

De welgeboren juffer Wytske Appolonia van Sminia geboren den 8 juny 1724 overleden den 5 januari 1785
naam: Sminia, Anna Maria Idserts van
geb.datum: 22-8-1719
doopdatum: 27-8-1719
sterfdatum: 9-2-1775
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0145

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wommels
boeknummer: 6978

commentaar

MDCCLXXV

De welgeboren juffer Anna Maria van Sminia geboren den 22 ste augusty 1719 overleden den 9 februarij 1775
naam: Sminia, Idsert Hobbes van
geb.datum: 12-2-1689
sterfdatum: 22-6-1754
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Hennarderadeel 1706-1754; gecommitteerde in het mindergetal; dijkgraaf
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1714 Eysinga, Tjallinga Adonia Tjallings van
Wapen: wapen0146

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wommels
boeknummer: 6974

commentaar

MDCCLIV

De hoogh edele gestrenge heer de heere Idzard van Sminia in leven grietman over Hennaarderadeel en dijckgraaf van de vijff deelen zeedijcken oldt LXV jaren IV maanden X dagen obiit den 22 juni MDCCLIV

Obiit den 22 iuny
naam: Sminia, Tjalling Aedo Idserts van
geb.datum: 10-6-1716
doopdatum: 14-6-1716
sterfdatum: 5-7-1767
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Hennaarderadeel 1754-1767; gecommitteerde ten landsdage
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0147

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wommels
boeknummer: 6977

commentaar

MDCCLXVII

Obiit den V july

Hoog edele gestrenge heer Tjalling Aedo van Sminia in leven grietman over Hennaarderadeel en gecommitteerde staat ten landsdage etc.etc. aetatis 51 jaaren 3 weeken en 4 daagen obiit den 5e julius anno 1767
naam: Camminga, Sietske Franses van
sterfdatum: 1-7-1658
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0148

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wommels
boeknummer: 6966

commentaar

Juffrou Syts van Camminga overleden den i iuly 1658
naam: Eysinga, Frans Aedes van
sterfdatum: 16-5-1603
godsdienst: hervormd
echtgenoot: geh. Juwsma, Liskje Juws van
echtgenoot: geh. Waltinga, Liskje Andries van
Wapen: wapen0149

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wirdum
boeknummer: 6841

commentaar

Ano 1603 de 16 maij sterf de eedele erentpheste en hoech geleerde Frans va Eijsingha raedt ordin in de hoeve van Vrieslant

Anno 1565 de 16 december sterf die ede deugtsame iuf Lisch va Iousma zij wijf

Franciscus Eisinganus ille, quem's femma
Quito et optimum aquitatis examen
Juris Irientia et Dr integer cultus
Primium dedere curia senatoren
Gravi Iener fa, et tot moles Tijs fractus
Exactis in gemente Frisia sed quo ?
nori inclijta hir intermori potest tani
Coeles tisilla pars bidel tuum aur torem
naam: Juwsma, Liskje Juws van
sterfdatum: 16-12-1565
geboortejaar: 1540
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1540
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Eysinga, Frans Aedes van
Wapen: wapen0150

commentaar
boeknummer: 6841

idem
naam: Camminga, Petronella Jacoba Ruurds van
geb.datum: 26-2-1763
sterfdatum: 27-6-1792
aant.: dochter van Ruurd Ferd. van Camminga en Sietske van Camminga
Wapen: wapen0151

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wirdum
boeknummer: 6872

commentaar

De hoog wel gebooren mevrouw Petronella Iacobs van Speyart gebooren baronesse van Camminga oud 29 jaar obiit 27 iuny 1792
naam: Camminga, Ruurd Karel Watses van
geb.datum: 15-8-1721
sterfdatum: 25-6-1793
aant.: zoon van Watse van Camminga en Petronella Jacoba van Bueren
echtgenoot: geh. 1758 Selys de Fanson, Maria Gertrudis Michel Franciscus Antoines de
Wapen: wapen0079commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wirdum
boeknummer: 6870

commentaar

Prae nobilis domine Gertrudis de Selys de Fanson nupta prae nobili domino dno Ruurt Cammingha
Obiit aetatis suae 55 MDCCLXXXV
naam: Selys de Fanson, Maria Gertrudis Michel Franciscus Antoines de
sterfdatum: 7-11-1785
geboortejaar: 1730
aant.: uit Maastricht; dochter van Michel Franciscus Antoine Selys de Fanson en Marie Jeanne Josépha Hélène de Vaes de Scherpenberg
echtgenoot: geh. 1758 Camminga, Ruurd Karel Watses van
Wapen: wapen0153

commentaar
boeknummer: 6870

idem
naam: Dekema, Hielkje Ruurds van
sterfjaar: 1509
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Ruurd van Dekema en Hiske Gerrolts van Herema
Wapen: wapen0154

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wieuwerd
boeknummer: 6731

commentaar

B 1551 G

[In]t iaer ons heeren MVC en XLIII de XXIIII dach octobris sterf de eersame heerscip Douwo va Walta en Ao XVC en IX de ...II octobris sterf die eerbare Hijlck Dekema sij wijf

... is sterf Sybren va Walta hoer zo

mihi heri & tibi hodie
naam: Walta, Douwe Piers van
sterfdatum: 24-10-1543
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Pier Ages van Walta en Aaltje van Osinga; geh. Hielkje Ruurds van Dekema
Wapen: wapen0155commentaar
boeknummer: 6731

idem
naam: Hettinga, Sieuwke Tietes van
sterfdatum: 29-6-1598
aant.: dochter van Tiete van Hettinga
echtgenoot: geh. Hania, Dije Wigles van
Wapen: wapen0156commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Weidum
boeknummer: 6639

commentaar

Ao 1598 de 29 iuny sterf d: edelen en duechtsame iuffrou Syucke va Hettinga zin wyf

Ao 1612 de 2 marty sterf de eedelen en eerentfesten Dion va Hannya
naam: Hania, Dije Wigles van
sterfdatum: 2-3-1612
aant.: zoon van Wigle van Hania en Riemkje van Pybema
echtgenoot: geh. Hettinga, Sieuwke Tietes van
Wapen: wapen0157commentaar
boeknummer: 6639

idem
naam: Loo, Boudewijn Jans van
sterfdatum: 23-1-1640
geboortejaar: 1583
aant.: geb. rond 1583; zoon van Jan van Loo en Sjoukje Abes; geh. 1608 Trijntje Jacobs
Wapen: wapen0158

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
boeknummer: 4862

commentaar

Jo Boudewijn van Loo obiit 23 januari anno 1640
naam: Camstra, Tjalling Homme Tjallings van
geb.datum: 29-10-1664
sterfdatum: 9-10-1727
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjalling van Camstra en Lucia Helena Scheltes van Aebinga; aantekening op de doodkisten in de grafkelder; grietman Idaarderadeel 1695-1727; gedeputeerde staat; belastingontvanger
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1685 Aylva, Juliana Agatha Hans Willems van
Wapen: wapen0159commentaar
vindplaats: boven de kerkdeur
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Roordahuizum
boeknummer: 7481

commentaar

Anno 1726

Jr. Tjalling Homme van Kamstra

A. Everts

G. Riemersma
naam: Albert Everts
Wapen: wapen0160

commentaar
boeknummer: 7481

idem
naam: Riemersma, G.
Wapen: wapen0161

commentaar
boeknummer: 7481

idem
naam: Bootsma, Hessel Abes van
geb.datum: 10-2-1627
sterfdatum: 8-8-1628
aant.: zoon van Abe van Bootsma en Hielkje Feikes van Herbranda
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0162

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Roordahuizum
boeknummer: 5688

commentaar

Ao 1627 de 10 februa is geboren ior Hessel van Bootzma ee soon va Abba va Bootzma en sturf de 8 augusti 1628
naam: Bootsma, Abe Hessels van
geboortejaar: 1599
sterfjaar: 1640
aant.: geb. rond 1599; zoon van Hessel Bootsma en Tietje Beerts van Idzarda; geh. 1624 Hielkje Feikes Herbranda; overl. rond 1640; officier
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0162

commentaar
boeknummer: 5688

idem
naam: Boene Rinses
sterfdatum: 11-11-1659
geboortejaar: 1616
aant.:
echtgenoot: geh. Antje Iedes
Wapen: wapen0163

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 5636

commentaar

Anno 1659 de 11 november sterf de eersam Boene Rinses out 43 iaer

Anno 16[68] den [10 mayes] is in den heere gerust de eerbare Antye Iedes de huisfrou van Boene Rinses out int 46 iaer ende leit alhier begraven

al die hier op my treeden
exsempel neemt aen my
al leg ick hier beneeden
ick ben geweest als ghi
naam: Antje Iedes
sterfdatum: 10-5-1668
geboortejaar: 1623
aant.:
echtgenoot: geh. Boene Rinses
Wapen: wapen0164

commentaar
boeknummer: 5636

idem
naam: Aebinga van Humalda, Sietske Sjuks van
sterfdatum: 25-6-1700
geboortejaar: 1659
godsdienst: hervormd
aant.:
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Eysinga, Tjalling Aede Johannes Franses van
Wapen: wapen0165

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Rauwerd
boeknummer: 5542

commentaar

Humalda Feytsma
Grustra Roorda

Meckema Unia
Huwarda Loegen

Hoog edel en welgeboren vrouw Cacilia van Humalda wed. van den hoog ed. en welgeboren heer Tjalling Aedo Johan Heringa van Eijsinga oudt int 42 jaar obiit den 25 juni anno 1700

Hottinga Heerma
Eelsma Douma

Sixma van Andla Poppema
Hottinga Heerma
naam: Sminia, Cecilia Idserts van
geb.datum: 25-6-1717
doopdatum: 27-6-1717
sterfdatum: 12-10-1793
godsdienst: hervormd
aant.: geb. in Wommels / Hidaard
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1745 Eysinga, Tjalling Aede Johannes Frans Julius van
Wapen: wapen0166

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Rauwerd
boeknummer: 5563

commentaar

MDCC LXXXXIII

De wel geboren vrouwe , mevrouwe Caecilia van Sminia, douarière, van den hoog wel gebooren heer jr. Tjalling Æde Johan Heringa van Eysinga in leeven grietman van Rauwerderhem etc. etc. , overleeden den 12 october 1793 , oud ruim 76 Jaaren
naam: Eysinga, Tjalling Aede Johannes Frans Julius van
geb.datum: 14-11-1720
doopdatum: 20-10-1720
sterfdatum: 5-7-1768
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Rauwerderhem 1729-1768; gedeputeerde staat
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1745 Sminia, Cecilia Idserts van
Wapen: wapen0167

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Rauwerd
boeknummer: 5558

commentaar

MDCCLXVIII

Eysinga Eysinga Eysinga Hiddema

Heemstra Bannier Aysma Osenga

De hoog wel geboren heer Tialling Edo Iohan van Heringa van Eysinga , grietman over Rauwerderahem en meesterknaap van 't jagtgerigte in Vriesland, oud 47 jaar 8 maanden 21 dagen

Humalda Meckema Hottinga Sixma

Burmania Ockinga Camminga Grovestins
naam: Albada, Hette Lieuwes van
sterfdatum: 17-2-1587
geboortejaar: 1516
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Rauwerderhem 1543 - 1578
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0168

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Poppingawier
boeknummer: 5502

commentaar

Int iaer ons heere MVC CLIIJ de X decebris sterf Lievve Hette z Albada k m grietma va Raerderhem

Hic Leo mortali vitaqz
et lumine cassus
omnibus et tanden
curis Albada solutus
..m chara.a Roerda
Vrouca sibi coiuge dormit

Ao XVC XLIIIJ de eerste iavarij sterf Frouck Roerda sy wyf

Anno 1587 de 17 february sterf de Hette Albada grietma va Rauwerderhem w s g g s
naam: Albada, Lieuwe Hettes van
sterfdatum: 10-12-1543
geboortejaar: 1472
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1472; grietman Rauwerderhem 1540 - 1543
echtgenoot: geh. Roorda, Froukje Wiebrands van
Wapen: wapen0168

commentaar
boeknummer: 5502

idem
naam: Crack, Onbekend
sterfjaar: 1607
aant.: wapen Crack
Wapen: wapen0169

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudeschoot
boeknummer: 5280

commentaar

Ao 1607 de 29 ... I ... in Asse gerust inde heer [on]trent 6 uren morgens alhier begrave
naam: Sminia, Frederik Jetses van
geb.datum: 1-12-1664
sterfdatum: 28-6-1751
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jetse Hessels van Sminia en Wietske Hoppers; overl. na 1743; grietman Utingeradeel 1689-1751; gedeputeerde staat
Wapen: wapen0170

commentaar
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Akkrum
boeknummer: 71

commentaar

1698 soli deo gloria Marten Gerckes en Jelger Harmens kerckvoogden Pieter Vermaten tot Amsterdam
Fredrick van Sminia gedeputeerde staten van Vrieslant grietman over Utingeradeel
naam: Lycklama a Nijeholt, Augustinus Tinkes
geb.datum: 27-4-1742
sterfdatum: 30-10-1789
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1762 Susanna thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg; grietman; gecommitteerde ten landsdage
Wapen: wapen0171

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Akkrum
boeknummer: 73

commentaar

Augustinus Lycklama à Nyeholt oud 17 iaar heeft den eerste steen gelegt van deese kerk op den 13 maert 1759
naam: Eizinga, Ids Jacobs van
doopdatum: 3-4-1757
sterfdatum: 10-5-1823
geboortejaar: 1757
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jacob Idses en Grietje Cornelis; boer; kerkvoogd; bijzitter
echtgenoot: geh. Sinia, Jantje Gerrits
Wapen: wapen0172

commentaar
vindplaats: kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Anjum
boeknummer: 134

commentaar

I. van Eizenga J. Sinia
naam: Sinia, Jantje Gerrits
geb.datum: 19-3-1757
doopdatum: 10-4-1757
sterfjaar: 1784
godsdienst: hervormd
aant.:
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Eizinga, Ids Jacobs van
Wapen: wapen0173

commentaar
boeknummer: 134

idem
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, Johannes Onuphrius Wolfgang Michaels thoe
sterfdatum: 27-3-1584
geboortejaar: 1513
godsdienst: hervormd
aant.: officier
echtgenoot: geh. 1545 Grombach, Maria Fritses van
Wapen: wapen0174

commentaar
vindplaats: epitaaf
type: Epitafen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetgum
boeknummer: 270

commentaar

Schuartzeberg-Bibra-Frankengrun-Merlou-Castell
- Helfenstein - Reizenstein - Luchau - Guttenberg -
Bibra - Fuz V. Dornheim - Herbelstadt -Der Tann -
Schaumberg - Aufses - Gich
Grombach - Rosenberg - Gnottstadt- Seinsheim - Fuz
V. Dornheim - Alenzheim - Truchs Baldersheim -
Schaumberg -Martena -Hiemstra -Haringsma- Hiemstra
- Akye - Hottinga - Siaerda - Siaerdema

Janus ego illustris qui Schwartzenbergivs heros
ante fui ex Francis natus in imperio.
mortuus huc recubo, et mecum mea blandula conlux
ex Grombachiaca nobilitate iacet.
cum vixi arma tuli et cum caesare castra secutus
carolo in it alla digna trophaea tuli .
nunc me huc fata vocant, ac commoda funera condunt
in Betegvm cum spe, cumqz; quiete, fide.
naam: Grombach, Maria Fritses van
geboortejaar: 1522
sterfjaar: 1564
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1522
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1545 Schwartzenberg en Hohenlansberg, Johannes Onuphrius Wolfgang Michaels thoe
Wapen: wapen0175

commentaar
boeknummer: 270

idem
naam: Aylva, Ernst Frans Hessel Douwe Ernsts van
doopdatum: 18-8-1730
geboortejaar: 1730
sterfjaar: 1787
godsdienst: hervormd
aant.: ged. Holwerd; zoon van Hessel Douwe Ernst van Aylva en Bauwina van Burmania; geh. 1756 Hobbina Aemelia Juliana van Unia, Leeuwarden; raad ter admiraliteit; grietman Baarderadeel 1752 - 1787;
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0176

commentaar
vindplaats: kerk, eerste steen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Britswerd
boeknummer: 817

commentaar

De hoog wel gebooren heere ir Ernst Frans van Aylva grietman over Baarderadeel ende mede raad ter admiraliteijt in Westfriesland en 't Noorder Quartier etc: etc: etc: mitsgaders de kerkvoogden van de dorpen Wieuwert en Britswert de hoog wel gebooren heer jr Tjaard van Aylva grietman over Wonseradeel etc: etc: etc: en de eersame en seer discrete Cornelis Pieters Bosma meede regter van Baarderadeel hebben dese kerk van binnen laate vernieuwen en deese poort gestigt in den jaare 1753 als hier predikant was dominus Antonius Joha

Hoe lieflick zyn uwe wooningen o heere der heyrscharen
naam: Aylva, Tjaard Cornelis van
geb.datum: 20-3-1712
doopdatum: 23-3-1712
sterfdatum: 11-9-1757
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; geh. Juliana Agatha Hohenlansberg thoe Schwartsenberg; grietman Wonseradeel 1747 - 1757;
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0176

commentaar
boeknummer: 817

idem
naam: Aylva, Ernst Frans Hessel Douwe Ernsts van
doopdatum: 18-8-1730
geboortejaar: 1730
sterfjaar: 1787
godsdienst: hervormd
aant.: ged. Holwerd; zoon van Hessel Douwe Ernst van Aylva en Bauwina van Burmania; geh. 1756 Hobbina Aemelia Juliana van Unia, Leeuwarden; raad ter admiraliteit; grietman Baarderadeel 1752 - 1787;
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0176

commentaar
boeknummer: 817

idem
naam: Hylckama, Ame Jelles
sterfdatum: 22-8-1616
geboortejaar: 1571
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Iepkje Harkes
Wapen: wapen0177

commentaar
vindplaats: buiten tegen de kerkmuur
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Broek
boeknummer: 821

commentaar

Anno 1616 de 22 augusti is gestorven den eersamen en fromen Aeme Jelles Helckema oudt synde 45 iaren ende leidt alhier begraven

Anno 1650 den 20 mart sterf de eerbare Eppe Herckesdr huisvrou van de eersame Aeme Jelles Hilckema oudt 78 jaren ende leit alhier begraven

Anno 1658 den 23 lulyus is in den heere gerust die eersame Hercke Ames out ontrent 61 iaer ende leyt alhier begraven

Anno 1663 den 10 feb is in den heere gerust de eersame Ulcke Hercke Hylkama olt 27 jaer en leyt alhier begraven

Anno 1665 den 29 Xber is in den heere gerust de eersame Ocke Herckes Hylkama olt 22 jaer en leyt alhier begraven

Anno 1665 den 20 Xber is in den heere gerust Hilckien Buersma die huisvrou van Hercke Ames Hylckama olt 65 jaer en leyt alhier begraven

Anno 1666 den 1 september is in den heere gerust de eersame Folckert Herckes Hilcama olt 36 iaer proor over Haskerlant Utingeradeel
naam: Burmania, Laas Sjuks van
sterfdatum: 3-12-1691
geboortejaar: 1638
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Idaarderadeel 1670 - 1673; grietman Leeuwarderadeel 1673 - 1688; gedeputeerde staat; belastingontvanger
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1664 Aylva, Juliana Agatha Ulbes van
Wapen: wapen0178commentaar
vindplaats: alliantiewapen Martena state
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland
plaats: Cornjum
boeknummer: 948

commentaar

Laes van Burmania old Grietman van Idaerderadeel nu grietman en ontfanger generaal over Leeuwarderadeel. voor desen gedupteerde staet van Frieslandt wijlen vrou Juliana Agata van Burmania geboren van Aijlva sijn vrou Ao 1687
naam: Aylva, Juliana Agatha Ulbes van
sterfdatum: 27-12-1682
geboortejaar: 1641
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1641
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1664 Burmania, Laas Sjuks van
Wapen: wapen0179

commentaar
boeknummer: 948

idem
naam: Glinstra, Valerius Johannes van
geb.datum: 10-6-1713
doopdatum: 11-6-1713
sterfdatum: 26-6-1794
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; zoon van Johannes Glinstra en Louisa Albartina van Glinstra; geh. 1746 Anna Catharina van Haersma, Augustinusga; postmeester; gecommitteerde ten landsdage
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0180

commentaar
vindplaats: rouwbord; in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Cornjum
boeknummer: 957

commentaar

De weledele gestrenge heer Valerius van Glinstra in leeven postmeestergeneraal over Friesland & old volmagt ten landsdage overleeden den 26 junij 1794 oud 81 jaar en 16 dagen
naam: Burmania, Epe Sjuk Tjaards van
geb.datum: 31-10-1697
sterfdatum: 1-2-1775
godsdienst: hervormd
aant.: 82 jaar oud volgens grafschrift; burgemeester; commissaris
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1738 Glinstra, Christina Johannes van
echtgenoot: geh. 1746 Haersma, Romelia Mania Arends van
Wapen: wapen0181

commentaar
vindplaats: steen de Zijl
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 1169

commentaar

E.S. van Burmania, commisss van t collegie, heeft op 't gesach der Staten dese sluis in 1583 van hout gemaakt op een nieuwe sterke both van steen doen herbouwen, door Eyte & Lolle Tiebbes van de Gorredijk, die 't werk voor 19545 Car. guld. heeft aangenoomen en voltooit 1757

Den 4 july 1757 heeft Hendrik Semler, landschapsboumeester deser Provincie de eerste steen aan dese Zyl gelegt
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, Michael Onuphrius Wilkes thoe
geb.datum: 23-7-1696
sterfdatum: 27-4-1758
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Dantumadeel 1725-1753; raad ter admiraliteit; gecommitteerde ten landsdage
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Ghendt, Margaretha Maria van
Wapen: wapen0182

commentaar
vindplaats: herdenkingszuil sluis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dokkumer Nieuwezijlen
boeknummer: 1183

commentaar

Ses duysent roeden dyk bespaart
t gevaar der zee vermindert
Oostergo van water ontlast
de provintie vermeerdert en verbetert
dese syl voor de nakomelingen
in t midden der stroom opgeregt

Schwartsenberg
Vegelin

In den jare MDCCXXIX gelukkig volbragt
t gewelt der stroom door drie verkortingen versagt
synde is het Diep alhier gedamt op den tweeden juli ter praesentie van de edele erentfeste heeren Michael Onuphrius baron thoe Schwartsenberg en Hohenlantsberg grietman over Dantumadeel en ir Philip Frederick Vegelin van Claerbergen grietman over Haskerland commisarien der edele mogende heeren gedeputeerde staten van Friesland
naam: Rintjema, Tjitske Teunis
sterfdatum: 28-12-1705
geboortejaar: 1654
aant.:
echtgenoot: geh. 1681 Bote Roelofs
Wapen: wapen0183

commentaar
vindplaats: op het kerkhof, oostzijde
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hantumhuizen
boeknummer: 2313

commentaar

Anno 1705 den 28 december is in den heere gerust de eerbare Tjietske Teunis Rintiema de huisvrou van Boote Roelefs out omtrent 51 jaaren ende leit alhier begraven
naam: Andries Jelles
geboortejaar: 1686
aant.: geb. rond 1686
echtgenoot: geh. 1711 Sietske Jans
Wapen: wapen0184

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harich
boeknummer: 2344

commentaar

Hier leit be[grave]... ... Sytses die ... Jolles ...
naam: Scheltinga, Johannes Johannes van
sterfdatum: 17-4-1669
geboortejaar: 1632
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Johannes van Scheltinga en Fokeltje Phaesma; geh. 1661 Maria van Haersma; grietman Gaasterland 1659-1669
Wapen: wapen0185

commentaar
vindplaats: muursteen boven kerkdeur
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harich
boeknummer: 2351

commentaar

Dit huis was eerst gevelt
door storrem-windt ter neer
maer nu ist dus herstelt
tot godes eer, en leer:
sijns volks door Scheltinga
den grietman van dees kust
hoort, volgt Gods woort nu na
op dat uw siele rust 1663
naam: Vries, Hidde Sjoerds de
geb.datum: 24-12-1645
sterfdatum: 1-7-1694
aant.: zoon van Sjoerd Hiddes (broer van Tjerk Hiddes de Vries) en Aukje Klases; geh. 1673 Geertje Romkes, Bolsward; schout bij nacht
Wapen: wapen0186

commentaar
vindplaats: rouwbord; in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Harlingen
boeknummer: 2491

commentaar

De heer Hidde de Vries schout bij nacht van 't college ter admiraliteit in Friesland binnen Harlingen obiit den i julij 1694 aetatis 48
naam: Siebren Jacobs
sterfdatum: 8-3-1577
godsdienst: rooms
aant.: vanaf 1576 pastoor aldaar
Wapen: wapen0187

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Huins
boeknummer: 3001

commentaar

Ao 1577 den 8 marty is ghestorven heer Sybren Jacop z in sin leven pastoer in den dorpe Huins en hier begraven
naam: Roorda, Karel Andries van
sterfdatum: 6-1-1670
geboortejaar: 1609
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Andreas Roorda en Anna Epes van Juckema; stud. 1628 Franeker; grietman Idaarderadeel 1635-1670
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1648 Wissema, Liskje Sapes van
Wapen: wapen0188

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 3052

commentaar

Carel van Roorda grietman over Idaarderadeel sterf int jaer MDCLXX den VI jan. ende juffr Lisck van Wissema sin echte wijf den 6 maert MDCLXXX ende leggen alhier begraven verwachtende een beter leven

Ida van Roorda haer dochtertie sterf den ... 8br. 1653
naam: Velsen, Johannes Benedictus van
sterfdatum: 8-3-1681
geboortejaar: 1645
aant.: geb. rond 1645; geh. 1 1670 Anna van Scheltinga; geh. 2 1678 Juliana Magdalena van Jeltinga; officier
echtgenoot: geh. 1678 Jeltinga, Juliana Magdalena van
Wapen: wapen0189commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 3054

commentaar

Ao 1681 den 8 martii stierff de heer Johannes van Velsen colonel luit. van een Fries regement hier begraeven
naam: Atsma, Gosse Rienks
geboortejaar: 1604
sterfjaar: 1644
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1604; grietenijsecretaris 1624 / 1626-1644; stud. 1621 Groningen
echtgenoot: geh. 1627 Tania, Trijntje Heerkes
Wapen: wapen0190

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Jorwerd
boeknummer: 3205

commentaar

Den 8 iuly 1629 sterf ... Atsma olt 10 dagen ... Heercke Atsma olt 2 iaren en 19 dagen beide kinderen va Gossuin[us] Atsma secretarius over Baerderadeel en Tryntie Tania syn wyff
naam: Tania, Trijntje Heerkes
geboortejaar: 1608
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Atsma, Gosse Rienks
Wapen: wapen0191

commentaar
boeknummer: 3205

idem
naam: Doyem, Ork Orks van
geb.datum: 28-6-1604
sterfdatum: 7-7-1604
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0192

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Jorwerd
boeknummer: 3210

commentaar

Ao 1604 de 7 iulij sterf Orck van Doiem olt 9 dagen hier begr

Ao 1605 den 19 augusti sterf Siuck van Doiem olt 18 dagen hier begr
naam: Atsma, George Aukes
sterfdatum: 9-6-1725
geboortejaar: 1644
godsdienst: hervormd
aant.: adv. in 1667 stud. Franeker 1663; promotie Franeker 1667; arts
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1676 Solckama, Riekje Meines van
Wapen: wapen0193

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Jorwerd
boeknummer: 3212

commentaar

Ao 1609 den 27 februarij sterf die eerbare Eelck Rienicks dr d huisfrou van Dije Sicke zo Atsma ontfanger in Baerderadeel

Anno 1725 den 9 junius is in den heere gerust dr Georgius Atsma mede oudste adv voor den hove van Friesland oud in si 82 iaar en leit alhier benevens sijn ouders Auke Atsma en Sioukien van der Heide begraven verwagtende een zalige opstandinge
naam: Atsma, Dije Sikkes
sterfdatum: 24-3-1620
geboortejaar: 1556
aant.: rentemeester; belastingontvanger
echtgenoot: geh. Eelkje Rienks
Wapen: wapen0193

commentaar
boeknummer: 3212

idem
naam: Atsma, George Aukes
sterfdatum: 9-6-1725
geboortejaar: 1644
godsdienst: hervormd
aant.: adv. in 1667 stud. Franeker 1663; promotie Franeker 1667; arts
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1676 Solckama, Riekje Meines van
Wapen: wapen0193

commentaar
boeknummer: 3212

idem
naam: Atsma, Adije Rienks
doopdatum: 28-5-1609
geboortejaar: 1609
sterfjaar: 1609
aant.: ged. te Leeuwarden; zoon van Rink Atsma
Wapen: wapen0194

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Jorwerd
boeknummer: 3213

commentaar

Ao 1609 de 22 april sterf Rintske Riencks Atsma out 41 jaren en 14 dagen

Ao 1609 den ... iulij sterf Adije Riencks Atsma out 7 wecken en leggen hier begrav
naam: Laurman, Martinus Hugos
geb.datum: 13-5-1708
doopdatum: 17-5-1708
sterfdatum: 18-10-1789
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1740 Alida Huidekoper, Sneek; dominee
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0195

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Jorwerd
boeknummer: 3230

commentaar

Ao 1741 den 10 maart 's avonds omtrent 9 uren is gestorven Attje Laurman dogter van dos Mart: Laurman pred: tot Jorwerd was geboren 's nachts tusschen den 22 en 23 febr: out synde 6 weeken en 5 dagen en leit alhier begraaven
naam: Tjepke Hessels
sterfdatum: 22-9-1578
godsdienst: hervormd
aant.: grietenijsecretaris 1558-1578
echtgenoot: geh. Brandenburg, Liesbeth
Wapen: wapen0196

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 3341

commentaar

Anno 1592 den 11 december sterf de eerbare vrou Lyse Brandenborch nagelaten wedu van wylen m Tjepcke Hessels en leit alhier begraven
naam: Botnia, Stijntje Jarigs van
sterfdatum: 23-6-1684
geboortejaar: 1639
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0197

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 3420

commentaar

Anno 1684 den 23 junius is in den heere gerust de eerbare Stijntje van Botnia out 45 jaer en leit alhier begraven
naam: Rinse Johannes
sterfdatum: 18-12-1697
aant.: bijzitter
echtgenoot: geh. Aafke Gatses
Wapen: wapen0198

commentaar
vindplaats: kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 3428

commentaar

1692 Rinse Johannes, bisitter van Collumerlandt
naam: Oepke Sikkes
geboortejaar: 1697
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1697; geh. 1722 Inske Doekes, Witmarsum; kerkvoogd
Wapen: wapen0199

commentaar
vindplaats: wapenbord in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kornwerd
boeknummer: 3452

commentaar

Oepke Sickes kerkvoogdt 1740
naam: Holkema, Frans Willems
geb.datum: 22-1-1703
sterfdatum: 30-5-1764
godsdienst: hervormd
aant.: dominee; kerkvoogd
Wapen: wapen0200

commentaar
vindplaats: wapenbord in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kornwerd
boeknummer: 3453

commentaar

Franciscus Holkema leeraar tot Mackum & Cornwart alsmede derde kerkvoogdt Ano 1740
naam: Krijtenburg, Siemen Hendriks
doopdatum: 10-10-1686
geboortejaar: 1686
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hendrik Gerrits; geh. 1708 Hielkje Dirks, Makkum; kerkvoogd; belastingontvanger
Wapen: wapen0201

commentaar
vindplaats: wapenbord in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kornwerd
boeknummer: 3454

commentaar

S.H. Krijtenborg ontfanger voor Cornwart ano 1740
naam: Dooitse Reinders
sterfdatum: 15-5-1741
geboortejaar: 1693
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1718 Tjitske Annes; kerkvoogd
Wapen: wapen0202

commentaar
vindplaats: wapenbord in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kornwerd
boeknummer: 3455

commentaar

Dooytse Reyners kerkvoogdt ano 1740 overleden den 15 may 1741
naam: Otte Ottes
geboortejaar: 1590
aant.: mogelijk; geb. rond 1590; waarsch. zoon van Otte Ottes en Atje Rommets; geh. 1626; overl. voor 1633
echtgenoot: geh. 1626 Remmertje Wiebes
Wapen: wapen0203

commentaar
vindplaats: knottedoosje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Arum
boeknummer: 9410

commentaar

OO RW
naam: Boelema, Ritske Sjolles
sterfdatum: 30-7-1547
godsdienst: rooms
echtgenoot: geh. Aebinga, Sierdje Hendriks van
Wapen: wapen0204

commentaar
vindplaats: tuin Ritske Boelema gasthuis
type: Grafstenen
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel III Leeuwarden; 1e afd.
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3589

commentaar

Int iaer ons heren MVC en XLVII de XXX dach julius sterf den eerntfeste herscip Ritske Buelama

Memorare novis sima tua & in aeternum non peccabis

Jeltie Minema 1559 de 27 mar

Ao 1564 de 12 augusti sterf Syrcktie Buelama

Ao 1579 den 22 may sterf die duechtsame iuffrou Maria van Minnema die huisfrou van Tiettus Baerdt
naam: Nijenhuis, Meie
sterfdatum: 17-4-1577
aant.: adv. in 1627
echtgenoot: geh. Hiltje Sjoerds
Wapen: wapen0205

commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3629

commentaar

Int iaer ons here 1577 de 17 aprilis sterf de wise en welgeleerde mr Meije Nijehuis adwocaet hier te hove

Ao 1591 de 21 iuny sterf die eerbare vrow Hil Sywrdts dochter syn wyf

Ao 1610 de 11 octob sterf de eersame man Loodwijck Meijes Niienhuis out 42 iaren hier begraven
naam: Glinstra, Christina Johannes van
doopdatum: 9-1-1711
geboortejaar: 1711
sterfjaar: 1745
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; dochter van Johannes van Glinstra en Louisa Albartina van Glinstra
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1738 Burmania, Epe Sjuk Tjaards van
Wapen: wapen0206

commentaar
vindplaats: kerk van Britsum; nu scheepvaartsmuseum
type: Rouwborden
bron: http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/
plaats: Britsum
boeknummer: 8915

commentaar

De wel eed geboren vrouwe mevrouwe Christina van Glinstra huisvrouw van de hoog wel geboren heer Epo Sjuck van Burmania gedeputeerde staat van Friesland sterf oud 34 jaren 2 m: 24 dagen
naam: Abbema, Rintje Tjepkes
geboortejaar: 1565
aant.: geb. rond 1565; zoon van Tjepke Sipkes Abbema en Gerkje Ales; overl. voor 1631
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1591 Iebeltje Jans
Wapen: wapen0207

commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
boeknummer: 8895

commentaar

Rinke Tierks Abbama Eebel Jansd 1611
naam: Iebeltje Jans
sterfdatum: 10-12-1631
geboortejaar: 1567
aant.: dochter van Jan Jacobs en Jouwerke Theunis
echtgenoot: geh. 1591 Abbema, Rintje Tjepkes
Wapen: wapen0208

commentaar
boeknummer: 8895

idem
naam: Hansma, Pierke Keimpes
geb.datum: 25-5-1700
doopdatum: 7-7-1700
sterfjaar: 1769
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Keimpe Oeges Hansma en Janke Siebrens Heringa
echtgenoot: geh. 1725 Nijdam, Klaas Botes
Wapen: wapen0209

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Rauwerd
boeknummer: 8849

commentaar

Pierke Keimpes Hansma is gebooren den 25 mayus Ao 1700

Age Hantjes Joustra is geboren dinsdag 9 april 1816 te Kubaard en is overleden zondag 16 april 1820 te Lions
naam: Abbema, Enne Jacobs
geboortejaar: 1670
aant.: geb. rond 1670;
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1695 Hiddinga, Meltje Taekes
Wapen: wapen0210

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Wons
boeknummer: 8835

commentaar

Mille Taekes Hiddinga - Enne Jacobs Abbema
1706
naam: Hiddinga, Meltje Taekes
geboortejaar: 1668
aant.: geb. rond 1668; dochter van Taeke Jelbes en Antje Johannes; geh. 1 1691 Pieter Ruurds; geh. 2 1695 Enne Jacobs Abbema
echtgenoot: geh. 1695 Abbema, Enne Jacobs
Wapen: wapen0211

commentaar
boeknummer: 8835

idem
naam: Agema, Pieter Sibbeles
geb.datum: 30-8-1698
doopdatum: 11-9-1698
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sibbele Martens en Jeltje Johannes
Wapen: wapen0212

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Kubaard
boeknummer: 8787

commentaar

1698 den 30 augustus is geboren Pytter Sibles en gedoopt den 11 september
naam: Hotse Tiemens
sterfdatum: 23-5-1625
Wapen: wapen0213

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 8768

commentaar

Ao 1625 den 23 maeij sterf den eersame Hottie Timmens zo en hier begraven

P H I
naam: Steenwijk, Johannes
sterfdatum: 2-8-1728
geboortejaar: 1673
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1724 Debora Beilanus; stadssecretaris 1712-1728
Wapen: wapen0214

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 8735

commentaar

Ao 1728 den 2 augusty is in den heere ontslapen de heer Johan Steenwyck in leven secretary der stad Worckum out 55 jaer ...
naam: Onbekend
aant.: burgemeester
Wapen: wapen0215

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 8730

commentaar

Anno 16.. ... [is in den heere] gerust den e... ... [in] leven burgemeest[er] ... ontrent 55 iaeren en ... begraven
naam: Popta, Hendrik Tjebbes
geb.datum: 3-5-1635
sterfdatum: 7-11-1712
aant.: adv. 1659, stud. in 1651; promotie Franeker 1659
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0216commentaar
vindplaats: Popta slot
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 8703

commentaar

Eyssinga Iuccama Heringa Iongama
Harinxma Ousma Roorda Sassinga

Dr. H van Popta op Heeringa

Anno do MDCXXXI
naam: Oldaans, Pieter Jans
geboortejaar: 1667
sterfjaar: 1733
godsdienst: doopsgezind
aant.: geb. rond 1669; geh. 1694 Riekje Jacobs Tjesma
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0217

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Friese zilveren sierlepels uit de achttiende eeuw
plaats: Harlingen
boeknummer: 8702

commentaar

J O

J.P. Oldaans de oude is geboren den 27 febru.1632 de jonge den 23 now.1700

Jan Pieters Oldaans vereert dese lepel aan sijn soons kint voor de naam van Jan Pieters Oldaans Ao 1700
naam: Oldaans, Jan Pieters
geb.datum: 27-2-1632
godsdienst: doopsgezind
aant.: geh. 1652 Trijntje Cornelis; overl. na 1700
Wapen: wapen0217

commentaar
boeknummer: 8702

idem
naam: Oldaans, Jan Pieters
geb.datum: 23-11-1700
godsdienst: doopsgezind
aant.:
echtgenoot: geh. Scheltema, Tetje Jans
Wapen: wapen0217

commentaar
boeknummer: 8702

idem
naam: Buma, Hotse van
sterfdatum: 30-7-1581
aant.: bevelhebber gewest Friesland
Wapen: wapen0218

commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 8668

commentaar

Ao 1581 de 30 julij sterf de eersame Hottzie van Buuma
naam: Jan Erasmus
sterfdatum: 12-3-1590
aant.: timmerman
Wapen: wapen0219

commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 8665

commentaar

Ao dni 1590 de 12 martij sterf de eersame Ian Erasmus timmerma wt e Briil en hier begrave
naam: Burmania, Taeke Doekes van
doopdatum: 9-10-1653
geboortejaar: 1653
sterfjaar: 1705
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Doniawestal 1688 - 1705
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0220

commentaar
vindplaats: in de kerkmuur
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Broek
boeknummer: 8664

commentaar

De heer Taco van Burmania, grietman over Donia werstal en dyckgraef van de contributie der seven wouden en de stadt Sloten1694
naam: Daniel Gijsberts
echtgenoot: geh. Trijntje Broers
Wapen: wapen0221

commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Berlikum
boeknummer: 8663

commentaar

D G x T B

Gijsbert Daeniels Gritie Clases
naam: Gijsbert Daniels
geboortejaar: 1621
aant.: geb. rond 1621; geh 1657 Grietje Klases
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0221

commentaar
boeknummer: 8663

idem
naam: Trijntje Broers
aant.:
echtgenoot: geh. Daniel Gijsberts
Wapen: wapen0222

commentaar
boeknummer: 8663

idem
naam: IJlstra, Jelte Rienks
geboortejaar: 1695
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1695; geh. 1720 Baukje Wiebes
Wapen: wapen0223

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Kerkbanken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Nijhuizum
boeknummer: 8652

commentaar

Yelte Rienchs Ilstra
naam: Krijtenburg, Gerrit Siemens
geb.datum: 26-7-1710
doopdatum: 3-8-1710
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Siemen Hendiks Krijtenburg en Hielkje Dirks; geh. 1734 Hiltje Taekes
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0224

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Fries zilver S. van der Meulen
plaats: Makkum
boeknummer: 8624

commentaar

171[0] den 26 julij is gebooren Gerrijt Sijmons Krijttenburgh
naam: Grevenstein, Johannes Hendriks
sterfdatum: 13-8-1669
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Henricus Grevenstein en Margarieta Backer; geh. 1652 Hester Plancius; afkomstig Blokzijl; dominee
Wapen: wapen0225

commentaar
vindplaats: in de westerkerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: West Terschelling
boeknummer: 8609

commentaar

Johannes Grevenstein
die steets met volle lust
als eerste predikant
gods volk ten hemel leyde
en voorging op dien wegh
met leer en leven beyde
geniet alhier na’t lyf
syn ziel by god haar rust
het lichaem ontzielt
den XIII, is begraven den
XIX augustus MDCLXIX
naam: Robbé, Pieter Frederik Frans
doopdatum: 13-2-1737
sterfdatum: 10-1-1797
geboortejaar: 1737
aant.: zoon van Frans Robbe en Catharina Anna Huigh; geh. 1779 Anna Dirks; drossaart; rentmeester
Wapen: wapen0226

commentaar
vindplaats: in de westerkerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: West Terschelling
boeknummer: 8608

commentaar

No 30

Hier leit begraven den wel edele heer Pieter Frederik Robbe in leven drossard en rentmeester van den eilande Terschellng en Griend overleeden den 10 ianuary
1797
naam: Adema, Jeltje Wiebes
geb.datum: 12-5-1702
doopdatum: 14-5-1702
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van van Wiebe Ulbes en Tjitske Tiedes; geh. 1725 Sietse Wierda
Wapen: wapen0227

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oosterend
boeknummer: 8604

commentaar

Jeltie Wybbes is gebooren den 12 majus 1702
naam: Wassenaar, Adriaantje Willems
geboortejaar: 1613
sterfjaar: 1680
aant.: geb. rond 1613; geh. 1 1636 Arjen Olferts; geh. 2 1645 Jan Heerts
echtgenoot: geh. 1645 Jan Heerts
Wapen: wapen0228

commentaar
vindplaats: zilveren beker met munt
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: OL Vrouwenparochie
boeknummer: 8578

commentaar

Ian Heerts Aeriaentie Willems anno 1655

io hang Georg s a rom imp archim et electx 1625
naam: Douma, Klaartje Epes van
sterfdatum: 7-2-1555
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0229

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 8552

commentaar

Claer Douma sterf Ao 1555 de 7 february
naam: Remmertje Wiebes
geboortejaar: 1592
aant.: geb. rond 1592; dochter van Wiebe Jans; geh. 1 1608 Doede Reins; geh. 2 1615 Jeen Taedes; geh. 3 1626 Otte Ottes; geh. 4 1633 Hidde Klases
echtgenoot: geh. 1626 Otte Ottes
Wapen: wapen0230

commentaar
vindplaats: knottedoosje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Arum
boeknummer: 9410

commentaar

OO RW
naam: Haan, Murk Jans de
geb.datum: 2-2-1757
doopdatum: 6-2-1757
sterfdatum: 10-12-1815
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jan Murks de Haan en Antjen Pieters Ludinga
Wapen: wapen0231

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Winaldum
boeknummer: 8226

commentaar

Murk Jans de Haan is geboren d 2 februari 1757
naam: Crack, Trijntje Hippolitus
sterfdatum: 7-9-1603
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0232

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudeschoot
boeknummer: 8135

commentaar

Ao 1603 de 7 september sterf de eerbare Treincke Hippolitus Crack
naam: Heloma, Pieter Tjeerds van
sterfdatum: 16-7-1602
geboortejaar: 1572
aant.: zoon van Tjeerd Tjeerds; geh. Aukje Feikes; grietenijsecretaris 1601-1602
Wapen: wapen0233

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudeschoot
boeknummer: 8134

commentaar

[Ao] 1602 de 16 iulij sterf ... Tiaerdts z seccretaris ...
naam: B. A.
Wapen: wapen0234

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Jorwerd
boeknummer: 8010

commentaar

B A
naam: Radsma, Marten Tjeerds
geb.datum: 7-11-1761
doopdatum: 3-12-1761
sterfdatum: 16-10-1835
aant.: zoon van Tjeerd Ratsma en Aaltje Martens Tjarda; uurwerkmaker
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0235

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 8008

commentaar

Marten Tjeerds Ratsma is gebooren den 7 november 1761
naam: Antje Folkerts
geboortejaar: 1683
aant.: geb. rond 1683; geh. 1706 Andries Sjoekes
Wapen: wapen0236

commentaar
vindplaats: zilveren bijbelbeslag
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Wolvega
boeknummer: 8007

commentaar

Antje Folckerts 1693
naam: Eysinga, Pieter Tjallings van
sterfdatum: 16-1-1645
geboortejaar: 1565
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Rauwerderhem 1602-1635; gedeputeerde staat
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Heringa, Fokeltje Aedes van
Wapen: wapen0237

commentaar
vindplaats: Poort Jongema State
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Rauwerd
boeknummer: 8003

commentaar

Ptr v Eysingha grietman van ga Rauwerdehe en Foekel van Herin
naam: Heringa, Fokeltje Aedes van
sterfdatum: 5-5-1639
geboortejaar: 1566
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Eysinga, Pieter Tjallings van
Wapen: wapen0238

commentaar
boeknummer: 8003

idem
naam: Botma, Gabe Gerrits
geboortejaar: 1687
aant.: geb. rond 1687
Wapen: wapen0239

commentaar
vindplaats: zilveren lakzegelstempel
type: Cachet, zegelring
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Morra
boeknummer: 7961

commentaar

GGB
naam: Fockens, Martinus Sakes
sterfdatum: 14-3-1692
geboortejaar: 1632
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Opsterland n.b.-1692; gedeputeerde staat
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1663 Kinnema, Anna Cornelis van
Wapen: wapen0028

commentaar
vindplaats: hoofdstraat 78
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 7943

commentaar

Fockens Kynnema
naam: Kinnema, Anna Cornelis van
doopdatum: 13-12-1630
sterfdatum: 28-10-1707
geboortejaar: 1629
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1663 Fockens, Martinus Sakes
Wapen: wapen0241commentaar
boeknummer: 7943

idem
naam: Sjoerd Daams
geboortejaar: 1599
aant.: geb. rond 1599; geh. 1 1624 Amarins Dirks; geh. 2 1634 Neeltje Cornelis Wassenaar
echtgenoot: geh. 1634 Wassenaar, Neeltje Cornelis
Wapen: wapen0242

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 7867

commentaar

S D
N C
naam: Wassenaar, Neeltje Cornelis
geboortejaar: 1608
aant.: geb. rond 1608; dochter van Cornelis Willems Wassenaar en Maartje Walings
echtgenoot: geh. 1634 Sjoerd Daams
Wapen: wapen0243

commentaar
boeknummer: 7867

idem
naam: Reenstra, Paulus Idses
geb.datum: 6-1-1737
doopdatum: 6-1-1737
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Ids Franses Reenstra en Jeltje Paulus; geh. Beitske Jacobs
Wapen: wapen0244

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: IJsbrechtum
boeknummer: 7643

commentaar

Poulus Idses Rienstra is geboren den 6 jannewari 1737
naam: Adama, Froukje Johannes
geb.datum: 4-3-1769
doopdatum: 4-3-1769
sterfdatum: 4-11-1826
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Johannes Sipkes Adama en Baukje Jouws Vogelsangh; geh. 1802 Dominicus Nicolaus van der Veen
Wapen: wapen0245

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
boeknummer: 7581

commentaar

Frouken Jans Adema geboren 4 maert 1769
naam: Welvelde, Josina Susanna Zeino Joachims van
sterfdatum: 25-11-1689
geboortejaar: 1660
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Burmania, Sjuk Gerrolt Doekes van
Wapen: wapen0246

commentaar
vindplaats: rouwbord Epema State
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: IJsbrechtum
boeknummer: 7452

commentaar

Obijt den XXV november
d: hoogh ed: geb: vrouw Josina Susanna van Welvelde aetat XXIX
Anno MDCLXXXIX

Welvelde
Egmond Lelie

Douma
Douma Burmania

Hiddema
Galema Feitsma

Warmelo Rengers
Tenbosche Ten Water
naam: Burmania, Doeke Sjuks van
doopdatum: 1-1-1713
sterfdatum: 8-9-1775
geboortejaar: 1713
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Hallum; officier
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Burmania, Willemijna Eduarda Eduard Marius van
Wapen: wapen0247

commentaar
vindplaats: gebrandschilderd raam Epema State
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: IJsbrechtum
boeknummer: 7450

commentaar

Hoog welgeboren heer de heer Doeke Martena van Burmania capitain in het regiment van de prinse van Orangie en Nassauw 1743
naam: Steenhuis Heumen, Geneveva Maria Walravens van
sterfdatum: 12-11-1774
geboortejaar: 1705
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Walraven van Steenhuys Heumen en Lucretia Louise van de Noot
echtgenoot: geh. 1722 Welderen, Bernhard Johans van
Wapen: wapen0248

commentaar
vindplaats: rouwbord Epema State
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: IJsbrechtum
boeknummer: 7449

commentaar

De hoog geborende vrouwe Geneveva Maria , baronesse van Steenhuis-Heumen, vrij vrouwe van Oploo; douariere van wijlen hoog geboren heere Bernhard des h: Roomschen rijksgrave van Welderen, in leven geschreeven in de ridderschap des quartiers van Nimeegen; oud amptman , richter en dijkgraaf des ampts van Neder Betuwe, stadthouder van de leenen, en voogd van den lande van Valkenburg, gedeputeerde ter vergadering van hun hoogmogende, enz. enz.
Obiit den 12 november 1774 oud ruim 69 jaaren
naam: Welderen, Bernhard Johans van
sterfdatum: 10-3-1770
geboortejaar: 1700
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Johan van Welderen en Odilia Louise van Steelandt
echtgenoot: geh. 1722 Steenhuis Heumen, Geneveva Maria Walravens van
Wapen: wapen0249

commentaar
boeknummer: 7449

idem
naam: Burmania, Jan Frederik Sjuks van
doopdatum: 9-6-1700
sterfdatum: 5-5-1768
geboortejaar: 1700
godsdienst: hervormd
aant.: officier; rekenmeester
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0250

commentaar
vindplaats: gebrandschilderd raam Epema State
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: IJsbrechtum
boeknummer: 7448

commentaar

Hoog welgeboren heer de heer Jan Frederik van Burmania luitenant collonel van het regiment van de generaal Glinstra en groot majoor van Sas van Gent 1743
naam: Welderen, Odilia Amalia Bernards van
geb.datum: 24-11-1723
sterfdatum: 19-10-1788
godsdienst: hervormd
aant.: geb. te Tiel; overl. te IJsbrechtum- Epemastate
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1743 Rengers, Sjuk Gerrolt Egberts van
Wapen: wapen0251

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: IJsbrechtum
boeknummer: 7447

commentaar

MDCCLXXXVIII

De hoog geborene vrouwe Odilia Amelia gravinne van Welderen douariere van wijlen den hoog welgeboren heer oud grietman baron van Burmania Rengers overleden den 19 october 1788 in den ouderdom van bijna 65 jaaren
naam: Rengers, Sjuk Gerrolt Egberts van
geb.datum: 6-3-1710
doopdatum: 8-3-1713
sterfdatum: 31-3-1781
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; grietman Wymbritseradeel 1747 - 1777
echtgenoot: geh. 1743 Welderen, Odilia Amalia Bernards van
Wapen: wapen0252

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: IJsbrechtum
boeknummer: 7446

commentaar

MDCCLXXXIIII

Den hoog welgeboorene heere jr. Sjuck Gerrold Juckama van Burmania Rengers heer van Cammingaburg oud grietman en dijkgraaf van Wymbritseradeel, curator van Frieslands hoogeschool etc. etc. obbit den 31 maart 1781 oud 71 jaar en 25 dagen

Rengers van der Noot
Polman Tamminga
Clant Stakebroek
Alberda Sickengha
Jensema Hertaing
Diepholt Beninga
Enthens van den Broek
Coenders Iongema

Burmania Welvelde
Enthens Warmelo
Iuckama Douma
Douma Hiddema
Douma Barmentlo
Martena Ten Bosche
Cammenga Douma
Douma Galema
naam: Unckel, Berber van
sterfdatum: 16-10-1716
geboortejaar: 1671
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. 1696 Adius, Izaak Martinus Gerards van
Wapen: wapen0253commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 7325

commentaar

Obit 16 october

Anno MDCCXVI

De hoog wel gebooren vrouwe vrouw Engelbertyna Barbera van Unckel huysvrouwe van den wel eedel gebooren heer Isaac Martijn van Adius olt gedeputeerde staat van Frieslandt burgermeester en vroetschap van Worcon obyt den 16 octbr 1716 aetatis 44 jaar 11 maand
naam: Adius, Izaak Martinus Gerards van
sterfdatum: 17-6-1719
geboortejaar: 1667
godsdienst: hervormd
aant.: burgemeester; gedeputeerde staat
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1696 Unckel, Berber van
Wapen: wapen0254commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 7324

commentaar

Anno 1719

De hoog eedel welgebooren heer de heer Isaak Martijn van Adius in leeven olt gedeputeerde staat van Vrieslant burgermeester en vroedschap der steede Worckum etc. aetatis 52 jaar
naam: Martena, Hessel Sietses van
geboortejaar: 1461
sterfjaar: 1517
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1461; overl. in 1517 op het eiland Rhodos
echtgenoot: geh. 1489 Hottinga, Botje Jarigs van
Wapen: wapen0255commentaar
vindplaats: gebrandschilderd raam Martenahuis
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1640

commentaar

Heer Hessel Martena ridr eerste fondateur van dit huijs is gestorve int eylant Rodes anno 1517

fesit 1609
naam: Anne Hettes
Wapen: wapen0256

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Goinga
boeknummer: 2078

commentaar

Anne Hettes Speerster Dick 1708

Anneke Anskes is geboren den 29 december 1779
naam: Nassau, Willem Willems van
geb.datum: 8-3-1748
sterfdatum: 9-4-1806
godsdienst: hervormd
aant.: stadhouder van Friesland
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0280commentaar
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Grafschriften Doniawerstal
plaats: Goingarijp
boeknummer: 2085

commentaar

Willem de vyfde door gods genaden prinse van Orange en Nassou erf stadhouder capitein & admirael generael der vereenigde Nederlanden etc, etc, etc 1770

Ype Staak fecit
naam: Vegelin van Claerbergen, Johannes Hessels
geb.datum: 27-8-1690
sterfjaar: 1770
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1722 Cecilia Iebeltje Allerts van Burum; grietman Doniawerstal 1722-1770; dijkgraaf
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0258

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Goingarijp
boeknummer: 2087

commentaar

Jr. Johan Vegelin van Claerbergen grietman over Doniawerstal ao 1770 aet 80
naam: Aebinga, Sikke Scheltes van
sterfdatum: 16-10-1636
geboortejaar: 1610
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1610
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Galama, Riemkje Gaeles van
Wapen: wapen0259

commentaar
vindplaats: steen poort Wiarda State
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Wandelingen door Friesland 1875-1882
plaats: Goutum
boeknummer: 2130

commentaar

Sixtus van Ebbinga en Rieme van Galema
naam: Haersma, Romelia Mania Arends van
geb.datum: 14-9-1720
sterfdatum: 15-5-1791
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1746 Burmania, Epe Sjuk Tjaards van
Wapen: wapen0260

commentaar
vindplaats: rouwbord; in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Cornjum
boeknummer: 956

commentaar

De welgeboren vrouwe Romelia Maria van Haersma douariere van wijlen de hoog welgeboren heer Epo Suick Burmania in leeven luitenant houtvester van Vriesland oud 70 jaaren 8 maanden obijt den 15 meij 1791
naam: Sanders, Siene Hendriks van
geb.datum: 11-2-1729
doopdatum: 13-2-1729
sterfdatum: 18-7-1755
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hendrik Sanders en Sikje Jans Runnenburg; geh. 1755 Anke Eeuwkes Huisema
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0261

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 653

commentaar

Ao 1755 den 18 july is in den heere gerust de eersame Syne Algera van Sanders out int 27e iaar en leidt alhier begraven
naam: Wepe?, Jan Klases van
sterfdatum: 18-4-1597
geboortejaar: 1512
aant.:
echtgenoot: geh. Trijntje Gerbens
Wapen: wapen0262

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1632

commentaar

Int iaer ons [here] ... op heylighe sacramens avet bid vor die ziel

Ao 1595 den 24 august. sterf de eerbare Tryn Gerbens dr Ian Claes zo wijf olt 75 iaeren

Ao 1597 de 18 aprilis [ster]f de eersame Ian [C]la[es] zoe van Wepen... 85 iaeren
naam: Bauke Pieters
geboortejaar: 1549
sterfjaar: 1582
aant.: geb. rond 1549
echtgenoot: geh. Tjaltje Johannes
Wapen: wapen0263

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1681

commentaar

Ao 1582 den 2 ... Baucke [Pieters] [backer?]

Ao 1623 de 27 februarijus sterf de erbare Tyal Iohannisdor Baucke Pijtters wijf olt 72 iaer

Ao 1603 de 12 mar ... Beytske Baucke ... 21 iaren ...
naam: Salverda, Meindert
sterfdatum: 18-9-1623
geboortejaar: 1589
godsdienst: hervormd
aant.: koopman
echtgenoot: geh. Risselada, Sjoerdje Willems
Wapen: wapen0264

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1690

commentaar

Ao 1622 de 30 may sterf de eersame Willem Pitersz coopman in Franeker olt 54 iaere

Ao 1614 de 28 november sterf de eerbare Riecxt Claese dr Ens olt 43 iaer

Ao 1596 de 12 septm sterf Ydke Willemsdr

Ao 1602 de .. novem stierf Ydke Willemsdr

Ao 1604 de 18 novemr sterf Pieter Willemz

Ao 1608 de 3 marti is gestorv Pieter Willems zoon

Ao 1623 de 18 september sterf den erentvheste ser discreten Meynert Salvarda coopman in Franeker olt 34 iaer ende leyt hyer begraven

Ao 1659 den 29 iuly is in den heere gerust Sjoertie Willems Risselaerd[a?] in tyden huysvrou van Meinaerd[i]s Salvarda ende alhier begraven
naam: Risselada, Sjoerdje Willems
sterfdatum: 29-7-1659
geboortejaar: 1591
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1591
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Salverda, Meindert
Wapen: wapen0265

commentaar
boeknummer: 1690

idem
naam: Ens, Frits Bouwes
geboortejaar: 1590
sterfjaar: 1647
aant.: notaris
Wapen: wapen0266

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1622

commentaar

Anno 16.. den ... sterf den eersamen Bouwen Clasen Ens oldt ... iaer

Ao 1578 den 14 februarij sterf den eersamen man Wibe B[ouwens] Ens en leit...

Ao 1576 ... sterf ...m ... Wibe ... hier begraven

Anno 164[7?] ...[ay?] sterf den eersamen Frids Bouwens Ens notaris publicus olt int 57 iaer
naam: Ens, Wiebe Bouwes
sterfdatum: 14-2-1578
Wapen: wapen0266

commentaar
boeknummer: 1622

idem
naam: Ens, Bouwe Klases
geboortejaar: 1628
aant.: geb. rond 1628; geh. 1653 Rixt Stonenbrinck, Leeuwarden
Wapen: wapen0266

commentaar
boeknummer: 1622

idem
naam: Montelban, Jeroen Walings
sterfdatum: 26-11-1654
geboortejaar: 1579
aant.:
echtgenoot: geh. Ens, Tetje Gijsberts
Wapen: wapen0267

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1805

commentaar

Anno 1654 den 26 november is in den heere ontslapen den eersamen Ieroen Walings Mondelban out 75 iaeren

Anno 1642 den 4 iuny sterf die eerbare Tet Ghysberts Ens dor Ieroen Walings wyf olt 56 iaren ende leit alhier begraven

Anno 1749 den 6 aprilis is in den heere gerust de eerbaere deugtryke Tettie Meyers wed: wylen Ysbrand Rinses in leven mede regter over Franekeradeel oud synde 88 iaeren en 3 maenden en leit alhier begraven

Anno 1666 den [1?]7 maert is in den heere gerust den eersamen Iohannes Bart Meyer old ... iaer ende ... hier begraven

Anno 1698 den [2?]6 iuny is in den heere gerust de eerbaare Ianke Ieroens Ens weduwe van Johannes Bart Meyer oud in't 77 jaar en leit alhier begraven

Anno 1703 den .[8?] iuny is in den heere gerust de eerbaer Tryntje Iohannes Bart Meyer de huisvrouw van Vitus Ringers phil: doct: en predicant tot Ried oud in 't 44 ste iaar en leit hier begraven
naam: Ens, Tetje Gijsberts
sterfdatum: 4-6-1642
geboortejaar: 1586
aant.:
echtgenoot: geh. Montelban, Jeroen Walings
Wapen: wapen0268

commentaar
boeknummer: 1805

idem
naam: Bonnema, Froukje Frederiks van
sterfdatum: 17-1-1670
geboortejaar: 1610
aant.: geh. 1 1640 Johannes Maccovius; geh. 2 1747 Nicolaus Dionisus; geh. 3 1656 Johannes Verhel
echtgenoot: geh. 1656 Verhel, Johannes Arnolds
Wapen: wapen0269

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1854

commentaar

Ao 1676 den 14 octob: sterf iuffr Gellia Moll de twede huysvrou van Iohan Verhel out int 38 iaar en leit hier met haar [dogtertie] Ulckje Verhel begraven

Bonnama Verhel Moll

Ano 1670 den 17 ianuary sterf iuffr Frouk van Bonnama eerste huisvrou van Iohan Verhel gerechtscholtes des Friesch Nass: regimenten out in haar 61 iaar en leit hier begraven
naam: Verhel, Johannes Arnolds
geboortejaar: 1631
aant.: geb, rond 1631; geh. 1 1656 Froukje Bonnema, Franeker; geh. 2 1670 Gellia Mol; geh. 3 1680 Johanna van Marssum; stud. Franeker 1648; adv.1655; vroedsman
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1656 Bonnema, Froukje Frederiks van
echtgenoot: geh. 1670 Moll, Jeltje
Wapen: wapen0270

commentaar
boeknummer: 1854

idem
naam: Moll, Jeltje
sterfdatum: 14-10-1676
geboortejaar: 1639
aant.:
echtgenoot: geh. 1670 Verhel, Johannes Arnolds
Wapen: wapen0271

commentaar
boeknummer: 1854

idem
naam: Botnia, Doeke Juws van
sterfdatum: 1-10-1621
geboortejaar: 1569
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Wymbritseradeel 1615-1622
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Dekema, Iemkje Sikkes van
Wapen: wapen0272

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1769

commentaar

Ao 1621 den 1 octobris is in den heere gerust den wel edelen ir Doco van Botnia in syn leven grytman over Wynbritseradeel out 52 iaer

Ao 1641 den 2 april is in den heere gerust den wel edelen iuffrou Ymck van Deekema syn frou oudt 57 iaer

Ao 1624 den 10 september is in den heere gerust de oudste zoon Iulyus van Botnia out int 17 iaer

Ao 1634 den 9 april is in den heere gerust Luts van Botnia de ionchste dochter out 9 iaer
naam: Dekema, Iemkje Sikkes van
sterfdatum: 2-4-1641
geboortejaar: 1584
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Botnia, Doeke Juws van
Wapen: wapen0273

commentaar
boeknummer: 1769

idem
naam: Tjalling Yntes
sterfdatum: 28-11-1636
geboortejaar: 1592
aant.: hopman; biersteker
Wapen: wapen0274

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 7915

commentaar

Ao 1614 de 6 maij sterf Fetije Wlckes dr out 1 iaer

Anno 1636 den 28 novembris sterff de eerintpheste Tyalling Inthes zoon burger hopman ende biersteecker deser stede Franeker out 42 iaer ende 4 maenden ende leit alhier begraven met 6 kynderen
naam: Rypkema, Riemer Klases
geboortejaar: 1675
sterfjaar: 1765
aant.: geb. rond 1675; zoon van Klaas Gerrits en Tjitske Riemers Rypkema; geh. 1700 Lutske Dirks; overl. rond 1765; bijzitter
Wapen: wapen0275

commentaar
vindplaats: kerk Akkrum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Akkrum
boeknummer: 7956

commentaar

Riemer Rijpkema bijsitter van Utingeradeel

De wel eedel gestrenge heer Tinco Lyclama a Nijeholt grietman Utingeradeel etc.

Johannes Kalsbeek bijsitter van Utingeradeel

Pier Zijlstra bijsitter van Utingeradeel

Het wapen van Utingeradeel 1760

Dr. Dominicus Bonnema secretaris van Utingeradeel
naam: Lycklama a Nijeholt, Tinke Augustinus
geb.datum: 14-10-1696
doopdatum: 26-10-1696
sterfdatum: 22-3-1762
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Utingeradeel 1757-1762
echtgenoot: geh. Scheltinga, Martje Martinus van
Wapen: wapen0276

commentaar
boeknummer: 7956

idem
naam: Kalsbeek, Johannes Willems
doopdatum: 9-5-1734
geboortejaar: 1734
aant.: bijzitter
Wapen: wapen0277

commentaar
boeknummer: 7956

idem
naam: Zijlstra, Pier
aant.: geh. Aaltje Fokkes; bijzitter
Wapen: wapen0278

commentaar
boeknummer: 7956

idem
naam: Bonnema, Dominicus Hiddes
doopdatum: 24-1-1694
geboortejaar: 1694
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hidde Bonnema; secretaris; doctor 1715
Wapen: wapen0279

commentaar
boeknummer: 7956

idem
naam: Nassau, Willem Willems van
geb.datum: 8-3-1748
sterfdatum: 9-4-1806
godsdienst: hervormd
aant.: stadhouder van Friesland
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0280commentaar
vindplaats: kerk Akkrum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Akkrum
boeknummer: 7955

commentaar

Willem de V prince van Oranjen en Nassau erf stadhouder capitein generaal en admiraal der vereenigde Nederlandsche provintieen et. etc. etc. geboren den 8 maart 1748
naam: Ockinga, Here Lolles van
aant.: zoon van Lolle Epes van Ockinga en Hiske Heres van Albada; geh. Rixt van Juwinga van Walta; overl. na 1514
Wapen: wapen0281

commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 8751

commentaar

Int jaer ons here ... [eer]baren herscap Heerro van Ockingha en is hier begrauen

Mors omnium rerum kolophon
naam: Blocq, Magdalena Jacques de
geb.datum: 27-9-1569
sterfdatum: 19-12-1597
aant.: geb. datum uit familie-aantekeningen;
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1597 Wynia, Rinnert Dionisus
Wapen: wapen0282

commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3628

commentaar

... [ons] heren 1576 de 15 februarij sterf de eerbare en doechtsame ... Imck Rinnerts dochter de wedwe [va] deers[men] Dijonisiu[s] ... W[ij]..e

An [159]7 de 19 decembris sterf die e... duegenticke Magdalena de B[l]o[cq] huisfrowe va Rinnert Wynge olt 28 iaeren al hier begraven

W[ij]ngiu[s] expletis septemn lustris Ioannes,
...ibus ruptis occidit ante die,
Pe..I. ac lustru et sex meses, pastor i aede,
D...c..a vita conveniente, fuit,
E.. merito frater, chariq ; propinqui,
[C]u[m]q ; ipsis populi copia magna viru
Wy[n]... hic recubo ...

Ecce ego quid su
Corpore Mox quod eris, vermibus esca lutu
naam: Wynia, Dionisus
aant.:
echtgenoot: geh. Iemkje Rinnerts
Wapen: wapen0283

commentaar
boeknummer: 3628

idem
naam: Iemkje Rinnerts
sterfdatum: 15-2-1576
aant.:
echtgenoot: geh. Wynia, Dionisus
Wapen: wapen0284

commentaar
boeknummer: 3628

idem
naam: Wynia, Rinnert Dionisus
geboortejaar: 1572
aant.: geb. rond 1572
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1597 Blocq, Magdalena Jacques de
Wapen: wapen0285

commentaar
boeknummer: 3628

idem
naam: Holdinga, Wilke Botes van
sterfdatum: 10-1-1522
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Botte van Holdinga en Luipkje Sjoerds van Bolta
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Camminga, Graats Pieters van
Wapen: wapen0286

commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3574

commentaar

Hier leyt beg[ra]ve die eerbae und vheste heerscap Wilko Holdiga hy starf op s’ Pauwels dach conuo ano XVC XXII en vrou Graetz Kamigha sterf in de heere ano XVC L[VII] de X[IX] ...

Nobilib: Frisiae occidua primorib: d: Wilhelmo ab Holdinga d: Boetij ab Hold: senioris filio unico ac d: Gratiae a Kammiga d: Petri a Kamm senioris Amlad. herois unicae filiae ...etib suis loge tu integerris tu obserbadissis fil.. obedie.issi hoc saxu .i.[t]atis ergo restuar: curarvere
naam: Holdinga, Bote Gabes van
sterfjaar: 1495
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Gabe van Holdinga en Tjemkje van Meckema; overl. rond 1495
echtgenoot: geh. Bolta, Luipkje Sjoerds
Wapen: wapen0286

commentaar
boeknummer: 3574

idem
naam: Camminga, Graats Pieters van
sterfdatum: 19-1-1557
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Holdinga, Wilke Botes van
Wapen: wapen0287

commentaar
boeknummer: 3574

idem
naam: Brantsum, Aafke Joosts
sterfdatum: 11-9-1604
geboortejaar: 1593
aant.: mogelijk dochter van Jodocus Brantsum en Tetje IJsbrands
Wapen: wapen0288

commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3758

commentaar

Ano 1604 de XI september is gerust Aefke Brantzums dr olt ellef iaer ses maenden hier begrave

Mors janua vit[e]
naam: Waats Tijes
sterfdatum: 4-4-1606
aant.:
echtgenoot: geh. Dirk Goverts
Wapen: wapen0557commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 8673

commentaar

Ano 1606 de 4 april sterf die v... Waets Tye dr weduue va Dirck Gouerts
naam: Jeverzon, Egbert Arends van
sterfdatum: 26-9-1601
Wapen: wapen0290

commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3744

commentaar

Ao 1601 den 26 september sterf Egbert Arent van Iever zon
naam: Uilenburg, Baukje Pieters
sterfdatum: 3-5-1606
geboortejaar: 1509
aant.:
echtgenoot: geh. Jochem Harmens
Wapen: wapen0291

commentaar
vindplaats: jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3762

commentaar

Ao 1606 de 3 maij sterf deerbare Bauck Pieters Wlenburch wedu va Iochum Harmens z olt 97 iaer alhier begraven
naam: Jochem Harmens
geboortejaar: 1507
aant.: geb. rond 1507
echtgenoot: geh. Uilenburg, Baukje Pieters
Wapen: wapen0292

commentaar
boeknummer: 3762

idem
naam: Vrielsma, Sjoerd
sterfdatum: 31-12-1602
geboortejaar: 1539
aant.: burgemeester
echtgenoot: geh. Eysinga, Ietje van
Wapen: wapen0293commentaar
vindplaats: jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3745

commentaar

Ao 1602 de 31 december sterf de eersame ser discrete Siuerd va Friyelsma al hier begra
naam: Vrielsma, Bote Sjoerds
sterfdatum: 26-4-1628
geboortejaar: 1578
aant.: geh. Janneke Niesinga; procureur
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0294

commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3755

commentaar

Q C

Ao 1602 de 31 decembris is gestorven de eerntpheste en achtbare Sivert va Vrielsma in sijner tyt gewesene burgemeister der stadt Dockum olt 63 iare

Ao 1628 de 26 aprilis sturf den eernephesten Boote Vrijelsma substituit procureur van Vrieslandt out int 51 jaer en leit ...

Ao 1622 de 5 maij is gestorve d eerbare Itije Eijsinga dr naegelaten weduwe va Siuerdt Vrijelsma olt 80 iare alhier begraven
naam: Vrielsma, Sjoerd
sterfdatum: 31-12-1602
geboortejaar: 1539
aant.: burgemeester
echtgenoot: geh. Eysinga, Ietje van
Wapen: wapen0293commentaar
boeknummer: 3755

idem
naam: Eysinga, Ietje van
sterfdatum: 5-5-1622
geboortejaar: 1542
aant.:
echtgenoot: geh. Vrielsma, Sjoerd
Wapen: wapen0295

commentaar
boeknummer: 3755

idem
naam: Loo, Jacob Albrechts van
geboortejaar: 1550
sterfjaar: 1620
aant.: verm, zoon van Albrecht van Loo
echtgenoot: geh. Boerendam, Riekje Jans van
Wapen: wapen0296

commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 8667

commentaar

Ano 1592 de 24 nouembris sterf die eerbare dochtsame Rijckye Ians dr va Boerendam die huisfrou va Iacob va Loo oudt 39 iaer en leijt hier begra
naam: Boerendam, Riekje Jans van
sterfdatum: 24-11-1592
geboortejaar: 1553
aant.:
echtgenoot: geh. Loo, Jacob Albrechts van
Wapen: wapen0297

commentaar
boeknummer: 8667

idem
naam: Dekema, Sikke Sikkes van
sterfdatum: 29-3-1625
geboortejaar: 1548
aant.: zoon van Sikke van Dekema en Lutske van Liauckema; doctor; hoveling
echtgenoot: geh. Tamminga, Helena Onnes
Wapen: wapen0298commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3546

commentaar

Dese begrafenisse comt toe de kinderen ofte erfgenamen v[an] wijlen heer Sicko va Dek[a]ma en jufr Helena van Tamm[in]g[a]
naam: Heymans, Helena Matthijs
sterfdatum: 11-4-1577
aant.: dochter Matthijs Heymans en Tinke van der Haule
Wapen: wapen0299

commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3627

commentaar

Ao dni 1577 de 11 aprilis sterf Helena Heymans alhier by hare broeder die gestorve is de 10 marty Ao 1575 begrave wyes ziels godt genadich

Homo bulla
naam: Heymans, Onbekend Matthijs
sterfdatum: 10-3-1575
aant.: zoon Matthijs Heymans en Tinke van der Haule
Wapen: wapen0299

commentaar
boeknummer: 3627

idem
naam: Hilverda, Jan Jans
sterfdatum: 27-4-1665
geboortejaar: 1600
aant.:
echtgenoot: geh. Haerda, Hiltje Freerks
Wapen: wapen0300

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Minnertsga
boeknummer: 4587

commentaar

Ao 1665 den 27 april sterf den eersamen Ian Iansen Hilverda oudt int 66 iaer en leyt hier begraven

Ao 1675 den 12 februarij sterf de eerbare Hiltje Freerckx Haarda wedu van w. Jan Jansen Hilwaerda out int 70 iaer is hir begraven

Anno 1693 den 21 february is in den heere gerust den eersamen Freerck Claessen Kuick out int 62 iaer ende leit alhier begraven

Anno 1726 den 27 april is in den heere gerust Doetie Ians de huisvrouwe van Melle Poppes out int 82ste iaar en leit alhier begraven

Anno 1729 den 19 maart is in den heere gerust de eersaame Melle Poppes oudt 64 iaar en leidt alhier begraven
naam: Haerda, Hiltje Freerks
sterfdatum: 12-2-1675
geboortejaar: 1606
aant.:
echtgenoot: geh. Hilverda, Jan Jans
Wapen: wapen0301

commentaar
boeknummer: 4587

idem
naam: Gabe Jeltes
sterfdatum: 27-1-1669
geboortejaar: 1637
aant.: koopman
echtgenoot: geh. Feikje Cornelis
Wapen: wapen0302

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Minnertsga
boeknummer: 4588

commentaar

Ao 1669 de 27en ianuary sterf de eersame Gabbe Ieltes lakencoper to Minderscha out 32 iaer en leit hier begraven

Ao 1666 den 27 mey is in den heere gerust Imcke Gabbes dochter out 2 1/4 iaren en leit hier begraven

Ao 1674 de 2 maert sterf de eerbare Feycke Cornelis de huisvrou van Gabbe Ieltes out 40 iaer en leit hier begrave

Anno 1697 den 6 october is in den heere gerust de eerbare Imktie Gabbes huisvrow van Jan Ariens Kuijcken out dartich jaar en leit alhier begraawen verwachtende een salige opstandinge deur Jesum Christum haren verlosser

Myn ziel is van mij wech geruckt
ent lichaam hier int graft gedruckt
myn ziel die rust int heemelshof
ent lichaam rust int aartske stoff
nu is mijn hoop o lieve ziel
is mijn troost o tweede deel
dat ick noch eens in Christi rick
met u sal leeven euwechlick
naam: Feikje Cornelis
sterfdatum: 2-3-1674
geboortejaar: 1634
aant.:
echtgenoot: geh. Gabe Jeltes
Wapen: wapen0303

commentaar
boeknummer: 4588

idem
naam: Reneman, Geertruida Johannes
sterfdatum: 11-5-1657
geboortejaar: 1626
godsdienst: hervormd
aant.:
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Canter, Frans Nicolaas
Wapen: wapen0304

commentaar
vindplaats: Galileeerkerk; nu in kerk Minnertsga
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3865

commentaar

Anno 1657 den 11 mey sterft de eer en deushertrycke vrou Geertruida Reneman huysvrou van den eerentvesten hoochgeleerden dockter Franciscus Canter raedt ende advocaet fiscael van de admiraliteit in Frieslandt olt int twe en dartichste iaer ende leit hier begraven met 6 van haere kinderen vyf soonen ende 1 dochter

Haersma Canter

Den 17 febr 1679 is in den heere gerust den hoogachtbaren en seer geleerden heer dr Franciscus Canter in leven raadt en advocaat ficâl vant collegie ter admiraliteit in Fryslant out in syn 55 iaer ende is hier begraven
naam: Canter, Frans Nicolaas
sterfdatum: 17-2-1679
geboortejaar: 1624
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Nicolaas Henricus en Geertje Jacobs Canter; adv. 1647 stud. Franeker 1643; promotie Franeker 1647; raad ter admiraliteit; doctor
echtgenoot: geh. Reneman, Geertruida Johannes
Wapen: wapen0305

commentaar
boeknummer: 3865

idem
naam: Naerden, Maria van
sterfdatum: 12-9-1600
aant.:
echtgenoot: geh. Hottinga, Siebrand Jarigs van
Wapen: wapen0306

commentaar
vindplaats: Galileeerkerk; nu in kerk Minnertsga
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3735

commentaar

Hier leit begrave de erbere iuffrou Maria va Naerde dhuijsfrou va wijle Sibrant va Hottingha sterf de 12 7bris Ao 1600 wijens siele Godt genadich sij
naam: Hottinga, Siebrand Jarigs van
sterfjaar: 1584
aant.: zoon van Jarig van Hottinga en Eelkje van Heslinga
echtgenoot: geh. Naerden, Maria van
Wapen: wapen0307

commentaar
boeknummer: 3735

idem
naam: Kingma, Petrus Heres
sterfdatum: 7-4-1663
geboortejaar: 1630
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Here Kingma en Janke Adema; geb. te Sneek; geh. 1654 Antje Jans; stud. Franeker 1645; dominee
Wapen: wapen0308

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Nijland
boeknummer: 4775

commentaar

Anno 1663 de 7 april is gerust de [eersaeme] godsalige en seer geleerde d: Petrus Kingma praedicant hier ter plaatse out int 34 iaer l[eit] hier met 3 kinders begrav

J.E.N. wedu B.R.
naam: Donia, Bonne Keimpes van
doopdatum: 4-1-1624
sterfdatum: 30-4-1665
geboortejaar: 1624
godsdienst: hervormd
aant.: ged. Beetgum; kerkvoogd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1660 Camstra, Berber Hommes van
Wapen: wapen0309

commentaar
vindplaats: rouwbord
type: Rouwborden
bron: Makkum en Cornwerd. Een protestantse gemeente en haar gebouwen 1580-2006
plaats: Makkum
boeknummer: 8924

commentaar

I Bonefasius Harinxma van Donia
Obijt 30 april Ao 1665
naam: Doma, Piebe Jacobs van
sterfdatum: 12-2-1675
geboortejaar: 1613
aant.: geh. 1 Dodonea van Tadema; geh. 2 Josina van Aysma; geh. 3 Tetje van Jeltinga; adv. in 1637; stud. Franeker 1631; raad in den hove van Friesland
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Tadema, Doetje Keimpes van
Wapen: wapen0310

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudwoude
boeknummer: 5316

commentaar

Den ed. vermogenden heer Pibo van Doma raad ordinaris in den hove van Friesland oud in sijn LXI jaar overleed den XII febr. des jaars MDCLXXV
naam: Eysinga, Anna Tjallings van
doopdatum: 29-12-1633
geboortejaar: 1633
godsdienst: hervormd
aant.: overl. voor 1682
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0311

commentaar
vindplaats: kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 4396

commentaar

Anno 1671 Anna van Eyssinga op Heeringa
naam: Vegelin van Claerbergen, Philip Frederik Hessels
geb.datum: 9-5-1685
sterfdatum: 18-7-1738
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1717 Elisabeth Pieters van Essen; grietman Haskerland 1707-1737; gecommitteerde in het mindergetal
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0312commentaar
vindplaats: herdenkingszuil sluis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dokkumer Nieuwezijlen
boeknummer: 1183

commentaar

Ses duysent roeden dyk bespaart
t gevaar der zee vermindert
Oostergo van water ontlast
de provintie vermeerdert en verbetert
dese syl voor de nakomelingen
in t midden der stroom opgeregt

Schwartsenberg
Vegelin

In den jare MDCCXXIX gelukkig volbragt
t gewelt der stroom door drie verkortingen versagt
synde is het Diep alhier gedamt op den tweeden juli ter praesentie van de edele erentfeste heeren Michael Onuphrius baron thoe Schwartsenberg en Hohenlantsberg grietman over Dantumadeel en ir Philip Frederick Vegelin van Claerbergen grietman over Haskerland commisarien der edele mogende heeren gedeputeerde staten van Friesland
naam: Sinia, Trijntje Lieuwes
doopdatum: 13-7-1760
geboortejaar: 1760
sterfjaar: 1793
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Dokkum; dochter van Lieuwe Reinders Sinia en Betske Nammens Botma; geh. Junius Frederiks van Alema
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0313

commentaar
vindplaats: Hannemahûs: wapenbord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 2631

commentaar

Wapens der voogden en voogdessen van het stads weeshuys binnen Harlingen, aangelegt 1778

Harmannus Videlius 1755 1760 1765 1770
Iohannes Spannenburg 1775 1776
Sijds Schaaf 1757
Hein Mollema 1768 1773
Sierk Lacquaart 1758 1771
Sjoerd Schrik 1773
Pietter Tetrode 1775
Sicco Rienstra 1779 1784
IJde Hoornstra 1785 1791
Hilko Stapert 1780
Gajus Andreae 1787
Cornelius Zijlstra 1798
Johannes Albarda 1789
Jan v.d. Veen 1790
Simon Wijma 1792
Tjepke Gratama 1793 179.
Hendrik W. Blok 1791
Gerbrandus Pettinga 1795.
Menno Vink 1796
Wytse Vettevogel 1796
Cornelis Mollema 1797
Tjerk van Bentheim 1798
Claas Blok 1799 1800
L.C. van Gogh 1800 1805
Jacob Wassenaar 1801
Afke Steensma gebr Salwerda 1760 1766
Debora Heinsius gebr Hartman 1764 1770
M.H. van Plettenberg gebr. Keiser 1767 1771 1774
Catarina Sloterdijk gebr. v. Kralingen 1760 1761
Gerlofke van der Meulen gebr Wiarda 1770 1774
Rinske Gratama gebr Donker 1773
Maria Bosscha gebr. Greydanus 1772
Dieuke Westra gebr Pessma 1773
Trijntje Schenk gebr Winkel 1774 17..
Auckien Wiarda gebr van der Brugh 1778 1786
Grietje Nauta gebr. Bosscha 1780 1786
Alida Johanna Conradi gebr. Binkes 1784 1793
Catrijna Alema gebr. Sijnia 1785
Jetske Zeilmaker gebr. Steensma 1780 1786
Ianke Binksma gebr. Bosscha 1787
Rachel Iohanna Harkenroth gebr. Wijs 1788
Luetske Rintjes wed J. v.d. Meulen 1789
Iske Vrieseman gebr Wiarda 1790
Anna Fontein gebr. Van Loon 1791
Aurelia Tetrode gebr. Gratama 1791
Klaaske Vettevogel gebr. v.d. Meulen 1793
Magdalena Radsma gebr. Vos 1795
Petronella Houtsma gebr. Greydanus 1796 1797
Johanna Eemen gebr. Paardemans 1797
Tietske van Beetsel gebr Jelgersma 1798
naam: Salverda, Andries Pieters
geb.datum: 14-8-1706
doopdatum: 19-8-1706
sterfdatum: 28-1-1795
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Pieter Andries en Liesbeth Sietses; geh. 1735 Jeltje Altena; diaken; vroedsman
Wapen: wapen0314

commentaar
vindplaats: muursteen Westerhuis Vrouwengasthuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1930

commentaar

1737 Titia Bogerda wedw van den wel ed. heer gestr den heer Suferidus van Westerhuis in leven reekenmr s. generl. Reeken kr en oud burg: der stede Franeker heeft bij uitersten wille dit vrouwen huis doen stichten door de onderstaande diaconen :A:L:

Andries Salverda Gerrit Lantinga Keimpe Ringers Domincus Woortman

Hoe dierbaar zijt gij niet o weeuw en maachd verplicht
Aen haar die voor u heeft dit heerlijk huis gesticht
naam: Scheltinga, Martinus Daniels van
doopdatum: 31-10-1736
sterfdatum: 5-3-1799
geboortejaar: 1736
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; doctor; grietman Schoterland 1777-1799
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1764 Bouricius, Wiskje Cornelis van
Wapen: wapen0315

commentaar
vindplaats: muursteen boven de kerkdeur
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Nijehorne
boeknummer: 4742

commentaar

1778
Lag de eerste steen Daniel de Blocq van Scheltinga soon van Martinus van Scheltinga grietman over Schoterland en vrouw Wiskien van Bouricius
naam: Scheltinga, Daniel Martinus van
doopdatum: 22-9-1767
sterfdatum: 26-10-1816
geboortejaar: 1767
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0315

commentaar
boeknummer: 4742

idem
naam: Bouricius, Wiskje Cornelis van
geb.datum: 6-9-1741
sterfdatum: 5-8-1793
godsdienst: hervormd
aant.:
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1764 Scheltinga, Martinus Daniels van
Wapen: wapen0316

commentaar
boeknummer: 4742

idem
naam: Klaas Eeltjes
geb.datum: 29-4-1715
doopdatum: 29-4-1715
godsdienst: rooms?
aant.: ged. op belijdenis in Tzum; zoon van Eeltje Sietses en Liesbeth Tjibbes; geh. 1 1739 Rinske Klases; geh. 2 1753 Iemkje Olferts
Wapen: wapen0317

commentaar
vindplaats: kerkorgel
type: Kerkorgels
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Tzum
boeknummer: 7193

commentaar

Claas Eeltjes kerkvoogd Tzum 1760
Taeke Salverda kerkvoogd in Tzum 1760
Durk Atzes kerkvoogd Tzum 1760
Jr. Carel Georg Grave van Wasenaar Twickel grietman over Franekeradeel 1760
naam: Salverda, Taeke Lammerts
geb.datum: 21-6-1724
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0318

commentaar
boeknummer: 7193

idem
naam: Dirk Atses
geboortejaar: 1702
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1702; geh. 1727 Rinske Taekes; kerkvoogd
Wapen: wapen0319

commentaar
boeknummer: 7193

idem
naam: Sminia, Idsert Hobbes van
geb.datum: 12-2-1689
sterfdatum: 22-6-1754
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Hennarderadeel 1706-1754; gecommitteerde in het mindergetal; dijkgraaf
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1714 Eysinga, Tjallinga Adonia Tjallings van
Wapen: wapen0146

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Waaksens
boeknummer: 1595

commentaar

Int iaar 1742 is dese tooren verneuit onder de ed: heer Ezard van Sminia grietman over Hennaarderadeel & & en Petrus Horreus predikant end: kerckvoogden Iohannis Wigles Schulthetus en Anne Aukes
naam: Schultetus, Johannes Wigles
geboortejaar: 1694
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1694; geh. 1719; kerkvoogd
Wapen: wapen0321

commentaar
boeknummer: 1595

idem
naam: Horreus, Petrus Gerards
geb.datum: 4-6-1695
doopdatum: 9-6-1695
sterfdatum: 16-1-1772
godsdienst: hervormd
aant.: dominee te Waaksens en Kubaard
echtgenoot: geh. Siccama, Berber Abels
Wapen: wapen0322

commentaar
boeknummer: 1595

idem
naam: Anne Aukes
godsdienst: hervormd
aant.: kerkvoogd
Wapen: wapen0323

commentaar
boeknummer: 1595

idem
naam: Asperen, Trijntje Pieters van
doopdatum: 26-2-1665
sterfdatum: 1-2-1712
geboortejaar: 1665
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Grouw
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Hitsma, Sjoerd Valerius
Wapen: wapen0324

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idzegahuizum
boeknummer: 7266

commentaar

Ao 1712 den 1 febr is in den heere gerust de eerbare en deugryke Trintie van Asperen huisvrouw van Suffridus Hitsma pastor in Idsegahuisum oud 47 iaar en is hier begraven

[Mors] porta vitae

Anno 1717 den 12 maart is in den heere gerust den eerwaarden godzaligen en welgeleerde Suffridus Hitsma in leven getrouw leeraar eerst tot Idsegahuisen en Piaam en laast tot Hylaard en Lyons oud in't 50 iaar en leit alhier begraven
naam: Hitsma, Sjoerd Valerius
doopdatum: 13-1-1667
sterfdatum: 12-3-1717
geboortejaar: 1667
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Workum; stud. Franeker 1687; dominee
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Asperen, Trijntje Pieters van
Wapen: wapen0325

commentaar
boeknummer: 7266

idem
naam: Idsert Sjoerds
Wapen: wapen0326

commentaar
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Suawoude (bijgenaamd Kanaän), Fryske Akademy nr. 383, Wâldrige nr. 17, Rige Doarpsskiednissen nr. 3
plaats: Suawoude
boeknummer: 6178

commentaar

Int jaer ons heeren duysent ses hondert ende seventhien heeft me Hans Falck van Nueremberg ghegoten in Leeuwarden
Sioerdt Ruerdse, Pieter Sasckers, Bauke Peeters, Eetsert Sioerts
Dominicus Cornel. Walsweer Franeq: verbi divini minister in Suwolde
naam: Beyma, Koert Julius van
sterfdatum: 29-10-1748
geboortejaar: 1681
godsdienst: hervormd
aant.: gecommitteerde ten landsdage; secretaris
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Kingma, Petronella Alefs thoe
Wapen: wapen0327

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oosterbierum
boeknummer: 4989

commentaar

Ao 1748 den 29 octobr is in den heere ontslaapen den hoog ed: gestrenge heer Coert van Beyma oud secretaris van 't ed: mog: collegie ter admiraliteit in Friesland tot Harlingen en mede gecommitteerde staedt ten landsdage oud in't 68 ste jaar ende leit alhier begraven

Op den 14 november 1770 stierf de wel geborene vrouw Petronella van Idsinga thoe Kingma weduwe van de hoog edelen gestrenge heere Coert van Beyma voorheen gecommitteerde staat ten landsdage wegens Barradeel en secretaris van het ed. mog. Collegie ter Admiraliteit in Vriesland, oud in haar 76 jaar en legt hier begraven

Ao 1734 den 25 novemb: obiit juffr: Ena van Beyma aetatis suae vier jaer en ses maenden
naam: Beyma, Ena Koerts van
doopdatum: 4-6-1730
sterfdatum: 25-11-1734
geboortejaar: 1730
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Harlingen
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0327

commentaar
boeknummer: 4989

idem
naam: Kingma, Petronella Alefs thoe
sterfdatum: 14-11-1770
geboortejaar: 1696
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Beyma, Koert Julius van
Wapen: wapen0328

commentaar
boeknummer: 4989

idem
naam: Heinsius, Gerard Gerards
sterfdatum: 22-4-1736
geboortejaar: 1670
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1 Gesina R.; geh. 2 1725 Anna Margaretha Rinia; geh. 3 Janke Crans; mogelijk zoon van Gerard Heinsius; niet zeker; dominee
echtgenoot: geh. Gesina
echtgenoot: geh. 1725 Rinia, Anna Margaretha Frederiks
Wapen: wapen0329commentaar
vindplaats: grote kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oosterbierum
boeknummer: 4985

commentaar

Ao 1726 den 12 octob sterf de eerbare deugdenrijke vrouw Anna Margareta Rinia trou[?] huisvrouw van do G. Heinsius out 42 jaar en is met haar kraamdochtertje alhier begraven

Ao 1736 den 22 april sterf de eerwaarde godsalige welgeleerde heer Gerardus Heinsius bedienaer des goddelijken woords in de gemeente Oosterbierum geduerende de tijd van 45 jaeren in het 66 jaer sijnes ouderdoms ende leid hier begraven
naam: Rinia, Anna Margaretha Frederiks
doopdatum: 3-10-1684
sterfdatum: 12-10-1726
geboortejaar: 1684
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; dochter van Frederik Rinia
echtgenoot: geh. 1725 Heinsius, Gerard Gerards
Wapen: wapen0330

commentaar
boeknummer: 4985

idem
naam: Idsinga, Alef Matthijs van
doopdatum: 3-12-1663
sterfdatum: 4-12-1738
geboortejaar: 1663
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Harlingen; kerkvoogd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1688 Beilanus, Ena Nicolaas
Wapen: wapen0331commentaar
vindplaats: grote kerk, deels onder de kerkbank
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oosterbierum
boeknummer: 4981

commentaar

Den 4 december 1738 is in den heere gerust . ... in den ouderdom van 75 iaer en leght alhier begraven

1704 20 may sterft juffr Knierke van Idsinga old 15 jaar is hier begraven

...
naam: Atsma, Tjamke Sikkes
sterfdatum: 3-7-1546
geboortejaar: 1512
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1512
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Fogelsangh, Gerrit Dirks
Wapen: wapen0332

commentaar
vindplaats: voorheen in de kerk; nu buiten
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oosterwierum
boeknummer: 5114

commentaar

Ao 1546 de 3 iulij sterf de eerba.. Tziam Sycke ... ut hier ...

Gene 1 3 Wij die van aerde doer godt gemaeckt sij ide doot veradert i haer hope op christu die de doot slaet salich te verryse int openbaer

Ao 1575 de 2 iulij sterf de eersame Gerrit Dirck z Voegelsag
naam: Fogelsangh, Gerrit Dirks
sterfdatum: 2-7-1575
geboortejaar: 1510
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1510; vermeld 1530
echtgenoot: geh. Atsma, Tjamke Sikkes
Wapen: wapen0333

commentaar
boeknummer: 5114

idem
naam: Lycklama a Nijeholt, Augustinus Lubberts
geb.datum: 1-1-1670
sterfdatum: 22-6-1744
godsdienst: hervormd
aant.: stud. Franeker 1686; promotie Franeker 1690; grietman Opsterland 1693-1718
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1695 Andringa, Detje Tinkes van
Wapen: wapen0334

commentaar
vindplaats: in de kerk; nu buiten
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oud Beets
boeknummer: 4730

commentaar

De weledele heer Augustinus Lyclama a Nyeholt der beyder rechten licentiatis grietman over Opsterlandt obyt den 22 yuni 1744 en wel eedele vrouwe Dijdo van Andringa deszelfs huisfrouwe overleeden de 28en jullij 1719
naam: Lycklama a Nijeholt, Lieuwe Sjoerd Augustinus
geb.datum: 1-1-1695
sterfdatum: 22-3-1773
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Opsterland 1718-1773; curator; gedeputeerde staat
echtgenoot: geh. 1733 Scheltinga, Aurelia Cunira Cornelis van
Wapen: wapen0335commentaar
vindplaats: in de kerk; nu op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oud Beets
boeknummer: 8350

commentaar

De [hoog edel gestrenge] heer Livius Suffridus Lijcklama a Nijeholt in leven grietman over Opsterland gedeputeerde staat van Vriesland en curator van s lands universiteit te Franequer oud ruim LXXVII iaren obiit den XXII maart MDCCLXXIII
naam: Scheltinga, Aurelia Cunira Cornelis van
doopdatum: 13-1-1709
sterfdatum: 13-4-1765
geboortejaar: 1709
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Heerenveen
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1733 Lycklama a Nijeholt, Lieuwe Sjoerd Augustinus
Wapen: wapen0336

commentaar
vindplaats: in de kerk; nu op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oud Beets
boeknummer: 8351

commentaar

De welgeboren vrouw Aurelia Cunira van Scheltinga in leven huisvrouw van de [hoog edele gestrenge heer] Livius Suffridus Lycklama a Nyeholt grietman over Opsterland oud LVI iaren obiit den XIII april MDCCLXV
naam: Hilverling, Arjen Antons
geb.datum: 12-11-1713
doopdatum: 12-11-1713
sterfdatum: 6-2-1770
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Antoni Dirks en Dieuwke Arjens; drankstoker
echtgenoot: geh. 1741 Fooij, Neeltje
Wapen: wapen0337

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudeschoot
boeknummer: 5288

commentaar

1770 den 6 februari is in den heere gerust den eersame Arjen Antonis Hilverling in leven distelateur op't Heerefeen oud 56 jaar 12 wkn 2 dag; leit hier begraven
naam: Wynia, Aukje Botes
geb.datum: 21-1-1792
doopdatum: 4-3-1792
sterfdatum: 5-2-1873
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0338

commentaar
vindplaats: steen Oenema Sate
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Noordelijk Oostergo, Dongeradelen. De monumenten van geschiedenis en kunst
plaats: Wierum
boeknummer: 6729

commentaar

Aukjen Botes Wynia Ik was nog jong en 't eenigst kind van mijne ouders teerbemind aan dit gebouw heb ik terecht met lust den eersten steen gelegd men loove God die eeuwig leeft en ons een nieuwe woning geeft Bote K. Wynia Adriaantje Tabes Den 22ste april 1803
naam: Wynia, Melis Klases
geboortejaar: 1741
sterfjaar: 1805
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Klaas Melis Wynia en Aukje Botes Wynia
echtgenoot: geh. 1767 Hartmans, Ietje Hartmans
Wapen: wapen0339

commentaar
vindplaats: steen boerderij, Nijkerkerkerweg 14
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Noordelijk Oostergo, Dongeradelen. De monumenten van geschiedenis en kunst
plaats: Nes WD
boeknummer: 4695

commentaar

Melis Klases Winia 1768. Dit huis dat is gebouwen niet ver van Nes gelegen God geef dat 't blijft behouwen en geef den eijgenaer zegen
naam: Oenema, Amerentia Tinkes van
geboortejaar: 1612
aant.: geb. rond 1612; overl. na 1665
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1633 Rinia, Jacob van
Wapen: wapen0340

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudeschoot
boeknummer: 5273

commentaar

Den ... sterf de ed. vrou Amerentia van Oenama weduwe van de heer Jacob van Rinnia olt ...

Den 6 8 brs 1646 sterf [de] eedelen manhaften gestrengen Jacques van Oenema eerst colonel een der Vriese regimenten daer naer grietman over Stellingwerf Oostende

Den 13 iuny 1665 sterf ...[Iaco]b van Rinnia in leven gewesene ontvanger van der consumptien van Vrieslandt oldt 55 iaeren
naam: Oenema, Jacques Tinkes van
doopdatum: 10-12-1591
sterfdatum: 6-10-1646
geboortejaar: 1591
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1622 Vierssen, Talia Willems van
Wapen: wapen0340

commentaar
boeknummer: 5273

idem
naam: Niega, Siebrigje Tinkes
sterfdatum: 5-8-1611
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0341

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudeschoot
boeknummer: 5270

commentaar

Ao 1554 de 7 ianuary sterf de e. en manhafte Tinco Saeckez Niega k mt grietma over Schoterlant hopman va 500 soldate

Ao 1555 de 22 februa sterf de e. iuffro[u] Hylck Bote dr va Oosterzee syn huisvrou

Ao 1611 de 5 augusti sterf de e. iuffrou Siebrich Tinico dr Niega

Wilhelm van Oenema is in den heere ontslapen den 15 augusti 1624 leijt alhier bij sijn moeder begraven

Juffrou Talia van Viersien huidvrouwe van captein Iaques van Oenema is inden heere ontslapen den 18 iuli 1625 tuschen 11 en 12 uijren snachts ende leijt hier begraven

Sibilla van Oenema is in den heere ontslapen den 6 augusti 1625 leijt al bij haar moeder begraven
naam: Niega, Tinke Sakes
sterfdatum: 7-1-1554
godsdienst: rooms
aant.: grietman Schoterland 1539 - 1554; officier
echtgenoot: geh. Oosterzee, Hielkje Botes van
Wapen: wapen0341

commentaar
boeknummer: 5270

idem
naam: Oosterzee, Hielkje Botes van
sterfdatum: 22-2-1555
godsdienst: rooms
aant.:
echtgenoot: geh. Niega, Tinke Sakes
Wapen: wapen0342

commentaar
boeknummer: 5270

idem
naam: Doekeltje Doekeles
sterfdatum: 14-1-1622
aant.:
echtgenoot: geh. Crack, Roelof Gerrits
Wapen: wapen0343

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudeschoot
boeknummer: 5279

commentaar

[Ao] 1604 de 8 no[vember] ... [C]rack hier begraven

Ao 1622 de 14 ianuarij sterf de eerbare Doeckel Doeckels dor syn wyf
naam: Crack, Roelof Gerrits
sterfdatum: 8-11-1604
aant.: zoon van Gerrit Roelofs Crack
echtgenoot: geh. Doekeltje Doekeles
Wapen: wapen0344

commentaar
boeknummer: 5279

idem
naam: Osinga, Siebrand Jans van
sterfdatum: 7-11-1623
geboortejaar: 1563
aant.: grietman Wonseradeel 1596 - 1623; dijkgraaf
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Aggama, Atje Siedses van
Wapen: wapen0345

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Schettens
boeknummer: 5757

commentaar

1621

Ao 1619 de 16en maii sterf d[edele] eerbare en duegdentricke iuffrou Atke va Aggama out 46 iare

Ao 1623 den 7en november sterf den eerentphesten ir Siebrandt van Osinga in leven grietman ende dickgraef over Wonseradeel ende gedepeterde staet va Frieslant out 60 iaer

Pieter Claes Antiek

so gy benyt de corte tyt die ick heb geleeft
fliet iolijt sonder respit u tot Godt begeeft
naam: Sinia, Gerrit Gerrits
doopdatum: 31-12-1719
geboortejaar: 1719
sterfjaar: 1780
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Gerrit Rinses Sinia en Aukje Gerrits Botma; geh. Maria Benthem; overl. rond 1780; boer
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0346

commentaar
vindplaats: zilveren tabaksdoos
type: Dozen, potten en kannen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Morra
boeknummer: 4623

commentaar

GGS 1756
naam: Scaevola, Willem Johannes
geboortejaar: 1641
sterfjaar: 1721
godsdienst: hervormd
aant.: dominee
Wapen: wapen0347

commentaar
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Scharnegoutum
boeknummer: 8926

commentaar

De diaconie beker tot Govtvm en Loinga Anno 1688

Wilhelmus Scaevola, predicant

Popcke Rompckis, ouderlingh

Birde Sibrens diacen
naam: Sikke Rienks
sterfdatum: 21-9-1645
geboortejaar: 1572
aant.:
echtgenoot: geh. Antje Pieters
Wapen: wapen0348

commentaar
vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Slappeterp
boeknummer: 5843

commentaar

Anno 1645 den 21 september sterf den eersame Sicke Rienck olt int 74 iaer ende leit hier begraven

Anno 1656 den 24 augusty sterf Antie Pieters Sicke Riens wyf oudt 78 iaer ende leit hier begraven

SR
naam: Jacob Jans
sterfdatum: 19-12-1589
Wapen: wapen0349

commentaar
vindplaats: in de kerk; nu buiten
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Stavoren
boeknummer: 6111

commentaar

Ano 1589 de 19 december sterf Iacop Iansz hier begraven

I I
naam: Jongestal, Jeltje Jelles van
geboortejaar: 1614
sterfjaar: 1667
aant.: dochter van Jelle van Jongestal
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1647 Geldorpius, Oene Gosses van
Wapen: wapen0350

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Stavoren
boeknummer: 8048

commentaar

1666 is gesturven de eeremt[h]esten hooch geleerden heere Onias van Geldorp in leven meede gecommitteerde ter vergaedering ho. mo. heere state generael der verenigde Nederlanden en burgemr der steede Stavoren

A[nno] 1667 is gesturven [de eerbare en]de deughtsame [Ieltie] van Jongestall syn ... 53 iaren ende ... beide begraven
naam: Allert Floris
sterfdatum: 4-12-1597
Wapen: wapen0351

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Stavoren
boeknummer: 8065

commentaar

Hier leit begraven den erbaren man Allert Floris sterft den 4 desembr ano 1597

A F
naam: Onbekend
sterfdatum: 26-5-1642
Wapen: wapen0352

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Steggerda
boeknummer: 7484

commentaar

Anno 1642 den 26 maius is in den heere gerust de doechba[re] ... L... ontrint ... iaeren en hier begrave

Ick, die [hier lich] begraven
be[n nu in veilige] haven
[zoals de heere heeft] toegeseit
En ... ick ook [lyd]saem heb verbeit
Die steen lich ick hier onder begraven
Tot [u heere ick] roepe aan

mijn glas dat is ten ende
[Ick] ben verlost van alle ellende
[van pijnlic]heyt an mijn lichaem
Ick] nu geniet beqaem
... vreucht seer schoon
... verlosser in sijnnen tron.
naam: Haersma, Arend Eelkes van
geb.datum: 16-2-1695
sterfdatum: 16-9-1740
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Achtkarspelen 1712-1740; raad ter admiraliteit
echtgenoot: geh. 1717 Doys, Anskje Johan Lodewijks
Wapen: wapen0353

commentaar
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Surhuizum
boeknummer: 6232

commentaar

De hoochwelgeboren heer Arent van Haersma grietman over Achtkarspelen, raad ter admiraliteit van Frieslandt, de hoochwelgeboren vrouw Anskjen Doys, sijn huisvrouw,

Anno 1734,

Ype Staak fecit
naam: Doys, Anskje Johan Lodewijks
doopdatum: 10-9-1699
geboortejaar: 1699
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Jelsum; dochter van Johannes Lodewijk Doys en Maria Sjoerds Boelens
echtgenoot: geh. 1717 Haersma, Arend Eelkes van
Wapen: wapen0354

commentaar
boeknummer: 6232

idem
naam: Galama, Otte Ieges van
sterfjaar: 1514
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Iege van Galama en Onbekend van Goslinga; overl. rond 1514
echtgenoot: geh. Tietema, Wiskje Hanses van
Wapen: wapen0355

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Welsrijp
boeknummer: 6657

commentaar

Ao 1573 den 21 iuly sturf de edele eerbare ioffrou Eets van Feitsma syn wyf

Ao 1586 den 9 mey sturf den edele erentfeste heerschap Otto van Galema

Galema Tietema Walta Dekema

Feitsma Emmega Mellema ...
naam: Tietema, Wiskje Hanses van
sterfjaar: 1513
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Hans van Tietema en Baukje Douwes van Harinxma; overl. rond 1513
echtgenoot: geh. Galama, Otte Ieges van
Wapen: wapen0356

commentaar
boeknummer: 6657

idem
naam: Walta, Douwe Piers van
sterfdatum: 24-10-1543
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Pier Ages van Walta en Aaltje van Osinga; geh. Hielkje Ruurds van Dekema
Wapen: wapen0155commentaar
boeknummer: 6657

idem
naam: Eminga, Tjimkje Sjuks van
sterfdatum: 22-10-1529
geboortejaar: 1478
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1478
echtgenoot: geh. Feytsma, Ruurd Hessels van
Wapen: wapen0358commentaar
boeknummer: 6657

idem
naam: Mellama, Poppe van
godsdienst: rooms
aant.:
echtgenoot: geh. Gaukama, Eets van
Wapen: wapen0359

commentaar
boeknummer: 6657

idem
naam: Gaukama, Eets van
godsdienst: rooms
aant.:
echtgenoot: geh. Mellama, Poppe van
Wapen: wapen0360

commentaar
boeknummer: 6657

idem
naam: Gabe Piers
Wapen: wapen0361

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Winsum
boeknummer: 8469

commentaar

Den 18 iannuary Ao 16.. den eersamen Ga[ebe] [P]ieersz ende leyt ... [b]egraven

Ao 161. ... Atke [Gae]bes ol[t] ... iaer

Ao 1617 sterf Atke Gaebes o[lt] ... weken [en]de syn i... ...rs en hier begraven
naam: Anne Idses
sterfdatum: 1-2-1625
geboortejaar: 1560
aant.:
echtgenoot: geh. Sietske Aukes
Wapen: wapen0362

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Winsum
boeknummer: 6816

commentaar

Ao 1625 de 1 february sterf de eersamen ma Anne Idszoon olt 65 iaer

Ao 1662 de 15 desember sterf de eerbare Sydts Auckes dor zyn wyf olt 98 iaer

Anno 1660 den 17 november is in den heere gerust den eerbare Liesbet Annes dor die huysvrou van Gerben Hiddes out int 61 iaer ende leyt alhier begraven

Anno 1671 den 19 october is in den heere gerust den eersamen Gerben Hiddes out int 64 iaer ende leYt alhier begraven

B.V.D.S.

Anno 1694 den 15 may is in den heere gerust den eersamen Sypke Hotses out ontrent 59 iaer en leit hier begraven

Anno 1728 den 26 september is in den heere gerust de eerbare Antie Gerbens huisvrou van Sipke Hotses oudt in het 88ste jaer en heeft hier gewoont in het 87ste iaer Godt gelieve haar siele genadig te weesen en leidt alhier begraven
naam: Sietske Aukes
sterfdatum: 15-12-1662
geboortejaar: 1564
aant.:
echtgenoot: geh. Anne Idses
Wapen: wapen0363

commentaar
boeknummer: 6816

idem
naam: Eeckema, Douwe Jelles
sterfdatum: 11-1-1642
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0364

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Winsum
boeknummer: 6820

commentaar

Ao 1642 11 jannyvaris sterf den eersamen Douwe Ielles en leit alhier begrave

Ao 1787 de 2 jannuari overleed de eersame Sijmen Jans in de ouderdom van 62 jaar en 5 maanden 8 dagen en leit alhier begraven

Ao 1799 den 18 maart is overleeden de eerbare Marike Pijters nagelaten wedu van Sijmen Jans ruim 63 jaar en legt alhier begraven
naam: Suffena, Eelkje Wietses
geb.datum: 28-5-1666
sterfdatum: 17-6-1666
aant.: dochter van Wietse Meinderts Suffena en Rinske Ellerts
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0365

commentaar
vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wirdum
boeknummer: 6855

commentaar

Anno 1666 den 1 feberwarius sterf de eerbare fryster Feiktien Witses dochter Suffena oldt 16 iaer en 45 weecken ende leit alhier begraven

Ano 1666 den 17 iuny sterf den tweden Eelcke Witses dochter out 20 dagen en leit hier begraven

kwas ionck schoo mest va yder bement
gestycklich va leeven eenygh kent
k hadde voorsoeck uit dorpen d stede
maer moeste subit alhier beneede
out of ionck spygelt u hier aen
d denckt hoe haest 't hier is gedaen
naam: Suffena, Feikje Wietses
geb.datum: 23-3-1649
sterfdatum: 1-2-1666
aant.: dochter van Wietse Meinderts Suffena en Rinske Ellerts
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0365

commentaar
boeknummer: 6855

idem
naam: Suffena, Wietse Meinderts
sterfdatum: 18-8-1679
geboortejaar: 1623
aant.: geh. 1 Rinske Ellerts; geh. 2 1679 Maaike Hessels; belastingontvanger
Wapen: wapen0366

commentaar
vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wirdum
boeknummer: 6857

commentaar

Anno 1679 de 18 augsty sterf den eersamen Witse Meinerts Suffena ontvanger van Swechem out ontrent 56 iaren ende leit alhier begraven

B.V.D.S.
naam: Schepper, Pieter Izaaks de
doopdatum: 16-10-1681
geboortejaar: 1681
sterfjaar: 1690
godsdienst: hervormd
aant.: ged. Buitenpost 16 okt 1681
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0367commentaar
vindplaats: kerk Kooten, avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver
plaats: Surhuisterveen
boeknummer: 6209

commentaar

De kercken-beeker van Suijderhuijster-Veen den 2 februarij 1691.
Pijtter de Schepper heeft gelecht aen dese kerck die eerste steen den 30 juijnij 1685.
Ik sal den beeker der verlossinge opnemen ende den naeme des heeren aenroepen P:S: 116 vers. 13
naam: Sinnama, Sjoerd Lourens
sterfdatum: 31-1-1724
geboortejaar: 1665
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1665; stud. Franeker 1682; dominee
Wapen: wapen0368

commentaar
vindplaats: zilveren doopbekken, kerk
type: Schalen en kommen
bron: In vogelvlucht Geschiedenis van de gemeente Oostdongeradeel
plaats: Jouswier
boeknummer: 3260

commentaar

Sufridus Serenus a Sinnama praedikant tot Juiswier, Pytter Dircks, oud. tot Juiswier, Jan Swetses diak. tot Juiswier
naam: Kingma, Ynte Sakeles
sterfdatum: 26-11-1700
geboortejaar: 1622
godsdienst: hervormd
aant.: officier
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Meinsma, Ida Hoites van
echtgenoot: geh. 1651 Vierssen, Jaike Jurjens van
Wapen: wapen0369

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Zweins
boeknummer: 7120

commentaar

Ao 1700 den 26 november sterf de wel: edele gestrenge heer Ignatius van Kingma brigadier colonel van de ruiterie der veereenigde Nederlande out synde in het 79 iaar

Den 28 iuly 1652 sterft vrouw Iaike van Viersen syn e. d: eerste huisvrouw van de wel edele gestrenge heer Ignatius van Kingma out int [25] iaar

I v Kingma I v. Viersen
naam: Roorda, Feie Wiebrands van
sterfdatum: 29-10-1605
aant.: zoon van Wiebren van Roorda en Tietje Scheltes van Scheltema.
echtgenoot: geh. Uninga van Hoitema, Doetje Hoites van
Wapen: wapen0370commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Genum
boeknummer: 2054

commentaar

Ao 1605 de 29 october sterf de erest erentfeste ioncre Feye va Roorda

Ao 1607 de 1 novemb sterf iuffrou Doed va Oeningha syn huysfrou
naam: Albert Luitjens
geboortejaar: 1731
aant.: geb. rond 1731; testament 1772; koopman
echtgenoot: geh. 1756 Tjitske Ruurds
Wapen: wapen0371

commentaar
vindplaats: beker, kerk
type: Bekers
bron: Noordelijk Oostergo, Kollumerland en nieuw Kruisland. De monumenten van geschiedenis en kunst
plaats: Kollum
boeknummer: 3439

commentaar

Gegeven door Tjitske Ruerds huisvrouw van Albert Luytjens in 't jaar anno 1771
naam: Wiarda, Idske Everts
doopdatum: 15-7-1753
sterfdatum: 6-10-1820
geboortejaar: 1753
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Harlingen; dochter van Evert Wiarda en Liesbeth Simons de Haas; geh. 1778 Siemen Friseman, Harlingen
Wapen: wapen0372

commentaar
vindplaats: Hannemahûs: wapenbord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 2631

commentaar

Wapens der voogden en voogdessen van het stads weeshuys binnen Harlingen, aangelegt 1778

Harmannus Videlius 1755 1760 1765 1770
Iohannes Spannenburg 1775 1776
Sijds Schaaf 1757
Hein Mollema 1768 1773
Sierk Lacquaart 1758 1771
Sjoerd Schrik 1773
Pietter Tetrode 1775
Sicco Rienstra 1779 1784
IJde Hoornstra 1785 1791
Hilko Stapert 1780
Gajus Andreae 1787
Cornelius Zijlstra 1798
Johannes Albarda 1789
Jan v.d. Veen 1790
Simon Wijma 1792
Tjepke Gratama 1793 179.
Hendrik W. Blok 1791
Gerbrandus Pettinga 1795.
Menno Vink 1796
Wytse Vettevogel 1796
Cornelis Mollema 1797
Tjerk van Bentheim 1798
Claas Blok 1799 1800
L.C. van Gogh 1800 1805
Jacob Wassenaar 1801
Afke Steensma gebr Salwerda 1760 1766
Debora Heinsius gebr Hartman 1764 1770
M.H. van Plettenberg gebr. Keiser 1767 1771 1774
Catarina Sloterdijk gebr. v. Kralingen 1760 1761
Gerlofke van der Meulen gebr Wiarda 1770 1774
Rinske Gratama gebr Donker 1773
Maria Bosscha gebr. Greydanus 1772
Dieuke Westra gebr Pessma 1773
Trijntje Schenk gebr Winkel 1774 17..
Auckien Wiarda gebr van der Brugh 1778 1786
Grietje Nauta gebr. Bosscha 1780 1786
Alida Johanna Conradi gebr. Binkes 1784 1793
Catrijna Alema gebr. Sijnia 1785
Jetske Zeilmaker gebr. Steensma 1780 1786
Ianke Binksma gebr. Bosscha 1787
Rachel Iohanna Harkenroth gebr. Wijs 1788
Luetske Rintjes wed J. v.d. Meulen 1789
Iske Vrieseman gebr Wiarda 1790
Anna Fontein gebr. Van Loon 1791
Aurelia Tetrode gebr. Gratama 1791
Klaaske Vettevogel gebr. v.d. Meulen 1793
Magdalena Radsma gebr. Vos 1795
Petronella Houtsma gebr. Greydanus 1796 1797
Johanna Eemen gebr. Paardemans 1797
Tietske van Beetsel gebr Jelgersma 1798
naam: Jelgersma, Tjitske Bernards
doopdatum: 20-9-1763
sterfdatum: 8-11-1826
geboortejaar: 1763
aant.: ged. in Harlingen; dochter van doctor Bernard Jelgersma en Catharina Jorna; geh. 1786 Jacob van Beetsel, Harlingen
Wapen: wapen0373

commentaar
boeknummer: 2631

idem
naam: Hottinga, Catharina Douwes van
doopdatum: 24-4-1631
sterfdatum: 16-1-1675
geboortejaar: 1631
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Douwe Hottinga en Sietske van Sixma
echtgenoot: geh. 1657 Aebinga van Humalda, Sjuk Franses van
Wapen: wapen0374

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Ee
boeknummer: 1373

commentaar

Vrou Catharina van Hottinga ander Humalda obiit den 16 jan 1675
naam: Burmania, Laas Sjuks van
sterfdatum: 3-12-1691
geboortejaar: 1638
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Idaarderadeel 1670 - 1673; grietman Leeuwarderadeel 1673 - 1688; gedeputeerde staat; belastingontvanger
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1664 Aylva, Juliana Agatha Ulbes van
Wapen: wapen0178commentaar
vindplaats: in de kerk; nu in Friesch scheepvaartsmuseum
type: Rouwborden
bron: http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/
plaats: Cornjum
boeknummer: 8917

commentaar

De hoogh edele geboren heer mijnheer Laes van Burmania in leven oud grietman en ontfanger generaal van Leeuwaerderadeel obyt den 3 december 1691 aet: 53 11: m,
naam: Mejontsma, Petrus Geerts
sterfdatum: 28-2-1677
geboortejaar: 1631
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Geert Pieters en Onbekend Blauwer; grietman Achtkarspelen 1673-1677
echtgenoot: geh. 1655 Andela, Titia Anskes van
Wapen: wapen0376

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 870

commentaar

D'heer Petrus van Mejontsma grietman over Acht Carspelen obiit den 28 februarij aetatis 47 ao 1677
naam: Mejontsma, Sibbeltje Petrus van
sterfdatum: 4-2-1686
geboortejaar: 1657
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1676 Schepper, Izaak Siebrands de
Wapen: wapen0377

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel I Achtkarspelen
plaats: Surhuisterveen
boeknummer: 6210

commentaar

Juffr Sibilla van Mejontsma huijsvrou van de heer Isaac de Schepper grietman over Acht Carspelen out 29 jaren obiit den 4 february anno 1686
naam: Bockema, Frans Harmens
geb.datum: 28-7-1648
sterfdatum: 2-3-1649
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0378

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Grafschriften Roorda
plaats: IJlst
boeknummer: 3082

commentaar

Frans Roorda van Bockema natus den 28 july 1648 denatus den 2 martij ao 1649
viuit post funera virtus
naam: Schotanus, Albert Hendriks
doopdatum: 5-3-1656
sterfdatum: 16-5-1703
geboortejaar: 1655
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Franeker; zoon van Hendrik Schotanus a Sterringa; raadordinaris
echtgenoot: geh. 1682 Mellinga, Antje Douwes van
Wapen: wapen0379

commentaar
vindplaats: rouwbord; in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3958

commentaar

D'heer Albertus Schotanus van Sterringa in leven raad ordinaris in den hove van Friesland aetatis 47 obijt den 16 maij 1703
naam: Sixma, Tjalling Douwes van
doopdatum: 5-9-1680
sterfdatum: 14-10-1714
geboortejaar: 1680
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Douwe van Sixma en Romkje Cornelis Haubois; grietman Rauwerderhem 1710-1714; gedeputeerde staat
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0380

commentaar
vindplaats: rouwbord; in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Minnertsga
boeknummer: 4595

commentaar

Hoogh welgeboren heer de heer Tiallingh van Sixma in leven mede gedeputeerde staet van Frieslant en grietman over Rauwerderhem aetat. [XXXIV] obiit den XIV october [1714]
naam: Buma, Wiebe Feddes
geb.datum: 13-8-1700
doopdatum: 16-8-1700
sterfdatum: 2-8-1777
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Fedde Wiebes Buma en Dirkje Reinalda; geh. 1723 Rebekka Joukes Joukama; koopman
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0381

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.maritiemdigitaal.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 5936

commentaar

Wybbe Buma is gebooren den 13 auguste 1700
En overleden den 2 august 1777
naam: Botma, Gabe Wiegers
geboortejaar: 1580
sterfjaar: 1643
aant.: geb. rond 1580; geh. Antje Sakes Boelema
Wapen: wapen0382

commentaar
vindplaats: kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Morra
boeknummer: 4608

commentaar

GWB 1622
naam: Boelens, Aise Boeles van
geb.datum: 28-8-1694
sterfdatum: 16-6-1782
godsdienst: hervormd
aant.: raad in den hove van Friesland
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Lycklama a Nijeholt, Rinske Aukes
echtgenoot: geh. 1754 Idsinga, Ena Romelia Sakes van
Wapen: wapen0383commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grafschriften Opsterland
plaats: Olterterp
boeknummer: 4973

commentaar

Ao 1744 de heere raadshr A.V. Boelens en vrou R. Lycklama a Nyeholt vereeren tot deese toorn 500 gulds
naam: Lycklama a Nijeholt, Rinske Aukes
geb.datum: 3-1-1683
sterfdatum: 15-10-1756
godsdienst: hervormd
aant.: geb. te Beetsterzwaag
echtgenoot: geh. Boelens, Aise Boeles van
Wapen: wapen0384

commentaar
boeknummer: 4973

idem
naam: Lycklama a Nijeholt, Daniel Augustinus
geb.datum: 25-7-1702
sterfdatum: 9-10-1781
godsdienst: hervormd
aant.: grietman 1731 - 1773 Ooststellingwerf; grietman Opsterland 1773 - 1781.; doctor; gecommitteerde staat van Friesland; gedeputeerde staat
Wapen: wapen0385

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Olterterp
boeknummer: 4978

commentaar

Den hoog edelen gestrenge heere Daniel de Blok Lijcklama Nyeholt in leeven laatst grietman over Opsterland en gecommitteerde staat van Friesland in den ouderdom van ruim 79 jaaren geboren 25 july 1702 + 9 october 1781
naam: Balk, Anna Klases
geb.datum: 17-2-1713
sterfdatum: 30-11-1754
godsdienst: hervormd
aant.: geb. in Bolsward; dochter van Klaas Balk en Antje Hemminga
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1737 Kleffens, Sieds Klases van
Wapen: wapen0386

commentaar
vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Raard
boeknummer: 5517

commentaar

Anno 1754 den 30ste november is christelijk in den heere ontslapen Anna Balk in leven huisvrouwe van de eersame bijsitter Syds Kleffens oudt in haar 42ste jaar en leydt alhier begraven
naam: Kleffens, Sieds Klases van
doopdatum: 31-7-1700
geboortejaar: 1700
sterfjaar: 1782
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Klaas Siedses van Kleffens en Trijntje Eelkes; bijzitter
echtgenoot: geh. 1737 Balk, Anna Klases
Wapen: wapen0387

commentaar
boeknummer: 5517

idem
naam: Hylckama, Pier Iepes van
geb.datum: 13-8-1760
doopdatum: 16-11-1760
sterfdatum: 5-8-1781
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Sloten; zoon van Iepe A Hylckama en Hanske Piers
Wapen: wapen0388

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Sloten
boeknummer: 5873

commentaar

Ter gedachtenisse van den edelen gestrengen heer Pier van Hijlckama eerste luitenant op's lands oorlogs fregat de Eensgezindheid deelgenoot on de slag op Doggersbank, onder den Schout bij nacht Zoutman tegen den vice admiraal Parker op de 5e august 1781 bewaard tot zijnen sterfdag op de reise naar Westindien ingevallen op 7 graden benoorden de nachteveningslijn oud 20 jaaren, 10 maanden en 22 dagen
naam: Oosterzee, Iepe Johannes
sterfdatum: 14-5-1647
geboortejaar: 1597
aant.: geb. rond 1597; zoon van Johannes Aemckes; stud. Franeker 1614
Wapen: wapen0389

commentaar
vindplaats: boven kerkbank in de kerk
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Sloten
boeknummer: 5866

commentaar

Dr Epeus Oosterzee primum huius templi fundamentum ieci 14 die may 1647 sym: scopus vitae Christus
naam: Hylckama, Aliteia Aurelia Johannes
geb.datum: 28-3-1777
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Johannes Petrus van Hylckama en Titia Rinia van Nauta
Wapen: wapen0390

commentaar
vindplaats: steen Beuckenswijk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Sondel
boeknummer: 6008

commentaar

Beuckens Sirxma
Nauta Beuckens Swalue

Alethya Aurelia van Hylckama heeft de eerste steen gelegt den 5: julij 1780 oudt 3 jaaren 3 maanden en 7 dagen
naam: Sibema, Bouritius
geboortejaar: 1588
sterfjaar: 1636
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1588; dominee
echtgenoot: geh. Rinske Jelles
Wapen: wapen0391

commentaar
vindplaats: achter de kerk in de muur
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Suawoude
boeknummer: 6180

commentaar

A 1619 de 17 decem sterf d eerbare Rinsckien Gelly d huisfrouwe va Bouritio Sibema in die tyt praedicant in Zuwoude out 29 iaer

Christus is mijn leeven
Sterven is mijn gewin
naam: Rinske Jelles
sterfdatum: 17-12-1619
geboortejaar: 1590
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Sibema, Bouritius
Wapen: wapen0392

commentaar
boeknummer: 6180

idem
naam: Acronius, Izaak Jelles
doopdatum: 9-3-1651
sterfdatum: 18-11-1694
geboortejaar: 1649
godsdienst: hervormd
aant.: monstercommissaris; gecommitteerde ten landsdage; vroedsman
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1674 Beintema, Titia Dominicus van
Wapen: wapen0393

commentaar
vindplaats: achter de kerk in de muur
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Suawoude
boeknummer: 6189

commentaar

A 1671 de 8 february is inden heere gerust de eerbare Sara Feenstra ved van w dne Gellius Acronius in leven predicant tot Suidwoude en Tietzerck out 52 iaer en leyt alhier begraven

Den 18 november 1694 is in den heere gerust de heer Isaak Acronius oud monster commissaris wegens de provincie van Frislandt meede volmaght ten landts daege en vroedsman der stadt Leeuwarden oud ontrent vijf en veertigh iaeren en leit alhier begraven
naam: Acronius, Jelle Sixtus
sterfdatum: 2-7-1656
geboortejaar: 1622
godsdienst: hervormd
aant.: geb. 1622 te Hallum; zoon van Sixtus Acronius en Heiltje Jans; dominee
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1646 Feenstra, Sara Abrahams
Wapen: wapen0393

commentaar
boeknummer: 6189

idem
naam: Acronius, Izaak Jelles
doopdatum: 9-3-1651
sterfdatum: 18-11-1694
geboortejaar: 1649
godsdienst: hervormd
aant.: monstercommissaris; gecommitteerde ten landsdage; vroedsman
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1674 Beintema, Titia Dominicus van
Wapen: wapen0393

commentaar
boeknummer: 6189

idem
naam: Haersma, Eelke Arends van
geb.datum: 9-10-1718
sterfdatum: 11-1-1793
godsdienst: hervormd
aant.: geh. Cornelia Aurelia van Haersma; geh. 1742 Susanna Maria Elisabeth Faber; secretaris van Achtkarspelen
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0394

commentaar
vindplaats: muursteen in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Surhuizum
boeknummer: 6234

commentaar

Anno 1734 den 27 april heeft de heer Eelko van Haersma de eerste steen van dese kerk geleidt oud 16 iaer
naam: Aytta, Gerbrand Folkerts van
sterfdatum: 19-4-1573
geboortejaar: 1519
aant.: zoon van Folkert van Aytta en Ida Wigles van Hania; geh. Tietje Lolkes van Reen; grietman Wymbritseradeel 1557-1566
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0395

commentaar
vindplaats: steen dorpskerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Swichum
boeknummer: 6242

commentaar

Opus hoc Viglius Zuichemus ab: Aijtta fundauit et procur_te Gerbrando eius fratre excedificatuin existit .A° 1572
naam: Aytta, Wigle Folkerts van
geb.datum: 19-10-1507
sterfdatum: 8-5-1577
aant.: zoon van Folkert van Aytta en Ida Wigles van Hania
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0395

commentaar
boeknummer: 6242

idem
naam: Ykema, Johannes Iekes
doopdatum: 12-12-1717
sterfdatum: 4-9-1798
geboortejaar: 1717
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1755 Hiske Boutema, Abbega
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0396

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Westhem
boeknummer: 6697

commentaar

Den 4 september 1798 is in den heere gerust de eersame Johs Ykema voorheen mederigter van Wijmbritzeradeel kerkvoogd van Westhem oud 80 jaar en 9 maanden en leid al hier begraven
naam: Limburg Stirum, Frederik Willem Otto Ernst Gelders van
geb.datum: 17-8-1723
sterfdatum: 28-4-1747
aant.: zoon van Otto Ernst Gelder van Limburg Stirum en Anna Lucia van Klinkenberg-Echten; officier
Wapen: wapen0397

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wijckel
boeknummer: 6757

commentaar

Je march droit
Hoog geboren heer Frederik Willem grave van Limburg Stirum erf banner heer des furstendom Geler en graafschap Zutphen ritmeester onder de guarde du corps als meede edelman van synne hoogheit den heere prince van Orange en Nassouw &c &c obid den 28 april 1747 oud 24 jaren
naam: Donia, Saakje Pieters van
sterfjaar: 1572
aant.: dochter van Pieter Keimpes van Donia en Jantje Haaies Siccama van Walta; begr. 18 april 1572; prior klooster Bethlehem te Bartlehiem
Wapen: wapen0398

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Jelsum
boeknummer: 7294

commentaar

S. Saeck Donia in tyden priorinne tot Barlahiem leit hier begraven
naam: Camminga, Sikke Sikkes van
sterfdatum: 13-2-1600
aant.: mogelijk Sikke; zoon van Sikke en Catharina van Camminga; kinderzerkje
Wapen: wapen0399

commentaar
vindplaats: In het baarhuisje op de begraafplaats achter het gemeentehuis
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Ballum
boeknummer: 219

commentaar

... mingha

Ao 1600 de 13 februaar ...
naam: Juckema, Worp Lieuwes van
sterfdatum: 16-9-1510
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Lieuwe van Juckema en Tjemk van Ayenga; Baukje Hommes van Oedtsma
Wapen: wapen0400

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 2200

commentaar

Int jaer ons heren MVC en X op sente eufemie daech staerf selijghe Woerp Juckama die got ghenadich sie biddet voer de sile ein pater n
naam: Beemen, Broer Jans van
doopdatum: 28-10-1642
geboortejaar: 1642
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jan Willems en Janke Broers; geh. 1666 Grietje Franses van Beemen
Wapen: wapen0401

commentaar
vindplaats: wapensteen Kluurdaweg 1
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 3310

commentaar

1695 B.I.B. P.G.S.W.
naam: Douma, Epe Epes van
sterfdatum: 11-1-1585
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Feytsma, Saapke Jelgers van
Wapen: wapen0402

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 8551

commentaar

Trees een dochtr va Epo Douma en Saepk Feytsma sterf Ao 1556 de 22 septebris
naam: Douma, Trees Epes van
sterfdatum: 22-9-1556
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0402

commentaar
boeknummer: 8551

idem
naam: Feytsma, Saapke Jelgers van
sterfdatum: 12-10-1564
aant.: dochter van Jelger Hessels van Feytsma en Klaartje van Eminga
echtgenoot: geh. Douma, Epe Epes van
Wapen: wapen0403

commentaar
boeknummer: 8551

idem
naam: Douma, Andries Epes van
sterfdatum: 10-9-1663
geboortejaar: 1632
aant.: officier
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0404

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 2230

commentaar

Den 10 september 1663 is in den heere gerust d edele hoochgeborene heere ior Andris van Douma capiteijn van een compagnie te voet out 31 iaer en leijt alhier begraven
naam: Burmania, Doeke Gerrolt Gerrolts van
doopdatum: 7-11-1677
sterfdatum: 22-11-1700
geboortejaar: 1675
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Burmania, Duconia Doekes van
Wapen: wapen0405

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 2248

commentaar

Den hoogwelgeboren heer Duco Gerold Jukkema Martena van Burmania in leven op Kammingaburg is godsaliglijk in den heere ontslapen den 22 november 1700 oud 25 jaren 1 maand

De h.e. Duconia Gerold Jukkema Martena van Burmania in leven gemalinne van de welgnoemde heer Burmania is godzaliglijk in den heere gerust den 15 november 1700 oud 15 jaren 9 maanden in wiens armen ligt haar ed geb. vr. dochtertje Titia Barbara van Burmania den 12 deszelven maands ontslapen oud 6 dagen zijnde alhier gezamenlijk een dag begraven welkens ligchamen alhier de salige en sekere opstanding verwachten
naam: Burmania, Titia Barbara Doekes van
geb.datum: 6-11-1700
doopdatum: 10-11-1700
sterfdatum: 12-11-1700
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0406

commentaar
boeknummer: 2248

idem
naam: Burmania, Duconia Doekes van
sterfdatum: 15-11-1700
geboortejaar: 1685
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Duco Martena van Burmania en Sjoukje van Douma
echtgenoot: geh. Burmania, Doeke Gerrolt Gerrolts van
Wapen: wapen0406

commentaar
boeknummer: 2248

idem
naam: Donia, Hielkje Romkes van
sterfjaar: 1494
aant.: dochter van Romke van Donia en Rints van Foppinga; geh. 1 Botte van Liunia; geh. 2 Schelte van Aebinga
Wapen: wapen0407

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 8548

commentaar

Hilck Donia obyt Ao 1494 octavo visita Maria
naam: Douma, Epe Bartolds van
sterfdatum: 26-4-1650
godsdienst: rooms
aant.: grietman Ferwerderadeel 1636-1649
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Hiddema, Sjoukje Andries van
Wapen: wapen0408

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 8536

commentaar

Ao 1633 de 24 marty is versturven Edzardt va Douma een zone van Epo van Douma en iuffrou Siouck van Hiddema out 9 dagen
naam: Douma, Idsert Epes van
geb.datum: 15-3-1633
sterfdatum: 24-3-1633
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0408

commentaar
boeknummer: 8536

idem
naam: Hiddema, Sjoukje Andries van
sterfdatum: 22-11-1644
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Douma, Epe Bartolds van
Wapen: wapen0409

commentaar
boeknummer: 8536

idem
naam: Douma, Johan Idsert Epes van
doopdatum: 17-7-1636
sterfdatum: 16-7-1676
geboortejaar: 1636
godsdienst: hervormd
aant.: Grietman van Aengwirden 1673-1676
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0410

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 2243

commentaar

Den 26 july 1676 is in den heere gerust d'edele hooghgeborene heere ior Iohan Edzard van Douma, grietman over Aengwirdum ende mede gedeputeerde staet van Frieslant out 40 iaren ende leyt alhier begraven
naam: Aebinga, Pieter Ruurds van
sterfdatum: 2-8-1542
geboortejaar: 1542
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0411

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 8549

commentaar

Pitter Ruiert Ebbingha oldt en half iare en sterf Ao MVC XLII de 2 augusti dach

Pieter Ebbinghe oldt I? iare III maende sterf 1544 de 21 januari
naam: Aebinga, Pieter Ruurds van
sterfdatum: 21-1-1544
geboortejaar: 1542
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0411

commentaar
boeknummer: 8549

idem
naam: Sytzama, Froukje Juliana Geertruida Piekes van
geb.datum: 10-9-1695
sterfdatum: 14-2-1721
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0412

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1986

commentaar

MDCC XXI
De hoog wel geboren freulijn Frouck Juliana Gertruit van Sijtzama is geboren op den Blanckenhemert tot Heemse in Overijssel den 10de oude en 21 ste nieuwe stijl van september 1695 en overleden op Beslinga Staete tot Friems den 14 februarij 1721
naam: Sytzama, Pieke Galenus Douwes van
geb.datum: 25-2-1661
sterfdatum: 29-1-1727
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1687 Blanckvoort, Janna Judith
Wapen: wapen0413commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1990

commentaar

MDCCXXVII
Den hoog edel geboren gestrengen heer Pico Galenius van Sijtzama in leven heer tot Beslinga Staete tot Friens, de Hofstede, en Blanckenhemert, tot Heemse, old capitain van een compagnie te voet, is opt huijs te Friens overleden den 29 ste januari old int 66 ste jaer
obiit den 29 ianuary

Syttzama Hiddema Jeltcama Siccema
Douma Jongema Oenema Broersma
Beslinga Jaijema Aijsma Fons
Jelgerhuis Mellema Tjessema Auckinga
Aernsma Mockema Wijkel Idzarda
Truchses Truchses Wijkel Reijnalda
Loo Heemskerk Bootsma Camstra
Kerkwerve Hereman Aesgema Beijum
naam: Clant, Anna Maurits
geb.datum: 26-9-1699
sterfdatum: 26-9-1732
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Maurits Clant en Bouwina Clant
echtgenoot: geh. Sytzama, Feike Dominicus Piekes van
Wapen: wapen0414

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1994

commentaar

De hoog welgeb. vrouw mevrouw Anna Clant gemalinne van den hoog welgeb. gestr. heer jr. Fecco Douminicus v. Sijtzama major van't regiment van de coll. Vegelin van Claerbergen etz. is geboren op Juckema huis in Groningerlandt den 26 sept. 1699 en overleden op Beslinga state tot Friens in Frieslandt den 26 sept. 1732
naam: Donia, Juliana Tietes van
doopdatum: 20-3-1689
sterfdatum: 3-9-1727
geboortejaar: 1689
aant.: ged. in Wirdum; dochter van Titus van Donia en Fokeltje Piers van Sytzama; ongehuwd
Wapen: wapen0415

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1991

commentaar

MDCCXXVII
Hoog edel geboren freulijn Juliana Tecula van Donia overleet op't huijs te Friens den 3 september 1727 old in't 39ste jaer
obiit den 3 september

Donia Sytzama
Goslinga Beslinga

Roorda Aernsma
Hoitema Loo

Hania Jeltcama
Hettinga Aijsma

Scheltema Wijckel
Aijlva Bootsma
naam: Donia, Keimpe Franses van
Wapen: wapen0415

commentaar
boeknummer: 1991

idem
naam: Greven, Bavius Annius van
sterfdatum: 30-12-1760
geboortejaar: 1695
godsdienst: hervormd
aant.: verm. zoon van Annius van Greven en Trijntje Silvius; stud. Franeker 1713; promotie 1718 Franeker; gecommitteerde ten landsdage; burgemeester
echtgenoot: geh. 1720 Rodenhuis, Aurelia Johannes
Wapen: wapen0416

commentaar
vindplaats: Lege hearewei
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Stiens
boeknummer: 7875

commentaar

Greven Rodenhuis

De zegen des heeren die maekt rijck Proverb: X.V.22
naam: Rodenhuis, Aurelia Johannes
doopdatum: 30-10-1692
sterfdatum: 4-1-1768
geboortejaar: 1692
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1720 Greven, Bavius Annius van
Wapen: wapen0417

commentaar
boeknummer: 7875

idem
naam: Humale, Jacob Paulus Karel Doekes d'
geb.datum: 13-3-1733
aant.: dochter van Karel Doeke van Aumale en Anna van Assendelft
Wapen: wapen0418

commentaar
vindplaats: gevelsteen; nu in Fries Museum
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grafschriften Roorda
plaats: Berlikum
boeknummer: 378

commentaar

Jacob Paulus grave van Aumale out 3 jaar 3 maanden en 21 dagen heeft op den 3 july 1736 de eerste steen aan dit huis van Gerben Quader oud ontvanger tot Belkum gelegt
naam: Camstra, Tjalling Homme Goffes van
sterfdatum: 16-8-1719
geboortejaar: 1638
aant.: geb. rond 1638; geh. 1 1663 Suzanna Margriet van Donia; geh. 2 Fokeltje Gemmes van Burmania
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1663 Donia, Susanna Margrieta Keimpes van
Wapen: wapen0419

commentaar
vindplaats: Muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Minnertsga
boeknummer: 8930

commentaar

THVK Anno 1668 SMVD
naam: Donia, Susanna Margrieta Keimpes van
sterfdatum: 30-9-1666
geboortejaar: 1640
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1640
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1663 Camstra, Tjalling Homme Goffes van
Wapen: wapen0420

commentaar
boeknummer: 8930

idem
naam: Buma, Fedde Wiebes
sterfdatum: 30-9-1722
geboortejaar: 1649
aant.: geh. 1683 Dirkje Reinalda; koopman
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0421

commentaar
vindplaats: Buma begraafplaats, afkomstig martinikerkhof Sneek
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Weidum
boeknummer: 6651

commentaar

Anno 1722 den 30 september is in den heere gerust de eersame Fedde Wybbes Buma in leven koopman in dese stadt in de ouderdom van 73 iaeren en omtrent 3 maenden ende leit alhier begraven

Fedde Wybbes Buma overleden den 28 december 1745 oudt 17 jaer en 2 maanden leit alhier begraeven
naam: Buma, Fedde Wiebes
geb.datum: 27-10-1728
doopdatum: 31-10-1728
sterfdatum: 28-12-1745
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Sneek; zoon van Wiebe Buma en Rebecca Joukes
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0421

commentaar
boeknummer: 6651

idem
naam: Buma, Siebrand Birdes
geboortejaar: 1661
aant.: geb. rond 1661
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Neeltje Siemens
Wapen: wapen0422

commentaar
vindplaats: in de kerk, onder vloer?
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Wymbritseradeel
plaats: Offingawier
boeknummer: 4849

commentaar

Anno 1700 den 10 december is in den heere gerust de eerbare Neltie Symm[ens] de huysfrou van Sijbrandt Buirdes Buma oudt 47 iaer ende leit alhier begrave
naam: Dirk Siebouts
aant.: koopman; gortmaker
echtgenoot: geh. Trijntje Sipkes
Wapen: wapen0423

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Makkum
boeknummer: 4293

commentaar

Den 16 julius 1661 is op de legerstede van Dirck Sijbolts gorter en coopman en Trijntie Sipckes syn wyf dese steen alhier gebracht
naam: Wynia, Ulbe Ages
sterfdatum: 2-11-1594
aant.:
echtgenoot: geh. Gosling
Wapen: wapen0424

commentaar
vindplaats: uit de kerk; nu op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Loenga
boeknummer: 4208

commentaar

Ao 1594 de 2 november sterf den eerbare Wlbe Agge Winie dr Goslick wyf
naam: Harinxma thoe Slooten, Ernst Hommes van
aant.: zoon van Homme van Harinxma thoe Slooten en Anna van Mockama
echtgenoot: geh. 1606 Botnia, Tietje Juws van
Wapen: wapen0425

commentaar
vindplaats: poortgebouw Waaxens
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Waaxens
boeknummer: 8945

commentaar

Harinxma Botnia
Anno 1668
naam: Botnia, Tietje Juws van
geboortejaar: 1585
aant.: geb. rond 1585; dochter van Juw van Botnia en Fokeltje van Walta; overl. na 1610
echtgenoot: geh. 1606 Harinxma thoe Slooten, Ernst Hommes van
Wapen: wapen0426

commentaar
boeknummer: 8945

idem
naam: Tichelaar, Johannes Franses
geb.datum: 15-1-1702
doopdatum: 22-1-1702
sterfdatum: 7-1-1746
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Frans Johannes; vroedsman; armvoogd; landmeter; schrijver
echtgenoot: geh. 1738 Idsinga, Liskje Philippus
Wapen: wapen0427

commentaar
vindplaats: tegelbord, nu in Hannemahûs
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 638

commentaar

De stichters van dit werk zijn deese met haar vieren wiens waapens met haar naam doen deese muier versieren
Anno 1737
Ioh: Tichelaar Ian Steensma Hero de Iager Wybe Steensma
naam: Steensma, Jan Lolles
doopdatum: 4-9-1710
sterfdatum: 28-11-1783
geboortejaar: 1710
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Franeker; zoon van Lolle Wiebes, tichelaar; burgemeester
echtgenoot: geh. Tichelaar, Ineke Wiebrands
Wapen: wapen0428

commentaar
boeknummer: 638

idem
naam: Jager, Here de
sterfdatum: 30-10-1768
geboortejaar: 1695
godsdienst: hervormd
aant.: vroedsman
echtgenoot: geh. 1723 Tichelaar, Akke Franses
Wapen: wapen0429

commentaar
boeknummer: 638

idem
naam: Steensma, Wiebe Lolles
doopdatum: 29-4-1706
sterfdatum: 24-10-1773
geboortejaar: 1706
aant.: ged. in Franeker; zoon van Lolle Wiebes; geh. 1729 Iebeltje Pieters Hilarides, Pingjum
Wapen: wapen0430

commentaar
boeknummer: 638

idem
naam: Liauckema, Jarig Scheltes van
sterfdatum: 24-8-1642
geboortejaar: 1558
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Camminga, Sjoukje Tietes van
Wapen: wapen0431

commentaar
vindplaats: woning Tsjerkebuorren
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dronrijp
boeknummer: 1315

commentaar

Volduende de testament bi S. Wijtzo va Cammingha nagelate so hebbe dedelen en gestrenge ioncker sampt dedle en erentrijke iuffere als te weten Iarich v Liaukema en Siouck v Cammingha sijn huisfrou : Eernst v Aelua en Aeltke v Ockingha sijn huisfrou : Anna v Ockinga nagelatene wedue v Ioost v Eusum en Iarich v Ockingha sampt Hijlck v Ockingha sijn huisfrou dese woninge en ackere tot onderhold van drie arme wedunaers en drie arme weduwen gedestineert als gehoorsame erfghename Ao 1608 doe opbowe

Fato prudentia minor
naam: Camminga, Sjoukje Tietes van
sterfdatum: 8-7-1620
geboortejaar: 1560
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1560; dochter van Tiete Tietes van Camminga en Franske van Roorda; overl. 1642 84 jaar oud
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Liauckema, Jarig Scheltes van
Wapen: wapen0432

commentaar
boeknummer: 1315

idem
naam: Martena, Hessel Sietses van
geboortejaar: 1461
sterfjaar: 1517
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1461; overl. in 1517 op het eiland Rhodos
echtgenoot: geh. 1489 Hottinga, Botje Jarigs van
Wapen: wapen0255commentaar
vindplaats: Martenahûs
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1733

commentaar

Martena Hottinga Kee Cammingha Vervou

Nemo sine cruce
naam: Hottinga, Botje Jarigs van
geboortejaar: 1466
sterfjaar: 1541
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1466; dochter van Jarig van Hottinga en Swobke van Sjaarda
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1489 Martena, Hessel Sietses van
Wapen: wapen0434

commentaar
boeknummer: 1733

idem
naam: Camminga, Wietse Sikkes van
geb.datum: 11-8-1592
sterfdatum: 24-1-1641
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sikke en Catharina van Camminga
echtgenoot: geh. Vervou, Saapke Hessels
Wapen: wapen0001

commentaar
boeknummer: 1733

idem
naam: Vervou, Saapke Hessels
sterfdatum: 28-1-1671
geboortejaar: 1613
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1594
echtgenoot: geh. André, Jochem Martijns
echtgenoot: geh. Camminga, Wietse Sikkes van
Wapen: wapen0436

commentaar
boeknummer: 1733

idem
naam: Lantinga, Gerrit Gerbens
geboortejaar: 1693
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1693; geh. 1718 Grietje Alberts, Franeker; diaken
Wapen: wapen0437

commentaar
vindplaats: muursteen Westerhuis Vrouwengasthuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1930

commentaar

1737 Titia Bogerda wedw van den wel ed. heer gestr den heer Suferidus van Westerhuis in leven reekenmr s. generl. Reeken kr en oud burg: der stede Franeker heeft bij uitersten wille dit vrouwen huis doen stichten door de onderstaande diaconen :A:L:

Andries Salverda Gerrit Lantinga Keimpe Ringers Domincus Woortman

Hoe dierbaar zijt gij niet o weeuw en maachd verplicht
Aen haar die voor u heeft dit heerlijk huis gesticht
naam: Keimpe Ringers
geboortejaar: 1711
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1711; geh. 1736 Antje Jacobs; diaken
Wapen: wapen0438

commentaar
boeknummer: 1930

idem
naam: Woortman, Douwe Harmens
doopdatum: 15-10-1696
geboortejaar: 1700
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Harmen Woortman; geh. 1725 Lucia Voogd; tinnegieter; diaken
Wapen: wapen0439

commentaar
boeknummer: 1930

idem
naam: Westerhuis, Sjoerd Sjoerds
sterfdatum: 22-10-1731
geboortejaar: 1668
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sjoerd Tjerks Westerhuis; burgemeester; vroedsman; rentemeester; student Franeker 1684
echtgenoot: geh. 1686 Bogarda, Titia Cornelis
Wapen: wapen0440

commentaar
boeknummer: 1930

idem
naam: Bogarda, Titia Cornelis
sterfdatum: 14-3-1737
geboortejaar: 1665
godsdienst: hervormd
aant.:
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Westerhuis, Sjoerd Sjoerds
Wapen: wapen0441

commentaar
boeknummer: 1930

idem
naam: Bienema, Grietje Fokkes
geb.datum: 27-8-1759
sterfdatum: 2-1-1788
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Fokke Bienema en Tetje Epkes Roos; geh. 1786 Albert ten Broeke
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0442

commentaar
vindplaats: Doopsgezinde kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Heerenveen
boeknummer: 8344

commentaar

Grietie Bienema geboren den 27 augusti 1759 heeft aan deese kerk den eersten steen gelegt op den 7 iunius 1762

De gecommitteerden tot opbouw van deese kerk

Tjeerd Is Brouwer
Klaas Hesseling
Homme Ales
Beint Bouwes
Timen Hendrix

Anno 1762
naam: Brouwer, Tjeerd Jeens
sterfjaar: 1765
godsdienst: doopsgezind
aant.: ged. op belijdenis 1729
Wapen: wapen0443

commentaar
boeknummer: 8344

idem
naam: Hesseling, Klaas Dirks
geboortejaar: 1724
sterfjaar: 1793
godsdienst: doopsgezind
aant.: geb. rond 1724; geh. 1749 Trijntje Bartelds; lakenkoopman
Wapen: wapen0444

commentaar
boeknummer: 8344

idem
naam: Homme Ales
geboortejaar: 1711
sterfjaar: 1774
godsdienst: doopsgezind
aant.: geb. rond 1711; ged. op belijdenis 1737; geh. 1736 Iemkje Siebes; koopman
Wapen: wapen0445

commentaar
boeknummer: 8344

idem
naam: Beint Bouwes
geboortejaar: 1710
sterfjaar: 1786
godsdienst: doopsgezind
aant.: geb. rond 1710; zoon van Bouwe Hielkes en Grietje Beints; overl. april 1786
echtgenoot: geh. 1735 Dieuwertje Jeens
Wapen: wapen0446commentaar
boeknummer: 8344

idem
naam: Fokke Wietses
sterfdatum: 4-3-1756
geboortejaar: 1678
godsdienst: hervormd
aant.: brouwer
echtgenoot: geh. 1705 Iebeltje Meinderts
Wapen: wapen0447

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Drachten
boeknummer: 7933

commentaar

FWB

F: Wytses Y: Meinerts

L: Ians M:A: Kooystra

G: Frankes S: Pybes

C: Kooystra ...
naam: Iebeltje Meinderts
doopdatum: 25-3-1683
geboortejaar: 1683
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Meindert Cornelis
echtgenoot: geh. 1705 Fokke Wietses
Wapen: wapen0448

commentaar
boeknummer: 7933

idem
naam: Lourens Jans
aant.:
echtgenoot: geh. Kooistra, Maaike Ates
Wapen: wapen0449

commentaar
boeknummer: 7933

idem
naam: Kooistra, Maaike Ates
aant.:
echtgenoot: geh. Lourens Jans
Wapen: wapen0450

commentaar
boeknummer: 7933

idem
naam: Gooitsen Frankes
geboortejaar: 1688
aant.: geb. rond 1688; geh. 1 1713 Sietske Lieuwes; geh. 2 Sjoukje Piebes
echtgenoot: geh. Sjoukje Piebes
Wapen: wapen0451

commentaar
boeknummer: 7933

idem
naam: Sjoukje Piebes
aant.:
echtgenoot: geh. Gooitsen Frankes
Wapen: wapen0452

commentaar
boeknummer: 7933

idem
naam: Gorcum, Geeske Hendriks van
geb.datum: 12-3-1782
doopdatum: 17-3-1782
sterfdatum: 25-5-1839
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Hendrik van Gorcum en Geeltje Lolkes; geh. 1803 Oepke Ulbes Boomsma
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0453

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Rauwerd
boeknummer: 7734

commentaar

Geeske van Gorcum is geboren den 12 maart 1782
naam: Pieter Jacobs
geb.datum: 18-9-1686
doopdatum: 3-10-1686
godsdienst: hervormd
aant.: volgens Tresoar geb. 8 september; zoon van Jacob Pieters en Aafke Jentjes; geh. 1709 Janke Lammerts; glasmaker
Wapen: wapen0454

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Friese zilveren sierlepels uit de achttiende eeuw
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 7312

commentaar

Pijtter Jacobs is geboren 18 september 1686 Cornelis Jacobs
naam: Velsen, Andries Benedictus van
doopdatum: 13-6-1649
geboortejaar: 1649
aant.: zoon van Benedictus van Velsen en Sophia van Roorda; overl. voor 1697
echtgenoot: geh. 1670 Heloma, Nolkje Tjeerds van
Wapen: wapen0455

commentaar
vindplaats: zilveren blad, kerk
type: Schalen en kommen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Grouw
boeknummer: 7046

commentaar

Laat Andries Roorda met vrou Nolkjen Heloma ter eere van godts kerck dit silver werk ons schenken
Wij neemen 't danklijck aan met wensch dat godt hier naa haar beyder liefde plicht in liefde wil gedenken
1681
naam: Terwisscha, Gosse Marcus van
geboortejaar: 1661
aant.: geb. rond 1661
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1686 Bauckema, Aukje Mattheus
Wapen: wapen0456

commentaar
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Fries Zilver
plaats: Sneek
boeknummer: 5934

commentaar

GMT AMB
naam: Bauckema, Aukje Mattheus
geboortejaar: 1663
aant.: geb. rond 1663
echtgenoot: geh. 1686 Terwisscha, Gosse Marcus van
Wapen: wapen0457

commentaar
boeknummer: 5934

idem
naam: Ytsma, Sjoerd Eelkes
aant.: zoon van Eelke Gerkes Itsma
echtgenoot: geh. Gratinga, Antje Folkes
Wapen: wapen0458

commentaar
vindplaats: ingemetseld in dragershuisje Buwekleaster
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buweklooster
boeknummer: 1274

commentaar

Ao 1598 de 25 ianeuarijs sterf die eerbare en doechtsame Anne Folcke dr Grottiga huisvrou va Siurdt Itsma
naam: Gratinga, Antje Folkes
sterfdatum: 25-1-1598
aant.: dochter van Folke Botes Gratinga en Aukje
echtgenoot: geh. Ytsma, Sjoerd Eelkes
Wapen: wapen0459

commentaar
boeknummer: 1274

idem
naam: Hempenius, Grietje Meinderts
geb.datum: 7-5-1637
sterfdatum: 11-5-1637
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0460

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Jorwerd
boeknummer: 3217

commentaar

Anno 1637 de 16 maius sturf de eersaen godtsalygen Meijnardus Iacobus Henpenius predicant tot Iorwert out 42 iaren en leit hier begrav

Ao 1636 de 5 april sturf Gritie Meinardus docht olt 5 daghen

Ao 1637 de 11 may sturf Gritie Meijnardus dochter olt 4 daghe

Ao 1637 de 25 may sturf Iacobus Meijnardus zoon olt 8 iaren en 7 weeken en lege alle 3 hier begrave
naam: Hempenius, Jacob Meinderts
geb.datum: 30-3-1629
sterfdatum: 25-5-1637
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0460

commentaar
boeknummer: 3217

idem
naam: Hempenius, Grietje Meinderts
geb.datum: 31-3-1636
sterfdatum: 5-4-1636
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0460

commentaar
boeknummer: 3217

idem
naam: Hempenius, Meindert Jacobs
sterfdatum: 16-5-1637
geboortejaar: 1595
godsdienst: hervormd
aant.: geh. Welmoedje Jans; dominee
Wapen: wapen0460

commentaar
boeknummer: 3217

idem
naam: Hardenbroek, Joost van
sterfjaar: 1557
godsdienst: rooms
aant.: grietman Kollumerland 1557
Wapen: wapen0461

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 3334

commentaar

Int jaer ons heeren 1557 in september sterf joncker Jost van Hardenbrouck in leven gritman van Collumerlandt ende 't Niwe Cruislandt

Oeck rustet alhier jonckfrou Dorotea Grawerts huisfrou van jonckher Johan Rengers van der Arenshorst raedt van admiraliteit op dato deses resedensie tot Dockum overleden den 17 februarius anno 1600 onsser here godt gunne se eene salige erstandinge
naam: Feytsma, Bokke Jelgers van
sterfjaar: 1626
godsdienst: hervormd
aant.: overl. dec. 1626; grietman Kollumerland 1600-1626
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Burmania, Haring Oepkes van
Wapen: wapen0462

commentaar
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 3364

commentaar

Bocke van Feytsma Gritman van Kolmerlandt en het nyuwe Cruyslandt en jufvrou Haring van Burmania sijn huisfrou. Bronger Brongersma secretaris van Kolmerlandt en Tielcke Gerrit Hoppers dochter sijn huisfrou. Kempo van Tadema dieckgraef van Kolmerlandt en Trintke van Scheltingha sijn huisfrou. In 't jaer ons heeren ende salichmaeckers jhesu christi duysent seshondert ende achtien heeft mij Hans Falck van Nuerenberg in Leeuwarden ghegoten
naam: Burmania, Haring Oepkes van
sterfdatum: 24-11-1646
godsdienst: hervormd
aant.: overl. 1627
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Feytsma, Bokke Jelgers van
Wapen: wapen0463

commentaar
boeknummer: 3364

idem
naam: Tadema, Keimpe Ofkes van
sterfdatum: 28-3-1622
geboortejaar: 1585
godsdienst: hervormd
aant.: dijkgraaf
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Scheltinga, Catharina Dirks van
Wapen: wapen0464

commentaar
boeknummer: 3364

idem
naam: Schellingwou, Pieter Gerlofs
geboortejaar: 1665
sterfjaar: 1721
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Gerlofs Pieters Schellingwou; geh. 1692 Maaike Folkerts Gerbranda
Wapen: wapen0465

commentaar
vindplaats: wapensteen Kluurdaweg 1
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 3310

commentaar

1695 B.I.B. P.G.S.W.
naam: Luyn, Harmen Pieters van der
sterfdatum: 10-6-1619
aant.: grietman Homsterland; zijlvester
Wapen: wapen0466

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 3365

commentaar

Anno 1619 den 10 juny sterf den eerntfesten Harmen Pieters van ter Luyn mede sijlfester grietman in Homsterland alhier begraven
naam: Hobbema, Doetje Douwes van
sterfdatum: 26-7-1665
geboortejaar: 1642
aant.: geb. rond 1642
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Ytsma, Jurjen Sjoerds
Wapen: wapen0467

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 3405

commentaar

Anno 1665 den 26 july sterf de eerbare Doetke Hobma d'huisvrou van Georgius IJtsima notarius publicus tot Collum, 1665
naam: Wendt, Eise Willems de
geb.datum: 24-2-1718
doopdatum: 27-2-1718
sterfdatum: 1-3-1780
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Willem Wendt; grietman Westdongeradeel 1772-1780; gedeputeerde staat; directeur
Wapen: wapen0468

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 3443

commentaar

De wel edele gestrenge heer Eyso de Wendt. Geboren te Collum den 24 febr. 1718 is geweest directeur van den handel in China etc. vandaar wederom in Collum aangekomen den 5 julij 1762 tot grietman over westdongeradeel aangesteld den 14 janr 1773 mede gedeputeerde staat van Friesland etc. te Leeuwarden ongetrouwd overleden den 1 maart 1780 en int choor der kerk van Collum bijgeset
naam: Gerke Abes
sterfdatum: 12-12-1514
godsdienst: rooms
aant.:
echtgenoot: geh. Atje
Wapen: wapen0469

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kubaard
boeknummer: 3482

commentaar

Int jaer ons heere M VC d' XII den XXVII desember sterf Gerke Abbe z

Int jaer ons heere M VC XIV de XII decebris sterf Att Gerke Abbe z wijf

Ao 1601 de X may sterf de eersame Tiepke Taekez mede rechter van Hinaerderdeel

Ao 1614 de 7 iullis sterf de eersame Duwe Tiepkes Ipma olt om trent 43 iaren

Ao 1625 den 2 aprilis sterf die eerbaer Siuw Upke dr die huisfrou va Tiepke Taecke[z]

TA
naam: Beint Bouwes
geboortejaar: 1710
sterfjaar: 1786
godsdienst: doopsgezind
aant.: geb. rond 1710; zoon van Bouwe Hielkes en Grietje Beints; overl. april 1786
echtgenoot: geh. 1735 Dieuwertje Jeens
Wapen: wapen0446commentaar
vindplaats: gevelsteen boerderij Jonkersland De Vriezen Sathe; nu in museum Gorredijk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Langezwaag
boeknummer: 3515

commentaar

B B
D I

Den 27 maai 1769 Kornelis Ieltes d'eerste steen gelegt oud 3 iaar 21 weeken kent u selven 1769
naam: B. Wolters
sterfdatum: 30-1-1603
Wapen: wapen0471

commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3756

commentaar

Ao 1603 de 30 ianuari sterf de eersamen borger ... Woltersz ... de hoepma Fon ... ko...
naam: Schelting, Marijke Dirks
sterfdatum: 20-11-1650
geboortejaar: 1610
aant.:
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1631 Merk, Hendrik Jans van der
Wapen: wapen0472

commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3798

commentaar

Ao 1618 de 20 martij sterf d eersame Dirck Schelting in sin leeve geweest 21 iare caemerleng: va sin genade graef Wilhelm va Nassow out in[t] 46 iaer

Ao 165[0?] den 20 november sterf die eerbare Marricke Schelting huisvr[ou] van Hendrick Iansen bo[ode?] ...e... moge heere gedipter.. staten v Vrislandt olt 40 iae[r]
naam: Schelting, Dirk
sterfdatum: 20-3-1618
geboortejaar: 1573
aant.: kamerling
Wapen: wapen0472

commentaar
boeknummer: 3798

idem
naam: Merk, Hendrik Jans van der
geboortejaar: 1606
aant.: geb. rond 1606; bode
echtgenoot: geh. 1631 Schelting, Marijke Dirks
Wapen: wapen0473

commentaar
boeknummer: 3798

idem
naam: Aytta, Ietje Wigles van
sterfdatum: 2-6-1671
geboortejaar: 1601
aant.: dochter van Wigle van Aytta en Cunira Pieters van Teetlum; ongehuwd
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0474

commentaar
vindplaats: rouwbord; in Fries Museum; herkomst onzeker
type: Rouwborden
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3897

commentaar

Iuffr. Ida van Aita obijt den 2 iunius aetatis 69 1671
naam: Popta, Hendrik Tjebbes
geb.datum: 3-5-1635
sterfdatum: 7-11-1712
aant.: adv. 1659, stud. in 1651; promotie Franeker 1659
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0216commentaar
vindplaats: rouwbord Galileeerkerk, nu Heringa-State
type: Rouwborden
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel III Leeuwarden; 1e afd.
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3973

commentaar

Obiit die VII novembris MDCCXII
naam: Stapert, Jouwert Siebrands
sterfdatum: 29-5-1774
geboortejaar: 1689
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Siebren Jouwerts Stapert en Sjoerdje Sietses Sminia
echtgenoot: geh. Muskulus, Tetje Nannes
Wapen: wapen0476

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lemmer
boeknummer: 4129

commentaar

Hier leyt begraven Jouwert Sybrands Stapert oud 85 jaar en 2 maanden overleden den 29 may 1774
naam: Posthumus, Grietje Thomas
sterfdatum: 9-12-1775
geboortejaar: 1711
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Freerk Harmens
Wapen: wapen0477

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lemmer
boeknummer: 4130

commentaar

Den 9 Xber 1775 is overleden Grietje Thomas Posthumus huysvrouw van Freerk Harmens oud int 65ste jaar leit hier begraven
naam: Hinke Iepes
geb.datum: 5-5-1720
doopdatum: 5-5-1720
sterfdatum: 4-6-1778
godsdienst: hervormd
aant.: geb. in Oosterzee; dochter van Iepe Jans en Geeske Jans
echtgenoot: geh. 1741 Poppes, Bauke Poppes
Wapen: wapen0478

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lemmer
boeknummer: 4133

commentaar

Hier leit begraven Hinke Ypes huisvrouw van Bauke Poppes overleden de 4 iuni 1778 oud 58 1/12 jaar
naam: Minke Barres
geb.datum: 8-5-1738
doopdatum: 9-5-1738
sterfdatum: 2-11-1781
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Barre Cornelis en Trijntje Jans
echtgenoot: geh. 1784 Stapert, Sjoerd Jouwerts
Wapen: wapen0479

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lemmer
boeknummer: 4135

commentaar

Den 2 november 1781 is overleden Minke Barres in leven huysvrouw van Sjoerd Jouwerts Stapert oud 43 1/2 jaar en leit alhier begraven
naam: Stapert, Jentje Nannes
geb.datum: 16-5-1772
doopdatum: 24-5-1772
sterfdatum: 6-11-1800
godsdienst: hervormd
aant.: koopman
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0480

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lemmer
boeknummer: 4141

commentaar

Hier ligt begraven Jentje Ns Stapert in leven koopman inde Lemmer overleden den 6 november 1800 in den ouderdom van 28 jaren en byna 6 maanden en benevens hen rusten nog onder deze steen vyf zyner broeders en susters alle zeer jong overleden
naam: Jan Iepes
geb.datum: 19-9-1722
doopdatum: 21-9-1722
sterfdatum: 7-3-1803
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Iepe Jans; koopman
Wapen: wapen0481

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lemmer
boeknummer: 4145

commentaar

Hier rust Jan Ypes koopman in de Lemmer overleeden 7 maart 1803 oud 80 1/2 jaar
naam: Stapert, Jouwert Nannes
geb.datum: 15-4-1767
doopdatum: 20-4-1767
sterfdatum: 17-7-1809
godsdienst: hervormd
aant.: koopman
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Stapert, Cornelia Sjoerds
Wapen: wapen0482

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lemmer
boeknummer: 4146

commentaar

Hier rust Jouwert Ns Stapert in leven koopman in de Lemmer overleden den 17 juny 1809 in den ouderdom van 42 jaren en 2 maanden
naam: Sleeswijk, Cornelis Sikkes
geb.datum: 24-9-1739
doopdatum: 25-10-1739
sterfdatum: 13-11-1809
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sikke Sleeswijk en Corneliske Cornelis; rechter
echtgenoot: geh. Banga, Tjerk Hendriks
Wapen: wapen0483

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lemmer
boeknummer: 4147

commentaar

Hier ligt begraven Cornelis Sikkes Sleeswyk in leven oud mederegter van Lemsterland overleden den 13 november 1809 in den ouderdom van 70 iaren 1 maand
naam: Poppes, Poppe Jans
doopdatum: 16-2-1744
sterfdatum: 9-5-1810
geboortejaar: 1744
aant.: ged. in Balk; zoon van Jan Poppes; koopman; rechter
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0484

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lemmer
boeknummer: 4148

commentaar

Hier ligt begraven Poppe Jans Poppes in leven koopman in de Lemmer en oud mederegter van Lemsterland ontslapen den 9 mei 1810 in den ouderdom van 66 iaren 3 maanden

Tree stervling wie gy zy,
dit graf eerbiedig nader,
hier rust het stoflyk deel
van eenen meschen vrind,
als steun der zuivre leer
en trouwe burger vader
geheel zyn leven door
by arm en ryk bemind.
Als ramp of smart hem trof
gelaten in zyn lot,
geniet hy 't loon der deugd
by een vergeldend God.
naam: Camstra, Homme Foppes van
sterfdatum: 9-2-1579
geboortejaar: 1549
aant.: geb. rond 1549; zoon van Foppe van Camstra en Tietje Ruurds van Feytsma
echtgenoot: geh. 1574 Liauckema, Sjoukje Scheltes van
Wapen: wapen0485

commentaar
vindplaats: rouwbord; in Friesch Museum; afkomstig Roordahuizum?
type: Rouwborden
bron: Grafschriften Menaldumadeel
plaats: Menaldum
boeknummer: 4469

commentaar

Camstra Liaukama Abinga Camminga
Abinga Camminga Liaukama Dekema

De h: wel. geb: heer jr: Tjalling Homme van Camstra grijtm: en ontvr genrl over IJdaarderadeel en mede gedptde staat van Friesland old int LXIII ste jaar obiit den 9 8ber 1727

Juckama Roorda Bronchorst Briarda
Dekema Hemmema Espelbach Dekema
naam: Camstra, Tjalling Homme Tjallings van
geb.datum: 29-10-1664
sterfdatum: 9-10-1727
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjalling van Camstra en Lucia Helena Scheltes van Aebinga; aantekening op de doodkisten in de grafkelder; grietman Idaarderadeel 1695-1727; gedeputeerde staat; belastingontvanger
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1685 Aylva, Juliana Agatha Hans Willems van
Wapen: wapen0159commentaar
boeknummer: 4469

idem
naam: Siebe Wopkes
sterfdatum: 14-1-1642
geboortejaar: 1603
Wapen: wapen0486

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Midsland
boeknummer: 4528

commentaar

... den VII dach in april sterf her Ian van Henegouwen ...

Hier leit begraven den eersame Sybe Wopkes out int 40 jaer en is in den heere gerust den 14en ianuary Ao 1642
naam: Lycklama a Nijeholt, Lieuwe Sjoerd Augustinus
geb.datum: 1-1-1695
sterfdatum: 22-3-1773
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Opsterland 1718-1773; curator; gedeputeerde staat
echtgenoot: geh. 1733 Scheltinga, Aurelia Cunira Cornelis van
Wapen: wapen0335commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in raadzaal Opsterland
type: Rouwborden
bron: Grafschriften Opsterland
plaats: Oud Beets
boeknummer: 4732

commentaar

De hoog edel gestrenge heer Livius Suffridus Lijcklama a Nijeholt in leven grietman over Opsterland gedeputeerde staat van Vriesland en curator van s lands universiteit te Franeker oud ruim 77 jaren obiit den 23 maart 1773
naam: Boelens, Hillegonda Iepkje Aises van
geb.datum: 17-5-1724
sterfdatum: 16-3-1749
godsdienst: hervormd
Wapen: wapen0488

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Olterterp
boeknummer: 4974

commentaar

MDCCXLIX
De hoog welgeboren juffer Hillegonda Ipckien van Boelens oldt 24 jaar 9 maanden en 27 daagen obiit den 16 maart 1749
Obiit den 16 maart
naam: Wyckel, Johanna Maria Johannes van
geb.datum: 9-8-1716
sterfdatum: 16-9-1792
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1755 Haersma, Livius Aulus van
echtgenoot: geh. Haersma, Eelke Hectors van
Wapen: wapen0489

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudega Sm
boeknummer: 5250

commentaar

MDCCXCII

De wel edel geboren vrouw mevrouw Johanna Maria van Wyckel laast weduw van wijlen den wel edel geboren heer Livius van Haersma oud grietman van Smallingerland & & geboren den 4 aug 1716 en overleden den 16 sept 1792 in den ouderdom van 76 jaren 1 maand en 7 dagen

Obiit den 16 sept.
naam: Canter Visscher, Cornelis Tammes
geb.datum: 23-8-1701
doopdatum: 1-9-1701
sterfdatum: 27-12-1782
godsdienst: hervormd
aant.: dominee
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0490

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Pingjum
boeknummer: 5399

commentaar

Deze kerk herbouwd 1759
Pred. C.T. Canter Visscher
Kerkv. W.W. Wiarda
Kerkv. H.P. Hylarides
Lambert Alberda
naam: Wiarda, Wierd Wienses
geboortejaar: 1712
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1712; geh. 1. 1737 Egbertje Gerrits; geh.2 Aukje Pieters Hibma; kerkvoogd
Wapen: wapen0491

commentaar
boeknummer: 5399

idem
naam: Hilarides, Hein Pieters
geb.datum: 14-10-1722
doopdatum: 15-11-1722
godsdienst: hervormd
aant.: kerkvoogd; zoon van Pieter Hilarides en Grietje Heins Harda; geh. 1769 Antje Jans Bangma
Wapen: wapen0492

commentaar
boeknummer: 5399

idem
naam: Osinga, Rein Douwes
aant.:
echtgenoot: geh. 1719 Geertje Jentjes
Wapen: wapen0493

commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Heeg
boeknummer: 5452

commentaar

AI
RDO GI
naam: Geertje Jentjes
aant.:
echtgenoot: geh. 1719 Osinga, Rein Douwes
Wapen: wapen0494

commentaar
boeknummer: 5452

idem
naam: Altena, Hendrik Wierd van
sterfdatum: 13-12-1771
geboortejaar: 1709
godsdienst: hervormd
aant.: waarschijnlijk geb. 1709 te Leer Oostfriesland; geh. 1 1733 Johanna Hillegonda van Glinstra; geh. 2 1753 Anna Catharina van Doijs; grietman Tietjerksteradeel 1752 - 1772; griffier; raad ter admiraliteit; gecommitteerde ten landsdage; gedeputeerde staat
echtgenoot: geh. 1733 Glinstra, Johanna Hillegonda Johannes van
Wapen: wapen0495

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Suameer
boeknummer: 6174

commentaar

de heer Hendricus Wiardus van Altena grietman over Tietyerksteradeel 1769

Ons in en uitgaan zij o heer
voor ons tot zeegen , u tot eer
naam: Schepper, Pieter Izaaks de
doopdatum: 16-10-1681
geboortejaar: 1681
sterfjaar: 1690
godsdienst: hervormd
aant.: ged. Buitenpost 16 okt 1681
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0367commentaar
vindplaats: steen hervormde kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Surhuisterveen
boeknummer: 6207

commentaar

Pijtter de Schepper heeft gelecht aen dese kerck die eerste steen den 30 juijnij 1685.
naam: Idzerda, Haike Meinses van
sterfdatum: 13-11-1531
godsdienst: rooms
aant.:
echtgenoot: geh. Iemkje Rommerts
Wapen: wapen0497

commentaar
vindplaats: steen in de kerk
type: Epitafen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Ter Idzard
boeknummer: 6250

commentaar

Ano dni 1531 de 13 novembris is gesturven Haiko Meinses va Idzaerda

Ano 1552 is gestorven Imck Rommaerts zij huisfrou en legge hier beneden begraven
naam: Iemkje Rommerts
sterfjaar: 1552
godsdienst: rooms
aant.:
echtgenoot: geh. Idzerda, Haike Meinses van
Wapen: wapen0498

commentaar
boeknummer: 6250

idem
naam: Glinstra, Hector Willem Hectors van
doopdatum: 25-12-1686
sterfdatum: 6-10-1751
geboortejaar: 1686
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; gecommitteerde in het mindergetal; grietman Tietjerksteradeel 1714-1751
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0499

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Tietjerk
boeknummer: 6312

commentaar

Favente deo ter opt max:
aedes haec sacra ab inco:
lis huius vici exstructa
anno domini
MDCCXVI
Hectore Wilhelmo a
Glinstra territorii
praetore
naam: Bouricius, Martinus Jacobs van
doopdatum: 28-10-1708
sterfdatum: 1-7-1755
geboortejaar: 1708
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jacob van Bouricius en Wiskje van Scheltinga; grietman Aengwirden 1721-1755; gecommitteerde in het mindergetal
echtgenoot: geh. Lycklama a Nijeholt, Romelia Margaretha Augustinus
Wapen: wapen0500

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Tjalleberd
boeknummer: 6342

commentaar

De wel edele gestrenge heer Martinus van Bouricius grietman ou Aengwirden && de hoog wel geboren vrouw Romelia Margaretha Lijclama a Nyeholt desselfs 17 huysvrouw 42
naam: Lycklama a Nijeholt, Romelia Margaretha Augustinus
geb.datum: 14-1-1710
sterfdatum: 7-9-1774
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Bouricius, Martinus Jacobs van
Wapen: wapen0501

commentaar
boeknummer: 6342

idem
naam: Buwalda, Ulbe Tjeerds
sterfdatum: 6-8-1606
geboortejaar: 1553
aant.: zoon van Tjeerd Siebouts Buwalda en Sjoerdje Ulbes Rispens; geh. 1 . Janke Meies Lieuwkema; geh. 2 Baukje Hanses Stapert; dijkgraaf
echtgenoot: geh. Stapert, Baukje Hanses
Wapen: wapen0502commentaar
vindplaats: Hemdijk 5
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Tjerkwerd
boeknummer: 6381

commentaar

Buwalda Stapert
naam: Stapert, Baukje Hanses
geboortejaar: 1555
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1555
echtgenoot: geh. Buwalda, Ulbe Tjeerds
Wapen: wapen0503

commentaar
boeknummer: 6381

idem
naam: W. G.
Wapen: wapen0504

commentaar
vindplaats: steen Kleinzand 14
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 5929

commentaar

WG RB 1683
naam: R. B.
Wapen: wapen0505

commentaar
boeknummer: 5929

idem
naam: Aylva, Douwe Douwes van
geboortejaar: 1563
sterfjaar: 1591
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Douwe van Aylva en Froukje van Mockema; officier
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Tjessens, Sietske Sikkes van
Wapen: wapen0506

commentaar
vindplaats: epitaaf kerk
type: Epitafen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Waaxens
boeknummer: 6576

commentaar

Dowoni ab Aylwa
Nobili et illustri loco ab avis et atavis nobilibus Ailwanae stirpis proganato duci militiae pro libertate patriae fortiter pugnati dum illustriss. comites Nassovieses et sttus confoederatae Belgiae Davetriae muros tormetis bellicisqu aterent ab hostibus glande caput terebrate in ipso flore aetatis ano 28 misere trucidato dulcisso sua marito moestissa uxor et nobilis matrona Sydts Tiessens

15 posuit 92
naam: Couperus, Petrus Dirks
sterfdatum: 27-4-1735
geboortejaar: 1657
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1685 Gerritje Steindam; dominee
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0507

commentaar
vindplaats: broodschotel, kerk
type: Schalen en kommen
bron: Catalogus tentoonstelling van Friesch Zilver 1927 15 aug. - 15 sept.
plaats: Warga
boeknummer: 6611

commentaar

Do Petrus Couperus. Pastor Warganus. Theodori ipsius antecessoris filius aetat: 71. Minister: 44 hanc patinam rogatu testatorum excudi curavit.
Anno 1728

Heere Everts en Aath Herkes echte lieden hebben te samen desen silveren schotel uijt liefde aan de hervormde gemeijnte tot Warga, waer van sij beyde leden waeren ten dienste voor 't brood in 's heeren heijlig nagtmael bij uijterste wille besproken.

I.D. Valk. fecit Leuw: 1728
naam: Wiebe Hotses
geboortejaar: 1602
aant.: geb. rond 1602; zoon van Hotse Regnerus en Sieuwke Minnes
echtgenoot: geh. Martje Rienks
Wapen: wapen0508

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Welsrijp
boeknummer: 6663

commentaar

Ao 1611 de 7 maij sterf deerbare Ferdu Inne dor huisfrowe va Iacop Iacops olt 65 iaer alhier begrav

Ao 1630 de 18 decembr sterf d eerbaren Martien Rinckes dr dhuysfrou va Wybe Hotses out int 27 iaer hier begr
naam: Martje Rienks
sterfdatum: 18-12-1630
geboortejaar: 1604
aant.:
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Wiebe Hotses
Wapen: wapen0509

commentaar
boeknummer: 6663

idem
naam: Burmania, Titia Doekes van
doopdatum: 1-12-1647
sterfdatum: 22-11-1685
geboortejaar: 1647
godsdienst: hervormd
aant.: ged. te Leeuwarden
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1667 Grovestins, Binnert Frederiks van
Wapen: wapen0510

commentaar
vindplaats: in de kerk; nu in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Westernijkerk
boeknummer: 6682

commentaar

Hoogh edel gebooren vrouw mevrouw Titia van Burmania aetatis suae 38 obiit den 22 november 1685
naam: Scheltinga, Daniel Martinus van
geb.datum: 22-3-1704
doopdatum: 24-3-1704
sterfdatum: 8-10-1781
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Lycklama a Nijeholt, Aletta Catharina Piers
Wapen: wapen0511

commentaar
vindplaats: kerk afgebroken; nu buiten
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Heerenveen
plaats: Heerenveen
boeknummer: 2748

commentaar

Daniel de Blocq van Scheltinga gebooren den 22 maart 1704 overleeden den 8 october 1781 en Aletta Catharina Lycklama a Nijeholt gebooren den 6 november 1717 overleden den 1 december 1789 alhier begraaven
naam: Offenhuysen, Hans Frederiks van
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0512

commentaar
vindplaats: mantelhaak
type: Overige voorwerpen
bron: Fries Zilver
plaats: Achlum
boeknummer: 9391

commentaar

H V O

1601
naam: Yntje
sterfdatum: 15-11-1513
godsdienst: rooms
Wapen: wapen0513

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 6984

commentaar

Int iaer ons h MVC en XXIII den fiften? dach in noveber doe sturf Intke de ine z vt c pr o goe bit for die z

S H
naam: Algera, Oege Augustinus
sterfdatum: 7-7-1614
aant.: geh. Tetje Siebrens Breutsma
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0514

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 7010

commentaar

Int iaer ons [heeren] ... ...dc... ...

Hier ... eersame Au... Algera ... de heere gerust ... leit alhier begraven

Ao 1614 den 7 iuly sterf de ersame Oege Augustinus Algera

...

Ao 1625 de 14 februrari sterf de eersame Wibrant Oeges Algera leit alhier begraven
naam: Algera, Wiebrand Oeges
sterfdatum: 14-2-1625
Wapen: wapen0514

commentaar
boeknummer: 7010

idem
naam: Algera, Augustinus Oeges
aant.: onzeker; mogelijk zoon van Oege Jorrits; geh. Hielkje Wiebrands; geb. voor 1521, overl. tussen 1565 en 1570
Wapen: wapen0514

commentaar
boeknummer: 7010

idem
naam: Teunis Cornelis
sterfdatum: 18-3-1667
geboortejaar: 1615
aant.:
echtgenoot: geh. Trijntje Tjeerds
Wapen: wapen0515

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 7037

commentaar

Anno 1667 den 18 marty is in den heere gerust den eersame Tuenes Corneles out 52 jaar en leit alhier begraven

T C

Anno 1675 den ... 9ber is in den heere gerust den eerbare Trin Tierts d: huisfrou van Tuenes Corneles out sinde 50 iaer en leit hier begraven

I. Rodenburg
naam: Hogenhuizen, Jacob van
sterfdatum: 4-4-1669
aant.: commies; mogelijk woonachtig op Hogenhuys, ten noorden van Bergum
echtgenoot: geh. Catharina Hartmans
Wapen: wapen0516

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Bergum
boeknummer: 337

commentaar

Den 8 januarii 1668 is in de heere gerust deuchtrycke juffrou Catrynna Hartmans huisvroue van den heer Iacob van Hoogenhuisen ende leit hier begraven

Hier leit begraven den erentphesten Iacob van Hoogenhuisen in leven commys van den heer ontvanger generael Philips Dublet ende Jacob van Volbergen geweest en is gesturven den 4 april 1669
naam: Catharina Hartmans
sterfdatum: 8-1-1668
echtgenoot: geh. Hogenhuizen, Jacob van
Wapen: wapen0517

commentaar
boeknummer: 337

idem
naam: Recalff, Cornelis Jacobs
doopdatum: 21-4-1632
sterfdatum: 14-2-1695
geboortejaar: 1628
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jacob Jacobs; geh. Geertruida Alles; doctor; grietenijsecretaris 1660-1687; volgens andere bronnen 1708 overl.
Wapen: wapen0518

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Bergum
boeknummer: 342

commentaar

Ao 1695 den 14 febr: is in christ... Cornelius Recalff i:u:d: en old secretaris van Tietzercksteradeel old 67 iare alhier begrave den 22 dito
naam: Galenus Galcko
godsdienst: rooms
aant.: priester
Wapen: wapen0519

commentaar
vindplaats: in de kerk; onder de trap in de hal
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Bergum
boeknummer: 316

commentaar

... obie[rt un?]les dni mgr Galenus Galcko &d Gherardus ac Iowck me ph..dary qui boa moastery mltu auxcel ... is ut [cei?]pa Ao MCCCCC en ...
naam: Klaas Jacobs
geboortejaar: 1601
aant.: geb. rond 1601; timmerman
echtgenoot: geh. 1626 Hielkje Johannes
Wapen: wapen0520

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 5634

commentaar

Anno 1653 den 24 ianuary sterf de eerbare Hylck Iohannes de huisfrou van Claes Iacobs out 52 iaer en leit alhier begraven
naam: Hielkje Johannes
sterfdatum: 24-1-1653
geboortejaar: 1601
aant.:
echtgenoot: geh. 1626 Klaas Jacobs
Wapen: wapen0521

commentaar
boeknummer: 5634

idem
naam: Tadema, Jan Cornelis van
sterfdatum: 4-10-1600
aant.: grietman Dantumadeel 1600
echtgenoot: geh. Bonga, Baukje Wopkes van
Wapen: wapen0522

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 5607

commentaar

16 H I 11 Q S

Ao 1600 de 4 octob .. gestorven de e... [Jan van] Taede[ma] griet[man] ...er Dantumadeel

Ao 1608 de 2 ianuary is gestorve d eerbare I: Bauck va Buingha sij ...
naam: Bonga, Baukje Wopkes van
sterfdatum: 2-1-1608
aant.: dochter van Wopke van Bonga en Oeds van Heemstra
echtgenoot: geh. Tadema, Jan Cornelis van
Wapen: wapen0523

commentaar
boeknummer: 5607

idem
naam: Feytsma, Sietje Gerrolts van
sterfdatum: 19-8-1609
geboortejaar: 1550
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1550
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Bootsma, Hessel Epes van
Wapen: wapen0524

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wirdum
boeknummer: 6842

commentaar

Ao 1609 de 19 augusty sterf de e ende deuchts i. Sydt v. Feydtsma s huisvrou v Hessel Boetsma

Paulatim lenta consumitis omnia morte

Ao 1624 de 14 maerty sterf de ed deugdsam iuf Tiedt va Botnia huisfro v i Hessel va Boetsma
naam: Halbesma, Johannes Douwes
sterfdatum: 24-2-1780
geboortejaar: 1716
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Douwe Johannes en Blijke Sietses
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Eelkje Halbes
Wapen: wapen0525

commentaar
vindplaats: kerkbank doopsgezinde kerk
type: Kerkbanken
bron: Noordelijk Oostergo, Dantumadeel. De monumenten van geschiedenis en kunst
plaats: Dantumawoude
boeknummer: 969

commentaar

I.D. E.H.
naam: Eysinga, Juw Franses van
sterfdatum: 4-5-1631
geboortejaar: 1563
godsdienst: hervormd
aant.: officier
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Gratinga, Rienkje Rienks
Wapen: wapen0526

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Roorda
plaats: Wirdum
boeknummer: 6846

commentaar

Anno 1631 den 4 mayus sterf den eedelen Iulius van Eysinga luitenant generael van Fryslant en capitein van een companye te voet

Ao 1613 de 25 octob sturf die eerbare Rienttie van Graettinga zijn wijf

Eysinga Gratinga
Iuckma Bongma
Iousma Aesgema
Tziarda Beyma

Quem nora libertas medys natriuit inarmis
zug trucis belli nobili fulmer crat
laude sua, et longa maiorum ab origine darum
Diu pro - praefecti munere fubctus obi
hic tumulus mortale tegit, sed gesta supersunt
insignis titulis quies quoq vicit auos
naam: Gratinga, Rienkje Rienks
sterfdatum: 25-10-1613
geboortejaar: 1565
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1565
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Eysinga, Juw Franses van
Wapen: wapen0527

commentaar
boeknummer: 6846

idem
naam: Jacob Jacobs
sterfdatum: 26-8-1678
geboortejaar: 1622
aant.: burgemeester 1656 - 1677; belastingontvanger
echtgenoot: geh. Neeltje Sippes
Wapen: wapen0528

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 7043

commentaar

Anno 1678 den 26 augustus is in den heere gerust die eersame Iacob Iacobs borgemeyster en ontfanger in Workum en leit hier begraven out 56 iaer
naam: Scheltinga, Martinus Cornelis van
geb.datum: 21-5-1744
doopdatum: 31-5-1744
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Cornelis van Scheltinga en Cecilia Johanna van Eysinga; grietman Kollumerland 1775-
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0529

commentaar
vindplaats: Westerdiepswal
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 3429

commentaar

F.H. Eskes M. v. Scheltinga A. Luitjes
naam: Osinga, Siebrand Jans van
sterfdatum: 7-11-1623
geboortejaar: 1563
aant.: grietman Wonseradeel 1596 - 1623; dijkgraaf
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Aggama, Atje Siedses van
Wapen: wapen0345

commentaar
vindplaats: hout; nu in Fries Museum
type: Memoriestenen en -tekens
bron: http://www.andrebuwalda.nl/
plaats: Schettens
boeknummer: 5758

commentaar

Osinga M.D.C. XXII

P C
naam: Gerbranda, Ede Douwes van
geboortejaar: 1447
godsdienst: rooms
aant.: vermoedelijk; zoon van Douwe Edes van Gerbranda en Popkje Rienks van Popma; geh. Rixt Johannes Roorda; overl. na 1496
Wapen: wapen0531

commentaar
vindplaats: zegelring
type: Cachet, zegelring
bron: Fries Zilver
plaats: Pingjum
boeknummer: 8972

commentaar

E.D.G.
naam: Grovestins, Idsert Oenes van
doopdatum: 7-1-1655
sterfdatum: 30-12-1729
geboortejaar: 1645
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Wommels / Hidaard; zoon van Oene Sirtema van Grovestins en Ietje van Hottinga; grietman Hennaarderadeel 1671 - 1706; gedeputeerde staat
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1677 Burmania, Orseltje Feies van
Wapen: wapen0532

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oosterend
boeknummer: 5014

commentaar

Ter gedaghtenisse de hoogh edel gebooren heer ir Edsardt van Grovestins grietman van Hennarderadeel en meede gedeputeerde staat van Frieslandt heeft volgens syn ed: wyse directie en gegeven ordere dese tooren van godt door den donder gescheurt offe aent spleten geraeckt laten herstellen decken en oprechten dor de e: ontfanger Doekle Hettes en Wybbe Ulbes kerckvooghden tot Oosterendt gesterckt met de gecommitteerde ingesetenen ten overstaen van do Duco Silvius praedicant aldaer in den iaere 1688
naam: Assema, Jetse Asses
sterfdatum: 9-1-1648
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0533

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Ouwsterhaule
boeknummer: 5333

commentaar

Anno 1648 den 9 ianuaris sterf den eersamen Ietse Aesses ende leit al hier onder begraven

Anno 1756 den 17 maijus is in den here gerust den eersaame doomeni Sijbrandes Sijbersma in't 64st jaar sijnes leevens en in't 37st jaar sijnes bedieninge aan deeze plaats en leit alhier begraaven
naam: Assema, Beatrix Andries van
sterfdatum: 27-2-1679
geboortejaar: 1607
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1607; Beatrix / Botje van Assema; dochter van Andries van Assema
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Schouwen, Albert Johannes
Wapen: wapen0534

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Ouwsterhaule
boeknummer: 5337

commentaar

Op den 27 february 1679 is in den heere gerust d. ... en ende leit alhier begraven

B.V.A.
naam: Schouwen, Albert Johannes
sterfdatum: 11-4-1655
geboortejaar: 1605
godsdienst: hervormd
aant.: notaris in 1638
echtgenoot: geh. Assema, Beatrix Andries van
Wapen: wapen0535

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Ouwsterhaule
boeknummer: 5334

commentaar

Op den 11 april 1655 is den eersaemen welgheleerden Albertus Schouwen notarius public: op 't Heerenveen in de heere gherust in syn 50 iaer en leit hier begraven

Dem 10 augusti 1695 is overleden de eersame discrete Fredericus Alba Schouwen in leeven burger ende apothecarius binnen Leuwarden out 59 iaer en 4 maenten en 9 dagen wiens siele de hemel is opgeoffert ende lichaem alhier bij syn vader moder ende broderlijke gebeente begraven
naam: Schouwen, Frederik Alberts
geb.datum: 1-4-1636
sterfdatum: 10-8-1695
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1654 Jisseltje Jacobs Heringa; apotheker
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0535

commentaar
boeknummer: 5334

idem
naam: Boner, Evert Alberts
sterfdatum: 30-3-1639
geboortejaar: 1587
aant.: geh. 1611 Bernuke van Assema; adv. in 1610; Tweebaksmarkt 27; rouwbrief Saekma; pensionaris; raad in den hove van Friesland
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0536

commentaar
vindplaats: raam; nu in Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3803

commentaar

Dr. Everhardus Boner advocaet in den hove van Vrieslant ende pensionarys der stede Leuwarden 1620
naam: Dijxtra, Sjoerd Reins
geboortejaar: 1665
aant.: geb. rond 1665; zoon van Rein Seerps Dijxtra; overl. na 1749; woonachtig Tjalhuizum
echtgenoot: geh. 1698 Reenstra, Wiebetje Sibbeles
Wapen: wapen0537

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Tirns
boeknummer: 8980

commentaar

SRD VSR

1698
naam: Reenstra, Wiebetje Sibbeles
doopdatum: 31-3-1667
geboortejaar: 1667
aant.: dochter van Sibbele Idses Reenstra en Antje Franses Heringa
echtgenoot: geh. 1698 Dijxtra, Sjoerd Reins
Wapen: wapen0538

commentaar
boeknummer: 8980

idem
naam: Doede Siemens
sterfjaar: 1653
aant.: in 1640 boer stemkohier 8
echtgenoot: geh. 1633 Epema, Lutske Tjepkes
Wapen: wapen0539

commentaar
vindplaats: huwelijksbeker
type: Bekers
bron: http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/
plaats: Loenga
boeknummer: 8981

commentaar

Doedde Simens en Luiets Tiepkes 1633
naam: Epema, Lutske Tjepkes
aant.: dochter van Tjepke Tjalkes Epema en Riemkje Haaies Binnema
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1633 Doede Siemens
Wapen: wapen0540

commentaar
boeknummer: 8981

idem
naam: Schouwen, Siebrand Warners
doopdatum: 7-10-1638
geboortejaar: 1638
aant.: zoon van Warner Dirks Schouwen en Machteldje Siebes; geh. 1 1665 Trijntje Daniels Plecker; geh. 2 1678 Hielkje Reen; geh. 3 1681 Tetje Iemes; chirurgijn
echtgenoot: geh. 1678 Reen, Hielkje Ofkes
echtgenoot: geh. Plecker, Abraham Vincents
Wapen: wapen0541

commentaar
vindplaats: zilveren huwelijksbeker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 8983

commentaar

SS HOR
naam: Reen, Hielkje Ofkes
doopdatum: 25-9-1678
geboortejaar: 1655
aant.: geb. rond 1655; gedoopt op belijdenis; dochter van Ofke Seerps en Baukje Juws Juwinga; overl. voor 1681
echtgenoot: geh. 1678 Schouwen, Siebrand Warners
Wapen: wapen0542

commentaar
boeknummer: 8983

idem
naam: Baard, Siebe Gerlofs
geboortejaar: 1592
aant.: geb. rond 1592; zoon van Gerlof Franses Baard en Baukje Rienks; oudste zoon geb. 1618; overl. na 1667
echtgenoot: geh. Botje Sierks
Wapen: wapen0543

commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Fries Zilver
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3855

commentaar

SG BS
naam: Botnia, Douwe Juws van
geboortejaar: 1514
sterfjaar: 1542
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1514; belastingontvanger
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1539 Ockinga, Rixt Joosts van
Wapen: wapen0544

commentaar
vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Fries Zilver
plaats: Franeker
boeknummer: 1650

commentaar

I. v. B.

Mortus est Iulius 1.5.3.8.12. may Resurrexit nome ipsius 1540 - 23 - aprilis Anno domini MVXLII ioncker Dominicus van Botnya
naam: Brouwer, Dirk Jans
geb.datum: 7-3-1699
sterfdatum: 28-7-1773
godsdienst: doopsgezind
echtgenoot: geh. 1725 Knoop, Janke Wopkes
Wapen: wapen0545

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.maritiemdigitaal.nl
plaats: Workum
boeknummer: 7078

commentaar

Dirk Jans Brouwer is gebooren op woensdag 7 maart 1699 en overleden den 28 juilij 1773
naam: Monsma, Sipke Jans
geb.datum: 26-12-1723
doopdatum: 1-1-1724
sterfdatum: 21-6-1724
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jan Sipkes Monsma
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0546

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
boeknummer: 7230

commentaar

Sipke Jans Monsma gebooren den 26 desember 1723 gestorven den 21 junij 1724
naam: Monsma, Willem Iemes
sterfdatum: 19-2-1731
geboortejaar: 1660
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Ieme Sjoukes Monsma en Antje Abes
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1684 Hiltje Heins
Wapen: wapen0547

commentaar
vindplaats: zilveren mosterdpot
type: Dozen, potten en kannen
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
boeknummer: 8994

commentaar

WIM HH
naam: Hiltje Heins
geb.datum: 25-6-1666
sterfdatum: 28-8-1728
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Heins Siebrens en Baukje Gerbens
echtgenoot: geh. 1684 Monsma, Willem Iemes
Wapen: wapen0548

commentaar
boeknummer: 8994

idem
naam: Noyon, Petrus Simeon Josephs
geb.datum: 18-8-1761
sterfdatum: 18-4-1848
aant.: zoon van Joseph Noyon en Geertruda Munnix
echtgenoot: geh. 1784 Terpstra, Romelia Tjerks
Wapen: wapen0549

commentaar
vindplaats: Eikenhouten paneel
type: Memoriestenen en -tekens
bron: http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/
plaats: Sneek
boeknummer: 8997

commentaar

Nojon Terpstra
naam: Terpstra, Romelia Tjerks
geb.datum: 27-2-1760
doopdatum: 7-3-1760
sterfdatum: 18-1-1814
aant.: dochter van Tjerk Terpstra en Aaltje van Buren
echtgenoot: geh. 1784 Noyon, Petrus Simeon Josephs
Wapen: wapen0550

commentaar
boeknummer: 8997

idem
naam: Agema, Marten Sibbeles
geboortejaar: 1631
aant.: geb. rond 1631; zoon van Sibbele Martens Aggama en Antje Simkes.
echtgenoot: geh. 1661 Syttinga, Jisseltje Feites
Wapen: wapen0551

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.metmuseum.org/
plaats: Nijland
boeknummer: 8999

commentaar

MSA IF 1662
naam: Syttinga, Jisseltje Feites
geboortejaar: 1633
aant.: geb. rond 1633; geh. 1 1656 Melis Feikes; geh. 2 1661 Marten Sibbeles Agema
echtgenoot: geh. 1661 Agema, Marten Sibbeles
Wapen: wapen0552

commentaar
boeknummer: 8999

idem
naam: Ottema, Hendrikje Tjitses
geb.datum: 18-2-1801
doopdatum: 11-3-1801
sterfdatum: 27-4-1872
aant.: dochter van Tjitse Ottema en Jetske Appelhoff
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0554

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9006

commentaar

Hendrikje Ottema is geboren den 18 februarij 1801
naam: Anskje Gerbens
geb.datum: 26-4-1668
aant.: mogelijk geh. 1690 Tjalling Taekes; zij uit Bolsward
Wapen: wapen0555

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Bolsward
boeknummer: 7740

commentaar

Ansk Gerbens is gebooren den 26 april anno 1668

S T
naam: Dirk Goverts
aant.: apotheker
echtgenoot: geh. Waats Tijes
Wapen: wapen0556

commentaar
vindplaats: grote kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1675

commentaar

D. 1571 B.

Hier legge begrave 2 broeders, soene va Dirck Goverts zoo apteker
naam: Waats Tijes
sterfdatum: 4-4-1606
aant.:
echtgenoot: geh. Dirk Goverts
Wapen: wapen0557commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 8673

commentaar

Ano 1606 de 4 april sterf die v... Waets Tye dr weduue va Dirck Gouerts
naam: Couperus, Petrus Iepes
geb.datum: 20-11-1802
doopdatum: 5-12-1802
sterfdatum: 15-3-1855
aant.: zoon van Epeus Gerhardus Couperus en Aaltje Doekes van Wijngaarden
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0558

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Westhem
boeknummer: 9015

commentaar

1802 den 20 novem. is gebooren Petrus Epeus Couperus gedoopt den 5 decembr 1802
naam: Eelsma, Rippert Wiegers van
sterfdatum: 8-5-1567
geboortejaar: 1567
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0559

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Sexbierum
boeknummer: 5805

commentaar

Semel calcanda est via set

Ao 1567 de 8 may sterf Rippert een soen van Wyger Eelsma en Doutien Douma oldt drie weeken
naam: Eelsma, Wieger Ripperts van
godsdienst: rooms
aant.: overl. 1570/1581
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Douma, Douwtje Douwes van
Wapen: wapen0559commentaar
boeknummer: 5805

idem
naam: Douma, Douwtje Douwes van
aant.: dochter van Douwe Epes van Douma en Anna van Albada
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Eelsma, Wieger Ripperts van
Wapen: wapen0560commentaar
boeknummer: 5805

idem
naam: Roorda, Douwe Franses van
geb.datum: 23-10-1536
sterfdatum: 23-3-1601
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Borgreef, Elisabeth de
echtgenoot: geh. Liauckema, Trijntje Sikkes van
Wapen: wapen0561

commentaar
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Sneek
plaats: Sneek
boeknummer: 5892

commentaar

Ao 1558 den 15 decebrs sterf Imck Douwe va Roerda en i: Trijn Lyauckema dochter old 8 weke
naam: Roorda, Iemkje Douwes van
sterfdatum: 15-12-1558
geboortejaar: 1558
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0561

commentaar
boeknummer: 5892

idem
naam: Liauckema, Trijntje Sikkes van
sterfdatum: 26-9-1582
geboortejaar: 1518
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1518; overl. te Oldenzaal
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Walta, Doeke Ages van
echtgenoot: geh. Roorda, Douwe Franses van
Wapen: wapen0562

commentaar
boeknummer: 5892

idem
naam: Foppinga, Salvius Hessels van
sterfdatum: 7-11-1543
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Hessel van Foppinga en Froukje van Eminga
Wapen: wapen0563

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dronrijp
boeknummer: 1290

commentaar

[Int iae]r ons heren MVC en XLIIJ den VIJ novembris sterf den eerbaren ende eerntfesten Salvius van Foppinga

Iuditij nostri memor esto chare viator hoc ego quod nuc su cras eris ipse vale
naam: Camminga, Rienk Rienks van
sterfdatum: 3-12-1584
aant.: kinderzerk; zoon van Rienk van Camminga en Margriet van Botnia
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0564

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dronrijp
boeknummer: 1299

commentaar

Ao 1584 [3?] decembr... [ste]rf Rienck van Camm... eke
naam: Blocq, Jacques Jacobs de
geb.datum: 19-6-1521
sterfdatum: 8-4-1573
aant.: geb. datum uit familie-aantekeningen; geb. te Gent; accijnsmeester
echtgenoot: geh. Borg, Maria van den
Wapen: wapen0565

commentaar
vindplaats: grote kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 2377

commentaar

Ao 1573 de 8 aprilis sterf die eersam... ... excijnsmr i Harlingen

... eersamen ...
naam: Lens, Hans
sterfdatum: 30-11-1549
godsdienst: rooms
aant.:
echtgenoot: geh. Trijntje Jacobs
Wapen: wapen0566

commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3591

commentaar

Ao 1549 de 31 november sterf de eersame Hans Lens en leit hier begraven

Ao 1595 de 11 februarij sterf de eerbare Trijn Iacob Gelis dochter zijn wijf
naam: Trijntje Jacobs
sterfdatum: 11-2-1595
godsdienst: rooms
aant.:
echtgenoot: geh. Lens, Hans
Wapen: wapen0567

commentaar
boeknummer: 3591

idem
naam: Dijxtra, Ritske Sikkes van
sterfdatum: 29-4-1569
geboortejaar: 1521
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1521
echtgenoot: geh. Heringa, Tjitske Harings van
echtgenoot: geh. Galama, Joukje Sikkes van
Wapen: wapen0568

commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3596

commentaar

Hier leit begrave die erbare en duechsame Tyets Heringa huysvrow van Ritske Dychstra en is gerust de XXIJ decebris Ao XVC LVI en was old 33 iaer

Hier leyt begraven die eerbare iuffrou Anna van Galama en is gesturven den 4 november Ano 1585
naam: Heringa, Tjitske Harings van
sterfdatum: 22-12-1556
geboortejaar: 1523
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Haring van Heringa en Hiske van Hania
echtgenoot: geh. Dijxtra, Ritske Sikkes van
Wapen: wapen0569

commentaar
boeknummer: 3596

idem
naam: Fockens, Sjoerd
sterfdatum: 18-5-1591
geboortejaar: 1534
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Andringa, Rinske Jorrits
Wapen: wapen0570

commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3604

commentaar

Ao 1561 de 9 iulij sterf Walle Tzierck zo en leit hier begrave

Ao 1591 den 18 maij sterf de welgeleerde en froeme Siurdt Fockens oldt 57 iaer

Suffridus hic Fockenius quiescit
Laus Frisiae non infima.
scientia splendebat ille iuris
deiq, verbi maxima.
Ornabat hanc fide, ac amore vero
Erga deum, erga proximum:
dum patriae res arduas gubernat
ecclesiam dei fouet:
musis sacrum fundat piis lijcaeum
iusti tenax, vindex mali
nil dat pecuniae, nihil fauori:
diutini grauissimos
morbi dolores sustinet libenter
Ut hic maneret, patriae
percommodum fuisset, ast anhelo
merces fuit opus et quies:
naam: Oosten, Tiemen Jelbes van
sterfdatum: 15-11-1652
geboortejaar: 1598
aant.:
echtgenoot: geh. Grietje Anlis
Wapen: wapen0571

commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3613

commentaar

Int iaer ons here MVC en LXVIJ de XV augusti is gerust de eerbare Ielbe Iacop z

Hic cinis recubat praeclarus Ielbo Iacobi
cuius in orphanica dognita cura domo
caetara mors aufert: animi bona iuida honesti
cura tenet meritis astra parata suis
Timanus Ielbo Iuris legumque sacrarum
consultus, prope patren hac requiescit humo
antiquae fidei assertor, pietatis amator
cui turpi vacuu crimine pectus erat
astraea viuus coluit, nunc spiritus astra
incolit, aeternis perfruiturque bonis

Ao 1607 de 10 iunij sterf die eerbare Aef Heerma huisvrou van mr Timen Ielbes zo

Ao 1642 den 17 febervarii is Gritye Anlis dor in den heer gerust de egte huisvrou van Timmen Ielbes van Oosten out 40 iaren en leggen hier begraven

Anno 1652 den 15 november is de eersame Timmen Ielbes van Oosten in den heere gerust out 54 1/2 iaer

Anno 1672 de 17 december is in den heere gerust de eersame Pitter Tymens van Oosten int leeven burger en apoteeker binne deeser steede out 40 iaer e 10 maente e leit alhier begrave
naam: Oosten, Jelbe Jacobs van
sterfdatum: 15-8-1567
Wapen: wapen0571

commentaar
boeknummer: 3613

idem
naam: Oosten, Pieter Tiemens van
sterfdatum: 17-12-1672
geboortejaar: 1632
aant.: apotheker
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0571

commentaar
boeknummer: 3613

idem
naam: Oosten, Tiemen Jelbes van
echtgenoot: geh. Herema, Aafke van
Wapen: wapen0571

commentaar
boeknummer: 3613

idem
naam: Jelgerhuis, Wiebe Gerrits
sterfdatum: 18-4-1534
aant.: geh. 1 Sjoukje, geh. 2 Baukje Mellama; burgemeester
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Mellama, Baukje
Wapen: wapen0572commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 8677

commentaar

Int iaer 1534 de 18 dach april sterf Wijbe Geritsz borgemeijster

en Siouck sij wijf sterf Ao 1522 de 28 dach septembris en

Iets Wijbe Muer sterf Ao 1513 de 27 deceber

1461 de 14 maij sterf Gerrit Wijbis, Wijbe Gerrits vaer

Ao 1554 de 17 januari sterf Bauck Wijbe Gerrits wedu

Ao 1573 de 4 junij sterf Siouck, dochter va deselve Wibe ende Bauck Goslick Hiddema wijf

Ao 1605 de 20 iulij sterf de eersamen Gerrijt Wijbes van Ielgerahuijs, olde borgemeester binnen Liewarde de zoon van Wijbe Gerrits

Ao 1610 de 27 december sterf die eerbare Bauck Gerrits dochtr va Ielgerahuis

Ao 1634 den 30 iulij sterf de eersame Iacob Bras out 27 iaer

Ao 1636 den 6 augustus sterf Rinnerus Bras out 8 iaer

Ao 1636 den 7 augustus sterf Gerrit Bras out 6 iaer beide soonen van Iacob Bras en leggen hier begraven
naam: Ockinga, Here Lolles van
sterfdatum: 11-1-1587
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Dekema, Anna Jarigs van
echtgenoot: geh. Galama, Hielkje Gaeles van
Wapen: wapen0573commentaar
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3558

commentaar

Luts een dochtke va Hero Ockige en Hylck Roerda en was olt 5 ure
naam: Ockinga, Lutske Heres
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0573

commentaar
boeknummer: 3558

idem
naam: Ockinga, Here Lolles van
sterfdatum: 11-1-1587
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Dekema, Anna Jarigs van
echtgenoot: geh. Galama, Hielkje Gaeles van
Wapen: wapen0573commentaar
boeknummer: 3558

idem
naam: Reinalda, Hoppe Ates
geboortejaar: 1629
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1629; dominee
echtgenoot: geh. 1654 Kingma, Antje Heres
Wapen: wapen0575

commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 5918

commentaar

H.R. A.K.
naam: Kingma, Antje Heres
geb.datum: 17-3-1627
sterfdatum: 11-11-1692
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. 1654 Reinalda, Hoppe Ates
Wapen: wapen0576

commentaar
boeknummer: 5918

idem
naam: Botnia, Tjalling Siedses van
sterfdatum: 4-11-1533
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Sieds van Botnia, ook Sieds Tjaarda en Ansk Jeppes van Jeppema; grietman Hennaarderadeel en Franekeradeel 1521 - 1524; raad in den hove van Friesland
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Hottinga, Froukje Jarigs van
Wapen: wapen0577

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1648

commentaar

Int jaer ons here MVC en XXXIII IIIJ dach novebris sterf den gestrenge erntveste heere Tyalyng va Botnya r en r der km
naam: Herema, Hielkje Gerrolts van
sterfdatum: 16-4-1542
geboortejaar: 1509
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1509; dochter van Gerrolt Herema en Lutske van Sjaarda;
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0578

commentaar
vindplaats: tegen de kerkmuur
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1652

commentaar

MVC XLII den XVI aprilis sterf die eerbare juffer Hijlck Gorolt van Herema dochter

Vitae sum[m]a brevis spes nos vetat inchoare longas
naam: Dekema, Juw Hettes van
sterfdatum: 27-10-1523
geboortejaar: 1449
godsdienst: rooms
aant.: geh. 1 n.b.; geh. 2. Trijntje van Hottinga; grietman van Baarderadeel rond 1510
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Hottinga, Catharina Jarigs van
Wapen: wapen0579

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1644

commentaar

B 1542 G

Int jaer ons heren MVC en XXIIJ de XXVIJ dach octobris sterf de eerntveste heerschip Jw va Dekama

Int jaer ons heren MVC ende XXXIX de XV dach may sterf die eerbare Kathry Hottingha sy huijsvrow

Memento iudicy mei
Sic ini erit 8e tuu
Mihi hiri tibi hodif
Ecci is sia iici 38
naam: Hottinga, Catharina Jarigs van
sterfdatum: 15-5-1539
geboortejaar: 1451
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1451; dochter van Jarig van Hottinga en Swobke van Sjaarda
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Dekema, Juw Hettes van
Wapen: wapen0580commentaar
boeknummer: 1644

idem
naam: T. R.
Wapen: wapen0581

commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Workum
boeknummer: 9030

commentaar

T R
naam: Botma, Sake Gabes
geboortejaar: 1604
aant.: geb. rond 1604; zoon van Gabe Wiegers Botma en Antje Sakes Boelema; overl. vooor 1660
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1645 Roorda, Aukje Gerrits van
Wapen: wapen0582

commentaar
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Morra
boeknummer: 8960

commentaar

AGR SGB
naam: Roorda, Aukje Gerrits van
sterfdatum: 25-3-1681
geboortejaar: 1620
aant.: geb. rond 1620
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1645 Botma, Sake Gabes
echtgenoot: geh. Wiebe Jans
Wapen: wapen0583

commentaar
boeknummer: 8960

idem
naam: Hoxwier, Hette Aesges van
geb.datum: 17-1-1502
sterfdatum: 7-8-1546
godsdienst: rooms
aant.: doctor
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1524 Herema, Atje Gerrolts van
Wapen: wapen0584

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1612

commentaar

Ao XVC XXXIIJ de IJ iuny sterf Atke Herama dr ior Hector van Ho[xvier] ... met hare vier kindere

An... XXVIII marty sterf iuffer Lutz Hoxvier
naam: Herema, Atje Gerrolts van
sterfdatum: 2-6-1533
geboortejaar: 1501
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1501; overleden aan de pest
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1524 Hoxwier, Hette Aesges van
Wapen: wapen0585

commentaar
boeknummer: 1612

idem
naam: Hoxwier, Lutske Hettes van
aant.: dochter van Hette van Hoxwier en Atje van Heerma; geh Juw van Dekama (?(
Wapen: wapen0585

commentaar
boeknummer: 1612

idem
naam: Agricola, Gerard Luitjens
sterfdatum: 15-10-1598
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Luitjen Jarigs en Aaltje Thomas; laatste prior Klaarkamp
Wapen: wapen0586

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1699

commentaar

Vincent 1555 Lucas

Ao milles: quingent: nonag: octavo decimo quinto kalendas octobris obyt in Christo venerab: vir dns Gerardus Agricola ultimus prior Clari Campi

Orborum pater et lingua qui doctus utraque
hic iacet Agricola qui fiut ante prior
quam bene conveniunt, prior hic sibi parta peliquit
orbie, in claercamp qui fuit ante prior
naam: Dekema, Jarig Juws van
sterfdatum: 3-4-1553
geboortejaar: 1498
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1498
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Camstra, Trijntje Rienks van
Wapen: wapen0587

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1660

commentaar

15 Vincent Lucas 56

Int iaer ons here MVC LIIJ de IIJ aprilis sterf de eerbare en eerentvheste m Iarich [Dekama]

Int iaer MVC en LXXXIIIJ de IIJ april sterf die eedele iuffrou Catrina va Kamstra zy wijf


Jac. 4:
Que tande est ista vita vestra
cui uni prospicitis, uni laboratis
ac molimini ? nimiru vapor
est ad breve tempus appares
ac mox evanescens
naam: Camstra, Trijntje Rienks van
sterfdatum: 3-4-1584
geboortejaar: 1500
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1500; dochter van Rienck van Camstra en Gerlantje Hoxwier
echtgenoot: geh. Dekema, Jarig Juws van
Wapen: wapen0588

commentaar
boeknummer: 1660

idem
naam: Stienstra, Fokeltje Jacobs
geb.datum: 3-11-1703
godsdienst: doopsgezind
Wapen: wapen0589

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Friese zilveren sierlepels uit de achttiende eeuw
plaats: Makkum
boeknummer: 7558

commentaar

Fokeltie Jacobs Stienstra is geboren 1703 den 3 novemb
naam: Twijnstra, Siebren Jacobs
sterfdatum: 14-5-1787
geboortejaar: 1723
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jacob Siebrens Twijnstra en Antje Jacobs Brolsma; boer; kerkvoogd
echtgenoot: geh. 1747 Bokma, Trijntje Ruurds
Wapen: wapen0590

commentaar
vindplaats: vork
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Hallum
boeknummer: 9033

commentaar

SJT / TRB
naam: Bokma, Trijntje Ruurds
geb.datum: 15-4-1722
doopdatum: 3-5-1722
sterfdatum: 19-1-1805
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Twijnstra, Siebren Jacobs
Wapen: wapen0591

commentaar
boeknummer: 9033

idem
naam: Challansi, Pieter van
sterfdatum: 14-11-1580
aant.: geh. Anna van Egmond van Merestein; officier
Wapen: wapen0592

commentaar
vindplaats: epitaaf kerk
type: Epitafen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1680

commentaar

Hier foer onder desen witten steen leit begrave de edele joncker Pietr va Challansi sergeant majoor des Vriescen regimete en is voor die schase van Mackum ghebleve de 14 novembris anno 1580
naam: Camminga, Catharina Gerrolts van
sterfdatum: 15-12-1580
aant.: dochter van Gerrolt van Cammingha en Atje Heres van Ockinga
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0593

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1678

commentaar

Ao 1580 de 15 decembers sterf Caktryne van Camynga Gerrolt Camynga dochter
naam: Endue, Sjoerd Wiebes
sterfdatum: 1-10-1558
godsdienst: rooms
Wapen: wapen0594

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1664

commentaar

Int iaer ons here MVC LVIII den eerste octobris sterf den eerbaren man Syurdt Wybe Endue soen en is hier begraven
naam: Hoierius, Willem Lammerts
sterfdatum: 1-5-1553
godsdienst: rooms
aant.:
echtgenoot: geh. Martje Ates
Wapen: wapen0595

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1659

commentaar

Ao MVC LIII den 1 maij sterf den eerbareb man meister Willem Lambert soen Hoierus V I licentiatus

Int iaer MVC LV den XVIIJ novebris sterf den eerbare Lambert Willem soen Hoierus hier begraven

Hoc Lambertus habet socium cum patre sepulchrum
Hoieri us docto doctier ipse patre

L.G.H.
Heus puer, heus iuvenis, queq: e: monet ipse senectus:
nemo sibi vitae tempora certa putet
cu mihi vernaret iuvenili in corpore vires
ista velut fumus, bullaq: vana fugit
hanc igitur vera studiose quaerite vitam
qua cu caelicolis nunc sine fine fruor

Ao 1585 den 26 februarij sterf de eerbare Maertzen Aete docr mr Willem Lambert zo Hoierius zijn wijf

Ao 1617 de 19 december sterf die eerbare Foekel Wyllems dr Hoyerius Hoeyte Douves Styckenbuir zijn wijf
naam: Hoierius, Fokeltje Willems
sterfdatum: 19-12-1617
godsdienst: doopsgezind
aant.:
echtgenoot: geh. Stickenboer, Hoite Douwes
Wapen: wapen0595

commentaar
boeknummer: 1659

idem
naam: Hoierius, Lammert Willems
sterfdatum: 18-11-1555
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0595

commentaar
boeknummer: 1659

idem
naam: Ens, Frans Gijsberts
sterfjaar: 1558
godsdienst: rooms
Wapen: wapen0596

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1656

commentaar

Ao 1545 de 4 september sterf den eersamen man Claes Claesen hier begraven

Ao 1549 den 12 september sterf den eerbr Aef mr Iacob Roelef va Dalens wijf hier by hoer eerste man begraven

F.G.E.

Ao 1599 de 5 augustij sterf Aef meister Iacobs docr Ghisbart Frans zoe Ens [v]rou besorgster van den econemie ontrent 6 iaer binnen Franeker ende ..eert Ghisbarts docr des selfs iaer [de]n 8 september en legen hier begra

[Ao 1]615 de ... novembr sterf de eerbare Griet Tonis do laest wedue va w Gysbert Frans Ens ende is hier begrave
naam: Ens, Gijsbert Franses
echtgenoot: geh. Grietje Teunis
echtgenoot: geh. Dalen, Aafke Jacobs van
Wapen: wapen0596

commentaar
boeknummer: 1656

idem
naam: Hoxwier, Wikje Aesges van
sterfjaar: 1543
godsdienst: rooms
Wapen: wapen0597

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1655

commentaar

Ao XVC XLIIJ sterf Vic Aesgo Hoxvier ende Iedwer [H]erema dochtr
naam: Aylva, Gatske Epes van
sterfdatum: 6-1-1523
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Gratinga, Sikke Bokkes
Wapen: wapen0598commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1643

commentaar

1523 de 6 iani... doe starf Gautz Ael[w]a Sicke Gratingha wyf mit hoer twe soens als Renick en Kemp biddet voer die ziel
naam: Hottinga, Here Douwes van
sterfdatum: 24-8-1625
geboortejaar: 1571
aant.: waarsch. zoon van Douwe; adv. in 1597; rond de 54 jaar oud; stud. Franeker 1588; fiscaal; raad ter admiraliteit; burgemeester
echtgenoot: geh. Ornia, Johanna Gerbrands van
Wapen: wapen0599

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 1070

commentaar

Ao 1625 den 24 augusti sterf de eerentvheste dr Hero van Hottinga in leven raedt ende advocaet fiscael vant collegie ter Admiralt, en burgemeijster deser stede en leijt alhier begraven

Ao 1641 den 18 octobris sterf de eer en deuchdrycke iuffr Iohanna van Ornia huisfrou van den e. heer fiscael dr. Hero van Hottinga oudt 57 iaeren 5 maenten en 11 daegen

Qui seclum exemplo vivus, qui praemia celsis vincebat meritis ingenioqus genus: mortuus hoc saxo premitur ne hottingius heros an letho factus celsior astra premit? sic patriae vixit, patria meliore potitus ut valeat nobis et superesse sibi

Ao 1620 de 24 septembr sterf Douue Hottinga out 7 iaer min 4 dagen
naam: Hottinga, Douwe Heres van
geb.datum: 28-9-1613
sterfdatum: 24-9-1620
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0599

commentaar
boeknummer: 1070

idem
naam: Hottinga, Here Douwes van
sterfdatum: 24-8-1625
geboortejaar: 1571
aant.: waarsch. zoon van Douwe; adv. in 1597; rond de 54 jaar oud; stud. Franeker 1588; fiscaal; raad ter admiraliteit; burgemeester
echtgenoot: geh. Ornia, Johanna Gerbrands van
Wapen: wapen0599

commentaar
boeknummer: 1070

idem
naam: Ornia, Johanna Gerbrands van
geb.datum: 7-5-1584
sterfdatum: 18-10-1641
aant.: dochter van Gerbrand van Ornia en Titia Douwes Tritsum
echtgenoot: geh. Hottinga, Here Douwes van
Wapen: wapen0600

commentaar
boeknummer: 1070

idem
naam: Jacob Gabes
sterfdatum: 28-4-1605
geboortejaar: 1525
aant.:
echtgenoot: geh. Jantje Jans
Wapen: wapen0601

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 1058

commentaar

Ao 1605 de 28 aprilis sterf de eersame Iacob Gabes burger binne Dockum

Ao 1610 de 19 decem sterf deerbare Iansen Ians dhuisvr. v. Iacob Gabbes
naam: Jantje Jans
sterfdatum: 19-12-1610
geboortejaar: 1540
aant.:
echtgenoot: geh. Jacob Gabes
Wapen: wapen0602

commentaar
boeknummer: 1058

idem
naam: Haaie Lammerts
sterfdatum: 19-12-1630
geboortejaar: 1581
godsdienst: hervormd
aant.: stud. in 1600; dominee
echtgenoot: geh. 1608 Iemkje Iemkes
Wapen: wapen0603

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 1124

commentaar

Ao 1612 de 20 feb: is in den heere gerust d'eerbare godtsalige Ymcktien Ymckes d: huisvrouwe va Haije Lamberts dienaer des h'evangelij deeser stede Doccu
naam: Iemkje Iemkes
sterfdatum: 20-2-1612
geboortejaar: 1586
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1586
echtgenoot: geh. 1608 Haaie Lammerts
Wapen: wapen0604

commentaar
boeknummer: 1124

idem
naam: Brantgum, Bote Edes
geboortejaar: 1599
aant.: geb. rond 1599; geh. 1 1624 Eetske Martens Dokkum; geh. 2 1639 Trijntje Petrus; executeur; officier
echtgenoot: geh. 1639 Trijntje Petrus
Wapen: wapen0605

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 1123

commentaar

Anno 1670 de 22 iulius is in den heere ontslapen den eerbare ende deeughtsamen Tryntie Petrus in leeve die echte huisvrouwe van de e. manhafte Boote Edes Brand[gum] in leeve quertiermeister van de Fryse regemint out ontrent 48 iaren ende leit alhier begraven
naam: Trijntje Petrus
sterfdatum: 22-7-1670
geboortejaar: 1622
aant.:
echtgenoot: geh. 1639 Brantgum, Bote Edes
Wapen: wapen0606

commentaar
boeknummer: 1123

idem
naam: Aylva, Frans Sietses van
sterfdatum: 25-1-1563
geboortejaar: 1512
godsdienst: rooms
aant.: geh. 1 Tjimkje Wietses van Camminga; geh. 2 Rixt van Unia
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Camminga, Tjimkje Wietses van
Wapen: wapen0607

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 1016

commentaar

Int iaer ons heeren MVC en [XL VI den 19 iuni?] ...
naam: Camminga, Tjimkje Wietses van
sterfdatum: 19-6-1546
geboortejaar: 1514
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1514; volgens Dootboeck overleden in 1545 of 1546
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Aylva, Frans Sietses van
Wapen: wapen0608

commentaar
boeknummer: 1016

idem
naam: Nijdam, Lieuwe Ruurds
geb.datum: 15-5-1695
doopdatum: 26-5-1695
aant.: zoon van Ruurd Lieuwes Nijdam en Dieuwke Widmers Raarda
Wapen: wapen0609

commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hartwerd
boeknummer: 7517

commentaar

1665

D.L.N. F.D.A

1695 den 15 mey is gebooren Lieuwe Ruerdts Nijdam

1727 den 6 xber is gebore Leuwe Poppes

1757 den 6 jannuw is geboren Hendrik Ayses

H.H. Leffring geboren den 8 febr 1780 overleden den 15 dec 1857
naam: Nijdam, Douwe Lieuwes
geboortejaar: 1615
aant.: geb. rond 1615; zoon van Lieuwe Douwes en Sieuwke Willems Nijdam
echtgenoot: geh. Allinga, Fokeltje Douwes
Wapen: wapen0609

commentaar
boeknummer: 7517

idem
naam: Allinga, Fokeltje Douwes
geboortejaar: 1615
aant.: geb. rond 1615; dochter van Douwe Rienks Allinga en Houkje Douwes Hottinga
echtgenoot: geh. Nijdam, Douwe Lieuwes
Wapen: wapen0610

commentaar
boeknummer: 7517

idem
naam: Wiglama, Ids Sietses
sterfdatum: 31-12-1619
geboortejaar: 1550
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1550; zoon van Sietse Piers en Antje Idses; geh. Jetske Djurres
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0611

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Grouw
boeknummer: 2153

commentaar

Ao 1619 de 31 december sterf d'eersamen Idts Sytses te Wiglema en leit hier begra met sijn moeder Anne Idts Gerritsdr die gestorven is in den jaren 88
naam: Mockema, Boele Taekes van
sterfdatum: 18-12-1581
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0612

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Ee
boeknummer: 7534

commentaar

... Mockma en Iisk va Feytzma

Ao 78 de 1 novebr sterf Anna Tacko va Mockma en Iisk van Fey... ...

Ao 1579 de 10 october sterf Girrolt een zoon va Taecke van Mockma en iuffr Iisck va Feytzma

Ao 1581 de 18 deceb sterf Boele een zoo van Taecke van Mockma en iuffr Iiscke van Feytzma
naam: Mockema, Taeke Botes van
sterfdatum: 29-12-1597
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Feytsma, Ieskje Gerrolts van
Wapen: wapen0612

commentaar
boeknummer: 7534

idem
naam: Mockema, Anna Taekes van
sterfdatum: 1-11-1578
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0612

commentaar
boeknummer: 7534

idem
naam: Mockema, Gerrolt Taekes van
sterfdatum: 10-10-1579
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0612

commentaar
boeknummer: 7534

idem
naam: Feytsma, Ieskje Gerrolts van
sterfdatum: 25-5-1615
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Mockema, Taeke Botes van
Wapen: wapen0613

commentaar
boeknummer: 7534

idem
naam: Popke Romkes
Wapen: wapen0614

commentaar
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Scharnegoutum
boeknummer: 8926

commentaar

De diaconie beker tot Govtvm en Loinga Anno 1688

Wilhelmus Scaevola, predicant

Popcke Rompckis, ouderlingh

Birde Sibrens diacen
naam: Nijdam, Birde Siebrens
geboortejaar: 1657
aant.: geb. rond 1657; zoon van Siebren Birdes en Aafke Botes Nijdam; geh. 1682 Welmoed Joostes
Wapen: wapen0615

commentaar
boeknummer: 8926

idem
naam: Brandsma, Frans Pieters
doopdatum: 29-5-1698
sterfdatum: 5-6-1775
geboortejaar: 1698
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Pieter Wietses Brand; testament 1775; dominee; stud. Franeker 1714
Wapen: wapen0616commentaar
vindplaats: avondmaalsbeker, kerk
type: Bekers
bron: Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver
plaats: Oostrum
boeknummer: 5190

commentaar

Domeni Brantsma tot Oostrum Anne Kornelis ouderling Jan Pijters diaken. ET:CAR N: MAG: PRV SS: AD: COM: H: ET. TIROL.
naam: Jetse Hendriks
doopdatum: 3-10-1703
geboortejaar: 1703
aant.: zoon van Hendrik Jetses en Uilkje Klases
echtgenoot: geh. 1731 Gepke Pieters
Wapen: wapen0617

commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Friese zilveren sierlepels uit de achttiende eeuw
plaats: Ferwerd
boeknummer: 9049

commentaar

J H
G P
naam: Wygara, Magdalena Hermans van
doopdatum: 26-7-1665
sterfdatum: 14-11-1705
geboortejaar: 1665
aant.: dochter van Dirk van Wygara en Emilia van Glins; geh. 1693 Harmen Rudolph van Rusier
Wapen: wapen0618

commentaar
vindplaats: kerkzak met verzilverde steel
type: Overige voorwerpen
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Dronrijp
boeknummer: 9050

commentaar

M V W 1695
naam: Harinxma thoe Slooten, Pieter Ernsts van
sterfdatum: 29-7-1669
geboortejaar: 1610
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Ernst van Harinxma en Tietje van Botnia; geh. 1648 Susanna van Burmania; raadordinaris
Wapen: wapen0619

commentaar
vindplaats: flapkan
type: Dozen, potten en kannen
bron: De zilveren eeuw Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw
plaats: Waaxens
boeknummer: 6577

commentaar

Pieter van Harinxma toe Sloten raedt ordinaris in den hove van Frieslandt 1647
naam: Camminga, Wietse Sikkes van
geb.datum: 11-8-1592
sterfdatum: 24-1-1641
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sikke en Catharina van Camminga
echtgenoot: geh. Vervou, Saapke Hessels
Wapen: wapen0001

commentaar
vindplaats: kruithoorn
type: Hoorn
bron: Fries Zilver
plaats: Ballum
boeknummer: 224

commentaar

Witzo van Camminga 1630
naam: B. I.
Wapen: wapen0621

commentaar
vindplaats: avondmaalsbeker, kerk
type: Bekers
bron: De zilveren eeuw Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw
plaats: Kimswerd
boeknummer: 3290

commentaar

BI RS 1644
naam: R. S.
Wapen: wapen0622

commentaar
boeknummer: 3290

idem
naam: Tjebbe Jelgers
sterfdatum: 31-8-1613
aant.: burgemeester 1589
echtgenoot: geh. Heerman, Duifke Jacobs
Wapen: wapen0623

commentaar
vindplaats: gildebeker
type: Bekers
bron: Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver
plaats: Dokkum
boeknummer: 1064

commentaar

Ano 1613 den 8 september hebben de backers gylde binnen Dockum het lichgaem van Tiebbe Ielgersz in de kercke nae Godes befelen de syn begeerte doen begraven daervoer hy haer by testament desen beker tot een staedige memory heeft vereer

TI
naam: Folkert Rinses
sterfdatum: 11-12-1696
geboortejaar: 1619
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Trijntje Johannes
Wapen: wapen0624

commentaar
vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Fries Zilver
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 3395

commentaar

Folckert Rinses 1655
naam: Adema, Anna Johannes
geb.datum: 28-11-1688
sterfdatum: 1-2-1721
godsdienst: doopsgezind
aant.:
echtgenoot: geh. 1708 Hinlopen, Klaas Gooitsens
Wapen: wapen0625

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Fries Zilver
plaats: Workum
boeknummer: 7482

commentaar

Gedenkt aen Anna Joannes Adama. Geboren den 28 9b 1688. Overleden den 1 feb. 1721
naam: Wiarda, Keimpe Klases
geb.datum: 27-10-1718
doopdatum: 28-10-1718
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Klaas Gatses Wiarda en Trijntje Keimpes Hansma; geh. 1758 Nanke Jentjes, Akkrum
Wapen: wapen0626

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Eet- en sierlepels in Nederland tot ca. 1850
plaats: Rauwerd
boeknummer: 5544

commentaar

Keimpe Clasis Viaerda geboren den 27 october 1718
naam: Hobbema, Siebren Fongers van
geb.datum: 11-8-1715
doopdatum: 11-8-1715
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Fonger Siebrens en Sietske Iepkes; geh. 1763 Waltje Jetses
Wapen: wapen0627

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Eet- en sierlepels in Nederland tot ca. 1850
plaats: Blauwhuis
boeknummer: 385

commentaar

Den 11 augustus 1715 is gebooren Sijbren Fongers
naam: Idema, Inne Harmens
sterfdatum: 8-7-1680
geboortejaar: 1617
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Harmen Idema en Sieuwke Alma; notaris in 1642
echtgenoot: geh. Botnia, Elisabeth van
Wapen: wapen0628

commentaar
vindplaats: doosje; nu in Fries Museum
type: Dozen, potten en kannen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 300

commentaar

Ennius Idema notarius publicus Anno 1642
naam: Idema, Inne Edes
doopdatum: 23-11-1692
geboortejaar: 1692
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Ede Alma van Idema; geh. 1 1730 Maria Wendt; geh. 2 1753 Alida Simons Binkes
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1730 Wendt, Maria Leenderts de
Wapen: wapen0629

commentaar
vindplaats: presenteerblad
type: Schalen en kommen
bron: Fries Zilver
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 4018

commentaar

Ennius Idema Maria Wendt
naam: Wendt, Maria Leenderts de
doopdatum: 22-4-1709
geboortejaar: 1709
sterfjaar: 1750
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Dokkum; dochter van Leonardus Wendt en Reineke Horatius
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1730 Idema, Inne Edes
Wapen: wapen0630

commentaar
boeknummer: 4018

idem
naam: Schotanus, Bernard Hendriks
geb.datum: 7-10-1589
sterfdatum: 15-10-1652
godsdienst: hervormd
aant.: promotie 1622 Franeker; stud. Franeker 1614; geh. 11622 Maaike Johannes Schotanus; geh. 2 Anna Catharina Althusius ; professor
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1622 Schotanus, Maaike Johannes
Wapen: wapen0631

commentaar
vindplaats: begrafenispenning
type: Penningen
bron: Fries Zilver
plaats: Franeker
boeknummer: 1821

commentaar

Alijs inserviendo ipse consumor.
Bernhardus Schotanus, I.C. profess
Obijt anno 1652 d 15 octob aetat LIV
naam: Segius, Anna Maria
geb.datum: 12-11-1685
Wapen: wapen0632

commentaar
vindplaats: geboortepenning
type: Penningen
bron: Fries Zilver
plaats: Workum
boeknummer: 7049

commentaar

Anna Maria Segius gebooren tot Worcum op een donderdag s:morgen te 5 uur d 12 november ao 1685 en d 13 november door d: Lemstra ged.
naam: Pauw, Sjoukje Hielkes
geb.datum: 2-12-1687
Wapen: wapen0633

commentaar
vindplaats: geboortepenning
type: Penningen
bron: Fries Zilver
plaats: Workum
boeknummer: 7052

commentaar

Siouck Hijlkes Paau geboren tot Worcum op een vrijdag s: avonds te 3 uur sijnde den 2 desimb 1687 en den 4 desim 1687 door d: Domna ged.
naam: Vierssen, Anna Maria Matthias van
geboortejaar: 1624
sterfjaar: 1685
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Matthias Willems van Vierssen en Clara Ekes van Mellinga; geh. 1650 Coert van Beyma
Wapen: wapen0634

commentaar
vindplaats: begrafenispenning
type: Penningen
bron: Fries Zilver
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3940

commentaar

L'ame en paix est mon souhait
Thesaurus meus in Coelo
Ecc. 3.14 Ik weet dat al wat Godt doet dat sal in der eevwigheit syn daer en is noch toe noch af te foen en Godt doet dat op dat men vrese voor syn aengesichte
P.M. praemisae non amissae conjugis admatae A: Mariae à Vierssen denatae pr Is in den heere gerust. jun: 96
naam: Popta, Joost Seerps
geboortejaar: 1680
aant.: geb. rond 1680; Popta; geh. 1 1705 Maaike Jentjes, Harlingen; geh. 2 1708 Pietje Seerps, Franeker; kleermaker
Wapen: wapen0635

commentaar
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Fries Zilver
plaats: Harlingen
boeknummer: 2512

commentaar

Den 14 maij : heb ik J S Popta het kleermakers gild gewonnen in Harlingen 1704

De hooverdi is op de weereld geseeten.
Weed: en weesen worde vergeten.
De jestiesie wort met geld begooten.
De waarheid is de mond gesloot:
naam: Braam, Klaas Jacobs
doopdatum: 25-1-1728
sterfdatum: 19-8-1747
geboortejaar: 1700
godsdienst: doopsgezind
aant.: geh. 1725 Geertje Dirks, Harlingen; ontvanger; houthandelaar
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0636

commentaar
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Fries Zilver
plaats: Harlingen
boeknummer: 2540

commentaar

1731 C:J: Braem
naam: Sminia, Aulus Jetses van
doopdatum: 21-12-1732
geboortejaar: 1732
sterfjaar: 1781
aant.: zoon van Jetse van Sminia en Wiskje van Haersma; geh. 1755 Wiskje van Haersma; secretaris, gecommitteerde staat; rekenmeester
Wapen: wapen0637

commentaar
vindplaats: gebrandschilderd raam in de kerk
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Suameer
boeknummer: 7845

commentaar

De heer Aulus van Smijnja, sekreataris van Tjettjerksteradeel en Gecommiteerde Staet van Fryslant. 1770

Ype Staak fesit anno 1770
naam: Nieuwold, Johannes Henricus Johannes Henricus
geb.datum: 17-11-1737
sterfdatum: 30-6-1812
godsdienst: hervormd
aant.: dominee
Wapen: wapen0638

commentaar
vindplaats: gebrandschilderd raam in de kerk
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wartena
boeknummer: 7420

commentaar

Ds Johannes Henricus Nieuwold predikant to Warrega, Wartena en Warstiens

Anno 1780
naam: Boer, Anne Hobbes de
doopdatum: 12-9-1659
geboortejaar: 1659
sterfjaar: 1728
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Workum; zoon van Hobbe Pieters; raad ter admiraliteit; burgemeester; gecommitteerde in het mindergetal; koopman
Wapen: wapen0639commentaar
vindplaats: paneel, onderdeel lezenaar
type: Preekstoelen en lessenaars
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 7062

commentaar

Anne Hobbes de Boer mede raad ter admiraliteit tot Harlingen en borgemeister der stede Workum
donodedit 1718
naam: Buwalda, Ulbe Tjeerds
sterfdatum: 6-8-1606
geboortejaar: 1553
aant.: zoon van Tjeerd Siebouts Buwalda en Sjoerdje Ulbes Rispens; geh. 1 . Janke Meies Lieuwkema; geh. 2 Baukje Hanses Stapert; dijkgraaf
echtgenoot: geh. Stapert, Baukje Hanses
Wapen: wapen0502commentaar
vindplaats: in de kerk; voor een deel, de rest ligt in Grosthuizen
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Tjerkwerd
boeknummer: 6373

commentaar

[Ao160]6 den ... sterf Wlbe Buwalda ...kgraf ...

... ...s Ulbe ... ...f ... Buwalda dykgrave over Wonseradeel ...
naam: Bergsma, Willem Pieters
geb.datum: 6-10-1706
doopdatum: 10-10-1706
sterfdatum: 22-6-1774
godsdienst: hervormd
aant.: gecommitteerde staat van Friesland; grietenijsecretaris
echtgenoot: geh. 1739 Schik, Romelia Johannes
Wapen: wapen0641

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Jouswier
boeknummer: 7213

commentaar

MDCCLXXIV

Den wel edele gestrenge heer Willem Bergsma in leven gecommitteerde staat van Friesland dykgraaft ontvanger generaal en old secretarius van Oostdongeradeel etc: geboren den 7de october 1706 en gestorven den 22ste juny 1774 is in de grafkelder alhier die syn ed: in den jare 1774 had laten maken geset den 29ste junij 1774
naam: Visker, Siebren Uilkes
doopdatum: 25-2-1720
geboortejaar: 1720
sterfjaar: 1796
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Uiltje Uiltjes; overl. rond 1796; schoolmeester; rechter; ontvanger; kerkvoogd
echtgenoot: geh. 1753 Sietske Ulbes
Wapen: wapen0642

commentaar
vindplaats: gebrandschilderd raam in de kerk
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wartena
boeknummer: 7421

commentaar

Sijbren Uilkes Visker ouste kerkvoogd; schooldienaer; dorprechter en collecteur van den dorpe Wartena en Sijtske Ulbes sijn huisvrouw 1780
naam: Idzerda, Hendrik Barteles
sterfdatum: 21-10-1814
geboortejaar: 1730
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1 1752 Trijntje Minnes Steenstra; geh. 2 1761 Antje Doekes Hellema; schoolmeester; organist; kerkvoogd
Wapen: wapen0643

commentaar
vindplaats: gebrandschilderd raam in de kerk
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wartena
boeknummer: 7422

commentaar

Hendrik Bartels Idzerda schooldienaer en organist te Grouw mede kerkvoogd van den dorpe Wartena
naam: Grons, Adriaan Klases
doopdatum: 18-1-1674
sterfdatum: 14-6-1726
geboortejaar: 1674
godsdienst: hervormd
aant.: kerkvoogd; rechter; bijzitter
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Buwalda, Ietje Reinders
Wapen: wapen0644

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Burgwerd
boeknummer: 903

commentaar

Vernieut Ano MDCC XXVI Burgwert

Adrianus Grons kerckvogd
Poulus Gerrijts Bijlsma kerckvoogd
D.Henricus van Thoon predikant
Jan Reiners Buwalda kerckvoogd
Jan Classen Andela kerckvoogd

Wie moet dees' tempel-bouw niet sonderling verheffen
het nieuwe komt het oud' seer verre overtreffen
de god der waarheijt maak' bestendig dit sijn thuijs
en kroon hier met sijn woort vor eeuwig sonder kruijs
H. van Thoon
naam: Bijlsma, Paulus Gerrits
doopdatum: 4-3-1683
geboortejaar: 1683
sterfjaar: 1740
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Gerrit Foppes; geh. 1708 Aafke Reinders, Burgwerd; kerkvoogd
Wapen: wapen0645

commentaar
boeknummer: 903

idem
naam: Thoon, Hendrik van
sterfdatum: 20-3-1727
geboortejaar: 1671
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1671; dominee
echtgenoot: geh. Gerroltsma, Trijntje Sakes van
Wapen: wapen0646

commentaar
boeknummer: 903

idem
naam: Buwalda, Jan Reinders
sterfdatum: 29-4-1747
geboortejaar: 1669
godsdienst: hervormd
aant.: geh. Hiltje Klases Grons; dijksgedeputeerde; kerkvoogd; belastingontvanger
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0647

commentaar
boeknummer: 903

idem
naam: Andela, Jan Klases
godsdienst: hervormd
aant.: kerkvoogd
Wapen: wapen0648

commentaar
boeknummer: 903

idem
naam: Jan Popkes
doopdatum: 8-11-1744
geboortejaar: 1744
aant.: zoon van Popke Harmens en Trijntje Jans; geh. 1768 Margje Roelofs; rechter; belastingontvanger; bijzitter
Wapen: wapen0649

commentaar
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Scherpenzeel
boeknummer: 5746

commentaar

Jan Popkes bysitter van Stellingwerf westeinde dorpregter van Spangen ontvanger van Spangen, Scherpenzeel en Munnickeburen etc. 1788

Petrus van der Wenden pastoor tot Scherpenzeel en Antien Jans [G]lastra syn wijlen huysvrouwe 1788

Jannes Jans Kerkvoogd van Scherpenseel en Froukie Tjeerds sijn huijsvrouw 1788

Alte Dirks mede kerkvoogd van Scherpenseel en Tietske Bouwes sijn huijsvrouw 1788

Bouwe Tijmens gecommitteerde b/d bouw der kerk te Scherpenseel en Jannigen Jans sijn huysvrouw 1788

Cornelis Alberts medegecommitteerde b/d bouw der kerk te Scherpenseel en Swaantje Hendriks sijn huijsvrouw 1788

Ype Staak fecit
naam: Wenden, Petrus Theodorus van der
sterfdatum: 28-3-1793
geboortejaar: 1726
godsdienst: hervormd
aant.: geb. te Oldelamer rond 1726; zoon van Theodorus van der Wenden en Antje Siebrens Heeringsma; dominee; stud. Franeker 1743
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Glastra, Antje Jans
Wapen: wapen0650

commentaar
boeknummer: 5746

idem
naam: Jannes Jans
godsdienst: hervormd
aant.: kerkvoogd
echtgenoot: geh. Froukje Tjeerds
Wapen: wapen0651

commentaar
boeknummer: 5746

idem
naam: Alt Dirks
geb.datum: 3-11-1750
doopdatum: 20-11-1750
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Dirk Roelofs en Petergien; kerkvoogd
echtgenoot: geh. 1778 Tjitske Bouwes
Wapen: wapen0652

commentaar
boeknummer: 5746

idem
naam: Bouwe Tiemens
geboortejaar: 1735
aant.: geb, rond 1735; eerste kind 1761
echtgenoot: geh. Jantje Jans
Wapen: wapen0653

commentaar
boeknummer: 5746

idem
naam: Cornelis Alberts
aant.: bouwmeester
echtgenoot: geh. Zwaantje Hendriks
Wapen: wapen0654

commentaar
boeknummer: 5746

idem
naam: Haren, Willem Anne Onno Zwiers van
geb.datum: 24-8-1749
sterfdatum: 22-4-1835
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Weststellingwerf 1779-1795
echtgenoot: geh. Heemstra, Cecilia Johanna Scheltes van
Wapen: wapen0655

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Scherpenzeel
boeknummer: 8450

commentaar

Jonkhr Willem Anna van Haren grietman van Stellingwerf westeinde etc. etc. 1788

Ype Staak fecit
naam: Camstra, Tjalling Willem Tjallings van
doopdatum: 6-11-1685
sterfdatum: 7-3-1742
geboortejaar: 1685
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; grietman Idaarderadeel 1727-1742
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1731 Haersma, Aukje Aulus van
Wapen: wapen0656

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wartena
boeknummer: 6627

commentaar

Door ordere van de hoogwel geboren: douariere van Kamstra geboren. van Haarsma en met communicatie van de verdere stemgerechtigde ingezetenen van Wartena is deze kerk en tooren geboud in den jare 1780

en

heeft hier aan de eerste steen gelegd de wel geboren: heer Jetse van Sminia synde de oudste zoon van de wel geboren. heer Hobbe Baard van Sminia grietman over Tietjerksteradeel en mede gedeputeerde staat van Vriesland etc.etc. den 5 maai 1780
naam: Haersma, Aukje Aulus van
doopdatum: 17-5-1705
sterfdatum: 16-9-1781
geboortejaar: 1705
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1731 Camstra, Tjalling Willem Tjallings van
Wapen: wapen0657

commentaar
boeknummer: 6627

idem
naam: Kuik, Marie Cornelis
sterfdatum: 7-10-1582
echtgenoot: geh. Melis Harkes
echtgenoot: geh. Teunis Piers
Wapen: wapen0658

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
boeknummer: 4854

commentaar

Ao 1582 de 7 octobr sterf die eerbare vrouw Marijthen Cornelis Kuicks dochter Toenis Pier z sijn laeste wijf en Melis Harke z sijn eerste wijf

Ao 1582 den 27 octobris sterf Pieter Melis z
naam: Pieter Melis
sterfdatum: 27-10-1582
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0659

commentaar
boeknummer: 4854

idem
naam: Melis Harkes
aant.:
echtgenoot: geh. Kuik, Marie Cornelis
Wapen: wapen0659

commentaar
boeknummer: 4854

idem
naam: Hendrik Heres
sterfdatum: 18-4-1714
geboortejaar: 1642
aant.: geh. 1 1670 Aaltje Halbes; geh. 2 1686 Aaltje Siegers; brouwer
Wapen: wapen0660

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Ureterp
boeknummer: 6468

commentaar

Anno 1714 den 18 april is in den heere gerust den eersamen Hendrik Heeres geweesen brouwer tot Oerterp oudt int 72 ste iaer en leijdt alhier begraven

saaligh syn se die in den heere sterven
want sy rusten van alle haren arbeydt
naam: Gerlsma, Bauke Sikkes
doopdatum: 3-5-1722
sterfdatum: 1-10-1752
geboortejaar: 1722
godsdienst: hervormd
aant.: dijkgraaf; belastingontvanger; kerkvoogd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0661

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Tjerkwerd
boeknummer: 6406

commentaar

Anno 1752 den 1 october is overleden Bauke Gerlsma in leeven ontvanger van dorpe Tierkwert dykgraaf van de Imswolder Hem etc. oud 30 iaaren 5 maanden ende leidt hier begraven in hope van een zalige opstandinge

Den 28 april 1805 overleed te Tjerkwerd de wel edel gestrenge heer Haije Haitsma geboren te Franeker den 11 october 1724
naam: Haren, Willem Willems van
geb.datum: 17-10-1626
doopdatum: 20-10-1626
sterfdatum: 15-4-1708
godsdienst: hervormd
aant.: ged. Leeuwarden; zoon van Willem I van Haren; grietman 't Bildt 1652-1698; gedeputeerde staat; rentemeester
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1658 Hemmema, Elisabeth Doekes van
Wapen: wapen0662commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Epitafen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 6043

commentaar

Undana - vana - caduca - nihil fide deo, mundum despice, disce mori

Wilhelmus van Haren
gentilitiae nobilitatis stemmate, apud Falkenburgenses trans mosanos oriundus et
Elisabetha van Hemmema ambo superstitets sed humanae memores fragilitatis h.m.s.f.c. anno aerae Christianae MDCLXXXVI cum in concordi matrimonio, inter prospera et adversa, vixissent anno XXVIII
illa animam deo creatori reddidit die XXVI decembr Ao MDCLXXXVIII aetatis suae LIII
Obijt ille XV april, anno MDCCVIII aetatis suae LXXXI
naam: Hemmema, Elisabeth Doekes van
geb.datum: 25-11-1635
sterfdatum: 26-12-1688
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Doeke van Hemmema en Barbara Erntreuter Von Hoffreyt
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1658 Haren, Willem Willems van
Wapen: wapen0663commentaar
boeknummer: 6043

idem
naam: Klaas Hartmans
sterfdatum: 4-2-1673
geboortejaar: 1602
Wapen: wapen0664

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Raard
boeknummer: 5512

commentaar

Anno 1673 den 4 february is in den heere godtsalichlyck ontslapen den eersame ende seer discrete Claes Hartmans oudt in syn twe en seventigste iaer ende leit alhier begraven

Ghy koomt hier op my treden
en siet myn exempel aen
ick ben in vred gedenckt aen my
ick heb geweest gelyck ghy
naam: Roorda, Froukje Wiebrands van
sterfdatum: 1-1-1544
geboortejaar: 1474
godsdienst: rooms
aant.: geh. 1 Wopke van Jarla; geh. 2 Lieuwe Hettes Albada
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Albada, Lieuwe Hettes van
Wapen: wapen0665

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Poppingawier
boeknummer: 5502

commentaar

Int iaer ons heere MVC CLIIJ de X decebris sterf Lievve Hette z Albada k m grietma va Raerderhem

Hic Leo mortali vitaqz
et lumine cassus
omnibus et tanden
curis Albada solutus
..m chara.a Roerda
Vrouca sibi coiuge dormit

Ao XVC XLIIIJ de eerste iavarij sterf Frouck Roerda sy wyf

Anno 1587 de 17 february sterf de Hette Albada grietma va Rauwerderhem w s g g s
naam: Burmania, Orseltje Feies van
sterfdatum: 19-5-1683
geboortejaar: 1656
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1677 Grovestins, Idsert Oenes van
Wapen: wapen0666

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augustinusga
boeknummer: 8371

commentaar

Den 19 mayus 1683 is in den heere ontslape de hooch edele gebore vrou mevrou Orsel van Burmania in leven huisvrou van de edele gebore heer Edzardt van Grouestins grietman over Hennarderadeel out 26 iaer ende leit alhier begraven
naam: Harckama, Foeke Pouges
sterfdatum: 17-1-1649
geboortejaar: 1574
aant.: zoon van Pouge Binnes en Anna Jans
Wapen: wapen0667

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augustinusga
boeknummer: 200

commentaar

Anno 1649 den 17 ianuarij sterf den eersamen Foecke Poyes Harckema out ontrent 75 iaer ... begraven

Ano 1702 den 28 octob is inden here gerust d'eersame Binne Fockes ... begraven

B F
naam: Harckama, Binne Foekes
sterfdatum: 28-10-1702
geboortejaar: 1640
aant.: geb. rond 1640; geh. 1665 Aaltje Wates, Harkema Opeinde
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0667

commentaar
boeknummer: 200

idem
naam: Aysma, Fokke Hotses van
sterfdatum: 24-4-1651
geboortejaar: 1584
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1584; zoon van Hotse en Lolkje van Aysma; adv. 1609; testament 1651; rond de 67 jaar oud; stud. 1601; doctor; grietenijsecretaris
echtgenoot: geh. 1630 Jeltinga, Iemkje Bouwes van
Wapen: wapen0668

commentaar
vindplaats: tuin Harsta; nu in kerk Ferwerd
type: Grafstenen
bron: Noordelijk Oostergo, Ferwerderadeel. De monumenten van geschiedenis en kunst
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 2878

commentaar

Ao 1651 den 24 april sterf den ed. heer Focko van Aysma I.u.d. secretarius ende ontfanger van Verwaradeel [sic] en leyt alhier begraven

Ao 1653 den 25 april sterf den ed. Juffrou Ympck van Ieltinga syn huysvrou ende leyt alhier begraven
naam: Jeltinga, Iemkje Bouwes van
sterfdatum: 25-4-1653
geboortejaar: 1588
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Bouwe van Jeltinga en Saske Keimpes van Wynia; geh. 1 1611 Siemen Runia; geh. 2 1630 Fokke Aysma
echtgenoot: geh. 1630 Aysma, Fokke Hotses van
Wapen: wapen0669

commentaar
boeknummer: 2878

idem
naam: Abbema, Piebe Wietses van
geboortejaar: 1542
sterfjaar: 1618
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1542 te Grouw; arts; pastoor; dominee
echtgenoot: geh. Waabke Sierks
Wapen: wapen0670

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oldeboorn
boeknummer: 4911

commentaar

Abbema Bornstra
Ryoerdsma Aeytta
Bobbynga Wyarda

Anno 1612 Piboni Ovittsius van Abbemae bedienaer des h. evangely tot Suylen in Stich van Utrecht
naam: Hoite Okkes
sterfdatum: 22-2-1591
aant.: geh. Trijntje Harmens
Wapen: wapen0671

commentaar
vindplaats: onder de klokkenstoel
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idzega
boeknummer: 3072

commentaar

Ao 1591 de 22 febr... sterf de ersame Hoite Ockes
naam: Elinga, Deitsen Jeppes van
sterfjaar: 1586
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Jeppe van Ydsma en N. van Elinga
echtgenoot: geh. Heringa, Binnert Harings van
Wapen: wapen0672

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Herbaijum
boeknummer: 8234

commentaar

Ano 1652 den 8 martij sterf den wel edelen ior Andries van Waltinga oudt 59 iaren

Ano 1654 den 4 december sterf de wel edele erentrycke iuffr Rixt van Heringa syn wyf out 72 iaren

Waltinga Heringa

Memento mori

Placide i domino finiverunt,
Nec cum gemita vita sub umbras
Indignata hinc nuper fugit,
Quorum incisum hoc mormore nomen,
et qui vivunt qui non vivunt;
quod mortale, hic conditur urna
immortale haud conditur urna
Secumque, brevi, mortale frahet
Tunc, cum saxum hoc grande movebit
Noster fictor, mortis victor
et squalentis claviger orci

R.M.

Waltinga Heringa
Glins Elinga

Bootsma Roorda
Huigens Sassinga
naam: Beilanus, Ena Nicolaas
doopdatum: 17-10-1666
sterfdatum: 25-1-1745
geboortejaar: 1666
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Nicolaas Beilanus en Petronella van Velsen
echtgenoot: geh. 1688 Idsinga, Alef Matthijs van
Wapen: wapen0673

commentaar
vindplaats: grote kerk; deels onder de bank
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oosterbierum
boeknummer: 4988

commentaar

Den 25 iannuari 1745 is den heere gerust vr. Enatsaia Beilanus wed. w. de heer Alef van Idsinga ...[lei]t alhier begraven

1730 den 2 iuli is tot Uytrecht int 34ste iaer synes olderdoms overleden den wel ... Mathys van Idsinga ontvanger der convoyen en licenten in Groningen en is hier begraven

...
naam: Wissema, Liskje Sapes van
geb.datum: 26-7-1618
sterfdatum: 6-3-1680
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1648 Roorda, Karel Andries van
Wapen: wapen0674

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 3052

commentaar

Carel van Roorda grietman over Idaarderadeel sterf int jaer MDCLXX den VI jan. ende juffr Lisck van Wissema sin echte wijf den 6 maert MDCLXXX ende leggen alhier begraven verwachtende een beter leven

Ida van Roorda haer dochtertie sterf den ... 8br. 1653
naam: Cornelis Edes
sterfdatum: 27-4-1632
geboortejaar: 1562
Wapen: wapen0675

commentaar
vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 173

commentaar

Anno 1632 den 27 april is gesturven den eersamen Cornelis Eedes zoon out synde ontrent 70 iaeren ende leyt alhier begraven
naam: Collenius, Harmen
sterfdatum: 25-9-1648
geboortejaar: 1558
godsdienst: hervormd
aant.: overl. te Kollum; dominee
Wapen: wapen0676

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 3382

commentaar

Anno 1648 den 25sten septembris sterf den welgeleerde seer godsaligen Hermannus Collenius, oude dienaer des heiligen evangelii tot Collum, out ontrent 90 jaren en leit alhier begraven verwachtende eene salige opstandinge in Christo Jesu

HC
naam: Feitsma, Folkert Gosses
geboortejaar: 1694
sterfjaar: 1739
aant.: zoon van Gosse Etes en Janke Folkerts; procureur
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0677

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 3436

commentaar

Anno 1739 sterf Folckert Gosses Feijtsma procureur-postulant van de gerechte van Collumerlandt ende 't nieuw-Cruyslandt, out 45 jaeren

Anno 1739 den 2 ... de eerbare en godvre... egte huisvrouwe van F... tot Collum in den ouderd[dom van] ... en leit alhier begraven

De lust en steun van 't huis een puik en ...
... der vrouw ....
Rust met nog drie van mijn kind...
... en stel mijn graf 6 haer ... trouwen
Sijn aangesicht in ... met ...
naam: Onbekend
echtgenoot: geh. Feitsma, Folkert Gosses
Wapen: wapen0678

commentaar
boeknummer: 3436

idem
naam: Torenius, Nicolaas Abrahams
geb.datum: 6-12-1633
sterfdatum: 17-4-1636
Wapen: wapen0679

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Anjum
boeknummer: 97

commentaar

Ao 1636 den 30 aprilis sterf den eersamen Abraham Samuelis Torenius out 3[1?] iaren

Ao 1636 den 17 aprilis sterf Nicolaus Abrahami Torenius out 2 jaeren [1]9 weken en leggen alhier begraven

Ao 1637 den 8 octobr sterf Abrahamus Abrahami Torenius olt een jaer min 2 dage
naam: Torenius, Abraham Samuels
sterfdatum: 30-4-1636
geboortejaar: 1605
aant.: stud. 1626 Franeker
Wapen: wapen0679

commentaar
boeknummer: 97

idem
naam: Torenius, Abraham Abrahams
geb.datum: 10-10-1636
sterfdatum: 8-10-1637
Wapen: wapen0679

commentaar
boeknummer: 97

idem
naam: Aylva, Cornelis Tjaards van
sterfdatum: 23-11-1745
geboortejaar: 1684
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1684; zoon van Tjaard van Aylva en Margaretha Johans van Ghendt; grietman Wonseradeel 1701 - 1745; gecommitteerde in het mindergetal
echtgenoot: geh. 1711 Schwartzenberg en Hohenlansberg, Juliana Johanna Wilkes thoe
Wapen: wapen0680

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kornwerd
boeknummer: 9052

commentaar

Cornelis baron van Aylva 1740 grietman over Wonseradeel
naam: Lantinga, Gerben Tjamkes
geb.datum: 23-8-1717
doopdatum: 5-9-1717
sterfdatum: 5-6-1785
godsdienst: hervormd
aant.: geb. in Bolsward: volgens Tresoar 23-8-1717; zoon van Tjamke Gerbens Lantinga (koopman, bakker) en Joukje Jans Tuinsma; geh. 1753 Froukje Wiebes; dominee;
Wapen: wapen0681

commentaar
vindplaats: in de kerk; houten bord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: http://www.andrebuwalda.nl/
plaats: Longerhouw
boeknummer: 4221

commentaar

Anno M.D.C.C.L.XII.

Seerp Stevens Swerms
Dominicus Gerbrandus Lantinga
Tialling Iarigs

Anno 1757 is dese kerk vernieuwt en dit bord opgeschildert 1762 als kerkvoogden waren S S Swerms T. Jarigs
naam: Persijn, Lammert Pieters
doopdatum: 20-3-1636
sterfdatum: 20-11-1702
geboortejaar: 1636
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; zoon van Pieter Lammerts en Aagje Beyma; geh. 1660 Wiepkje Brongersma; stud. Franeker 1651; dominee
Wapen: wapen0682

commentaar
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: In vogelvlucht Geschiedenis van de gemeente Oostdongeradeel
plaats: Morra
boeknummer: 4612

commentaar

Door dat vijer ben ick gevlooten Jurien Balthazar heeft mij ghegoten in Leeuwerden

Waeckt want ghij en weet niet welke uire uwe here komen zal Mat 24 v 42 Ao 1659

De hr. Lambertus van Koehorn ende juffr. Frouk van Scheltema sijn wijf d. Lambertus Persijn pastor in Morrha ende Lioetsens I. Formers huisman in Morrha
naam: Tiete Bouwes
sterfdatum: 19-6-1623
geboortejaar: 1573
Wapen: wapen0683

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Nijland
boeknummer: 4763

commentaar

Ao 1623 de 19 iuny sterf d eersame Tyte Buwes zo en leit hier begrave out omtrent 50 iaer
naam: Kennemer, Willem
sterfdatum: 30-10-1702
geboortejaar: 1639
aant.: geh. Maria Kieft; uit Amsterdam
Wapen: wapen0684

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Noordwolde
boeknummer: 7929

commentaar

Willem Kennemer old ontrent drie en sestig iaer is gesturven tot Vollenhove op den 30 october 1702 en alhier begraven den 8 november daeraen volgende
naam: Burmania, Fokeltje Helena Eduard Marius van
geb.datum: 23-3-1728
doopdatum: 31-3-1728
sterfdatum: 19-7-1801
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1751 Beyma, Julius Matthijs Koerts van
Wapen: wapen0685

commentaar
vindplaats: in de kerk; deels onder de bank
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oosterbierum
boeknummer: 8282

commentaar

Beyma Burmania

Anno 17[52] den 19 feberuary sterf Fo[ockel] [E]duarda van Beyma oudt ne[gen] daagen en leit al[hier b]egraven
naam: Beyma, Julius Matthijs Koerts van
geb.datum: 16-10-1727
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1751 Burmania, Fokeltje Helena Eduard Marius van
Wapen: wapen0686

commentaar
boeknummer: 8282

idem
naam: Wygara, Otte Douwes
geboortejaar: 1592
sterfjaar: 1631
aant.: geb. rond 1592; zoon van Douwe Wopkes Wygara en Trijntje Ottes; overl. voor 1632; stud. Franeker 1609
echtgenoot: geh. 1616 Tjessinga, Magdalena Siebrands
Wapen: wapen0687

commentaar
vindplaats: familiebijbel
type: Kerkboeken en bijbels
bron: De zilveren eeuw Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw
plaats: Terzool
boeknummer: 9053

commentaar

Wijgara Tiessinga
naam: Haren, Willem Willems van
geb.datum: 17-10-1626
doopdatum: 20-10-1626
sterfdatum: 15-4-1708
godsdienst: hervormd
aant.: ged. Leeuwarden; zoon van Willem I van Haren; grietman 't Bildt 1652-1698; gedeputeerde staat; rentemeester
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1658 Hemmema, Elisabeth Doekes van
Wapen: wapen0662commentaar
vindplaats: kerk, avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Grafschriften Het Bildt
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 6037

commentaar

Ter eeren Godts gegeven aen de gemeente van Anna Parochie door jr. Willem van Haren, gedepteerde staet van Frieslant, grietman en ontvanger van der bildt en vrouw Elisabeth v. Hemmema syn huisvrouw a. 1668
naam: Hemmema, Elisabeth Doekes van
geb.datum: 25-11-1635
sterfdatum: 26-12-1688
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Doeke van Hemmema en Barbara Erntreuter Von Hoffreyt
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1658 Haren, Willem Willems van
Wapen: wapen0663commentaar
boeknummer: 6037

idem
naam: Graatsma, Jacob Jacobs
geb.datum: 19-4-1733
doopdatum: 24-4-1733
sterfdatum: 8-6-1737
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0690

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lekkum
boeknummer: 7839

commentaar

Iacobus Graatsma was de eerste zoone
en gods gewrogte werk by ons ten toone:
gestelt den tien en negenden april
1733 op iuny agt na gods vrije wil:
1737 stierf oud sijnde iaren vier en een maand mee nog
dagen negentien in den heeren vree

Iacobus Graatsma was vader luitenant
agent ten dienste van de staat en 't lant
Holdina Iilderda sijn moeder
de heere nu sijn trouwe hoeder
naam: Graatsma, Jacob Abrahams
geboortejaar: 1695
aant.: geb. rond 1695; officier
echtgenoot: geh. 1725 Jilderda, Houkje Jacobs
Wapen: wapen0690

commentaar
boeknummer: 7839

idem
naam: Andringa, Detje Tinkes van
geb.datum: 28-2-1672
sterfdatum: 28-7-1719
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1695 Lycklama a Nijeholt, Augustinus Lubberts
Wapen: wapen0691

commentaar
vindplaats: in de kerk; nu buiten
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oud Beets
boeknummer: 4730

commentaar

De weledele heer Augustinus Lyclama a Nyeholt der beyder rechten licentiatis grietman over Opsterlandt obyt den 22 yuni 1744 en wel eedele vrouwe Dijdo van Andringa deszelfs huisfrouwe overleeden de 28en jullij 1719
naam: Martena, Doeke Sietses van
sterfjaar: 1424
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Sietse van Martena en Onbekend Jarigs van Jelckema
echtgenoot: geh. Heemstra, Aukje Feies van
Wapen: wapen0692

commentaar
vindplaats: epitaaf
type: Epitafen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetgum
boeknummer: 270

commentaar

Schuartzeberg-Bibra-Frankengrun-Merlou-Castell
- Helfenstein - Reizenstein - Luchau - Guttenberg -
Bibra - Fuz V. Dornheim - Herbelstadt -Der Tann -
Schaumberg - Aufses - Gich
Grombach - Rosenberg - Gnottstadt- Seinsheim - Fuz
V. Dornheim - Alenzheim - Truchs Baldersheim -
Schaumberg -Martena -Hiemstra -Haringsma- Hiemstra
- Akye - Hottinga - Siaerda - Siaerdema

Janus ego illustris qui Schwartzenbergivs heros
ante fui ex Francis natus in imperio.
mortuus huc recubo, et mecum mea blandula conlux
ex Grombachiaca nobilitate iacet.
cum vixi arma tuli et cum caesare castra secutus
carolo in it alla digna trophaea tuli .
nunc me huc fata vocant, ac commoda funera condunt
in Betegvm cum spe, cumqz; quiete, fide.
naam: Heemstra, Aukje Feies van
sterfjaar: 1428
godsdienst: rooms
aant.: waarschijnlijk dochter van Feie van Heemstra
echtgenoot: geh. Martena, Doeke Sietses van
Wapen: wapen0693

commentaar
boeknummer: 270

idem
naam: Harinxma thoe Heeg, Epe Harings van
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Haring van Harinxma en Jelkje; overleden voor 1447
echtgenoot: geh. Heemstra, Jitske van
Wapen: wapen0694

commentaar
boeknummer: 270

idem
naam: Heemstra, Jitske van
godsdienst: rooms
echtgenoot: geh. Harinxma thoe Heeg, Epe Harings van
Wapen: wapen0695

commentaar
boeknummer: 270

idem
naam: Kee, Epe Jarigs van
geboortejaar: 1403
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1403; overleden na 23 maart 1453
echtgenoot: geh. 1428 Hottinga, Fokeltje Goslings van
Wapen: wapen0696

commentaar
boeknummer: 270

idem
naam: Hottinga, Fokeltje Goslings van
geboortejaar: 1405
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1405; dochter van Gosling van Hottinga en Anskje Juws van Juwinga
echtgenoot: geh. 1428 Kee, Epe Jarigs van
Wapen: wapen0697

commentaar
boeknummer: 270

idem
naam: Aylva, Douwe Tjeerds van
sterfjaar: 1481
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Tjaard Epes van Aylva en Swobke van Juwsma; nam de naam van zijn vrouw aan
echtgenoot: geh. Sjaarda, Edwer Sikkes
Wapen: wapen0698

commentaar
boeknummer: 270

idem
naam: Sjaarda, Edwer Sikkes
sterfdatum: 8-11-1510
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Sikke van Sjaerda en Botje van Hobbema
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Aylva, Douwe Tjeerds van
Wapen: wapen0699

commentaar
boeknummer: 270

idem
naam: Hambach, Anna
geb.datum: 12-11-1588
sterfdatum: 5-9-1667
aant.: geb. te Keulen
echtgenoot: geh. Valckenier, Petrus
Wapen: wapen0700

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1849

commentaar

D.o.m. Anna Hambach vidua Petri Valckenier nata ao 1588 12 nov col. agr. denata Ao 1667 5 sep. aet an 78 [men?] 9 die 23 heic sepulta Ioh. Valckenier s.th.d. et pr... t matri moestus P.
naam: Valckenier, Petrus
geboortejaar: 1586
aant.: geb. rond 1586
echtgenoot: geh. Hambach, Anna
Wapen: wapen0701

commentaar
boeknummer: 1849

idem
naam: Valckenier, Johannes Petrus
Wapen: wapen0701

commentaar
boeknummer: 1849

idem
naam: Rienkje Krijns
geb.datum: 24-7-1581
sterfdatum: 5-8-1581
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0702

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1674

commentaar

Ao 1573 de 15 iulij sterf de eersame Iohanes Gerritzo Fogelsang olt 45 iaer

Ao 1571 de 7 februarij sterf Marij Baucke d Ioes Gerri[ts] wijf

Ao 1590 de 6 iunius sterf de eersame ma Krijn Wijtse zo

Ao 1581 de 26 september sterf Maijke Krijns dochter olt 5 iaer

Ao 1581 de 5 augusti sterf Rincke Krijns dochter old 12 daeghen

De have des levens heb ick ghefonde
doer die wreetheit des doots zyn v'gaert
met Chro diet leve is voer ons ghesonde
my lichae tot v'rysenis hier wort bewaert

Q W
naam: Maaike Krijns
sterfdatum: 26-9-1581
geboortejaar: 1576
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0702

commentaar
boeknummer: 1674

idem
naam: Krijn Wietses
sterfdatum: 6-6-1590
aant.: geh. Tjamkje Fogelsangh
Wapen: wapen0702

commentaar
boeknummer: 1674

idem
naam: Fogelsangh, Johannes Gerrits
sterfdatum: 15-7-1573
geboortejaar: 1528
aant.:
echtgenoot: geh. Marijke Baukes
Wapen: wapen0703

commentaar
boeknummer: 1674

idem
naam: Klaas Jelles
Wapen: wapen0704

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 7917

commentaar

... .4 ianuari sterf ... ma Claes Ielle[s] ... eren Ant ... ..neker ...
naam: Hoxwier, Aesge Aesge Hectors van
sterfjaar: 1550
godsdienst: rooms
aant.: overl.1549/1550; grietman Franekeradeel
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Herema, Edwer Gerrolts van
Wapen: wapen0705commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1651

commentaar

Int iaer M[VC?]... t ... Aesgo van Hoxvi ol...
naam: Gatse
sterfjaar: 1555
godsdienst: rooms
aant.: schrijver
Wapen: wapen0706

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1662

commentaar

Gathio Caesaris avist ... ci notarius scriba senatus Franequeransis in festo visitationis Mariae hac

vita excessit

G P
naam: Camminga, Rienk Franses van
sterfdatum: 8-3-1598
aant.: zoon van Frans van Camminga en Fetje Siebrens van Stinstra; geh. Margaretha van Botnia
Wapen: wapen0707

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1697

commentaar

Claes Ielles 1602

Int iaer ons her 1598 de 8 marty sterf de edele erentvheste Rienck va Camminga

Quis cubet hic si forte rogas uno accipe verbo,
Et cui tuta fides, nobilis ille fuit.
Indole praeclara, magno de stemmate, sed quae
Rarae virtutes undique condecorant,
In dominum sincerus amor, custodia recti,
In patriam et pressos praestita sponte fides.

Zijn overleden den 8 september 1806 de juffer Iacoba Iohanna Iakles, dochter van Pier Iakles en Alida Brouwer van Bolsward, oud ruim 16 jaren
naam: Hania, Dije Wigles van
sterfdatum: 2-3-1612
aant.: zoon van Wigle van Hania en Riemkje van Pybema
echtgenoot: geh. Hettinga, Sieuwke Tietes van
Wapen: wapen0157commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1991

commentaar

MDCCXXVII
Hoog edel geboren freulijn Juliana Tecula van Donia overleet op't huijs te Friens den 3 september 1727 old in't 39ste jaer
obiit den 3 september

Donia Sytzama
Goslinga Beslinga

Roorda Aernsma
Hoitema Loo

Hania Jeltcama
Hettinga Aijsma

Scheltema Wijckel
Aijlva Bootsma
naam: Hettinga, Sieuwke Tietes van
sterfdatum: 29-6-1598
aant.: dochter van Tiete van Hettinga
echtgenoot: geh. Hania, Dije Wigles van
Wapen: wapen0156commentaar
boeknummer: 1991

idem
naam: Scheltema, Sieds Scheltes van
sterfdatum: 12-11-1611
geboortejaar: 1552
aant.: geb. rond 1552; zoon van Schelte van Scheltema en Ursel van Herckema; 1569 student Heidelberg
echtgenoot: geh. Aylva, Tjemkje Franses van
Wapen: wapen0710

commentaar
boeknummer: 1991

idem
naam: Aylva, Tjemkje Franses van
sterfdatum: 16-7-1615
geboortejaar: 1554
aant.: geb. rond 1554; dochter van Frans van Aylva en Rixt van Unia
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Scheltema, Sieds Scheltes van
Wapen: wapen0711

commentaar
boeknummer: 1991

idem
naam: Velsen, Johannes Benedictus van
sterfdatum: 8-3-1681
geboortejaar: 1645
aant.: geb. rond 1645; geh. 1 1670 Anna van Scheltinga; geh. 2 1678 Juliana Magdalena van Jeltinga; officier
echtgenoot: geh. 1678 Jeltinga, Juliana Magdalena van
Wapen: wapen0189commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 3056

commentaar

Weleedel gebooren vrouw mevrou Juliana Maagdalena van Jeltinga weduwe wiellen de heer Johannes van Velsen lut. corl. van een regemendt te voet out 48 jaer obiit den 18 december 1702
naam: Aernsma, Christoffer Alberts van
geboortejaar: 1535
sterfjaar: 1597
aant.: geh. 1 Tietje Pieters; geh. 2 Margaretha van Loo; raad van state
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Loo, Margaretha Boudewijns van
Wapen: wapen0713

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1989

commentaar

MDCC XXVI
De hoogh edel gebooren freulijn Anna Jacoba Harmina van Sijtzama overleden op 't slodt tot Friens den 24 september 1726
Obiit den 24 september

Sytzama
Beslinga

Aernsma ...
Loo Doornick

Jeltcama Hemert
Aijsma Schwijftein

Wijckel Coenders
Bootsma De Geijer
naam: Loo, Margaretha Boudewijns van
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Aernsma, Christoffer Alberts van
Wapen: wapen0714commentaar
boeknummer: 1989

idem
naam: Jeltinga, Gatse Wiebes van
geb.datum: 6-1-1563
sterfdatum: 11-3-1617
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Aysma, Jeltje Doekes van
Wapen: wapen0715

commentaar
boeknummer: 1989

idem
naam: Aysma, Jeltje Doekes van
geboortejaar: 1565
sterfjaar: 1637
aant.: geb. rond 1565; dochter van Doeke van Aysma en Tjitske van Tjessema
echtgenoot: geh. Jeltinga, Gatse Wiebes van
Wapen: wapen0716

commentaar
boeknummer: 1989

idem
naam: Wyckel, Pieke Idses van
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Ids Piekes van Wyckel en Tjamk van Wyckel; overl. na 1636
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Bootsma, Baukje Epes van
Wapen: wapen0717

commentaar
boeknummer: 1989

idem
naam: Bootsma, Baukje Epes van
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Epe van Bootsma en Rinske van Aesgama
echtgenoot: geh. Wyckel, Pieke Idses van
Wapen: wapen0718

commentaar
boeknummer: 1989

idem
naam: Aylva, Ernst Douwes van
sterfdatum: 28-11-1627
geboortejaar: 1548
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Douwe van Aylva en Froukje van Mockema; geh. 1 Ietje Bokkes van Heerma; geh. 2 Aaltje van Ockinga; grietman Oostdongeradeel 1586-1627
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Herema, Ietje Bokkes van
Wapen: wapen0719

commentaar
vindplaats: in de kerk bij het orgel
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Ternaard
boeknummer: 8136

commentaar

Aylva Meckama
Heerma Feitsma

Mockema Grombach
Rennerda Mellema

Thiema Fuchx
Hania Martena

Foppinga Starkenborch
Camstra Siersma

Meckama Unia
Dekama Tamminga

Starkenborch Iuckama
Lauckema Sickinga

Eernsma Wata
Hottinga Ripperda

Bolta Aesgama
Minnema Gisens
naam: Meckama, Hessel Sippes van
sterfdatum: 17-1-1586
aant.: ook Piebe; gesneuveld tijdens veldslag Boksum
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Feytsma, Hiske Hessels van
Wapen: wapen0720

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Herema, Ietje Bokkes van
sterfdatum: 9-12-1596
geboortejaar: 1550
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1550; dochter van Bokke van Herema en Wietske van Rennarda
echtgenoot: geh. Aylva, Ernst Douwes van
Wapen: wapen0721

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Feytsma, Hiske Hessels van
sterfjaar: 1603
aant.: overl. 1603
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Meckama, Hessel Sippes van
Wapen: wapen0722

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Mockema, Froukje Ernsts van
aant.: geb. voor 1527, overl. na 1580; geh. Douwe van Aylva
Wapen: wapen0723

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Rennarda, Wietske Abes van
aant.: dochter van Abe van Rennarda en Ietje van Rinia; geh. Bokke van Herema
Wapen: wapen0724

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Grombach, Amerentia Fritses van
sterfdatum: 14-6-1608
godsdienst: hervormd
aant.:
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Meckama, Sippe Piebes van
Wapen: wapen0725

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Mellama, Lutske Poppes van
sterfdatum: 25-10-1580
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Poppe van Mellema en Eets van Gauckema
echtgenoot: geh. Feytsma, Hessel Ruurds van
Wapen: wapen0726

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Thema, Ulbet Ulbes
sterfdatum: 24-3-1532
godsdienst: rooms
aant.: overlijden 1542 in Adelsboek
echtgenoot: geh. Aylva, Tjaard Epes van
Wapen: wapen0727

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Hania, Ietje van
aant.: ook Rinia
Wapen: wapen0728

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Martena, Lucia Hessels van
geboortejaar: 1488
sterfjaar: 1561
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1488
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1511 Grombach, Frits Carls van
Wapen: wapen0729

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Foppinga, Anna Hessels van
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Hessel van Foppinga en Froukje van Eminga
Wapen: wapen0730

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Camstra, Aukje Wigles van
sterfdatum: 22-2-1550
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Wigle van Camstra en Eelkje van Jelmera
echtgenoot: geh. Herema, Siebrand Ages van
Wapen: wapen0731

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Tjaarda van Starkenborg, Sjoukje Worps
sterfdatum: 10-3-1535
geboortejaar: 1504
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Worp Tjaarda van Starkenborg en Eva Gaykema
echtgenoot: geh. Meckama, Piebe Feies van
Wapen: wapen0732

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Meckama, Feie Piebes van
sterfdatum: 17-1-1577
godsdienst: rooms
aant.: overl. onzeker
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Unia, Iebeltje Juws van
Wapen: wapen0733

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Unia, Iebeltje Juws van
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Meckama, Feie Piebes van
Wapen: wapen0734

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Dekema, Sikke Sikkes van
sterfdatum: 29-3-1625
geboortejaar: 1548
aant.: zoon van Sikke van Dekema en Lutske van Liauckema; doctor; hoveling
echtgenoot: geh. Tamminga, Helena Onnes
Wapen: wapen0298commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Tamminga, Helena Onnes
sterfdatum: 28-7-1620
geboortejaar: 1555
aant.: dochter van Onno van Tamminga en Truda Johannes van Sickinghe
echtgenoot: geh. Dekema, Sikke Sikkes van
Wapen: wapen0736

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Juckema, Aaltje Ritskes van
sterfjaar: 1551
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Unia, Juw Aukes van
Wapen: wapen0737

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Liauckema, Lutske Sikkes van
geb.datum: 28-6-1569
aant.: dochter van Sikke van Liauckema en Iemkje Franses van Minnema; geh. Sikke van Dekema
Wapen: wapen0738

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Sickinga, Trude van
aant.: geh. Onne van Tamminga
Wapen: wapen0739

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Eernsma, Tietje
aant.: geh. Feie van Meckema
Wapen: wapen0740

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Bolta, Graats Tjallings
Wapen: wapen0741

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Walta, Anskje van
Wapen: wapen0742

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Aesgama, Sietske Douwes van
sterfdatum: 3-2-1535
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Douwe Siebrens Baarda en Tietje van Hemmema
echtgenoot: geh. Juckema, Ritske Ritskes van
Wapen: wapen0743

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Hottinga, Catharina Jarigs van
sterfdatum: 15-5-1539
geboortejaar: 1451
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1451; dochter van Jarig van Hottinga en Swobke van Sjaarda
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Dekema, Juw Hettes van
Wapen: wapen0580commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Minnema, Iemkje Franses van
sterfdatum: 14-12-1557
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Liauckema, Sikke Scheltes van
Wapen: wapen0745

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Ripperda, Helena Peters
aant.: geh. Abel Tamminga
Wapen: wapen0746

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Gijsens, Anna Harmens
Wapen: wapen0747

commentaar
boeknummer: 8136

idem
naam: Hottinga, Douwe Johannes van
sterfjaar: 1662
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Johannes van Hottinga en Catharina van Eelsma; grietman 1610 - 1661
echtgenoot: geh. Sixma, Sietske Tjallings van
Wapen: wapen0748

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Rauwerd
boeknummer: 5558

commentaar

MDCCLXVIII

Eysinga Eysinga Eysinga Hiddema

Heemstra Bannier Aysma Osenga

De hoog wel geboren heer Tialling Edo Iohan van Heringa van Eysinga , grietman over Rauwerderahem en meesterknaap van 't jagtgerigte in Vriesland, oud 47 jaar 8 maanden 21 dagen

Humalda Meckema Hottinga Sixma

Burmania Ockinga Camminga Grovestins
naam: Sixma, Sietske Tjallings van
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Hottinga, Douwe Johannes van
Wapen: wapen0749

commentaar
boeknummer: 5558

idem
naam: Humalda, Frans Sjuks van
sterfdatum: 3-8-1621
geboortejaar: 1580
aant.: zoon van Sjuk van Humalda en Franske van Groestera; officier
echtgenoot: geh. Osinga, Tjimkje Seerps van
echtgenoot: geh. Meckama, Iebeltje Piebes van
Wapen: wapen0750

commentaar
boeknummer: 5558

idem
naam: Meckama, Iebeltje Piebes van
sterfdatum: 3-1-1662
geboortejaar: 1589
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Humalda, Frans Sjuks van
Wapen: wapen0751

commentaar
boeknummer: 5558

idem
naam: Ockinga, Wikje Watses van
aant.: dochter van Watse van Ockinga en Saapke van Burmania
Wapen: wapen0752

commentaar
boeknummer: 5558

idem
naam: Grovestins, Lutske Idserts van
doopdatum: 30-1-1614
geboortejaar: 1614
godsdienst: hervormd
aant.: ged. Engelum
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1638 Camminga, Taeke Sikkes van
Wapen: wapen0753

commentaar
boeknummer: 5558

idem
naam: Sytzama, Douwe Piers van
sterfdatum: 5-7-1607
geboortejaar: 1548
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Pier van Sytzama en Rienk Douwes Douwema
echtgenoot: geh. Beslinga, Jetske Andries van
Wapen: wapen0754

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1993

commentaar

De hoog wel gebooren gestrenge heer jr Pyrrhus Wilhelmus baron van Sytzama heer van Bellingweer cum annexis gedeputeerde wegens de provintie van stad en lande ter vergadering van haar hoog mog: de heeren Staaten generaal der verenigde Neederlanden etc: etc: etc: obiit int Haage den 26 april 1759 rust hier tot Friens oud in't 71 iaar

h:w:g: br vrouwe Ebella Iuliana Aebinga van Humalda zyn h: w: g: br eerste gemalin obiit op Beslinga Staate te Friens d' 17 iuny 1730 rust tot Dronrijp aetatis suae 24

h: w: g: br vrouwe Geertruyd Fuck van Burmania douariere iarges vrouwe van Bellingeweer etc. etc. syn h: w: g: br tweede gemalinne obiit de 21 augusty 1738 op Tamminga borg te Bellingweer rust aldaar aetatis suae 33

Sytzama Beslinga
...
naam: Beslinga, Jetske Andries van
sterfdatum: 24-12-1616
geboortejaar: 1550
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1550; dochter van Andries van Beslinga
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Sytzama, Douwe Piers van
Wapen: wapen0755commentaar
boeknummer: 1993

idem
naam: Massius, Jacob
sterfdatum: 8-8-1663
geboortejaar: 1632
Wapen: wapen0756

commentaar
vindplaats: kerk afgebroken; nu buiten
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Heerenveen
boeknummer: 2727

commentaar

P.M.S. d. Iacobi Massisii huius dum viveret, ecclesiae pastoris vigilantissimi, dilectissimi, obiit VIII kal. prid. non. aug; aerae Christ. MDC LXIII, aetat [X?] XXI minist/ VII, praematura morte, proh dolor!

Gragi, amicis, bonis,
erepti et longi[ori?]
si Deo visum, vita
dignissimi
[bea?]ti mortui qui in Domino
moriuntur
naam: Tiara, Tjeerd Johannes van
geb.datum: 14-9-1560
sterfdatum: 22-10-1618
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Johan van Tiara en Ena Pieters Heixan; adv. in 1581; doctor
echtgenoot: geh. Buigers, Ietje Jans van
Wapen: wapen0757

commentaar
vindplaats: muursteen slotpoort
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beers
boeknummer: 7185

commentaar

T. Tyara I. Buygers
naam: Buigers, Ietje Jans van
geb.datum: 7-3-1554
sterfdatum: 11-4-1599
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Jan van Buygers en Reynsck van Auckama
echtgenoot: geh. Tiara, Tjeerd Johannes van
Wapen: wapen0758

commentaar
boeknummer: 7185

idem
naam: Wyckel, Bauke Hanses van
sterfdatum: 23-12-2009
geboortejaar: 1577
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1577;
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Agricola, Grietje Johannes
Wapen: wapen0759

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wijckel
boeknummer: 7788

commentaar

Anno 1640 den 23 december is in den heere gerust den duechtsame Baucke Hans soon van Wyckel ende leit hier begraven
naam: Stellingwerf, Andries Frederiks
sterfdatum: 9-2-1640
geboortejaar: 1589
godsdienst: hervormd
aant.: adv. 1612, notaris in 1632
echtgenoot: geh. Jetske Ieges
Wapen: wapen0760

commentaar
vindplaats: van het kerkhof; nu in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Nicolaasga
boeknummer: 6109

commentaar

Ao 1640 den 9 febrivari is in den heere gerust de eersamen Andrias Fredrici [Ste]llinwarf notaris publicq advocat voor Doniwarstal alhier begraven

Den 7 september 1665 is in den heere gerust Ietske Ieges dochter olt 63 iaeren wedu van w. Andreas Frederici en leit alhier begraven
naam: Jetske Ieges
sterfdatum: 7-9-1665
geboortejaar: 1602
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Stellingwerf, Andries Frederiks
Wapen: wapen0761

commentaar
boeknummer: 6109

idem
naam: Zandstra, Jacob
sterfdatum: 30-5-1689
geboortejaar: 1647
aant.: equipagemeester
echtgenoot: geh. Klempenhof, Aaltje
Wapen: wapen0762

commentaar
vindplaats: grote kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 2484

commentaar

Hoc tumulo conditus est dominus Jacobus Zanstra dum vivirat nobilis potentis collegiu maritimiin Vrisia navium structura prefectus primarius obiit die 30 en may 1689 aetatis suae anno 42 lo
naam: Nollides, Jan Nolles
sterfdatum: 10-9-1741
geboortejaar: 1678
godsdienst: hervormd
aant.: geh. Aafke Vosma; burgemeester
Wapen: wapen0763

commentaar
vindplaats: grote kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 2551

commentaar

J N N

Anno 1741 den 10 september is overleeden de heer Ian Nollides oud burgermeester deser steede in't 64ste iaar zyns ouderdom en is hier begraven

Ao 1790 d 9 7br is overleeden de hr Johannes Nollides oud [65?] jaaren & ruim 5 maanden & ligt hier begraven

Den 9 dec 1812 is overleeden Tamara Margareta Andreae wed Nollides oud 19 jaaren en 10 maanden en ligt alhier begraven
naam: Loë, Hendrikje van
sterfdatum: 3-2-1683
geboortejaar: 1639
godsdienst: hervormd
aant.: dochter burgemeester van Coevorden
echtgenoot: geh. 1661 Idsinga, Matthijs Alefs van
Wapen: wapen0138commentaar
vindplaats: grote kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 7243

commentaar

1712 2 dec sterft den weled: heer Mathys van Ids... deputr staet van Friesland ... is hier begraven

Den 3 feb: 1683 sterf iuffr Hendrina van Loo de huisvrou van d' e Mathys van Idsinga secret ... Barradeel en hopman collonel in Harlingen olt 44 iaer en hier met 5 van haer kinders begraven
naam: Stansius, Theodorus Maurits
sterfdatum: 4-10-1705
geboortejaar: 1629
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1629; zoon van Maurits Jacobs Stansius; stud. in 1650; gedeputeerde staat tot 1703; raad ter admiraliteit; stadssecretaris; burgemeester
echtgenoot: geh. 1661 Clingbijl, Anskje Johannes
Wapen: wapen0765

commentaar
vindplaats: grote kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 7242

commentaar

De ed. heer Theodorus Stansius oude staat gener. der ver... een... gecommitteerde raat ter admirte in Harlingen voor de 5 mael gedesigneerde gedep. staat van Frieslandt en regeren burgemr der stadt Harlin oud 76 iar

D ede iuffrou Anskjen Clinkbyl de huisvrouw van d' heer Th[eodorus] Stan[sius] mr der stadt Harlingen oud 18 3/4 iaar en zyn hier begraven
naam: Frankena, Knierke Frankes van
sterfdatum: 4-9-1694
geboortejaar: 1627
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Franke Reinders Frankena en Antje Hanses
echtgenoot: geh. 1649 Idsinga, Sake Alefs van
Wapen: wapen0766

commentaar
vindplaats: grote kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 2493

commentaar

Idsinga Franckena

Den 24 martii 1697 stierf den edel[e] hr Saco va Idsinga oud gedeputeer: staet van Frieslant ook raed en adut: fiscaal int collegie ter admiralt tot Harlingen oud 69 1/2 iaer en is hier begraven

Den 4 7ber 1694 sturf den deuchtrycken iuffr Coenira van Franckena de huisvrou van d'heer Saco van Idsinga mede gedeputeerde staet van Frieslant oud 67 iaren en is hier begraven

Idsinga Franckena
naam: Idsinga, Sake Alefs van
sterfdatum: 24-3-1697
geboortejaar: 1627
godsdienst: hervormd
aant.: gedeputeerde staat; kerkvoogd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1649 Frankena, Knierke Frankes van
Wapen: wapen0767

commentaar
boeknummer: 2493

idem
naam: Stania, Lutske Jeppes
sterfdatum: 3-6-1559
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Jeppe Stania en Margaretha van Heemstra
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Botnia, Jarig Tjallings van
Wapen: wapen0768

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dronrijp
boeknummer: 1308

commentaar

Camminga Stinstra
Botnia Stania
Douwema Latsma
Mockema Tiaerda

Int iaer ons heere 1615 de 17 septembr sterf d ... en erenphs Jarich v Camminga ...

Ao 1630 de 27 augusty sterf de [ee]rbare ir Ietske va Mockema sin wyf out 44 iaer

Ex Cammingana prognatus stirpe Iarichus
Summa inter opes integritatus omaris
Qui summum ingenua numen pietate colebat
Quod mortale suit deposuit tumulo hoc
Verum lethaeo palrie viduata sepulchro
Pars melio sedes incolit aethereas

[Hoog] wel geb: [iu]ffer Maria van Hiemstra geb. den 16 aug: 1697 ges: den 28 nov: 1716

[Hoog] wel geb: [h]eer Iohannis van Grovestins maioor en ritmeester eerste ...de . man van haar ... geb: den 6 aug: 1686 ges: den 16 feb: 1717
naam: Douma van Oenema, Uilke Douwes van
sterfdatum: 5-2-1555
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Douwe Uilkes Douma van Oenema en Jeltje Hessels van Jongema
echtgenoot: geh. Latsma, Jetske Abes van
Wapen: wapen0769

commentaar
boeknummer: 1308

idem
naam: Johannes Hilbrands
sterfdatum: 1-11-1617
geboortejaar: 1551
godsdienst: hervormd
aant.: geh. Marie Pieters; dominee
Wapen: wapen0770

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dronrijp
boeknummer: 1319

commentaar

... de ... in clause resonans obdiscu an
...fat habere caput
qui multos ouium heic .. custos feliciter annos
Christi qui fide fortis athleta fuit
com bis terna senex et sexagesima vidit
solstitia extremum sustinet ille diem

Ao 1617 de 1 novembr sterf de eersame en welgeleerden Johannes Hilbrandt dienaer des godtlycken woordts op Dronryp olt 66 iaer hier begr[aven]
naam: Loo, Cornelia Hester Arends van
geb.datum: 14-8-1687
doopdatum: 21-8-1687
sterfdatum: 4-12-1687
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Arend van Loo en Hiske Hester van Aylva;
Wapen: wapen0771

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dronrijp
boeknummer: 1336

commentaar

Ao 1687 den 4 december sterf iuffr Cornelia Hester van Loo out sesthien weecken ende leit hier begraven
naam: Reneman, Frederik Zacharias Rinderts
geb.datum: 30-3-1776
doopdatum: 8-5-1776
sterfdatum: 8-6-1866
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Rinnert Reneman en Agatha Catharina van Colde; stud. Groningen 1796; advocaat 1804
Wapen: wapen0772

commentaar
vindplaats: geboortepenning
type: Penningen
bron: Over den oorsprong en het belang van familiepenningen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9078

commentaar

Ao 1776 den 30 maart is geboren Fraedrik Zaccharias Reneman
naam: Reneman, Ida Jouwerke Rinderts
geb.datum: 7-11-1770
doopdatum: 25-11-1770
sterfdatum: 2-7-1863
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Rinnert Reneman en Agatha Catharina van Colde
Wapen: wapen0773

commentaar
vindplaats: geboortepenning
type: Penningen
bron: Over den oorsprong en het belang van familiepenningen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9077

commentaar

Ao 1770 den 7 november is geboren Yda Jouwerke Reneman
naam: Foeckama, Wiebe Hoites
sterfdatum: 6-6-1641
geboortejaar: 1619
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0774

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Folsgare
boeknummer: 1588

commentaar

Anno 1618 den negentienden dach des maents augusti is in den here gerust Wlbe Hoite z leit hier begraven

Anno 1641 den 6 iunius is i[n] den heere gerust den eersame Wybe Hoites olt 22 iaer en 7 manten ende leijt hier begra[ven]
naam: Foeckama, Ulbe Hoites
sterfdatum: 19-8-1618
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0774

commentaar
boeknummer: 1588

idem
naam: Foeckama, Hoite Wiebes
sterfdatum: 11-7-1661
geboortejaar: 1585
aant.: zoon van Wiebe Ulbes Foeckama en Rinskje Hoites; dijksgedeputeerde; rechter; belastingontvanger
Wapen: wapen0775

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Folsgare
boeknummer: 6020

commentaar

Anno 1661 den 11 iulij is in den heere godtsalichlijck ontslapen Hoite Wybes Foeckama in leven mede rechter dijx-gedeputeerde van Wijmbritseradeel ende ontfanger dorprechter in den dorpe [F]olsgara out int 77 iaer en leijt alhier begraven
naam: Stellingwerf, Pier Johannes
sterfdatum: 17-3-1656
geboortejaar: 1588
godsdienst: hervormd
aant.: dominee
echtgenoot: geh. Antje Barteles
Wapen: wapen0776

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 5030

commentaar

Ao 1626 de 10 marty sterf de eerbare A[nti]e Barteles d huisvrou van Pierius Ioannis olt 33 iaeren

Ao 1656 de 17 marty is in de heere ontslape de godsalige welgeleer do Pierius Ioannis Stellingwerf bedienaer des h. evangelyums in Osterlittens out int 67 iaer en is hier begraven

... 29 apr... 16.. ... alhier be[gra]ven

Esa 57 d. rechtveerdigen gaen in vrede en rusten in haer slaepsteden

Anno 1680 den .. ...ber sterf ... Piers ... ende leit ... begraven

Anno 1662 ? den 30 october stierf ... en Piers... 45 iaer ... begraven
naam: Antje Barteles
sterfdatum: 10-3-1626
geboortejaar: 1592
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Stellingwerf, Pier Johannes
Wapen: wapen0777

commentaar
boeknummer: 5030

idem
naam: Renske Piers
echtgenoot: geh. Stellingwerf, Pier Johannes
Wapen: wapen0778

commentaar
boeknummer: 5030

idem
naam: Adger Romkes
sterfdatum: 15-3-1605
aant.:
echtgenoot: geh. Sieuwke Sjoerds
Wapen: wapen0779

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 5026

commentaar

Ao 1605 de 15 marti sterf de eersame Aedger Romkes & mede rechter v. Baerderadeel

Ao 1610 de 4 may sterf d'eerbare Siuke Siurdts dor syn wyf

Anno 1665 den 6 april is alhier begraven Sipke Cornelis Boorn out ontrent 30 ia:
naam: Froukje Broers
sterfdatum: 24-10-1641
geboortejaar: 1597
aant.:
echtgenoot: geh. Boetius, Johannes
Wapen: wapen0780

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Witmarsum
boeknummer: 6893

commentaar

Ao 1624 den 20 october is in den heere ontslapen den godtsalige en welgeleerde Iohannes Boety dienaer des goddelicken woorts in de dorpe Witmaersum em leyt hier begraven

Ao 1641 de 24 8b is seer christelyc in de heere ontslapen Frouckie Broers oldt sijnde in het 43 iaer ende verwacht alhier met haere man de saelighe opstandinghe
naam: Aylva, Wiskje Tjaards van
sterfdatum: 2-2-1606
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Tjaard van Aylva en Rints van Galama
echtgenoot: geh. Herema, Epe Gerrolts van
echtgenoot: geh. Wynia, Keimpe Deitses van
Wapen: wapen0781

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Witmarsum
boeknummer: 6890

commentaar

Ao 1606 de 2 february sterf de edele deuchtsame .. Wisck va Aylva wedue va de edelen en ... ige Kempo va Winie en Epo van Heerma
naam: Aggama, Alef Pieters van
sterfdatum: 27-1-1572
aant.: geh. Ienske Epes van Aylva
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0782

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Witmarsum
boeknummer: 6877

commentaar

P C

Ao 1572 de 27 ianuarius sterf de eedelen en eerentphesten Aelf van Aggama

Ao 1587 de 4 febr sterf de eedele eerbar iur Sijt van Aggama syn suster

Hier leit begraven de eedele eerentfeste Pieter va Ballen

Die eedele eerbare iuffrou Ietske van Ballen syn suster
naam: Unia, Auke Tjerks van
sterfdatum: 26-1-1596
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjerk van Unia en Uilkje Bouwes
echtgenoot: geh. Aukje Hobbes
Wapen: wapen0783

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 5022

commentaar

Ao 1596 de 26 ianuary sterf de erentveste Auke van Wnia

Ao 16.8 den .3 ianuary sterf de eerbare Auck Hobbe dochtr syn wyf

Ao 1662 den 11 febr sterf den eersamen Ielle Fopma out 61 iaer
naam: Aukje Hobbes
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Unia, Auke Tjerks van
Wapen: wapen0784

commentaar
boeknummer: 5022

idem
naam: Fopma, Jisseltje Jilderts
sterfdatum: 6-9-1656
geboortejaar: 1572
aant.: geb. rond 1572; dochter van Jildert Fopma en Foekje
echtgenoot: geh. Fopma, Hessel Jelles
Wapen: wapen0785

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 5033

commentaar

... [den] eersame Hessel Ielles Fopma ontfanger tot Osterl. oud 87 iaer

Ao 1656 de 6 septemb: sterf de eerbare Ieslick Fopma de huys vrou van Hessel Iel[les Fopma] ...

... eersame Frans ...int 33 iaer ...

... Fopma out 45 weken

... Fopma out int 4 iaer

... eerbare Iesk ... .s oudt ontrent ...
naam: Fopma, Jildert Hessels
sterfdatum: 5-2-1670
geboortejaar: 1604
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Reen, Antje Franses
Wapen: wapen0786

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 5036

commentaar

Anno 1670 de [5] february is in den heere gerust den eersamen Ieldert Fopma in leven ontfanger den dorpe Osterl. out int 66 iaer ende leit hier begraven

Anno 1676 den 1[8] february is in den heere gerust de eerbare Antie Rheestra de huysvrou van Ieldert Fopma out ontrent 57 iaer ende leit hier begraven
naam: Wiarda, Abel Wierds
doopdatum: 27-2-1724
geboortejaar: 1724
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Oosterlittens; gecommitteerde ten landsdage; secretaris
echtgenoot: geh. 1751 Hoitinga, Arendje Sjoerds
Wapen: wapen0787

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 5020

commentaar

Ao 1575 de 27 ianuary sterf de eersamen Iettze Doecklezo

Ao 1590 de 17 decembris sterf die eerbare His Ruirdts Adama dr zij wijf

Ao 1524 sterf de eersame Doeckle Wybezoe

Ao 1623 de 18 ianuarii sterf de eersame Ruyrdt Yetsis Adama olt ontrent 73 iaer

Ao 1670 den 17 sept sterf de eerbare deugtsame Meinske Haies dr in leven huisvrou van Hessel Fopma olt int 29 iaer

Under deeze steen zijn begraven de nagenoemde kinderen van Ab Wiarda secretaris van Baarderadeel en An Hoytinga egtelieden tot Oosterlittens woonagtig als. Wierd Wiarda oud 2 dagen en versturven de 5 augusty 1752 Sjoerd Wiarda oud 5 maanden en 5 dagen overleden den 22 may 1754 en Wierd Wiarda oud 3 weeken die in den heere gerust is den 18 october 1757
naam: Hoitinga, Arendje Sjoerds
geboortejaar: 1728
aant.: geb. rond 1728; dochter van Sjoerd Tjerks Hoitinga en Riemkje Jans Lunia
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1751 Wiarda, Abel Wierds
Wapen: wapen0788

commentaar
boeknummer: 5020

idem
naam: Hettinga, Idsert Antonius van
sterfdatum: 21-2-1695
geboortejaar: 1663
aant.: zoon van Antonius van Hettinga en Christina van Albada; officier
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0789

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 5038

commentaar

Jor: Idzert Albada van Hettinga, luijtenant van een compagniet voet-knechten aetatis tuae 32 iaeren obyt den 21 febr. 1695
naam: Hettinga, Nicolaas Antonius van
sterfdatum: 27-9-1664
aant.: zoon van Antonius van Hettinga en Aafke Tjalkes; geh. Margaretha Sjoerds Sprong; officier
Wapen: wapen0790

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 5035

commentaar

Jr. Nicolaes van Hettingha olde cappitein luitenant over in compagnije te voet obijt den 27 septe 1664
naam: Reddingius, Jodocus
geboortejaar: 1566
sterfjaar: 1642
godsdienst: hervormd
aant.: geb. te Osnabrugge; geh. 1 Trijntje Laurman; geh. 2 1624 Sijke Wiebes; dominee sinds 1603; overl. na 1641
echtgenoot: geh. 1624 Sijke Wiebes
Wapen: wapen0791

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 5041

commentaar

... onerbringha

Ao 1606 de [2]6 marty sterf den eersame ...

WR
GI

Ao 1670 den 16 ianuarius is gerust Sycke Wibes de huijsfrouw van Iodocus Reddingius en is hier begraven

Ao 1733 s naghs tusschen den 23 en 24 sept is in den heere gerust den eerw: godz. ds. Hugo Laurman bedienaar des Godt: woorts eerst 10 iaer tot Iorwert en daarna 32 iaer in deese gemeente tot Oosterlittens out bina 68 iaaren en leit alhier begraven

Ao 1789 den 18 oct is de eerw. hr Martinus Laurman Hugo filis in leven groot 51 jaaren bedienaar des godl: woorts te Jorwert en daerna ruim 4 jaaren emeritus in den ouderdom van groot 81 jaar en is in den heere gerust en leit hier begraven
naam: Reddingius, Wiebrand Jodocus
geboortejaar: 1626
sterfjaar: 1678
godsdienst: hervormd
aant.: geh.1 1656 Petronella van Brakel; geh. 2 1673 Grietje Sjoerds Hitsma; geh. 3 1676 Geertje Inthiema
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1676 Inthiema, Geertje Foppes van
Wapen: wapen0791

commentaar
boeknummer: 5041

idem
naam: Lycklama a Nijeholt, Swaantje Eises
geboortejaar: 1636
sterfjaar: 1668
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1636; dochter van Eise Liekeles Lycklama a Nijeholt en Tjepke Annes
echtgenoot: geh. Franke Frankes
Wapen: wapen0792

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Peperga
boeknummer: 5362

commentaar

... den 15 februari is in den heere gerust de eerbare Swaentjen Eydtsen Lycklema out omtrent 32 iaren den 17 dito haar dochter S[w]aen i... tatens mede ende leggen alhier onder in een kist begraven
naam: Johannes Martens
sterfdatum: 7-3-1681
geboortejaar: 1606
aant.: ouderling; bijzitter
echtgenoot: geh. Grietje Aukes
Wapen: wapen0793

commentaar
vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oldeberkoop
boeknummer: 4890

commentaar

Int iaer 1681 den 7 marti is inden heere ontslapen Iohannis Marten bysitt: van Stellingwerf Oosteinde en ouderling in Oldeberkoop out ontrent 75 iaaren legt hier begraven
naam: Grietje Aukes
geboortejaar: 1608
aant.: geb. rond 1608; overl. na 1681
echtgenoot: geh. Johannes Martens
Wapen: wapen0794

commentaar
vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oldeberkoop
boeknummer: 4886

commentaar

Int iaer 16.. den ... is in den heere ontslapen Grietie Auckes die naegelaten weduw van de bysitter Iohannes Martens
naam: Kok, Jacob Boeles de
doopdatum: 26-1-1699
geboortejaar: 1699
aant.: overl. voor 1742
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1718 Agema, Grietje Pieters
Wapen: wapen0795

commentaar
vindplaats: wapen boerderij
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hartwerd
boeknummer: 2678

commentaar

J.B.K. G.P.A.

Anno 1735
naam: Agema, Grietje Pieters
doopdatum: 28-9-1702
geboortejaar: 1702
aant.: dochter van Pieter Foppes Agema en Pietje Jacobs Algra
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1742 Swerms, Seerp Stevens
echtgenoot: geh. 1718 Kok, Jacob Boeles de
Wapen: wapen0796

commentaar
boeknummer: 2678

idem
naam: Haersolte, Arend Rutgers van
geboortejaar: 1677
sterfjaar: 1760
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Rutger van Haersolte en Anna Elisabeth van Haersolte; geh. 1700 Riena Allegonda van Camstra; grietman Barradeel 1704 - 1753
Wapen: wapen0797

commentaar
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grafschriften Barradeel
plaats: Oosterbierum
boeknummer: 4982

commentaar

Petrus Overney heeft my gegoten in Leeuwarden 1709
A. v. Haersolte, grietman, A. v. Idsinga kerkv., G. Heinsius v.d.m. Jelle Tjeerds kerkv.
naam: Idsinga, Alef Matthijs van
doopdatum: 3-12-1663
sterfdatum: 4-12-1738
geboortejaar: 1663
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Harlingen; kerkvoogd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1688 Beilanus, Ena Nicolaas
Wapen: wapen0331commentaar
boeknummer: 4982

idem
naam: Heinsius, Gerard Gerards
sterfdatum: 22-4-1736
geboortejaar: 1670
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1 Gesina R.; geh. 2 1725 Anna Margaretha Rinia; geh. 3 Janke Crans; mogelijk zoon van Gerard Heinsius; niet zeker; dominee
echtgenoot: geh. Gesina
echtgenoot: geh. 1725 Rinia, Anna Margaretha Frederiks
Wapen: wapen0329commentaar
boeknummer: 4982

idem
naam: Jelle Tjeerds
godsdienst: hervormd
aant.: kerkvoogd
Wapen: wapen0800

commentaar
boeknummer: 4982

idem
naam: Jongema, Laas Doekes van
sterfdatum: 3-9-1626
geboortejaar: 1546
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Aylva, Lutske Franses van
Wapen: wapen0801

commentaar
vindplaats: memoriesteen, in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dongjum
boeknummer: 1188

commentaar

Piis manibus
Sicconis Goslinga
Qua avitam sui et Cammingami generis no lilitatem generna in dole morum sua vitate pulchra eruditione flagranti in patria mamore sustinuit. decoravit
Agri Franequaerami praetor academicae curandae IV vir. per XLIII annos inter Frisiae et Belgii procerus conspicuus maxumus honores integerimegement vadexercitum
com potistate legatus fortia imperatorum facta magno animo summa virtute secundavit. bello promovendo indefessus institit ut gravissimi bellionere patriam liberaret
inter arma minquam non pacis memor

Qua optaam diu civium votis republiae saluti traeiectino foedere feliciter reddi inter legatu summa ope annixus est. Mox ad Ludovicum XIV oratur extraordinem
Missus antiquam cum Gallorum gente amicitiam restauravit stabilivit. tandem tertia in conventu suessionense legatione functu senex in patriam rediot ubi breu gaudio

Dulcem suorum spem et solatia in lacrymas et suspria vertim placide supremum diem obiit in laribus paterni annum agem LXVII add XII kal oct MDCCXXXI

Triste suis desiderium magnum partens exemplum relinquem

Et Joannae Isabellae baronis Schwartzenberg et Hohenlandsberg quae vetutis maiorum imaginibus et claris animi corporisque dotibus lati digna matrimonio piafilarium quinque superstitum mater
Ipsa maritum superstes luxit eumque non mublis post annis secuta mortalem aeterna vita mutavit add VIII kal febr MDCCXXXV

Parentibus optumis carissimis in aeternam memoriam hoc pietatis monumentum erexevunt filiae generique moerentes

Feddina Sophia a Goslingha Duco Gerold Martena a Burmania coniug. Helena Maria a Goslinga Jarich Georg a Burmania coniug. Anna Iuliana a Goslinga Dodonea Lucia a Goslinga Unico Wilhelm comes a Wassenaer coniug. Agatha Rixtina a Goslinga

Goslinga Siaerda
Aylva Scheltema
Ockinga Kamminga
Burmania Haerda
Kamminga van Ameland Iuvinga
Ockinga Kamminga
Grovestins Kamminga
Iongema Aylva

Schwartzenberg Grombach
Holdinga Roorda
Boselager Guldenpenning
Wadwarden Nidorp
Schwartzenberg Grombach
Holdinga Roorda
Tziaerda toe Sterckenburg Grovestins
Grovestins Heerema
naam: Aylva, Lutske Franses van
geboortejaar: 1545
aant.: overl. na 1580
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Jongema, Laas Doekes van
Wapen: wapen0802

commentaar
boeknummer: 1188

idem
naam: Grovestins, Foppe Idserts van
sterfdatum: 28-5-1607
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Camminga, Joukje Franses van
Wapen: wapen0803

commentaar
boeknummer: 1188

idem
naam: Camminga, Joukje Franses van
aant.: dochter van Frans van Camminga en Joukje Piers van Walta
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Grovestins, Foppe Idserts van
Wapen: wapen0804

commentaar
boeknummer: 1188

idem
naam: Camstra, Goffe Tjallings van
sterfdatum: 27-7-1663
geboortejaar: 1610
aant.: geb. rond 1610
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1634 Juckema, Aaltje Ruurds van
Wapen: wapen0805

commentaar
vindplaats: muur van het oude huis van de tuinman van het vroegere Klein Hermana, Hearewei 8
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Minnertsga
boeknummer: 9110

commentaar

Deui Aihi Auditor Camstra.

Tien Sans Dieu

Kamstra ende Aeltie

Aldie Ficaruni Chetur Quinuni

Anno 1662
naam: Juckema, Aaltje Ruurds van
sterfdatum: 20-8-1703
geboortejaar: 1612
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1634 Camstra, Goffe Tjallings van
Wapen: wapen0806

commentaar
boeknummer: 9110

idem
naam: Harderwijk, J.
aant.: was eind zestiende eeuw dorsprechter in Weidum
Wapen: wapen0807

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Weidum
boeknummer: 9112

commentaar

... Harderwijck en leit hier begraven
naam: Brongersma, Grietje Hilbrands
doopdatum: 11-1-1652
sterfdatum: 5-11-1679
geboortejaar: 1652
aant.: dochter van Hilbrand Brongersma en Antje Dirks
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0808

commentaar
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Menaldum
boeknummer: 9122

commentaar

Ao 1678 den 19 feb: is in den heere gerust den erweer.. .... [Joannis July] .... [predica]nt in Menaldom out 39 iaer en is hier begraven

Ao 1679 den 5 novemb: is in de heere gerust de eerbare en deuchtsame Grietie Brongersma in leven ... van Joannis July out ontrent 28 ... ende leit hier begraven

Laat ...
En ons het eigen ...
... is ons ...
Wij...
naam: July, Johannes Julius
sterfdatum: 19-2-1678
geboortejaar: 1639
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Julius Atzonis; geh. 1 Trijntje Harmens; geh. 2 1669 Grietje Brongersma; dominee; student Franeker 1657
echtgenoot: geh. 1669 Brongersma, Grietje Hilbrands
Wapen: wapen0809

commentaar
boeknummer: 9122

idem
naam: Bruinia, Jorrit Ages
geb.datum: 16-10-1642
sterfdatum: 12-5-1678
godsdienst: hervormd
aant.: geb. te Winsum; gecommitteerde ten landsdage; belastingontvanger
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1662 Ietje Dirks
Wapen: wapen0810

commentaar
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
boeknummer: 9123

commentaar

I A B I D
naam: Ietje Dirks
sterfdatum: 19-1-1693
geboortejaar: 1643
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. 1662 Bruinia, Jorrit Ages
Wapen: wapen0811

commentaar
boeknummer: 9123

idem
naam: Bergsma, Petrus Adrianus Willems
geb.datum: 15-4-1743
doopdatum: 19-4-1743
sterfdatum: 14-10-1824
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Dantumadeel 1782-1795; drost; gedeputeerde staat; dijkgraaf; kerkvoogd; belastingontvanger
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Doitsma, Dodonea Jacoba Jacobs
Wapen: wapen0812

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dantumawoude
boeknummer: 980

commentaar

De welgeboren vrouwe Doedoneia Jacoba Doitsma huisvrouw van den hoogedelen gestrengen heer en mr. Petrus Adrianus Bergsma grietman van Dantumadeel en gedeputeerde staat van de provincie Friesland en dijkgraaf van de Oostdongeradeelster zeedijken geboren den 5 december 1753 te Zwolle en overleden te Dantumawoude den 21 febr. 1794 bijgezet in den grafkelder alhier den 28 dier maand
naam: Juckema, Ruurd Werps van
sterfdatum: 13-11-1639
geboortejaar: 1580
aant.: geb. rond 1580; geh. 1 Edwer Gerrolts Cammingha; geh. 2. Barber Frans Dekema; geh. 3 Maria Siedses van Tjaarda
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Dekema, Berber Franses van
echtgenoot: geh. Tjaarda, Maria Siedses van
Wapen: wapen0813

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1609

commentaar

D. O. M. S.

Douuo a Sijaerda senior ex antiqua Frisiae noilitate oriundus, a Brabantiae duce equestri dignitate ornatus, ac a Frederico IIJ imp: dijnasta Westergoae per publicum diploma declaratus hic quescit; qui uiuus quieuit nunquam obijt anno 1482

cura nob: dni Ruardi a Iuckema Anno 1626
naam: Sjaarda, Douwe Tjeerds
sterfjaar: 1482
godsdienst: rooms
Wapen: wapen0814

commentaar
boeknummer: 1609

idem
naam: Waeijen, Johannes van der
sterfdatum: 4-11-1701
geboortejaar: 1638
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Veth, Cornelia
Wapen: wapen0815

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1884

commentaar

Jelle 16.. Clays

Iohannes van der Waeijen Ioh. filius s.s. theol dr. et professor ordin. ac academiae concionator obiit d. IX decembr anno MDCC XVI aetatis XL

Cornelia Veth conjunx Joh: van der Waeijen obiit 26 aug. anno MDCXCVI, aet LI

Iohannes van der Waeijen s.s. theol dr. et professor ordinarius academiae concionator ac historiographus Frisiae obiit d: IV november anno MDCCI, aet. LXIII et Alet. Ald. van der Wayen ux. d. fr. Gul. Meijers cent in coh praet pr nas araus &c cum quavixit sine querela ob. XXIX jun. MDCCXVII v.a. 32 m.6. ut & cor. libere
naam: Doitsma, Jacob Johannes
sterfdatum: 7-4-1728
geboortejaar: 1644
aant.: promotie Franeker 1664 stud. 1663
echtgenoot: geh. Juckema, Aaltje Wabes van
Wapen: wapen0816

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1916

commentaar

Den 30 april ao 1729 is in den heere gerust de eerbare deughtryke ionge dogter Anna Doitsma oud in haer 43 ste iaar en leit alhier begraven

1697 den 30 nov: is overleden de eerbare Aeltje Juckema huisvrouw van Jacobus Doitsma oud 5[1] iaeren

1728 den 7 april is overleden de eersame Jacobus Doitsma in leven in syn 64ste iaar pedel van de academie in franeker oud omtrint 84 iaeren en legt alhier begraven
naam: Doitsma, Anna Jacobs
doopdatum: 5-8-1686
sterfdatum: 30-4-1729
geboortejaar: 1686
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0816

commentaar
boeknummer: 1916

idem
naam: Juckema, Aaltje Wabes van
sterfdatum: 30-11-1697
geboortejaar: 1647
aant.:
echtgenoot: geh. 1667 Doitsma, Jacob Johannes
Wapen: wapen0817

commentaar
boeknummer: 1916

idem
naam: Adama, Lolle Epes
geboortejaar: 1544
sterfjaar: 1609
aant.: zoon van Epe Lolles; professor
echtgenoot: geh. Driesche, Maria van
Wapen: wapen0818

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1696

commentaar

Ano dni MD[CIX?] ...t in Chro c.. vir Lollius ab Adama i.d.gr.l. primis dein philo in acad Frae .. Pr..

Ao MD XCVII die XXII dec obit honesta matro Maria a Driesche Vervicena Flandra coniux ae XLIX
naam: Reinalda, Fedde Aukes
sterfjaar: 1591
aant.: zoon van Auke Edes Reinalda; geh. Rixt Idses; grietman Doniawerstal 1589 - 1591
Wapen: wapen0819

commentaar
vindplaats: avondmaalsbeker, kerk
type: Bekers
bron: Fries goud en zilver
plaats: Oldeberkoop
boeknummer: 4884

commentaar

ER MR

1590 Fedde Auckes Rengnalde grietman van D W
naam: Tjomme Siebrands
sterfdatum: 3-2-1624
geboortejaar: 1587
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1587; notaris in 1610; grietenijsecretaris 1583-1624
echtgenoot: geh. Reinalda, Aaltje Aukes
Wapen: wapen0820

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Jorwerd
boeknummer: 3209

commentaar

Ao 1604 de 18 iunij sterf de eerbare Catharina Tzomme dr huisfrou van dr Albartus Munckhuis ende 28 7bris sterf Marten Muckhuis hae [soon]

Anno 1624 de 3 february sterf de eersame Tzomme Sijbrandts secretarius ende openbaer notaris in Baerderadeel

Ao 1617 de 18 marty sterf de eerbare en seer deuchdelicke Aal Auckesdochter Reynalda syn gewesene huisfrouwe ende leggen hier begraven
naam: Reinalda, Aaltje Aukes
sterfdatum: 18-3-1617
geboortejaar: 1594
godsdienst: hervormd
aant.: geb. 1594
echtgenoot: geh. Tjomme Siebrands
Wapen: wapen0821

commentaar
boeknummer: 3209

idem
naam: Munnikhuis, Albert Dirks
sterfdatum: 8-2-1661
geboortejaar: 1576
aant.: geb. rond 1576; stud. 1593 te Franeker; adv. in 1598; doctor
echtgenoot: geh. Catharina Tjommes
Wapen: wapen0822

commentaar
boeknummer: 3209

idem
naam: Catharina Tjommes
sterfdatum: 18-6-1604
geboortejaar: 1578
aant.: geb. rond 1578
echtgenoot: geh. Munnikhuis, Albert Dirks
Wapen: wapen0823

commentaar
boeknummer: 3209

idem
naam: Geeske Harmens
doopdatum: 23-1-1746
geboortejaar: 1746
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Harmen Geerts; geb. te Burum/Munnikezijl; geh. 1768 Haring Klases van der Veen
Wapen: wapen0824

commentaar
vindplaats: zilver familiebijbel
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Gerkesklooster
boeknummer: 9139

commentaar

Geeske Harmens 1764
naam: Sminia, Idsert Hobbes van
geb.datum: 12-2-1689
sterfdatum: 22-6-1754
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Hennarderadeel 1706-1754; gecommitteerde in het mindergetal; dijkgraaf
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1714 Eysinga, Tjallinga Adonia Tjallings van
Wapen: wapen0146

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 6021

commentaar

In't jaar 1742 is deze toren vernieuwd en verbetert onder de ed: heer Edzard van Sminia grietman over Hennaarderadeel &&, Gentius Hesselius predikant te Edens en Spannum, de kerkvn Jan Leenerds & Frans Baukes
naam: Jan Leenderts
geboortejaar: 1679
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1679; zoon in 1705; kerkvoogd
Wapen: wapen0826

commentaar
boeknummer: 6021

idem
naam: Hesselius, Gentius Bernards
geb.datum: 12-7-1708
sterfdatum: 21-6-1782
godsdienst: hervormd
aant.: dominee
Wapen: wapen0827

commentaar
boeknummer: 6021

idem
naam: Fopma, Frans Baukes
sterfdatum: 15-12-1747
geboortejaar: 1690
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1690; geh. 1716 Geertje Hessels Strikwerda, Oosterlittens; kerkvoogd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0828

commentaar
boeknummer: 6021

idem
naam: Brouwer, Fedde Dirks
geb.datum: 31-8-1741
sterfdatum: 17-9-1741
godsdienst: doopsgezind
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0829

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Fries Zilver
plaats: Workum
boeknummer: 7068

commentaar

L. Alma Tadema

1741 den 31 augustus is geboren Fedde Dirks Brouwer, overleden den 17 7bris 1741
naam: Stavoren, Jan Pieters van
doopdatum: 9-10-1709
geboortejaar: 1665
sterfjaar: 1745
godsdienst: doopsgezind
aant.: geh. 1716 Agnietje van Grieken; overl. Amsterdam april 1745
Wapen: wapen0830

commentaar
vindplaats: avondmaalsbeker, kerk
type: Bekers
bron: Catalogus tentoonstelling van Friesch Zilver 1927 15 aug. - 15 sept.
plaats: Stavoren
boeknummer: 6126

commentaar

Ter gedachtenis van Jan van Stavoren 1745
naam: Goslinga, Anne Klases
sterfdatum: 2-6-1722
geboortejaar: 1660
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0831

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Tjalhuizum
boeknummer: 7637

commentaar

Anne Clases Goslinga gebooren jullij anno 1660
naam: S. S.
Wapen: wapen0832

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 9254

commentaar

SS LI

1640

PAULUS
naam: L. I.
Wapen: wapen0833

commentaar
boeknummer: 9254

idem
naam: Burmania, Zeino Joachim Sjuk Gerrolds van
doopdatum: 4-3-1681
sterfdatum: 14-2-1710
geboortejaar: 1681
godsdienst: hervormd
aant.: ged. Sneek; geh. 1706 Hielkje van Aylva; grietman Rauwerderhem 1701 - 1710
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0834

commentaar
vindplaats: noordkant in de kerkmuur
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Uitwellingerga
boeknummer: 8948

commentaar

Zeino, grietmanni generosa proles jecit heic primum lapidem. Deo q. Tecta votivi renovata templi Rite Sacrivit
naam: Popma, Froukje Tietes van
geboortejaar: 1594
aant.: geb. rond 1594; dochter van Tiete van Popma en Anna Hessels van Feytsma; overl. voor 1664
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1617 Jaarsma, Aelse Sipkes van
Wapen: wapen0835

commentaar
vindplaats: steen Gasthuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Ien & oar út 'e skiednis fan Wergea, deel 1: Gevelstenen in Wergea en Warstiens
plaats: Warga
boeknummer: 6606

commentaar

By wylen juffrou Vrouck van Popma weduwe van wyllen de ioncker Eelse van Jaersma mee en ioncker Sipko van Jaersma haer edel soon tesaem
Besproocken is dit huys tot onderhout bequaem
voor d'arme wedouwen is het gebout voor waer
doe men sestienhondert schreef en vier: en sestich jaer

De heer Sybolt van Popma samt Abrahamus Plecker ende Pier Pyters opsichters ende administrataris synde
naam: Popma, Siebout Aesges van
sterfdatum: 30-12-1666
geboortejaar: 1602
aant.: zoon van Aesge van Popma en Jeltje Seerps van Galama; officier
Wapen: wapen0835

commentaar
boeknummer: 6606

idem
naam: Jaarsma, Sipke Aelses van
sterfdatum: 7-5-1661
geboortejaar: 1618
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0836

commentaar
boeknummer: 6606

idem
naam: Jaarsma, Aelse Sipkes van
sterfdatum: 12-4-1620
geboortejaar: 1583
aant.: testament 1619
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1617 Popma, Froukje Tietes van
Wapen: wapen0836

commentaar
boeknummer: 6606

idem
naam: Osinga, Louw Arjens
geb.datum: 7-10-1759
doopdatum: 28-10-1759
sterfdatum: 17-3-1825
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Arjen Jans Ozinga; geh. 1784 Saapke Johannes, Beetgum
Wapen: wapen0837

commentaar
vindplaats: steen boerderij
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grafschriften Menaldumadeel
plaats: Menaldum
boeknummer: 4475

commentaar

Den 5 july 1776 heeft Lou Arjens Osinga de eerste steen aan dit gebou geleid
naam: Schepper, Imilius Josinus Abrahams de
geb.datum: 27-3-1736
sterfdatum: 10-8-1790
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Ferwerderadeel 1770-1790; gecommitteerde ten landsdage
Wapen: wapen0838commentaar
vindplaats: doopvont
type: Overige voorwerpen
bron: Noordelijk Oostergo, Ferwerderadeel. De monumenten van geschiedenis en kunst
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 2900

commentaar

De hoog welgeboren heer de heer Imilius Josinus de Schepper grietman over Ferwerderadeel
Petrus Brouwe P.Z. dienaar des goddelijke woords te Blija en Hogebeintum
Taekle Sijmens Swart kerkvoogd Tjalle Taekes kerkvoogd
Behoort aan de kerk van Hoogebeintum 1774
naam: Brouwer, Petrus Petrus
doopdatum: 30-3-1749
sterfdatum: 12-5-1830
geboortejaar: 1749
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Tjalleberd; zoon van Petrus Brouwer en Amelia Johanna Kutsch; dominee
Wapen: wapen0839

commentaar
boeknummer: 2900

idem
naam: Swart, Taekele Siemens
geb.datum: 23-2-1726
doopdatum: 10-3-1726
sterfdatum: 24-9-1808
godsdienst: hervormd
aant.: kerkvoogd; belastingontvanger
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0840

commentaar
boeknummer: 2900

idem
naam: Tjalle Taekes
geboortejaar: 1720
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1720; geh. 1 Ietje Cornelis; geh. 2 Ietje Jantjes; kerkvoogd
Wapen: wapen0841

commentaar
boeknummer: 2900

idem
naam: Heemstra, Willem Hendrik Scheltes van
geb.datum: 20-6-1696
doopdatum: 21-6-1696
sterfdatum: 18-9-1775
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Schelte van Heemstra; grietman Kollumerland 1743-1775; dijkgraaf; zijlvester
echtgenoot: geh. 1726 Glinstra, Wia Catharina Vincents van
Wapen: wapen0842

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oenkerk
boeknummer: 4842

commentaar

MDCC LXXV

De hoog wel gebr heer Jr. Willem Hendrik van Hiemstra grietman en dijkgraaf over Kollumerland en 't Nieuwkruisland gecommitteerde staat van Vriesland, en zijlvester van Munneker en Kollumer zijlen, & & geboren op Dronrijp den 20 junij 1696 en overleden Vogelsang te Veenklooster den 18 september 1775

Obiit den 18 septbr
naam: Nijsten, Bartold Pieter Petrus van
sterfdatum: 1-3-1732
geboortejaar: 1693
godsdienst: hervormd
aant.: monstercommissaris; gecommitteerde ten landsdage
Wapen: wapen0843

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 2894

commentaar

De weledel gebooren heer Barthold Pieter van Nijsten in leven mede gecommitteerde ten landsdage en monster commissaris der provintie van Vriesland aetatis 39 jaer obiit den 1 maert 1732
naam: Coehoorn, Gideon Gosses van
sterfdatum: 15-10-1724
geboortejaar: 1645
godsdienst: hervormd
aant.: belastingontvanger; officier
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Nijsten, Catharina Emilia Bartolds van
Wapen: wapen0844commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 2893

commentaar

De weledel gebooren heer Gideon van Coehoorn in leven old collonel van een regiment te voet en ontfanger generael van Ferwerderadeel etc. etc. aetatis 79 obiit den 15 october 1724
naam: Jaarla, Aamke
sterfdatum: 4-10-1529
godsdienst: rooms
Wapen: wapen0845

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hantumhuizen
boeknummer: 2300

commentaar

Int jaer ons here MVC en XX[IX] ... s sterf de eerbare herscap Amko Jarla
naam: Rollema, Wietse Rinnerts
geboortejaar: 1582
aant.: geb. rond 1582; zoon van Rinnert Rollema en Swopkje Wietses; overl. na 1640; eigenaar stem 13
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Gerbrigje Feikes
Wapen: wapen0846

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kubaard
boeknummer: 3494

commentaar

Wytse Rollema Gerbrich Feickes syn wif

Anno 1652 den 30 october is in den heere gerust den eerbaren Gerbrich Feickes dor out 68 iaeren ende die huisfrouwe van Wytse Rinnerts Rollema ende leit hier begraven
naam: Bronkhorst, Andrise Lucia Lamberts van
sterfdatum: 14-10-1666
geboortejaar: 1604
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1632 Aebinga, Schelte Scheltes van
Wapen: wapen0847

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 2233

commentaar

De hooch edele gebooren vrouw Andrise Lucia van Bronchorst out 62 jaer sterf den 14 october 1666
naam: Scheltinga, Gaius Martinus van
doopdatum: 30-7-1682
sterfdatum: 19-1-1730
geboortejaar: 1682
godsdienst: hervormd
aant.: ged. Leeuwarden 30 Juli 1682; grietman Kollumerland 1725-1730; raad ter admiraliteit; raad in den hove van Friesland
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0848

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 880

commentaar

MDCCXXX De hoog eedel gestrenge heer de heer Gaius van Scheltinga in leven eerst raed ordinaris in het provinciele hof van Iustitie en nu laest grietman over Collumer en Nieuwe Cruislant alsmede gecommitteerde raet ter admiraleteijt in Frieslant oudt 47 iaer en 6 maet

obiit den 19 iannuari
naam: Bouricius, Cornelis Livius Jacobs van
doopdatum: 29-4-1714
sterfdatum: 26-11-1757
geboortejaar: 1714
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jacob van Bouricius en Wiskje van Scheltinga; geh. 1739 Elske Viersen, Hardegarijp; belastingontvanger
Wapen: wapen0849

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 882

commentaar

De wel gebooren heer Cornelius Livius van Bouricius in leeven ontvanger generaal van de floreen renthe van de provintie Frieslant obiit den 26 november Ao 1757 int 44ste jaar sijnes ouderdoms

obiit den XXVI november
naam: Boelens, Aise Boeles van
geb.datum: 28-8-1694
sterfdatum: 16-6-1782
godsdienst: hervormd
aant.: raad in den hove van Friesland
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Lycklama a Nijeholt, Rinske Aukes
echtgenoot: geh. 1754 Idsinga, Ena Romelia Sakes van
Wapen: wapen0383commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Olterterp
boeknummer: 4979

commentaar

MDCCLXXXII
Den hoog edelen gestrengen heer en meester Ayso van Boelens old eerste en resideerende raadordinaris in den hove van Friesland etc. etc. oud 87 jaaren en byna 10 maanden
Obiit den 16 juny
naam: Lycklama a Nijeholt, Pier Aukes
geb.datum: 5-6-1681
sterfdatum: 14-9-1720
godsdienst: hervormd
aant.: geb. te Beetsterzwaag; raad in den hove van Friesland
echtgenoot: geh. Jansonius, Catharina Matthias
Wapen: wapen0851

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Olterterp
boeknummer: 4968

commentaar

MDCCXX
De wel edele gestrenge heer Pierius Lycklama a: Nyeholt raadordinaris in den hove van Friesland old int 40e jaer overleden den 14 september 1720
Obiit den 14 september
naam: Bergsma, Johannes Casparus Willems
geb.datum: 16-10-1747
sterfdatum: 25-6-1793
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Franekeradeel 1786-1795; gecommitteerde staat van Friesland; dijkgraaf; belastingontvanger
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0852

commentaar
vindplaats: wapenbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: In vogelvlucht Geschiedenis van de gemeente Oostdongeradeel
plaats: Metslawier
boeknummer: 4505

commentaar

De hoog edele gestr:heer en meester Johannes Casparus Bergsma in leven grietman over Franekeradeel, gecommitteerde staat van Friesland in het minder getal, dijkgraaf en ontvanger generaal van Oostdongeradeel, geboren den 16 october 1746 en overleden den 25 juni 1793
naam: Harinxma thoe Heeg, Feie Haring Haring Lodewijks van
geb.datum: 27-10-1697
sterfdatum: 17-2-1779
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Haring Lodewijk van Harinxsma en Maria van Heemstra
echtgenoot: geh. Heemstra, Tjitske Gerrolts van
Wapen: wapen0853

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Roodkerk
boeknummer: 5677

commentaar

Jonkheer Feijo Haring Harinxma thoe Heeg overleden op Camminga State tot Oudkerk den 17 feb. 1779 oud 81 jaaren en ruim 3 maanden
naam: Heemstra, Tjitske Gerrolts van
sterfdatum: 5-4-1778
geboortejaar: 1704
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Gerrolt Nicolaas van Heemstra en Atje Ravenstein
echtgenoot: geh. Harinxma thoe Heeg, Feie Haring Haring Lodewijks van
Wapen: wapen0854

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Roodkerk
boeknummer: 5678

commentaar

Vrouw Tzietske van Heemstra wed. Harinxma overleden op Camminga State tot Oudkerk den 5 april 1787 oud 82 jaar en 4 maanden
naam: Botnia van Broersma, Gaius Jarigs
sterfdatum: 5-12-1678
geboortejaar: 1626
godsdienst: hervormd
aant.: eigenlijk Botnia van Broersma; zoon van Jarig van Botnia; grietenijsecretaris; belastingontvanger
echtgenoot: geh. Schepper, Taetske Siebrands de
echtgenoot: geh. Rosema, Jetske Jacobs van
Wapen: wapen0855commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudwoude
boeknummer: 5318

commentaar

De heer Gaius van Broersma aetatis 51 obiit den 5 decemb: 1678
naam: Broersma, Gaius Gaius
sterfdatum: 21-2-1694
geboortejaar: 1655
godsdienst: hervormd
aant.: mogelijk zoon van Gaius van Broersma; gecommitteerde ten landsdage; gecommitteerde in de rekenkamer; belastingontvanger
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0856

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudwoude
boeknummer: 5319

commentaar

De heer Gaius Broersma mede gecommitteerde in de rekencamer van Vrieslandt en ontvangen generaal van Collemerlandt en het Nuijw Cruijs landt obiit den 21 februarij 1694 oud 39 jaer
naam: Heemstra, Hector Livius Willem Hendriks van
geb.datum: 8-8-1740
sterfdatum: 25-2-1783
godsdienst: hervormd
aant.: schrijver
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0857

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudwoude
boeknummer: 5324

commentaar

Hoog wel geb. heer de heer jr. Hector Lijvius van Hiemstra historieschrijver van Friesland etc. etc. geb. te Veenklooster den 8 aug 1740 overleden te Leeuwarden den 25 feb. 1783 en bijgezet in de familiegrafkelder te Collum den 7 maart 1783
naam: Scheltinga, Cornelis Martinus van
geb.datum: 1-2-1718
doopdatum: 6-2-1718
sterfdatum: 2-12-1775
godsdienst: hervormd
aant.: geh. Cecilia van Eysinga; gecommitteerde ten landsdage
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0858

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudwoude
boeknummer: 5322

commentaar

De wel edele gestrenge heer Cornelius van Scheltinga in leven gecommitteerde staat te landsdage geboren den eersten februarius 1718 overleden den 2 december 1775 is alhier op den 12 december roustatlijk bijgeset
naam: Bouricius, Willem Livius Cornelis van
geb.datum: 8-10-1746
doopdatum: 16-10-1746
sterfdatum: 15-3-1793
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Cornelis Lieuwe van Bouricius, luitenant te paard, ontvanger generaal en Elske van Vierssen; geh. 1779 Cecilia Johanna van Scheltinga, Kollum; kapitein
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0859

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudwoude
boeknummer: 5325

commentaar

De wel geboren heer Willem Livius van Bouricius colonnel en capetain bij het college ter admiraliteit in Frisland en commanderende 's lands hulck de dwinger geankerd op de rhede van 't Vlie overleden den 15 maart 1793 in den ouderdom van 46 jaaren en ruim vijf maanden
naam: Wassenaer Obdam, Karel George Unico Wilhelms van
geb.datum: 6-2-1733
sterfdatum: 21-7-1800
aant.: geh. 1767 Jacoba Elisabeth van Strijen,
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0860

commentaar
vindplaats: kerkorgel
type: Kerkorgels
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Tzum
boeknummer: 7193

commentaar

Claas Eeltjes kerkvoogd Tzum 1760
Taeke Salverda kerkvoogd in Tzum 1760
Durk Atzes kerkvoogd Tzum 1760
Jr. Carel Georg Grave van Wasenaar Twickel grietman over Franekeradeel 1760
naam: Klaas Jans
sterfdatum: 13-5-1651
geboortejaar: 1616
Wapen: wapen0861

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Goutum
boeknummer: 7316

commentaar

Anno 1651 den 13 may is in den heere gerust den eersamen Claes Iansenzoon out int [3/5?]4 iaer ende leit hier begrauen
naam: Burmania, Sjuk Gerrolt Doekes van
doopdatum: 19-4-1652
sterfdatum: 4-12-1720
geboortejaar: 1652
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Cornjum; gedeputeerde staat; grietman Wymbritseradeel 1671-1716
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Welvelde, Josina Susanna Zeino Joachims van
Wapen: wapen0862

commentaar
vindplaats: preekstoel in de kerk
type: Preekstoelen en lessenaars
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Tirns
boeknummer: 7165

commentaar

S.G. v. Burmania
naam: Blok, Hein Pieters
geb.datum: 28-8-1734
doopdatum: 13-9-1789
sterfdatum: 14-6-1805
godsdienst: doopsgezind
aant.: geb. in Leeuwarden; zoon van Pieter Blok en Antje Heins Tichelaar; tichelaar
echtgenoot: geh. 1762 Hettinga Tromp, Wietske Tietes
Wapen: wapen0863

commentaar
vindplaats: beker museum, kerk
type: Bekers
bron: Zilver tentoonstelling Dokkum 1954
plaats: Lekkum
boeknummer: 4109

commentaar

Poculum eucharistiae in usum ecclesiae Leccumanae 1793 - Johannes Wibrandus Florison leeraar in de gemeente van Lekkum en Miedum

De weledele heer Hein Blok heeft tot een liefderijk aandenken dese beker vereert aan de gemeente Lekkum en Miedum
naam: Herbranda, Feike Haaies van
sterfjaar: 1617
aant.: zoon van Haaie van Herbranda en Catharina; grietman Achtkarspelen 1593 - 1617
echtgenoot: geh. Koeiters, Roelofke
echtgenoot: geh. Hettinga, Wiepkje Tietes van
Wapen: wapen0864

commentaar
vindplaats: kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel I Achtkarspelen
plaats: Buitenpost
boeknummer: 833

commentaar

F.V.H. W.V.H
naam: Grons, Klaas Adrianus
geb.datum: 2-1-1714
doopdatum: 3-1-1714
sterfdatum: 30-5-1734
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0865

commentaar
vindplaats: kerkorgel
type: Kerkorgels
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Burgwerd
boeknummer: 904

commentaar

De begeerte van Klaas Grons om dit orgel te stichten wierd door zijn moeder Ittje Buwalda in 't jaar 1735 volbragt.
Anno 1714
Klaas Grons die eed'le mensch is in dit jaar geboren
diens wil was in zijn tijd, dat men voor tempelkoren
dit speeltuig stichten zou. Waarmee de zang zich paard
hij stierf helaas zo vroeg slecht twintigmaal verjaard
de moeder die deez' zoon met rechte liefd vereerde
volbracht met ware vreugd, het geen haar zoon begeerde
God geef dat dit geschenk dan lang dien log verwekt
die aan de gever dank en God tot eer verstrekt

Dit orgel is in het jaar 1735 gemaakt door den orgelmaker M. Schwartzburg
naam: Eelkje Halbes
doopdatum: 6-12-1728
sterfdatum: 4-5-1809
geboortejaar: 1728
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Halbe Halbes en Antje Harmens
echtgenoot: geh. Halbesma, Johannes Douwes
Wapen: wapen0866

commentaar
vindplaats: kerkbank doopsgezinde kerk
type: Kerkbanken
bron: Noordelijk Oostergo, Dantumadeel. De monumenten van geschiedenis en kunst
plaats: Dantumawoude
boeknummer: 969

commentaar

I.D. E.H.
naam: Brandsma, Frans Pieters
doopdatum: 29-5-1698
sterfdatum: 5-6-1775
geboortejaar: 1698
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Pieter Wietses Brand; testament 1775; dominee; stud. Franeker 1714
Wapen: wapen0616commentaar
vindplaats: zilveren doopbekken, kerk
type: Schalen en kommen
bron: In vogelvlucht Geschiedenis van de gemeente Oostdongeradeel
plaats: Oostrum
boeknummer: 5191

commentaar

Franciskus Bransma predikant tot Oostrum. Anno 1726 Tecke Eelkes ouderling, Pieter Mennes deijaken
naam: Fogelsangh, Dirk Jacobs
geboortejaar: 1600
sterfjaar: 1663
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Scheltinga, Geertje Dirks van
Wapen: wapen0868commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Kerkbanken
bron: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
plaats: Burum
boeknummer: 9279

commentaar

Fogelsangh 1642
naam: Nauta, Hette Gaukes
geb.datum: 21-3-1719
doopdatum: 26-3-1719
sterfdatum: 13-10-1797
aant.: zoon van Gauke Nauta en Riemkje Hettes Reinalda; dominee
echtgenoot: geh. 1743 Mollema, Beitske Siebrens
Wapen: wapen0869

commentaar
vindplaats: zilveren vork
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Kubaard
boeknummer: 9387

commentaar

H : N :
B : M :
1774
naam: Mollema, Beitske Siebrens
doopdatum: 23-11-1718
geboortejaar: 1718
aant.: dochter van Siebren Ieges Mollema en Aaltje Feikens
echtgenoot: geh. 1743 Nauta, Hette Gaukes
Wapen: wapen0870

commentaar
boeknummer: 9387

idem
naam: Meinder Gerlofs
geboortejaar: 1578
aant.: geb. rond 1578; zoon van Gerlof Martens. en vermoedelijk Trijntje Siemens; geh. 1603 Jeltje Hannema; overl. na 1635; boer op Westerhuis
Wapen: wapen0871

commentaar
vindplaats: steen in muur van boerderij Westerhuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Jorwerd
boeknummer: 9285

commentaar

1625

MG

Westerhuis
naam: Jongema, Piebe Goslings van
geboortejaar: 1592
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1592; rechter; belastingontvanger
echtgenoot: geh. 1640 Wierda, Wietske Aukes
echtgenoot: geh. 1617 Solckama, Anke Idserts van
Wapen: wapen0872

commentaar
vindplaats: beker museum, kerk
type: Bekers
bron: Zilver tentoonstelling Dokkum 1954
plaats: Langweer
boeknummer: 4100

commentaar

Anno Piebe Goslicks Ionma ende Widtske Auckes do sin wif 1647

Ter gedachtenis aan mijne lidmaatschap in de gemeente van Lekkum; geschonken den 1 juli 1811 T.S. Tromp
naam: Wierda, Wietske Aukes
geboortejaar: 1615
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1615
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1640 Jongema, Piebe Goslings van
Wapen: wapen0873

commentaar
boeknummer: 4100

idem
naam: Wassenaar, Tjerkje Arjens
geboortejaar: 1759
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0874

commentaar
vindplaats: Oude Bildtdijk 976
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 8955

commentaar

Dit huis is gebouwd door Arjen Bojens Wassenaar dijks gedeputeerde van het nieuwe Bildt en zijn vrouw Klaasje Klaases Kuik en de kinderen met namen B.A.W: T.A.W.: K.A.W en M.A.W. 1787
naam: Wassenaar, Marten Arjens
geboortejaar: 1770
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0874

commentaar
boeknummer: 8955

idem
naam: Wassenaar, Booien Arjens
geboortejaar: 1754
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0874

commentaar
boeknummer: 8955

idem
naam: Wassenaar, Arjen Boiens
sterfdatum: 30-10-1798
geboortejaar: 1725
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Boien Arjens Wassenaar en Tjerkje Martens de Vries
echtgenoot: geh. 1752 Kuik, Klaaske Klases
Wapen: wapen0874

commentaar
boeknummer: 8955

idem
naam: Wassenaar, Klaas Arjens
geb.datum: 21-7-1764
sterfdatum: 30-10-1833
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1784 Wassenaar, Brechtje Jans
Wapen: wapen0874

commentaar
boeknummer: 8955

idem
naam: Kok, Boele Christoffels de
sterfdatum: 20-11-1732
geboortejaar: 1669
godsdienst: doopsgezind
aant.: burgemeester; vroedsman; armvoogd; chirurgijn
echtgenoot: geh. 1696 Algra, Sieuwke Jacobs
Wapen: wapen0875

commentaar
vindplaats: marktstraat
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 8141

commentaar

B.C. de Kock S.I. Algera
naam: Algra, Sieuwke Jacobs
doopdatum: 28-8-1678
sterfdatum: 29-1-1729
geboortejaar: 1678
godsdienst: hervormd
aant.: gedoopt Longerhouw/Schettens
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1696 Kok, Boele Christoffels de
Wapen: wapen0876

commentaar
boeknummer: 8141

idem
naam: Heloma, Nolkje Tjeerds van
doopdatum: 18-9-1653
geboortejaar: 1653
aant.: dochter van Tjeerd van Heloma en Froukje van Teyens
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1670 Velsen, Andries Benedictus van
Wapen: wapen0877

commentaar
vindplaats: zilveren blad, kerk
type: Schalen en kommen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Grouw
boeknummer: 7046

commentaar

Laat Andries Roorda met vrou Nolkjen Heloma ter eere van godts kerck dit silver werk ons schenken
Wij neemen 't danklijck aan met wensch dat godt hier naa haar beyder liefde plicht in liefde wil gedenken
1681
naam: Viersma, Nicolaas R. á
geboortejaar: 1582
sterfjaar: 1652
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1582; grietenijsecretaris 1639 - 1652
echtgenoot: geh. 1639 Haersma, Eelkje Eerkes van
Wapen: wapen0878

commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Fries Zilver
plaats: Kollum
boeknummer: 3387

commentaar

NRV * EH
1651
naam: Haersma, Eelkje Eerkes van
geboortejaar: 1584
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1584; dochter van Eerke Meierts van Haersma en Saapke Wobbes; overl. na 1662
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1639 Viersma, Nicolaas R. á
Wapen: wapen0879

commentaar
boeknummer: 3387

idem
naam: Bangma, Geertje Eelkes
geb.datum: 4-8-1764
doopdatum: 12-8-1764
sterfdatum: 20-9-1840
aant.: dochter van Eelke Okkes en Akke Siemens
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1780 Ykema, Ieke Theodorus
Wapen: wapen0880

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Hieslum
boeknummer: 9304

commentaar

1764 den 4 augustus is gebooren Gertje Eelkes Bangma
naam: Bangma, Swopkje Eelkes
geb.datum: 30-10-1766
doopdatum: 9-11-1766
sterfdatum: 26-3-1846
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Eelke Okkes en Akke Siemens; geh. 1786 te Marssum met Doekele Klases Tolsma, boer
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0880

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Fries zilver S. van der Meulen
plaats: Hieslum
boeknummer: 7349

commentaar

1766 den 30 october is gebooren Swopkien Eelkes Bangma
naam: Bouma, Wiebe Hendriks
geb.datum: 3-10-1778
doopdatum: 22-10-1778
sterfdatum: 5-1-1846
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hendrik Bouma, vroedsman en Atje Wiebes; geh. 1800 Marijke Westerbaan
Wapen: wapen0881

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Friese zilveren sierlepels uit de achttiende eeuw
plaats: Bolsward
boeknummer: 9321

commentaar

Wijbe Bouma gebooren den 3 october 1778 ter doope gehouden d 22 dto door zijn ouders de raadsman Hends. Bouma en Atje Wijbes
naam: Tromp, Michiel Ages
doopdatum: 16-6-1748
sterfdatum: 22-5-1825
geboortejaar: 1748
aant.: zoon van Age Hielkes Tromp en Janke Feitses; geh. 1 1772 Ietje Martens; geh. 2 1785 Gerbrig Jentjes Huisman
Wapen: wapen0882

commentaar
vindplaats: zilveren tabaksdoos
type: Dozen, potten en kannen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Woudsend
boeknummer: 9325

commentaar

MAT
naam: Tuins, Sjoerd Seerps
sterfdatum: 4-11-1626
geboortejaar: 1591
echtgenoot: geh. Riemersma, Rinske Lieuwes
Wapen: wapen0883

commentaar
vindplaats: in de kerk; deels onder het koor
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Huins
boeknummer: 3005

commentaar

Ao 1626 den 4 november sterf den eersamen Sioerd Seerps Tuins out int 36 iaer

Ao 1633 den 10 desember sterf de eerbare Renske Liuwes Rimersma out int 36 iaer
naam: Riemersma, Rinske Lieuwes
geboortejaar: 1598
sterfjaar: 1633
echtgenoot: geh. Tuins, Sjoerd Seerps
Wapen: wapen0884

commentaar
boeknummer: 3005

idem
naam: Spanhemius, Sietse Ferks
sterfdatum: 17-1-1629
geboortejaar: 1575
Wapen: wapen0885

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lions
boeknummer: 4197

commentaar

Ao 1629 de 17 ianuari sterf de eersa Sytze Fercks Spanhemes out int 55 iaer
naam: Haersma, Livius Aulus van
geb.datum: 20-5-1702
doopdatum: 24-5-1702
sterfdatum: 30-1-1778
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Smallingerland 1723-1770; gedeputeerde staat; kerkvoogd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1755 Wyckel, Johanna Maria Johannes van
echtgenoot: geh. 1724 Haersma, Aukje Hectors van
Wapen: wapen0886commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudega Sm
boeknummer: 5247

commentaar

MDCCLXXVIII

De weledele geboren heer de heer Livius van Haersma in leven oud griietman van Smallingerland en mede gecommitteerde staat van Vriesland oud in het 76ste jaar

Obiit den 30 jan:
naam: Boer, Anne Hobbes de
doopdatum: 12-9-1659
geboortejaar: 1659
sterfjaar: 1728
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Workum; zoon van Hobbe Pieters; raad ter admiraliteit; burgemeester; gecommitteerde in het mindergetal; koopman
Wapen: wapen0639commentaar
vindplaats: kerk, gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudega Sm
boeknummer: 5224

commentaar

Het Mindergetal
Hector Willem van Glinstra
Sicco van Goslinga
Bartholdus Lycklama à Nijeholt
Jacobus Eppinga
Frans Julius Heringa van Eysinga
Jacobus van der Waeyen
Philip Fredrik Vegelin van Claerbergen
Anne Hobbes de Boer
Hermanus Huber
naam: Siccama, Sake Tjepkes
geboortejaar: 1569
aant.: geb. rond 1569; zoon van Tjepke Ieges Siccama en Jeltje Tjallings van Sixma; overl. na 1629
echtgenoot: geh. Hania, Fetje Dijes van
echtgenoot: geh. Mellinga, Romkje Ekes
Wapen: wapen0888commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lions
boeknummer: 7255

commentaar

Ao 1629 de 7 iuni sterf d [eren]entricke Fetke va Hanie d huisfrou va Sacke va Sickema out 59 iaren alhier begraven
naam: Siccama, Sake Tjepkes
geboortejaar: 1569
aant.: geb. rond 1569; zoon van Tjepke Ieges Siccama en Jeltje Tjallings van Sixma; overl. na 1629
echtgenoot: geh. Hania, Fetje Dijes van
echtgenoot: geh. Mellinga, Romkje Ekes
Wapen: wapen0888commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lions
boeknummer: 7253

commentaar

Ano 1608 den 30 marty sterf die eerbare Romck Ekis dochter die huisfrou van Saecke Sickema en leit hier begraven
naam: Mellinga, Romkje Ekes
sterfdatum: 30-3-1608
geboortejaar: 1571
aant.: geb. rond 1571; dochter van Eke Ijsbrands Mellinga en Eets Douwes
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Siccama, Sake Tjepkes
Wapen: wapen0890

commentaar
boeknummer: 7253

idem
naam: Haersma, Aulus Arends van
doopdatum: 3-3-1670
sterfdatum: 11-2-1717
geboortejaar: 1670
godsdienst: hervormd
aant.: ged. Oudega; grietman Smallingerland 1694-1715; gedeputeerde staat; gecommitteerde ten landsdage; kerkvoogd
echtgenoot: geh. 1696 Scheltinga, Anna Lieuwes van
Wapen: wapen0891

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudega Sm
boeknummer: 5220

commentaar

MDCCXVII

De heere Aulus van Haersma oud grietman over Smallingerland en tegenwoordig gedeputeerde staat van Friesland oud XLVI jaar en obijt den 11 februarius anno 1717

Obiit den 11 februarius
naam: Scheltinga, Anna Lieuwes van
sterfdatum: 7-10-1729
geboortejaar: 1665
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1696 Haersma, Aulus Arends van
Wapen: wapen0892

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudega Sm
boeknummer: 5232

commentaar

MDCCXXVIIII

Vrou Anna van Scheltinga wed. wijlen de heer Aulus van Haersma in leven oudt grietman over Smallingerland en mede gedeputeerde staet van Frieslandt oudt 64 jaer en 7 maenden 1729

Obiit den 7 october
naam: Haersma, Hector Livius Arends van
geb.datum: 22-6-1673
doopdatum: 2-7-1673
sterfdatum: 10-4-1720
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; raad in den hove van Friesland
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Bosman, Titia Cornelis van
Wapen: wapen0893

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudega Sm
boeknummer: 5228

commentaar

MDCCXX

De wel gebooren heer Hector Livius van Haersma oud raad ordinaris in de hove van Friesland oud 47 jaer gestorven de 10 april 1720

obiit de 10 april
naam: Haersma, Aukje Hectors van
geb.datum: 24-12-1705
doopdatum: 30-12-1705
sterfdatum: 28-2-1753
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1724 Haersma, Livius Aulus van
Wapen: wapen0894commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudega Sm
boeknummer: 5237

commentaar

MDCCLIII

De wel gebooren vrouw mevrouw Aurelia van Haersma in leven huijsvrouw van den welgeboren heer Livius van Haersma grietman over Smallingerland etc. etc. geboren den 24 Xber 1705 en gestorven den 28 febr. 1753

Obiit den 28 febr
naam: Haersma, Arend Arends van
geb.datum: 19-3-1700
doopdatum: 24-3-1700
sterfdatum: 3-5-1723
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Smallingerland 1715-1723; raad ter admiraliteit
Wapen: wapen0895

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudega Sm
boeknummer: 5230

commentaar

MDCCXXIII

Den wel geb: heer de heer Arent van Haersma in leven grietman over Smallingerland en mede gecommitteerde raed ter admiraliteijt tot Harlingen oud in't 24 jaer obijt den 3 maij 1723

Obiit den 3 mayus
naam: Bosman, Titia Cornelis van
sterfdatum: 20-4-1734
geboortejaar: 1683
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Haersma, Hector Livius Arends van
Wapen: wapen0896

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudega Sm
boeknummer: 5233

commentaar

MDCCXXXIIII

Obiit den 20 april

De wel geb: vrouw vrouw Titia van Bosman wed: w: de hoog edele gestrenge heer Hector Livius van Haersma in leven old raed ord: in den hove van Friesl: oud in't 51 jaar 20 april 1734
naam: Haersma, Johannes Hector Livius van
doopdatum: 10-4-1709
sterfdatum: 30-3-1742
geboortejaar: 1709
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; officier
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0897

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudega Sm
boeknummer: 5236

commentaar

MDCCXXXXII

De wel geboren heer de heer Johannis Saekema van Haersma captein van een compagnie infanterie en major ten dienste van de staet oudt 33 jaeren obiit den 30 maert MDCCXXXXII

Obiit den 30 maert
naam: Haren, Doeke Willems van
sterfdatum: 30-11-1742
geboortejaar: 1688
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Weststellingwerf 1711-1742; monstercommissaris; raad ter admiraliteit; gecommitteerde ten landsdage; gedeputeerde staat; gecommitteerde in het mindergetal
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0898

commentaar
vindplaats: kerk, gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudega Sm
boeknummer: 5223

commentaar

Gedeputeerde staten
Ulbe baron van Aylva
Siuck Gerrolt Juckema van Burmania
Allard van Burum
Hanso Acronius
Joh. Abraham van Schurman
Arent van Haersma
Douwe Justus van Botnia van Burmania
Duco van Haren
Gosewijn Theodoor baron van Coehoorn
Joh. Sakema van Wyckel secretaris
naam: Vegelin van Claerbergen, Philip Frederik Hessels
geb.datum: 9-5-1685
sterfdatum: 18-7-1738
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1717 Elisabeth Pieters van Essen; grietman Haskerland 1707-1737; gecommitteerde in het mindergetal
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0312commentaar
vindplaats: kerk, gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudega Sm
boeknummer: 5224

commentaar

Het Mindergetal
Hector Willem van Glinstra
Sicco van Goslinga
Bartholdus Lycklama à Nijeholt
Jacobus Eppinga
Frans Julius Heringa van Eysinga
Jacobus van der Waeyen
Philip Fredrik Vegelin van Claerbergen
Anne Hobbes de Boer
Hermanus Huber
naam: Lycklama a Nijeholt, Bartold Lelius
sterfdatum: 18-3-1731
geboortejaar: 1672
godsdienst: hervormd
aant.: stud. in 1688; promotie 1692 Franeker; rekenmeester; gecommitteerde in het mindergetal; vroedsman; grietman
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0900

commentaar
boeknummer: 5224

idem
naam: Beucker, Johannes
sterfdatum: 24-1-1723
geboortejaar: 1650
godsdienst: hervormd
aant.: gecommitteerde staat van Friesland; procureur; raad in den hove van Friesland
echtgenoot: geh. Hixenius, Wendelina Johannes
Wapen: wapen0901

commentaar
vindplaats: kerk, gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudega Sm
boeknummer: 5226

commentaar

Het hof van Friesland
Hobbe Baerd van Sminia
Hector Livius van Haersma
Zacheus Ghemmenich toe Kingma
Siuck van Burmania
Gajus van Scheltinga
Hans Willem van Aylva
Johannes Beucker
Barold Knock
Ulbe Sixma van Andla
Pierius Lycklama à Nyeholt
Johan Hendrik Schultens
Dominicus Hamerster
Zacharias Huber
Frederick Sloterdyck
naam: Sloterdijk, Frederik Willems
geb.datum: 4-11-1681
sterfdatum: 19-11-1767
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1 1708 Alette Margareta de Bitter; geh. 2 1730 Cecilia Charlotta Paan; raad in den hove van Friesland
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1730 Paan, Cecilia Charlotte Louis van
Wapen: wapen0902

commentaar
boeknummer: 5226

idem
naam: Hamerster, Dominicus Ages
geb.datum: 14-11-1690
sterfdatum: 11-5-1774
godsdienst: hervormd
aant.: meester; vroedsman; raad in den hove van Friesland
echtgenoot: geh. Huber, Maria Agnes Harmens
Wapen: wapen0903

commentaar
boeknummer: 5226

idem
naam: Schultens, Johannes Hendrik
sterfdatum: 16-8-1730
geboortejaar: 1683
aant.: uit Groningen; geh. Anna Sophia Knock; raad in den hove van Friesland
Wapen: wapen0904

commentaar
boeknummer: 5226

idem
naam: Fontein, Klaas Jurjens
geb.datum: 24-2-1616
sterfdatum: 2-11-1670
godsdienst: doopsgezind
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1646 Jeddema, Antje Reinders
Wapen: wapen0905

commentaar
vindplaats: knottekistje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Catalogus tentoonstelling van Friesch Zilver 1927 15 aug. - 15 sept.
plaats: Harlingen
boeknummer: 2437

commentaar

C.I.F.
A.R.I.

Claes Juriens Fontein heeft getrout 1646 den 30 maert opt raethuis tot Harlingen Antie Reinders Jeddema hi heeft haer van Leeuwerden met de eerste treckschuit gehaelt den 29 maert een paesdach eer dat de treckschepen noch aent varen waren alsoo de magestraat van Harlingen hem de treckschuit leende en selfs de peerden daer toe heurde
Het was doen uitermaten moi weder em also noit in Frislant geen treckschuit was geweest was de trechwech van Leeuwerden tot Deinum als met menschen besait
dit kistje heeft hi haer op trouw gegeven

1660 den 30 januari is overleden Antie R. Jeddema was geboren den 11 april 1629 tot Leeuwarden

1670 den 2 november is overleden Claes J. Fontein was geboren den 24 feb. 1616 tot Harlingen
naam: Jeddema, Antje Reinders
geb.datum: 11-4-1629
sterfdatum: 30-1-1660
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Reinder Jelles en Aafke Jacobs
echtgenoot: geh. 1646 Fontein, Klaas Jurjens
Wapen: wapen0906

commentaar
boeknummer: 2437

idem
naam: Bockema, Frans Harmens
sterfdatum: 21-6-1612
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Taetske Siebrens
Wapen: wapen0907

commentaar
vindplaats: steen Bockema-state; nu in Fries Museum
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Lutkewierum
boeknummer: 4236

commentaar

16 Bockema 19 Patientia Victrix
naam: Camstra, Tjalling Hommes van
sterfdatum: 23-12-1614
geboortejaar: 1576
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1596 Aebinga, Tjimkje Goffes van
Wapen: wapen0908

commentaar
vindplaats: Koningstraat/Turfmarkt; nu in Friesch Museum
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9329

commentaar

Tzallinck van Camstra
Tiemck van Aebinga
naam: Aebinga, Tjimkje Goffes van
geboortejaar: 1578
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1578
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1596 Camstra, Tjalling Hommes van
Wapen: wapen0909commentaar
boeknummer: 9329

idem
naam: Heixan, Petrus Karels van
sterfdatum: 16-3-1684
geboortejaar: 1648
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Karel Jans Heixan and Sjoukje Klases Vallinc; gecommitteerde ten landsdage; burgemeester
echtgenoot: geh. 1669 Aitzema, Anna van
Wapen: wapen0910commentaar
vindplaats: zilverbeslag klok
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warga
boeknummer: 9330

commentaar

PVVH AVA
naam: Aitzema, Anna van
sterfdatum: 18-4-1722
geboortejaar: 1643
godsdienst: hervormd
echtgenoot: geh. 1669 Heixan, Petrus Karels van
Wapen: wapen0911commentaar
boeknummer: 9330

idem
naam: Heixan, Petrus Karels van
sterfdatum: 16-3-1684
geboortejaar: 1648
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Karel Jans Heixan and Sjoukje Klases Vallinc; gecommitteerde ten landsdage; burgemeester
echtgenoot: geh. 1669 Aitzema, Anna van
Wapen: wapen0910commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 2891

commentaar

Wel edele geboren vrouwe Anna Botma van Aitzema in leven wed. van de heere Petrus Velsen van Heyxan in leven mede gecommitteerde ten landsdage dezer provincie obiit den 18 april 1722 old int 78 jaar
naam: Aitzema, Anna van
sterfdatum: 18-4-1722
geboortejaar: 1643
godsdienst: hervormd
echtgenoot: geh. 1669 Heixan, Petrus Karels van
Wapen: wapen0911commentaar
boeknummer: 2891

idem
naam: Pieter Foppes
geboortejaar: 1640
aant.: geb. rond 1640
echtgenoot: geh. 1665 Taetske Willems
Wapen: wapen0914

commentaar
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Fries Zilver
plaats: Wommels
boeknummer: 589

commentaar

Pitter Foppes Teeckke Wellems 1688
naam: Taetske Willems
doopdatum: 30-10-1642
geboortejaar: 1642
aant.: geb. rond 1642; dochter van Willem Pieters en Taetske Wiebes
echtgenoot: geh. 1665 Pieter Foppes
Wapen: wapen0915

commentaar
boeknummer: 589

idem
naam: Eeuwe Klases
geboortejaar: 1734
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1734
echtgenoot: geh. 1759 Trijntje Jobs
Wapen: wapen0916

commentaar
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Fries Zilver
plaats: Midlum
boeknummer: 4514

commentaar

Aeuwe Klaases Trintie Jops Ao 1773
naam: Ypma, Marijke Sietses
geb.datum: 11-8-1811
sterfdatum: 16-1-1869
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Sietse Sjoerds Ypma en Froukje Gerrits; wapen: springend paard op grond
Wapen: wapen0917

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Fries Zilver
plaats: Tjerkwerd
boeknummer: 3114

commentaar

1811 den 11 augustus kwam ik in haat strijd en sorgendal, en wens dat ik in liefde geloof en hoop einden zal, Marijke Z. Ypma
naam: Sminia, Hobbe Jetses van
geb.datum: 22-8-1655
sterfdatum: 21-10-1721
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jetse van Sminia en en Anna Maria van Baard; geh. 1 1678 Tetje van Gerroltsma; geh. 2 1692 Catharina Arends van Haersma; geh. 3 170 Ida Margaretha van Rhala; raad in den hove van Friesland
echtgenoot: geh. 1678 Gerroltsma, Tetje Idserts van
echtgenoot: geh. 1692 Haersma, Catharina Arends van
Wapen: wapen0918

commentaar
vindplaats: reisfles met zilverbeslag
type: Overige voorwerpen
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9332

commentaar

Een wijn is mans vreugd
d'liefde is vrous deughd

Hobbe Baerdt van Sminia 1670
naam: Postma, Saapke Broers
geb.datum: 12-9-1786
doopdatum: 8-10-1786
sterfdatum: 8-5-1837
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Broer Rientses Postma en Akke Siemens
Wapen: wapen0919

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Pingjum
boeknummer: 7333

commentaar

1786 den 12 septembr is gebor Saapke Broers Postma gedoopt d. 8 octobr door Dom Koets tot Pingjum en is overleden den 8 mei 1837

Gerbrandus Piekema Az geboren den 3d maart 1892 te Witmarsum
naam: Poppes, Poppe Jans
geboortejaar: 1676
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1676; zoon van Jan Tjeerds en Gooitske Poppes; geh. 1 1710 Idske Baukes, Balk; geh. 2 1721 Iemkje Jans, Workum; ouderling; gecommitteerde
Wapen: wapen0920

commentaar
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Balk
boeknummer: 212

commentaar

Poppe Jans coopman ouderling meede gecommitteerde tot de bouwinge van deese kerk anno 1729

Hans Claeses coopman en mede gecommitteerde tot b..'t deese kerk

Roelof Saegman mr timmerman maeker van dese kerk
naam: Saegman, Roelof
aant.: timmerman
Wapen: wapen0921

commentaar
boeknummer: 212

idem
naam: Hans Klases
geboortejaar: 1687
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1687; geh. 1712 Geertje Iegrams, Balk; koopman; gecommitteerde
Wapen: wapen0922

commentaar
boeknummer: 212

idem
naam: Poppes, Jan Poppes
doopdatum: 14-2-1712
sterfdatum: 6-7-1787
geboortejaar: 1712
aant.: zoon van Poppe Jans en Idske Baukes; geh. 1740 Eelkje Jakkeles Wiarda
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0923

commentaar
vindplaats: zegelring
type: Cachet, zegelring
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Balk
boeknummer: 9333

commentaar

JP
naam: Roukema, Romke Oenes
sterfdatum: 24-4-1666
geboortejaar: 1609
aant.: Oene Gerrits en Grietje Jetses; geh. 1647 Aaltje Siebrands, te Leeuwarden
Wapen: wapen0924

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Deersum
boeknummer: 990

commentaar

Anno 1666 den 24 april is in den heere ontslapen den eersamen Romcke Oenes out zynde 56 iaren en leit alhier begraven
naam: Haas, Age Siemens de
doopdatum: 8-4-1725
geboortejaar: 1725
aant.: zoon van Siemen de Haas en Beatrix Ages; geh. 1747 Dirkje Sopingius; wachtmeester
Wapen: wapen0925

commentaar
vindplaats: wapenbord Hannemahûs
type: Memoriestenen en -tekens
bron: De wapenborden te Harlingen
plaats: Harlingen
boeknummer: 2586

commentaar

De namen en wapens van de heeren bevelhebbers der stad Harlingen

Hans Willem baron van Plettenberg, raad in de vroedschap, burgemeester der stad Harlingen, mede gedeputeerde staat der provincie Vriesland
Bernardus Jelgersma, raad in de vroedschap en burgemeester der stad Harlingen
Jan de Reus, 1760 kolonel van het 8ste kwartier
Gerbrand van der Velde, 1740 hopman van het 6de kwartier
Tjeerd Ratsma, 1745 vaandrig, 1769 hopman van het 6de kwartier
Hanso J. van Hasenhoek, 1746 hopman van het 3de kwartier
Jan Schoonebeek, 1746 vaandrig, 1770 hopman van het 3de kwartier
Harmen van 't Vlie, 1749 hopman van het 1ste kwartier
Jan Bretton, 1749 vaandrig van het late kwartier
Sipke Nauta, 1750 hopman van het 1ste kwartier
Albert Noordga, 1750 vaandrig van het 4de kwartier
Sijbout Buma, 1753 hopman van het 5de kwartier
Jan Wijngaarden, 1759 vaandrig, 1774 hopman van het 5de kwartier
Joannes Dronryp, 1760 vaandrig van het 8ste kwartier
Pieter Clamstra, 1760 hopman van het 2de kwartier
Barend van der Meulen, 1761 vaandrig van het 2de kwartier
Johannes Spannenburg, 1762 hopman van het 7de kwartier
Auke I. Faber, 1767 vaandrig, 1769 hopman van het 2de kwartier
Jan Westra, 1768 vaandrig, 1769 hopman van het 1ste kwartier
Douwe W. Vettevogel, 1769 vaandrig van het 1ste kwartier
Harmanus de Waardt, 1769 vaandrig van het 6de kwartier
Sierk Hoornstra, 1769 vaandrig, 1775 hopman van het 2de kwartier
Willem D. Bakker, 1770 vaandrig van het 3de kwartier
Hein Mollema, ... vaandrig, 1776 hopman van het 4de kwartier
Cornelis Sijlstra, 1773 vaandrig, 1785 luitenant van het 3de kwartier
Joeke Bierma, 1773 vaandrig, 1773 hopman van het 4de kwartier
Simon Wijma, 1773 vaandrig, ... hopman van het 2de kwartier
P. Heins, 1771 vaandrig, 1778 (?) hopman van het 6de kwartier
F. van der Burgh, 1771 vaandrig, 1777 hopman van het 5de kwartier
Johannes W. Vettevogel, 1777 vaandrig ...
Michiel Nauta, 1777 vaandrig van het 4de kwartier
A.H. Olinius, 1779 vaandrig, 1781 hopman van het 4de kwartier
Bouwe Fontein, 1779 vaandrig, 1781 hopman van het 4de kwartier
IJpe Feddema, 1781 vaandrig, 1785 sous-luitenant, 1786 luitenant van het 1ste kwartier
Jelte Radsma, 1781 vaandrig, 1785 luitenant van het 8ste kwartier
Piebo C. Bakker, 1781 vaandrig, 1785 luitenant van het 8ste kwartier
Pieter W. Vettevogel, 1782 vaandrig, 1785 kapitein van het 2de kwartier
Hermannus Videlius, 1749 secretaris
Mr. E.F. Harkenroth, 1774 secretaris
Age de Haas, 1746 wachtmeester
Harmen Gonggrijp, 1773 wachtmeester
naam: Hasenhoek, Hans Jonas van
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1757 Geertje van Buma, Amsterdam; burger officier
Wapen: wapen0926

commentaar
boeknummer: 2586

idem
naam: Gerke Gabes
geboortejaar: 1665
aant.: vermoedelijk; geb. rond 1665; zoon van Gabe Jolles en Halb Gerkes
Wapen: wapen0927

commentaar
vindplaats: familiebijbel
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oranjewoud / Schoterwolde
boeknummer: 9341

commentaar

...ke Gabes 1683

Sjoukje Tjeerds 1771
naam: Steensma, Jetske Wiebes
geb.datum: 15-11-1743
doopdatum: 24-11-1743
sterfdatum: 9-3-1792
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Wiebe Lolles en Iebeltje Pieters Hilarides; geh.1 Evert Klases Oosterbaan; geh. 2 1776 Jan Douwes Zeilmaaker, Harlingen; overl. 9 maart 1792
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0928

commentaar
vindplaats: Hannemahûs: wapenbord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 2631

commentaar

Wapens der voogden en voogdessen van het stads weeshuys binnen Harlingen, aangelegt 1778

Harmannus Videlius 1755 1760 1765 1770
Iohannes Spannenburg 1775 1776
Sijds Schaaf 1757
Hein Mollema 1768 1773
Sierk Lacquaart 1758 1771
Sjoerd Schrik 1773
Pietter Tetrode 1775
Sicco Rienstra 1779 1784
IJde Hoornstra 1785 1791
Hilko Stapert 1780
Gajus Andreae 1787
Cornelius Zijlstra 1798
Johannes Albarda 1789
Jan v.d. Veen 1790
Simon Wijma 1792
Tjepke Gratama 1793 179.
Hendrik W. Blok 1791
Gerbrandus Pettinga 1795.
Menno Vink 1796
Wytse Vettevogel 1796
Cornelis Mollema 1797
Tjerk van Bentheim 1798
Claas Blok 1799 1800
L.C. van Gogh 1800 1805
Jacob Wassenaar 1801
Afke Steensma gebr Salwerda 1760 1766
Debora Heinsius gebr Hartman 1764 1770
M.H. van Plettenberg gebr. Keiser 1767 1771 1774
Catarina Sloterdijk gebr. v. Kralingen 1760 1761
Gerlofke van der Meulen gebr Wiarda 1770 1774
Rinske Gratama gebr Donker 1773
Maria Bosscha gebr. Greydanus 1772
Dieuke Westra gebr Pessma 1773
Trijntje Schenk gebr Winkel 1774 17..
Auckien Wiarda gebr van der Brugh 1778 1786
Grietje Nauta gebr. Bosscha 1780 1786
Alida Johanna Conradi gebr. Binkes 1784 1793
Catrijna Alema gebr. Sijnia 1785
Jetske Zeilmaker gebr. Steensma 1780 1786
Ianke Binksma gebr. Bosscha 1787
Rachel Iohanna Harkenroth gebr. Wijs 1788
Luetske Rintjes wed J. v.d. Meulen 1789
Iske Vrieseman gebr Wiarda 1790
Anna Fontein gebr. Van Loon 1791
Aurelia Tetrode gebr. Gratama 1791
Klaaske Vettevogel gebr. v.d. Meulen 1793
Magdalena Radsma gebr. Vos 1795
Petronella Houtsma gebr. Greydanus 1796 1797
Johanna Eemen gebr. Paardemans 1797
Tietske van Beetsel gebr Jelgersma 1798
naam: Binkes, Alida Johanna Piers
doopdatum: 15-11-1754
sterfdatum: 27-1-1826
geboortejaar: 1754
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; dochter van Pier Binkes en Anna Raarda; geh. 1776 Albert Jacobs Conradi, Harlingen
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0929

commentaar
boeknummer: 2631

idem
naam: Greidanus, Petronella Tjeerds
doopdatum: 31-3-1768
sterfdatum: 24-2-1853
geboortejaar: 1768
aant.: ged. in Harlingen; dochter van Tjeerd Greidanus en Foekje Nauta; geh. 1788 Jan Willems Houtsma
Wapen: wapen0930

commentaar
boeknummer: 2631

idem
naam: Reus, Jan Lammerts de
sterfdatum: 1-8-1789
geboortejaar: 1709
godsdienst: hervormd
aant.: verm. zoon Lambert Jansen (de) Reus en Aaltje Jelles Schellinger; chirurgijn
echtgenoot: geh. Swerms, Fokeltje Hotses
Wapen: wapen0931

commentaar
vindplaats: wapenbord Hannemahûs
type: Memoriestenen en -tekens
bron: De wapenborden te Harlingen
plaats: Harlingen
boeknummer: 2586

commentaar

De namen en wapens van de heeren bevelhebbers der stad Harlingen

Hans Willem baron van Plettenberg, raad in de vroedschap, burgemeester der stad Harlingen, mede gedeputeerde staat der provincie Vriesland
Bernardus Jelgersma, raad in de vroedschap en burgemeester der stad Harlingen
Jan de Reus, 1760 kolonel van het 8ste kwartier
Gerbrand van der Velde, 1740 hopman van het 6de kwartier
Tjeerd Ratsma, 1745 vaandrig, 1769 hopman van het 6de kwartier
Hanso J. van Hasenhoek, 1746 hopman van het 3de kwartier
Jan Schoonebeek, 1746 vaandrig, 1770 hopman van het 3de kwartier
Harmen van 't Vlie, 1749 hopman van het 1ste kwartier
Jan Bretton, 1749 vaandrig van het late kwartier
Sipke Nauta, 1750 hopman van het 1ste kwartier
Albert Noordga, 1750 vaandrig van het 4de kwartier
Sijbout Buma, 1753 hopman van het 5de kwartier
Jan Wijngaarden, 1759 vaandrig, 1774 hopman van het 5de kwartier
Joannes Dronryp, 1760 vaandrig van het 8ste kwartier
Pieter Clamstra, 1760 hopman van het 2de kwartier
Barend van der Meulen, 1761 vaandrig van het 2de kwartier
Johannes Spannenburg, 1762 hopman van het 7de kwartier
Auke I. Faber, 1767 vaandrig, 1769 hopman van het 2de kwartier
Jan Westra, 1768 vaandrig, 1769 hopman van het 1ste kwartier
Douwe W. Vettevogel, 1769 vaandrig van het 1ste kwartier
Harmanus de Waardt, 1769 vaandrig van het 6de kwartier
Sierk Hoornstra, 1769 vaandrig, 1775 hopman van het 2de kwartier
Willem D. Bakker, 1770 vaandrig van het 3de kwartier
Hein Mollema, ... vaandrig, 1776 hopman van het 4de kwartier
Cornelis Sijlstra, 1773 vaandrig, 1785 luitenant van het 3de kwartier
Joeke Bierma, 1773 vaandrig, 1773 hopman van het 4de kwartier
Simon Wijma, 1773 vaandrig, ... hopman van het 2de kwartier
P. Heins, 1771 vaandrig, 1778 (?) hopman van het 6de kwartier
F. van der Burgh, 1771 vaandrig, 1777 hopman van het 5de kwartier
Johannes W. Vettevogel, 1777 vaandrig ...
Michiel Nauta, 1777 vaandrig van het 4de kwartier
A.H. Olinius, 1779 vaandrig, 1781 hopman van het 4de kwartier
Bouwe Fontein, 1779 vaandrig, 1781 hopman van het 4de kwartier
IJpe Feddema, 1781 vaandrig, 1785 sous-luitenant, 1786 luitenant van het 1ste kwartier
Jelte Radsma, 1781 vaandrig, 1785 luitenant van het 8ste kwartier
Piebo C. Bakker, 1781 vaandrig, 1785 luitenant van het 8ste kwartier
Pieter W. Vettevogel, 1782 vaandrig, 1785 kapitein van het 2de kwartier
Hermannus Videlius, 1749 secretaris
Mr. E.F. Harkenroth, 1774 secretaris
Age de Haas, 1746 wachtmeester
Harmen Gonggrijp, 1773 wachtmeester
naam: Meulen, Johannes Tjebbes van der
doopdatum: 5-10-1721
geboortejaar: 1721
aant.: zoon van Tjebbe Johannes en Aafke Cornelis
echtgenoot: geh. 1756 Lutske Rintjes
Wapen: wapen0932

commentaar
vindplaats: Hannemahûs: wapenbord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 2631

commentaar

Wapens der voogden en voogdessen van het stads weeshuys binnen Harlingen, aangelegt 1778

Harmannus Videlius 1755 1760 1765 1770
Iohannes Spannenburg 1775 1776
Sijds Schaaf 1757
Hein Mollema 1768 1773
Sierk Lacquaart 1758 1771
Sjoerd Schrik 1773
Pietter Tetrode 1775
Sicco Rienstra 1779 1784
IJde Hoornstra 1785 1791
Hilko Stapert 1780
Gajus Andreae 1787
Cornelius Zijlstra 1798
Johannes Albarda 1789
Jan v.d. Veen 1790
Simon Wijma 1792
Tjepke Gratama 1793 179.
Hendrik W. Blok 1791
Gerbrandus Pettinga 1795.
Menno Vink 1796
Wytse Vettevogel 1796
Cornelis Mollema 1797
Tjerk van Bentheim 1798
Claas Blok 1799 1800
L.C. van Gogh 1800 1805
Jacob Wassenaar 1801
Afke Steensma gebr Salwerda 1760 1766
Debora Heinsius gebr Hartman 1764 1770
M.H. van Plettenberg gebr. Keiser 1767 1771 1774
Catarina Sloterdijk gebr. v. Kralingen 1760 1761
Gerlofke van der Meulen gebr Wiarda 1770 1774
Rinske Gratama gebr Donker 1773
Maria Bosscha gebr. Greydanus 1772
Dieuke Westra gebr Pessma 1773
Trijntje Schenk gebr Winkel 1774 17..
Auckien Wiarda gebr van der Brugh 1778 1786
Grietje Nauta gebr. Bosscha 1780 1786
Alida Johanna Conradi gebr. Binkes 1784 1793
Catrijna Alema gebr. Sijnia 1785
Jetske Zeilmaker gebr. Steensma 1780 1786
Ianke Binksma gebr. Bosscha 1787
Rachel Iohanna Harkenroth gebr. Wijs 1788
Luetske Rintjes wed J. v.d. Meulen 1789
Iske Vrieseman gebr Wiarda 1790
Anna Fontein gebr. Van Loon 1791
Aurelia Tetrode gebr. Gratama 1791
Klaaske Vettevogel gebr. v.d. Meulen 1793
Magdalena Radsma gebr. Vos 1795
Petronella Houtsma gebr. Greydanus 1796 1797
Johanna Eemen gebr. Paardemans 1797
Tietske van Beetsel gebr Jelgersma 1798
naam: Meulen, Klaaske Tjebbes van der
doopdatum: 29-12-1737
sterfdatum: 28-11-1811
geboortejaar: 1737
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Tjebbe Johannes van der Meulen en Brechtje Cornelis
echtgenoot: geh. 1767 Vettevogel, Johannes Wietses
Wapen: wapen0933

commentaar
boeknummer: 2631

idem
naam: Hannema, Jacob Binkes
godsdienst: doopsgezind
aant.: burgemeester 1611
Wapen: wapen0934

commentaar
vindplaats: vijzel, nu in museum Harlingen
type: Gereedschappen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Stavoren
boeknummer: 6114

commentaar

Iacob Binckes Hannema 1614
naam: Wijma, Siemen Sjoerds
doopdatum: 7-2-1745
geboortejaar: 1745
godsdienst: hervormd
aant.: geb. in januari 1745 in Drogeham; zoon van Sjoerd Geerts Wijma, schoolmeester in Drogeham en Marijke Siemens; geh. 1770 Sibbeltje Johannes Huisman
Wapen: wapen0935

commentaar
vindplaats: wapenbord Hannemahûs
type: Memoriestenen en -tekens
bron: De wapenborden te Harlingen
plaats: Harlingen
boeknummer: 2586

commentaar

De namen en wapens van de heeren bevelhebbers der stad Harlingen

Hans Willem baron van Plettenberg, raad in de vroedschap, burgemeester der stad Harlingen, mede gedeputeerde staat der provincie Vriesland
Bernardus Jelgersma, raad in de vroedschap en burgemeester der stad Harlingen
Jan de Reus, 1760 kolonel van het 8ste kwartier
Gerbrand van der Velde, 1740 hopman van het 6de kwartier
Tjeerd Ratsma, 1745 vaandrig, 1769 hopman van het 6de kwartier
Hanso J. van Hasenhoek, 1746 hopman van het 3de kwartier
Jan Schoonebeek, 1746 vaandrig, 1770 hopman van het 3de kwartier
Harmen van 't Vlie, 1749 hopman van het 1ste kwartier
Jan Bretton, 1749 vaandrig van het late kwartier
Sipke Nauta, 1750 hopman van het 1ste kwartier
Albert Noordga, 1750 vaandrig van het 4de kwartier
Sijbout Buma, 1753 hopman van het 5de kwartier
Jan Wijngaarden, 1759 vaandrig, 1774 hopman van het 5de kwartier
Joannes Dronryp, 1760 vaandrig van het 8ste kwartier
Pieter Clamstra, 1760 hopman van het 2de kwartier
Barend van der Meulen, 1761 vaandrig van het 2de kwartier
Johannes Spannenburg, 1762 hopman van het 7de kwartier
Auke I. Faber, 1767 vaandrig, 1769 hopman van het 2de kwartier
Jan Westra, 1768 vaandrig, 1769 hopman van het 1ste kwartier
Douwe W. Vettevogel, 1769 vaandrig van het 1ste kwartier
Harmanus de Waardt, 1769 vaandrig van het 6de kwartier
Sierk Hoornstra, 1769 vaandrig, 1775 hopman van het 2de kwartier
Willem D. Bakker, 1770 vaandrig van het 3de kwartier
Hein Mollema, ... vaandrig, 1776 hopman van het 4de kwartier
Cornelis Sijlstra, 1773 vaandrig, 1785 luitenant van het 3de kwartier
Joeke Bierma, 1773 vaandrig, 1773 hopman van het 4de kwartier
Simon Wijma, 1773 vaandrig, ... hopman van het 2de kwartier
P. Heins, 1771 vaandrig, 1778 (?) hopman van het 6de kwartier
F. van der Burgh, 1771 vaandrig, 1777 hopman van het 5de kwartier
Johannes W. Vettevogel, 1777 vaandrig ...
Michiel Nauta, 1777 vaandrig van het 4de kwartier
A.H. Olinius, 1779 vaandrig, 1781 hopman van het 4de kwartier
Bouwe Fontein, 1779 vaandrig, 1781 hopman van het 4de kwartier
IJpe Feddema, 1781 vaandrig, 1785 sous-luitenant, 1786 luitenant van het 1ste kwartier
Jelte Radsma, 1781 vaandrig, 1785 luitenant van het 8ste kwartier
Piebo C. Bakker, 1781 vaandrig, 1785 luitenant van het 8ste kwartier
Pieter W. Vettevogel, 1782 vaandrig, 1785 kapitein van het 2de kwartier
Hermannus Videlius, 1749 secretaris
Mr. E.F. Harkenroth, 1774 secretaris
Age de Haas, 1746 wachtmeester
Harmen Gonggrijp, 1773 wachtmeester
naam: Brolsma, Elisabeth Gerrits
geb.datum: 17-7-1739
sterfdatum: 27-4-1802
godsdienst: doopsgezind
aant.: afkomstig Ferwerd; dochter van Gerrit Jacobs Brolsma en Sietske Jelles
echtgenoot: geh. 1763 Tichelaar, Frans Johannes
Wapen: wapen0936

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Ferwerd
boeknummer: 9342

commentaar

[Lijsbet Gerrits is gebooren den 17 july 1739]
naam: Wassenaar, Jacob Cornelis
doopdatum: 18-6-1758
sterfdatum: 2-2-1831
geboortejaar: 1758
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in St. Annaparochie; overl. te Amsterdam; notaris
echtgenoot: geh. 1783 Bouwsma, Zwaantje Tietes
Wapen: wapen0937

commentaar
vindplaats: Hannemahûs: wapenbord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 2631

commentaar

Wapens der voogden en voogdessen van het stads weeshuys binnen Harlingen, aangelegt 1778

Harmannus Videlius 1755 1760 1765 1770
Iohannes Spannenburg 1775 1776
Sijds Schaaf 1757
Hein Mollema 1768 1773
Sierk Lacquaart 1758 1771
Sjoerd Schrik 1773
Pietter Tetrode 1775
Sicco Rienstra 1779 1784
IJde Hoornstra 1785 1791
Hilko Stapert 1780
Gajus Andreae 1787
Cornelius Zijlstra 1798
Johannes Albarda 1789
Jan v.d. Veen 1790
Simon Wijma 1792
Tjepke Gratama 1793 179.
Hendrik W. Blok 1791
Gerbrandus Pettinga 1795.
Menno Vink 1796
Wytse Vettevogel 1796
Cornelis Mollema 1797
Tjerk van Bentheim 1798
Claas Blok 1799 1800
L.C. van Gogh 1800 1805
Jacob Wassenaar 1801
Afke Steensma gebr Salwerda 1760 1766
Debora Heinsius gebr Hartman 1764 1770
M.H. van Plettenberg gebr. Keiser 1767 1771 1774
Catarina Sloterdijk gebr. v. Kralingen 1760 1761
Gerlofke van der Meulen gebr Wiarda 1770 1774
Rinske Gratama gebr Donker 1773
Maria Bosscha gebr. Greydanus 1772
Dieuke Westra gebr Pessma 1773
Trijntje Schenk gebr Winkel 1774 17..
Auckien Wiarda gebr van der Brugh 1778 1786
Grietje Nauta gebr. Bosscha 1780 1786
Alida Johanna Conradi gebr. Binkes 1784 1793
Catrijna Alema gebr. Sijnia 1785
Jetske Zeilmaker gebr. Steensma 1780 1786
Ianke Binksma gebr. Bosscha 1787
Rachel Iohanna Harkenroth gebr. Wijs 1788
Luetske Rintjes wed J. v.d. Meulen 1789
Iske Vrieseman gebr Wiarda 1790
Anna Fontein gebr. Van Loon 1791
Aurelia Tetrode gebr. Gratama 1791
Klaaske Vettevogel gebr. v.d. Meulen 1793
Magdalena Radsma gebr. Vos 1795
Petronella Houtsma gebr. Greydanus 1796 1797
Johanna Eemen gebr. Paardemans 1797
Tietske van Beetsel gebr Jelgersma 1798
naam: Fontein, Frederik Klases
geb.datum: 22-2-1736
sterfdatum: 24-12-1765
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Klaas Dirks Fontein en Grietje van Deersum; arts; doctor; student Fran. 1758
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Feytama, Baukje Siebrands
Wapen: wapen0938

commentaar
vindplaats: overlijdenspennning
type: Penningen
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9349

commentaar

Hipp

Feddrik Fontein md gebor. te Harlingen XXII febr. MDCCXXXVI en aldaar overled. XXIV decemb. MDCCLXV
naam: Fontein, Jurjen Scheltes
geboortejaar: 1580
sterfjaar: 1641
aant.: geb. rond 1580; geh. 1605 Martje Willems; schipper
Wapen: wapen0939

commentaar
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Fries Zilver
plaats: Harlingen
boeknummer: 2428

commentaar

I S 1627

Iurien Scheltes finner vant feerscheppers gilt
naam: Horreus, Berber Gerhards
geb.datum: 29-12-1754
doopdatum: 5-1-1755
sterfdatum: 27-4-1846
godsdienst: hervormd
aant.: geb. in Kimswerd; dochter van Gerhard Horreus en Knierke Talma; geh. 1788 Sjoerd Feenstra, Kimswerd; weesvoogd
Wapen: wapen0940

commentaar
vindplaats: wapenbord Hannemahûs
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 2651

commentaar

Namen en wapens der voogden en voogdessen van het stads weeshuis

D. Nieubuur 1802
J: Willem Douwes 1803
W: Harmens 1804
Harmanus Peaux 1806, 1811
Johannes Huis 1807, 1812
S: Wiarda 1808
P. Amelander 1810
D.I. Siersma 1811

Geertruida Ruitinga gebr: Otterloo 1799
Dorothea Zeylmaker gebr: Lemke 1800
Akke Spannenburg gebr: Vettevogel 1801
Inkjen Popta gebr: Steensma 1801, 1803
Tryntje Albada gebr: de Witt 1802
Sietske Nap gebr: Zijlstra 1805
Berbera Veenstra gebr: Horreus 1807
Titia Johannes van Nooten gebr: Albarda 1808
H: van der Veen gebr: Doedes 1809, 1814
Petronella Sebesma wed. Koelmans 1809
Johanna de Keth geb: Verschuir 1810
naam: Ruiven, Klaas Dirks van
godsdienst: hervormd
aant.: grietenijsecretaris
echtgenoot: geh. Swarten, Catharina Hendriks
echtgenoot: geh. Reynigom, Sabina
Wapen: wapen0941

commentaar
vindplaats: in de kerk; nu buiten tegen de muur
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Midsland
boeknummer: 4536

commentaar

1768 hier leyt begr LD oud 33 jaar

Hier leyt begraven deerbare Catharina Heyndricx Swarten dochter huysvrouwe van Claes Dircxz. van Ruyven secretaris des eylants van der Schellingh ende is in den heere gerust den 30 october 1620
naam: Camminga, Sikke Taekes van
geb.datum: 28-10-1563
sterfdatum: 4-4-1637
aant.: geh. Fetje van Ockinga
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0942

commentaar
vindplaats: beker, in de kerk
type: Bekers
bron: Fries goud en zilver
plaats: Arum
boeknummer: 145

commentaar

Ir Sicco van Kammingha p.m. heeft deese beeker aen de gerevmerd. kerke van Arum Anno 1637
naam: Reinalda, Marten Aukes
Wapen: wapen0943

commentaar
vindplaats: avondmaalsbeker, kerk
type: Bekers
bron: Fries goud en zilver
plaats: Oldeberkoop
boeknummer: 4884

commentaar

ER MR

1590 Fedde Auckes Rengnalde grietman van D W
naam: Reen, Albert Hessels
geboortejaar: 1612
sterfjaar: 1675
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1612; zoon van Hessel Alberts Reen en Jeltje Johannes; dominee; stud. Franker 1629
echtgenoot: geh. 1635 Knoop, Gerritje Izaaks
Wapen: wapen0944

commentaar
vindplaats: aondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Fries goud en zilver
plaats: Rauwerd
boeknummer: 9358

commentaar

Tobyas capittel 6. vers 3.4.

A.R. G.I.
naam: Knoop, Gerritje Izaaks
geboortejaar: 1612
aant.: geb. rond 1612; geh. 1 Bauke Lieuwes; geh. 2 1635 Albert Reen
echtgenoot: geh. 1635 Reen, Albert Hessels
Wapen: wapen0945

commentaar
boeknummer: 9358

idem
naam: Jongestal, Jelle Wibrandus Allerts van
geboortejaar: 1653
sterfjaar: 1688
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Hemelumer Oldephaert 1673 - 1688
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1674 Wissema, Ida Sapes van
Wapen: wapen0946

commentaar
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Fries goud en zilver
plaats: Molkwerum
boeknummer: 9359

commentaar

De ed here G.W. van Jongestal grietman dijckgraaf ontfanger-generaal van Hemelumer Oldevaart en Noort wolde mede gecommitteerde inde rade van staten ende juffr. Ida van wissema sijn eds. huijsvrouwe hebben dezen beker vereert aande gereformeerde gemeente tot Molqueren den 24 Xber Ao 1678
naam: Wissema, Ida Sapes van
doopdatum: 8-5-1651
geboortejaar: 1651
aant.: dochter van Sape van Wissema en Froukje van Burmania; overl. na 1689
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1674 Jongestal, Jelle Wibrandus Allerts van
Wapen: wapen0947

commentaar
boeknummer: 9359

idem
naam: Velsen, Wilhelm Johannes van
aant.: geh. Ena Johannes van Tiara; overl. voor 1624
Wapen: wapen0948

commentaar
vindplaats: avondmaalsschotel, kerk
type: Schalen en kommen
bron: De zilveren eeuw Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw
plaats: Kimswerd
boeknummer: 3306

commentaar

1670 Haec sunt a pro svis signa relicta meis W. v. Velsen
naam: Martena, Doeke Tjebbes van
sterfdatum: 11-11-1605
geboortejaar: 1527
aant.: zoon van Tjebbe van Martena en Baukje van Camstra; drost
Wapen: wapen0950

commentaar
vindplaats: Commandostaf
type: Staven
bron: Fries Zilver
plaats: Harlingen
boeknummer: 2417

commentaar

Ducke van Martena drost van Harlinghen en hopman Ao 1604

Naer lyden compt verblyden Iovius van Haringsma hopman Ao 1609

TF

Wyst my heere uwen wech dat ick wandele in uwer waerheit behout min heerten by den eningh dat ick uwen naeme vresse psalm 86.11
naam: Pier Oepts
geboortejaar: 1610
aant.: uit Blija; geb. rond 1610; zoon van Oept Joukes en Sietske Piers; geh. 1635 Antje Siemens
Wapen: wapen0951

commentaar
vindplaats: zilveren collecteschaal, kerk
type: Schalen en kommen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3844

commentaar

Doet den armen handtreyckinge op dat ghy rijckelijck ghezeghent wordet Eccle. cap 7 vers. 36

M.D.C.XXXIX

Dr Adrianius Hagius burgemr der steede Leuwarden Douue Seerps Ansma Vibrandus de Geest Pier Upts
naam: Geest, Wiebrand Siemens de
geb.datum: 16-8-1592
aant.: overl. na 1660; kunstschilder
Wapen: wapen0952

commentaar
boeknummer: 3844

idem
naam: Ansma, Douwe Seerps
geboortejaar: 1595
aant.: geb. rond 1595; doop dochter in 1621
Wapen: wapen0953

commentaar
boeknummer: 3844

idem
naam: Hagius, Adrianus Jochems
geboortejaar: 1608
aant.: geb. rond 1608; geh. 1633 Margareta Alberts van Aijsma; adv. 1631
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0954

commentaar
boeknummer: 3844

idem
naam: Ferblans, Johannes Lucas
geboortejaar: 1725
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1768 Betske de Haan, Dokkum; burgemeester; bakker
Wapen: wapen0955

commentaar
vindplaats: presenteerblad museum
type: Schalen en kommen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Dokkum
boeknummer: 1174

commentaar

Sigel civitatis Doccum

I. Ferblans praesid. burg.
P. Brugmans vice praesid. burgem.
B. Suiderbaan secretaris
C.L. Stachouwer

I.M. Backer
Mr. B. Nauta
N. Posthumus

H. van Assen
S. Suidema
P. Breugman

C.L. Stachouwer & T. Obles
In mem. nupt. 20 apr.
MDCCLXXIV
Hoc dd
naam: Brugmans, George Piebes
geb.datum: 14-3-1729
doopdatum: 27-3-1729
aant.: zoon van Piebe Brugmans en Petronella Wiersma; burgemeester 1772, 1784, 1789; stud. Franker 1746 uit Hantum
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0956

commentaar
boeknummer: 1174

idem
naam: Suiderbaan, Bote Jans
doopdatum: 8-10-1738
sterfdatum: 3-12-1809
geboortejaar: 1738
godsdienst: hervormd
aant.: stadssecretaris; belastingontvanger
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1760 Pols, Clementia Harmens
Wapen: wapen0957

commentaar
boeknummer: 1174

idem
naam: Stachouwer, Coppen Lambert Johannes
geb.datum: 7-8-1726
doopdatum: 11-8-1726
sterfdatum: 19-2-1801
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Schiermonnikoog; zoon van Johannes Stachouwer en Gratia Susanna van Starkenborgh; geh. 1784 Tjaakje Oebeles
echtgenoot: geh. 1784 Tjaakje Oebeles
Wapen: wapen0958

commentaar
boeknummer: 1174

idem
naam: Backer, Jan Minnes
geboortejaar: 1707
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1707; overl. na 1752 toen 45 jaar; burgemeester 1738-1776
Wapen: wapen0959

commentaar
boeknummer: 1174

idem
naam: Nauta, Bauke Nicolaas
geboortejaar: 1721
godsdienst: hervormd
aant.: burgemeester 1772-1794
Wapen: wapen0960

commentaar
boeknummer: 1174

idem
naam: Posthumus, Klaas Rintjes
doopdatum: 16-9-1736
sterfdatum: 18-12-1803
geboortejaar: 1736
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Rintje Posthumus, secretaris en Iekje Hoitinga; geh. 1 1758 Johanna Christina Wiersma; geh. 2 1764 Doetje Hoitinga, Arum; burgemeester
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0961

commentaar
boeknummer: 1174

idem
naam: Assen, Harmen Jans van
geboortejaar: 1725
sterfjaar: 1798
godsdienst: hervormd
aant.: Harmannus Jans van Assen was vroedsman van het Legewegster Espel in Dokkum van 1781-1794 en houtkoper; geh.1763 Trijntje Hotzes van Sinderen; burgemeester
Wapen: wapen0962

commentaar
boeknummer: 1174

idem
naam: Suidema, Steffen
geb.datum: 23-2-1721
sterfdatum: 17-1-1797
godsdienst: hervormd
aant.: geb. te Scheemda; geh. 1750 Atje Oeges van Kleffens, Dokkum; koopman; gortmaker
Wapen: wapen0963

commentaar
boeknummer: 1174

idem
naam: Breugmans, Pieter Hendriks
geboortejaar: 1717
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1717; geh. 1742 Antje Harmens, Dokkum; vroedsman
Wapen: wapen0964

commentaar
boeknummer: 1174

idem
naam: Osinga, Siebrand Jans van
sterfdatum: 7-11-1623
geboortejaar: 1563
aant.: grietman Wonseradeel 1596 - 1623; dijkgraaf
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Aggama, Atje Siedses van
Wapen: wapen0345

commentaar
vindplaats: drinkhoorn; nu in rijksmuseum Amsterdam
type: Hoorn
bron: http://www.andrebuwalda.nl/
plaats: Schettens
boeknummer: 5754

commentaar

Sybrandt van Osinga At van Aggama 1610
naam: Aggama, Atje Siedses van
sterfdatum: 16-5-1619
geboortejaar: 1573
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Osinga, Siebrand Jans van
Wapen: wapen0966

commentaar
boeknummer: 5754

idem
naam: Fogelsangh, Dirk Jacobs
geboortejaar: 1600
sterfjaar: 1663
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Scheltinga, Geertje Dirks van
Wapen: wapen0868commentaar
vindplaats: drinkhoorn
type: Hoorn
bron: Fries goud en zilver
plaats: Kollum
boeknummer: 3397

commentaar

Die tue abten van Veen Clooster
D Dirck van Fogelsangh 1658
naam: Acronius, Martinus Jelles
doopdatum: 19-8-1714
sterfdatum: 30-11-1780
geboortejaar: 1713
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Garijp; zoon van Jelle Dominicus van Acronius en Romelia van Scheltinga; officier
echtgenoot: geh. Haersma, Catharina Wiskia Arends van
echtgenoot: geh. 1747 Aebinga van Humalda, Baudina Lucia Franses van
Wapen: wapen0047commentaar
vindplaats: kerk, broodschaal
type: Schalen en kommen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Buitenpost
boeknummer: 883

commentaar

Ter gedachtenis van de vijf en twintig jaerig trouwdag hebben den hoog edelen gestrengen heer Martinus van Acronius generael majoor van de infanterie in den dienst van den staet der vereenigde Neederlanden, colonel en chef van een resiment te voet, en den hoog wel gebooren vrouwe Baudina Lucia Aebinga van Humalda gegeeven dese schotel aen de kerk van Buitenpost om gebruit te worden tot des heeren heiligen en hoogweerdigen avontmael anno den 8 september 1773
naam: Aebinga van Humalda, Baudina Lucia Franses van
doopdatum: 12-6-1712
sterfdatum: 22-9-1777
geboortejaar: 1711
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Dronrijp; dochter van Frans Binnert Aebinga Glins van Humalda
echtgenoot: geh. 1747 Acronius, Martinus Jelles
Wapen: wapen0048commentaar
boeknummer: 883

idem
naam: Althuis, Koert van
sterfdatum: 9-7-1678
geboortejaar: 1601
aant.: geh. 1 Sibille Ottewalt; geh. 2 1634 Berber Tjeerds; geh. 3 1668 Grietje Iepes
echtgenoot: geh. 1634 Berber Tjeerds
Wapen: wapen0971

commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Heerenveens zilver 1616-1813
plaats: Heerenveen
boeknummer: 2724

commentaar

P A
CA BT
naam: Wielinga, Iepe Johannes
geb.datum: 30-11-1702
doopdatum: 1-12-1702
sterfdatum: 4-10-1773
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; zoon van Johannes Wielinga Dieuwke Sjoerds Westerhuis; raad in den hove van Friesland
echtgenoot: geh. 1755 Idsinga, Detje Cecilia Sakes van
echtgenoot: geh. Scheltinga, Magdalena Martinus van
Wapen: wapen0972

commentaar
vindplaats: kraankan
type: Dozen, potten en kannen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9368

commentaar

Dese koffijkan is door de heer Epeus Wielinga aan Everhardus Epeus Wielinga van Scheltinga geb.r: 22 jan.i: 1770 vereerd op den 22 januari 1775
naam: Hermana, Hessel Wiebrens van
sterfdatum: 29-10-1625
geboortejaar: 1560
aant.: zoon van Wiebren van Hermana en Hielkje van Roorda
echtgenoot: geh. 1596 Liauckema, Anna Scheltes van
Wapen: wapen0973

commentaar
vindplaats: huwelijkspenning
type: Penningen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Minnertsga
boeknummer: 4567

commentaar

H van Hermane A van Lyauckema
naam: Liauckema, Anna Scheltes van
sterfdatum: 22-3-1603
geboortejaar: 1573
aant.: geb. rond 1573; dochter van Schelte van Liauckema en Jeltje van Dekema
echtgenoot: geh. 1596 Hermana, Hessel Wiebrens van
Wapen: wapen0974

commentaar
boeknummer: 4567

idem
naam: Rollema, Iemke Douwes
sterfdatum: 9-11-1727
geboortejaar: 1652
aant.: geb. rond 1652; zoon vanDouwe Aelses en Trijntje Klases; schoolmeester
echtgenoot: geh. 1683 Kingma, Baafke Yntes
Wapen: wapen0975

commentaar
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Beers
boeknummer: 9377

commentaar

D.W. B.I.
Rollema
Kingma
naam: Kingma, Baafke Yntes
doopdatum: 22-10-1654
sterfdatum: 13-5-1712
geboortejaar: 1654
aant.: dochter van Iente Klases Kingma en Berber Hiddes
echtgenoot: geh. 1683 Rollema, Iemke Douwes
Wapen: wapen0976

commentaar
boeknummer: 9377

idem
naam: Haersma, Livius Aulus van
geb.datum: 20-5-1702
doopdatum: 24-5-1702
sterfdatum: 30-1-1778
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Smallingerland 1723-1770; gedeputeerde staat; kerkvoogd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1755 Wyckel, Johanna Maria Johannes van
echtgenoot: geh. 1724 Haersma, Aukje Hectors van
Wapen: wapen0886commentaar
vindplaats: klok hervormde kerk
type: Klokken
bron: Aantekeningen over zich in Friesland bevindende klokken in het algemeen en over de opschriften en afbeeldingen daarop in het bijzonder
plaats: Drachten
boeknummer: 1210

commentaar

Fudit I Borchhardt Groningae Ao 1746 soli deo gloria

Dominus Iesaias Hillenius predicant in de Dragten ende eerzame manne Iohannes Faber oud cornet van een regiment cavallerie Michiel Ieans Radinga kerkvoogden van Noorder Dragten

De weledele gestrenge heer de heer Livius van Haersma gerietman over Smallingerland en mede raad ter admiraliteit te Rotterdam en de welgeboren vrouw vrouw Aurelia van Haersma syn weledele gestrenge huisvrouw en de eersame discrete Arp Wybes Reiding mede regter van Smallingerland

De wel edele gestrenge heer de heer Cornelius van Haersma secretaris van de provinciale rekenkamer van Friesland ende medegecommitteerde ten landsdage en de welgeboren vrouw vrouw Catharina Ietskia van Bouritius syn weledele gestrenge huisvrouw en de eerzame discrete Sytze Fokkes mede regter van Smallingerland

De heer Hendericus Duyff secretaris van Smallingerland en de eerzame mannen Tyeerd Ians en Cornelis Lowysses kerkvoogden van Zuider Dragten
naam: Haersma, Aukje Hectors van
geb.datum: 24-12-1705
doopdatum: 30-12-1705
sterfdatum: 28-2-1753
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1724 Haersma, Livius Aulus van
Wapen: wapen0894commentaar
boeknummer: 1210

idem
naam: Haersma, Livius Aulus van
geb.datum: 20-5-1702
doopdatum: 24-5-1702
sterfdatum: 30-1-1778
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Smallingerland 1723-1770; gedeputeerde staat; kerkvoogd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1755 Wyckel, Johanna Maria Johannes van
echtgenoot: geh. 1724 Haersma, Aukje Hectors van
Wapen: wapen0886commentaar
boeknummer: 1210

idem
naam: Haersma, Cornelis Hectors van
doopdatum: 21-2-1703
geboortejaar: 1703
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1733 Bouricius, Catharina Jitske Jacobs van
Wapen: wapen0977

commentaar
boeknummer: 1210

idem
naam: Bouricius, Catharina Jitske Jacobs van
doopdatum: 16-8-1711
geboortejaar: 1711
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Terband; dochter van Jacob van Bouricius en Wiskje van Scheltinga
echtgenoot: geh. 1733 Haersma, Cornelis Hectors van
Wapen: wapen0978

commentaar
boeknummer: 1210

idem
naam: Marijke Pieters
sterfjaar: 1591
echtgenoot: geh. Pier Teunis
Wapen: wapen0979

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
boeknummer: 9384

commentaar

[Ao] 1591 de ... apr... sterf Marij [P]eter Iacop dr de huisfrou va Pyr Toenis z

Ao 1619 de 21 ianiar sterf Sij Pier Hendricks wijf olt ...
naam: Wiarda, Hester
geboortejaar: 1659
sterfjaar: 1682
aant.: geb. rond 1659; overl. februari 1682
echtgenoot: geh. Swart, Johannes Jans
Wapen: wapen0980

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
boeknummer: 9382

commentaar

... zijnde ... leght hier begraven met ... Iohan ... oudt zynde 15 d[agen]
naam: Teunis Piers
aant.: geh. 1 Marietje Arjens; geh. 2 Marietje Cornelis; sterfjaar onduidelijk, in 1565 genoemd in Quaklappen; vermo. overleden na zijn twee vrouw die in 1582 overleed
echtgenoot: geh. Kuik, Marie Cornelis
Wapen: wapen0981

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
boeknummer: 9385

commentaar

Thoni... Piers 1562

Ao 1591 de ... ...lij sterf de ... Pijer T.... rechter va ... Vrouwe Pr...
naam: Pier Teunis
sterfjaar: 1591
aant.: dorpsrechter
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Marijke Pieters
Wapen: wapen0981

commentaar
boeknummer: 9385

idem
naam: Vierssen, Willem Matthijs van
geb.datum: 31-12-1692
sterfdatum: 18-6-1782
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Matthijs van Vierssen; rekenmeester; raad in den hove van Friesland
echtgenoot: geh. 1713 Scheltinga, Christina Martinus van
Wapen: wapen0982commentaar
vindplaats: kerk, gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudega Sm
boeknummer: 5222

commentaar

1717

De rekenmeesters
Tjalling Homme van Camstra
Bartholdus Lycklama à Nyeholt
Hieronymus de Blau
Willem van Vierssen
Edo Frieswijk
naam: Blau, Hieronimus Krijns de
doopdatum: 30-6-1676
geboortejaar: 1676
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; geh. 1725 Maria Johanna van Brunsvelt; rekenmeester
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0983

commentaar
boeknummer: 5222

idem
naam: Frieswijk, Ede Hendriks
geb.datum: 27-9-1648
doopdatum: 29-9-1648
sterfdatum: 7-8-1720
aant.: zoon van Hendrik Nolles Frieswijk en Fenne Fensma; geh. 1670 Catharina Jacobs Auxbrebis, Sneek; notaris in 1670; rekenmeester
Wapen: wapen0984

commentaar
boeknummer: 5222

idem
naam: Coehoorn, Gosewijn Theodoor Minnes van
sterfdatum: 14-5-1737
geboortejaar: 1678
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Minne van Coehoorn en Magdalena van Scheltinga; secretaris; burgemeester; gedeputeerde staat
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1717 Sminia, Catharina Aurelia Lucia Hobbes van
Wapen: wapen0985

commentaar
vindplaats: kerk, gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudega Sm
boeknummer: 5223

commentaar

Gedeputeerde staten
Ulbe baron van Aylva
Siuck Gerrolt Juckema van Burmania
Allard van Burum
Hanso Acronius
Joh. Abraham van Schurman
Arent van Haersma
Douwe Justus van Botnia van Burmania
Duco van Haren
Gosewijn Theodoor baron van Coehoorn
Joh. Sakema van Wyckel secretaris
naam: Wyckel, Johannes Hendriks van
geb.datum: 4-4-1688
doopdatum: 6-4-1688
sterfdatum: 20-12-1775
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hendrik van Wyckel; geh. 1. 1714 Anna Maria Hessels van Sminia; geh. 2 1721 Catharina Knock; geh. 3 1736 Avia Cornelia van Glinstra; secretaris; gedeputeerde staat
echtgenoot: geh. 1714 Sminia, Anna Maria Hessels van
Wapen: wapen0986

commentaar
boeknummer: 5223

idem
naam: Burum, Allert Franses van
geb.datum: 17-2-1678
sterfdatum: 7-7-1729
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Frans van Burum en Titia van Vierssen; geh. 1702 Catharina Johannes van Eysinga; gedeputeerde staat; grietman
Wapen: wapen0987

commentaar
boeknummer: 5223

idem
naam: Acronius, Hans Davids
sterfdatum: 13-3-1730
geboortejaar: 1647
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1647; waarsch. zoon van David; stud. in 1664 Franeker; adv. 1670; rekenmeester; burgemeester; gedeputeerde staat
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0988

commentaar
boeknummer: 5223

idem
naam: Schuurman, Johannes Abraham van
godsdienst: hervormd
aant.: gedeputeerde staat
Wapen: wapen0989

commentaar
boeknummer: 5223

idem
naam: Ghemmenich, Paulus Wilems van
sterfdatum: 25-1-1626
geboortejaar: 1560
godsdienst: hervormd
aant.: stadssecretaris; notaris
echtgenoot: geh. Verkindert, Maria Willems
echtgenoot: geh. Lens, Jetske Hanses
Wapen: wapen0990

commentaar
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1778

commentaar

Ao 1626 den 25 janry sterf den erentphtn achtbn Paulus van Ghemmenich in leven secrs der stad Franek out 66 iaer

Ao 1643 den 23en Xber sterf de eerbare deughdsame Eets Lens zyn wijf ende leggen alhier begraven ou 66 iaer

Anno 1662 den 3 8bris sterf den eerentphesten achtbaaren heer mr Iacob van Ghemmenich i:u:d: int leeven meede munster commissaris van de provincie ende secretaris der stadt Franeker oudt 54 iaar ende leit alhier begraven

Anno 1666 den 17 augusti is in den heere gerust den e heer Cornelius van Ghemmenich int leeven burgermr deser stede ende rekenmeester van de provincie van Frieslant ende leit alhier begraven

Den 25 february 1682 sterft iuffrouw Catharina van Kingma wedu van de heer Iacob van Ghemmenich en legt alhier begraven

Den 21 may 1692 sterft iuffr Catharina van Hindema wed: van d: heer Cornelius van Gemmenich olt 64 iaar en leit alhier begraven
naam: Lens, Jetske Hanses
sterfdatum: 23-12-1643
geboortejaar: 1577
godsdienst: hervormd
aant.:
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Ghemmenich, Paulus Wilems van
Wapen: wapen0991

commentaar
boeknummer: 1778

idem
naam: Mey, Johannes van der
sterfdatum: 13-6-1689
geboortejaar: 1637
godsdienst: hervormd
aant.: geb. te Leeuwarden; overl. te Oenkerk; dominee
echtgenoot: geh. 1671 Gelder, Antje Arjens
echtgenoot: geh. 1663 Waalwijk, Baukje Johannes
Wapen: wapen0992

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
boeknummer: 4867

commentaar

1670 den 19 april is de eerste steen va dese kercke geleght, uyt name va de grietman deser grietenie, door Nicolaus Ioannis Walewyck vander Mey 't soontje van d. Ioannis vander Mey, predikant aen dese parochie en is de eerste predikatie in dese kercke door gemelde predikant gedaen op den 23 april 1671
naam: Nijsten, Louisa Albertina Petrus van
doopdatum: 1-2-1699
sterfdatum: 14-4-1722
geboortejaar: 1699
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; dochter van Petrus Florentius van Nijsten
Wapen: wapen0993

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 2892

commentaar

Wel edele geboren juffer Louisa Albartina van Nijsten obiit den 14 april 1722 in den ouderdom van groot 23 jaaren
naam: Schepper, Imilius Josinus Abrahams de
geb.datum: 27-3-1736
sterfdatum: 10-8-1790
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Ferwerderadeel 1770-1790; gecommitteerde ten landsdage
Wapen: wapen0838commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 2902

commentaar

De welgebooren heer Imilius Josinus de Schepper in leeven old grietman over Ferwerderadeel en old gecommiiteerde staat ten landsdag en meesterknaap van 't jagtgerecht in Friesland gebooren den 27 may 1736 obiit den X augustus MDCCLXXXX
naam: Schepper, Daniel Imilius de
geb.datum: 6-1-1765
doopdatum: 18-1-1765
sterfdatum: 23-12-1785
godsdienst: hervormd
aant.: stud. in 1782
vader: met inscriptie
Wapen: wapen0995

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 2901

commentaar

Den welgeboren heer Daniel de Block de Schepper in leven juri utriusque studosus aan slands hoogeschool te Franeker oude XX jaaren XI maanden en XVII dagen obiit den XXIII december MDCCLXXXV
naam: Nijsten, Sofia Lucretia Bartolds van
doopdatum: 26-1-1670
sterfdatum: 5-8-1761
geboortejaar: 1670
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0996

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 2898

commentaar

De welgeboren juffer Sophia Lucretia van Nijsten aetatis 91 jaaren en zes maanden sijnde geweest de laatste van negentien volle broeders en susters en de laaste van het geslaght van de naam van Nijsten. Obiit den V augusti MDCCLXI
naam: Nijsten, Johanna Maria Bartolds van
doopdatum: 21-10-1674
sterfdatum: 20-4-1748
geboortejaar: 1675
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen0997

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 2895

commentaar

De welgebooren juffer Johanna Maria van Nijsten aetatis 73 jaaren obiit den 20 april 1748
naam: Fullenius, Keimpe Natanaels
doopdatum: 26-2-1641
geboortejaar: 1641
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; zoon van Natanael Fullenius; officier
echtgenoot: geh. 1689 Nijsten, Debora Catharina Bartolds van
Wapen: wapen0998

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 2886

commentaar

Vrouw mevrouw Debora Catherina van Nijsten weduwe wijl. de heer Keimpo van Fellenius in leven majoor van een regiment infanterie old sijnde XLI jaren
naam: Nijsten, Debora Catharina Bartolds van
doopdatum: 14-6-1665
geboortejaar: 1665
sterfjaar: 1707
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1689 Fullenius, Keimpe Natanaels
Wapen: wapen0999

commentaar
boeknummer: 2886

idem
naam: Schepper, Bartold Jan Imilius de
geb.datum: 6-4-1768
doopdatum: 17-4-1768
sterfdatum: 8-8-1794
godsdienst: hervormd
aant.: gecommitteerde ten landsdage
vader: met inscriptie
Wapen: wapen1000

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 2903

commentaar

Den welgebooren heer Bartholt Jan de Schepper in leeven gecommitteerde staat ten landsdage gebooren den 6den april 1768 oud 26 jaaren 4 maanden en 2 dagen obiit den VIII augustus MDCCLXXXXIIII
naam: Inia, Wiebrand Wiebrands
sterfdatum: 12-4-1649
geboortejaar: 1588
aant.: geb. rond 1588; konvooimeester
echtgenoot: geh. 1613 Reinsma, Klaaske Piers
Wapen: wapen1001

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 7027

commentaar

Anno 1649 den 12 april is gesturven den eersamen Wybrant Wybrants Inia oude comfoimeister ende leit alhier begraven

Ao 1656 den 19 augusty is cristelijck inde heere ontslape de eerbare en deuchtdentrycke Claeske Piers Reinsma wedue w.d. olde confoimr w: Wibrant Inia out int 67 iaer e leit hier begraven

Ao 1676 den ... aug is seer christelijck in den heere ontslapen A[n]tie Inia laeste weduwe w: Heercke Be.ns Burenstins out 64 iaeren leit alhier begraven

Anno 1709 den 3 augustij is in den heere gerust de eersame Frans Pieters Muntingh in leven vroetsman in Worcum out ontrent 39 iaeren leit alhier begraven

Ao 1717 den 28 novemb: is overleden Bieuke Christoffels de C[ok] de laeste huisvrouwe van de majoor en escuteur H. Bruisicum is hier begraven
naam: Reinsma, Klaaske Piers
sterfdatum: 19-8-1656
geboortejaar: 1590
aant.:
echtgenoot: geh. 1613 Inia, Wiebrand Wiebrands
Wapen: wapen1002

commentaar
boeknummer: 7027

idem
naam: Meijers, Frederik Willem van
geb.datum: 28-2-1686
sterfdatum: 22-9-1742
aant.: geb. Borculo; geh. 1 1710 Aletta Hillegonda van der Waeyen; geh. 2 1720 Margaretha Frisius; geh. 3 1740 Barbara Guldewagen; officier
Wapen: wapen1003

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Giekerk
boeknummer: 2068

commentaar

MDCCXXXII

De hoog welgeboren heer Frederik Willem van Meijers, brigadier van de infanterie, ten dienste van den staat der Vereenigde Nederlanden, collonel en commandant van het lijfregiment van sijn hoogheijd den heere prinse van Orange en Nassauw etc. etc. capiteijn van een compagnie infanterie, beneffens ridder van de generositeit, oudt in zijn 57ste jaar en overleden den 22 7ber 1742

Obiit den 22 september
naam: Frisius, Frans
sterfdatum: 26-2-1744
geboortejaar: 1659
aant.: geh. 1691 Tjitske Piersma; adv. 1683; stud. Franeker 1679; doctor; rekenmeester
Wapen: wapen1004

commentaar
vindplaats: bord kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Giekerk
boeknummer: 2069

commentaar

De hr. en mr. Franciscus Frisius, j.u.dr en oudste advocat s hofs van Friesland en gecommiteerde staat ten landdaage, obiit den XXVI febru CICICCCXLIV oudt 84 jaren
naam: Frisius, Cornelis Franciscus Franses
sterfdatum: 7-1-1762
geboortejaar: 1693
godsdienst: hervormd
aant.: geb. 1693; zoon van Frans Frisius en Tjitske Piersma; adv. 1714; stud. Franeker 1710; rekenmeester; burgemeester; vroedsman
vader: met inscriptie
Wapen: wapen1005

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Giekerk
boeknummer: 2071

commentaar

De heer en mr Corneelius Franciscus Frisius advocaat 's hofs van Friesland oud rekenmeester deser provintie alsmede oud burgemeester en raad in de vroedschap der stad Leeuwarden overleden den 7 januarij, oud 68 jaren
17 obiit de 7 januari 62
naam: With, Jan Niels de
sterfdatum: 12-9-1781
geboortejaar: 1715
aant.: zoon van Niels Poulsen True; kapitein; oorspronkelijk uit Denemarken: Jens Nielsen True
echtgenoot: geh. 1750 Minnema, Wikje Michiels
Wapen: wapen1006

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oenkerk
boeknummer: 4844

commentaar

De weledele gestrenge heer Jan de With, capitein ter zee, in dienst van de staaten generaal der Vereenigde Nederlanden && oud 66 jaaren en 6 maanden overleden den 12 september 1781

Obiit den XII sept: 1781
naam: Sminia, Johannes Hobbes van
sterfdatum: 13-11-1734
geboortejaar: 1710
godsdienst: hervormd
aant.: stud. 1729 Franeker; gecommitteerde ten landsdage
vader: met inscriptie
Wapen: wapen1007

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudkerk
boeknummer: 5303

commentaar

MDCCXXXIIII de wel geboren heer Johannes Rhala van Sminia mede gecommitteerde ten landsdage obiet den XIII IXber oud XXIIII iare en ruim VII maanden
Obiit den XIII IXbr
naam: Wentholt, Ludolf Reinier Peters
geb.datum: 14-12-1751
sterfdatum: 18-2-1816
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Peter Wentholt en Helena Cornelia Verspijck; geh. 1. 1773 Lucia Petronella Bergsma; geh. 2 Magdalena Zeper
echtgenoot: geh. 1773 Bergsma, Lucia Petronella Willems
Wapen: wapen1008

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Jouswier
boeknummer: 7214

commentaar

MDCCLXXXI

De wel geboren vrouwe Lucia Petronella Bergsma huisvrouwe van den wel edelen gestrenge heer Ludolph Reinier Wentholt oldt gecommitteerde staat ten landsdage en collecteur generaal der provincie van Vriesland oudt in het 31ste jaar obiii den XVII novemb-r
naam: Bergsma, Lucia Petronella Willems
doopdatum: 31-1-1751
sterfdatum: 17-11-1781
geboortejaar: 1751
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Dokkum
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1773 Wentholt, Ludolf Reinier Peters
Wapen: wapen1009

commentaar
boeknummer: 7214

idem
naam: Schik, Romelia Johannes
geb.datum: 13-7-1714
doopdatum: 1-7-1714
sterfdatum: 16-8-1792
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Bergsma, Willem Pieters
Wapen: wapen1010

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Jouswier
boeknummer: 7215

commentaar

MDCCLXXXXII

De wel geboren vrouwe Remelia Schik wedu wylen den edele gestrenge heer Willem Bergsma in leven gecommitteerde staat van Friesland dykgraaft ontfanger generaal en old secretaris van Oostdongeradeel gebooren den 13 july 1714 overleeden den 16 augusty 1792 en alhier bigeset den 22 dito
naam: Liauckema, Sjoukje Scheltes van
sterfdatum: 16-4-1599
geboortejaar: 1551
aant.: geb. rond 1551; dochter van Schelte van Liauckema en Jeltje van Dekema
echtgenoot: geh. 1574 Camstra, Homme Foppes van
echtgenoot: geh. Feytsma, Ofke Hessels van
Wapen: wapen1011

commentaar
vindplaats: rouwbord; in Friesch Museum; afkomstig Roordahuizum?
type: Rouwborden
bron: Grafschriften Menaldumadeel
plaats: Menaldum
boeknummer: 4469

commentaar

Camstra Liaukama Abinga Camminga
Abinga Camminga Liaukama Dekema

De h: wel. geb: heer jr: Tjalling Homme van Camstra grijtm: en ontvr genrl over IJdaarderadeel en mede gedptde staat van Friesland old int LXIII ste jaar obiit den 9 8ber 1727

Juckama Roorda Bronchorst Briarda
Dekema Hemmema Espelbach Dekema
naam: Aebinga, Hette Ruurds van
geboortejaar: 1531
sterfjaar: 1576
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1531; geh. 1556 Sjoukje Camminga; overl. februari 1576
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen1012

commentaar
boeknummer: 4469

idem
naam: Aebinga, Goffe Douwes van
sterfjaar: 1579
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Douwe van Aebinga en Catharina van Offenhusen; geh. 1 Tjimkje van Aebinga; geh. 2 Liskje van Heringa; geh. 3 Bieuwke van Camminga
echtgenoot: geh. Camminga, Bieuwke Watses van
Wapen: wapen1013

commentaar
boeknummer: 4469

idem
naam: Liauckema, Schelte Sikkes van
geboortejaar: 1512
sterfjaar: 1579
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1512
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Martena, Sjoukje Keimpes van
echtgenoot: geh. Dekema, Jeltje Jarigs van
echtgenoot: geh. Herema, Anna Gerrolts van
Wapen: wapen1014

commentaar
boeknummer: 4469

idem
naam: Roorda, Aaltje Ruurds van
sterfdatum: 8-11-1605
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Juckema, Werp Werps van
Wapen: wapen1015

commentaar
boeknummer: 4469

idem
naam: Bronkhorst, Gijsbert van
aant.:
echtgenoot: geh. Briarde, Levina van
Wapen: wapen1016

commentaar
boeknummer: 4469

idem
naam: Briarde, Levina van
aant.:
echtgenoot: geh. Bronkhorst, Gijsbert van
Wapen: wapen1017

commentaar
boeknummer: 4469

idem
naam: Hemmema, Gerlantje Hettes van
aant.: dochter van Hette van Hemmema en Barbara Sikkes van Gratinga
echtgenoot: geh. Dekema, Frans Sikkes van
Wapen: wapen1018

commentaar
boeknummer: 4469

idem
naam: Espelbach, George van
sterfdatum: 29-3-1575
geboortejaar: 1509
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Barradeel 1561-1575; drost
echtgenoot: geh. Dekema, Trijntje Sikkes van
Wapen: wapen1019

commentaar
boeknummer: 4469

idem
naam: Groestra, Jeppe
sterfdatum: 5-3-1552
godsdienst: rooms
aant.:
echtgenoot: geh. Roorda, Hiltje Siedses van
Wapen: wapen1020

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Rauwerd
boeknummer: 5542

commentaar

Humalda Feytsma
Grustra Roorda

Meckema Unia
Huwarda Loegen

Hoog edel en welgeboren vrouw Cacilia van Humalda wed. van den hoog ed. en welgeboren heer Tjalling Aedo Johan Heringa van Eijsinga oudt int 42 jaar obiit den 25 juni anno 1700

Hottinga Heerma
Eelsma Douma

Sixma van Andla Poppema
Hottinga Heerma
naam: Roorda, Hiltje Siedses van
sterfdatum: 26-2-1575
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1534 Aylva, Rienk Sjoerds van
echtgenoot: geh. Groestra, Jeppe
Wapen: wapen1021

commentaar
boeknummer: 5542

idem
naam: Eelsma, Wieger Ripperts van
godsdienst: rooms
aant.: overl. 1570/1581
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Douma, Douwtje Douwes van
Wapen: wapen0559commentaar
boeknummer: 5542

idem
naam: Douma, Douwtje Douwes van
aant.: dochter van Douwe Epes van Douma en Anna van Albada
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Eelsma, Wieger Ripperts van
Wapen: wapen0560commentaar
boeknummer: 5542

idem
naam: Vierssen, Willem Lieuwes van
doopdatum: 8-6-1680
sterfdatum: 6-2-1752
geboortejaar: 1680
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Lieuwe van Vierssen en Elske van Beima; officier
echtgenoot: geh. Scheltinga, Jetske Lieuwes van
Wapen: wapen1024

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 188

commentaar

Vrouw Ietske van Scheltinga huisvrouw van de heere Willem Lievius van Fiersen maijoor en capti int reegement van de hartogh van Saxseneijsenagh overleden den 28 augusti aetatis int 29e jaar 1708
naam: Paffenrode, Iemkje Scheltes van
sterfdatum: 5-2-1677
geboortejaar: 1626
aant.: geb. rond 1626; dochter van Schelte van Paffenrode en Wikje van Dekema
echtgenoot: geh. 1649 Sternsee, Sjuk Bokkes
Wapen: wapen1025commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Goutum
boeknummer: 2150

commentaar

Camminga Roorda
Wytsma Bawama
Sternsee Pafferoede
Herema van Baarda Haarsma (?)

Buren ...

De hoog welgeboren heer jr. Ruurd Carel baron van Cammingha oud overste luitenant int regiment Oranje-Friesland infa ten dienste deeze staat etc. etc. etc. oud 72 jaar 10 maand obiit de 25 juny 1793

MDCCL XXXXIII obiit die XXV iuny
naam: Bauwema, Bieuwke van
sterfdatum: 21-9-1652
godsdienst: hervormd
Wapen: wapen1026

commentaar
boeknummer: 2150

idem
naam: Wytsma, Gerrit Lieuwes van
geb.datum: 4-2-1576
sterfdatum: 14-10-1652
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen1027

commentaar
boeknummer: 2150

idem
naam: Sternsee, Sjuk Bokkes
sterfdatum: 18-12-1676
geboortejaar: 1624
aant.: geb. rond 1624
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1649 Paffenrode, Iemkje Scheltes van
Wapen: wapen1028commentaar
boeknummer: 2150

idem
naam: Elgersma, Frans Jacobs
geb.datum: 28-3-1688
sterfdatum: 25-10-1775
aant.: zoon van Jacob Elgersma; apotheker; burgemeester; schrijver; olderman
echtgenoot: geh. 1718 Algra, Pietje Sienes
Wapen: wapen1029

commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Bolsward
boeknummer: 9219

commentaar

Fransiskus Elgersma ouderman van hetschippers gildt 1721
naam: Donker, Rinske Jans
doopdatum: 8-9-1729
sterfdatum: 25-2-1773
geboortejaar: 1729
aant.: dochter van Jan Donker en Catharina Haselaar; geh. 1746 Tjepke Gratema, Almenum
echtgenoot: geh. 1746 Gratama, Tjepke Seerps
Wapen: wapen1030

commentaar
vindplaats: Hannemahûs: wapenbord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 2631

commentaar

Wapens der voogden en voogdessen van het stads weeshuys binnen Harlingen, aangelegt 1778

Harmannus Videlius 1755 1760 1765 1770
Iohannes Spannenburg 1775 1776
Sijds Schaaf 1757
Hein Mollema 1768 1773
Sierk Lacquaart 1758 1771
Sjoerd Schrik 1773
Pietter Tetrode 1775
Sicco Rienstra 1779 1784
IJde Hoornstra 1785 1791
Hilko Stapert 1780
Gajus Andreae 1787
Cornelius Zijlstra 1798
Johannes Albarda 1789
Jan v.d. Veen 1790
Simon Wijma 1792
Tjepke Gratama 1793 179.
Hendrik W. Blok 1791
Gerbrandus Pettinga 1795.
Menno Vink 1796
Wytse Vettevogel 1796
Cornelis Mollema 1797
Tjerk van Bentheim 1798
Claas Blok 1799 1800
L.C. van Gogh 1800 1805
Jacob Wassenaar 1801
Afke Steensma gebr Salwerda 1760 1766
Debora Heinsius gebr Hartman 1764 1770
M.H. van Plettenberg gebr. Keiser 1767 1771 1774
Catarina Sloterdijk gebr. v. Kralingen 1760 1761
Gerlofke van der Meulen gebr Wiarda 1770 1774
Rinske Gratama gebr Donker 1773
Maria Bosscha gebr. Greydanus 1772
Dieuke Westra gebr Pessma 1773
Trijntje Schenk gebr Winkel 1774 17..
Auckien Wiarda gebr van der Brugh 1778 1786
Grietje Nauta gebr. Bosscha 1780 1786
Alida Johanna Conradi gebr. Binkes 1784 1793
Catrijna Alema gebr. Sijnia 1785
Jetske Zeilmaker gebr. Steensma 1780 1786
Ianke Binksma gebr. Bosscha 1787
Rachel Iohanna Harkenroth gebr. Wijs 1788
Luetske Rintjes wed J. v.d. Meulen 1789
Iske Vrieseman gebr Wiarda 1790
Anna Fontein gebr. Van Loon 1791
Aurelia Tetrode gebr. Gratama 1791
Klaaske Vettevogel gebr. v.d. Meulen 1793
Magdalena Radsma gebr. Vos 1795
Petronella Houtsma gebr. Greydanus 1796 1797
Johanna Eemen gebr. Paardemans 1797
Tietske van Beetsel gebr Jelgersma 1798
naam: Greidanus, Maria Aukes
geb.datum: 9-4-1739
doopdatum: 12-4-1739
godsdienst: hervormd
aant.: geb. in Pietersbierum; dochter van Auke Greidanus; geh. 1765 Tjalling Bosscha, Harlingen
Wapen: wapen1031

commentaar
boeknummer: 2631

idem
naam: Pesma, Dieuwke Hendriks
doopdatum: 4-6-1743
sterfdatum: 20-5-1826
geboortejaar: 1743
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1739; ged. in Harlingen; dochter van Hendrik Pesma en Pietje Janus van Slooten; geh. 1 1762 Jan Westra, Harlingen; geh. 2 1776 Augustus Robert van Dalsen, Harlingen
Wapen: wapen1032

commentaar
boeknummer: 2631

idem
naam: Vettevogel, Wietse Jans
doopdatum: 18-7-1706
sterfdatum: 5-3-1792
geboortejaar: 1706
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1730 Bakker, Akke Pieters
Wapen: wapen1033

commentaar
boeknummer: 2631

idem
naam: Pettinga, Gerbrand Gerards
doopdatum: 3-7-1767
sterfdatum: 13-12-1842
geboortejaar: 1767
aant.: zoon van Gerard Pettinga en Tetje Gerbens; geh. 1794 Doetje Spoelstra
Wapen: wapen1034

commentaar
boeknummer: 2631

idem
naam: Mollema, Cornelis Heins
doopdatum: 10-11-1764
sterfdatum: 8-10-1823
geboortejaar: 1764
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1791 Holkje van der Ley, Harlingen
vader: met inscriptie
Wapen: wapen1035

commentaar
boeknummer: 2631

idem
naam: Albarda, Johannes Jans
doopdatum: 30-4-1761
sterfdatum: 4-4-1838
geboortejaar: 1761
aant.: ged. in Ferwerd; zoon van Jan Albarda en Dieuwke de Schiffart; geh. 1783 Mintje van der Meulen, Harlingen
vader: met inscriptie
Wapen: wapen1036

commentaar
boeknummer: 2631

idem
naam: Stapert, Hielke Frederiks
doopdatum: 13-10-1739
geboortejaar: 1739
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Harlingen; zoon van Frederik Fokkes Stapert, kapitein en Petronella Hielkes vd Wolt
Wapen: wapen1037

commentaar
boeknummer: 2631

idem
naam: Vierssen, Matthijs Johannes van
doopdatum: 10-3-1648
geboortejaar: 1648
sterfjaar: 1689
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; verm. zoon van Johannes van Vierssen; grietman Haskerland 1681 - 1689
echtgenoot: geh. 1683 Nijsten, Ava Sophia Bartolds van
Wapen: wapen1038

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 2889

commentaar

De hoogedelen vrouwe Ava Sophia van Nijsten weduwe v. de heer Matsijs van Vierssen in leven grietman over Haskerland en laatste weduwe v. de heer Julius van Beyma in leven Colonel van een regiment te voet en commandeur der stad Embden overleden den 20 augusti ao 1714
naam: Beyma, Julius Koerts van
doopdatum: 29-1-1654
geboortejaar: 1654
sterfjaar: 1697
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Koert van Beyma en Anna van Vierssen; geh. 1 Apollonia van Sminia; geh. 2 1693 Ava Sophia Bartolds van Nijsten; commandeur; officier
echtgenoot: geh. 1683 Nijsten, Ava Sophia Bartolds van
Wapen: wapen1039

commentaar
boeknummer: 2889

idem
naam: Nijsten, Ava Sophia Bartolds van
sterfdatum: 20-8-1714
geboortejaar: 1660
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1683 Beyma, Julius Koerts van
echtgenoot: geh. 1693 Vierssen, Matthijs Johannes van
Wapen: wapen1040

commentaar
boeknummer: 2889

idem
naam: Nijsten, Catharina Emilia Bartolds van
geb.datum: 4-11-1656
sterfdatum: 6-1-1696
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Coehoorn, Gideon Gosses van
Wapen: wapen1041

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 2885

commentaar

Vrouw Catharina Imilia van Nijsten huysvrouw van de heer Gideon van Coehoorn majoor van een rigement te voet, gebooren den 4 november 1656 en gestorven den 6 januarius 1696
naam: Coehoorn, Gideon Gosses van
sterfdatum: 15-10-1724
geboortejaar: 1645
godsdienst: hervormd
aant.: belastingontvanger; officier
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Nijsten, Catharina Emilia Bartolds van
Wapen: wapen0844commentaar
boeknummer: 2885

idem
naam: Tuinhout, Haaie Wiebes
geb.datum: 17-8-1757
doopdatum: 24-8-1757
sterfdatum: 31-7-1811
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Wiebe Tuinhout en Elisabeth Thijssen; geh. 1 1779 Jacomina van Rossum; geh. 2 Riekje Lamsma
Wapen: wapen1043

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Harlingen
boeknummer: 8200

commentaar

Den 17 augus. 1757 woensdagh morgen is geboren Haije Wijbes Tuinhout
naam: Hoornstra, Iede Siebouts
doopdatum: 30-7-1743
geboortejaar: 1745
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Harlingen; zoon van Siebout Sjerks en Rinske Iedes; geh. 1770 Goikje van der Meulen, Makkum
vader: met inscriptie
Wapen: wapen1044

commentaar
vindplaats: Hannemahûs: wapenbord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 2631

commentaar

Wapens der voogden en voogdessen van het stads weeshuys binnen Harlingen, aangelegt 1778

Harmannus Videlius 1755 1760 1765 1770
Iohannes Spannenburg 1775 1776
Sijds Schaaf 1757
Hein Mollema 1768 1773
Sierk Lacquaart 1758 1771
Sjoerd Schrik 1773
Pietter Tetrode 1775
Sicco Rienstra 1779 1784
IJde Hoornstra 1785 1791
Hilko Stapert 1780
Gajus Andreae 1787
Cornelius Zijlstra 1798
Johannes Albarda 1789
Jan v.d. Veen 1790
Simon Wijma 1792
Tjepke Gratama 1793 179.
Hendrik W. Blok 1791
Gerbrandus Pettinga 1795.
Menno Vink 1796
Wytse Vettevogel 1796
Cornelis Mollema 1797
Tjerk van Bentheim 1798
Claas Blok 1799 1800
L.C. van Gogh 1800 1805
Jacob Wassenaar 1801
Afke Steensma gebr Salwerda 1760 1766
Debora Heinsius gebr Hartman 1764 1770
M.H. van Plettenberg gebr. Keiser 1767 1771 1774
Catarina Sloterdijk gebr. v. Kralingen 1760 1761
Gerlofke van der Meulen gebr Wiarda 1770 1774
Rinske Gratama gebr Donker 1773
Maria Bosscha gebr. Greydanus 1772
Dieuke Westra gebr Pessma 1773
Trijntje Schenk gebr Winkel 1774 17..
Auckien Wiarda gebr van der Brugh 1778 1786
Grietje Nauta gebr. Bosscha 1780 1786
Alida Johanna Conradi gebr. Binkes 1784 1793
Catrijna Alema gebr. Sijnia 1785
Jetske Zeilmaker gebr. Steensma 1780 1786
Ianke Binksma gebr. Bosscha 1787
Rachel Iohanna Harkenroth gebr. Wijs 1788
Luetske Rintjes wed J. v.d. Meulen 1789
Iske Vrieseman gebr Wiarda 1790
Anna Fontein gebr. Van Loon 1791
Aurelia Tetrode gebr. Gratama 1791
Klaaske Vettevogel gebr. v.d. Meulen 1793
Magdalena Radsma gebr. Vos 1795
Petronella Houtsma gebr. Greydanus 1796 1797
Johanna Eemen gebr. Paardemans 1797
Tietske van Beetsel gebr Jelgersma 1798
naam: Rienstra, Sikke
sterfdatum: 7-8-1806
geboortejaar: 1732
aant.: geh. 1755 Klaaske Vettevogel, Harlingen
Wapen: wapen1045

commentaar
boeknummer: 2631

idem
naam: Huighis, Leendert
sterfdatum: 3-9-1622
echtgenoot: geh. Galama, Wietske Taekes van
echtgenoot: geh. Aysma, Froukje Hessels van
Wapen: wapen1046

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hichtum
boeknummer: 2797

commentaar

Ao 1626 de 30 maij sterf de [edelen en] eerentphesten io Taco van Aijsma dijckgraaf over Wonseradeels dijcken op t svijdt van Mackum

Corpus eram nuper, sed
nunc sine corpore puluis
denuo per Christum
ex puluere corpus ero

Ao 1632 den 8 augustij sterf den [edelen] ende duechdenrijcken iufr Frouck van Aijsma weduwe van den hooftman io Leenardt van Huijghis

Int iaer ons heren 1653 den 23 november is in den heere gerust [den edelen] [e...phesten] ioncker Hessel van Huighis out 37 iaren

Anno 1668 den 6 maert is in den heere gerust den [eedelen ende] deuchdrycken iuffrou Frouck van Wyckel huisvrou van [den eedelen erentvesten ioncker] Hessel van Huyghis out 51 iaren ende leggen hier begraven
naam: Huighis, Hessel Leenderts
sterfdatum: 23-11-1653
geboortejaar: 1616
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Wyckel, Froukje Piekes van
Wapen: wapen1046

commentaar
boeknummer: 2797

idem
naam: Aysma, Froukje Hessels van
sterfdatum: 8-8-1632
aant.: dochter van Hessel van Aysma en Catharina van Aesgema
echtgenoot: geh. Huighis, Leendert
Wapen: wapen1047

commentaar
boeknummer: 2797

idem
naam: Aysma, Taeke Hessels van
sterfdatum: 30-5-1626
aant.: zoon van Hessel van Aysma en Catharina van Aesgema; dijkgraaf
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen1047

commentaar
boeknummer: 2797

idem
naam: Hania, Douwe Abes van
godsdienst: rooms
aant.: overleden 1523/1529
echtgenoot: geh. Donia, Doetje van
Wapen: wapen1048

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Jorwerd
boeknummer: 3203

commentaar

A[no] XVC LXV de X decebris is ger[u]st die eerbare iuffrouw Yda va Gratiga sy echte huisfrow

Ano XVC LXIX tuske de 2 en 3 decebris i der nacht vermoordt i sy slaepkamer de eerentveste heerscip Wattie va Hania

Ao LXX de XXIJ marsij is gerust Wattie Hania haere z

Memori Hania Doenia Gratinga Alaua Gloria


En tria contegit hoc exsanguina corpora sa[crum]
versibus haec quae sint erudie[re?] ...eis
cui vita eripuit vatimus Hania ...o
impius hic sua post tristia fata cub...
cuius in hoc coniunx claudit latus Ida sepu...
quae Gratingano e sanguine creta su...
filius his iunctus est et vatimus hospes
hos ora ut iungat gaudia vera poli
naam: Hania, Watse Douwes van
sterfdatum: 2-12-1569
aant.: vermoord; geh. 1 Fokeltje van Walta; geh. 2 Ietje Gratinga
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Gratinga, Ietje Sikkes
Wapen: wapen1048

commentaar
boeknummer: 3203

idem
naam: Hania, Watse Watses van
sterfdatum: 22-5-1570
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen1048

commentaar
boeknummer: 3203

idem
naam: Donia, Doetje van
godsdienst: rooms
aant.: geh. 1 Ulbe Tades Thema; geh. 2 Douwe Abes Hania; overleden na 12 feb 1529
echtgenoot: geh. Hania, Douwe Abes van
Wapen: wapen1049

commentaar
boeknummer: 3203

idem
naam: Gratinga, Sikke Bokkes
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Bokke Rienks van Burmania en Hiltje Eelsma; geh. 1 Ietje van Dekema; geh. 2 Gatske Epes van Aylva; geh. 3 Popkje Siebrens van Bonga
echtgenoot: geh. Bonga, Popkje Siebes van
echtgenoot: geh. Aylva, Gatske Epes van
Wapen: wapen1050commentaar
boeknummer: 3203

idem
naam: Gratinga, Ietje Sikkes
sterfdatum: 10-12-1565
aant.:
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Hania, Watse Douwes van
Wapen: wapen1050

commentaar
boeknummer: 3203

idem
naam: Aylva, Gatske Epes van
sterfdatum: 6-1-1523
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Gratinga, Sikke Bokkes
Wapen: wapen0598commentaar
boeknummer: 3203

idem
naam: Idsinga, Sierk Sakes
sterfdatum: 1-4-1660
geboortejaar: 1604
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sake Sakes Idsinga en Baukje Aukes; gecommitteerde ten landsdage; grietenijsecretaris; belastingontvanger
echtgenoot: geh. Hiddema, Hiske Huiberts
Wapen: wapen1052

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Jorwerd
boeknummer: 3220

commentaar

Ao 1660 de 1 april sterf den erenytveste Siricus Sachae Idsinga in leeven secretarius en ontfanger va Baerderadeel volmacht ten landsdage out 56 iare hier begrave

Ao 1664 den 28 marty stierf de eerbare ende godtsalige Hiske Huberts Hiddema in leven huisvrou van den e heer Siricus Sachae Idsinga secretarius en ontfanger in Baerderadeel ende leidt in hoope van een salige opstandinge alhier begraven

Op den 20 february 1668 is seer christelyck gesturven de eerbare en deugdenryke Wemcke van Terwisscha in leven echte huisvrouwe van Saco Idsynga secretarius van Baerderadeel ende volmacht ten landsdage out int 38ste iaer
naam: Idsinga, Sake Sierks
geboortejaar: 1631
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1631
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1660 Terwisscha, Wimke Gosses van
Wapen: wapen1052

commentaar
boeknummer: 3220

idem
naam: Idsinga, Sierk Sakes
sterfdatum: 1-4-1660
geboortejaar: 1604
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sake Sakes Idsinga en Baukje Aukes; gecommitteerde ten landsdage; grietenijsecretaris; belastingontvanger
echtgenoot: geh. Hiddema, Hiske Huiberts
Wapen: wapen1052

commentaar
boeknummer: 3220

idem
naam: Terwisscha, Wimke Gosses van
sterfdatum: 20-2-1668
geboortejaar: 1630
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1660 Idsinga, Sake Sierks
Wapen: wapen1053

commentaar
boeknummer: 3220

idem
naam: Rienk Klases
sterfdatum: 25-3-1725
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Klaas Schoutes; kerkvoogd; rechter; belastingontvanger; boer; veenbaas
Wapen: wapen1054

commentaar
vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Eernewoude
boeknummer: 1422

commentaar

Anno 17[25?] den 25 [sten] mar[ty] is in den heere gerust die eer[same] ... [Rie]nek Claes ontfanger ...reghter en kerckvoogd tot Eernewoude out int ... jaer en leit alhier begraven
naam: Aysma, Albert Johannes van
sterfdatum: 2-6-1648
geboortejaar: 1577
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Johannes van Aysma en Joest van Arentsma; gedeputeerde staat
echtgenoot: geh. Aysma, Tjitske Hotses van
Wapen: wapen1055

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetgum
boeknummer: 275

commentaar

Aysma - Arentsma Arentsma - Truchses
Aysma - Buma Aysma - Aysma

[Ao 16]48 de 2 iunij is in den heere gerust de eerv en voorsienige Albert van Aysma in leven meede dept staet van Vrieslant oudt 71 iaer

Ao 1623 de 29 iannuarie sterf d eerbare deuchtr Tietzke va Aysma syn huisvrou

Constans synaerus patriae defensor et actor
Stemma tis aysmani gloria summa vigor,
Albertus tumulo hoc tegitur, questura per annos
Gesta fuit multos sedulitate viri
Ter quoqz contulerant suffragia plebis honorem
Ordinis; ast summi mens tenet astra poli:
Inscia iam mundi mundanos nescit honores,
(aetheris) abiectum gloria (nescit) humum

Den 15 iuny 1659 sterf ... edele man Iohan van Aysma capitey over ee companie te voet commandeur overt guarnisoe tot Embden oudt 54 iare 9 maende en elydt alhier begraven
naam: Aysma, Johannes Alberts van
sterfdatum: 15-6-1659
geboortejaar: 1604
godsdienst: hervormd
aant.: officier
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen1055

commentaar
boeknummer: 275

idem
naam: Aysma, Tjitske Hotses van
sterfdatum: 29-1-1623
geboortejaar: 1579
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1579
echtgenoot: geh. Aysma, Albert Johannes van
Wapen: wapen1056

commentaar
boeknummer: 275

idem
naam: Beintema, Tietje Lammerts
sterfdatum: 26-1-1686
geboortejaar: 1619
Wapen: wapen1057

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Minnertsga
boeknummer: 4594

commentaar

Anno 1686 den 26 ianuary is in den heere gerust de eerbare Tytie Lambarts Beintema R.H. wyff olt 67 iaren ende alhier begraven
naam: Adelen, Klaas Seerps van
sterfdatum: 4-4-1567
vader: met inscriptie
Wapen: wapen1058

commentaar
vindplaats: in de kerk van Zweins nu
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Sexbierum
boeknummer: 7108

commentaar

Ao 1553 de 9 iunij sterf Seerp Fetsa va Adelen

Ao 1567 de 4 april sterf Claes van Adele sij soe

Serapius genitor proles
Nicolaus Adelae
Hic recubat stirpis
regia nobilitas
naam: Bruinsma, Hepke Bokkes
aant.:
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Anskje Heerkes
Wapen: wapen1059

commentaar
vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Ypecolsga
boeknummer: 7102

commentaar

Ao 1572 den 3 augustij sterf den eersamen Bocke Hepkes Bruynsma

Ao 1583 den 18 augustij sterf die eerbare Wlck Anscke dr die huisfroue van wijlen s. B.H.B.

Ao 1588 den 22 martij sterf Ansck Heerkes d huisfrou van Hepke Bockes Bruinsma ende leit hier begraven
naam: Bruinsma, Bokke Hepkes
sterfdatum: 3-8-1572
aant.:
echtgenoot: geh. Uilkje Anskes
Wapen: wapen1059

commentaar
boeknummer: 7102

idem
naam: Uilkje Anskes
sterfdatum: 18-8-1583
aant.:
echtgenoot: geh. Bruinsma, Bokke Hepkes
Wapen: wapen1060

commentaar
boeknummer: 7102

idem
naam: Anskje Heerkes
sterfdatum: 22-3-1588
aant.:
echtgenoot: geh. Bruinsma, Hepke Bokkes
Wapen: wapen1061

commentaar
boeknummer: 7102

idem
naam: Bruinsma, Hans Hanses
sterfdatum: 17-12-1615
aant.: dijksgedeputeerde; rechter; belastingontvanger
echtgenoot: geh. Hielkje Tjepkes
Wapen: wapen1062

commentaar
vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Ypecolsga
boeknummer: 7103

commentaar

Anno 1615 de 17 desember sterf de eersamen Hans Hansen Bruinsma dorprechter en ontfangher in Ipcolgae en dijcksch ghedeputyerde van Wymbretserdeel

Ao 1620 de 25 maij sterf de eerbare Hylck Tijepcke dr. Hans Hanssen Bruinsma sijn wyf sijn hier begraven
naam: Hielkje Tjepkes
sterfdatum: 25-5-1620
echtgenoot: geh. Bruinsma, Hans Hanses
Wapen: wapen1063

commentaar
boeknummer: 7103

idem
naam: Nanne Cornelis
aant.: boer op Stedda in 1640
echtgenoot: geh. Grietje Everts
Wapen: wapen1064

commentaar
vindplaats: muur van een schuur achter een woning aan de zuidkant van de Buorren
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Tzummarum
boeknummer: 8970

commentaar

Nanne Corneles
Griet Everts dor
naam: Braam, Froukje Jacobs
sterfdatum: 2-12-1761
geboortejaar: 1691
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Jacob Romkes Braam en Antie Jelles Jeddema
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1724 Hinlopen, Klaas Gooitsens
Wapen: wapen1065

commentaar
vindplaats: zilveren doosje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 9390

commentaar

F? B
naam: Winkler, Dionisus Augustus Johannes
geb.datum: 6-2-1694
sterfdatum: 4-10-1783
godsdienst: hervormd
aant.: dominee
Wapen: wapen1066

commentaar
vindplaats: geboortepenning
type: Penningen
bron: Fries Zilver
plaats: Deinum
boeknummer: 1008

commentaar

Dionisius Augustus Winkler geboren tot Deinum op een maandag 's avonds te 4 uur den 6 febr 1694
naam: Schellingwou, Pieter Gerlofs
sterfdatum: 15-1-1805
geboortejaar: 1741
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1741; geh. 1766 Baudina Ruimsadelaar, Dokkum; overl. 15 januari 1805 te Dokkum
Wapen: wapen1067

commentaar
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Fries Zilver
plaats: Harlingen
boeknummer: 2505

commentaar

Pieter Gerlofs Schellinch Wou
naam: Hoitinga, Tjepke Douwes
sterfdatum: 8-6-1682
geboortejaar: 1646
aant.: geb. rond 1646; zoon van Douwe Hilles Hoitinga en Hebeltje Feddes Siccama; rechter; belastingontvanger; bijzitter
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1669 Bruinsma, Rienkje Bouwes
Wapen: wapen1068

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Fries Zilver
plaats: Nijland
boeknummer: 568

commentaar

TDH RBB 1669

Tjitte D. Wijngaarden geboren 6 october 1874
naam: Alma, Ede Sijes
sterfdatum: 10-11-1626
geboortejaar: 1603
aant.: verm. zoon van Sije en Tietje van Alma
Wapen: wapen1069

commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Tekeningen grafzerken Friesch Museum
plaats: Oudwoude
boeknummer: 7476

commentaar

Ao 1626 den 10 novemb sterf den eersamen Eede Alma oud 23 iaer [e]n legt hier begraven

E A
naam: Metsma, Allertje Pieters
sterfdatum: 1-3-1664
geboortejaar: 1598
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Jelsma, Tjepke Jelles
Wapen: wapen1070

commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Ien & oar út 'e skiednis fan Wergea, deel 4: De oude dorpskerk en zijn grafstenen
plaats: Warga
boeknummer: 6604

commentaar

Anno 1640 den 7 october is gestorven de eerzame Tiepke Ielles Ielsma out 42 iaer

Anno 1664 den 1 marti is in den heere gerust de eerbare Allert Pyttersdr Metsma de huisvrou van Tiepke Ielles out 66 iaer legge hier begrave
naam: Ratteler, Genoveva Johannes van
sterfdatum: 5-3-1625
geboortejaar: 1550
aant.: geb. rond 1550; dochter van Johannes van Ratteler en Ida van Loo
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Lezaen, Wolfert Engels van
Wapen: wapen1071

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hardegarijp
boeknummer: 2324

commentaar

Ao 1610 den 29 maij sturf de edelen erentphesten Wolfert va Lezaen grietman en ontfangher over Tzietziercksteradeel

Ao 1625 den 5 martij sturf die edele en deughdentrijcken juffrou Genoveva van Rattaler zijn wijf

Lezaen Rataller
Borsselen Loo
Capelle Emstel
Cruiningen Emskerck
naam: Lezaen, Wolfert Engels van
sterfdatum: 29-5-1610
geboortejaar: 1548
aant.: geb. rond 1548; zoon van Engel van Lezaen en Anna van Borsselen; grietman Tietjerksteradeel 1584 - 1610; belastingontvanger
echtgenoot: geh. Ratteler, Genoveva Johannes van
Wapen: wapen1072

commentaar
boeknummer: 2324

idem
naam: Noordbeek, Rudolf Johannes
sterfdatum: 19-11-1719
geboortejaar: 1658
godsdienst: hervormd
aant.: dominee
echtgenoot: geh. Strick, Geertruida
Wapen: wapen1073

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 7053

commentaar

Anno 1695 de 6 dec is in den heere gerust de eerbare en deugdenrijke Geertruid Strick huisvrou van ds R ... Noordbeek predicant tot Worcum out 39 iaaren en leit alhier begraven in hoope van een salige opstandinge

Anno 1729 den 19 november is in den heere ontslapen ... Rudolf Noordbeek ... in hoope van een salige opstandinge alhier begraven
naam: Strick, Geertruida
sterfdatum: 6-12-1695
geboortejaar: 1656
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Noordbeek, Rudolf Johannes
Wapen: wapen1074

commentaar
boeknummer: 7053

idem
naam: Jan Jans
geboortejaar: 1578
sterfjaar: 1634
aant.: edelsmid; drankstoker
Wapen: wapen1075

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 7021

commentaar

Den ... 1634? is in den heere gerust ... eersamen Jan Jansen meister goltsmidt en biersteecker int leven binnen Worckum olt 56 iaer leit hier begraven

... ...rbar... Jan ... huisfrou ...
naam: Adius, Izaak Martinus Gerards van
sterfdatum: 17-6-1719
geboortejaar: 1667
godsdienst: hervormd
aant.: burgemeester; gedeputeerde staat
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1696 Unckel, Berber van
Wapen: wapen0254commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 7059

commentaar

De weledele gebooren heer de heer Isaac Martijn Adius van Wissema old gedeputeerde staat etc: van de provincie Friesland - burgemeester en vroedschap der stadt Workum
Obijt den XVII junius anno MDCCXVIIII aetatis LII jaren

De hoog welgeboorne vrouwe mevrouwe Engelbertina Berbera van Unckel huisvrouw van den heer Isaac Martijn Adius van Wissema
Obijt in octobris MDCCXVI aetatis suae XLIIII jaren en XI maanden

Rustende hier in verwachting in een salige opstanding
naam: Unckel, Berber van
sterfdatum: 16-10-1716
geboortejaar: 1671
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. 1696 Adius, Izaak Martinus Gerards van
Wapen: wapen0253commentaar
boeknummer: 7059

idem
naam: Tjalling Lolkes
sterfdatum: 5-12-1639
vader: met inscriptie
Wapen: wapen1078

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 7007

commentaar

Ao 1613 den 9 augusti sterf de eersamen Lolcke Tsalings

Ao 1639 de 5 dsemr sterf den eersamen Tsaling Lolkes
naam: Lolke Tjallings
sterfdatum: 9-8-1613
Wapen: wapen1078

commentaar
boeknummer: 7007

idem
naam: Noord, Belia van
aant.:
echtgenoot: geh. Joachim
Wapen: wapen1079

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 8726

commentaar

Hier leit begrave de e Belia va Noord ...hillies gebore tot Leyden wedue va Ioachim ... Lubeck haer z man starf de 1 decebr XVC X ....
naam: Cornelis Hendriks
sterfdatum: 6-7-1654
aant.: geh. 1 Eelkje Sjoukes; geh. 2 Japikje Tiemens; burgemeester 1641, 1649
Wapen: wapen1080

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 8724

commentaar

Anno 1654 de 6 iulius is ghestorve de eersame Cornelis Hendricks olde burgemeyster binnen Worckom ende kuermeyster van't te der provintie Frislant ende leit hier begraven

Anno 1639 de 20 iulius is gerust de eerbare Eelckie Siouckes de huisfrou van Cornelis Hendricks ende leit alhier begraven

Anno 1666 den 10 iunius is n den heere gerust den eerbaren Iapyck Timmens do die huisfrou van Cornelis Hendricks olde burgenmeyster bennen Worcum ende kuermeyster van 't ten der provintie van Vryslant out in haer 83 iaer ende leit hier begraven

I. Rodenburg
naam: Onbekend
geboortejaar: 1624
sterfjaar: 1653
aant.: vroedsman; wapen Hansma?
Wapen: wapen1081

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 7030

commentaar

Ao 1653 ... vroedsma tot Workum out 29 iaer en leit alhier met 2 kinderen begraven
naam: Hendrik Jans
sterfdatum: 10-10-1652
aant.: burgemeester 1639 - 1646
Wapen: wapen1082

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 7029

commentaar

Ao 1652 den 10 october is in de heere gerust den eersamen Hendrick Ians burgemeester tot Worcum ende leit alhier begraven
naam: Lientje Hendriks
sterfdatum: 23-3-1644
aant.:
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Willem Roelofs
Wapen: wapen1083

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 7026

commentaar

Ao 1644 den 23 maert is in den heere gerust die eerbare Lyntien Hendrix dochter die huisfrou van Willem Roelefs en leit hier begraven
naam: Hansma, Johannes Rienks
sterfdatum: 29-9-1664
geboortejaar: 1598
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1598; stadssecretaris 1630 - 1664; doctor
echtgenoot: geh. Wieringa, Fetje Wopkes
Wapen: wapen1084

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 7019

commentaar

Anno 1664 den 29 septemb is in den heere ontslapen den erentphesten hooch geleerden dr Joannes Renici Hansma in leven secrets binnen Worckum en leit hier begraven

Den 26 ianuary 1667 is christelijck in den heere ontslapen de eerbare Fedtie Wopckes Wyringa weduwe van w dr Iohannes Renici Hansma in leven secrets bennen Worckum ende leit alhier begraven

Den 13? martius 1634 is in den heere gerust Antie Hansma

Den 11 iunny 1639 is in den heere gerust Pyettie Hansma

Den 14 september 16.. is inden heere overleden Wiebetie Hansma die erste ende den 2 december die twede
naam: Hansma, Antje Johannes
sterfdatum: 13-3-1634
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen1084

commentaar
boeknummer: 7019

idem
naam: Hansma, Pietje Johannes
sterfdatum: 11-6-1639
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen1084

commentaar
boeknummer: 7019

idem
naam: Hansma, Wiebetje Rienks
aant.: verm dochter van Rienk Hansma
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen1084

commentaar
boeknummer: 7019

idem
naam: Hansma, Johannes Rienks
sterfdatum: 29-9-1664
geboortejaar: 1598
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1598; stadssecretaris 1630 - 1664; doctor
echtgenoot: geh. Wieringa, Fetje Wopkes
Wapen: wapen1084

commentaar
boeknummer: 7019

idem
naam: Wieringa, Fetje Wopkes
sterfdatum: 26-1-1667
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Hansma, Johannes Rienks
Wapen: wapen1085

commentaar
boeknummer: 7019

idem
naam: Jan Barteles
geboortejaar: 1600
aant.: geb. rond 1600; geh. 1 1625 Ietje; geh. 2 1634 Joukje Nannes
Wapen: wapen1086

commentaar
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: De zilveren eeuw Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw
plaats: Winaldum
boeknummer: 9392

commentaar

veel grooter vreught in eer en deught is soberheijt, als vrolijck zijn bij bier en wijn en gulsigheijt 1643

I B
naam: Heringa, Jan Reins
geb.datum: 10-1-1659
sterfdatum: 18-2-1740
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Rein Jans Heringa en Tjitske Wiebrens
echtgenoot: geh. 1681 Gerbranda, Hiske Folkerts
Wapen: wapen1087

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver
plaats: Pingjum
boeknummer: 9393

commentaar

JRH HFG
naam: Gerbranda, Hiske Folkerts
sterfdatum: 10-1-1695
geboortejaar: 1660
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Folkert Gerrits Gerbranda en Trijntje Klases
echtgenoot: geh. 1681 Heringa, Jan Reins
Wapen: wapen1088

commentaar
boeknummer: 9393

idem
naam: Sternsee, Karel Christoffels
sterfdatum: 14-5-1615
geboortejaar: 1551
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1551
echtgenoot: geh. Camminga, Lutske Minnes van
Wapen: wapen1089

commentaar
vindplaats: epitaaf grote kerk
type: Epitafen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 1673

commentaar

Hier neffens dit gescrift leggen onder een steen
Minno van Kamming , end' Lutz Herema bi een:
Oick een' dochter van haer, genaemt Lucia, vrou'
Van Karol' Sternsee sijnde geweest getrou':
Die haer ter eeren des' gedacht'nis stellen doet.
De Dood en siet an, noch geslacht, noch macht, noch goet.
Luciae à Kamminga.
Matronae. Nobiliss: ac Lectiss: Conjugi. Dilectae. Quae. Obiit An[n]o vitae LII. Conjugii XXXIV. Christi M.D.CV.
Octob. XVI. Inter III et IV. pomerid.
Karolus A Sternsee Maritus.
M. M. S. P.
naam: Baard, Idske Rienks
geb.datum: 10-1-1604
aant.: geb. rond 1601; dochter van Rienk Siebes Baard en Aukje Siebolts Buwalda; geh. 1 1624 Fonger Idses Ruurdsma; geh. 2 1650 Siebrand IJsbrands
Wapen: wapen1090

commentaar
vindplaats: gelegenheidslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Parrega
boeknummer: 9406

commentaar

I R B
naam: Grovestins, Jarig Sikkes van
geboortejaar: 1640
sterfjaar: 1672
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1640; grietman van Hemelum Oldephaert 1660-1672
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1665 Roorda, Deitsen Binnerts van
Wapen: wapen1091

commentaar
vindplaats: op het kerkhof, fragment
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hennaard
boeknummer: 7402

commentaar

[Anno 1672] ... [is in] den heere ger[ust] ... Iarich van Grove[stins] ...

[Anno 1702 den 8 may is in den heere gerust] ... [Iarich van Grovestins] ... Oldephaert en Noortwolde en d[y?]... ... Suick Aebinga ...

Anno 1682 ... [is in den] heere ge[rust] ... [B/R?]...
naam: Roorda, Deitsen Binnerts van
sterfdatum: 8-5-1702
geboortejaar: 1645
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1677 Aebinga van Humalda, Sjuk Franses van
echtgenoot: geh. 1665 Grovestins, Jarig Sikkes van
Wapen: wapen1092

commentaar
boeknummer: 7402

idem
naam: Burmania, Bokke Bokkes van
sterfdatum: 7-12-1553
geboortejaar: 1514
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1514; zoon van Bokke Burmania en Sietske van Camstra
echtgenoot: geh. Heemstra, Froukje Poppes van
Wapen: wapen1093

commentaar
vindplaats: spiegel met zilveren wapens
type: Overige voorwerpen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9408

commentaar

Wisma Burmania
Eeninga Vieneure
Beijma Stinstera
Mellema Grombach
Lezaen Roorda
Rattaller Scheltema
Borsselen Gerbranda
Emstel Oeninga
naam: Grombach, Barbara Fritses van
aant.: geh. Georg van Froenhoven
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen1094

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Roorda, Wiebren Feies van
sterfdatum: 16-6-1585
aant.: zoon van Feie van Roorda en Rixt van Hania
echtgenoot: geh. Scheltema, Tietje Scheltes van
Wapen: wapen1095

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Scheltema, Tietje Scheltes van
sterfdatum: 28-10-1610
aant.: dochter van Schelte van Scheltema en Ursel van Herckema
echtgenoot: geh. Roorda, Wiebren Feies van
Wapen: wapen1096

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Gerbranda, Wikje Johans van
sterfjaar: 1582
aant.: dochter van Johan van Gerbranda van Roorda en Tjitske Tjepkes van Goslinga
echtgenoot: geh. Uninga van Hoitema, Hoite Douwes van
Wapen: wapen1097

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Uninga van Hoitema, Hoite Douwes van
sterfjaar: 1581
aant.: grietman Haskerland vanaf 1558
echtgenoot: geh. Gerbranda, Wikje Johans van
Wapen: wapen1098

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Ratteler, Johannes Johannes van
geboortejaar: 1525
sterfjaar: 1590
aant.: overl. voor 1592; grietman van Tietjerksteradeel 1549-1584
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen1099

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Eninga, Doeke Tjeerds van
sterfjaar: 1567
aant.: geh. Catharina Sebastiaans; adv.
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen1100

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Wissema, Sape Jans van
sterfdatum: 20-10-1580
geboortejaar: 1531
aant.: geb. rond 1531; student Leuven 1551; advocaat
echtgenoot: geh. Auckama, Rinske Pieters
Wapen: wapen1101

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Rosema, Jetske Jacobs van
geb.datum: 6-10-1632
sterfdatum: 26-1-1658
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Jacob Jilderts Rosema en Trijntje Pieters Cleveringa
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Botnia van Broersma, Gaius Jarigs
Wapen: wapen1102

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 8030

commentaar

Roosma Botnia Broersma Schepper
naam: Lieuwkema, Tietje Ennes
sterfdatum: 22-3-1700
geboortejaar: 1616
aant.: geb. rond 1617
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Jacob Jacobs
Wapen: wapen1103commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Wons
boeknummer: 9409

commentaar

T.E.L.
naam: Bienema, Fokke Harmens
geb.datum: 29-1-1728
doopdatum: 26-2-1728
sterfdatum: 2-12-1771
godsdienst: doopsgezind
aant.: apotheker
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1754 Roos, Tetje
Wapen: wapen1104

commentaar
vindplaats: kerk afgebroken; nu buiten
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Heerenveen
boeknummer: 8190

commentaar

Fokke Bienema in leven apothecarius op ’t Heerenveen overleden den 2 deczember 1771 oud 43 jaaren 10 maanden en 4 daagen leit hier begraven
naam: Roos, Tetje
geboortejaar: 1731
sterfjaar: 1783
aant.: geb. rond 1731
echtgenoot: geh. 1754 Bienema, Fokke Harmens
Wapen: wapen1105

commentaar
vindplaats: kerk afgebroken; nu buiten
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Heerenveen
boeknummer: 8193

commentaar

Tetje Roos weduwe van Fokke Bienema overl[eden] den den 10 januari 178[3?]oud .. jaaren . maand[en] en 25 dagen leid alhier begraven
naam: Hiddinga, Hendrik Harmens
geboortejaar: 1674
aant.: geb. rond 1674; koopman
echtgenoot: geh. Klaaske Jans
Wapen: wapen1106

commentaar
vindplaats: kerk afgebroken; nu buiten
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Heerenveen
boeknummer: 2740

commentaar

Klaaske Ians huisvrou van de koopman Hendrick Harmens Hiddinga gebooren may 1676 overleden den 3 december 1742
naam: Scheltinga, Daniel Lieuwes van
geb.datum: 23-11-1621
sterfdatum: 27-1-1702
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Schoterland 1647-1692; curator
echtgenoot: geh. Kinnema, Martje Cornelis van
Wapen: wapen1108

commentaar
vindplaats: kerk afgebroken; nu buiten
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Heerenveen
plaats: Heerenveen
boeknummer: 2733

commentaar

Daniel de Blocq van Scheltinga old grietman over Schooterland en curator van de academie tot Franequer alle ambulatoire staatsbedieningen soo ter generaliteit als binnen deese provintie meermalen hebbende bekleed is geboore den XXI Xber Ao MDCXXI en gestorven Ao MDCCII de XXVII ian: old LXXXI jaaren nadat getroud was geweest LVII jaaren met [de hoogedele] Martha van Kinnema

Martha van Kinnema gebooren den III octob: MDCXXIV en gestorven den VII jan: MDCCVIII old LXXXIII jaaren leggen beide hier begraven en hebben gewild dat haare ligchamen nooit souden worden geroert
naam: Juckema, Jacob Iepes
geb.datum: 3-5-1657
doopdatum: 3-5-1657
sterfdatum: 20-5-1742
aant.: zoon van Iepe Jacobs Juckema en Hiltje Jans; adv. 1685; stud. 1676
echtgenoot: geh. 1695 Velde, Anna Catharina van der
Wapen: wapen1109

commentaar
vindplaats: kerk afgebroken; nu buiten
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Heerenveen
boeknummer: 8191

commentaar

Levende sterven wy in Adam

Stervende leven wy in Kristus

Dr: Iakob van Iukkema tot Sexbierum advocat voor den hoove van Frieslant geb: den 3 mey 1657 en gest: den 20 mai 1742 out 85 ja:

Anna Katarina van der Velde geb: den 7 april 1674 en gest den ...

het vreemds trof t egte paar
wyl in ses duysent yaaren
sulk wonder noit [aan haar?]
foor oudren is weervaren
naam: Velde, Anna Catharina van der
geb.datum: 7-4-1674
aant.:
echtgenoot: geh. 1695 Juckema, Jacob Iepes
Wapen: wapen1110

commentaar
boeknummer: 8191

idem
naam: Bouricius, Jacob Hectors van
sterfdatum: 29-12-1672
geboortejaar: 1629
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1654 Cecilia van Crack; grietman Aengwirden 1657 - 1673; raad ter admiraliteit; staat generaal
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen1111

commentaar
vindplaats: avondmaalsschotel, kerk
type: Schalen en kommen
bron: Heerenveens zilver 1616-1813
plaats: Tjalleberd
boeknummer: 6341

commentaar

Deese schuttel is bestelt tot vergaderinge van de aalmoesen voor de gereformeerde armen yn de grietenije Aenguarden ter tijd van nabeschreven kercken-raad namelick Jolle Jolles Thijs Hijlkes Pecama mede rechter Hippolytus Beyem van Aersen i.u.d. ende advocaet voor eden hove van Frieslandt Albert Olkes owerl. mederechter in de griet. voors. olderlingen en Keimpe Ariens Anne Meintes diaconen aldaer

Dr Jacobus van Bouricius grietman over Aenguarden
Dominicus Ensius eccles in Aenguarden
naam: Ensius, Dominicus Nicolaas
sterfdatum: 18-11-1672
geboortejaar: 1603
godsdienst: hervormd
aant.: dominee
echtgenoot: geh. 1628 Rikkinga, Eelkje Frederiks
Wapen: wapen1112

commentaar
boeknummer: 6341

idem
naam: Fockens, Martinus Sakes
sterfdatum: 14-3-1692
geboortejaar: 1632
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Opsterland n.b.-1692; gedeputeerde staat
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1663 Kinnema, Anna Cornelis van
Wapen: wapen0028

commentaar
vindplaats: avondmaalsbeker, kerk
type: Bekers
bron: Heerenveens zilver 1616-1813
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 309

commentaar

Martijnus Fockens grietman over Opsterlant vrou Anna van Kinnema vereeren dit aend de kerck tot Besterswaag
naam: Kinnema, Anna Cornelis van
doopdatum: 13-12-1630
sterfdatum: 28-10-1707
geboortejaar: 1629
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1663 Fockens, Martinus Sakes
Wapen: wapen0241commentaar
boeknummer: 309

idem
naam: Scheltinga, Arend Cornelis Cornelis van
doopdatum: 23-6-1715
sterfdatum: 27-5-1761
geboortejaar: 1715
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Cornelis van Scheltinga; gecommitteerde ten landsdage; grietenijsecretaris; gecommitteerde staat van Friesland
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Vierssen, Jetske Wiskia Willem Livius van
Wapen: wapen0092commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 3059

commentaar

De weledele gestrenge heer Arent Cornelis van Scheltinga mede gecommitteerde staet van Vriesland &.&. overleden den 27 may 1761 oud in it 46 ste jaer

En de welgeboren vrouwe mevrouw Ietske Wiskia van Vierssen overleden den 9 julij 1762 oud in 't 45ste jaer in leven egtelieden wonagtig op Friesema State te Ydaerdt en leggen onder dese sark, welke niet mag worden geopent, begraven
naam: Vierssen, Jetske Wiskia Willem Livius van
doopdatum: 1-8-1717
sterfdatum: 9-7-1762
geboortejaar: 1717
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; dochter van Willem Lieuwe van Vierssen
echtgenoot: geh. Scheltinga, Arend Cornelis Cornelis van
Wapen: wapen0093commentaar
boeknummer: 3059

idem
naam: Rennarda, Abe van
echtgenoot: geh. Rinia, Ietje van
Wapen: wapen1117

commentaar
vindplaats: rouwbord; in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3904

commentaar

Aebinga Mockema Walta Heerema
Feytsma Eminga Jouwinga Haersma

D'hoogh edele geboren heere Siuck van Sternzee obiit den 18 Xbris Ao 1676

Heerma Camstra Fritema Wibema
Rinnarda Rinia Donia Harinxma
naam: Rinia, Ietje van
echtgenoot: geh. Rennarda, Abe van
Wapen: wapen1118

commentaar
boeknummer: 3904

idem
naam: Frittema, Reinier van
aant.: uit Groningen
echtgenoot: geh. Wybema, Lutske van
Wapen: wapen1119

commentaar
boeknummer: 3904

idem
naam: Wybema, Lutske van
aant.: uit Groningen
echtgenoot: geh. Frittema, Reinier van
Wapen: wapen1120

commentaar
boeknummer: 3904

idem
naam: Harinxma thoe Slooten, Cataharina Feikes van
aant.: dochter van Feike van Harinxma thoe Sloten en Lutske Feikes van Oenema; geh. 1 Tjeerd van Sjaarda, geh. 2 Louw van Donia; overl. na 1501
echtgenoot: geh. Donia, Louw Pieters van
Wapen: wapen1122

commentaar
boeknummer: 3904

idem
naam: Aebinga van Humalda, Sjoerd Anlofs van
aant.: overl. 1515-1524
echtgenoot: geh. Mockema, Beitske Hessels van
Wapen: wapen1123

commentaar
boeknummer: 3904

idem
naam: Mockema, Beitske Hessels van
aant.: dochter van Hessel van Mockema en Tietje van Humalda; overl. vor 1511
echtgenoot: geh. Aebinga van Humalda, Sjoerd Anlofs van
Wapen: wapen1124

commentaar
boeknummer: 3904

idem
naam: Walta, Tjerk Tjerks van
sterfdatum: 11-5-1522
godsdienst: rooms
aant.: ook Jongema; grietman Wonseradeel 1519-1522
echtgenoot: geh. Herema, Tietje Johannes van
Wapen: wapen1125

commentaar
boeknummer: 3904

idem
naam: Herema, Tietje Johannes van
sterfdatum: 12-11-1546
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Johannes van Heerma en Gerlantje Louws van Donia
echtgenoot: geh. Walta, Tjerk Tjerks van
Wapen: wapen1126

commentaar
boeknummer: 3904

idem
naam: Jongema, Gosling van
sterfjaar: 1538
godsdienst: rooms
aant.:
echtgenoot: geh. Harinxma thoe Heeg, Ietje Sietses van
Wapen: wapen1127

commentaar
boeknummer: 3904

idem
naam: Harinxma thoe Heeg, Ietje Sietses van
sterfjaar: 1542
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Sietses van Harinxma thoe IJlst en Tetje Hilles van Bonninga
echtgenoot: geh. Jongema, Gosling van
Wapen: wapen1128

commentaar
boeknummer: 3904

idem
naam: Feytsma, Ruurd Hessels van
sterfdatum: 18-10-1556
geboortejaar: 1476
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Eminga, Tjimkje Sjuks van
Wapen: wapen1129

commentaar
boeknummer: 3904

idem
naam: Eminga, Tjimkje Sjuks van
sterfdatum: 22-10-1529
geboortejaar: 1478
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1478
echtgenoot: geh. Feytsma, Ruurd Hessels van
Wapen: wapen0358commentaar
boeknummer: 3904

idem
naam: Sternsee, Sjuk Bokkes
sterfdatum: 18-12-1676
geboortejaar: 1624
aant.: geb. rond 1624
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1649 Paffenrode, Iemkje Scheltes van
Wapen: wapen1028commentaar
boeknummer: 3904

idem
naam: Paffenrode, Iemkje Scheltes van
sterfdatum: 5-2-1677
geboortejaar: 1626
aant.: geb. rond 1626; dochter van Schelte van Paffenrode en Wikje van Dekema
echtgenoot: geh. 1649 Sternsee, Sjuk Bokkes
Wapen: wapen1025commentaar
vindplaats: rouwbord; in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3906

commentaar

Paffenrode Dorpe Decama Camstra
Westerbeeck Van Roon Haersma Hannia

D'hoogh ed. geb. vrouw Emerentia van Paffenrode weduwe van w: den hoogh ed: geb: heer Siuck van Sternzee, obijt den 5 febr: A0 1677

Liauckema Minnema Eminga Heemstra
Decama Camstra Hermana Aylva
naam: Hania, Ietje Siepts van
aant.: dochter van Siept Werps van Hania en Ietje Piebes van Rinia; overl. na 1564
echtgenoot: geh. Harinxma thoe IJlst, Sietse Sierks van
Wapen: wapen1133

commentaar
boeknummer: 3906

idem
naam: Harinxma thoe IJlst, Sietse Sierks van
aant.: zoon van Sierk van Harinxma en Atje van Bonninga; overl. 1542-1553
echtgenoot: geh. Hania, Ietje Siepts van
Wapen: wapen1134

commentaar
boeknummer: 3906

idem
naam: Hermana, Frans Hobbes van
sterfdatum: 27-9-1551
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Hobbe van Hermana en Wikje Hessels van Feytsma
echtgenoot: geh. Aylva, Baukje Watses van
echtgenoot: geh. Beyma, Froukje Wietses van
Wapen: wapen1135

commentaar
boeknummer: 3906

idem
naam: Tenckinck, Hendrik
sterfdatum: 22-2-1755
geboortejaar: 1699
aant.: equipagemeester
Wapen: wapen1136

commentaar
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Fries Zilver
plaats: Harlingen
boeknummer: 2548

commentaar

1740 H. Tenckinck
naam: Ale Jans
aant.: smid
Wapen: wapen1137

commentaar
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Fries Zilver
plaats: Harlingen
boeknummer: 2477

commentaar

Alle Jansen spijckermaker smids gilde penningh anno 1682
naam: Wientje Eintes
geboortejaar: 1626
aant.: geb. rond 1626; geh. 1651 Martje Arends; burgemeester
Wapen: wapen1138

commentaar
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Fries Zilver
plaats: Bolsward
boeknummer: 9415

commentaar

Burgemeister Wijntien Entis olderman vant Boomelijn werckers gilt
naam: Siemen Rutgers
geb.datum: 23-7-1724
doopdatum: 6-8-1724
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Rutger Siemens
vader: met inscriptie
Wapen: wapen1139

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Fries Zilver
plaats: Menaldum
boeknummer: 4466

commentaar

Simon Rutgers is gebooren den 23 julius 1724
naam: Idzerda, Meindert Beerts van
sterfdatum: 20-12-1618
geboortejaar: 1565
aant.: zoon van Baerta van Idzerda en Magdalena Rommerts; geh. Liskje Harinxma thoe Sloten
vader: met inscriptie
Wapen: wapen1140

commentaar
vindplaats: cachet
type: Cachet, zegelring
bron: Fries Zilver
plaats: Ter Idzard
boeknummer: 9414

commentaar

Meinert v. Idzaerda
naam: Camstra, Homme Tjallings van
sterfdatum: 7-3-1652
geboortejaar: 1602
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1602
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1627 Juckema, Edwert Ruurds van
Wapen: wapen0125commentaar
vindplaats: kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Grouw
boeknummer: 7486

commentaar

Kamstra Iuckema

1660

Donia Haytsma
naam: Juckema, Edwert Ruurds van
geb.datum: 30-6-1609
sterfdatum: 24-5-1654
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1627 Camstra, Homme Tjallings van
Wapen: wapen1142

commentaar
boeknummer: 7486

idem
naam: Bruinsma, Everhard Klases
sterfdatum: 11-11-1698
geboortejaar: 1678
aant.: stud. 1694 Franeker; doctor; schrijver
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapen: wapen1143

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Roordahuizum
boeknummer: 5698

commentaar

Anno 1698 den 11 novemb: is in den heere ontslapen den eerentphesten Everhardus Bruinsma in leven i:u: studiosus en schriever van een compagnie voetknechten oud in syn 21 iaer ende ... hier begraven
naam: Donia, Keimpe Keimpes van
sterfdatum: 7-8-1660
geboortejaar: 1594
aant.: geb. rond 1594; Keimpe (eerst genaamd: Sieds) van Harinxma van Donia
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1619 Haitsma, Iebeltje Bonnes
Wapen: wapen1144

commentaar
vindplaats: kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Grouw
boeknummer: 7486

commentaar

Kamstra Iuckema

1660

Donia Haytsma
naam: Haitsma, Iebeltje Bonnes
sterfdatum: 24-4-1653
geboortejaar: 1598
aant.: geb. rond 1598; dochter van Bonne Tjerks en Janke Juws Botnia te Makkum
echtgenoot: geh. 1619 Donia, Keimpe Keimpes van
Wapen: wapen1145

commentaar
boeknummer: 7486

idem
naam: Loo, Gerrit Albrechts van
sterfdatum: 6-12-1561
geboortejaar: 1493
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1493; raad, rentemeester, generaal
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1518 Eemskerck, Margriet van
Wapen: wapen1146

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1981

commentaar

Anno 1651 den 20 iuny is inden heere gerust de hoog eedele geboren vrouw iuffr Foockel van Eysinga sijne huisvrouwe

Anno 1665 den 5 iannuary is in den heere gerust de hoog eedel geboren heer ioncker Pier van Sytzama

Sijtzama Hiddema Eysinga Jukkema
Douma Jongema Harinxma Jousma

Beslinga Jayema Heringa Jongema

Jeltcama Siccama Wijkel Idzarda

Jelgerhuis Mellama Roorda Sassinga

Oenema Broersma Wyckel Reinalda

Aernsma Mockema Eysinga Jukkama

Aysma Fons Bootsma Camstra

Truchses tot Waltpurg Truchses tot Sonnebergh Jousma Tjaarda

Tjessema Auckinga Asgema Beyem

Loo Heemskerk Gratinga Bonga

Anno 1679 den 5 octob is godsalig overleden de hoog eedel geboren vrouw iuffer Iuliana van Ieltinga douariere van wilen jongker Pier van Sytzama
naam: Eemskerck, Margriet van
geboortejaar: 1495
sterfjaar: 1560
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1495
echtgenoot: geh. 1518 Loo, Gerrit Albrechts van
Wapen: wapen1147

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Jelgerhuis, Wiebe Gerrits
sterfdatum: 18-4-1534
aant.: geh. 1 Sjoukje, geh. 2 Baukje Mellama; burgemeester
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Mellama, Baukje
Wapen: wapen0572commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Mellama, Baukje
sterfdatum: 17-1-1554
aant.:
echtgenoot: geh. Jelgerhuis, Wiebe Gerrits
Wapen: wapen1149

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Aernsma, Gijsbert Alberts van
aant.: zoon van Albert Gijsberts en Hielkje; overl. voor 1513
echtgenoot: geh. Mockema, Joostje van
Wapen: wapen1150

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Mockema, Joostje van
echtgenoot: geh. Aernsma, Gijsbert Alberts van
Wapen: wapen1151

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Walter, Jurjen Johannes
geboortejaar: 1657
aant.: geb. rond 1657; zoon van Johannes Walter en Isabella Cres (geh. 1656)
echtgenoot: geh. 1680 Haga, Rinske Siemens
Wapen: wapen1152

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Heeg
boeknummer: 9416

commentaar

JJW RSH
naam: Haga, Rinske Siemens
doopdatum: 13-2-1659
sterfdatum: 26-2-1738
geboortejaar: 1659
aant.: geb. feb. 1659
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1680 Walter, Jurjen Johannes
Wapen: wapen1153

commentaar
boeknummer: 9416

idem
naam: Douma van Oenema, Douwe Uilkes van
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Uilke Tjepkes van Oenema en Gerlantje Hobbes van Epinga
echtgenoot: geh. Jongema, Jeltje Hessels van
Wapen: wapen1154

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1981

commentaar

Anno 1651 den 20 iuny is inden heere gerust de hoog eedele geboren vrouw iuffr Foockel van Eysinga sijne huisvrouwe

Anno 1665 den 5 iannuary is in den heere gerust de hoog eedel geboren heer ioncker Pier van Sytzama

Sijtzama Hiddema Eysinga Jukkema
Douma Jongema Harinxma Jousma

Beslinga Jayema Heringa Jongema

Jeltcama Siccama Wijkel Idzarda

Jelgerhuis Mellama Roorda Sassinga

Oenema Broersma Wyckel Reinalda

Aernsma Mockema Eysinga Jukkama

Aysma Fons Bootsma Camstra

Truchses tot Waltpurg Truchses tot Sonnebergh Jousma Tjaarda

Tjessema Auckinga Asgema Beyem

Loo Heemskerk Gratinga Bonga

Anno 1679 den 5 octob is godsalig overleden de hoog eedel geboren vrouw iuffer Iuliana van Ieltinga douariere van wilen jongker Pier van Sytzama
naam: Jongema, Jeltje Hessels van
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Hessel Keimpes van Jongema en Jeltje Rienks van Albada; overl. voor 1542
echtgenoot: geh. Douma van Oenema, Douwe Uilkes van
Wapen: wapen1155

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Sytzama, Harmen Piers van
sterfdatum: 3-2-1543
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Pier Sietses; geh. 1 Onbekend Jaspers; geh. 2 Tietje Hiddema
echtgenoot: geh. Hiddema, Tjitske Goslings van
Wapen: wapen1156

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Hiddema, Tjitske Goslings van
sterfdatum: 24-8-1567
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Gosling van Hiddema en Sieuwke van Heslinga
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Sassinga, Hans Hanses van
echtgenoot: geh. Sytzama, Harmen Piers van
Wapen: wapen1157

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Heloma, Tjeerd Michiels van
geboortejaar: 1618
sterfjaar: 1657
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Michiel Tjeerds van Heloma en Nolkje Arjens; geh. 1646 Froukje van Teyens
Wapen: wapen1158commentaar
vindplaats: zegel Van Haren Museum
type: Cachet, zegelring
bron: Huize Voormeer te Heerenveen, familiehuis van de Van Heloma's
plaats: Heerenveen
boeknummer: 9421

commentaar

Theotardus Heloma grytman v Angwarden den 24 may 1652
naam: Heloma, Tjeerd Michiels van
geboortejaar: 1618
sterfjaar: 1657
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Michiel Tjeerds van Heloma en Nolkje Arjens; geh. 1646 Froukje van Teyens
Wapen: wapen1158commentaar
vindplaats: Helomahuis
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Huize Voormeer te Heerenveen, familiehuis van de Van Heloma's
plaats: Heerenveen
boeknummer: 9422

commentaar

Tiaert van Heloma mede rekenmeester deser landtdorpe van Frieslandt 1650
naam: Johannes Wiebrands
sterfdatum: 29-9-1653
geboortejaar: 1595
godsdienst: hervormd
aant.: grietenijsecretaris 1630-1653
echtgenoot: geh. Beintema, Douwtje Hessels
Wapen: wapen1160

commentaar
vindplaats: kerk afgebroken; nu buiten
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Heerenveen
boeknummer: 2721

commentaar

Den 29 september anno 1653 sterf den eersame Ioannes Wibrandi secretaris van Schoterland geweest ten tyt van 27 en o.. 58 iaren

Anno ... sterf de eerbare en de deu.same Doutien Hessels Beintema sy huisvro

Den 15 february 1640 is in den heere gerust d'eerbare Foeck Pybis we... van wylen Hessel Hessels Beyntema oud 67 iaeren ende ... hier begraven
naam: Beintema, Douwtje Hessels
geboortejaar: 1597
aant.: geb. rond 1597
echtgenoot: geh. Johannes Wiebrands
Wapen: wapen1161

commentaar
boeknummer: 2721

idem
naam: Eysinga, Aede Tjallings van
sterfdatum: 14-9-1551
geboortejaar: 1497
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Tjalling van Bolta en Haak Gerkes van Eysinga
echtgenoot: geh. Juckema, Tietje Ritskes van
Wapen: wapen1162

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1981

commentaar

Anno 1651 den 20 iuny is inden heere gerust de hoog eedele geboren vrouw iuffr Foockel van Eysinga sijne huisvrouwe

Anno 1665 den 5 iannuary is in den heere gerust de hoog eedel geboren heer ioncker Pier van Sytzama

Sijtzama Hiddema Eysinga Jukkema
Douma Jongema Harinxma Jousma

Beslinga Jayema Heringa Jongema

Jeltcama Siccama Wijkel Idzarda

Jelgerhuis Mellama Roorda Sassinga

Oenema Broersma Wyckel Reinalda

Aernsma Mockema Eysinga Jukkama

Aysma Fons Bootsma Camstra

Truchses tot Waltpurg Truchses tot Sonnebergh Jousma Tjaarda

Tjessema Auckinga Asgema Beyem

Loo Heemskerk Gratinga Bonga

Anno 1679 den 5 octob is godsalig overleden de hoog eedel geboren vrouw iuffer Iuliana van Ieltinga douariere van wilen jongker Pier van Sytzama
naam: Juckema, Tietje Ritskes van
sterfdatum: 14-9-1545
geboortejaar: 1499
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1499
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Eysinga, Aede Tjallings van
Wapen: wapen1163

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Harinxma thoe Slooten, Pieter Hommes van
sterfdatum: 6-5-1541
godsdienst: rooms
aant.: ook Tiete van Hettinga geheten; zoon van Homme Epes Hettinga en Wikje Keimpes Abbema
echtgenoot: geh. Juwsma, Hiske Douwes van
Wapen: wapen1164

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Juwsma, Hiske Douwes van
sterfdatum: 8-1-1589
geboortejaar: 1506
godsdienst: rooms
aant.:
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Harinxma thoe Slooten, Pieter Hommes van
Wapen: wapen1165

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Beslinga, Arend Pieters
echtgenoot: geh. Jayema, Aleida
Wapen: wapen1166

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Jayema, Aleida
echtgenoot: geh. Beslinga, Arend Pieters
Wapen: wapen1167

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Jeltinga, Bouwe Binnes van
sterfjaar: 1544
godsdienst: rooms
aant.:
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Siccama, Froukje Wiebets
Wapen: wapen1168

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Siccama, Froukje Wiebets
sterfjaar: 1558
godsdienst: rooms
aant.:
echtgenoot: geh. Jeltinga, Bouwe Binnes van
Wapen: wapen1169

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Roorda, Ruurd Johannes van
sterfdatum: 26-12-1576
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Sassinga, Douwtje Hanses van
Wapen: wapen1170

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Sassinga, Douwtje Hanses van
sterfdatum: 21-8-1585
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Roorda, Ruurd Johannes van
Wapen: wapen1171

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Oenema, Karst
echtgenoot: geh. Broersma, Gerlantje
Wapen: wapen1172

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Broersma, Gerlantje
echtgenoot: geh. Oenema, Karst
Wapen: wapen1173

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Aysma, Hessel Gerbens van
godsdienst: rooms
Wapen: wapen1174

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Fons, Tjaltje Doekes van
godsdienst: rooms
Wapen: wapen1175

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Bootsma, Hessel Sierks van
godsdienst: rooms
Wapen: wapen1176

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Camstra, Hiske Abes van
godsdienst: rooms
aant.: overl. voor 1544
Wapen: wapen1177

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Juwsma, Juw Oenes van
sterfjaar: 1541
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Oene van Juwsma en Liskje Douwes van Harinxma; geh. 1 Eelkje Pieters van Ockinga; geh.2 Maria Siedses van Tjaarda
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Tjaarda, Maria Siedses van
Wapen: wapen1178

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Tjaarda, Maria Siedses van
sterfdatum: 11-8-1601
geboortejaar: 1520
aant.: dochter van Sieds van Tjaarda en Anna Fliling; geh. 1 Juw Juwsma, geh. 2 Feie van Goslinga; geh. 3 Ritske Aedes van Eysinga
echtgenoot: geh. Juwsma, Juw Oenes van
echtgenoot: geh. Eysinga, Ritske Aedes van
Wapen: wapen1179

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Wyckel, Onbekend van
godsdienst: rooms
Wapen: wapen1180

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Reinalda, Onbekend van
godsdienst: rooms
Wapen: wapen1181

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Tiesma, Onbekend van
godsdienst: rooms
Wapen: wapen1182

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Auckama, Onbekend van
godsdienst: rooms
Wapen: wapen1183

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Aesgama, Gabe Epes van
godsdienst: rooms
aant.:
echtgenoot: geh. Beyma, Rienkje Lieuwes van
Wapen: wapen1184

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Beyma, Rienkje Lieuwes van
sterfjaar: 1545
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Lieuwe Sjoerds van Beyma en Froukje van Camstra
echtgenoot: geh. Aesgama, Gabe Epes van
Wapen: wapen1185

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Gratinga, Sikke Bokkes
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Bokke Rienks van Burmania en Hiltje Eelsma; geh. 1 Ietje van Dekema; geh. 2 Gatske Epes van Aylva; geh. 3 Popkje Siebrens van Bonga
echtgenoot: geh. Bonga, Popkje Siebes van
echtgenoot: geh. Aylva, Gatske Epes van
Wapen: wapen1050commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Bonga, Popkje Siebes van
godsdienst: rooms
aant.:
echtgenoot: geh. Gratinga, Sikke Bokkes
Wapen: wapen1187

commentaar
boeknummer: 1981

idem
naam: Roorda, Feie Wiebrands van
sterfdatum: 29-10-1605
aant.: zoon van Wiebren van Roorda en Tietje Scheltes van Scheltema.
echtgenoot: geh. Uninga van Hoitema, Doetje Hoites van
Wapen: wapen0370commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1991

commentaar

MDCCXXVII
Hoog edel geboren freulijn Juliana Tecula van Donia overleet op't huijs te Friens den 3 september 1727 old in't 39ste jaer
obiit den 3 september

Donia Sytzama
Goslinga Beslinga

Roorda Aernsma
Hoitema Loo

Hania Jeltcama
Hettinga Aijsma

Scheltema Wijckel
Aijlva Bootsma
naam: Uninga van Hoitema, Doetje Hoites van
sterfdatum: 1-11-1607
aant.: dochter van dochter van Hoite Uninga van Hoitema en Wikje van Gerbranda
echtgenoot: geh. Roorda, Feie Wiebrands van
Wapen: wapen1189

commentaar
boeknummer: 1991

idem
naam: Goslinga, Froukje Ernsts van
Wapen: wapen1190

commentaar
boeknummer: 1991

idem
naam: Beslinga, Jetske Andries van
sterfdatum: 24-12-1616
geboortejaar: 1550
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1550; dochter van Andries van Beslinga
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Sytzama, Douwe Piers van
Wapen: wapen0755commentaar
boeknummer: 1991

idem
naam: Loo, Margaretha Boudewijns van
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Aernsma, Christoffer Alberts van
Wapen: wapen0714commentaar
boeknummer: 1991

idem
naam: Coenders, Albert
echtgenoot: geh. Goijer, Aleida de
Wapen: wapen1193

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1989

commentaar

MDCC XXVI
De hoogh edel gebooren freulijn Anna Jacoba Harmina van Sijtzama overleden op 't slodt tot Friens den 24 september 1726
Obiit den 24 september

Sytzama
Beslinga

Aernsma ...
Loo Doornick

Jeltcama Hemert
Aijsma Schwijftein

Wijckel Coenders
Bootsma De Geijer
naam: Goijer, Aleida de
Wapen: wapen1194

commentaar
boeknummer: 1989

idem
naam: Coenders, Onbekend
Wapen: wapen1195

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1995

commentaar

Anno 1732 den 26 septemb is in den heere gerust de hoogh wel gebooren vrouw Anna baronnesse Clant van to huis Hanckema ind Ommelanden etc: etc: sijn hoogh edel wel gebooren gemalinne

Anno 1755 den 22 april is in den heere overled: de hoogh edel wel gebooren gestrenge heer Fecco Dominicus br van Sytzama in syn hoog wel geboren leven heer op Rinsma state tot Driesum enz: enz: enz: collonel commanderende een regiment infantri


...
Clant Rengers
Coenders Entens
Ripperda Lewe
Clant Manninga
...
naam: Entens, Onbekend
Wapen: wapen1196

commentaar
boeknummer: 1995

idem
naam: Clant, Onbekend
Wapen: wapen1197

commentaar
boeknummer: 1995

idem
naam: Rengers, Onbekend
Wapen: wapen1198

commentaar
boeknummer: 1995

idem
naam: Ripperda, Adolf Maurits
geboortejaar: 1565
sterfjaar: 1623
aant.: zoon van Maurits van Ripperda en Maria van Wylich
echtgenoot: geh. Lewe, Margaretha Wigbolds
Wapen: wapen1199

commentaar
boeknummer: 1995

idem
naam: Lewe, Margaretha Wigbolds
geboortejaar: 1580
sterfjaar: 1625
aant.: dochter van Wigbold Lewe en Wennigje Sickinge
echtgenoot: geh. Ripperda, Adolf Maurits
Wapen: wapen1200

commentaar
boeknummer: 1995

idem
naam: Clant, Osebrand Egberts
geboortejaar: 1575
sterfjaar: 1624
aant.: zoon van Egbert Clant en Reneke Fraylema; geh. 1 Margarethe Lewe; geh. 2 Josina Manninga
echtgenoot: geh. 1610 Manninga, Josina Luurts
Wapen: wapen1201

commentaar
boeknummer: 1995

idem
naam: Manninga, Josina Luurts
aant.: dochter van Luurt Manninga en Emerantiana van Sonoy
echtgenoot: geh. 1610 Clant, Osebrand Egberts
Wapen: wapen1202

commentaar
boeknummer: 1995

idem
naam: Rietsma van Hoytsma, Lutske Bruchts
sterfdatum: 19-9-1622
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Haersma, Oeds Arends van
Wapen: wapen1203

commentaar
vindplaats: in de kerk; zwaar beschadigd
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Akkrum
boeknummer: 69

commentaar

Anno 1620 den 12 september sterf den edelen Popke van Buma ...ip in Ackrum

Anno 1614 den 10 ianuarii sterf de edele iuffrou Aet va An[dringa] ... ... [Popke van Bu]ma huisvrou

Ao 1608 in iulio sterf de edele iuffrou Geel Buma io ..i ... [Poppe van Ro]orda huisvrou

Buma Hillama
Harkema Rietsma
Andringa [H]aersma
Ringnal[da] Hoitsma

Anno 1641 H B F
naam: Broersma, Jelle Tjerks
Wapen: wapen1204

commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Allingawier
boeknummer: 81

commentaar

Als men schref 1634 en een heeft Ielle Tiercks Broersma va Allingvier aen dese toere geleit den eersten sten tot memory van het heeft hi sin wapen hier boven geset den 3 yulyo

1635
naam: Pieter Lieuwes
geb.datum: 11-5-1643
sterfdatum: 25-5-1643
Wapen: wapen1205

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Anjum
boeknummer: 94

commentaar

Ao 1622 den 17 maij sterf d'eersame Jucke Douues z. out in sijn 82 jaer en leyt alhier begrauen

Ao 1643 den 25 maij sterf Piter Lieuues out 14 dagen en leit hier begrauen

Ao 1644 de 29 septembr sterf Piter Lieuues out 14 dagen alhier begraven
naam: Pieter Lieuwes
geb.datum: 16-9-1644
sterfdatum: 29-9-1644
Wapen: wapen1205

commentaar
boeknummer: 94

idem
naam: Pieter Jipkes
sterfdatum: 2-7-1621
geboortejaar: 1586
aant.:
echtgenoot: geh. Tetje Joekes
Wapen: wapen1206

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Anjum
boeknummer: 93

commentaar

Ao 1621 den 2 july sterf de eersamen Pyter Jipkes z out in syn 35 jaer en leijt alhier begrauen

Ao 1653 in april is gesturven d eerbare Tet Iuckes die huisvrou van Pieter Iipkes out int 67 iaer ende leit alhier begraven

P J
naam: Berber Watses </