Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Alle velden resetten naar ALLES
Wapentype 1
Wapentype 2
Wapentype 3

Friese familiewapens doorzoekbaar gemaakt

Friese familiewapens gecategoriseerd naar inhoud

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 101

naam: Algra, Pietje Sienes
sterfdatum: 6/4/1746
geboortejaar: 1686
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Siene Jacobs Algra en Namkje Andries ; gehuwd 1 1708 Haring Fongers Repkema; gehuwd 2 1718 Frans Jacobs Elgersma;
Wapen: wapen1412

foto: Hans Zijlstra


commentaar
vindplaats: in de martinikerk onder het orgel
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 8874

commentaar

Franciscus Elgersma,
Notarius publicus et hujus urbis quondam consul
ejusque conjux. Pietje Algra hoc organum
templo Martini ex testamento
Donaverunt A: C:
MDCCLXXV
naam: Elgersma, Frans Jacobs
geb.datum: 3/28/1688
sterfdatum: 10/25/1775
aant.: zoon van Jacob Elgersma en Maaike Wiebes; gehuwd 1718 Pietje Sienes Algra; apotheker; burgemeester; schrijver; olderman

Wapen: wapen1029


Wapen: wapen1411

foto: Hans Zijlstra


commentaar
boeknummer: 8874

objecttekst idem
naam: Borgreef, Elisabeth de
sterfdatum: 4/6/1615
geboortejaar: 1538
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1 Hendrik van Thijl; gehuwd 2 Douwe Franses van Roorda; geboren rond 1538; begraven te Mechelen

Wapen: wapen1410

foto: Maikel Galama


commentaar
vindplaats: Oenemastate; boerderij naast de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Terkaple
boeknummer: 8125

commentaar

Oenama

Douwe va Roerda
Elisabeth de Borchreeff
naam: Roorda, Douwe Franses van
geb.datum: 10/23/1536
sterfdatum: 3/23/1601
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Frans Johannes van Roorda en Hiske Piers van Sjaarda; gehuwd 1 Trijntje Sikkes van Liauckema; gehuwd 2 Elisabeth de Borgreef;
Wapen: wapen0561


Wapen: wapen1409

foto: Maikel Galama


commentaar
boeknummer: 8125

objecttekst idem
naam: Hessel Tjepkes
sterfdatum: 11/10/1581
aant.: gehuwd Wieke;

Wapen: wapen1408


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Westergeest
boeknummer: 6671

commentaar

1581 den 10 november sterf de eersame ende geleerde Hessel Tiepckesz red.

Ao 1611 de 15 december sterf de eerbare Wycke van [Bro]ersma syn wyf
naam: Buma, Wieger Popkes van
sterfdatum: 10/15/1625
geboortejaar: 1585
aant.: zoon van Popke Wiegers van Buma en Atje Gosses van Andringa; gehuwd Wikje Gatses Broersma; testament 1625; notaris; student Franeker 1602

Wapen: wapen1407


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Westergeest
boeknummer: 7924

commentaar

Ao 1625 de 15 octobris sterf den e. eerentphesten Wieger van Buma en leit hier begra
naam: Buma, Anna Sijes van
sterfdatum: 10/21/1605
aant.: gehuwd Hessel Tjepkes;

Wapen: wapen1406


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Westergeest
boeknummer: 6670

commentaar

Ao 1551 den 2 novembris sterf de eer... Syye va Buma

Ao 1605 de 21 october sterf de eerbare Anna va Baeuma en leggen hier begraven
naam: Buma, Sije van
sterfdatum: 11/2/1551
godsdienst: rooms
aant.: ;
Wapen: wapen1406


commentaar
boeknummer: 6670

objecttekst idem
naam: Trijntje Jans
geboortejaar: 1605
aant.: gehuwd 1628 Aanke Douwes; geboren rond 1605

Wapen: wapen1405

foto: Wibo Boswijk


commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9656

commentaar

AD TI
naam: Aanke Douwes
geboortejaar: 1603
aant.: gehuwd 1628 Trijntje Jans; geboren rond 1603

Wapen: wapen1404

foto: Wibo Boswijk


commentaar
boeknummer: 9656

objecttekst idem
naam: Bonteman, Grietje Cornelis
sterfdatum: 4/24/1556
geboortejaar: 1540
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Cornelis Bildt; ;
Wapen: wapen1403


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 6024

commentaar

Ao XVC L den XXV iulij sterf Barbar Cornelis Willem dochter

Griet syn dochter sterf Ao XVC LVI den XXIIII aprilis olt 16 iaer
naam: Bildt, Cornelis Willems op 't
sterfjaar: 1555
godsdienst: rooms
aant.: gehuwd Martje Dirks; overleden rond 1555; uit Sassenheim

Wapen: wapen1403


commentaar
boeknummer: 6024

objecttekst idem
naam: Bonteman, Berber Cornelis
sterfdatum: 7/25/1550
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Cornelis Bildt; ;
Wapen: wapen1403


commentaar
boeknummer: 6024

objecttekst idem
naam: Vogel, Cornelis Hendriks
sterfdatum: 7/28/1590
aant.: ;
Wapen: wapen1402


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 6030

commentaar

Ao 1590 den 28 iulius sterf [den] eersamen Cornelis H[en]drickz Fogel ... hier begra[ven]
naam: Atje Harkes
sterfdatum: 12/8/1589
aant.: gehuwd Reinder Siemens;

Wapen: wapen1401


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 6029

commentaar

Ano 1589 de 8 december sterf de eerbare Atke Harcke doch Reyner Symensz wyf
naam: Albarda, Cornelis Jans
geb.datum: 2/28/1683
doopdatum: 3/4/1683
sterfdatum: 4/6/1742
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jan Cornelis Albarda en Neeltje Cornelis ; gehuwd 1708 Titia Johannes Beucker; advocaat 1705; gecommitteerde ten landsdage; grietenijsecretaris; belastingontvanger

Wapen: wapen1400


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 6054

commentaar

Anno 1742 den 6 april is in den heere gerust dr Cornelis Albarda in leeven secretaris en ontvanger der boelgoeden van der Bildt en mede gecommeteerde staat ten landsdage in de ouderdom van 59 iaren en leit alhier begraven

Anno 1751 den 12en maart is in den heere gerust Titia Beuker wed: wl de secrts: C: Albarda in de ouderdom van 66 iaren en leit alhier begraven

Den 29 maart 1784 is overleden Petronella Albarda wede wl: de secr: I:A: Frieswijk oud in 't 67ste iaar en den 2 april ... Iohanna Wendelina Albarda oud in 't 71ste iaar en zijn beide op den 8ste dito alhier begraven
naam: Wassenaar, Aafke Aarts
doopdatum: 3/7/1675
sterfdatum: 10/9/1692
geboortejaar: 1675
aant.: dochter van Aart Stevens en Dirkje Beerts; ;

Wapen: wapen1399


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 6031

commentaar

Ao 1604 de 21 september sterf Grietke Dirckx dr olt int 6 iaer en leyt hier begraven met 3 broeren en 4 susters

9 octobis Aeffie Aerts 18 iaar hier begraven 92
naam: Cornelis Dirks
doopdatum: 7/29/1683
sterfdatum: 8/23/1742
geboortejaar: 1683
aant.: gehuwd 1710 Janke Dirks Kuik;
Wapen: wapen1398


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9652

commentaar

... Rien... ... ...f huis...

Anno 1742 den 23 augustus is in den heere gerust de eersame Cornelis Dirks mr. backer tot St Anna out 59 iaer ende leit alhier begrven

CD
naam: Eckringa, Johannes Paulus
sterfdatum: 4/10/1731
geboortejaar: 1725
aant.: zoon van Paulus Eckringa en Metje Johannes; ;

Wapen: wapen1397


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9651

commentaar

1731 den 10 april is overlede Johannis Eckringa out 5 iaren en 6 maanden en leit alhier begraven

Anno 1791 de 30 april ontsliep in hoope Bouricius Sicco Tenckinck oud 5 jaaren 2 maanden en ligt hier begraven

Li... caros nee opina morte paventes
... accepit .ro pietate deus

'K ontviel mijn ouden door een onverwagten dood
Gods eng'len droegen mij met vreugde in Abrams schoot
naam: Hoen, Fokeltje Cornelis 't
geb.datum: 11/13/1673
doopdatum: 11/30/1673
sterfdatum: 6/30/1730
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Cornelis 't Hoen en Minske Rienks; gehuwd 1 1699 Klaas Walings; gehuwd 2 1721 Tjeerd Fokkes;
Wapen: wapen1396


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9643

commentaar

Anno 1704 de 11 ianuary is in de heere gervst de eersame Cornelis 't Hoen cyrurgyn en volmagt aan Anna Parochie ou 66 iaaren 10 maenden en leit alhier begraven

Anno 1719 den 17 april is in den heere gerust de eersaame Claas Walinghs in leeven huisman op St Anne out int 60ste iaar en liet alhier begraven

Anno 1682 den 1 mey is in den heere gerust de eerbare Minckie Rienicks de huisfrou van mr. Cornelis Hoen out 38 iaar en leit alhier begraven

Anno 1687 den 8 februarius is in den heere gerust Dirckien Beerts de huisfrou van mr Cornelis 't Hoen out 36 iaar 7 maenden 5 dagen en leit hier met haar kindt begraven

Anno 1673 is geboren Fockeltie Cornelis t Hoen den 13 november is in den heere gerust de 30 iuny 1730 oud 56 iaar 4 manden 14 dagen en leit alhier begraven
naam: Hoen, Cornelis Hendriks 't
doopdatum: 10/27/1637
sterfdatum: 1/11/1704
geboortejaar: 1637
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hendrik Cornelis 't Hoen en Fokeltje Cornelis; gehuwd 1 1670 Minske Rienks; gehuwd 2 1683 Dirkje Beerts; chirurgijn

Wapen: wapen1396


commentaar
boeknummer: 9643

objecttekst idem
naam: Reiding, Arp Wiebes
doopdatum: 3/18/1701
sterfdatum: 1/28/1748
geboortejaar: 1671
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Wiebe Girbes en Antje Reids; gehuwd 1691 Aaltje Meintes; mogelijk ; rechter; boer; bijzitter

Wapen: wapen1395


commentaar
vindplaats: in de kerk, later achter het museum; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Smallingerland
plaats: Drachten
boeknummer: 1212

commentaar

Den 28 januarys 1748 is in den heere gerust A:W: Reiding in leven mederegter van Smallingerland in den ouderdom van 76 jaer en ruim 5 maanden en legt hier begraven
naam: Leeuwen, Ale Jans van
sterfdatum: 2/1/1754
aant.: ;
Wapen: wapen1394


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Drachten
boeknummer: 7933

commentaar

FWB

F: Wytses Y: Meinerts

L: Ians M:A: Kooystra

G: Frankes S: Pybes

C: Kooystra ...

A. van Leuven
naam: Radinga, Michiel Jeens
geboortejaar: 1712
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd rond 1737 Joukje Engberts; geboren rond 1712; kerkvoogd

Wapen: wapen1393


commentaar
vindplaats: in de oude kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Drachten
boeknummer: 8752

commentaar

De ... Livius van Haersma grietman over Smallingerlandt

[M]evrou Arelia van Haersma sijn huisvrou

De ... Cornelis van Haersma colon. com van een regm infanterie

[M]evrou Catrina Jetska van Bouricius sijn huisvrou

Arp Wybes Reiding mederegter van Smallingerland

Dominus Jesaias Hillenius predicant in de Dragten

Sytse Fockes mede regter van Smallingerland

Johannis Faber kerkvoogd van Noorderdragten

Michiel Jeens Radinga kerkvoogdt van Noorderdragten

Tierdt Jans kerkvoogdt van Suiderdragten

Deze nieuwe kerk is in plaats van de twe oude kerken tzamen van Noorder en Zuider Dragten tot hun algemeene kerk gebouwt in 't jaar 1743

Cornelis Lovyses kerkvoogdt van Suiderdragten
naam: Tjeerd Jans
aant.: gehuwd Antje Jans;
Wapen: wapen1392


commentaar
boeknummer: 8752

objecttekst idem
naam: Haersma, Hector Livius Eelkes van
geb.datum: 12/8/1737
doopdatum: 12/15/1737
sterfdatum: 1/15/1820
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Eelke Hectors van Haersma en Johanna Maria Johannes van Wyckel; gehuwd 1766 Catharina Daniels van Scheltinga; geboren in Jelsum; grietman Smallingerland 1770 -1795; gedeputeerde staat; kerkvoogd

Wapen: wapen1391


commentaar
vindplaats: in de kerkmuur boven de deur
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Drachten
boeknummer: 8732

commentaar

Hector Livius van Haersma out 5 jaer heeft aan dese kerk de eerste steen geleit 1743
naam: Goris Gerbens
sterfdatum: 7/3/1624
geboortejaar: 1591
aant.: zoon van Gerben Fopkes en Joukje Goris; gehuwd 1614 Antje Siebouts Buma; geboren rond 1591; boer op Toornwerd

Wapen: wapen1390


commentaar
vindplaats: in de kerk; nu op het Buma hof te Weidum
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Waaksens
boeknummer: 6573

commentaar

Ao 1624 de 3 iulyws sterf de eersamen Gooris Gerbens

[Ao 16]59 de 21 october is in de heere gerust Antie Sybbolts Bouma die huisfrou va Heerke Iansen out int 69 iaer en leyt alhier begrave
naam: Buma, Antje Siebouts
geboortejaar: 1591
sterfjaar: 1659
aant.: dochter van Siebout Birdes Buma en Joukje Arends; gehuwd 1 1614 Goris Gerbens; gehuwd 2 1626 Heerke Jans;

Wapen: wapen1389


commentaar
boeknummer: 6573

objecttekst idem
naam: Wassenaar, Klaas Boiens
sterfdatum: 1/14/1788
geboortejaar: 1722
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1744 Neeltje Jans;
Wapen: wapen1388

foto: Fries Museum


commentaar
vindplaats: raam; nu in Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: St Jacobiparochie
boeknummer: 6094

commentaar

Claas Boijens Wassenaar kerk en arme voogd van Jacobij Parochie 1761
naam: Vedder, Jacob Gerrits
doopdatum: 12/23/1734
sterfdatum: 8/15/1770
geboortejaar: 1734
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Gerrit Vedder; ; geboren te Franeker; dominee

Wapen: wapen1387


commentaar
vindplaats: in de kerk onder glazen plaat
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerhorne
boeknummer: 2685

commentaar

De 15 aug 1770 is de weleerw d. Jacobus Vedder byna 37 iaaren overleden zinde in de gemeinte van Haskerhorne en Oude Haske byna 6 iaaren leeraar geweest en rust hier
naam: Miederhuis, Abraham Obbes
sterfdatum: 9/15/1654
geboortejaar: 1611
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Obbe Foppes Miederhuis; ; dominee

Wapen: wapen1386


commentaar
vindplaats: in de kerk onder glazen plaat
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerhorne
boeknummer: 2682

commentaar

[Ao 1]654 de 15 september sterf den eersamen vromen god[ge]leerde Abrahamus Obertimus Miederhuys dienaer des godlycken w... [o]lt syn int 44 ste iaer en leit [al]hier begraven

Laet se loopen en draven
Die daer hebben behagen
Indes swerelts ...
Ick legge hier begraven
Na godts welbehagen
En ben in de ...
naam: Witteveen, Frederik Harmens
geb.datum: 5/23/1736
sterfdatum: 1/16/1764
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Harmen Frederiks Witteveen en Kersje Nannes Muskulus; ; dominee

Wapen: wapen1385


commentaar
vindplaats: in de kerk onder glazen plaat
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerhorne
boeknummer: 2684

commentaar

In het iaer MDCCLXIV de XVI ian: stierv de weleerw: zeer geleerde heer Fredericus Witteveen Herm eccles in Purmerland in den ouderdom van XXVII iaaren VIII maanden XVII dagen na dat zyn e: de kudde gods hier te Haskerhorne en Oudehaske byna V iaaren met wetenschap en verstand geweid hadde en rust hier tot den dag der opstandinge

Het minste deel van Witteveen
Gesolt verplet door vele smerten
Legt hier in't stof zyn ziel is heen
Gekeert naar god in veler herten
Leeft nog zyn dienst en zalig lot
Verwagt ook dit zyn vlees by god

Due satis vixit qui bone vixit
naam: Dix, Bernard Jochems
doopdatum: 12/21/1688
geboortejaar: 1688
aant.: zoon van Jochem Dirks en Grietje Ruurds; gehuwd 1730 Margrietje Schaasberg; overl. voor 1778; commissaris

Wapen: wapen1384

foto: Rudolf Broersma


commentaar
vindplaats: Westerkerk; nu Leeuwarder Bos
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 4015

commentaar

1741 is in den heere gerust Hendrina Dix en leit alhier begraven

dit is t graf van de commissaris Bernardus Dix
naam: Dix, Jochem Bernards
geb.datum: 2/12/1735
doopdatum: 2/16/1735
sterfdatum: 2/16/1785
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Bernardus Dix en Margareta Schaasberg; ; dominee

Wapen: wapen1383


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerdijken
boeknummer: 9632

commentaar

Ao 1785 den 16 february is in den heere gerust Ioachimus Dix bedienaar des h evangely Iesu Christi in de gemeinte van Nyehaske en Haskerdyken in den ouderdom van 50 iaaren en 4 dagen en leit alhier begrawen
naam: Pieter Eelkes
geboortejaar: 1635
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Eelke Harmens; gehuwd Antje Siebrens; geboren rond 1635; vermoedelijk; gecommitteerde

Wapen: wapen1382


commentaar
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grafschriften Menaldumadeel
plaats: Berlikum
boeknummer: 371

commentaar

De wonder groote naeme myn
Is de musyck der engelyn
Ende als my raeckt de bengel
Myn soo geve ick geluyt daerin

Iurien Balthasar heeft my gegooten in Leeuwarden 1663

jr. Edzart van Grovestins, erf-geseten opthuis toe Grovestins in den dorpe Engelum en grietman over Menaldumadeel
Doeke van Hemmema cap. van de guardes van sijn forstlicke genade prins Willem van Nassaw stathowder etc.
Willem Allart van Clant, joncker en hoveling tot Eendrum, Pitersbuiren, Cloosterbuiren en Westerneyelant
Marten van Baardt, leutenant van een compagnie te voet
Nollius Hajonides, predikant tot Belkom
Ruyerd Meyntes, kerckvoogd
Claes Ruirds van Schellingwou, kerck en armevoogd
Pieter Eelckes, gecommitteerde
Cornelis Thys, mederechteer van Menadumadeel
naam: Haersma, Aukje Aulus van
doopdatum: 5/17/1705
sterfdatum: 9/16/1781
geboortejaar: 1705
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Aulus Arends van Haersma en Anna Lieuwes van Scheltinga; gehuwd 1731 Tjalling Willem Tjallings van Camstra;
Wapen: wapen0657


Wapen: wapen1381


commentaar
vindplaats: Zwanenhalsband
type: Overige voorwerpen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oudkerk
boeknummer: 9016

commentaar

VK AH
1762
naam: Camstra, Tjalling Willem Tjallings van
doopdatum: 11/6/1685
sterfdatum: 3/7/1742
geboortejaar: 1685
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjalling Homme Tjallings van Camstra en Juliana Agatha Hans Willems van Aylva; gehuwd 1731 Aukje Aulus van Haersma; gedoopt in Leeuwarden; grietman Idaarderadeel 1727-1742

Wapen: wapen0656

Omschrijving: in blauw een ster vergezeld boven van een dubbele kam, boven grof- en beneden fijngetand, en beneden van een liggend achtspakig wiel met uitkomende naaf, alles goud


Wapen: wapen1380


commentaar
boeknummer: 9016

objecttekst idem
naam: Sytzama, Pieke Galenus Piers van
sterfdatum: 6/21/1781
geboortejaar: 1727
godsdienst: hervormd
aant.: ;
Wapen: wapen0075

Omschrijving: in blauw een zilveren roos, goud geknopt, boven en beneden vergezeld van een gouden klaverblad.


Wapen: wapen1379

foto: Maikel Galama


commentaar
vindplaats: in de katholieke kerk
type: Klokken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oosterwierum
boeknummer: 9582

commentaar

Fudit Borchhardt

P. baron van Sytzama heer van Blanckenhemert ... t regiment Oranige Frieslandt

Anno 1753
naam: Schouwen, Johannes Alberts
sterfdatum: 2/13/1667
geboortejaar: 1630
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Albert Johannes Schouwen en Beatrix Andries van Assema; gehuwd 1651 Jacomina Hanses van Terwisscha; geboren rond 1630; student Franeker 1650; notaris in 1662; landmeter

Wapen: wapen1378

foto: Co van Assema


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Ouwsterhaule
boeknummer: 5336

commentaar

Op den 13 febrij 1667 is uijt dit tranendal opgeeischt den erentphesten Iohannes Schouwen notr: publ: ende lantmeter op .t 'Veen en leght alhier begraven
naam: Terwisscha, Jacomina Hanses van
sterfdatum: 7/6/1666
geboortejaar: 1628
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Hans Hebeles Terwisscha en Jantje Elles; gehuwd 1651 Johannes Alberts Schouwen; geboren rond 1628;

Wapen: wapen1377

foto: Co van Assema


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Ouwsterhaule
boeknummer: 5335

commentaar

Op den 6 iuly 1666 is in den heere ontslapen den eerbaren seer vromen Iacomina van Terwiscka d'vrou van notr: I. Schouwen ende leght al hier begraven

Den 1 januarij 1661 is ontslapen Anne Schouwen olt 2 jaer en 26 daghen
naam: Coehoorn, Gosewinus Lammerts van
aant.: zoon van Lambertus van Coehoorn en Kunigunda van Bibra; gehuwd Theda van Esens;

Wapen: wapen1376

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV in goud een gewende zwarte jachthoorn; II en III in zilver een klimmende zwarte hond, goud gehalsband


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 9580

commentaar

Coehoorn Inthiema op Inkenburgh
Eesens Ripperda
Houwerda Donia van Harinxma
Meckama Goslinga

Den 15 october 1724 is tot Leeuwaerden overleden den welgeboren heer Gideon van Coehoorn old collonel van een compagnie te voet ontvanger generael van Ferwerderadeel oud 79 jaren en ongeveer ses weken en legt alhier begrav[en]

Den 6 november 1732 is tot Hogebeintum overleden den welgeboren heer Roeland Buwetius van Coehoorn collonel en capitein van de infanterij op de repartitie van de provintie Friesland in de ouderdom van 45 jaren en ses maenden en legt alhier begraven
naam: Houwerda, Minne Snelgers van
aant.: ;
Wapen: wapen1375

Omschrijving: in rood een zilveren leeuw


commentaar
boeknummer: 9580

objecttekst idem
naam: Esens, Theda van
aant.: gehuwd Gosewinus Lammerts van Coehoorn;
Wapen: wapen1374


commentaar
boeknummer: 9580

objecttekst idem
naam: Goslinga, Froukje Ernsts van
sterfdatum: 10/28/1616
geboortejaar: 1552
aant.: dochter van Ernst Tjepkes van Goslinga en Sietske Keimpes van Donia; gehuwd Keimpe Franses van Donia;
Wapen: wapen1190


Wapen: wapen1373

Omschrijving: gevierendeeld: I de Friese adelaar; II in blauw een gouden ster; III in blauw drie gouden lelies; IV in rood een gewende, zilveren wassenaar


commentaar
boeknummer: 9580

objecttekst idem
naam: Donia, Keimpe Franses van
sterfdatum: 11/3/1622
geboortejaar: 1554
aant.: zoon van Frans van Donia en Trijntje van Gerbranda; gehuwd Froukje Ernsts van Goslinga;

Wapen: wapen0415


Wapen: wapen1372


commentaar
boeknummer: 9580

objecttekst idem
naam: Nijsten, Bartold Pieters van
sterfdatum: 3/12/1696
geboortejaar: 1628
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Petrus van Nijsten en Aafke Bouwes van Jeltinga; gehuwd 1656 Margaretha Huigh; overleden Leeuwarden; grietman Rauwerderhem 1670-1696; raad ter admiraliteit; belastingontvanger

Wapen: wapen1371

Omschrijving: I en IV in groen een verkorte gouden keper, vergezeld boven van een barensteel en beneden van een lelie, alles zilver; II en III in goud drie zwarte ruiten


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 2884

commentaar

Nijster Huigh

Ieltinga Aletta Catrina de Schepper

Den 12 maart 1696 is tot Leeuwaarden overleden de welgeboren heer Bartollomeus van Nijsten in leven grietman en ontvanger generaal van Rauwerderhem en raad ter admiraliteit in Friesland oud 68 iaaren en leit alhier begraven

Den 27 april 1700 is tot Leeuwaarden overleden de welgeboren vrouw Margaretha Huigh weduwe Nijsten oud 67 iaaren en leit alhier begraven
naam: Huigh, Margaretha Floris
sterfdatum: 4/27/1700
geboortejaar: 1633
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Floris Huigh en Katrine Lucas; gehuwd 1656 Bartold Pieters van Nijsten;

Wapen: wapen1370


commentaar
boeknummer: 2884

objecttekst idem
naam: Huigh, Floris
geboortejaar: 1597
sterfjaar: 1655
aant.: gehuwd Katrine Lucas;
Wapen: wapen1369


commentaar
boeknummer: 2884

objecttekst idem
naam: Jeltinga, Aafke Bouwes van
geboortejaar: 1598
sterfjaar: 1656
aant.: dochter van Buwe Wiebes Jeltinga en Seaske Keimpes Wynia; gehuwd 1622 Petrus van Nijsten;

Wapen: wapen1368


commentaar
boeknummer: 2884

objecttekst idem
naam: Nijsten, Petrus van
geboortejaar: 1592
sterfjaar: 1628
aant.: gehuwd 1622 Aafke Bouwes van Jeltinga; geboren rond 1592; student Franeker 1609; advocaat; secretaris Barradeel 1622-1628

Wapen: wapen1367

Omschrijving: I en IV in groen een verkorte gouden keper, vergezeld boven van een barensteel en beneden van een lelie, alles zilver; II en III in goud drie zwarte ruiten


commentaar
boeknummer: 2884

objecttekst idem
naam: Nijsten, Margriet Cornelia Bartolds van
sterfdatum: 3/15/1718
geboortejaar: 1659
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Bartold Pieters van Nijsten en Margaretha Huigh; ;
Wapen: wapen1366

Omschrijving: I en IV in groen een verkorte gouden keper, vergezeld boven van een barensteel en beneden van een lelie, alles zilver; II en III in goud drie zwarte ruiten


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 2890

commentaar

Juffer Margrieta Cornelia van Nijsten oud 59 jaren obiit den 15 maert 1718
naam: Nijsten, Wabinia Bartolds van
sterfdatum: 11/1/1701
geboortejaar: 1680
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Bartold Pieters van Nijsten en Margaretha Huigh; ;
Wapen: wapen1365

Omschrijving: I en IV in groen een verkorte gouden keper, vergezeld boven van een barensteel en beneden van een lelie, alles zilver; II en III in goud drie zwarte ruiten


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 2888

commentaar

Juffr. Wabinia Susanna van Nijsten aetatis 21 obiit den 1 november 1701
naam: Coehoorn, Roeland Buwetius Gideons van
sterfdatum: 11/6/1732
geboortejaar: 1687
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Gideon Gosses van Coehoorn en Catharina Emilia Bartolds van Nijsten; ;
Wapen: wapen1364

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV in goud een gewende zwarte jachthoorn; II en III in zilver een klimmende zwarte hond, goud gehalsband


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 9580

commentaar

Coehoorn Inthiema op Inkenburgh
Eesens Ripperda
Houwerda Donia van Harinxma
Meckama Goslinga

Den 15 october 1724 is tot Leeuwaerden overleden den welgeboren heer Gideon van Coehoorn old collonel van een compagnie te voet ontvanger generael van Ferwerderadeel oud 79 jaren en ongeveer ses weken en legt alhier begrav[en]

Den 6 november 1732 is tot Hogebeintum overleden den welgeboren heer Roeland Buwetius van Coehoorn collonel en capitein van de infanterij op de repartitie van de provintie Friesland in de ouderdom van 45 jaren en ses maenden en legt alhier begraven
naam: Coehoorn, Gideon Gosses van
sterfdatum: 10/15/1724
geboortejaar: 1645
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Gosse Gideons van Coehoorn en Aaltje Hendriks Hinckema van Hinckenborch; gehuwd Catharina Emilia Bartolds van Nijsten; belastingontvanger; officier

Wapen: wapen0844

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV in goud een gewende zwarte jachthoorn; II en III in zilver een klimmende zwarte hond, goud gehalsband


Wapen: wapen1042

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV in goud een gewende zwarte jachthoorn; II en III in zilver een klimmende zwarte hond, goud gehalsband


Wapen: wapen1364

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV in goud een gewende zwarte jachthoorn; II en III in zilver een klimmende zwarte hond, goud gehalsband


commentaar
boeknummer: 9580

objecttekst idem
naam: Persijn, Arend IJsbrands
aant.: ;
Wapen: wapen1363


commentaar
vindplaats: munt
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 8995

commentaar

1627 KZ

Aerent Isbrants finner verschippers gildt

Van Parsin
naam: Antonides, Antonius Pieters
geboortejaar: 1620
sterfjaar: 1672
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Petrus Antonius Petri; gehuwd 1644 Janke Tammes Baard; geboren rond 1620; student Franeker 1637; dominee

Wapen: wapen1362


commentaar
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grafschriften Leeuwarderadeel
plaats: Britsum
boeknummer: 799

commentaar

Jurien Balthasar heeft my gegooten in Leeuwarden 1664. Gosewijn van Coehoorn, old kapitein van eene compagnije soldaten te voet en vrou Aeltje Hinckema van Hinckemaboergh sijn huysvrou; Antonius Petri, pastor in Britzum; Harmen Jansen, dorpsrechter en meedekerkvoogd tot Britzum; Foppe Doeckes, Pieter Sytses, Sytse Sytses Wiglama, Folkert Pieters, Aete Eelkes; jr Siuck van Burmania d'olde op Jornsma en vrou Cunera van Douma sijne vrou; jr Gemme Laes van Burmania Jornsma, holtphester en pluymgraef der provincie van Friesland en kerkvoogd tot Britzum, en vrou Rientien van Eysinga sijn e. owerledene en vrou Foeck van Eysinga sijn ede. tegenwoordige vrouw; jr Siuck van Burmania de jonge op Martena State tot Cornium in leven grietman en dyckgraef over Wymbritzeradeel de steden Sneek en Ylst daaronder begrepen en de vrou Catharina Enthens sijn ed vrou
naam: Mensonides, Haaie Minses
doopdatum: 11/14/1702
geboortejaar: 1702
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Minse Mensonides en Houkje Haaies Geltsma; gehuwd 1724 Baukje Watses; kerkvoogd; rechter; belastingontvanger

Wapen: wapen1361

foto: geen directe foto; plaatje


commentaar
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: www.andrebuwalda.nl
plaats: Longerhouw
boeknummer: 4219

commentaar

Ioan Nicolaus Derck me fecit hornae anno MDCCXXXII
Haie Minsonides dorp rechter ontfanger en kerkvoogt tot Longerhouv
Hoog welgeboore heer de heer Cornelis baron van Aylva grietman over Wonseradeel gecommitteerde staat in het mindergetal ende de hoog wel geboore vrouwe de vrouwe Juliana Johanna van Aylva geboore baronesse zu Schwartzenberg en Hohen lansberg
naam: Jan Dirks
aant.: ;
Wapen: wapen1360


commentaar
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 6019

commentaar

In't jaer ons heeren ende salickmaeker Jesu Christi duysent zes hondert ende twintig heeft mij Hans Falck van Neurenberg ghegotten

Dierck Simons

Lolcke Folckers kerkvoght

Jan Dierckx kerkvoght

Gheorg vrijheer van Schwartzenberg
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, George Wolfgang Johannes Onuphrius thoe
sterfdatum: 3/10/1633
geboortejaar: 1549
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Johannes Onuphrius Wolfgang Michaels thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en Maria Fritses van Grombach; gehuwd 1 Sjoukje van Meckama; gehuwd 2 1596 Doetje van Holdinga;
Wapen: wapen1359


commentaar
boeknummer: 6019

objecttekst idem
naam: Dirk Siemens
aant.: ;
Wapen: wapen1358


commentaar
boeknummer: 6019

objecttekst idem
naam: Coehoorn, Geertruida Aldegonda Minnes van
geboortejaar: 1679
sterfjaar: 1717
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Minne van Coehoorn en Magdalena van Scheltinga; ;

Wapen: wapen1357

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV in goud een gewende zwarte jachthoorn; II en III in zilver een klimmende zwarte hond, goud gehalsband


commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grafschriften Gaasterland
plaats: Wijckel
boeknummer: 6754

commentaar

Hoogh welgeboren freulijn Geertruyd Aldegonde baronesse van Coehoren in het XXXVIIIIste iaar hares ouderdoms overleeden iuni MDCC XVII
naam: Scheltinga, Martje Cornelis van
doopdatum: 5/9/1706
geboortejaar: 1706
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1725 Minne Martinus van Scheltinga;
Wapen: wapen1356

Omschrijving: in zilver twee rode rozen, goud geknopt, boven elkaar.


commentaar
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudeschoot
boeknummer: 5285

commentaar

De hoog wel gebooren heere Menno Coehoorn van Scheltinga grietman over Schoterlandt en gedeputeerde staat van Frieslandt etc: etc: en de hoog wel geboren vrouwe Martha Kinnema van Scheltinga Anno 1752
naam: Scheltinga, Minne Martinus van
doopdatum: 6/5/1701
geboortejaar: 1701
sterfjaar: 1777
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Martinus Daniels van Scheltinga en Amalia Minnes van Coehoorn; gehuwd 1725 Martje Cornelis van Scheltinga; overleden 1777?; gecommitteerde in de rekenkamer; gedeputeerde staat; grietman Schoterland 1715 - 1777

Wapen: wapen1355

Omschrijving: in zilver twee rode rozen, goud geknopt, boven elkaar.


commentaar
boeknummer: 5285

objecttekst idem
naam: Persijn, IJsbrand Arends
sterfdatum: 2/20/1669
geboortejaar: 1603
aant.: gehuwd 1628 Trijntje Pieters; geboren rond 1603

Wapen: wapen1354


commentaar
vindplaats: gevelsteen, Havenplein 3
type: Memoriestenen en -tekens
bron: www.kleinekerkstraat.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 2436

commentaar

Anno 1644 IA
naam: Sternsee, Christoffel van
sterfdatum: 2/5/1560
godsdienst: rooms
aant.: gehuwd Knierke Worps van Ropta; ook grafsteen te Metslawier; grietman Barradeel 1553-1556; drost; officier

Wapen: wapen1353

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV gedeeld van zilver en rood en een blauwe lelie over alles heen; II en III in goud een stappende neger, in de linkerhand houdend een zwarte knuppel, rustend op de linkerschouder.


commentaar
vindplaats: gevelsteen voorstraat 56
type: Memoriestenen en -tekens
bron: www.kleinekerkstraat.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 2369

commentaar

Cristoffel van Sternsee Ro. kei. ma. havpman drossardt en olderman tot Harlinge griitman van Barradel heft de XVI maii Ao LIII den eerste ste an dit werk gelegt
naam: With, Jan Frederik Jans de
geb.datum: 9/14/1795
doopdatum: 9/27/1795
sterfdatum: 5/4/1811
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jan Minnema de With en Catharina van Haersma; ;

Wapen: wapen1352


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Buitenpost
boeknummer: 891

commentaar

Jan Frederik de With geboren op de Lemmer den 14 september 1795, overleden te Buitenpost den 4 mei 1811
naam: Douma, Andries Epes van
sterfdatum: 9/10/1663
geboortejaar: 1632
aant.: zoon van Epe Bartolds van Douma en Sjoukje Andries van Hiddema; ; officier

Wapen: wapen0404


Wapen: wapen1351


commentaar
vindplaats: rouwbord; in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Hallum
boeknummer: 2229

commentaar

Ir Andries van Douma capiteijn van een compagnie te voet. Obiit 10 sept. 1663
naam: Nijsten, Louisa Albertina Bartolds van
doopdatum: 9/22/1667
sterfdatum: 5/1/1689
geboortejaar: 1667
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Bartold Pieters van Nijsten en Margaretha Huigh; ;
Wapen: wapen1350

Omschrijving: I en IV in groen een verkorte gouden keper, vergezeld boven van een barensteel en beneden van een lelie, alles zilver; II en III in goud drie zwarte ruiten


commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hogebeintum
boeknummer: 2883

commentaar

Juff. Louisa Albertina van Nijsten obiit den eersten may Ao 1689
naam: Camminga, Tjimkje Wietses van
sterfdatum: 6/19/1546
geboortejaar: 1514
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Wietse Rienks van Camminga en Rinske Franses van Minnema; gehuwd Frans Sietses van Aylva; geboren rond 1514; volgens Dootboeck overleden in 1545 of 1546

Wapen: wapen0608

Omschrijving: in goud een liggend rood hert, boven vergezeld van twee en beneden van een zwart blokje.


Wapen: wapen1349

Omschrijving: in goud een liggend rood hert, boven vergezeld van twee en beneden van een zwart blokje.


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Kerkbanken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Wommels
boeknummer: 8698

commentaar

Iongema Aylewa

Iongema Lyauckema Aylewa Kammingha
naam: Aylva, Lutske Franses van
geboortejaar: 1545
aant.: dochter van Frans Sietses van Aylva en Tjimkje Wietses van Camminga; gehuwd Laas Doekes van Jongema; overleden na 1580

Wapen: wapen0802

Omschrijving: in groen een zilveren lelie


Wapen: wapen1348

Omschrijving: I Halve Friese Adelaar; II in groen een zilveren lelie


commentaar
boeknummer: 8698

objecttekst idem
naam: Aylva, Frans Sietses van
sterfdatum: 1/25/1563
geboortejaar: 1512
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Sietse Juws van Aylva en Lutske Sape van Minnoltsma; gehuwd 1 Tjimkje Wietses van Camminga; gehuwd 2 Rixt Juws van Unia;
Wapen: wapen0607

Omschrijving: in groen een zilveren lelie


Wapen: wapen1348

Omschrijving: I Halve Friese Adelaar; II in groen een zilveren lelie


commentaar
boeknummer: 8698

objecttekst idem
naam: Liauckema, Trijntje Sikkes van
sterfdatum: 9/26/1582
geboortejaar: 1518
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Sikke Scheltes van Liauckema en Iemkje Franses van Minnema; gehuwd 1 Douwe Franses van Roorda; gehuwd 2 Doeke Ages van Walta; geboren rond 1518; overleden te Oldenzaal

Wapen: wapen0562

Omschrijving: I de Friese adelaar, goud gesnaveld en gepoot; II doorsneden: a in blauw een gouden ster; b in rood een zilveren lelie


Wapen: wapen1347

Omschrijving: I de Friese adelaar, goud gesnaveld en gepoot; II doorsneden: a in blauw een gouden ster; b in rood een zilveren lelie


commentaar
boeknummer: 8698

objecttekst idem
naam: Jongema, Laas Doekes van
sterfdatum: 9/3/1626
geboortejaar: 1546
aant.: zoon van Doeke Ages van Walta en Trijntje Sikkes van Liauckema; gehuwd Lutske Franses van Aylva;
Wapen: wapen0801


Wapen: wapen1346


commentaar
boeknummer: 8698

objecttekst idem
naam: Dirkje Jelles
sterfdatum: 8/18/1616
geboortejaar: 1562
aant.: gehuwd Dirk Willems Wassenaar;

Wapen: wapen1345


commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 6028

commentaar

Ao 1616 de 18 augusti sterf die eerbare Dirckie Ielle dr dhuisfrou va Dirck Willems out 54 iare

Ao 1626 de 27 marty sterf de eersamen Dirck Willems out ontrent 66 iaer hier begra

Q. C. 1617

Anno 1582 de 7 juny sterf den eersamen Baertout Jelle z olt ontrent 18 iaeren en leit hier begraven

Anno 1661 den 21 november sturf de eersamen Steven Dircks out int 65 iaer en leit hier begrave

Anno 1713 den 15 mey is in den heere gerust den eersamen Pytter Tjepkes out synde in syn 57 iaar en leit hier begraven
naam: Beert Jelles
sterfdatum: 6/7/1582
geboortejaar: 1564
aant.: ;
Wapen: wapen1345


commentaar
boeknummer: 6028

objecttekst idem