Keuze uit alleen aanvullingen en wijzigingen

Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWEN


Meld je aan bij mijn Google profiel voor nog veel meer foto's

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alleen aanvullingen en wijzigingen (kopers boek kunnen alles zien)

Aantal personen gevonden: 6829 van de 16846 (zichtbaar voor bezitters van het boek via ALLES, GERICHT ZOEKEN)


Nieuwe objecten

Foto van boeknummer 9317
WJO ASJ
naam: Jager, Akke Siemens de
doopdatum: 2-12-1770
sterfdatum: 5-5-1845
geboortejaar: 1770
aant.: dochter van Siemen Ekkes de Jager en Jeltje Johans Cnossen
echtgenoot: Oppedijk, Walle Jans
commentaar
vindplaats: Zevenpelsen 8
type: Memoriestenen en -tekens
bron: http://www.gevelstenen.net
plaats: IJlst
boeknummer: 9317

commentaar

WJO ASJ
naam: Oppedijk, Walle Jans
geb.datum: 6-1-1770
sterfdatum: 22-12-1811
aant.: geh. 1795 Akke Siemens de Jager
echtgenoot: Jager, Akke Siemens de
commentaar
boeknummer: 9317

idem
naam: Hilarius, Johannes Iepes
sterfdatum: 5-12-1655
geboortejaar: 1618
aant.: geb. te Hilaard
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: Tuins, Rintje Sjoerds
commentaar
vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: http://images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/
plaats: Huins
boeknummer: 9318

commentaar

Anno 1655 den 5 en december is in den heere gesturven den weledel geleerden ende godtsaligen domine Joannes Epey Hilarius bedienaer des heyligen evenagelium van de dorpen Winsum, Huyns en Baardt oudt 37 jaer ende leit hieronder begraven

Anno 1666 den 4en april is in de heere gerust den eerbaren en deughtzamen Rientje Sjoerds Tuyns huisvrouw van wijlen salr. Johannis Epei Hilarius out sijnde in 't 46 jaer ende leydt hier begraven
naam: Tuins, Rintje Sjoerds
sterfdatum: 4-4-1666
geboortejaar: 1620
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: Hilarius, Johannes Iepes
commentaar
boeknummer: 9318

idem
naam: Veer, Pieter Cornelis van der
geb.datum: 23-5-1762
doopdatum: 28-5-1762
sterfdatum: 1-5-1814
aant.: zoon van Cornelis Cornelis en Hendrikje Joosts; geh. 1784 Antje Klases de Wit
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Sneek
boeknummer: 9319

commentaar

Pijter Cornelis is geboren den 23 maj 1762
Foto van boeknummer 9320
A S
H A

1787
naam: Boer, Auke Sjoerds de
doopdatum: 11-8-1757
sterfdatum: 19-7-1819
geboortejaar: 1757
aant.: onzeker; zoon van Sjoerd Pieters en Nieunts Haebeles
echtgenoot: Wielinga, Hieke Alberts
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Stiens
boeknummer: 9320

commentaar

A S
H A

1787
naam: Wielinga, Hieke Alberts
geb.datum: 4-8-1763
doopdatum: 4-9-1763
sterfdatum: 11-1-1841
aant.: onzeker; dochter van Albert Aebes en Antje Reinders
echtgenoot: Boer, Auke Sjoerds de
commentaar
boeknummer: 9320

idem
Foto van boeknummer 9321
Wijbe Bouma gebooren den 3 october 1778 ter doope gehouden d 22 dto door zijn ouders de raadsman Hends. Bouma en Atje Wijbes
naam: Bouma, Wiebe Hendriks
geb.datum: 3-10-1778
doopdatum: 22-10-1778
sterfdatum: 5-1-1846
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hendrik Bouma, vroedsman en Atje Wiebes; geh. 1800 Marijke Westerbaan
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
boeknummer: 9321

commentaar

Wijbe Bouma gebooren den 3 october 1778 ter doope gehouden d 22 dto door zijn ouders de raadsman Hends. Bouma en Atje Wijbes
naam: Boorsma, Hendrikje Gerrits
geb.datum: 3-10-1775
doopdatum: 25-10-1775
sterfdatum: 2-3-1827
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Gerrit Boorsma en Trijntje Ennema; geh. 1795 Regnerus Fockens
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
boeknummer: 9322

commentaar

[Hen]drikkie Gerrits is ge[booren] den 3 october 17[75]
naam: Gatse Tietes
geb.datum: 6-5-1751
doopdatum: 20-5-1751
sterfdatum: 12-5-1797
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tiete Haaies en Eelkje Allerts; geh. 1777 Trijntje Jeltes Eisinga
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Dronrijp
boeknummer: 9323

commentaar

Gatze Tietes geboren op donderdag den 6 maijes 1751
naam: Janke Philippus
geb.datum: 29-10-1726
doopdatum: 3-11-1726
aant.: dochter van Philippus Pieters en Minke Annes; geh. 1767 Hein de Vries
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Stavoren
boeknummer: 9324

commentaar

Anno 1726 den 29 october is geboren Janke Fijlijppes
naam: Tromp, Michiel Ages
doopdatum: 16-6-1748
sterfdatum: 22-5-1825
geboortejaar: 1748
aant.: zoon van Age Hielkes Tromp en Janke Feitses; geh. 1 1772 Ietje Martens; geh. 2 1785 Gerbrig Jentjes Huisman
commentaar
vindplaats: zilveren tabaksdoos
type: Dozen, potten en kannen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Woudsend
boeknummer: 9325

commentaar

MAT
Foto van boeknummer 9326
Hijlc Aldegonda nata 1727 VIII caldr iannuarii denata iu iduum februarii Burmannia

Cara puella vale foelida in funere virgo 
Cara anima et propere terrai ferrugine licta
Exceleos habet at regla claustra polos

1728
naam: Burmania, Hielkje Allegonda Ulbes van
geb.datum: 8-1-1727
doopdatum: 31-12-1727
sterfdatum: 15-2-1728
aant.: dochter van Ulbe van Burmania en Baudina Lucia van Eysinga
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hilaard
boeknummer: 9326

commentaar

Hijlc Aldegonda nata 1727 VIII caldr iannuarii denata iu iduum februarii Burmannia

Cara puella vale foelida in funere virgo
Cara anima et propere terrai ferrugine licta
Exceleos habet at regla claustra polos

1728
Foto van boeknummer 9327
E.F. van Aylva grietman
Sybolt Aedes kerkvoogd
T.T. van der Ley predikant

1780 den 28 junij is aan dit gebouw de eerste steen gelegt door W.T. v.d. Ley oud ruim 7 jaar
naam: Aylva, Ernst Frans Hessel Douwe Ernsts van
doopdatum: 18-8-1730
geboortejaar: 1730
sterfjaar: 1787
godsdienst: hervormd
aant.: ged. Holwerd; zoon van Hessel Douwe Ernst van Aylva en Bauwina van Burmania; geh. 1756 Hobbina Aemelia Juliana van Unia, Leeuwarden; raad ter admiraliteit; grietman Baarderadeel 1752 - 1787;
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: smidsstrjitte
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hilaard
boeknummer: 9327

commentaar

E.F. van Aylva grietman
Sybolt Aedes kerkvoogd
T.T. van der Ley predikant

1780 den 28 junij is aan dit gebouw de eerste steen gelegt door W.T. v.d. Ley oud ruim 7 jaar
naam: Ley, Tjalling Tobias Franses van der
doopdatum: 20-5-1731
sterfdatum: 5-11-1800
geboortejaar: 1731
aant.: ged. in Ferwerd; zoon van Francois van der Leij en Angenietia Nauta; geh. 1760 Philippina Florentia Wiel, Leeuwarden
commentaar
boeknummer: 9327

idem
naam: Ley, Wiebrandus Theotardus Tjallings van der
geb.datum: 22-12-1772
doopdatum: 10-1-1773
sterfdatum: 27-3-1829
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1800 Ienskje Siebrens Heslinga
vader: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9327

idem
naam: Siebout Edes
doopdatum: 16-2-1721
geboortejaar: 1721
aant.: geh. Antje Klases
commentaar
boeknummer: 9327

idem
naam: Rusticus, Gatse Sjoukes
geb.datum: 8-11-1739
doopdatum: 15-11-1739
sterfdatum: 25-9-1817
aant.: zoon van Sjouke Gatses en Tietje Baukes
echtgenoot: Speerstra, Hotske Jacobs
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Parrega
boeknummer: 9328

commentaar

[Gatse Sjoukes is gebooren den 8 november 1739]
Foto van boeknummer 9329
Tzallinck van Camstra 
Tiemck van Aebinga
naam: Aebinga, Tjimkje Goffes van
geboortejaar: 1578
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1578
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: Camstra, Tjalling Hommes van
commentaar
vindplaats: Koningstraat/Turfmarkt; nu in Friesch Museum
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9329

commentaar

Tzallinck van Camstra
Tiemck van Aebinga
naam: Camstra, Tjalling Hommes van
sterfdatum: 23-12-1614
geboortejaar: 1576
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: Aebinga, Tjimkje Goffes van
commentaar
boeknummer: 9329

idem
Foto van boeknummer 9330
PVVH AVA
naam: Aitzema, Anna van
sterfdatum: 18-4-1722
geboortejaar: 1643
godsdienst: hervormd
echtgenoot: Heixan, Petrus Karels van
commentaar
vindplaats: zilverbeslag klok
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warga
boeknummer: 9330

commentaar

PVVH AVA
naam: Heixan, Petrus Karels van
sterfdatum: 16-3-1684
geboortejaar: 1648
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Karel Jans Heixan and Sjoukje Klases Vallinc; gecommitteerde ten landsdage; burgemeester
echtgenoot: Aitzema, Anna van
commentaar
boeknummer: 9330

idem
Foto van boeknummer 9331
P M

Aaltje Reinders Zijlstra geboren 24 november 1819
naam: Houben, Petrus Joannis Mattheus
doopdatum: 11-5-1764
sterfdatum: 8-10-1852
geboortejaar: 1764
godsdienst: rooms katholiek
aant.: geboren in Overpelt, België
commentaar
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Poppingawier
boeknummer: 9331

commentaar

P M

Aaltje Reinders Zijlstra geboren 24 november 1819
Foto van boeknummer 9333
JP
naam: Poppes, Jan Poppes
doopdatum: 14-2-1712
sterfdatum: 6-7-1787
geboortejaar: 1712
aant.: zoon van Poppe Jans en Idske Baukes; geh. 1740 Eelkje Jakkeles Wiarda
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: zegelring
type: Overige voorwerpen
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Balk
boeknummer: 9333

commentaar

JP
Foto van boeknummer 9334
WB
naam: Wouter Berends
geboortejaar: 1677
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Berend Wolters; geh. 1696 Tjitske Andries; overl. na 1764
commentaar
vindplaats: windvaan; vroeger op de vermaning van de doopsgezinde kerk
type: Zonnewijzers en windvanen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 9334

commentaar

WB
Foto van boeknummer 9335
JA 1805

Johantje Sjoerds Koopmans Is geboren den 12 maart 1830 en is overleden den 27 april 1833
naam: Althuisius, Jantje Johannes
geb.datum: 22-3-1802
doopdatum: 11-4-1802
sterfdatum: 8-7-1858
godsdienst: hervormd
aant.: vermoedelijk; dochter van Johannes Jans Althuisius en Jantje Tjerks de Vries; moeder van Johantje Sjoerds Koopmans
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Burgwerd
boeknummer: 9335

commentaar

JA 1805

Johantje Sjoerds Koopmans Is geboren den 12 maart 1830 en is overleden den 27 april 1833
Foto van boeknummer 9336
Anno 162[9] den [2] januarius is in den heere gerust de eersamen en welgeleerden Gerlacus Habboonis Friesia dienaer des godlicken woordts in Deersum en leit hier begrauen
naam: Habbonis, Gerlacus
sterfdatum: 2-1-1629
geboortejaar: 1569
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1569; uit Oost Friesland; dominee Deersum sinds 1595; student Franeker 1586
echtgenoot: Liefke Klases
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Deersum
boeknummer: 9336

commentaar

Anno 162[9] den [2] januarius is in den heere gerust de eersamen en welgeleerden Gerlacus Habboonis Friesia dienaer des godlicken woordts in Deersum en leit hier begrauen
Foto van boeknummer 9337
[Anno 1]595 den ... november is in den heere gerust den [eersame] Popke Popkes secre[taris] in Ra[uwerderhem] ...
naam: Popke Popkes
sterfjaar: 1595
aant.: secretaris Rauwerderhem 1582-1595
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Deersum
boeknummer: 9337

commentaar

[Anno 1]595 den ... november is in den heere gerust den [eersame] Popke Popkes secre[taris] in Ra[uwerderhem] ...
Foto van boeknummer 9338
Ao 1663 den 22 mei is in den heere gerust den eersame Mich[iel] .. ... [t]e Sneeck olt 65 iaer en leit alhier begraven

Anno 1673 den 29 april is in den heere gerust den eersamen Sydts Michiels van Schagen in leven vroedsman ...
naam: Michiel Siedses
sterfdatum: 22-5-1663
geboortejaar: 1598
aant.: geh. Tetje; 1636 schepen te Sneek
commentaar
vindplaats: buiten de oude kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 9338

commentaar

Ao 1663 den 22 mei is in den heere gerust den eersame Mich[iel] .. ... [t]e Sneeck olt 65 iaer en leit alhier begraven

Anno 1673 den 29 april is in den heere gerust den eersamen Sydts Michiels van Schagen in leven vroedsman ...
naam: Schagen, Sieds Michiels van
doopdatum: 16-4-1620
sterfdatum: 29-4-1673
geboortejaar: 1620
aant.: geh. 1650 Meinou Bartelds
vader: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9338

idem
Foto van boeknummer 9339
Hanso Lemstra, Reijnskien Frankena en haar dogter Elske Lemstra hebben deese trekpot met pard en slee van Inkhuysen gehaalt en betaelt de 1 marty, 1740
naam: Frankena, Rinske Eises van
doopdatum: 25-2-1711
geboortejaar: 1711
sterfjaar: 1749
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Eise van Frankena en Henrica Klinkenberg
echtgenoot: Lemstra, Hans Siebes
commentaar
vindplaats: zilveren theepot; ijssouvenir
type: Dozen, potten en kannen
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Heeg
boeknummer: 9339

commentaar

Hanso Lemstra, Reijnskien Frankena en haar dogter Elske Lemstra hebben deese trekpot met pard en slee van Inkhuysen gehaalt en betaelt de 1 marty, 1740
naam: Lemstra, Elske Hanses
geb.datum: 23-1-1735
doopdatum: 30-1-1735
sterfjaar: 1773
aant.: geh. 1761 Birde Roelofs Buma
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9339

idem
naam: Lemstra, Hans Siebes
doopdatum: 6-4-1703
sterfdatum: 22-6-1778
geboortejaar: 1703
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Siebe Lemstra en Elske Meinema; dominee
echtgenoot: Frankena, Rinske Eises van
commentaar
boeknummer: 9339

idem
naam: Gerke Gabes
geboortejaar: 1665
aant.: vermoedelijk; geb. rond 1665; zoon van Gabe Jolles en Halb Gerkes
commentaar
vindplaats: familiebijbel
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oranjewoud / Schoterwolde
boeknummer: 9341

commentaar

...ke Gabes 1683

Sjoukje Tjeerds 1771
naam: Sjoukje Tjeerds
doopdatum: 5-7-1741
geboortejaar: 1741
aant.: ged. Nieuwehorne; dochter van Tjeerd Jolles en Grietje Meines
commentaar
boeknummer: 9341

idem
naam: Brolsma, Elisabeth Gerrits
geb.datum: 17-7-1739
sterfdatum: 27-4-1802
godsdienst: doopsgezind
aant.: afkomstig Ferwerd; dochter van Gerrit Jacobs Brolsma en Sietske Jelles
echtgenoot: Tichelaar, Frans Johannes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Ferwerd
boeknummer: 9342

commentaar

[Lijsbet Gerrits is gebooren den 17 july 1739]
Foto van boeknummer 9343
1774 den 11 augustus is gebooren Rients Gerrijts. En is den heere gerust den 13 maart 1848 en ligt te Higtum begraven
naam: Terpstra, Rients Gerrits
geb.datum: 11-8-1774
doopdatum: 21-8-1774
sterfdatum: 13-3-1848
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Gerrit Rienks en Pietje Siemens; geh. 1802 Gerbrig Hotses Rusticus
echtgenoot: Trijntje Lolles
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Hartwerd
boeknummer: 9343

commentaar

1774 den 11 augustus is gebooren Rients Gerrijts. En is den heere gerust den 13 maart 1848 en ligt te Higtum begraven
Foto van boeknummer 9344
Henricus Andreae old secretaris van het Bild stierf den 4 febr. 1806 oud 70 jaar en ligt hier begraven
naam: Andreae, Hendrik Daniels
geb.datum: 27-7-1735
doopdatum: 31-7-1735
sterfdatum: 4-2-1806
godsdienst: hervormd
aant.: geh. Baukje Maria Lycklama à Nijeholt; overl. te Franeker; adv. in 1758; grietenijsecretaris; belastingontvanger
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Schalsum
boeknummer: 9344

commentaar

Henricus Andreae old secretaris van het Bild stierf den 4 febr. 1806 oud 70 jaar en ligt hier begraven
Foto van boeknummer 9345
[Claesje van Be]ek ... scholen te ... 10 aug 1732 ... dec 1805 

[Klasina Martina de] Crane in leven geliefde egtgenoote van Isaac Telting  oud secretaris en notaris te Franeker. 

Zij werd geboren te Dockum den 26 mei 1783 en overleed te Franeker den 15 november 1812
naam: Beek, Klaasje Klases van
geb.datum: 10-8-1732
sterfdatum: 7-12-1805
aant.: dochter van klaas van Beek en Suster Galeman
echtgenoot: Crane, Martinus Izaak Johan Willems de
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Schalsum
boeknummer: 9345

commentaar

[Claesje van Be]ek ... scholen te ... 10 aug 1732 ... dec 1805

[Klasina Martina de] Crane in leven geliefde egtgenoote van Isaac Telting oud secretaris en notaris te Franeker.

Zij werd geboren te Dockum den 26 mei 1783 en overleed te Franeker den 15 november 1812
naam: Crane, Martinus Izaak Johan Willems de
sterfdatum: 7-11-1803
geboortejaar: 1731
aant.: zoon van Johan Willem de Crane, predikant in Culemborg, en Cornelia Buys; rector van de Latijnse scholen in Hoorn
echtgenoot: Beek, Klaasje Klases van
commentaar
boeknummer: 9345

idem
naam: Hanekuik, Wiebe Douwes
geb.datum: 11-5-1742
doopdatum: 4-7-1766
godsdienst: doopsgezind
aant.: geh. 1764 Rinske Lanting; in 1789 naar Amsterdam
commentaar
vindplaats: gedachtenislepel; ijssouvenir
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9346

commentaar

Ter gedagtenisse der reize van mijnen oom Wybe Hanekuijk van Harlingen over Stavoren naar Enkhuizen na Amsterdam met paard en slede over het ijs gedaen en van zijne behoude aan koemst in de laatste plaats op den 14den janw. 1763 is dit doer zijn ed. aan mij Evert H: Oosterbaan vereerd
naam: Oosterbaan, Evert Heres
geb.datum: 11-12-1760
sterfdatum: 21-7-1823
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Here Everts Oosterbaan en Aagje Douwes Hanekuik; adv.
echtgenoot: Oosterbaan, Pietje Jacobs
commentaar
boeknummer: 9346

idem
naam: Fontein, Schelte Jurjens
geboortejaar: 1609
sterfjaar: 1678
godsdienst: doopsgezind
aant.: geh. 1643 Marijke Bouwes Sijbesma; burgemeester
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: Loden plaquette
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9347

commentaar

A W auctoritate tua nobis opus est Schelte Fontein burgemeester Harlingen Ao 1672
Foto van boeknummer 9348
IJ F
1711
naam: Fontein, Iebeltje Reinders
sterfdatum: 20-11-1742
geboortejaar: 1696
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Reinder Klases Fontein en Tetje Dirks
vader: met inscriptie
echtgenoot: Hanekuik, Hielke Douwes
commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9348

commentaar

IJ F
1711
Foto van boeknummer 9349
Hipp

Feddrik Fontein md gebor. te Harlingen XXII febr. MDCCXXXVI en aldaar overled. XXIV decemb. MDCCLXV
naam: Fontein, Frederik Klases
geb.datum: 22-2-1736
sterfdatum: 24-12-1765
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Klaas Dirks Fontein en Grietje van Deersum; arts; doctor; student Fran. 1758
vader: met inscriptie
echtgenoot: Feytama, Baukje Siebrands
commentaar
vindplaats: overlijdenspennning
type: Penningen
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9349

commentaar

Hipp

Feddrik Fontein md gebor. te Harlingen XXII febr. MDCCXXXVI en aldaar overled. XXIV decemb. MDCCLXV
Foto van boeknummer 9350
Freerk Fontein gebooren den 31 decembr 1777
naam: Fontein, Freerk Dirks
geb.datum: 31-12-1777
doopdatum: 20-3-1807
sterfdatum: 28-2-1843
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Dirk Freerks Fontein en Catharina Stinstra
vader: met inscriptie
echtgenoot: Dalsen, Eva Augustus van
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9350

commentaar

Freerk Fontein gebooren den 31 decembr 1777
Foto van boeknummer 9351
1777 woensdag de 18 junius savonds quartier na sessen is geboren Eva van Dalsen
naam: Dalsen, Eva Augustus van
geb.datum: 18-6-1777
sterfdatum: 10-9-1846
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Augustus Robbertus van Dalsen en Dieuwke Pesma; geh. 1798 Freerk Fontein
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9351

commentaar

1777 woensdag de 18 junius savonds quartier na sessen is geboren Eva van Dalsen
naam: Hannema, Johannes Sjoerds
geb.datum: 15-9-1744
sterfdatum: 30-8-1809
godsdienst: doopsgezind
aant.: geh. 1773 Romkje Ulbes
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9352

commentaar

Johannis Sjoerds Hannema geboren den 15 september 1744 en is overleden de 30 augustus 1809
Foto van boeknummer 9353
J S H
1769
naam: Hannema, Johannes Sjoerds
geb.datum: 15-9-1744
sterfdatum: 30-8-1809
godsdienst: doopsgezind
aant.: geh. 1773 Romkje Ulbes
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: vork
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9353

commentaar

J S H
1769
Foto van boeknummer 9354
J S H
1769
naam: Hannema, Johannes Sjoerds
geb.datum: 15-9-1744
sterfdatum: 30-8-1809
godsdienst: doopsgezind
aant.: geh. 1773 Romkje Ulbes
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9354

commentaar

J S H
1769
Foto van boeknummer 9355
Sjoerd Jacobus Hannema gebooren den 6 januarij 1787
naam: Hannema, Sjoerd Jacobs
geb.datum: 6-1-1787
sterfdatum: 1-2-1787
godsdienst: doopsgezind
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9355

commentaar

Sjoerd Jacobus Hannema gebooren den 6 januarij 1787
Foto van boeknummer 9356
1802
W J H
naam: Hanekuik, Wiebe Jacobs
sterfdatum: 15-2-1830
geboortejaar: 1755
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Jacob Wiebes Hanekuik en Yfke Pieters Hibma; geh. 1780 Petronella Maria Tetrode
commentaar
vindplaats: aardewerk onderzetter
type: Overige voorwerpen
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9356

commentaar

1802
W J H
Foto van boeknummer 9357
Eliesabet Jacobus Hannema geboren de 23 januarij 1790
naam: Hannema, Elisabeth Jacobs
geb.datum: 23-1-1790
sterfdatum: 10-5-1863
godsdienst: doopsgezind
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9357

commentaar

Eliesabet Jacobus Hannema geboren de 23 januarij 1790
naam: Knoop, Gerritje Izaaks
geboortejaar: 1612
aant.: geb. rond 1612; geh. 1 Bauke Lieuwes; geh. 2 1635 Albert Reen
echtgenoot: Reen, Albert Hessels
commentaar
vindplaats: aondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Fries goud en zilver
plaats: Rauwerd
boeknummer: 9358

commentaar

Tobyas capittel 6. vers 3.4.v.

A.R. G.I.
naam: Reen, Albert Hessels
geboortejaar: 1612
sterfjaar: 1675
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1612; zoon van Hessel Alberts Reen en Jeltje Johannes; dominee; stud. Franker 1629
echtgenoot: Knoop, Gerritje Izaaks
commentaar
boeknummer: 9358

idem
naam: Jongestal, Jelle Wibrandus Allerts van
geboortejaar: 1653
sterfjaar: 1688
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Hemelumer Oldephaert 1673 - 1688
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: Wissema, Ida Sapes van
commentaar
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Fries goud en zilver
plaats: Molkwerum
boeknummer: 9359

commentaar

De ed here G.W. van Jongestal grietman dijckgraaf ontfanger-generaal van Hemelumer Oldevaart en Noort wolde mede gecommitteerde inde rade van staten ende juffr. Ida van wissema sijn eds. huijsvrouwe hebben dezen beker vereert aande gereformeerde gemeente tot Molqueren den 24 Xber Ao 1678
naam: Wissema, Ida Sapes van
doopdatum: 8-5-1651
geboortejaar: 1651
aant.: dochter van Sapen van Wissema en Froukje van Burmania; overl. na 1689
vader: met inscriptie
echtgenoot: Jongestal, Jelle Wibrandus Allerts van
commentaar
boeknummer: 9359

idem
naam: Bauke Riens
commentaar
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Fries goud en zilver
plaats: Parrega
boeknummer: 9360

commentaar

Parrega Hieslum Gronterp

Bauke Riens kervoog tot Gronterp

Wijbren Wijnses Rien Baukes beijde kerkvoogden tot Parrgea

Bauke Riens Rien Alles beijde kerkvoogden tot Hieslom

Rien Baukes en Romke Jans beijde ouderlingen domeniij Teodoores Visser predikant

Pijtter Gerrits en Ruerd Sioerds beijde dejaconen wegens bovenstaande kerken
naam: Canter Visscher, Cornelis Tammes
geb.datum: 23-8-1701
doopdatum: 1-9-1701
sterfdatum: 27-12-1782
godsdienst: hervormd
aant.: dominee
commentaar
boeknummer: 9360

idem
naam: Pieter Gerrits
aant.: geh. 2 1730 Ietje Hoites
commentaar
boeknummer: 9360

idem
naam: Rien Alles
commentaar
boeknummer: 9360

idem
naam: Rien Baukes
commentaar
boeknummer: 9360

idem
naam: Rien Baukes
commentaar
boeknummer: 9360

idem
naam: Romke Jans
aant.: geh. 1698 Baukje Hilbrands
commentaar
boeknummer: 9360

idem
naam: Ruurd Sjoerds
aant.: geh. 1720 Akke Alles
commentaar
boeknummer: 9360

idem
naam: Wiebren Wienses
aant.: geh. Tietje Alles
commentaar
boeknummer: 9360

idem
naam: Dekken Haaies
geboortejaar: 1716
aant.: geb. rond 1716; geh. 1741 Trijntje Aukes
commentaar
vindplaats: avondmaalsschotel
type: Schalen en kommen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Wons
boeknummer: 9361

commentaar

Do s Gerardus van Elselo, geweesen veel geagte leeraar, in Wons, en engwier (thans emeritus sijnde) aan de gemeente, geschonken hebbende, 6 gouwen pistolen, om daar voor te laaten maken, een silvere schotel, tot de bedieneng van t h avondmaal; zoo is daar op deese schotel gemaakt, op den 12 april 1758; sijnde ter deeser tijd, redikant aldaar, do. Petrus, Henricus, Noordbeek; ouderln: Dekken Haijes, en Ynse Jans; diacons; Sjoerd Piebes, en Obe Menses
naam: Elselo, Gerard Abels van
geb.datum: 7-9-1719
doopdatum: 10-9-1719
sterfdatum: 10-5-1794
aant.: geh. 1753 Anna Murray
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9361

idem
naam: Noordbeek, Petrus Henricus Henricus Conradus
geb.datum: 30-10-1726
doopdatum: 6-10-1726
sterfdatum: 3-1-1777
aant.: zoon van Henricus Conradus Noordbeek en Catharina Petreus; geh. 1756 Pietje Fenema
vader: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9361

idem
naam: Obbe Minses
geboortejaar: 1723
aant.: geb. rond 1723; geh. 1748 Outgertje Outgers; doop eerste kind 1754
commentaar
boeknummer: 9361

idem
naam: Sjoerd Piebes
geboortejaar: 1725
aant.: geb. 1725; geh. 1750 Pietje Paulus
commentaar
boeknummer: 9361

idem
naam: Ynse Jans
geboortejaar: 1700
aant.: geb. rond 1700; geh. 1725 Tietje Klases
commentaar
boeknummer: 9361

idem
naam: Alle Jarigs
doopdatum: 5-3-1730
geboortejaar: 1730
aant.: zoon van Jarig Hielkes en Trijntje Alles; geh. 1758 Sjoerdje Siebrens
commentaar
vindplaats: avondmaalsschotel
type: Schalen en kommen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Parrega
boeknummer: 9362

commentaar

T: Tadama predekant, P: Fokkes en F: Douwes ouderlengen, A; Jarigs en B: Kornelis diakonen, en G: Schotanus a Sterrenga schooldienaar, te Parga cum anexis sijnde, is deese schootel uit de verhoog-gelden der verkogte pastorie landen gemaakt anno 1765
naam: Bauke Cornelis
geboortejaar: 1736
aant.: geb. rond 1736; geh. 1761 Janneke Jacobs Faber
commentaar
boeknummer: 9362

idem
naam: Fedde Douwes
aant.: geh. 2 1732 Pleuntje Douwes
commentaar
boeknummer: 9362

idem
naam: Pier Fokkes
geboortejaar: 1720
aant.: geb. rond 1720; geh. 1745 Geertje Martens
commentaar
boeknummer: 9362

idem
naam: Schotanus a Sterringa, Gerhardus Franses
doopdatum: 19-3-1713
geboortejaar: 1713
aant.: zoon Frans Schotanus en Antje Gerhardus Faber; geh. Seaske Pieters Sielstra; schoolmeester
commentaar
boeknummer: 9362

idem
naam: Tadema, Taeke Freerks
doopdatum: 3-12-1730
sterfdatum: 30-9-1817
geboortejaar: 1730
aant.: zoon van Freerk Tadema en Aaltje Sijbelius
commentaar
boeknummer: 9362

idem
naam: Basseleur, Sipke Iemes
geb.datum: 10-4-1746
doopdatum: 16-4-1746
sterfdatum: 8-11-1831
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: offerbus
type: Dozen, potten en kannen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Bolsward
boeknummer: 9363

commentaar

Mr Sipco Basseleur, advocaat voor den hove van Vriesland, gecommitteerde ter vergadering van de edele mogende heeren staten der provintie, heeft dit in de Martinikerk te Bolsward tot een geschenk gegeven. 1776
naam: Janke Martens
doopdatum: 18-12-1729
sterfdatum: 9-7-1754
geboortejaar: 1729
godsdienst: Rooms Katholiek
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: vier altaarkandelaars
type: Kandelaar
bron: Fries goud en zilver
plaats: Roodhuis
boeknummer: 9364

commentaar

S Theodosia S Ioanna S Cecilia S Maerten

MI TS

1754 den 9 julij is Janke Martens jonge dogter overleden

Gaf aan t Roodhuis 4 sijlver kadelaren schoon
Weest haar gedagtig soo met sang als met gebeeden als sij worden gestelt op het altaar te toon

Gods eer ent heilig sacrament op gedragen aan Maria en alle gods leieve heiligen
Meed'en versoekt vier diensten s jaars te doon op hoog feestdagen dat zij en haar ouders mogen rusten in vreed

Joannis Tomes
naam: Johannes Thomas
geboortejaar: 1698
sterfjaar: 1770
godsdienst: Rooms Katholiek
commentaar
boeknummer: 9364

idem
naam: Marten Jakkeles
sterfjaar: 1752
godsdienst: Rooms Katholiek
echtgenoot: Taetske Scheltes
commentaar
boeknummer: 9364

idem
naam: Taetske Scheltes
sterfjaar: 1768
godsdienst: Rooms Katholiek
echtgenoot: Marten Jakkeles
commentaar
boeknummer: 9364

idem
Foto van boeknummer 9365
C.V.V.K.
naam: Camminga, Catharina Victoria Watses van
geb.datum: 7-12-1707
sterfdatum: 8-8-1773
godsdienst: Rooms katholiek
aant.: geb. te Heusden; dochter van Watse van Camminga en Petronella Jacoba van Bueren
commentaar
vindplaats: twee wandarmen
type: Overige voorwerpen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Wirdum
boeknummer: 9365

commentaar

C.V.V.K.
naam: Cannegieter, Hendrik Gerhard Hendriks
geb.datum: 21-9-1728
sterfdatum: 12-11-1808
godsdienst: hervormd
aant.: geb. te Arnhem; stud. Franeker 1749
commentaar
vindplaats: dienblad
type: Schalen en kommen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Bolsward
boeknummer: 9366

commentaar

Geschonken ddor de regeering der stad Bolsward aan haaren oudsten leeraar den wel eerwaarden en zeer geleerden heer Henricus Gerhardus Cannegieter bij gelegenheid van eene kerkreden uit coloss 3 vers 16 ter inwying van 't nieuw orgel

In de groote kerk aldaar uitgepsroken op den 28 van zomermaand 1781
naam: Roorda, Jan Jacobs
geboortejaar: 1705
godsdienst: doopsgezind
aant.: geh. 1730 Anna Vermeersch
commentaar
vindplaats: kandelaar
type: Kandelaar
bron: Fries goud en zilver
plaats: Harlingen
boeknummer: 9367

commentaar

Jan Roorda 1723
naam: Scheltinga, Everardus Epeus Piers van
geb.datum: 22-1-1770
doopdatum: 4-2-1770
sterfjaar: 1844
aant.: zoon van Pierius van Scheltinga en Sjoerdje Hexenius
commentaar
vindplaats: kraankan
type: Dozen, potten en kannen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9368

commentaar

Dese koffijkan is door de heer Epeus Wielinga aan Everhardus Epeus Wielinga van Scheltinga geb.r: 22 jan.i: 1770 vereerd op den 22 januari 1775
naam: Wielinga, Iepe Johannes
geb.datum: 30-11-1702
doopdatum: 1-12-1702
sterfdatum: 4-10-1773
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Leeuwarden; zoon van Johannes Wielinga Dieuwke Sjoerds Westerhuis; raad in den hove van Friesland
echtgenoot: Idsinga, Detje Cecilia Sakes van
echtgenoot: Scheltinga, Magdalena Martinus van
commentaar
boeknummer: 9368

idem
naam: Salomon Daniels
geboortejaar: 1684
aant.: geb. rond 1684; geh. Grietje Willems
commentaar
vindplaats: knottekistje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Fries goud en zilver
plaats: West Terschelling
boeknummer: 9369

commentaar

Hovd daer ionckvrouw daer is min trov min hart min sin naest god allen

Salomon Daniels Ster:el anno 1709
naam: Walta, Trijntje Tjeerds van
geboortejaar: 1632
sterfjaar: 1660
aant.: geb. rond 1632; dochter van Tjeerd Holdinga van Walta en Fokeltje van Waltinga; geh. 1655 Jacobus van Loo
commentaar
vindplaats: mantelhaak
type: Overige voorwerpen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9370

commentaar

Trin van Valta
naam: Ennema, Hielkje Keimpes
geboortejaar: 1620
aant.: geb. rond 1620; dochter van Keimpe Sikkes Ennema en Jantje Oeges Hansma
commentaar
vindplaats: hanger
type: Overige voorwerpen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Pietersbierum
boeknummer: 9371

commentaar

Heilck Keimpes Ennema ao 1633
naam: Sleeswijk, Rienk Cornelis
geb.datum: 27-8-1765
doopdatum: 1-9-1765
sterfdatum: 10-3-1823
aant.: geh. 1788 Tetje Sjoerds Stapert
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: zeilmakershoorn
type: Hoorn
bron: Fries goud en zilver
plaats: Lemmer
boeknummer: 9372

commentaar

R 1778 S
naam: Staats, Geert Harmens
geb.datum: 24-11-1781
doopdatum: 28-12-1781
sterfdatum: 11-9-1826
aant.: zoon van Harmen Geerts en Antje Iedes
commentaar
vindplaats: zeilmakershoorn
type: Hoorn
bron: Fries goud en zilver
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9373

commentaar

G.H. Staads 1799
naam: Dijkstra, Wiebe Oebeles
geb.datum: 4-9-1760
doopdatum: 28-9-1760
sterfdatum: 7-10-1826
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Oebele Rienks en Antje Jans; geh. 1791 Antje Elias
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Gorredijk
boeknummer: 9374

commentaar

Wybe Ubles is geboren den 4 september 1760
naam: Andeles, Andele Eises
doopdatum: 20-3-1689
geboortejaar: 1689
aant.: zoon van Eise Andeles en Tieltje Brongersma; geh. 1714 Trijntje Joukes
commentaar
vindplaats: gildebord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Fries goud en zilver
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9375

commentaar

Hessel Sinnema 1698
Andries Passamier 1698
Henricus Dortsma 1701
Richaeus Elgersma 1704
Harmanus Dillinck 1706
Iacobus Iongsma 1707
Andele Andeles 1709
Bernardus Nijubuur 1710
Harmanus van Roon 1711
Thomas Wijtzen 1712
naam: Dillinck, Harmen
geboortejaar: 1677
aant.: geb. rond 1677; eerste doop 1703
commentaar
boeknummer: 9375

idem
naam: Dortsman, Henricus
geboortejaar: 1680
sterfjaar: 1752
aant.: geb. rond 1680; eerste doop 1706; muntmeester 1721 - 1752
commentaar
boeknummer: 9375

idem
naam: Elgersma, Ritske Regnerus
geboortejaar: 1679
aant.: geb. rond 1679; zilversmid in 1704; geh. 1704 Tjaartje Gualthery, Leeuwarden
commentaar
boeknummer: 9375

idem
naam: Jongsma, Jacob
geboortejaar: 1687
aant.: geb. rond 1687; eerste doop 1712
commentaar
boeknummer: 9375

idem
naam: Nijbuur, Bernard
commentaar
boeknummer: 9375

idem
naam: Passamier, Andries
geboortejaar: 1673
aant.: geb. rond 1673; eerste doop 1699
commentaar
boeknummer: 9375

idem
naam: Roon, Harmen van
geboortejaar: 1684
aant.: geb. rond 1684; eerste doop 1710
commentaar
boeknummer: 9375

idem
naam: Sinnema, Hessel Sienes
geboortejaar: 1677
aant.: geb. rond 1677; geh. 1702 Antje Roelofs
vader: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9375

idem
naam: Wielant, Thomas Izaaks
doopdatum: 26-10-1688
geboortejaar: 1688
aant.: geh. 1712 Maaike Gerrits Dorstman
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9375

idem
naam: Adema, Harmen Jongers Pieters
geb.datum: 10-10-1783
doopdatum: 23-10-1783
sterfdatum: 16-11-1861
aant.: zoon van Pieter Adama en Dirkje van Hattem; geh. 1806 Geertruida Temming
commentaar
vindplaats: gildebord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Fries goud en zilver
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9376

commentaar

H. Kingma 1794
J:D: Smeding 1795
H. v. de Heide 1797
P. Schuil 1798
G. Hermens 1803
P. Schmidt 1803
H.J. Buijs 1806
H.J. Adema 1807
H. Flieringa 1807
H. de Wal 1808
naam: Buys, Hendrik Jacobs
geb.datum: 1-12-1784
doopdatum: 8-12-1784
sterfdatum: 19-5-1844
aant.: zoon van Cornelis Bernardus Buys en Margaretha Kuinders
commentaar
boeknummer: 9376

idem
naam: Flieringa, Hendrik Christiaans
geb.datum: 28-3-1781
doopdatum: 8-4-1781
sterfdatum: 21-10-1851
aant.: zoon van Gellius Flieringa en Grietje Gerrits Bolhuis; geh. 1 Anna Martha Hosbach; geh. 2. 1809 Maria Feddes
commentaar
boeknummer: 9376

idem
naam: Heide, Hendrik van de
aant.: geh. 1794 Tetje Botes van der Meulen
commentaar
boeknummer: 9376

idem
naam: Hermens, G.
commentaar
boeknummer: 9376

idem
naam: Kingma, Heert Jans
geb.datum: 3-8-1773
doopdatum: 25-8-1773
aant.: zoon van Jan Gerbens Kingma en Janke Heerts Hiemstra; geh. 1794 Doetje Nieuwenhuis; overl. voor 1811?
commentaar
boeknummer: 9376

idem
naam: Schmidt, Pieter
aant.: geh. Grietje van Haagen
commentaar
boeknummer: 9376

idem
naam: Schuil, Petrus Philippus
doopdatum: 26-9-1770
sterfdatum: 24-11-1848
geboortejaar: 1770
aant.: zoon van Philippus Ernestus Schuil en Joukje Boltom; geh. 1797 Antje Feenstra
commentaar
boeknummer: 9376

idem
naam: Smeding, Jacob Doekes
geb.datum: 17-3-1776
doopdatum: 7-4-1776
sterfdatum: 28-2-1843
aant.: zoon van Doeke Hendriks Smeding en Wietske Aebinga; geh. 1795 Christina Lucia Smeding
commentaar
boeknummer: 9376

idem
naam: Wal, Henricus Johannes de
geb.datum: 8-5-1787
doopdatum: 28-5-1787
sterfdatum: 2-4-1817
aant.: zoon van Johannes de Wal en Wobina Siderius; geh.1807 Klaaske Buising
commentaar
boeknummer: 9376

idem
Foto van boeknummer 9377
D.W. B.I.
Rollema
Kingma
naam: Kingma, Baafke Ientes
doopdatum: 22-10-1654
sterfdatum: 13-5-1712
geboortejaar: 1654
aant.: dochter van Iente Klases Kingma en Berber Hiddes
echtgenoot: Rollema, Iemke Douwes
commentaar
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Beers
boeknummer: 9377

commentaar

D.W. B.I.
Rollema
Kingma
naam: Rollema, Iemke Douwes
sterfdatum: 9-11-1727
geboortejaar: 1652
aant.: geb. rond 1652; zoon van Aelse Douwes en Trijntje Jans; schoolmeester
echtgenoot: Kingma, Baafke Ientes
commentaar
boeknummer: 9377

idem
naam: Conradi, Johannes Alberts
doopdatum: 29-4-1705
sterfdatum: 18-12-1775
geboortejaar: 1705
aant.: geh. 1729 Petronella Winter; apotheker
commentaar
vindplaats: zilveren schild
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Fries goud en zilver
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9378

commentaar

Keimpema espel

Hopn U.W. Libarius
Faan.k J. Hoekema
Sergjant M. Dirks
Schrijver R. Roukema
Sergjant W. Rinkhout
W.korp.i J. Conradi
W.kopr.i S. Pars
T. Huidekoper
T. Postmus
W. van Geijn
J. van der Leij
J. Sluiter
Joh.s Jongsma
W. Fons
H. Ruerda
E. Hoekema
J. Posthumus
J. Glozié
Dr. J.B. Vitringa
Vrij corporaals
naam: Fons, Wilhelmus
aant.: in 1724 uit Rotterdam; geh. 1731 Trijntje Wittinga; juwelier
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Geijn, Willem van
aant.: onduidelijk; hij uit Den Haag; geh. 1 Catharina Seth; geh. 2 1734 Rachel Faber
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Gloziť, J.
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Hoekema, Inne Johannes
doopdatum: 14-7-1693
geboortejaar: 1693
aant.: zoon van Johannes Ennes Hoekema en Maria Lansenbergh; geh. 1 1733 Everdina van Gorsel; geh. 2 1758 Clara de Neff
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Hoekema, Johannes Johannes
doopdatum: 13-4-1698
sterfdatum: 26-9-1753
geboortejaar: 1698
aant.: zoon van Johannes Ennes Hoekema en Maria Lansenbergh; geh. Klaaske Reinalda
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Huidekoper, Theodorus Harkes
doopdatum: 10-8-1687
sterfdatum: 27-7-1739
geboortejaar: 1687
aant.: zoon van Harke Jans Huidekoper en Hendrikje Wijbinga; geh. 1718 Aukje van der Ley
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Jongsma, Johannes Cornelis
doopdatum: 14-12-1704
sterfdatum: 22-5-1782
geboortejaar: 1704
aant.: zoon van Cornelis Jongsma; zegelsnijder
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Leij, Johannes van der
doopdatum: 29-11-1696
sterfdatum: 2-4-1755
geboortejaar: 1696
aant.: geh. 1730 Jetske Gerrits; procureur fiscaal Menaldumadeel
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Libarius, Uilke Wopkes
doopdatum: 3-9-1690
sterfdatum: 7-2-1743
geboortejaar: 1690
aant.: verm. zoon van Wopke Uilkes
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: M. Dirks
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Pars, Siemen Johannes
sterfdatum: 4-6-1755
aant.: mogelijk zoon van Johannes Wiltjes Pars; uit Deinum
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Posthumus, J.
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Posthumus, Tjepke Tjepkes
sterfdatum: 14-7-1754
aant.: onzeker; geh. Trijntje Gerbens
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Rinkhout, Wieger Martens
doopdatum: 9-2-1701
sterfdatum: 11-2-1759
geboortejaar: 1701
aant.: zoon van Marten Martens Rinkhout en Grietje Wiegers; geh. 1749 Baatje Orks van Deinum
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Roukema, Roelof Roelofs
doopdatum: 13-2-1707
sterfdatum: 9-1-1777
geboortejaar: 1707
aant.: zoon van Roelof Roukema en Anna Everhart; geh. 1740 Hendrikje Fokkes
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Ruierda, Hendrik Koerts
doopdatum: 11-11-1692
geboortejaar: 1692
aant.: zoon van Koert Ruierda en Iebeltje Mamminga
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Sluiter, Jan
aant.: uit Coevorden; geh. 1743 Elske Pieters
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Vitringa, Julius Bollemannus Horatius
doopdatum: 30-3-1710
sterfdatum: 6-6-1793
geboortejaar: 1710
aant.: zoon van Horatius Vitringa en Janneke Bolman; doctor 1736; geh. 1738 Geertje Oldersma
commentaar
boeknummer: 9378

idem
naam: Smeding, Harmen Ritskes
doopdatum: 5-1-1755
sterfdatum: 7-1-1844
geboortejaar: 1755
aant.: zoon van Ritske Doekes Smeding en Iebeltie Borgrink; geh. 1 1781 Gerritje Koumans; geh. 2 1801 Helena Aletta Siderius; zilversmid; burger hopman
commentaar
vindplaats: voorzittershamer
type: Overige voorwerpen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9379

commentaar

Keimpema espel 1778
...
Hermanus Smeding faandrik 1781 dezelve tot hopman verkozen 1782
...
naam: Amedis Jans
aant.: edelsmid
commentaar
vindplaats: koperen plaat met namen Friese goud- en zilversmeden
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Fries goud en zilver
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9380

commentaar

1585
L Bwe Tierckz
B Lucas Cock
Frans Denisius F
Dirck S. Jans DI
Ian Iansen SZ
L Quintin

L Iacob Pitersz 1586
L Hendrick Koersz 87
SN Sipke Uges 1587
Dowve B Mentes 1587
1587 H Simon de Valck
Iacob Alberts H

Fredrick Fredricks 88 L
Iost Lenarts 3-L 89
Amedis Ians 1588 L
FFS
SPR 1588
Ian Intiesz 1588 F

SHM
DGI
1 Meinnert 5 L 8 Eillerts 9
Bonne H Iacops
Meinert L Caspers
H Gerrit Stoffels

B Iacop Povwels
D Ian Ielles
Heerke Heerkes
HWB
Frans 1591 S Ians SNE
Lambert Hendrick D S

Iacob 1593 F Meintes
Lvelef 1593 col Grawaerdts
Paulis AVB
STH
Reiner Simens 1593 B

15 SN 93 Ian Simens
Claes Wopkes B 1593
Neenck Dercks 1593
Tierck H Tierdts
Gerlef 1593 L Ricks 3
H 1595 Ian Reinners

Sirck 95 H Siourtz
Sytzie 95 St Tiartz
Meye Foppes B 95
Anne F 1596 Wybrens
15 H 96 H E Haermen Eesges
15 L 96 C T Claes Tomes

Claes Pybes 1596 S
Gerben Roe 1596 H lifs Schoef
Gerrit 1597 Hendricks
Lovrens L 1597 Thomas
Dovwe Wi 1597 gles W
Clas Siovckes L 1597

Sytze Iarichs F 98
Fecke W 1598 B
Folker Ian&s 99
Wintie Eelkis L 99
Frans Iohannis 99 H
naam: Anne Wiebrens
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Bonne Jacobs
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Buma, Bouwe Tjerks
aant.: geh. 1597 Aaltje Wopkes; edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Cock, Lucas
geboortejaar: 1565
aant.: geb. rond 1565; geh. 1590 Liesbeth Cornelis; edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: D. G.
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Denisius, Frans
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Dirk Jans
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Douwe Meintes
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Douwe Wigles
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: F. F.
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Feike W.
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Frans Jans
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Frans Johannes
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Frederik Frederiks
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Gerlef Riks
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Gerrit Hendriks
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Gerrit Stoffels
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Grawaerdts, Lulef
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: H. W.
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Harmen Aesges
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Heerke Heerkes
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Hendrik Koerts
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Jacob Alberts
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Jacob Meintes
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Jacob Pieters
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Jacob Pouwels
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Jan Ientes
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Jan Jans
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Jan Jelles
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Jan Reinders
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Jan Siemens
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Joost Leenderts
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Klaas Piebes
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Klaas Sjoukes
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Klaas Thomas
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Klaas Wopkes
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Lammert Hendriks
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Lourens Thomas
geboortejaar: 1572
aant.: geb. rond 1572; geh. 1597 Hendrikje Jans; overl. na 1650; edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Meie Foppes
aant.: meester in 1595; edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Meindert Eilderts
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Meindert Kaspers
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Neenk Dirks
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Paulus A.
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Pluimiyoen, Folkert Jans
sterfjaar: 1656
aant.: geh. 1 Trijntje Aukes Nauta; geh. 2 Hitje Ates; meester in 1599; overl. rond 1656; edelsmid
echtgenoot: Nauta, Trijntje Aukes
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Quinten
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Reinder Siemens
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: S. H.
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: S. P.
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: S. T.
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Schoef, Gerben Roelofs
aant.: geh. 1596 Doetje Eelkes; edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Sierk Sjoerds
aant.: geh. 1594 Lieuwkje Lieuwes Hania; edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Sietse Jarigs
aant.: doopt in 1605; edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Sietse Tjeerds
sterfjaar: 1610
aant.: geh. Fopkje Foppes; edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Sipke Oeges
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Tjerk Tjeerds
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Valk, Siemen de
aant.: edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
naam: Wientje Eelkes
aant.: lidmaat 1604; edelsmid
commentaar
boeknummer: 9380

idem
Foto van boeknummer 9381
Den 28 apr[il 1720 is in den] heere gerust [de] ersa[me] Kunskie Cl[ases] oldt in h[aer 59e] iaer huisvro[uw] [va]n m[r] Johannis Swart sch[oolmeester] ... Vrouwe parochie ... begraven
naam: Kunske Klases
sterfdatum: 28-4-1720
geboortejaar: 1661
echtgenoot: Swart, Johannes Jans
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
boeknummer: 9381

commentaar

Den 28 apr[il 1720 is in den] heere gerust [de] ersa[me] Kunskie Cl[ases] oldt in h[aer 59e] iaer huisvro[uw] [va]n m[r] Johannis Swart sch[oolmeester] ... Vrouwe parochie ... begraven
Foto van boeknummer 9382
... zijnde ... leght hier begraven met ... Iohan ... oudt zynde 15 d[agen]
naam: Swart, Jan Johannes
doopdatum: 21-1-1682
geboortejaar: 1682
sterfjaar: 1682
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
boeknummer: 9382

commentaar

... zijnde ... leght hier begraven met ... Iohan ... oudt zynde 15 d[agen]
naam: Wiarda, Hester
geboortejaar: 1659
sterfjaar: 1682
aant.: geb. rond 1659; overl. februari 1682
echtgenoot: Swart, Johannes Jans
commentaar
boeknummer: 9382

idem
Foto van boeknummer 9383
E C

[Anno 173?]3 den 22 ianuar[ius] is in den heere gerust [den] ee[rsame] Eesge Kornelis en ... ...er smit tot Oude Bil[dtsijl] ... [7?]5 iaar ende leit alhier [be]graven
naam: Aesge Cornelis
sterfdatum: 22-1-1733
geboortejaar: 1657
aant.: geb. rond 1657; overl. na 1729; verm. 1733 op 75 jarige leeftijd
echtgenoot: Martje Harrents
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
boeknummer: 9383

commentaar

E C

[Anno 173?]3 den 22 ianuar[ius] is in den heere gerust [den] ee[rsame] Eesge Kornelis en ... ...er smit tot Oude Bil[dtsijl] ... [7?]5 iaar ende leit alhier [be]graven
Foto van boeknummer 9384
[Ao] 1591 de ... apr... sterf Marij [P]eter Iacop dr de huisfrou va Pyr Toenis z

Ao 1619 de 21 ianiar sterf Sij Pier Hendricks wijf olt ...
naam: Marijke Pieters
sterfjaar: 1591
echtgenoot: Pier Teunis
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
boeknummer: 9384

commentaar

[Ao] 1591 de ... apr... sterf Marij [P]eter Iacop dr de huisfrou va Pyr Toenis z

Ao 1619 de 21 ianiar sterf Sij Pier Hendricks wijf olt ...
naam: Pier Hendriks
echtgenoot: Sijke
commentaar
boeknummer: 9384

idem
naam: Pier Teunis
sterfjaar: 1591
aant.: dorpsrechter
vader: met inscriptie
echtgenoot: Marijke Pieters
commentaar
boeknummer: 9384

idem
naam: Pieter Jacobs
commentaar
boeknummer: 9384

idem
naam: Sijke
sterfdatum: 21-1-1619
echtgenoot: Pier Hendriks
commentaar
boeknummer: 9384

idem
Foto van boeknummer 9385
Thoni... Piers 1562

Ao 1591 de ... ...lij sterf de ... Pijer T.... rechter va ... Vrouwe Pr...
naam: Pier Teunis
sterfjaar: 1591
aant.: dorpsrechter
vader: met inscriptie
echtgenoot: Marijke Pieters
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
boeknummer: 9385

commentaar

Thoni... Piers 1562

Ao 1591 de ... ...lij sterf de ... Pijer T.... rechter va ... Vrouwe Pr...
naam: Teunis Piers
aant.: geh. 1 Marietje Arjens; geh. 2 Marietje Cornelis; sterfjaar onduidelijk, in 1565 genoemd in Quaklappen; vermo. overleden na zijn twee vrouw die in 1582 overleed
echtgenoot: Kuik, Marie Cornelis
commentaar
boeknummer: 9385

idem
Foto van boeknummer 9386
Ao 1699 den ... [is in den] heere gerust de ... den huis[frou] van ... 43 iaer en leit al[hier begraven]
naam: Onbekend
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
boeknummer: 9386

commentaar

Ao 1699 den ... [is in den] heere gerust de ... den huis[frou] van ... 43 iaer en leit al[hier begraven]
naam: Onbekend
geboortejaar: 1656
sterfjaar: 1699
commentaar
boeknummer: 9386

idem
naam: Mollema, Beitske Siebrens
doopdatum: 23-11-1718
geboortejaar: 1718
aant.: dochter van Siebren Ieges Mollema en Aaltje Feikens
echtgenoot: Nauta, Hette Gaukes
commentaar
vindplaats: zilveren vork
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Kubaard
boeknummer: 9387

commentaar

H : N :
B : M :
1774
naam: Nauta, Hette Gaukes
geb.datum: 21-3-1719
doopdatum: 26-3-1719
sterfdatum: 13-10-1797
aant.: zoon van Gauke Nauta en Riemkje Hettes Reinalda; dominee
echtgenoot: Mollema, Beitske Siebrens
commentaar
boeknummer: 9387

idem
Foto van boeknummer 9388
Cornelis Clases is geboren den 18 feberw 1740

Corn. K. Nijdam is geboren den 24 febr. 1810
naam: Nijdam, Cornelis Klases
geb.datum: 18-2-1740
doopdatum: 19-2-1740
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Klaas Botes Nijdam en Pierke Keimpes Hansma; geh. Taetske Stevens Reitsma
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Grouw
boeknummer: 9388

commentaar

Cornelis Clases is geboren den 18 feberw 1740

Corn. K. Nijdam is geboren den 24 febr. 1810
naam: Nijdam, Cornelis Klases
geb.datum: 24-2-1810
doopdatum: 11-3-1810
sterfdatum: 16-11-1885
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Klaas Cornelis Nijdam en Antje Ruurds
commentaar
boeknummer: 9388

idem
naam: Rosen, Sietje Heres
geboortejaar: 1706
aant.: geb. rond 1706; dochter van Here Lieuwes en Sietje Lolles; geh. 1729 Siemen Dirks
commentaar
vindplaats: strooilepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Workum
boeknummer: 9389

commentaar

S H R
Foto van boeknummer 9390
F? B
naam: Braam, Froukje Jacobs
sterfdatum: 2-12-1761
geboortejaar: 1691
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Jacob Romkes Braam en Antie Jelles Jeddema
vader: met inscriptie
echtgenoot: Hinlopen, Klaas Gooitsens
commentaar
vindplaats: zilveren doosje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 9390

commentaar

F? B
naam: Offenhuysen, Hans Frederiks van
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: mantelhaak
type: Overige voorwerpen
bron: Fries Zilver
plaats: Achlum
boeknummer: 9391

commentaar

H V O

1601

Aantal objecten gevonden (geheel of deels zichtbaar): 4327 van de 9216 (zichtbaar voor bezitters van het boek via ALLES, GERICHT ZOEKEN)