Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Alle velden resetten naar ALLES
Wapentype 1
Wapentype 2
Wapentype 3

Friese familiewapens doorzoekbaar gemaakt

Friese familiewapens gecategoriseerd naar inhoud

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 200

naam: Camminga, Wietse Sikkes van
geb.datum: 11-8-1592
sterfdatum: 24-1-1641
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sikke en Catharina van Camminga
echtgenoot: geh. Vervou, Saapke Hessels

Wapen: wapen0001

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV In goud een zwarte kam met twee rijen tanden; II en III in blauw een zilveren lelie. Hartschild: In rood een gouden ster


Wapen: wapen0435

Omschrijving: gedeeld: I en II doorsneden in drieën: Ia en IIb in goud een zwarte kam met twee rijen tanden; Ib IIa in blauw een zilveren lelie; Ic in goud drie zwarte schuinbalken; IIc in blauw een omgewende zilveren wassenaar Hartschild: In rood een gouden ster


Wapen: wapen0620

Omschrijving: gedeeld: I en II doorsneden in drieën: Ia en IIb in goud een zwarte kam met twee rijen tanden; Ib IIa in blauw een zilveren lelie; Ic in goud drie zwarte schuinbalken; IIc in blauw een omgewende zilveren wassenaar


commentaar
vindplaats: In het baarhuisje op de begraafplaats achter het gemeentehuis
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Ballum
boeknummer: 216

commentaar

Vincent Lucas

Int jaer ons heren MVCLIJ den X octobris sterf den eedelen en eerentvheste en welghebore heer h Wytzo va Cammingha heer van Amelandt en is hier onder begraven

Ao 1556 de 19 decembris sterf de eedele eerentvheste en welgebore heer heer Hayo va Cammingha heer va Amelandt

Ao 1575 de 29 octobris sterf de eedele eerentvheste en welgebore heer hr Pieter van Cammingha heer va Amelandt

Ao 1574 de 15 octobris sterf de eedele eerbare iuffrou Franske va Minnema vrou va Amelant dhuisfrou va Pieter Camingha voorscre

Heer Pieter van Camminga vrij end' erff. heer van Amelandt is gestorven de 11 marty 1638

Vrou Siouck va Ockinga vrou van Amelandt is gestorven de 4 aprilis 1638

Heer Wytso va Camminga vry end heer op de erff heerlyckheit Amelandt sterf de 24 ianuary 1641 heeft geregeert 2 iaren 46 weecken
naam: Camminga, Wietse Pieters van
sterfdatum: 10-10-1552
geboortejaar: 1492
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0001

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV In goud een zwarte kam met twee rijen tanden; II en III in blauw een zilveren lelie. Hartschild: In rood een gouden ster


commentaar
boeknummer: 216

objecttekst idem
naam: Camminga, Haaie Pieters van
sterfdatum: 19-12-1556
geboortejaar: 1503
godsdienst: rooms
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0001

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV In goud een zwarte kam met twee rijen tanden; II en III in blauw een zilveren lelie. Hartschild: In rood een gouden ster


commentaar
boeknummer: 216

objecttekst idem
naam: Camminga, Pieter Sikkes van
geb.datum: 27-1-1587
sterfdatum: 11-4-1638
aant.: zoon van Sikke en Catharina van Camminga
echtgenoot: geh. Ockinga, Sjoukje Joosts van

Wapen: wapen0001

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV In goud een zwarte kam met twee rijen tanden; II en III in blauw een zilveren lelie. Hartschild: In rood een gouden ster


commentaar
boeknummer: 216

objecttekst idem
naam: Camminga, Pieter Sikkes van
geb.datum: 16-7-1531
sterfdatum: 29-10-1575
godsdienst: hervormd
aant.: blijkens een portret 23 jaar in 1555
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Minnema, Franske Franses van

Wapen: wapen0001

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV In goud een zwarte kam met twee rijen tanden; II en III in blauw een zilveren lelie. Hartschild: In rood een gouden ster


commentaar
boeknummer: 216

objecttekst idem
naam: Bonnema, Onbekend Robijns
sterfdatum: 28-5-1630
geboortejaar: 1622
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0002


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 3278

commentaar

Ao 1664 de 8 maert sterf d eersamen Robyn Haytses Bonnema in leve oud gedeputeerde va den vijf dele dele buytendix ende mede rechter ... iaer hier begraven

Ao 1635 de 26 apr[il sterf de] eerbare Trintie Feddrickx dr Andela out int 41 iaar Robyn Haytzes Bonnema syn wyf

Ao 1634 de 30 maius sterf d eerbare Tiamke Robyns dr Bonnema out i[nt] ... [i]aar

Ao 1630 de 28 maius sterf ... [Ro]bijns dr Bonnema out int 8 iaar [l]eit hier begraven

Ao 1645 de 23 december sterf de eerb[are] ... [Lisck] ... Bonnama dochter de huisvrou [van] Foppe Tiercks z ... leit al hier beg...
naam: Bonnema, Liskje Robijns
doopdatum: 24-12-1626
sterfdatum: 23-12-1645
geboortejaar: 1616
aant.: geb. rond 1616; boedelscheiding 1646
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Romeda, Foppe Tjerks

Wapen: wapen0002


commentaar
boeknummer: 3278

objecttekst idem
naam: Bonnema, Robijn Haitses
sterfdatum: 8-3-1664
geboortejaar: 1590
aant.: geb. rond 1590; geh. 1 1615 Trijntje Frederiks; geh. 2 Ietje Klases; rechter; dijksgedeputeerde
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1615 Andela, Trijntje Frederiks

Wapen: wapen0002


commentaar
boeknummer: 3278

objecttekst idem
naam: Bonnema, Tjamke Robijns
doopdatum: 14-2-1630
sterfdatum: 30-3-1634
geboortejaar: 1630
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0002


commentaar
boeknummer: 3278

objecttekst idem
naam: Bonnema, Haitse Eeltjes
geb.datum: 6-3-1794
doopdatum: 23-3-1794
sterfdatum: 11-8-1836
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Eeltje Haitses Bonnema en Dieuwke Jans Kingma

Wapen: wapen0003


commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Friese zilveren sierlepels uit de achttiende eeuw
plaats: Kimswerd
boeknummer: 7311

commentaar

Haitse Eeltjes Bonnema is gebooren 6 maart 1794 smiddags om 1 uur
naam: Scheltinga, Cornelis Arend Cornelis van
geb.datum: 25-5-1770
doopdatum: 6-6-1770
sterfdatum: 31-12-1808
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0004

Omschrijving: in zilver twee rode rozen, goud geknopt, boven elkaar.


commentaar
vindplaats: kerktoren, memoriesteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Aegum
boeknummer: 45

commentaar

De jonge heer Cornelis Arent van Scheltinga heeft tot opbouw der muuren van deese kerk den eerste steen gelegt in't sevende jaar zijns leeftijd 1777
naam: Dooitse Bokkes
sterfdatum: 27-10-1675
geboortejaar: 1649
aant.: rechter; belastingontvanger
vader: met inscriptie

Wapen: wapen0005


commentaar
vindplaats: in de kerktoren
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Aegum
boeknummer: 40

commentaar

Anno 1675 de 27 october is in de heere gerust die eersamen freyer Doitse Bockes ontfanger en dorprechter van Aegum out in't 27 iaer en leit alhier begraven
naam: Iemkje Reins
geboortejaar: 1589
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1589
echtgenoot: geh. Gorrit Franses
echtgenoot: geh. 1612 Siccama, Rein Pieters

Wapen: wapen0006


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Allingawier
boeknummer: 84

commentaar

Anno 16[4?]. den 30 may is gesturven de eerbare Imck Reyns dor de huysvrou van Reyn Pytters ende Gorrijt Fransen olt ontrent 5. iaer ende leit hier begraven
naam: Ientema, Iepe Bontes
sterfdatum: 30-12-1670
geboortejaar: 1618
godsdienst: hervormd
echtgenoot: geh. Siccama, Pietje Reins
echtgenoot: geh. Rinske Sietses

Wapen: wapen0007


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Allingawier
boeknummer: 82

commentaar

Anno 1670 den 30 desember is in den heere gerust den eersamen Yppe Bontes Intema out ontrent 52 iaer ende leit alhier begraven

Ao 1642 den 16 yanuares is in den heere gerust de eerbare Reyncks Sytses dor die huisfrou van Yppe Bontes Yntema out 22 iaer ende leit hier begraven

Ao 1653 den 15 martis is in den heere gerust die eerbare Pittie Reins dor Sickma die huisfrou van Yppe Bontes Yntema out 30 iaren en leit hier begraven

Anno 1671 den 1 maeyes is in den heere gerust den eersame Sytse Yppes Intema out ontrent 30 iaer ende leit alhier begraven
naam: Scheltinga, Jetske Lieuwes van
sterfdatum: 28-8-1708
geboortejaar: 1679
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Vierssen, Willem Lieuwes van

Wapen: wapen0008

Omschrijving: in zilver twee rode rozen, goud geknopt, boven elkaar.


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 188

commentaar

Vrouw Ietske van Scheltinga huisvrouw van de heere Willem Lievius van Fiersen maijoor en capti int reegement van de hartogh van Saxseneijsenagh overleden den 28 augusti aetatis int 29e jaar 1708
naam: Scheltinga, Catharina Lieuwes van
doopdatum: 13-5-1694
sterfdatum: 6-12-1712
geboortejaar: 1693
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0009

Omschrijving: in zilver twee rode rozen, goud geknopt, boven elkaar.


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 191

commentaar

Wel ed juffr. Catrijna van Scheltinga old XIX jaar overleden den VI desember Ao MDCCXII
naam: Rosema, Johannes Rompts van
sterfdatum: 23-7-1620
geboortejaar: 1587
godsdienst: hervormd
aant.: geh. Trijntje Harmens Cleveringa

Wapen: wapen0010


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 170

commentaar

Anno 1620 den 23 julius is gestorven de eersamen Johannes Rompts olt ontrent 33 jaer en leit alhier begraven
naam: Lieuwe Alkes
sterfdatum: 23-9-1629
geboortejaar: 1587
vader: met inscriptie

Wapen: wapen0011


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 172

commentaar

Anno 1629 den 23 september sterf de eersamen frome Lieuue Alckesz out 42 iaer en leyt hier begrauen

L A
naam: Wieger Johannes
sterfdatum: 12-6-1611

Wapen: wapen0012


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 168

commentaar

Anno 1611 den 12 juni sterf den eersamen Wyger Johannisz. hier begraven
naam: Rinse Johannes
sterfdatum: 15-12-1627
geboortejaar: 1577
aant.: geb. rond 1577
echtgenoot: geh. Jantje Minnes

Wapen: wapen0013


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 162

commentaar

Anno 1652 den 8 nouember is gesturve die eerbare Iantien Minnes dochter de huisvrou van Rinse Iohannes out in haer 74 ste iaer ende leit alhier begrauen
naam: Aylva, Epe Sjoerds van
doopdatum: 27-1-1650
sterfdatum: 6-9-1720
geboortejaar: 1650
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sjoerd van Aylva en Juliana van Mouderick; grietman Kollumerland 1667-1712
echtgenoot: geh. Aylva, Lucia Douwes van

Wapen: wapen0014

Omschrijving: in blauw een zilveren gepunte roos, goud geknopt, vergezeld boven van een ster en beneden van een lelie, alles goud


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Preekstoelen en lessenaars
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 7922

commentaar

E. v. Aylva L.v. Aylva
naam: Aylva, Lucia Douwes van
doopdatum: 15-4-1638
sterfdatum: 31-8-1718
geboortejaar: 1638
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Douwe van Aylva en Lutske van Meckema; geh. 1 1650 Feie Franses van Scheltinga; geh. 2 Epe Sjoerds van Aylva
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Aylva, Epe Sjoerds van

Wapen: wapen0015

Omschrijving: in blauw een zilveren gepunte roos, goud geknopt, vergezeld boven van een ster en beneden van een lelie, alles goud


commentaar
boeknummer: 7922

objecttekst idem
naam: Aafke Dirks
sterfdatum: 25-9-1623
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Unia, Jan Jochems van

Wapen: wapen0016


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beers
boeknummer: 252

commentaar

Ao 1623 de 25 september sterf de eerbare Aaf Dircks dr Ian Unia wyf
naam: Liekele Gerrits
sterfdatum: 8-6-1660
geboortejaar: 1617

Wapen: wapen0017


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beers
boeknummer: 257

commentaar

Anno 1660 den 8 iuni sterft den eersame Lyckle Gerryts out int 44 iaer ende le[it] [h]ier begraven
naam: Teyens, Binne Sakes van
geb.datum: 1-3-1646
sterfdatum: 10-11-1678
godsdienst: hervormd
aant.: grietenijsecretaris; volmacht ten landtsdage
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1668 Fockens, Lucia Sakes

Wapen: wapen0018

Omschrijving: gedeeld: 1 Friese adelaar, 3 eikels


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 8023

commentaar

d: heer Benedictus Teijens secretarius van Opsterlandt mede volmacht ten landtsdage, out 33 jaer ob:t 10 novemb: 1678
naam: Teyens, Sake Benedictus van
doopdatum: 22-10-1676
sterfdatum: 16-10-1735
geboortejaar: 1676
godsdienst: hervormd
aant.: gecommitteerde ten landsdage
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0019

Omschrijving: gedeeld: 1 Friese adelaar, 3 eikels


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 8024

commentaar

De heere Sako van Teyens in leven mede gecommitteerde staet ten landsdage oud 58 jaren en 4 maenden obiit den 16 october 1735
naam: Fockens, Lucia Sakes
sterfdatum: 2-1-1685
geboortejaar: 1646
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1668 Teyens, Binne Sakes van

Wapen: wapen0020

Omschrijving: gedeeld: I in goud een halve rode lelie, komende uit de deelijn; II in rood drie gouden eikels met de steel omlaag, boven elkaar


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 310

commentaar

Juffr. Lucia van Fockens wed: wijl: de heer Benedictus van Teijens in leven secretarius over Opsterlandt etc. obiit den 2 en januarij 1685
naam: Baard, Klaas Tietes
geboortejaar: 1585
aant.: geb. rond 1585; zoon van Tjitte Folperts Baard en Rinske Klases Meylsma
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1613 Bangma, Tetje Oenes

Wapen: wapen0021


commentaar
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Arum
boeknummer: 8869

commentaar

C T B
T O B
naam: Bangma, Tetje Oenes
geboortejaar: 1585
sterfjaar: 1646
aant.: geh. 1 1605 Frans Uilkes Baard; geh. 2 1613 Klaas Tietes Baard; testeert 07-04-1646
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1613 Baard, Klaas Tietes

Wapen: wapen0022


commentaar
boeknummer: 8869

objecttekst idem
naam: Baard, Hobbe Dirks
geb.datum: 19-5-1591
sterfdatum: 11-3-1655
aant.: zoon van Dirk Hobbes Baard en Marij Clant; geh. 1 1617 Appolonia van Vierssen; geh. 2 1642 Tinke van Bootsma; grietman Haskerland 1615-1650; raad ter admiraliteit; dijkgraaf
vader: met inscriptie

Wapen: wapen0023


commentaar
vindplaats: steen boven ingang kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Joure
boeknummer: 7787

commentaar

De heer gritman Hobbe van Baerdt 1644
naam: Andringa, Antje Tinkes van
sterfdatum: 6-6-1685
geboortejaar: 1606
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1624 Teyens, Sake Teies van

Wapen: wapen0024


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 8022

commentaar

Juffr Antie van Andringa huisvrou van de heere Saco Teyens in leven secretarius van Opsterlant obiit de 6 iunij 1685
naam: Siccama, Lucia Sakes
sterfdatum: 24-11-1675
geboortejaar: 1602
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Fockens, Sake Martinus

Wapen: wapen0025

Omschrijving: in blauw een samengebonden gouden korenschoof


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 308

commentaar

Vrou Lucia van Siccama wed: w: d' heer Saco Fockens etc. obijt den 24 en november 1675
naam: Besten, Etta Arnolda Adriaans van
doopdatum: 20-9-1695
sterfdatum: 12-3-1785
geboortejaar: 1695
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Beets, Beetsterzwaag en Olterterp; dochter van Adriaan van Besten
echtgenoot: geh. Teyens, Sake Oenes van

Wapen: wapen0026


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 313

commentaar

MDCC LXXIIII

De hoog geboren heer Saco van Teyens in leven oud gecommitteerde ten landsdage oud 76 jaar 9 maanden

Obiit den 27 februari

MDCC LXXXV

De hoog edel wel geboren vrouw Etta Arnolda van Besten weduwe van wijlen de hoog geboren heer Saco van Teyens oud in't 90e jaar

Obiit den 12 maart
naam: Fockens, Hepke Sakes
sterfdatum: 11-8-1666
geboortejaar: 1640
godsdienst: hervormd
aant.: officier
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0027

Omschrijving: gedeeld: I in goud een halve rode lelie, komende uit de deelijn; II in rood drie gouden eikels met de steel omlaag, boven elkaar


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 304

commentaar

Hepcko Fockens capet. luitenant onder de ed. manhaften commandant ... Tialling van Sixma aetatis XXVI obiit 11 augusti anno MDCLXVI
naam: Fockens, Martinus Sakes
sterfdatum: 14-3-1692
geboortejaar: 1632
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Opsterland n.b.-1692; gedeputeerde staat
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1663 Kinnema, Anna Cornelis van

Wapen: wapen0028

Omschrijving: gedeeld: I in goud een halve rode lelie, komende uit de deelijn; II in rood drie gouden eikels met de steel omlaag, boven elkaar


Wapen: wapen0240

Omschrijving: gedeeld: I in goud een halve rode lelie, komende uit de deelijn; II in rood drie gouden eikels met de steel omlaag, boven elkaar


Wapen: wapen1113

Omschrijving: gedeeld: I in goud een halve rode lelie, komende uit de deelijn; II in rood drie gouden eikels met de steel omlaag, boven elkaar


commentaar
vindplaats: nu in Museum Gorredijk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 311

commentaar

De heer Martinus Fockens in leven grietman over Opsterlant, obiit den 14 martij aetatis sue 59 Ao 1692
naam: Fockens, Sake Sakes
sterfdatum: 13-12-1665
geboortejaar: 1633
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1663 Antie van Andringa; gedeputeerde staat
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0029

Omschrijving: gedeeld: I in goud een halve rode lelie, komende uit de deelijn; II in rood drie gouden eikels met de steel omlaag, boven elkaar


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 303

commentaar

Saco Fockens grietman over Lemsterlandt ende mede gedeputeerde staet van Frieslandt obijt den 13 en december 1665
naam: Fockens, Maria Sakes
sterfdatum: 15-3-1672
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Heerma, Eke Ottes van

Wapen: wapen0030

Omschrijving: gedeeld: I in goud een halve rode lelie, komende uit de deelijn; II in rood drie gouden eikels met de steel omlaag, boven elkaar


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 306

commentaar

Juffr. Maria van Fockens huijsvrou van de e. Heer Eco van Heerma cappetein over een compagnie te voer obijt den 15 martius 1672
naam: Fockens, Romelia Sakes
sterfdatum: 17-4-1674
geboortejaar: 1635
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1 Rhala; geh. 2 Oene van Teyens
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Teyens, Oene Sakes van

Wapen: wapen0031

Omschrijving: gedeeld: I in goud een halve rode lelie, komende uit de deelijn; II in rood drie gouden eikels met de steel omlaag, boven elkaar


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 307

commentaar

Juffr. Rommelia van Fockens in leven huijsvrou van den ee: manhafte capt. Oene van Teijens oud 38 jaeren en vijff maenden overleden den 17 aprilis MDCLXXIV
naam: Fockens, Wiskje Sakes
sterfdatum: 3-12-1669
geboortejaar: 1641
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1 Tinko Teyens; geh. 2 Albert Christoffel van Hania
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1665 Teyens, Tinke Sakes van

Wapen: wapen0032

Omschrijving: gedeeld: I in goud een halve rode lelie, komende uit de deelijn; II in rood drie gouden eikels met de steel omlaag, boven elkaar


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 305

commentaar

Juffr. Wiskien van Fockens obiit den 3 december aetatis XXVIII anno MDCLXIX
naam: Fockens, Sake Martinus
sterfdatum: 31-3-1652
geboortejaar: 1599
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Opsterland 1623 -1652
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Siccama, Lucia Sakes

Wapen: wapen0033

Omschrijving: gedeeld: I in goud een halve rode lelie, komende uit de deelijn; II in rood drie gouden eikels met de steel omlaag, boven elkaar


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 301

commentaar

De heer Saco Fockens oudt grietman van Opsterlandt, obijt den 31 en martius 1652
naam: Teyens, Sake Oenes van
geb.datum: 28-5-1697
sterfdatum: 27-2-1774
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Oene van Teyens, infanterie kapitein in Beetsterzwaag en Hijma Auwema; gecommitteerde ten landsdage
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Besten, Etta Arnolda Adriaans van

Wapen: wapen0034

Omschrijving: gedeeld: 1 Friese adelaar, 3 eikels


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk; nu in museum
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 313

commentaar

MDCC LXXIIII

De hoog geboren heer Saco van Teyens in leven oud gecommitteerde ten landsdage oud 76 jaar 9 maanden

Obiit den 27 februari

MDCC LXXXV

De hoog edel wel geboren vrouw Etta Arnolda van Besten weduwe van wijlen de hoog geboren heer Saco van Teyens oud in't 90e jaar

Obiit den 12 maart
naam: Hardenstein, Margaretha
sterfdatum: 2-5-1625
geboortejaar: 1574
aant.: geh. 1 Petrus Monches; geh. 2 1607 Baltasar Stuijvesant
echtgenoot: geh. 1607 Stuijvesant, Baltasar Johannes

Wapen: wapen0035


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Berlikum
boeknummer: 8287

commentaar

Ao 1625 den 2 maij sterf d eerbare Margareta Hardenstein out 50 iaren en was d echte huisvrouwe va Balthasar Stuijfsant, i chr dienaer in sijn gemeinte toe Belcum

Nascentes morimur, morientes vivimus, illud
Intulit alter Adam, hoc contulit alter Adam
Christe veni, vidi, vince tuis, tibi vincere morti
Mortuus ut poteras, mortem ab olendus ades
Sic rubra terra siam macula sine Ίδαγγελος, et fir
Mors iurrosa mihi, vitaque Christe sies
naam: Stuijvesant, Baltasar Johannes
geboortejaar: 1587
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Johannes Stuijvesant; geh. 1 1607 Margaretha Hardenstein; geh. 2 Stijntje Pieters; stud. Franeker 1605; dominee; vader Peter Stuijvesant
echtgenoot: geh. 1607 Hardenstein, Margaretha

Wapen: wapen0036


commentaar
boeknummer: 8287

objecttekst idem
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, George Frederik Georg Wolfgangs thoe
geb.datum: 23-9-1733
sterfdatum: 6-8-1783
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Menaldumadeel 1766-1783; curator; gecommitteerde ten landsdage; belastingontvanger
echtgenoot: geh. Humale, Sofia Elisabeth Karels d'

Wapen: wapen0037


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Berlikum
boeknummer: 8288

commentaar

In het iaar onzes heeren 1779 is
deeze kerk onder het bestuur van
den hoog wel geborenen heere,
Georg Frederik baron thoe
Schwartzemberg en Hohenlansberg
grietman en ontvanger generaal
van Menaldumadeel gecommitteerde
staat ten landsdage lid van het
edelmogende collegie der heren
gedeputeerde staaten deezer
provintie, curator van Vrieslands
hooge school etc. etc. etc. en van
Evert Annes Nauta als kerkvoog
=den van Berlikum, voltooid, zijnde
den gekomitteerde tot opsigt over
dit werk benoemd geweest
Ietze Meinerts ingeseten
deser plaatse
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, George Wolfgang Karel Duco George Frederiks thoe
geb.datum: 26-1-1766
doopdatum: 5-2-1766
sterfdatum: 25-9-1808
godsdienst: hervormd
aant.: grietman; gecommitteerde ten landsdage
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0038


commentaar
vindplaats: schoolgebouw; nu in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Berlikum
boeknummer: 8289

commentaar

Den 10 maij 1773 heeft jonkheer Georg Wolfgang Carel Duco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, oud 7 jaaren 3 maanden en 14 dagen, den eersten steen aan dit gebouw gelegt
naam: Riemersma, Lieuwe Pieters
sterfdatum: 23-9-1669
geboortejaar: 1631
aant.: geb. rond 1631
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1654 Ietje Beerns

Wapen: wapen0039


commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetgum
boeknummer: 281

commentaar

C.I. L.P.R. I.M.

Int iaer 1669 is dese kerck gebout daer toe waren gecommitteert Claas Jansen Lieuwe Pieters Riemersma ende Jacob Meintjes
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, Isabella Suzanna Georg Frederiks thoe
geb.datum: 1-1-1640
sterfdatum: 23-11-1723
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Carlson, Gustaff Karels

Wapen: wapen0040


commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beetgum
boeknummer: 280

commentaar

Anno 1669 den 7 april heeft freilin Isabella Susanna baronesse toe Schwartzenberg en Hohenlansberg de eerste steen an dese kerck gelecht
naam: Kinnema, Wiskje Cornelis van
sterfdatum: 9-10-1668
geboortejaar: 1633
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1654 Scheltinga, Lieuwe Lieuwes van

Wapen: wapen0041


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 866

commentaar

Iuer Wisck van Kinnema obijt den 9 octobr Ao 1668 aeta suae 35
naam: Scheltinga, Lieuwe Lieuwes van
geb.datum: 4-8-1632
sterfdatum: 16-6-1670
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Achtkarspelen 1653-1670; belastingontvanger; raad van state
echtgenoot: geh. 1654 Kinnema, Wiskje Cornelis van

Wapen: wapen0042

Omschrijving: in zilver twee rode rozen, goud geknopt, boven elkaar.


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 868

commentaar

D'heer Livius van Scheltinga grietman over Achtkaspellen obijt den 16 junius Ao 1670 aeta sue 39
naam: Haersma, Catharina Wiskia Arends van
geb.datum: 25-1-1723
sterfdatum: 13-9-1744
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Arend Aulus van Haersma en Martha Cecilia van Bouricius
echtgenoot: geh. Acronius, Martinus Jelles

Wapen: wapen0043


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 881

commentaar

MDCCXLIIII De welgebooren mevrouw mevrouw Catarina Wiskia van Haersma huisvrouw van den edel gestrengen heer Martinus van Acronius sersiant majoor van een resement infan: ten dienst van den staet der Vereenigde Nederlanden, obiit den 13 sept: 1744 out 21 jaeren en 8 maenden

obiit den 13 sept.
naam: Broersma, Wia Catharina Gaius
sterfdatum: 5-11-1720
geboortejaar: 1658
godsdienst: hervormd
aant.:
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1678 Scheltinga, Lieuwe Lieuwes van

Wapen: wapen0044


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 879

commentaar

Vrouw Wia Catharina van Broersma weduwe v: de h: Livius v: Scheltinga ontvanger generael van Collumerlant old int 63 iaar overleden den 5en november anno MDCCXX
naam: Jeltinga, Feike Gatses van
sterfdatum: 8-7-1636
geboortejaar: 1600
aant.: geb. rond 1600; geh. Tjemk van Wyckel; raad ter admiraliteit
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0045


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 848

commentaar

Ior Fecco van Ieltinga obyt den 8 iuly anno 1636
naam: Haersma, Eelkje Arends van
sterfdatum: 6-1-1643
geboortejaar: 1610
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Boelens, Pieter Tjerks

Wapen: wapen0046


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 852

commentaar

Juffr: Eelckien van Haarsma wed: w: de e: heer Petrus Boelens grietman over Achtcarspelen obiit den 6 januarij 1643 oudt 33 jaaren
naam: Acronius, Martinus Jelles
doopdatum: 19-8-1714
sterfdatum: 30-11-1780
geboortejaar: 1713
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Garijp; zoon van Jelle Dominicus van Acronius en Romelia van Scheltinga; officier
echtgenoot: geh. Haersma, Catharina Wiskia Arends van
echtgenoot: geh. 1747 Aebinga van Humalda, Baudina Lucia Franses van

Wapen: wapen0047


Wapen: wapen0969


Wapen: wapen1343


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 887

commentaar

den hoog edelen gestrengen heer de heer Martinus van Acronius lt general, colonel en chef van een regimt infanterie in dienst van den staat der vereenigde nederlanden &c &c
aetatit suae 67
obiit den 30n novemb: 1780
naam: Aebinga van Humalda, Baudina Lucia Franses van
doopdatum: 12-6-1712
sterfdatum: 22-9-1777
geboortejaar: 1711
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Dronrijp; dochter van Frans Binnert Aebinga Glins van Humalda
echtgenoot: geh. 1747 Acronius, Martinus Jelles

Wapen: wapen0048


Wapen: wapen0970


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 885

commentaar

MDCCLXXVII De hoog wel gebooren vrouw mevrouw Baudina Lucia Aebinga van Humalda echtgenoot van den hoog edelen gestrengen heer Martinus van Acronius luit: general van de infanterie in dienst van den staet der vereenigde nederlanden chef van een regiment en captn van een comp: grenadiers aetatis suae 66

Humalda - Grustra , Meckma - Houverda, Heringa - Frouhoven, Glijns - Roorda, Groustins - Jongema, Sixma - Hottinga, Burmania - Roorda, Hania - Polleman

obiit den 22n septr
naam: Boelens, Tjerk Lieuwes
sterfdatum: 22-1-1651
geboortejaar: 1583
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Achtkarspelen 1618-1637; gedeputeerde staat
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1608 Maria Pieters

Wapen: wapen0049


commentaar
vindplaats: kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 832

commentaar

T. B. M. P
naam: Maria Pieters
sterfdatum: 15-1-1655
geboortejaar: 1588
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Pieter Binnerts
echtgenoot: geh. 1608 Boelens, Tjerk Lieuwes

Wapen: wapen0050


commentaar
boeknummer: 832

objecttekst idem
naam: Meinsma, Iepe Gabes van
sterfdatum: 1-2-1660
geboortejaar: 1621
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Gabe van Meinsma en Baukje Hettes van Reen; gecommitteerde ten landsdage; grietenijsecretaris
echtgenoot: geh. 1646 Aukje Brands

Wapen: wapen0051


commentaar
vindplaats: kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 836

commentaar

E.A.M A.B.
naam: Aukje Brands
geboortejaar: 1623
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1623; dochter van Brant Lubbema en Wietske Boelens
echtgenoot: geh. 1646 Meinsma, Iepe Gabes van

Wapen: wapen0052


commentaar
boeknummer: 836

objecttekst idem
naam: Doitsma, Dodonea Jacoba Jacobs
geb.datum: 5-12-1753
doopdatum: 5-12-1753
sterfdatum: 21-2-1794
godsdienst: hervormd
aant.: geb. te Zwolle; dochter van Ds. Jacob Doitsma en Sara Susanna Roldanus
echtgenoot: geh. Bergsma, Petrus Adrianus Willems

Wapen: wapen0053


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Dantumawoude
boeknummer: 980

commentaar

De welgeboren vrouwe Doedoneia Jacoba Doitsma huisvrouw van den hoogedelen gestrengen heer en mr. Petrus Adrianus Bergsma grietman van Dantumadeel en gedeputeerde staat van de provincie Friesland en dijkgraaf van de Oostdongeradeelster zeedijken geboren den 5 december 1753 te Zwolle en overleden te Dantumawoude den 21 febr. 1794 bijgezet in den grafkelder alhier den 28 dier maand
naam: Wierstra, Reinder Cornelis
sterfdatum: 5-10-1676
geboortejaar: 1611
aant.: geh. 1658 Maaike Hessels

Wapen: wapen0054


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Deersum
boeknummer: 8477

commentaar

Anno 1676 den 5 october is in den heere gerust de eersame Reyner Cornelis groot Wyerstra out ontrent 65 iaer ende leit alhier begraven
naam: Aysma, Hotse Hessels van
geb.datum: 14-4-1669
sterfdatum: 14-6-1745
godsdienst: hervormd
aant.: officier
echtgenoot: geh. 1700 Recalff, Catharina Jacobs

Wapen: wapen0055

Omschrijving: in goud een rode leeuw


commentaar
vindplaats: wapensteen in kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 1264

commentaar

Horatius Lauta van Aysma capitain over een compagnie te voet ten dienste der vereenigde Nederlanden en juf. Catherina Rekalf sijn H.W.geb. vrouw 1714
naam: Recalff, Catharina Jacobs
geb.datum: 30-6-1677
sterfdatum: 7-7-1720
godsdienst: hervormd
aant.: geb. 1677
echtgenoot: geh. 1700 Aysma, Hotse Hessels van

Wapen: wapen0056


commentaar
boeknummer: 1264

objecttekst idem
naam: Osinga, Tjimkje Siebrens van
sterfdatum: 11-1-1653
geboortejaar: 1593
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1612 Aysma, Schelte Hotses van

Wapen: wapen0057

Omschrijving: gedeeld: I de Friese adelaar, goud gesnaveld en gepoot; II doorsneden: a in zilver een rode roos; b in rood een zilveren lelie


commentaar
vindplaats: wapensteen in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 7964

commentaar

Osinga Aysma
naam: Aysma, Schelte Hotses van
sterfdatum: 23-8-1637
geboortejaar: 1578
aant.: zoon van Hotse en Lolkje van Aysma
echtgenoot: geh. 1612 Osinga, Tjimkje Siebrens van

Wapen: wapen0058

Omschrijving: in goud een rode leeuw


commentaar
boeknummer: 7964

objecttekst idem
naam: Goslinga, Sikke Johannes van
sterfdatum: 12-10-1731
geboortejaar: 1664
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Franekeradeel 1688-1731; curator; gedeputeerde staat; gecommitteerde in het mindergetal
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1692 Schwartzenberg en Hohenlansberg, Johanna Isabella George Wilkes thoe

Wapen: wapen0059


commentaar
vindplaats: wapensteen in kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Noordelijk Oostergo, Dantumadeel. De monumenten van geschiedenis en kunst
plaats: Driesum
boeknummer: 1260

commentaar

Sicco van Goslinga gritman over Franekerdeel com. van de academ. en gedeputeerde staet van Frislandt en Asannetta Sabella Baronesse toe Schwarzenberg sijn h.w.g. huisvrou
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, Johanna Isabella George Wilkes thoe
sterfdatum: 8-2-1735
geboortejaar: 1669
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1669; dochter van George Wilco van Schwartzenberg en Hohenlansberg en Helena Maria van Schwartzenberg
echtgenoot: geh. 1692 Goslinga, Sikke Johannes van

Wapen: wapen0060


commentaar
boeknummer: 1260

objecttekst idem
naam: Ropta, Onbekend van

Wapen: wapen0061


commentaar
vindplaats: wapensteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 7963

commentaar

Ropta Camstra
naam: Camstra, Onbekend van

Wapen: wapen0062

Omschrijving: in blauw een ster vergezeld boven van een dubbele kam, boven grof- en beneden fijngetand, en beneden van een liggend achtspakig wiel met uitkomende naaf, alles goud


commentaar
boeknummer: 7963

objecttekst idem
naam: Knijff, Godschalk Horatius van
doopdatum: 18-2-1728
sterfdatum: 9-6-1767
geboortejaar: 1728
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; zoon van Horatius Hiddema van Knyff en Titia Hillegonda van Burum; gecommitteerde ten landsdage; dijkgraaf
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1761 Wyckel, Johanna Wilhelmina Johannes van

Wapen: wapen0063


commentaar
vindplaats: wapensteen in kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 1270

commentaar

Godschalk van Knijff ende Johanna Wilhelmina van Wijckel 1767
naam: Wyckel, Johanna Wilhelmina Johannes van
doopdatum: 27-6-1736
sterfdatum: 28-9-1810
geboortejaar: 1736
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; dochter van Johannes van Sakema Wyckel en Aafke van Glinstra
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1761 Knijff, Godschalk Horatius van

Wapen: wapen0064


commentaar
boeknummer: 1270

objecttekst idem
naam: Tietje Gaukes
sterfdatum: 12-2-1575
geboortejaar: 1536
aant.:
echtgenoot: geh. Broer Heres

Wapen: wapen0065


commentaar
vindplaats: buiten tegen de kerktoren
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Engelum
boeknummer: 1438

commentaar

Ao 1578 den 12 february sterf de erbare Tied Gaucke dor Broeticq Heres wyf olt 42 iaeren

Ao 1596 de 5 augusti sterf de eersame Broeticq Heresz olt int 50 iaer

Ao 1625 de 5 april sterf de eersamen Cornelis Reins rechter over [Franekera?]deel olt in't 53 iaer hier begraven

Ao 16.. sterf de eerbare Antie Broeticq dor Cornelis Reins wyf olt .. jaer hier begraven

Biddet voor de sielen
naam: Broer Heres
sterfdatum: 5-8-1596
geboortejaar: 1547
aant.:
echtgenoot: geh. Tietje Gaukes

Wapen: wapen0066


commentaar
boeknummer: 1438

objecttekst idem
naam: Dirk Klases
sterfdatum: 24-2-1725
geboortejaar: 1682
aant.:
echtgenoot: geh. 1713 Ringnalda, Antje Abrahams

Wapen: wapen0067


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1988

commentaar

Anno 1725 den 24 february is in den heere gerust den eersame Dirck Clases oud 43 iaar ende leyt alhier begraven
naam: Ringnalda, Antje Abrahams
doopdatum: 6-1-1684
sterfdatum: 24-11-1724
geboortejaar: 1684
aant.: dochter van Abraham Bouwes Ringnalda en Lolkje Ages
echtgenoot: geh. 1713 Dirk Klases

Wapen: wapen0068


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1987

commentaar

Anno 1724 den 24 november is in den heere gerust den eerbare en deughtsaame Antye Abrahams in leeven waarde huisvrouwe van Dirk Clases oud in haar 40ste iaar ende leyt alhyer met een kind begrave
naam: Sytzama, Pieke Galenus Douwes van
geb.datum: 25-2-1661
sterfdatum: 29-1-1727
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1687 Blanckvoort, Janna Judith

Wapen: wapen0413

Omschrijving: in blauw een zilveren roos, goud geknopt, boven en beneden vergezeld van een gouden klaverblad.


Wapen: wapen0069

Omschrijving: in blauw een zilveren roos, goud geknopt, boven en beneden vergezeld van een gouden klaverblad.


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1985

commentaar

Anno 1727 den 29 ianuary is in den heere ontslapen met sijne vader ende hoog wel geboren heer Pico Galenus baron van Sytzama in leven heer van Beslinga Staate te Friens old in het 66ste iaer rust alhier

Anno 1739 den 1 desember is ontslapen ... den heere de hoog wel geborene vrouw Ianna Iudith baronesse Blanckvoort vrouwe te Hofstede en Blanckenhemert douariere van Sytzama old in het 71 ste iaar rust te Heemse

Sijtzama Douma
Beslinga Jelgerhuis
Aernsma Truchses for Waldburg
Loo Kerkwerven
Jeltinga Oenema
Aijsma Tiessema
Wijcks Wijcks
Bootsma Aesgema

Blanckvoort Reijger
Clant Indijck
Clant Indijck
Doornek Broeckhuizen
Hemert Rhenen
Coenders Terbruggen
Schreijffeijn Knijff
De Goijer ten Water

De hoog wel geboorene freulijn Frouck Juliana Geertruid van Sytzama gebooren den 10 september 1695 en overleden den 14 febr 1721

De hoog wel geboorene freulijn Anna Jacoba Harmina van Sijtzama gebooren den 6 december 1697 overleden den 24 september 1726

Twee telgen van 't aloud aansienlijk geslagt van d' adelijke stam vroegtijdig afgestorven zijn nu dat hunnen strijd beneen was uit gestreden met hun heer vader hier ter ruste bij gebragt de moeder & egtgenoot te heemle bij haer vaderen tot dat 't bazuin geklank hun 't zamen zal vergaderen

F.A. Tegnerus
naam: Blanckvoort, Janna Judith
geb.datum: 3-11-1669
sterfdatum: 1-12-1739
godsdienst: hervormd
aant.: geb. te Deventer
echtgenoot: geh. 1687 Sytzama, Pieke Galenus Douwes van

Wapen: wapen0070


commentaar
boeknummer: 1985

objecttekst idem
naam: Sytzama, Watse Andries Fekkes van
doopdatum: 18-9-1701
sterfdatum: 2-2-1764
geboortejaar: 1701
godsdienst: hervormd
aant.: ged. Wirdum 18 sep 1701

Wapen: wapen0071

Omschrijving: in blauw een zilveren roos, goud geknopt, boven en beneden vergezeld van een gouden klaverblad.


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1999

commentaar

De hoog wel geboren gestr. heer jr. Watse Andries van Sijtzama in leven luitnt collonel en capitain in dienst van den staat der vereenigde Nederlanden en meede gecommitteerde staat van Friesland enz. enz.
Obiit den 2 februari 1764
naam: Sytzama, Andries Douwes van
sterfdatum: 16-7-1637
geboortejaar: 1592
godsdienst: hervormd
aant.: geb. 1592
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1617 Aernsma, Johanna Christoffels van

Wapen: wapen0072

Omschrijving: in blauw een zilveren roos, goud geknopt, boven en beneden vergezeld van een gouden klaverblad.


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1979

commentaar

Joncker Andries van Sijtzama obijt den 16 juli 1637
naam: Sytzama, Feike Dominicus Piekes van
doopdatum: 17-4-1693
sterfdatum: 22-4-1755
geboortejaar: 1693
godsdienst: hervormd
aant.: ged. Heemse
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Clant, Anna Maurits

Wapen: wapen0073

Omschrijving: in blauw een zilveren roos, goud geknopt, boven en beneden vergezeld van een gouden klaverblad.


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1997

commentaar

MDCCLV
De hoog wel geboren gestrenge heer de heer jr. Fecco Douminicus, heer van Rinsma Staate tot Driesum enz. enz. collonel, commandant van een regiment infanterije ten dienste van haar hoog mog: de Staaten Gen: der Vereenigde Nederlanden op Friesche repartiti enz. enz. obijt in de Grave den 22 april 1755
Obiit den 22 april
naam: Sytzama, Pier Willem Piekes van
sterfdatum: 26-4-1759
geboortejaar: 1689
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Burmania, Geertruida Foekje Franses van
echtgenoot: geh. Aebinga van Humalda, Iebeltje Juliana Frans Binnerts van

Wapen: wapen0074

Omschrijving: in blauw een zilveren roos, goud geknopt, boven en beneden vergezeld van een gouden klaverblad.


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1998

commentaar

MDCCLIX
Den hoog welgebr gestr. heer jr. Pijrrhus Wilhelmus baron van Sijtzama heer van Bellingweer, Cummanex, gedeputeerde wegens de provincie van stad em lande ter vergadering van haar hoog mogende heeren staten generaal der Vereenigde Nederlanden etc. etc. etc., obiit in s'Hage den 26 april 1759. Rust hier tot Friens oud in't 71 jaar
obiit den 26 april
naam: Sytzama, Pieke Galenus Piers van
sterfdatum: 21-6-1781
geboortejaar: 1727
godsdienst: hervormd

Wapen: wapen0075

Omschrijving: in blauw een zilveren roos, goud geknopt, boven en beneden vergezeld van een gouden klaverblad.


Wapen: wapen1379

foto: Maikel Galama


commentaar
vindplaats: kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 2000

commentaar

Hoog wel gebooren gestrenge heer joncker P.G. van Sytzama anno MDCCLXV den 1 augusty aetatis suae XXXVIII
naam: Sytzama, Pier Galenus Fekkes van
doopdatum: 7-2-1697
sterfdatum: 22-6-1728
geboortejaar: 1697
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Wirdum; zoon van Fekke van Sytzama en Margaretha van Dambitz

Wapen: wapen0076

Omschrijving: in blauw een zilveren roos, goud geknopt, boven en beneden vergezeld van een gouden klaverblad.


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1992

commentaar

MDCCXXVIII
Hoog edel geboren heer Pier Galenus van Sytzama geboren te Wijtgaard 1697 overleden 1728
Obiit de 22 iuini
naam: Sytzama, Anna Jacoba Harmina Piekes van
geb.datum: 6-12-1697
sterfdatum: 24-9-1726
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0077

Omschrijving: in blauw een zilveren roos, goud geknopt, boven en beneden vergezeld van een gouden klaverblad.


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Friens
boeknummer: 1989

commentaar

MDCC XXVI
De hoogh edel gebooren freulijn Anna Jacoba Harmina van Sijtzama overleden op 't slodt tot Friens den 24 september 1726
Obiit den 24 september

Sytzama
Beslinga

Aernsma ...
Loo Doornick

Jeltcama Hemert
Aijsma Schwijftein

Wijckel Coenders
Bootsma De Geijer
naam: Sminia, Hobbe Jetses van
doopdatum: 13-12-1730
sterfdatum: 25-2-1813
geboortejaar: 1730
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; zoon van Jetse van Sminia en Wiskje van Haersma; geh. 1758 Louise Albertina van Glinstra, Bergum; grietman Tietjerksteradeel 1772-1795

Wapen: wapen0078

Omschrijving: gevierendeeld: I in rood een zilveren zandloper; II in blauw drie gouden sterren; III in blauw een zilveren gezichtswassenaar; III in rood drie waaiervormig op de onderschildrand geplaatste struisveren, waarvan één zilveren tussen twee gouden


commentaar
vindplaats: preekstoel
type: Preekstoelen en lessenaars
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Garijp
boeknummer: 2041

commentaar

H.B. van Sminia 1782
L. Napjus predikant 1782
naam: Camminga, Ruurd Karel Watses van
geb.datum: 15-8-1721
sterfdatum: 25-6-1793
aant.: zoon van Watse van Camminga en Petronella Jacoba van Bueren
echtgenoot: geh. 1758 Selys de Fanson, Maria Gertrudis Michel Franciscus Antoines de

Wapen: wapen0079

Omschrijving: in goud een liggend rood hert, boven vergezeld van twee en beneden van een zwart blokje.


Wapen: wapen0152

Omschrijving: in goud een liggend rood hert, boven vergezeld van twee en beneden van een zwart blokje.


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Goutum
boeknummer: 2150

commentaar

Camminga Roorda
Wytsma Bawama
Sternsee Pafferoede
Herema van Baarda Haarsma (?)

Buren ...

De hoog welgeboren heer jr. Ruurd Carel baron van Cammingha oud overste luitenant int regiment Oranje-Friesland infa ten dienste deeze staat etc. etc. etc. oud 72 jaar 10 maand obiit de 25 juny 1793

MDCCL XXXXIII obiit die XXV iuny
naam: Liauckema, Gerlantje Scheltes van
sterfdatum: 23-10-1652
geboortejaar: 1568
godsdienst: hervormd
aant.: volgens de grafsteen 28 oktober overl.
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1586 Aebinga, Schelte Hettes van

Wapen: wapen0080

Omschrijving: I de Friese adelaar, goud gesnaveld en gepoot; II doorsneden: a in blauw een gouden ster; b in rood een zilveren lelie


Wapen: wapen1251

Omschrijving: doorsneden: A in blauw een gouden ster; B in rood een gouden lelie


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 2226

commentaar

Juffv. Gerlant van Lauckema obiit den XXIII october MDCLII
naam: Albada, Pieter Doedes
sterfdatum: 27-11-1579
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Doede Jelmers en Ietje; geh. Janke Lieuwes; pastoor

Wapen: wapen0081


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 8526

commentaar

[Ao 1579 den] 27 novembris ... ...veerdige en ... heer Pieter ... Albada ... Hallom
naam: Eelkje Jans
sterfdatum: 14-12-1693
geboortejaar: 1657
aant.:
echtgenoot: geh. 1678 Abe Hiddes

Wapen: wapen0082


commentaar
vindplaats: uit de kerk; nu stoep Van Aitsemastraat 15 Dokkum
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hantumhuizen
boeknummer: 8362

commentaar

Anno 1693 den 14 december is in den heere gerust die eerbaren ende deuchtsamen Eelckien Ians int leeven huisvrouwe van den eersamen Abe Hiddes out ontrint 37 iaar en leit hier begraven

Anno 1716 de 7 mayus is in den heere gerust den eersamen Aebe Hiddes in leeven huisman tot Hantumhuysen out int 61ste iaar ende leit alhier begraven
naam: Abe Hiddes
sterfdatum: 7-5-1716
geboortejaar: 1655
aant.: zoon van Hidde Abes
echtgenoot: geh. 1678 Eelkje Jans

Wapen: wapen0083


commentaar
boeknummer: 8362

objecttekst idem
naam: Heringa, Binnert Binnerts van
sterfdatum: 10-1-1638
geboortejaar: 1584
aant.: officier
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Elinga, Deitsen Jeppes van

Wapen: wapen0084


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hantumhuizen
boeknummer: 2299

commentaar

Ao 1561 de 24 martii sterf de eersame herscip Binnert van Heerigha hier begraven
naam: Sjoorda, Bieuwke Tjepkes van
sterfjaar: 1563
aant.:
echtgenoot: geh. Eminga, Piebe Minnes van

Wapen: wapen0085


commentaar
vindplaats: epitaaf kerk
type: Epitafen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hantumhuizen
boeknummer: 2301

commentaar

Ao 1571 in ianuario sterf de eedele eerent feste en seer discrete Pybo va Emingha

Ao 1563 in martio sterf de eedele en zeer deuchtsame iuffrou Bieuck Sioerda

en legge beijde begrave in dese kerck der saelig Aemcke Iaerle steen
naam: Eminga, Piebe Minnes van
sterfjaar: 1571
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Minne van Eminga en Eelkje Bottes van Jarla
echtgenoot: geh. Sjoorda, Bieuwke Tjepkes van

Wapen: wapen0086


commentaar
boeknummer: 2301

objecttekst idem
naam: Blij, Petrus Keimpes de
doopdatum: 10-12-1699
sterfdatum: 23-2-1791
geboortejaar: 1699
aant.: ged. in Leeuwarden; zoon van Keimpe de Blij; geh. 1722 Neeltje Reitsma; rechter; ontvanger

Wapen: wapen0087


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harich
boeknummer: 2360

commentaar

1791 den 23 februarius is in den heere gerust den heer Petrus de Bly oud 91 iaaren & ruim 2 maanden in leeven old ontvanger generaal & meederegter van Gaasterlant en leyt alhier begraven
naam: Aebinga van Humalda, Frans Binnert Sjuks van
geb.datum: 13-10-1678
sterfdatum: 23-4-1755
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1699 Clara Feiona van Grovestins, Morra; kerkvoogd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0088


commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hennaard
boeknummer: 2775

commentaar

Kerk en tooren is door den h: w:g: heer F:B: AE:G: van Humalda als kerkvoogd in den jaare 1731 gerepareet en dese steen gegeev
naam: Beyma, Trijntje Seerps van
sterfdatum: 10-3-1591
aant.: dochter van Seerp Seerps van Beyma en Taetske Joekes van Beyma
echtgenoot: geh. Godefridi, George

Wapen: wapen0089


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Huizum
boeknummer: 3023

commentaar

Ao 1595 de 18 februarij sterf de hooch geleerde mr Georgien Godefridi raedtor...

Ao 1591 de 10 martij sterf Catharina Beima sijn huisvrou

... 9 iulij sterf Douwe Mathijs z.
naam: Scheltinga, Cornelis Arends van
geb.datum: 2-1-1743
doopdatum: 11-1-1743
sterfdatum: 30-7-1812
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; dijkgraaf; grietman Idaarderadeel 1763-1795
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1768 Haersma, Aurelia Aletta Hanses van

Wapen: wapen0090

Omschrijving: in zilver twee rode rozen, goud geknopt, boven elkaar.


Wapen: wapen0097

Omschrijving: in zilver twee rode rozen, goud geknopt, boven elkaar.


commentaar
vindplaats: kerk, steen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 3068

commentaar

Summa rerum religio. Cornelius Arent à Scheltinga quarto aetatis anno primum ad extruendos hujus templi muros. Capidem posuit IV julii die Anni MDCCLXXIV
naam: Jeltinga, Juliana Magdalena van
sterfdatum: 18-12-1702
geboortejaar: 1647
aant.: geb. rond 1647
echtgenoot: geh. 1678 Velsen, Johannes Benedictus van

Wapen: wapen0091


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 3056

commentaar

Weleedel gebooren vrouw mevrou Juliana Maagdalena van Jeltinga weduwe wiellen de heer Johannes van Velsen lut. corl. van een regemendt te voet out 48 jaer obiit den 18 december 1702
naam: Scheltinga, Arend Cornelis Cornelis van
doopdatum: 23-6-1715
sterfdatum: 27-5-1761
geboortejaar: 1715
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Cornelis van Scheltinga; gecommitteerde ten landsdage; grietenijsecretaris; gecommitteerde staat van Friesland
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Vierssen, Jetske Wiskia Willem Livius van

Wapen: wapen0092

Omschrijving: in zilver twee rode rozen, goud geknopt, boven elkaar.


Wapen: wapen1115

Omschrijving: in zilver twee rode rozen, goud geknopt, boven elkaar. Helmteken: een rode roos, goud geknopt.


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 3060

commentaar

De welgedele gestr. heer Arent Cornelis van Scheltinga mede gecommitteerde staet van Vrieslandt &.&.&. Overleden den 27 mai 1761 out in 't 46 jaer
naam: Vierssen, Jetske Wiskia Willem Livius van
doopdatum: 1-8-1717
sterfdatum: 9-7-1762
geboortejaar: 1717
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; dochter van Willem Lieuwe van Vierssen
echtgenoot: geh. Scheltinga, Arend Cornelis Cornelis van

Wapen: wapen0093

Omschrijving: in zwart een lage zilveren keper, vergezeld boven van twee sterren, en beneden van een klaverblad, alles goud


Wapen: wapen1116

Omschrijving: in zwart een lage zilveren keper, vergezeld boven van twee sterren, en beneden van een klaverblad, alles goud


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 3061

commentaar

De welgebooren vrou Ietske Wiskia van Viersen. Weduwe wijlen de weled. gestrenge heer A.C. v. Scheltinga in leven mede gecommitteerde ten landsdage &.&.&. out int 45 jaar
naam: Houwink, Nicolaas
sterfdatum: 10-6-1810
godsdienst: hervormd
aant.: geb. te Meppel; kandidaat te Borger in 1768; dominee

Wapen: wapen0094


commentaar
vindplaats: kerkraam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 3064

commentaar

Nikolaus Houwink dienaer des goddelijken woorts te Ydaard-Aegum en Friens in het jaar 1774

Klaas Douwes schoolmr. en organist, ontvanger en dorpregter in Idaard en Grijttie Gerrits sijn huisvrouw 1774
naam: Pasma, Klaas Douwes
geboortejaar: 1727
sterfjaar: 1777
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1727; organist; schoolmeester in Idaard vanaf 1741; diaken; rechter; belastingontvanger
echtgenoot: geh. 1752 Grietje Gerrits

Wapen: wapen0095


commentaar
boeknummer: 3064

objecttekst idem
naam: Grietje Gerrits
geboortejaar: 1729
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1729
echtgenoot: geh. 1752 Pasma, Klaas Douwes

Wapen: wapen0096


commentaar
boeknummer: 3064

objecttekst idem
naam: Scheltinga, Cornelis Arends van
geb.datum: 2-1-1743
doopdatum: 11-1-1743
sterfdatum: 30-7-1812
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; dijkgraaf; grietman Idaarderadeel 1763-1795
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1768 Haersma, Aurelia Aletta Hanses van

Wapen: wapen0090

Omschrijving: in zilver twee rode rozen, goud geknopt, boven elkaar.


Wapen: wapen0097

Omschrijving: in zilver twee rode rozen, goud geknopt, boven elkaar.


commentaar
vindplaats: kerkraam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 3065

commentaar

Welgeboren heer Cornelis van Scheltinga grietman van Ydaarderadeel. dijkgraaf van Leppedijk alsmede provinciale reekenmeester en vrouwe Aurelia Aletta van Haersma sijn huisvrouw.

Anno 1774.

Ype Staak fecit
naam: Haersma, Aurelia Aletta Hanses van
geb.datum: 16-4-1748
doopdatum: 17-4-1748
sterfdatum: 15-8-1810
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden dochter van Hans Hendrik van Haersma en Isabella Boreel
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1768 Scheltinga, Cornelis Arends van

Wapen: wapen0098


commentaar
boeknummer: 3065

objecttekst idem
naam: Anna F.

Wapen: wapen0099


commentaar
vindplaats: uit de kerk; nu bij boer op erf
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rottum
boeknummer: 8896

commentaar

... [d]ach september storf den eerbaeren ende wroemen Anna F... ...
naam: Aylva, Uilkje Epes van
sterfdatum: 18-4-1653
geboortejaar: 1593
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0100

Omschrijving: in blauw een zilveren gepunte roos, goud geknopt, vergezeld boven van een ster en beneden van een lelie, alles goud


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Schraard
boeknummer: 5786

commentaar

Iufr Uijlck v Aijlva out 61 jaeren obit den 18 april 1653
naam: Epe Abes
aant.: tussen 1545-1551
echtgenoot: geh. Ambrosia Romkes

Wapen: wapen0101


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Welsrijp
boeknummer: 6654

commentaar

... dach iuny sterf de erbare Eepo Abbes toe Gietes

... MVC en LI de III dach [d]ecebris sterf die eerbare Ambrosia Romke doch...

Ao ... eerbare [Iower?] Andrie[s] dochter hu... s olt 3. iaren ende leyt hier begrave

1606 ...eerbare man Romke? [Epezn?]

E A
naam: Galama, Otte Gaeles van
sterfdatum: 9-5-1586
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Feytsma, Eetske Hessels van

Wapen: wapen0102


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Welsrijp
boeknummer: 6657

commentaar

Ao 1573 den 21 iuly sturf de edele eerbare ioffrou Eets van Feitsma syn wyf

Ao 1586 den 9 mey sturf den edele erentfeste heerschap Otto van Galema

Galema Tietema Walta Dekema

Feitsma Emmega Mellema ...
naam: Jacob Jacobs
geboortejaar: 1544
aant.: geb. rond 1544; meier Groot Camminga
echtgenoot: geh. Ferdou Innes

Wapen: wapen0103


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Welsrijp
boeknummer: 6663

commentaar

Ao 1611 de 7 maij sterf deerbare Ferdu Inne dor huisfrowe va Iacop Iacops olt 65 iaer alhier begrav

Ao 1630 de 18 decembr sterf d eerbaren Martien Rinckes dr dhuysfrou va Wybe Hotses out int 27 iaer hier begr
naam: Habboma, Gerke Klases
sterfdatum: 22-10-1665
geboortejaar: 1636
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Nicolaas Gerlaci Habbema, notaris Dokkum, en Tjimkje Johannes; dominee; student

Wapen: wapen0104


commentaar
vindplaats: in de kerktoren
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hiaure
boeknummer: 2788

commentaar

Anno 1665 den 22 october is in den heere gerust den eerwaerden welsaligen welgeleerden en vroomen dns Gerlacus Habboma eerste predicant in de gemeinte van de gecombineerde dorpen Hiaure en Bornwert naedat hij ontrent drie jaren aldaer het evangelium Christi getrouwelijck en oprechtelijck hadde verkondigt out in sijn 30 iaer ende leit alhier begraven
naam: Scheltinga, Martinus Daniels van
geb.datum: 18-2-1666
doopdatum: 21-2-1666
sterfdatum: 11-2-1742
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Lemsterland 1689-1692; grietman Schoterland 1692-1715; curator
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1700 Coehoorn, Amalia Minnes van
echtgenoot: geh. 1713 Scheltinga, Wiskje Lieuwes van

Wapen: wapen0105

Omschrijving: in zilver twee rode rozen, goud geknopt, boven elkaar.


commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Jubbega
boeknummer: 3266

commentaar

Anno 1715

De hoogh wel gebo: heer Martinus van Scheltinga grietman over Schoterlandt curator van den academie etc. etc. en vrouw Wiskien van Scheltinga syn huisvrouw
naam: Scheltinga, Wiskje Lieuwes van
geb.datum: 16-1-1681
doopdatum: 23-1-1681
sterfdatum: 8-3-1760
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Buitenpost; dochter van Lieuwe van Scheltinga
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1713 Scheltinga, Martinus Daniels van

Wapen: wapen0106

Omschrijving: in zilver twee rode rozen, goud geknopt, boven elkaar.


commentaar
boeknummer: 3266

objecttekst idem
naam: Pier Tiemens
geboortejaar: 1609
aant.: geb. rond 1609; verm. zoon van Tiemen Obbes en Liesneth Reins; geh. 1 1532; geh. 2 1638 Liesbeth Reins; Antje Oedses
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Antje Oedses

Wapen: wapen0107


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 3288

commentaar

Ao 1633 den 23 8bris sterf deerbare Antie Oedses dr huisvrouwe van Pier Timensz out int 23 iaer en leit hier begraven

Ao 1634 den 29 ianuary is gestorven Antye Piers dor out 14 weecken

P T
naam: Jan Joosts
sterfdatum: 2-4-1626
geboortejaar: 1605

Wapen: wapen0108


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 8685

commentaar

Anno 1626 den 2 april sterf de eersame frijer Ian Iostes out ontrent 20 iaren en leit hier begraven
naam: Haersma, Trijntje Andries
geboortejaar: 1587
sterfjaar: 1653
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1606 Andries Lieuwes

Wapen: wapen0109


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 3297

commentaar

Anno 1653 den 2. februari is gestorven de eerbare Trijntie Andris Haarsma de huysvrou van Andris Lieuwes out in haer [6?]5 jaer ende leit hier begraven
naam: Pier Ruurds
sterfdatum: 6-7-1648
geboortejaar: 1597
aant.:
echtgenoot: geh. Sjoerdje Doedes

Wapen: wapen0110


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 3292

commentaar

Anno 1648 den 6 iulius is gesturven den eersamen man Pier Ruirts out in sin 52 jaren ende leit alhier begraven

Ao 1666 den 2 december sterf de eerbare Sioertie Doedes huysvrouwe van Pier R[ui]rts out int 66 iaer alhier begraven
naam: Jantje Tiemens
sterfdatum: 30-5-1649
geboortejaar: 1614
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0111


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 3293

commentaar

Anno 1649 den 30 maius sterf de eerbare Iantie Timens dochter out in haer 36 iaer en de leyt hier begraven

T O
I T
L R

Ao 1650 den 25 augusti sterf die eerbare Liesbet Reyns huisf van Timen Obbes out 73 ia: hi: begrav
naam: Andela, Trijntje Frederiks
sterfdatum: 26-4-1635
geboortejaar: 1594
aant.: dochter van Frederik Anskes Andela
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1615 Bonnema, Robijn Haitses

Wapen: wapen0112


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 3278

commentaar

Ao 1664 de 8 maert sterf d eersamen Robyn Haytses Bonnema in leve oud gedeputeerde va den vijf dele dele buytendix ende mede rechter ... iaer hier begraven

Ao 1635 de 26 apr[il sterf de] eerbare Trintie Feddrickx dr Andela out int 41 iaar Robyn Haytzes Bonnema syn wyf

Ao 1634 de 30 maius sterf d eerbare Tiamke Robyns dr Bonnema out i[nt] ... [i]aar

Ao 1630 de 28 maius sterf ... [Ro]bijns dr Bonnema out int 8 iaar [l]eit hier begraven

Ao 1645 de 23 december sterf de eerb[are] ... [Lisck] ... Bonnama dochter de huisvrou [van] Foppe Tiercks z ... leit al hier beg...
naam: Tiemen Obbes
sterfdatum: 19-12-1644
geboortejaar: 1575
aant.: geb. rond 1575; dominee; stud. Fran. 1600
echtgenoot: geh. Liesbeth Reins

Wapen: wapen0113


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kimswerd
boeknummer: 8693

commentaar

Anno 1644 de 19 december is in de heere gerust die eerwaerdige godtsalige ende welgeleerde dns Timannus Obbonis in leven dienaer des goddelijcken worts in Kimswaert den tijt van 32 jaeren out 62 jaer ende leit alhier begraven
naam: Botma, Folkert Cornelis
doopdatum: 25-4-1745
sterfdatum: 29-1-1831
geboortejaar: 1745
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Lioessens; zoon van Cornelis Folkerts en Dieuwke Siebes
echtgenoot: geh. 1766 Botma, Trijntje Sakes

Wapen: wapen0114


commentaar
vindplaats: wapen kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lioessens
boeknummer: 4185

commentaar

FK TB
naam: Botma, Trijntje Sakes
doopdatum: 31-1-1745
sterfdatum: 24-4-1825
geboortejaar: 1745
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Morra; dochter van Sake Botma en Rinske Oebeles
echtgenoot: geh. 1766 Botma, Folkert Cornelis

Wapen: wapen0115


commentaar
boeknummer: 4185

objecttekst idem
naam: Jan Jeltes
sterfdatum: 1-2-1615
godsdienst: hervormd
aant.: kerkvoogd; rechter

Wapen: wapen0116


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Longerhouw
boeknummer: 4214

commentaar

Anno 161[5?] de 1 february sterf den eersamen Ian Ieltes z rechter ende kerckfocht in Longerhou ende ontfanger van de su[i]der dickagie ende leit hier begrave
naam: Enema, Vitus Piebes
sterfdatum: 28-3-1652
geboortejaar: 1599
godsdienst: hervormd
aant.: dominee

Wapen: wapen0117


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Makkum
boeknummer: 4288

commentaar

Anno 1652 den 28 martius is godsalighlick in den heere ontslapen de eersame d. Vytus Pibonis Enema in leven dienaar des goddelycken woor.. yn Mackum en Coornwerdt out 53 jaren ende leit alhier begraven
naam: Hoxwier, Aesge Aesge Hectors van
sterfjaar: 1550
godsdienst: rooms
aant.: overl.1549/1550; grietman Franekeradeel
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Herema, Edwer Gerrolts van

Wapen: wapen0705


Wapen: wapen0118


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Mantgum
boeknummer: 4341

commentaar

Ao MVC XXXVI sterf Hector Aesgo Hoxvier ende Iedwer Herema soen kind

hodie mihi cras tibi
naam: Herema, Edwer Gerrolts van
sterfjaar: 1557
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Gerrolt van Heerma en Lutske van Sjaarda
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Hoxwier, Aesge Aesge Hectors van

Wapen: wapen0119


commentaar
boeknummer: 4341

objecttekst idem
naam: Galama, Seerp Gaeles van
geb.datum: 25-10-1528
sterfdatum: 22-1-1581
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Baarderadeel 1577-1581
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1564 Botnia, Hiske Siedses van

Wapen: wapen0120


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Mantgum
boeknummer: 4344

commentaar

Ao 1581 de 22 januarij sterf den edelen erentveste Seerp van Galama grietma va Baerderadeel

Ao 1593 de 8 junij sterf de edele eerbare en deuchtsame iuffrou Hijs va Botnia zij wijf

Aspicis;
hoc tumulo recubat Serapius ille
Galama, Frisiaci lumen honorque soli
ille in quam patriae defensor strenuus almæ
Consilio promptus belligeraque manu
Hostibus hostis erat syncerus amicus amicis
Heu paucos illi patria habet similes
naam: Botnia, Hiske Siedses van
sterfdatum: 8-6-1593
geboortejaar: 1541
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1541
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1564 Galama, Seerp Gaeles van

Wapen: wapen0121

Omschrijving: in blauw een omgewende beklede zilveren rechterarm, goud gegalonneerd, de benedenarm horizontaal, in de hand een zilveren zwaard met gouden gevest vasthoudend.


commentaar
boeknummer: 4344

objecttekst idem
naam: Monsma, Oene
geboortejaar: 1642
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1642; overl voor 1697
echtgenoot: geh. 1668 Antje Foppes

Wapen: wapen0122


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Marssum
boeknummer: 4405

commentaar

Ao 169[8] is in den [heere gerust die] eerbare ... Oene Monsma ... ward ... oud 54 ...

Ao 1714 den 1 april is in den heere gerust Saeckien Pieters echte huisvrou van Andries Aeldriecks out 50 jaar en leit alhier begraven
naam: Banga, Lutske Annes
sterfdatum: 18-8-1595
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Jepema, Iepe Abes

Wapen: wapen0123


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Menaldum
boeknummer: 4429

commentaar

Ao 1595 den 18 augustus sterf die eerbare Lutske Aene Bange dor Ieppe Abbes zoe Ieppema
naam: Jepema, Iepe Abes
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: geh. Banga, Lutske Annes

Wapen: wapen0124


commentaar
boeknummer: 4429

objecttekst idem
naam: Camstra, Homme Tjallings van
sterfdatum: 7-3-1652
geboortejaar: 1602
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1602
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1627 Juckema, Edwert Ruurds van

Wapen: wapen0125

Omschrijving: in blauw een ster vergezeld boven van een dubbele kam, boven grof- en beneden fijngetand, en beneden van een liggend achtspakig wiel met uitkomende naaf, alles goud


Wapen: wapen1141

Omschrijving: in blauw een ster vergezeld boven van een dubbele kam, boven grof- en beneden fijngetand, en beneden van een liggend achtspakig wiel met uitkomende naaf, alles goud


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Menaldum
boeknummer: 4441

commentaar

Ir Hommo van Camstra obijt 7 maerty anno 1652
naam: Bosman, Cornelis Cornelis
geboortejaar: 1676
sterfjaar: 1702
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1676; geh. 1701 Jaike van Wyckel; overl. 1702
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0126


commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Niawier
boeknummer: 4714

commentaar

Anno 1678 de 19de april heeft Cornelis Bosman, de zoon van de secretaris Bosman de eerste steen gelegd aan dese kerk
naam: Klaas Pieters
geboortejaar: 1605
aant.: geb. rond 1605
echtgenoot: geh. Tietje Dooitses

Wapen: wapen0127


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Nijland
boeknummer: 4773

commentaar

Anno 1661 den 27 ianuarij is in den heere gerust den eerbare Tied Doytse dor die huisvrou van Claes Pitters out ontrent 54 iaer ende leit hier begraven
naam: Horstenius, Hendrik Rudolfs
sterfdatum: 3-6-1665
geboortejaar: 1596
godsdienst: hervormd
aant.: dominee te Noordwolde sinds 1623

Wapen: wapen0128


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Noordwolde
boeknummer: 4823

commentaar

Anno 1665 den 3 iuny is inden heere ontslapen d Hendricus Horstenius pastor in Noortwolde cum ann[exis] olt int 70 iaren ende leit alhier begraven

...
En hij ... leeft
Opstand uit de ...
Huyl de dood geen ...
Hebben so uyt mijn vleesch
Godt ...
naam: Jan Merks
sterfdatum: 25-12-1648
geboortejaar: 1608

Wapen: wapen0129


commentaar
vindplaats: in de kerk; torenportaal
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oldeboorn
boeknummer: 4917

commentaar

Ao 1648 den 25 december sterf de eersame Ian Merckes out 40 iaer hier begraven
MDCCXL

Ao 1631 den 7? october sterf de eerbare Pyerke Syercks dor syn wyf out 20 iaer

MDCCXLIV
Op den eerste july is in den heer ontslapen Anna Oennema huysvrou van Ioannis de Jong oud 78 jaar en 2 maanden

Op den XV septemberis is in den heere gerust Ioannis de Iong oud 82 iaren 3 maanden

Hier rust een jonge grysaard
ondereen ma in't ...van
de deugt kint in't kwaad
wiens grootste vreugt was
goed te doen o ... een wonder
naam: Pierke Sierks
sterfdatum: 7-10-1631
geboortejaar: 1611

Wapen: wapen0130


commentaar
boeknummer: 4917

objecttekst idem
naam: Andringa, Sietske Regnerus van
geb.datum: 1-3-1652
sterfdatum: 4-6-1666
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0131


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oldeboorn
boeknummer: 4927

commentaar

Overleeden den 4 iuny 1666 ende leit al hier begraven onder desen steen iuffer Sytske van Andringa oldt 14 iaren gebooren den 1ste marty 1652
naam: Feike Tetmans
sterfdatum: 2-4-1601
geboortejaar: 1538
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1539; grietman Utingeradeel 1578-1598
echtgenoot: geh. Rinia, Popkje Sakes van

Wapen: wapen0132


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oldeboorn
boeknummer: 4906

commentaar

Ao 1601 de 12 april sterf de ervesten Feicke Tetmans grietman va Wttingeradeel en meede raedt ter admiraliteit in Frieslandt oldt 63 iaeren

Ao 1611 de 6 december sterf die e ende zer: duechtsaeme i. Popck v. Renghie syn wijf: hier begraven olt 70 iaeren
naam: Rinia, Popkje Sakes van
sterfdatum: 6-12-1611
geboortejaar: 1541
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Feike Tetmans

Wapen: wapen0133


commentaar
boeknummer: 4906

objecttekst idem
naam: Metsma, Wietse Innes
sterfdatum: 19-4-1634
geboortejaar: 1595
aant.:
echtgenoot: geh. Aukje Sietses

Wapen: wapen0134


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oldeboorn
boeknummer: 4920

commentaar

Ao 1634 den 19 april sterf d eersam Wijtse Ennes Metsma out 39 iaer en leit hier begraven
naam: Waabke Sierks
sterfdatum: 23-8-1594
geboortejaar: 1544
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1544
echtgenoot: geh. Abbema, Piebe Wietses van

Wapen: wapen0135


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oldeboorn
boeknummer: 4902

commentaar

Ano 1594 den 23 augusty sterf de erbare Waeb: Sycks dr echte wyf va Pibo Witzes hier begrave
naam: Oltholt, Johannes Gosses
sterfdatum: 10-10-1669
aant.: notaris; niet in naamlijst notarissen

Wapen: wapen0136


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oldeholtpade
boeknummer: 4946

commentaar

Anno 1669 den 12 october is in den heere ontslapen den vromen ende eersmane Ioannes Gosuinus Oltholt nots. publ. ende p. postulant voor den gereghte van Stellinghwerf Westeinde en leght alhier begraven

Den 25 may 1670 is gestorven Maria Oltholt olt 13 iaer en rust alhier

Ghij leser die hier komt, verbeit
Of haast te flugh met kortigheit
Vermits dat onder mijn gesteent
Oltholdi kolde lijck gebeent
Rust in ... erent komt niet weer
Sijn ziel vervlogen bij den heer
Om hoogt ... daght dit jammerdal
Sijn faam ... evig verdueren sal
naam: Adius, Maria Adger
sterfdatum: 28-6-1680
geboortejaar: 1652
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Ghemmenich, Paulus Jacobs van

Wapen: wapen0137


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Zweins
boeknummer: 7879

commentaar

Juffroue Maria van Adius oldt 28 yaar en obiit den 28 juni 1680
naam: LoŽ, Hendrikje van
sterfdatum: 3-2-1683
geboortejaar: 1639
godsdienst: hervormd
aant.: dochter burgemeester van Coevorden
echtgenoot: geh. 1661 Idsinga, Matthijs Alefs van

Wapen: wapen0138


Wapen: wapen0764


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Zweins
boeknummer: 7880

commentaar

Obiit den 3 febrvary aetatis suae 44 anno 1683
naam: Dijxtra, Seerp Sikkes van
sterfdatum: 31-7-1669
geboortejaar: 1599
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Ammama, Eibertje Jochems van

Wapen: wapen0139

Omschrijving: in goud een dubbelkoppige zwarte adelaar. Hartschild in blauw een gouden lelie


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Zweins
boeknummer: 7881

commentaar

Jr Serapius va Dixtra old in sijn 70 jaer overleden den 31 july 1669
naam: Dijxtra, Froukje Seerps van
sterfdatum: 1-5-1677
geboortejaar: 1624
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1624
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1647 Adius, Adger Atses

Wapen: wapen0140

Omschrijving: in goud een dubbelkoppige zwarte adelaar. Hartschild in blauw een gouden lelie


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Zweins
boeknummer: 7882

commentaar

Juffrouwe Frouck van Dixtra overleden den 1 may 1677
naam: Jan Gerrits
sterfdatum: 29-12-1652
geboortejaar: 1567
aant.:
echtgenoot: geh. Lolkje Watses

Wapen: wapen0141


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Zweins
boeknummer: 7115

commentaar

Ao 1652 de 29 desember sterf de eersa man Ian Gerrijt va Sveins out 85 iaren

Ao 1630 de 18 septembr sterf de eerbar Lolck Watses dr va Peins sijn wijf olt int 53 iaer

Ao 1618 de 27 augustij sterf de eerbare Trin Mauris dr de welke omtren 47 iaer wedue geweest is van salige Gerrit Pitters out int 84 iaer en leggen hier begraven
naam: Lolkje Watses
sterfdatum: 18-9-1630
geboortejaar: 1578
aant.:
echtgenoot: geh. Jan Gerrits

Wapen: wapen0142


commentaar
boeknummer: 7115

objecttekst idem
naam: Jongema, Doeke Lases van
sterfdatum: 25-12-1638
geboortejaar: 1580
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Hennaarderadeel 1629-1638
echtgenoot: geh. Eysinga, Liskje Juws van

Wapen: wapen0143


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wommels
boeknummer: 8697

commentaar

1638
naam: Sminia, Wietske Appolonia Idserts van
geb.datum: 8-6-1724
doopdatum: 11-6-1724
sterfdatum: 5-1-1785
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0144

Omschrijving: gevierendeeld: I in rood een zilveren zandloper; II in blauw drie gouden sterren; III in blauw een zilveren gezichtswassenaar; III in rood drie waaiervormig op de onderschildrand geplaatste struisveren, waarvan één zilveren tussen twee gouden


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wommels
boeknummer: 6979

commentaar

MDCCLXXXV

De welgeboren juffer Wytske Appolonia van Sminia geboren den 8 juny 1724 overleden den 5 januari 1785
naam: Sminia, Anna Maria Idserts van
geb.datum: 22-8-1719
doopdatum: 27-8-1719
sterfdatum: 9-2-1775
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0145

Omschrijving: gevierendeeld: I in rood een zilveren zandloper; II in blauw drie gouden sterren; III in blauw een zilveren gezichtswassenaar; III in rood drie waaiervormig op de onderschildrand geplaatste struisveren, waarvan één zilveren tussen twee gouden


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wommels
boeknummer: 6978

commentaar

MDCCLXXV

De welgeboren juffer Anna Maria van Sminia geboren den 22 ste augusty 1719 overleden den 9 februarij 1775
naam: Sminia, Idsert Hobbes van
geb.datum: 12-2-1689
sterfdatum: 22-6-1754
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Hennarderadeel 1706-1754; gecommitteerde in het mindergetal; dijkgraaf
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1714 Eysinga, Tjallinga Adonia Tjallings van

Wapen: wapen0146

Omschrijving: gevierendeeld: I in rood een zilveren zandloper; II in blauw drie gouden sterren; III in blauw een zilveren gezichtswassenaar; III in rood drie waaiervormig op de onderschildrand geplaatste struisveren, waarvan één zilveren tussen twee gouden


Wapen: wapen0320

Omschrijving: gevierendeeld: I in rood een zilveren zandloper; II in blauw drie gouden sterren; III in blauw een zilveren gezichtswassenaar; III in rood drie waaiervormig op de onderschildrand geplaatste struisveren, waarvan één zilveren tussen twee gouden


Wapen: wapen0825

Omschrijving: gevierendeeld: I in rood een zilveren zandloper; II in blauw drie gouden sterren; III in blauw een zilveren gezichtswassenaar; III in rood drie waaiervormig op de onderschildrand geplaatste struisveren, waarvan één zilveren tussen twee gouden


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wommels
boeknummer: 6974

commentaar

MDCCLIV

De hoogh edele gestrenge heer de heere Idzard van Sminia in leven grietman over Hennaarderadeel en dijckgraaf van de vijff deelen zeedijcken oldt LXV jaren IV maanden X dagen obiit den 22 juni MDCCLIV

Obiit den 22 iuny
naam: Sminia, Tjalling Aedo Idserts van
geb.datum: 10-6-1716
doopdatum: 14-6-1716
sterfdatum: 5-7-1767
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Hennaarderadeel 1754-1767; gecommitteerde ten landsdage
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie

Wapen: wapen0147

Omschrijving: gevierendeeld: I in rood een zilveren zandloper; II in blauw drie gouden sterren; III in blauw een zilveren gezichtswassenaar; III in rood drie waaiervormig op de onderschildrand geplaatste struisveren, waarvan één zilveren tussen twee gouden


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wommels
boeknummer: 6977

commentaar

MDCCLXVII

Obiit den V july

Hoog edele gestrenge heer Tjalling Aedo van Sminia in leven grietman over Hennaarderadeel en gecommitteerde staat ten landsdage etc.etc. aetatis 51 jaaren 3 weeken en 4 daagen obiit den 5e julius anno 1767