Keuze uit alleen aanvullingen en wijzigingen

Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWEN


Meld je aan bij mijn Google profiel voor nog veel meer foto's

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alleen aanvullingen en wijzigingen (kopers boek kunnen alles zien)

Aantal personen gevonden: 6634 van de 16673 (zichtbaar voor bezitters van het boek via ALLES, GERICHT ZOEKEN)


Nieuwe objecten

naam: Feytsma, Homme Gerrolts van
sterfdatum: 8-2-1588
geboortejaar: 1548
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: mes
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Wirdum
boeknummer: 9302

commentaar

Homme v Feytsm 1576
naam: Uilkje Sipkes
doopdatum: 2-3-1697
sterfdatum: 9-4-1776
geboortejaar: 1697
aant.: dochter van Sipkes Ientjes en Lieuwkje Lieuwes
echtgenoot: Vries, Auke Heins de
commentaar
vindplaats: avondmaalsschotel
type: Schalen en kommen
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Warns
boeknummer: 9303

commentaar

Geschenk van Uilk Sipkes weduwe van den commandeur Auke Heins de Vries overleden te Warns den 8 april 1776

De godsdienst leent zijn glans van 't bleeke zilver niet
Daar god op't zuiver hart reine zeden ziet
Zal t heil geloof geen pragt bij 's heeren disch begeeren
Dit rijk geschenk zal doch Uilk Sipkes naam vereeren

Non facit argentum ad sanctae pietatis honorem
Illa placet casta simplicitate deo
Quod poerat monumentum exegit ulica perenne
Major opum fama laus pictatis erit
naam: Vries, Auke Heins de
doopdatum: 26-12-1703
geboortejaar: 1703
sterfjaar: 1752
aant.: zoon van Hein Meines en Haike Jans
echtgenoot: Uilkje Sipkes
commentaar
boeknummer: 9303

idem
naam: Bangma, Geertje Eelkes
geb.datum: 4-8-1764
doopdatum: 12-8-1764
sterfdatum: 20-9-1840
aant.: dochter van Eelke Okkes en Akke Siemens
vader: met inscriptie
echtgenoot: Ykema, Ieke Theodorus
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Hieslum
boeknummer: 9304

commentaar

1764 den 4 augustus is gebooren Gertje Eelkes Bangma
naam: Politiek, Reinder Sietses
geb.datum: 23-11-1792
sterfdatum: 11-9-1847
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Sietse Rommerts en Martje Johannes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Witmarsum
boeknummer: 9305

commentaar

1792 den 23 november is gebooren Reinder Sijtses en is overleden den 11 september 1847
naam: Oudendag, Douwe Mattheus
geb.datum: 4-11-1776
godsdienst: doopsgezind
aant.: verm. zoon van Mattheus Harmens en Teuntje Douwes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Itens
boeknummer: 9306

commentaar

Douwe Mattheus is gebooren den 4 novembr 1776
naam: Boermans, Bokke Douwes
geb.datum: 28-10-1776
doopdatum: 29-10-1776
sterfdatum: 17-3-1847
godsdienst: rooms katholiek
aant.: zoon van Douwe Meinderts en Nienke Bokkes; geh. 1801 Sieuwke Haaies
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Wirdum
boeknummer: 9307

commentaar

1776 den 28 october is geboren Bocke Douwes
naam: Eyck, Hiltje Wiegers van
geb.datum: 22-1-1799
doopdatum: 3-3-1799
sterfdatum: 22-5-1881
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Wieger Pieters van Eyck en Metje Lammerts
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Marssum
boeknummer: 9308

commentaar

H.W. van Eijck is geboren den 22 january 1799
Foto van boeknummer 9311
Pytter Herres is gebooren den 18 april 1777
naam: Hoogterp, Pieter Heres
geb.datum: 18-4-1777
doopdatum: 18-4-1777
sterfdatum: 28-9-1846
godsdienst: rooms katholiek
aant.: zoon van Here Pieters en Pietje Sietses
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Franeker
boeknummer: 9311

commentaar

Pytter Herres is gebooren den 18 april 1777
Foto van boeknummer 9312
Petrus Johannes Romar [is gebooren] den 14 november 1782
naam: Romar, Petrus Johannes Jans
geb.datum: 14-11-1782
doopdatum: 18-12-1782
sterfdatum: 13-9-1832
aant.: zoon van Jan Romar en Sipkje Ulbes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
boeknummer: 9312

commentaar

Petrus Johannes Romar [is gebooren] den 14 november 1782
Foto van boeknummer 9313
Wiebe Jans is geboren den 23 desember 1788
naam: Keikes, Wiebe Jans
geb.datum: 23-12-1788
doopdatum: 4-1-1789
godsdienst: hervormd
aant.: Zoon van Jan Wiebes Keikes en Uilkje Hieltjes Hiemstra
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: IJlst
boeknummer: 9313

commentaar

Wiebe Jans is geboren den 23 desember 1788
naam: Wildschut, Siemen Gijsberts
sterfdatum: 8-10-1789
geboortejaar: 1733
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Gijsbert Seerps Wildschut en Antje Siemens Stijl
commentaar
vindplaats: gedachtenislepel; ijssouvenir
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Harlingen
boeknummer: 9314

commentaar

Dese lepel bragt ik mee
Van Amsterdam over zee
Welke reis wij deeden
Met seven sleeden
20 januarij 1763
Simon Wildschut
Foto van boeknummer 9315
S : S:
U : S :

1802

Jacoba Rienstra
naam: Agema, Sibbele Siemens
geb.datum: 25-4-1756
doopdatum: 2-5-1756
sterfdatum: 15-11-1826
aant.: zoon van Siemen Aesges en Jetske Sibbeles
echtgenoot: Uilkje Siemens
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Goinga
boeknummer: 9315

commentaar

S : S:
U : S :

1802

Jacoba Rienstra
naam: Uilkje Siemens
doopdatum: 8-4-1764
geboortejaar: 1764
aant.: dochter van Siemen Jacobs en Baukje Paulus
echtgenoot: Agema, Sibbele Siemens
commentaar
boeknummer: 9315

idem
Foto van boeknummer 9316
H.I. I.H.
naam: Ietje Haaies
geb.datum: 8-8-1712
sterfdatum: 17-12-1798
godsdienst: hervormd
aant.: geb. te Friedrichstadt an der Eider; dochter van Haaie Leenderts en Botje Martens Morgenster
echtgenoot: Kingma, Hielke Jans
commentaar
vindplaats: hoek Brouwersteeg - Vallaat
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Makkum
boeknummer: 9316

commentaar

H.I. I.H.
naam: Kingma, Hielke Jans
geb.datum: 16-10-1708
doopdatum: 4-11-1708
sterfdatum: 24-9-1782
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jan Martens en Baukje Goris Kingma; rechter
echtgenoot: Ietje Haaies
commentaar
boeknummer: 9316

idem
Foto van boeknummer 9317
WJO ASJ
naam: Jager, Akke Siemens de
doopdatum: 2-12-1770
sterfdatum: 5-5-1845
geboortejaar: 1770
aant.: dochter van Siemen Ekkes de Jager en Jeltje Johans Cnossen
echtgenoot: Oppedijk, Walle Jans
commentaar
vindplaats: Zevenpelsen 8
type: Memoriestenen en -tekens
bron: http://www.gevelstenen.net
plaats: IJlst
boeknummer: 9317

commentaar

WJO ASJ
naam: Oppedijk, Walle Jans
geb.datum: 6-1-1770
sterfdatum: 22-12-1811
aant.: geh. 1795 Akke Siemens de Jager
echtgenoot: Jager, Akke Siemens de
commentaar
boeknummer: 9317

idem
naam: Hilarius, Johannes Iepes
sterfdatum: 5-12-1655
geboortejaar: 1618
aant.: geb. te Hilaard
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: Tuins, Rintje Sjoerds
commentaar
vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: http://images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/
plaats: Huins
boeknummer: 9318

commentaar

Anno 1655 den 5 en december is in den heere gesturven den weledel geleerden ende godtsaligen domine Joannes Epey Hilarius bedienaer des heyligen evenagelium van de dorpen Winsum, Huyns en Baardt oudt 37 jaer ende leit hieronder begraven

Anno 1666 den 4en april is in de heere gerust den eerbaren en deughtzamen Rientje Sjoerds Tuyns huisvrouw van wijlen salr. Johannis Epei Hilarius out sijnde in 't 46 jaer ende leydt hier begraven
naam: Tuins, Rintje Sjoerds
sterfdatum: 4-4-1666
geboortejaar: 1620
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: Hilarius, Johannes Iepes
commentaar
boeknummer: 9318

idem
naam: Veer, Pieter Cornelis van der
geb.datum: 23-5-1762
doopdatum: 28-5-1762
sterfdatum: 1-5-1814
aant.: zoon van Cornelis Cornelis en Hendrikje Joosts; geh. 1784 Antje Klases de Wit
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Sneek
boeknummer: 9319

commentaar

Pijter Cornelis is geboren den 23 maj 1762
Foto van boeknummer 9320
A S
H A

1787
naam: Boer, Auke Sjoerds de
doopdatum: 11-8-1757
sterfdatum: 19-7-1819
geboortejaar: 1757
aant.: onzeker; zoon van Sjoerd Pieters en Nieunts Haebeles
echtgenoot: Wielinga, Hieke Alberts
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Stiens
boeknummer: 9320

commentaar

A S
H A

1787
naam: Wielinga, Hieke Alberts
geb.datum: 4-8-1763
doopdatum: 4-9-1763
sterfdatum: 11-1-1841
aant.: onzeker; dochter van Albert Aebes en Antje Reinders
echtgenoot: Boer, Auke Sjoerds de
commentaar
boeknummer: 9320

idem
Foto van boeknummer 9321
Wijbe Bouma gebooren den 3 october 1778 ter doope gehouden d 22 dto door zijn ouders de raadsman Hends. Bouma en Atje Wijbes
naam: Bouma, Wiebe Hendriks
geb.datum: 3-10-1778
doopdatum: 22-10-1778
sterfdatum: 5-1-1846
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hendrik Bouma, vroedsman en Atje Wiebes; geh. 1800 Marijke Westerbaan
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
boeknummer: 9321

commentaar

Wijbe Bouma gebooren den 3 october 1778 ter doope gehouden d 22 dto door zijn ouders de raadsman Hends. Bouma en Atje Wijbes
naam: Boorsma, Hendrikje Gerrits
geb.datum: 3-10-1775
doopdatum: 25-10-1775
sterfdatum: 2-3-1827
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Gerrit Boorsma en Trijntje Ennema; geh. 1795 Regnerus Fockens
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
boeknummer: 9322

commentaar

[Hen]drikkie Gerrits is ge[booren] den 3 october 17[75]
naam: Gatse Tietes
geb.datum: 6-5-1751
doopdatum: 20-5-1751
sterfdatum: 12-5-1797
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tiete Haaies en Eelkje Allerts; geh. 1777 Trijntje Jeltes Eisinga
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Dronrijp
boeknummer: 9323

commentaar

Gatze Tietes geboren op donderdag den 6 maijes 1751
naam: Janke Philippus
geb.datum: 29-10-1726
doopdatum: 3-11-1726
aant.: dochter van Philippus Pieters en Minke Annes; geh. 1767 Hein de Vries
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Stavoren
boeknummer: 9324

commentaar

Anno 1726 den 29 october is geboren Janke Fijlijppes
naam: Tromp, Michiel Ages
doopdatum: 16-6-1748
sterfdatum: 22-5-1825
geboortejaar: 1748
aant.: zoon van Age Hielkes Tromp en Janke Feitses; geh. 1 1772 Ietje Martens; geh. 2 1785 Gerbrig Jentjes Huisman
commentaar
vindplaats: zilveren tabaksdoos
type: Dozen en Potten
bron: http://www.maritiemdigitaal.nl
plaats: Woudsend
boeknummer: 9325

commentaar

MAT
Foto van boeknummer 9326
Hijlc Aldegonda nata 1725 ulli caldr iannuarii denata iu iduum februarii Burmannia

Cara puella vale foelida in funere virgo 
Cara anima et propere terrai ferrugine licta
Exceleos habet at regla claustra polos

1728
naam: Burmania, Hielkje Allegonda Ulbes van
geb.datum: 1-1-1727
doopdatum: 31-12-1727
sterfdatum: 15-2-1728
aant.: dochter van Ulbe van Burmania en Baudina Lucia van Eysinga
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hilaard
boeknummer: 9326

commentaar

Hijlc Aldegonda nata 1725 ulli caldr iannuarii denata iu iduum februarii Burmannia

Cara puella vale foelida in funere virgo
Cara anima et propere terrai ferrugine licta
Exceleos habet at regla claustra polos

1728
Foto van boeknummer 9327
E.F. van Aylva grietman
Sybolt Aedes kerkvoogd
T.T. van der Ley predikant

1780 den 28 junij is aan dit gebouw de eerste steen gelegt door W.T. v.d. Ley oud ruim 7 jaar
naam: Aylva, Ernst Frans Hessel Douwe Ernsts van
doopdatum: 18-8-1730
geboortejaar: 1730
sterfjaar: 1787
godsdienst: hervormd
aant.: ged. Holwerd 18 aug 1730; zoon van Hessel Douwe Ernst van Aylva en Bauwina van Burmania; geh. 1756 Hobbina Aemelia Juliana van Unia, Leeuwarden; raad ter admiraliteit; grietman Baarderadeel 1752 - 1787;
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: smidsstrjitte
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hilaard
boeknummer: 9327

commentaar

E.F. van Aylva grietman
Sybolt Aedes kerkvoogd
T.T. van der Ley predikant

1780 den 28 junij is aan dit gebouw de eerste steen gelegt door W.T. v.d. Ley oud ruim 7 jaar
naam: Ley, Tjalling Tobias Franses van der
doopdatum: 20-5-1731
sterfdatum: 5-11-1800
geboortejaar: 1731
aant.: ged. in Ferwerd; zoon van Francois van der Leij en Angenietia Nauta; geh. 1760 Philippina Florentia Wiel, Leeuwarden
commentaar
boeknummer: 9327

idem
naam: Ley, Wiebrandus Theotardus Tjallings van der
geb.datum: 22-12-1772
doopdatum: 10-1-1773
sterfdatum: 27-3-1829
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1800 Ynskje Siebrens Heslinga
vader: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9327

idem
naam: Siebout Edes
commentaar
boeknummer: 9327

idem

Aantal objecten gevonden (geheel of deels zichtbaar): 4260 van de 9154 (zichtbaar voor bezitters van het boek via ALLES, GERICHT ZOEKEN)