Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENVoor een download van een PDF van memorabilia per plaats

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 158


Nieuwe objecten

naam: Nauta, Siebrand Tietes
geb.datum: 7/8/1765
doopdatum: 7/8/1765
sterfdatum: 2/10/1790
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Tiete Siebrens Nauta en Aaltje Klases Stienstra;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Sneek
boeknummer: 7138

Sijbrandes Tiettes Nauta is gebooren den 9 juli 1765
Overleeden den 10 februari 1790
Boeknummer 7200; foto: Melle Koopmans
 ... [Joucke Gatties]zo [pa]stoer in Lollim starf den ersten marti [1550] ...
naam: Jouke Gatse
sterfdatum: 3/1/1550
godsdienst: rooms
aant.: pastoor Lollum sinds 1524
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
aantekening: priesterzerk
boeknummer: 7200

... [Joucke Gatties]zo [pa]stoer in Lollim starf den ersten marti [1550] ...
Boeknummer 7202; foto: Melle Koopmans
CE

Ao 1625 de 8 martivs sterf d erbare Aeltie Lievves d huisfrov van Ielle Haeiies ovt 37iaer hier begraven

Ao 1646 de 31 october is gestvrve de eerentpheste Ielle Haies in syn leve tichelaar en calckbrander tot Maccvm ovt 61 iaer en leit hier begraven

Ao 1625 de 11 augusti sterf d eerbare Tiertie Ielles dochter out 11 iaere en leit alhier begrauen
naam: Klaas Everts
doopdatum: 11/6/1603
geboortejaar: 1600
aant.: zoon van Evert Gerrits, uit Norden, en Sara Klases; gehuwd 1625 Elbrig Watses; geboren rond 1600; steenhouwer; uit Leeuwarden; stenen uit de periode 1625-1631
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 7202

CE

Ao 1625 de 8 martivs sterf d erbare Aeltie Lievves d huisfrov van Ielle Haeiies ovt 37iaer hier begraven

Ao 1646 de 31 october is gestvrve de eerentpheste Ielle Haies in syn leve tichelaar en calckbrander tot Maccvm ovt 61 iaer en leit hier begraven

Ao 1625 de 11 augusti sterf d eerbare Tiertie Ielles dochter out 11 iaere en leit alhier begrauen
naam: Aaltje Lieuwes
sterfdatum: 3/8/1625
geboortejaar: 1587
aant.: dochter van Lieuwe Wiebes uit Berlikum; gehuwd Jelle Haaies; tichelaar; kalkbrander
boeknummer: 7202

idem
naam: Jelle Haaies
sterfdatum: 10/31/1646
geboortejaar: 1585
aant.: gehuwd 1 Aaltje Lieuwes; gehuwd 2 Tietje Jorrits;
boeknummer: 7202

idem
naam: Tjeerdje Jelles
sterfdatum: 8/11/1625
geboortejaar: 1614
aant.: dochter van Jelle Haaies en Aaltje Lieuwes;
boeknummer: 7202

idem
Boeknummer 7303; foto: Melle Koopmans
Anno 1630 den 5 augustus is in den heere gerust den eerbare Ietske Clasen out 25 iaer d huisfrou van Reiner Reiners en leit hier begrauen
naam: Jetske Klases
sterfdatum: 8/5/1630
geboortejaar: 1605
aant.: gehuwd 1624 Reinder Reinders; zij woonde bij haar huwelijk onder de klokslag van Bolsward
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 7303

Anno 1630 den 5 augustus is in den heere gerust den eerbare Ietske Clasen out 25 iaer d huisfrou van Reiner Reiners en leit hier begrauen
naam: Reinder Reinders
geboortejaar: 1603
aant.: gehuwd 1624 Jetske Klases; geboren rond 1603; uit Peins
boeknummer: 7303

idem
naam: Groot, Hans Gerbens de
geb.datum: 1/31/1761
doopdatum: 2/8/1761
sterfdatum: 3/5/1841
aant.: zoon van Gerben Everts en Grietje Annes; gehuwd 1789 Sjoukje Dirks Rollema;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese geboortelepels H. Nijdam
plaats: Rauwerd
aantekening: Genealogysk Jierboek fan 1967
boeknummer: 8769

[Anno 1761 den 31 januari is gebooren Hans Gerbens]
Boeknummer 9291; foto: Melle Koopmans
Anno 1669 den 8 iunies is in den heere gerust die eerbare duchtsame Sarre Milies die huisfrou van Frerck Hessels out 46 iaer ende leit hier begrauen
naam: Artopaeus, Sara Aemilius
sterfdatum: 6/8/1669
geboortejaar: 1622
aant.: dochter van Emilius Artopaeus en Aukje Luitjens; gehuwd 1 1645 Sierk Nannes; gehuwd 2 Freerk Hessels;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9291

Anno 1669 den 8 iunies is in den heere gerust die eerbare duchtsame Sarre Milies die huisfrou van Frerck Hessels out 46 iaer ende leit hier begrauen
naam: Freerk Hessels
geboortejaar: 1620
aant.: gehuwd Sara Aemilius; geboren rond 1620
boeknummer: 9291

idem
naam: Rollema, Sjoukje Dirks
geb.datum: 3/31/1772
doopdatum: 4/26/1772
sterfdatum: 5/17/1841
aant.: dochter van Dirk Eeltjes Rollema en Ymkje Johannes; gehuwd 1789 Hans Gerbens de Groot;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese geboortelepels H. Nijdam
plaats: Swichum
aantekening: Genealogysk Jierboek fan 1967
boeknummer: 9309

[Anno 1772 den 31 maart is gebooren Sjoukje Durks Rollema]
naam: Tichelaar, Alle Berends
geb.datum: 2/28/1738
sterfdatum: 1/9/1805
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Berend Wouters en Brechtje Alles; gehuwd 1762 Aaltje van Delden;
vindplaats: huwelijkslepel; ijssouvenir
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Sneek
boeknummer: 9539

A.B.T.
A.V.D.

Deese leepel door Alle : B : Tichelaar den 17 janne.1763 op schaatzen van Enkhuisen gehaald
naam: Delden, Aaltje Jans van
sterfdatum: 2/11/1807
geboortejaar: 1740
godsdienst: doopsgezind
aant.: uit Deventer
boeknummer: 9539

idem
Boeknummer 9711; foto: Margriet Bakker
DB
1798
naam: Brouwer, Dirk Wopkes
geb.datum: 1/12/1769
sterfdatum: 12/21/1825
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Wopke Brouwer en Hinke Haitses; gehuwd 1804 Remelia Taekes Mesdag; goudsmid; grootvader van schilder Lourens Alma Tadema
vindplaats: onderkant beker Fries Museum
type: Bekers
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 9711

DB
1798
Boeknummer 9712; foto: www.catharijneconvent.nl
S. Simon

ML SE

1655
naam: Lieuwkema, Meie Tietes
geboortejaar: 1629
sterfjaar: 1664
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Tiete Reins Lieuwkema en Fokeltje Watses; gehuwd 1654 Sipkje Tjeerds Epema;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Makkum
aantekening: www.catharijneconvent.nl
boeknummer: 9712

S. Simon

ML SE

1655
naam: Epema, Sipkje Tjeerds
geboortejaar: 1631
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Tjeerd Hettes Epema en Baukje Pieters Ammama; gehuwd 1654 Meie Tietes Lieuwkema; geboren rond 1631
boeknummer: 9712

idem
naam: Bloemen, Femmigje Petrus Henricus
geb.datum: 12/3/1796
doopdatum: 12/3/1796
sterfdatum: 12/8/1820
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Petrus Henricus Bloemen en Maria Hendriks;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
aantekening: www.catharijneconvent.nl
boeknummer: 9713

Femmigie Bloemen gebooren de 3 desembr 1796
naam: Kuipers, Izaak Dirks
geb.datum: 8/8/1811
sterfdatum: 4/19/1884
aant.: zoon van Durk Izaaks Kuipers en Saapje Jarigs Broersma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Zilver tentoonstelling Dokkum 1954
plaats: Tjerkwerd
boeknummer: 9714

1811 den 8 aug. is geboren Ysak Durks Kuipers

D.Y. Kuipers geboren 5 febr. 1838

D.IJ. Kuipers geboren 2 mei 1894
naam: Kuipers, Izaak Dirks
geb.datum: 8/8/1811
sterfdatum: 4/19/1884
aant.: zoon van Durk Izaaks Kuipers en Saapje Jarigs Broersma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Zilver tentoonstelling Dokkum 1954
plaats: Tjerkwerd
boeknummer: 9715

1811 den 8 aug. is geboren Ysak Durks Kuipers

Yzaak Durks Kuipers is geboren 5 sept 1864

Yz. Durks Kuipers is geboren 8 maart 1921
naam: Renema, Watse Taekes
geb.datum: 11/5/1734
doopdatum: 11/7/1734
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Taeke Wiemers Renema en Tjitske Watses van Asperen;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Zilver tentoonstelling Dokkum 1954
plaats: Marssum
boeknummer: 9716

Watse Taekes Renema geb. den 5 november 1734
Boeknummer 9717; foto: Anton Reepel
PH
naam: Pier Hessels
geboortejaar: 1598
sterfjaar: 1668
aant.: geboren rond 1598; koopman
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 9717

PH
Boeknummer 9718; foto: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-sulver-erfgoed
Klaaske Durks gebooren den 27 april 1703

Ytje Pijters Brouwers geb den 15 feb 1817
naam: Klaaske Dirks
geb.datum: 4/27/1703
aant.: mogelijk uit Stiens
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
aantekening: Collectie T.A. Hoogland
boeknummer: 9718

Klaaske Durks gebooren den 27 april 1703

Ytje Pijters Brouwers geb den 15 feb 1817
naam: Werff, Dirk Joutes van der
geb.datum: 10/10/1792
sterfdatum: 10/10/1875
aant.: zoon van Joute Ruurds van der Werff en Ytje Durks;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Cornjum
aantekening: http://www.erfgoed-fundaasje.nl/boelstra/genealogy; privébezit
boeknummer: 9719

Durk Joutes van der Werf is gebooren den 10 october 1792
naam: Boelstra, Sieds Tjeerd
geb.datum: 9/22/1797
doopdatum: 9/22/1797
sterfdatum: 8/2/1885
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjeerd Siedses Boelstra en Sjoukje Pieters;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Stiens
aantekening: http://www.erfgoed-fundaasje.nl/boelstra/genealogy; privébezit
boeknummer: 9720

Sieds Tjeerds Boelstra geb. 22 september 1797
Boeknummer 9721; foto: Notarishuis Arnhem
Op den eersten verjaardag van Dirk Zeper zijnde den 1 augustus 1765
naam: Zeper, Dirk Jans
geb.datum: 8/1/1764
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Jan Dirks Zeper en Nieske Piers Tichelaar; ;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
aantekening: Notarishuis Arnhem
boeknummer: 9721

Op den eersten verjaardag van Dirk Zeper zijnde den 1 augustus 1765
naam: Hesseling, Klaas Dirks
geboortejaar: 1724
sterfjaar: 1793
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Dirk Jacobs Hesseling en Aaltje Klases Knoop; gehuwd 1749 Trijntje Bartelds; geboren rond 1724; lakenkoopman
vindplaats: zilveren kandelaar
type: Kandelaar
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
aantekening: http://www.christies.com/
boeknummer: 9722

Zes kandelaars ter gedagtenis van Klaas Hesseling aan zijn kleijnzoon Nicolaas van Meurs van Vollenhoven gebooren den 23ste oktober 1783
Boeknummer 9723; foto: www.colf-kolf.nl
Harmen Jans Ao 1749
naam: Harmen Jans
geboortejaar: 1707
aant.: gehuwd 1732 Trijntje Taekes; geboren rond 1707; wieldraaier
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
aantekening: Catalogus van gildepenningen
boeknummer: 9723

Harmen Jans Ao 1749
Boeknummer 9724; foto: www.pgberltsum.nl/de-zilveren-troffel
Den 10 maij 1773 heeft jonkheer Georg Wolfgang Carel D˙co baron Thoe Swartzenberg en Hohenlansberg o˙d 7 jaren 3 maanden en 14 dagen, den eersten steen aan dit gebo˙ gelegt
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, George Wolfgang Karel Duco George Frederiks thoe
geb.datum: 1/26/1766
doopdatum: 2/5/1766
sterfdatum: 9/25/1808
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van George Frederik Georg Wolfgangs thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en Sofia Elisabeth Karels d' Humale; ; grietman; gecommitteerde ten landsdage
vindplaats: zilveren troffel
type: Gereedschappen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Berlikum
aantekening: www.pgberltsum.nl/de-zilveren-troffel
boeknummer: 9724

Den 10 maij 1773 heeft jonkheer Georg Wolfgang Carel Dúco baron Thoe Swartzenberg en Hohenlansberg oúd 7 jaren 3 maanden en 14 dagen, den eersten steen aan dit geboú gelegt
naam: Boer, Sjoerd Ynzes de
sterfdatum: 12/10/1827
geboortejaar: 1769
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1798 Gerritje Conelis;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Winaldum
aantekening: astro.uni-bonn.de/~deboer/genea/ks/ks21m.html
boeknummer: 9725

SY 1769
YS 1803
KY 1835
KS 1873
naam: Boer, Ynze Sjoerds de
geb.datum: 12/22/1803
sterfdatum: 8/9/1899
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Sjoerd Ynzes de Boer en Gerritje Cornelis;
boeknummer: 9725

idem
Boeknummer 9726; foto: hanskinkel.nl/meindersma/voorouders-meindersma
Bokke Wiggers Meindertsma mr bakker 1780
naam: Meindertsma, Bokke Wiegers
geb.datum: 1/21/1753
doopdatum: 2/4/1753
sterfdatum: 9/25/1824
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Wieger Meinderts en Berber Bokkes; gehuwd 1782 Doetje Heres Postmus; geboren Paesens; bakker
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
aantekening: hanskinkel.nl/meindersma/voorouders-meindersma
boeknummer: 9726

Bokke Wiggers Meindertsma mr bakker 1780
Boeknummer 9727; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
Feite O. van Oosterum 1792
naam: Oostrum, Feite Oenes van
geb.datum: 5/8/1760
sterfjaar: 1799
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Oene Thomas en Akke Feites; gehuwd 1792 Janke Thijses; overleden te Deventer; schipper
vindplaats: gildepenning schippersgilde
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 9727

Feite O. van Oosterum 1792
Boeknummer 9728; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
1782 Cornelis Pietersz
naam: Cornelis Pieters
sterfjaar: 1794
aant.: Begraven 28-09-1794, Sneek; schipper
vindplaats: gildepenning schippersgilde
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 9728

1782 Cornelis Pietersz
Boeknummer 9729; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
Sjouke Ruurds Visser 1787
naam: Visser, Sjouke Ruurds
sterfdatum: 4/7/1818
geboortejaar: 1744
aant.: zoon van Ruurd Jacobs en Ymkje Jans; gehuwd 1775 Jeltje Gerbens; gehuwd 4 1788 Geertje Fokkes; geboren te Sloten; schipper
vindplaats: gildepenning schippersgilde
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 9729

Sjouke Ruurds Visser 1787
Boeknummer 9730; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
Jackle Rienckx mr scheepstimmerman in Stavoren 1675
naam: Jakkele Rienks
geboortejaar: 1650
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Rincke Jacobs en Tzum Jans; gehuwd 1675 Leene Barents; geboren rond 1650; timmerman
vindplaats: gildepenning scheepstimmerlieden
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9730

Jackle Rienckx mr scheepstimmerman in Stavoren 1675
Boeknummer 9731; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
Bovwe Hayes 1691
naam: Bouwe Haaies
geboortejaar: 1660
sterfjaar: 1700
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Haaie Douwes en Liekel Baukes; gehuwd 1685 Meinsk Taedses; geboren rond 1660; overleden rond 1700; schipper
vindplaats: gildepenning kleinschippers
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Workum
boeknummer: 9731

Bovwe Hayes 1691
naam: Igle Melis
geboortejaar: 1654
sterfjaar: 1702
aant.: gehuwd 1679 Jantje Reins; geboren rond 1654; begraven 17-4-1702; schipper
vindplaats: gildepenning kleinschippers
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Workum
boeknummer: 9732

Egle Meeles 1692
Boeknummer 9733; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
Leuwe Teijes 1766
naam: Lieuwe Teies
doopdatum: 3/10/1726
sterfdatum: 8/10/1791
geboortejaar: 1726
aant.: zoon van Teie Sipkes en Atje Lieuwes; gehuwd 1752 Jantje Douwes; uit Blija / Hogebeintum; schipper
vindplaats: gildepenning grootschippers
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Workum
boeknummer: 9733

Leuwe Teijes 1766
Boeknummer 9734; foto: www.friesscheepvaartmuseum.nl
Provinciaal bestuur
Wr As Visser, 1796
naam: Visser, Wieger Annes
sterfdatum: 12/13/1806
geboortejaar: 1739
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Anne Wiegers Visser en Corneliske Iekes ; gehuwd 1764 Wietske Michiels Tromp; geboren rond 1739
vindplaats: gildepenning houthandelaren
type: Penningen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Woudsend
boeknummer: 9734

Provinciaal bestuur
Wr As Visser, 1796
naam: Nauta, Marten
geboortejaar: 1723
aant.: gehuwd 1748 Anke Hinnes; geboren rond 1723; bakker
vindplaats: gildepenning bakkers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Franeker
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9735

Martijnus Nauta Anno 1749
naam: Tiete Olferts
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1696 Trijntje Gerrits;
vindplaats: gildepenning mast- en blokmakers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Workum
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9736

Tietje Olferts 1695
naam: Luitjen Jiskes
doopdatum: 12/17/1615
geboortejaar: 1615
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jiske Tjerks en Jantje Luitjens; gehuwd 1 1645 Trijntje Hinnes; gehuwd 2 1654 Berber Jans; wever
vindplaats: gildepenning wevers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Harlingen
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9737

L J

Luittien Jieskes 1647
naam: Doonsma, Siebout Sjoerds
geboortejaar: 1719
aant.: gehuwd 1 1744 Maaike Pieters van der Veer; gehuwd 2 1750 Anskje Siedses; geboren rond 1719; timmerman
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9738

1749 den 11 october is Sjebout Sjoerds Doonsma mr. timmerman geworden
naam: Feddema, Hoite Douwes
geboortejaar: 1719
aant.: gehuwd 1744 Aaltje Jans Huisman; geboren rond 1719; overleden voor 1783; metselaar
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9739

Hoijte Feddema mr metselaar 1749
naam: Nijeveen, Gerard
geboortejaar: 1726
sterfjaar: 1800
aant.: gehuwd 1 1751 Janke Barteles; gehuwd 2 1774 Klaaske Rutgers; geboren rond 1726; begraven 3-10-1800; smid
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9740

Gerhardus Neyeveen 1780 stadts grofsmid en slotmaker den 17 novb.1780
naam: Trijntje Piekes
aant.: gehuwd 1670 Jan Taekes;
vindplaats: gildepenning kleermakers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Workum
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9742

Trin Pieckes 1669
naam: Sipke Cornelis
aant.:
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Plaats onbekend
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9743

SC 1726

Sipke Cornelis
naam: Gerberhuis, Dirk Jobs
geboortejaar: 1644
aant.: gehuwd 1 1669 Trijntje Pieters; gehuwd 2 1673 Reineke Thomas Hansman; geboren rond 1644; kleermaker
vindplaats: gildepenning kleermakers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Dokkum
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9744

A H
Gebberh. Dirck Iops 1670
naam: Murk Thomas
aant.: bakker
vindplaats: gildepenning bakkers, onzeker
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Plaats onbekend
aantekening: mogelijk Stavoren; Fries Museum
boeknummer: 9745

1638 Mirck Tomas
1676 Tys Tomes
naam: Thijs Thomas
aant.: bakker
boeknummer: 9745

idem
naam: Nijeveen, Willem
sterfjaar: 1781
aant.: belijdenis 1745; begraven 17-04-1781; smid
vindplaats: gildepenning smeden
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9746

Wilhelmus Nijeveen mr. messemaker 17 febr. 1738
naam: Maarten Pieters
aant.: kuiper
vindplaats: gildepenning kuipers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: Fries Museum
boeknummer: 9747

Maerten Pietersen 1647
naam: Marten Piers
aant.: Kuiper
vindplaats: gildepenning kuipers
type: Penningen
bron: www.digitalecollectienederland.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9748

1653 Marten Pyers
Boeknummer 9749; foto: Lutherse kerk
D:T:O:M:S:

Tiator:
Qui quis ...
...
Generalissimi, heroi... virtute ...

DNI Andreae Moelleri

...

Hamburgo, Germanorum urbium principe
Anno MDCXXIX die XII aprilis

...

Anno MDCLXXXX
naam: M÷ller, Andries Garlefs van
geb.datum: 4/12/1629
sterfdatum: 2/14/1690
godsdienst: Luthers
aant.: ; geboren te Hamburg
vindplaats: Lutherse kerk
type: Rouwborden
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9749

D:T:O:M:S:

Tiator:
Qui quis ...
...
Generalissimi, heroi... virtute ...

DNI Andreae Moelleri

...

Hamburgo, Germanorum urbium principe
Anno MDCXXIX die XII aprilis

...

Anno MDCLXXXX
Boeknummer 9750; foto: Maikel Galama
TH
naam: Hinlopen, Thomas Jelles
aant.: ; overleden voor 1713; afkomstig uit Hindelopen
vindplaats: oorspronkelijk boerderij De Âlde Dyk 4; nu in Zeewolde
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Workum
boeknummer: 9750

TH
Boeknummer 9751; foto: particulier
D H A A

1647
naam: Doitse Harings
geboortejaar: 1597
aant.: gehuwd 1 1622 Antje Ages; gehuwd 2 1623 Liskje Iemes; gehuwd 3 1639 Ymkje Freerks; geboren rond 1597
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
aantekening: namen onzeker
boeknummer: 9751

D H A A

1647
naam: Antje Ages
geboortejaar: 1599
sterfjaar: 1622
aant.: gehuwd 1622 Doitse Harings; geboren rond 1599
boeknummer: 9751

idem
Boeknummer 9752; foto: haffmansantiek
Otte Ottes de Boer is geboren de 11 july 1797
naam: Boer, Otte Ottes de
geb.datum: 7/11/1797
doopdatum: 7/11/1797
sterfdatum: 8/14/1856
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Otte Yntes de Boer en Ieke Ottes; kunstschilder
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Woudsend
aantekening: www.hafmansantiek.nl
boeknummer: 9752

Otte Ottes de Boer is geboren de 11 july 1797
Boeknummer 9753
Gerlof Jans gebooren den 24 february 1776
naam: Gerlof Jans
geb.datum: 2/24/1776
aant.: mogelijk gehuwd 1797 Corneliske Jans; onzeker
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Balk
aantekening: www.haffmansantiek.nl; plaats onzeker
boeknummer: 9753

Gerlof Jans gebooren den 24 february 1776
naam: Juckema, Gerrolt Ruurds van
geb.datum: 8/2/1604
sterfdatum: 3/27/1651
aant.: zoon van Ruurd Werps Juckema en Edwer Gerrolts van Camminga; gehuwd 1626 Titia Bartolds van Douma; jonker
vindplaats: Jacobijnerkerk
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9754

Ano 1651 den XXVIJ martij is in den heere ontslapen den wel edelen ir Gerroldt v Iuckema heer ... in ...[Cammin]gaburch[t] acht n...
naam: Roussel, Anna Haaies de
geboortejaar: 1608
sterfjaar: 1643
aant.: dochter van Haaie Jacobs de Roussel en Joukje Gemmes van Burmania; gehuwd 1631 Douwe Tjerks van Herema; geboren rond 1608; overleden 1643 of 1645
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9755

In dese kist leit het lichaem van de weldedele vr [Anna] de Rovssel is gest int iaer 164[3/5?] dochter van den weledelen heer Haio de Roussel raad ordenaris in den hove van Vrieslant en van de weledele vrov Iosynna van Bvrmania haer moedr hvysvrov van de weledelen heer Dovve van Heerrema captein en commandeur in Lang acker schans
naam: Roussel, Haaie Jacobs de
geboortejaar: 1564
sterfjaar: 1614
aant.: zoon van Jacob Jacobs de Roussel en Sjoukje Jeppes van Stania; gehuwd Joukje van Burmania; raadordinaris; student Keulen 1579; Orleans 1582
boeknummer: 9755

idem
naam: Burmania, Joukje Gemmes van
geboortejaar: 1581
sterfjaar: 1627
aant.: dochter van Gemme Douwes en Jeltje Tjeerds van Aylva; gehuwd 1604 Haaie Jacobs de Roussel; geboren rond 1581
boeknummer: 9755

idem
naam: Herema, Douwe Tjerks van
geboortejaar: 1606
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjerk van Herema en Lutske Douwes van Walta; gehuwd 1631 Anna van Roussel; geboren rond 1606; overl. na 1643/45; kapitein
boeknummer: 9755

idem
Boeknummer 9756; foto: particulier
Foppe Arjens de Vries, is geboren te Achlum de 21 maart 1805
naam: Vries, Foppe Arjens de
geb.datum: 3/21/1805
doopdatum: 3/31/1805
sterfdatum: 5/5/1887
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Arjen Joukes de Vries en Akke Foppes Dongjema;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Achlum
boeknummer: 9756

Foppe Arjens de Vries, is geboren te Achlum de 21 maart 1805
naam: Pettinga, Gerard
doopdatum: 3/6/1761
geboortejaar: 1738
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1 1759 Stijntje Lansberg; gehuwd 2 1763 Tetje Gerbens Hoornstra; geboren rond 1738; chirurgijn; pottenbakker
vindplaats: tabaksdoos
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
aantekening: http://www.vannieantiquairs.com/nl
boeknummer: 9757

Gerardus Petttinga 1763
Boeknummer 9758; foto: www.marktplaats.nl
Wijtse Sikkes

Trijntje Cornelis Westra is geboren op 21 augustus 1846
naam: Westra, Wietse Sikkes
geboortejaar: 1748
aant.: gehuwd Grietje Cornelis; geboren rond 1748; overgrootvader Trijntje Cornelis
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Achlum
aantekening: zilversmid Jouke Horrius
boeknummer: 9758

Wijtse Sikkes

Trijntje Cornelis Westra is geboren op 21 augustus 1846
naam: Heerke Sjoerds
geb.datum: 2/4/1763
doopdatum: 2/4/1763
sterfdatum: 2/28/1788
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Sjoerd Heerkes en Sietske Oeges;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Tirns
aantekening: http://notarishuis-arnhem.orangebite.com
boeknummer: 9759

Herke Sioerds is gebooren den 4 februwary 1763
Boeknummer 9760; foto: Melle Koopmans
Ao [155]8 den 17 ianvary do sterf Pieter van Goslinggha
naam: Goslinga, Pieter Feies van
sterfdatum: 1/17/1558
geboortejaar: 1557
aant.: zoon van Feie Feies van Goslinga en Ients Pieters van Aggama; 1558; ongehuwd
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 9760

Ao [155]8 den 17 ianvary do sterf Pieter van Goslinggha
naam: Wynia, Jan Sjoukes
geb.datum: 3/25/1791
doopdatum: 4/25/1791
sterfdatum: 1/26/1858
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sjouke Jans Wynia en Johantje Eeltjes Kooistra; afwijking geboortedatum Tresoar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Hidaard
boeknummer: 9761

1791 den 18 maert is geboren Jan Sjoukes
Boeknummer 9762; foto: particulier
RG ML 1793
naam: Romke Gerrits
doopdatum: 2/27/1735
sterfdatum: 4/6/1809
geboortejaar: 1735
aant.: zoon van Gerrit Aaljes en Hiltje Hendriks; gehuwd Martje Louws Wiersma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Augsbuurt
aantekening: privébezit
boeknummer: 9762

RG ML 1793
naam: Wiersma, Martje Louws
doopdatum: 1/1/1740
geboortejaar: 1739
aant.: dochter van Louw Cornelis; gehuwd Romke Gerrits;
boeknummer: 9762

idem
Boeknummer 9763; foto: Melle Koopmans
[Ao 15]58 den 19 ivnij is gesterve iongghe [Feije va Goslinga]

Ao 1556 den 5 iunij sterf Ietzs va Goslinga een soen en docht va Feije Goslinga en Indts Aggama
naam: Goslinga, Feie Feies van
sterfdatum: 6/19/1558
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Feie van Goslinga en Ients van Aggama;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 9763

[Ao 15]58 den 19 ivnij is gesterve iongghe [Feije va Goslinga]

Ao 1556 den 5 iunij sterf Ietzs va Goslinga een soen en docht va Feije Goslinga en Indts Aggama
naam: Goslinga, Jetske Feies van
sterfdatum: 6/5/1556
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Feie van Goslinga en Ients van Aggama;
boeknummer: 9763

idem
naam: Goslinga, Feie Feies
sterfdatum: 4/9/1558
geboortejaar: 1530
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Feie Tjepkes van Goslinga en Jens Tjepkes van Sjoorda; gehuwd 1557? Yntje Pieters van Aggama; geboren rond 1530
boeknummer: 9763

idem
naam: Aggama, Ients Pieters van
geboortejaar: 1532
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Pieter van Aggama en Jets van Eminga; gehuwd 1 Feije van Goslinga; gehuwd 2 Worp van Tjaarda; geboren rond 1532
boeknummer: 9763

idem
naam: Proost, Beert Daams
doopdatum: 12/26/1604
geboortejaar: 1604
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Daam Jans en Dirkje Beerts; gehuwd 1634 Tetje Arends; geboren rond 1604
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9764

B D
T A
naam: Tetje Arends
geboortejaar: 1611
aant.: dochter van Arjen Klases en Neeltje Dirks; gehuwd 1634 Beert Daams; geboren rond 1611
boeknummer: 9764

idem
naam: Proost, Waling Daams
geboortejaar: 1593
sterfjaar: 1667
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Daam Jans en Dirkje Beerts; gehuwd 1 1622 Margje Walings; gehuwd 2 1656 Froukje Johannes; geboren rond 1593; overleden 1667
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Dutch Silver: Wrought Plate of the Central, Northern and Southern Provinces from the Renaissance until the End of the Eighteenth Century
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9765

WD
MW

1627
naam: Margje Walings
geboortejaar: 1595
aant.: gehuwd 1 Cornelis Klases; gehuwd 2 1627 Daam Walings Proost; geboren rond 1595
boeknummer: 9765

idem
naam: Groot, Klaas Rinses de
geb.datum: 11/5/1795
doopdatum: 12/13/1795
sterfdatum: 2/17/1885
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Rinse Anskes en Maartje Klases de Groot; volgens Tresoar geboren 4-11
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9766

Den 5e november is geboren Klaas Rinses 1795
naam: Schuurmans, Trijntje Siebrens
geb.datum: 3/22/1788
doopdatum: 4/27/1788
sterfdatum: 7/14/1855
aant.: dochter van Siebren Wouters Schuurmans en Grietje Siebrens;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Roordahuizum
boeknummer: 9767

Trijntje Sybrens is geboren den 22 maart 1788

T.T.
naam: Palsma, Dirk Andeles
geb.datum: 8/28/1805
doopdatum: 9/15/1805
sterfdatum: 11/16/1856
aant.: zoon van Andele Hendriks Palsma en Grietje Jans Siderius;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Wirdum
boeknummer: 9768

1805 den 28 augustus is geboren Dirk Andles Palsma

T.T.
Boeknummer 9770; foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf
Rein Jacobs en Feikjen Jeltes zijn getroud op den 21 meij 1775
naam: Reinsma, Rein Jacobs
doopdatum: 7/27/1749
sterfdatum: 1/15/1831
geboortejaar: 1749
aant.: zoon van Jacob Reins Reinsma en Trijntje Reinders; gehuwd 1775 Feikje Jeltes; geboren te Hilaard; bakker
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Winsum
boeknummer: 9770

Rein Jacobs en Feikjen Jeltes zijn getroud op den 21 meij 1775
naam: Eisinga, Feikje Jeltes
geb.datum: 2/27/1750
doopdatum: 3/15/1750
sterfdatum: 1/31/1817
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Jelte Eises en Hitje Steffens; gehuwd 1775 Rein Jacobs;
boeknummer: 9770

idem
Boeknummer 9771; foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf
Trientje Martens is in den here gerust den 10 mei 1807 oud 22 jaar 30 weeken en 3 dagen
naam: Trijntje Martens
geb.datum: 10/9/1784
sterfdatum: 5/10/1807
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1804 Gjalt Sjoerds; begraven 11 mei 1807
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Grouw
boeknummer: 9771

Trientje Martens is in den here gerust den 10 mei 1807 oud 22 jaar 30 weeken en 3 dagen
Boeknummer 9772; foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf
Tisschen Piers is gebooren den ... 1763
naam: Annema, Tjiskje Piers
doopdatum: 5/8/1763
sterfdatum: 2/20/1846
geboortejaar: 1763
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Pier Annes en Dieuwke Gerbens; gehuwd 1 1785 Gerrit Douwes; gehuwd 2 1810 Sietse Haantjes de Boer;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Oppenhuizen
boeknummer: 9772

Tisschen Piers is gebooren den ... 1763
Boeknummer 9773; foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf
Jan Annes Reckes is gebooren den 11 maart 1795
naam: Rekus, Jan Annes
geb.datum: 3/11/1795
doopdatum: 4/3/1795
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Anne Alberts Rekus en Elbrig van Dalsum;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Sneek
boeknummer: 9773

Jan Annes Reckes is gebooren den 11 maart 1795
Boeknummer 9774; foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf
1798 den 9 junij is gebooren Lieuwe Piers Eringa

Lieuwe P. Eringa is geboren 31 december 1869

Lieuwe P. Eringa is geboren 26 april 1920

Lieuwe P. Eringa berne 25 septimber 1984
naam: Eringa, Lieuwe Piers
geb.datum: 6/6/1798
doopdatum: 6/24/1798
sterfdatum: 3/9/1860
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Pier Jans Eringa en Beitske Jetjes Dijkstra;
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Edens
boeknummer: 9774

1798 den 9 junij is gebooren Lieuwe Piers Eringa

Lieuwe P. Eringa is geboren 31 december 1869

Lieuwe P. Eringa is geboren 26 april 1920

Lieuwe P. Eringa berne 25 septimber 1984
naam: Stapert, Fokeltje Nannes
geb.datum: 8/19/1775
doopdatum: 8/20/1775
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Nanne Jouwerts Stapert en Foekje Thijses Pecama;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Munnikezijl
aantekening: museum Kollum
boeknummer: 9775

Den 19 september 1779 is gebooren Douwe Johannes en is overleden den 26 maart 1840
Boeknummer 9776; foto: Theo Delfstra
KPH
naam: Heeringa, Cornelis Pieters
geb.datum: 12/7/1710
doopdatum: 12/14/1710
sterfdatum: 3/4/1782
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Pieter Pieters Heeringa en Jatje Pieters ; gehuwd Geertje Harmens Rintjema; dijksgedeputeerde; rechter
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Nes WD
boeknummer: 9776

KPH
naam: Andringa, Tinke Jelles van
sterfdatum: 2/14/1619
geboortejaar: 1582
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jelle Tinkes van Andringa en Ietje Regnaarda; gehuwd Sietske Binnes Sjoorda; geboren rond 1582; grietman Utingeradeel 1613 - 1619; rekenmeester; vermeld dootboeck: maart
vindplaats: avondmaalsschotel
type: Schalen en kommen
bron: Zilver tentoonstelling Dokkum 1954
plaats: Giekerk
boeknummer: 9777

TVA SBS
naam: Sjoorda, Sietske Binnes
sterfdatum: 12/1/1662
geboortejaar: 1584
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Binne Sikkes Sjoorda en Jentje Rinses; gehuwd Tinke Jelles van Andringa; overleden te Beetsterzwaag
boeknummer: 9777

idem
naam: Rinse Minnes
geboortejaar: 1654
aant.: gehuwd 1682? Martje Botes; geboren rond 1654
vindplaats: zilveren huwelijksbeker
type: Bekers
bron: Zilver tentoonstelling Dokkum 1954
plaats: Westergeest
boeknummer: 9778

R.M.
M.B.

1682
naam: Martje Botes
geboortejaar: 1656
aant.: dochter van Bote Luitjens en Froukje Jeens; gehuwd 1682? Rinse Minnes; overleden na 1694
boeknummer: 9778

idem
naam: Hoeksma, Geeske Feites
geb.datum: 8/12/1793
doopdatum: 8/18/1793
sterfdatum: 12/12/1826
aant.: dochter van Feite Hielkes Hoeksma en Grietje Thomas Bijlsma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Lemmer
aantekening: https://veiling.catawiki.nl/
boeknummer: 9780

Geesjen Feites is gebooren den 12den augustus 1793
naam: Faber, Jacob Ates
geb.datum: 2/3/1793
doopdatum: 10/20/1793
sterfdatum: 6/30/1807
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Ate Ypes Faber en Grietje Willems de Boer; volgens allefriezen geboren 2-10
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Grouw
boeknummer: 9781

Jacobus A: Faber geboren den 3 october 1793
Boeknummer 9782; foto: Melle Koopmans
Anno 1677 den 18 augustus is in den heere ontslape den eersame mr. Claes Harckes in leven schooldienaer in Lollum out int 42 iaer ende leit alhier begrauen

CH
naam: Klaas Harkes
sterfdatum: 8/18/1677
geboortejaar: 1636
aant.: gehuwd Trijntje Arnoldus Schuringa; schoolmeester
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9782

Anno 1677 den 18 augustus is in den heere ontslape den eersame mr. Claes Harckes in leven schooldienaer in Lollum out int 42 iaer ende leit alhier begrauen

CH
Boeknummer 9783; foto: Melle Koopmans
Anno 1681 den 3 iunij is in den heere ontslapen de eerbare Tryntie Arnoldi Schuiringa huisvrouwe van mr Claes Harckes out 43 iaeren ende leit al hier begraven
naam: Schuringa, Trijntje Arnolds
sterfdatum: 6/3/1681
geboortejaar: 1637
aant.: dochter van Arnold Schuringa en Yfke Hessels; gehuwd Klaas Harkes;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9783

Anno 1681 den 3 iunij is in den heere ontslapen de eerbare Tryntie Arnoldi Schuiringa huisvrouwe van mr Claes Harckes out 43 iaeren ende leit al hier begraven
naam: Klaas Harkes
sterfdatum: 8/18/1677
geboortejaar: 1636
aant.: gehuwd Trijntje Arnoldus Schuringa; schoolmeester
boeknummer: 9783

idem
Boeknummer 9784; foto: Melle Koopmans
An 1669 den 13 en decembris ds morgens tusschen 6 en 7 uieren is seer godtsalichlick in den heere ontslapen de eerbare em deughtsame Trijntie Ybs dochter de huisvrouwe van Bartoldus Schuiringa predicant tot Lollum out 32 iaren 7 maanden 10 dagen ende leyt alhier begruven
naam: Trijntje Ybs
geb.datum: 5/3/1637
doopdatum: 5/14/1637
sterfdatum: 12/13/1669
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Eeb Doedes; gehuwd 1688 Bartold Schuringa; uit Bolsward
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9784

An 1669 den 13 en decembris ds morgens tusschen 6 en 7 uieren is seer godtsalichlick in den heere ontslapen de eerbare em deughtsame Trijntie Ybs dochter de huisvrouwe van Bartoldus Schuiringa predicant tot Lollum out 32 iaren 7 maanden 10 dagen ende leyt alhier begruven
naam: Schuringa, Bartold Arnolds
sterfdatum: 9/20/1696
geboortejaar: 1632
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Arnold Schuringa en Yfke Hessels; gehuwd 1 1668 Trijntje Ybs; gehuwd 2 1688 Trijntje Wiebs; dominee; student Franeker 1650
boeknummer: 9784

idem
Boeknummer 9785; foto: Melle Koopmans
Ano 1696 den 20 septemb is in den heere ontslapen de eerw; godsaalige en welgeleerde do Bartoldus Schuiringa in sijn leeven bedienaaer des godlicken woords alhier tot Lollum 33 iaaren en 4 maanden oud 64 iaaren en leght alhier begraven
naam: Schuringa, Bartold Arnolds
sterfdatum: 9/20/1696
geboortejaar: 1632
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Arnold Schuringa en Yfke Hessels; gehuwd 1 1668 Trijntje Ybs; gehuwd 2 1688 Trijntje Wiebs; dominee; student Franeker 1650
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9785

Ano 1696 den 20 septemb is in den heere ontslapen de eerw; godsaalige en welgeleerde do Bartoldus Schuiringa in sijn leeven bedienaaer des godlicken woords alhier tot Lollum 33 iaaren en 4 maanden oud 64 iaaren en leght alhier begraven
Boeknummer 9786; foto: Melle Koopmans
Anno 1692 den 24 en septembris des morgens tuschen 1 en 2 uiren is in den heere ontslapen de eerbare en deughtsame Tryntje Wybes dr de huisvrou van do Bartoldus Schuiringa predicant tot Lollum out ontrent 50 iaren en leit hier begraven

Apoc. 14 13
Salich zijn de dooden, die in den heere sterven, op dat sij rusten mogen van haren arbeyt
naam: Trijntje Wiebes
sterfdatum: 9/24/1692
geboortejaar: 1642
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1688 Bartold Schuringa;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9786

Anno 1692 den 24 en septembris des morgens tuschen 1 en 2 uiren is in den heere ontslapen de eerbare en deughtsame Tryntje Wybes dr de huisvrou van do Bartoldus Schuiringa predicant tot Lollum out ontrent 50 iaren en leit hier begraven

Apoc. 14 13
Salich zijn de dooden, die in den heere sterven, op dat sij rusten mogen van haren arbeyt
naam: Schuringa, Bartold Arnolds
sterfdatum: 9/20/1696
geboortejaar: 1632
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Arnold Schuringa en Yfke Hessels; gehuwd 1 1668 Trijntje Ybs; gehuwd 2 1688 Trijntje Wiebs; dominee; student Franeker 1650
boeknummer: 9786

idem
Boeknummer 9787; foto: Melle Koopmans
Anno 1681 den 21 july is in de heere gerust de eerbare en dueghdtsame Yfke Hessels weeduwe van do Arnoldus Schuiringa in leve pred. tot Lollum out 73 iaeren ende leit hier begraven
naam: Yfke Hessels
sterfdatum: 7/21/1681
geboortejaar: 1608
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd Arnold Schuringa;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9787

Anno 1681 den 21 july is in de heere gerust de eerbare en dueghdtsame Yfke Hessels weeduwe van do Arnoldus Schuiringa in leve pred. tot Lollum out 73 iaeren ende leit hier begraven
naam: Schuringa, Arnold Bartolds
sterfdatum: 12/20/1662
geboortejaar: 1601
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Bartold Lammerts Schuringa en Tjamke Folkerts Fogelsang; gehuwd Yfke Hessels; student Franeker 1619; dominee
boeknummer: 9787

idem
Boeknummer 9788; foto: Melle Koopmans
Anno 1662 den 20 december is in den heere ontslapen de eerwaerdighe en welgeleerde d Arnoldus Schuiringa in sijn leven dienaer des goddelijcken woorts eerst tot Arum 27 en daer na hier tot Lollum ontrent 9 iaeren en is alhier begraven out 61 iaeren
naam: Schuringa, Arnold Bartolds
sterfdatum: 12/20/1662
geboortejaar: 1601
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Bartold Lammerts Schuringa en Tjamke Folkerts Fogelsang; gehuwd Yfke Hessels; student Franeker 1619; dominee
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9788

Anno 1662 den 20 december is in den heere ontslapen de eerwaerdighe en welgeleerde d Arnoldus Schuiringa in sijn leven dienaer des goddelijcken woorts eerst tot Arum 27 en daer na hier tot Lollum ontrent 9 iaeren en is alhier begraven out 61 iaeren
Boeknummer 9789; foto: Melle Koopmans
[Anno 165]2 den 30 sept. is in den heere gerust den deug... [ion]gelingh Sixt[us Arnol]di Schuiringa ... ende leit al[hier] begraven
naam: Schuringa, Sixtus Arnolds
sterfdatum: 9/30/1652
geboortejaar: 1635
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Arnold Schuringa en Yfke Hessels; geboren rond 1635
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9789

[Anno 165]2 den 30 sept. is in den heere gerust den deug... [ion]gelingh Sixt[us Arnol]di Schuiringa ... ende leit al[hier] begraven
Boeknummer 9790; foto: Melle Koopmans
Anno 1691 den 27 april is in den heere ontslapen de eerbaere Susanna Schuiringa out 51 iaeren ende leit hier begraven
naam: Schuringa, Susanna Arnolds
sterfdatum: 4/27/1691
geboortejaar: 1639
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Arnold Schuringa en Yfke Hessels;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9790

Anno 1691 den 27 april is in den heere ontslapen de eerbaere Susanna Schuiringa out 51 iaeren ende leit hier begraven
Boeknummer 9791; foto: Melle Koopmans
Anno 1674 den 3 november is in den heere gerust den eerbare en seer deuchsame Meijnsche Arnoldi Schuiringa jonge dochter out 26 jaer en leit al hier begraven
naam: Schuringa, Meinske Arnolds
sterfdatum: 11/3/1674
geboortejaar: 1648
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Arnold Schuringa en Yfke Hessels;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9791

Anno 1674 den 3 november is in den heere gerust den eerbare en seer deuchsame Meijnsche Arnoldi Schuiringa jonge dochter out 26 jaer en leit al hier begraven
Boeknummer 9792; foto: Melle Koopmans
Anno 1660 den 7 mart is in den heere gerust de eersamen Iasper Eewerts Berswert out ontrent 41 iare ende leit hier begrauen
naam: Jasper Everts
sterfdatum: 3/7/1660
geboortejaar: 1618
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9792

Anno 1660 den 7 mart is in den heere gerust de eersamen Iasper Eewerts Berswert out ontrent 41 iare ende leit hier begrauen
Boeknummer 9793; foto: Melle Koopmans
Den 29 marty 1689 is in den heere gerust de eerbare deuchtsame Grietje Claeses de huisvrou van Gooris Goslycx huisman tot Aerum out 39 jaer en leit hier begraven
naam: Grietje Klases
sterfdatum: 3/29/1689
geboortejaar: 1649
aant.: gehuwd 1672 Goris Goslings;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9793

Den 29 marty 1689 is in den heere gerust de eerbare deuchtsame Grietje Claeses de huisvrou van Gooris Goslycx huisman tot Aerum out 39 jaer en leit hier begraven
naam: Goris Goslings
geboortejaar: 1647
aant.: gehuwd 1672 Grietje Klases; geboren rond 1647; overleden voor 1698; boer
boeknummer: 9793

idem
Boeknummer 9794; foto: Didier Antiques
P D
B:R

1775
naam: Pieter Douwes
sterfdatum: 3/2/1784
geboortejaar: 1724
aant.: gehuwd 1757 Beitske Rutgers; geboren rond 1724
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Berlikum
aantekening: www.marktplaats.nl
boeknummer: 9794

P D
B:R

1775
naam: Fopma, Beitske Rutgers
doopdatum: 3/10/1726
sterfdatum: 1/29/1796
geboortejaar: 1726
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Rutger Siemens en Geertje Louws Fopma; gehuwd 1757 Pieter Douwes;
boeknummer: 9794

idem
Boeknummer 9795; foto: Melle Koopmans
Ao 1651 de 25 jullij sterf de eerbare Liju Jacobs de huisfrou van Frans Hilles Minnema out 67 iaer

Ao 1656 de 26 october sterf de eersamen Frans Minnema out 72 iaer
naam: Lieuwkje Jacobs
sterfdatum: 7/25/1651
geboortejaar: 1584
aant.: gehuwd Frans Hilles Minnema;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lollum
boeknummer: 9795

Ao 1651 de 25 jullij sterf de eerbare Liju Jacobs de huisfrou van Frans Hilles Minnema out 67 iaer

Ao 1656 de 26 october sterf de eersamen Frans Minnema out 72 iaer
naam: Minnema, Frans Hilles
sterfdatum: 10/26/1656
geboortejaar: 1584
aant.: zoon van Hille Franses Minnema; gehuwd Lieuwkje Jacobs;
boeknummer: 9795

idem
Boeknummer 9797; foto: Melle Koopmans
Anno 16.. ... eersamen ...
naam: Onbekend
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Kubaard
boeknummer: 9797

Anno 16.. ... eersamen ...
Boeknummer 9798; foto: Melle Koopmans
Anno 16.. ... eerbare G... ... [v]an Rien... ...
naam: G.
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Kubaard
boeknummer: 9798

Anno 16.. ... eerbare G... ... [v]an Rien... ...
naam: Rienk
aant.:
boeknummer: 9798

idem
naam: Sminia, Frederik Jetses van
geb.datum: 12/1/1664
sterfdatum: 6/28/1751
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jetse Hessels van Sminia en Wietske Hopperus; ; grietman Utingeradeel 1689-1751; gedeputeerde staat
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Akkrum
boeknummer: 9799

Fre[deric]k v[an] Sm[in]ia in lev[en] ... 21 [nov]... ... [1]689 ...
naam: Sminia, Jetse Franses
geboortejaar: 1558
sterfjaar: 1590
aant.: zoon van Frans Hilbrands van Sminia en Jiskje Sierks van Aesterfal of Donia; gehuwd 1583 Jeltje Hessels van Aysma; geboren rond 1558
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Ferwerd
aantekening: onderzoek Henk Zeinstra
boeknummer: 9800

... 1590 ... Ietze van Sminia ...

... 1606 ... Iel van Aysma ...
naam: Aysma, Jeltje Hessels
geboortejaar: 1560
sterfjaar: 1606
aant.: dochter van Hessel Lieuwes van Aysma en Wiebrig Buma; gehuwd 1583 Jetse van Sminia; geboren rond 1560
boeknummer: 9800

idem
naam: Lonia, Tjeerd
sterfdatum: 8/7/1436
aant.:
vindplaats: in de kerk?; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Een Kerck-Calender ofte Dootboeck
plaats: Huizum
boeknummer: 9801

[Int jaer ons heeren M VC XXX doe starf] Tzyaart Loonya op s[inte] Donatusdach bidt voor die ziele
naam: Lauta van Aysma, Gerben Hessels
sterfdatum: 11/10/1550
aant.: zoon van Hessel Gerbens Lauta van aysma Tjal Doekes van Fons; prior
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Een Kerck-Calender ofte Dootboeck
plaats: Beetgum
aantekening: leyt nu tot Beetghum buyten opt kerckhoff an die Noorder sijde begraven onder een groot blaw steen, ende voerde een leu in sijn wapen ende boven ut de helm een halff leu
boeknummer: 9802

[Anno 1550 den 10 november sterf] ... Gerbrandus van Lauta ende Aysma eertijts gheweest prior ende procurator van 't convente van Aenjum bij Belkum
naam: Donia, Frans Pieters
sterfdatum: 1/4/1559
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Pieter van Donia en Jantje Haaies Siccama van Walta; gehuwd Trijntje van Gerbranda;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Een Kerck-Calender ofte Dootboeck
plaats: Jelsum
boeknummer: 9803

[Anno 1559 den 4 januarii sterf Frans Harincxma van Donya]

[Anno 1559 den 19 februarii sterf Katarina Gerbranda]

Epitaphium Nobilis ac incomparabilis viri Francisci a Donia:
Stet tumuli in medio virtus complexa Minervam
& secum musas haec ferat illa faces.
Adsit Atlantiades lictis quoque curribus adsit,
Phoebus & aurata sic sonet ipsa lyra.
Hic jacet ante diem Franciscus Donia ad umbras
Quem rapuere suo fata schelesta gradu
Quos coluit vivens morientem condere fas est
Quid magnum parvo craditis in tumulo?
Haec a Regnero Nicolao Neochtone scripta sunt
vicario in Jelsum, 1562.

Umbra Francisci a Donia aloquitur coniugem
suam Catharinam a Gerbranda longe suavissima
Vivo, quid ingeminas gemitus charissima coniunx
In me juris habet, mors truculenta nihil
Nam mea cum Christo requiescit meus sine sine
Aeternae vitae conditione fruor.
Tu quoque me breviter laetho praeeunte sequens
Atque eadem vitae danda corona tibi.
Parce ideo conjunx fletu vexare juventam
Mortem maerendo sollicitare meam.
Quid prosunt fletus? fatum numquam monetur
Quod caro marcescit, Pulvis & omnis homo.
Idem autor Reg. Nic. Neochton.
naam: Neochtonius, Rienk Klases
sterfjaar: 1583
godsdienst: rooms
aant.: vicarius 1562-1578
boeknummer: 9803

idem
naam: Gerbranda, Trijntje Rienks van
sterfdatum: 2/19/1559
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Rienk van Gerbranda en Luts van Elinga; gehuwd Frans van Donia;
boeknummer: 9803

idem
naam: Gratinga, Bokke Sikkes
sterfdatum: 2/5/1545
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Sikke van Gratinga en Ytje van Dekema; gehuwd Ymkje Siebrands van Roorda; vermeld dootboeck
vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: Een Kerck-Calender ofte Dootboeck
plaats: Hitsum
aantekening: Onderwijzersboekje uit 1857
boeknummer: 9804

[Anno 1545 den 5 februari sterf Bocko Graetinga]

[Anno 1545 den 11 april sterf Imck Roorda]
naam: Roorda, Iemkje Siebrands van
sterfdatum: 4/11/1545
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Siebrand van Roorda en Haring Heres van Hottinga; gehuwd Bokke Sikkes van Gratinga; vermeld dootboeck
boeknummer: 9804

idem
naam: Albarda, Jan Cornelis
doopdatum: 1/1/1713
sterfdatum: 1/9/1789
geboortejaar: 1712
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Cornelis Jans Albarda en Titia Johannes Beucker; gehuwd 1. 1742 Petronella Hendriks van Beucker; gehuwd 2 Dieuwke de Schiffart; student Franeker 1729; doctor; grietenijsecretaris Ferwerderadeel 1742-1788
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Bouwtekeningen restauratie kerk Ferwerd
plaats: Ferwerd
boeknummer: 9805

Den 9 january 1789 is in den heere gerust Jan Albarda in leeven ... en old secretaris en ontvanger der boelgoederen van de grietenie Ferwerderadeel oud 76 jaren en 10 dagen
naam: Jouw Tjepkes
geboortejaar: 1655
sterfjaar: 1725
aant.: gehuwd1695 Antje Andries; geboren rond 1655; boer stem 13
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Jacob Sijdses Bruinsma. Meester steen- en beeldhouwer te Leeuwarden
plaats: Westernijkerk
boeknummer: 9806

[Anno 1725 ... is in den heere gerust ...Jouw Tyepkes ... ]
naam: Gerbranda, Grietje Gerrits
geboortejaar: 1635
sterfjaar: 1725
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Gerrit Dirks en Hiske Folkerts;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Jacob Sijdses Bruinsma. Meester steen- en beeldhouwer te Leeuwarden
plaats: Ferwerd
boeknummer: 9807

[Anno 1725 ... is in den heere gerust ...Gryttie Gerbranda ... ]
naam: Rusticus, Rein Baukes
geb.datum: 6/6/1720
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Bauke Reins en Wiebrigje Romkes; gehuwd 1745 Gerbrigje Eelkes Bangma; geboren rond 1720
vindplaats: zilveren brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Hieslum
boeknummer: 9808

RB GEB

1780
naam: Bangma, Gerbrigje Eelkes
doopdatum: 11/30/1720
geboortejaar: 1720
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Eelke Okkes en Grietje Johannes Bangma; gehuwd 1745 Rein Baukes; overleden na 1780
boeknummer: 9808

idem
naam: Salmasius, Johannes Pieters
sterfdatum: 4/25/1740
geboortejaar: 1687
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Pieter Andries Salmasius en Trijntje Martens Steenwijk; gehuwd 1717 Baukje Heringa; dominee
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: Stiens
aantekening: met een vers
boeknummer: 9809

Anno 1740 den 25 april ... Johannes Salmasius ... old in het 53ste jaer
naam: Falco, Regnerus
sterfdatum: 12/16/1604
geboortejaar: 1555
godsdienst: hervormd
aant.: dominee
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: St Jacobiparochie
boeknummer: 9810

Anno 1604 den 16 december ... Regnerus Falco ... 25 iaer ... olt 49 iaer
naam: Holstius, Michael
sterfdatum: 3/29/1646
geboortejaar: 1612
godsdienst: hervormd
aant.: ; geboren rond 1612; student Franeker 1629; uit de Betuwe; in 1632 als kandidaat naar Exmorra / Allingawier; dominee; begraven in kerk Allingawier
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: Allingawier
boeknummer: 9811

Anno 1646 den 29 maert ... Michael Holstius ... met seven kinderen ...
naam: Kingma, Petrus
sterfdatum: 1/29/1680
geboortejaar: 1638
aant.: gehuwd Janke Hendriks; dominee
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: Allingawier
boeknummer: 9812

Anno 1680 den 29 januarij ... Petrus Kingma ... old 41 iaren

Anno 1679 den 19 december ... Janko Hendriks
naam: Janke Hendriks
sterfdatum: 12/19/1679
geboortejaar: 1640
aant.: gehuwd Petrus Kingma; geboren rond 1640
boeknummer: 9812

idem
naam: Oppenhuis, Gerrit Hettes van
geb.datum: 5/10/1784
doopdatum: 5/16/1784
sterfdatum: 12/16/1807
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hette Gerrits en Gertje Jacobs; gehuwd 1804 Anna Catharina Dekker; dominee
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: Oppenhuizen
boeknummer: 9813

Anno 1807 den 16 december ... Gorrit van Oppenhuis ... oud ruim 23 jaer ...
naam: Frochet, Petrus
sterfdatum: 5/31/1667
geboortejaar: 1634
godsdienst: hervormd
aant.: dominee
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: Goenga
boeknummer: 9814

Anno 1667 den 31 may ... Petrus Frochet ... int 33 iaer sijns ouderdoms ...
naam: Velsen, Gerard Lammerts
sterfdatum: 12/29/1673
geboortejaar: 1627
aant.: zoon van Lammert Gerards van Velsen en Maaike Franses; dominee
vindplaats: in de kerk verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: Goenga
boeknummer: 9815

Anno 1673 den 28 december ... Gerardus Velsen ... old 46 iaren ...
Aantal objecten gevonden: 109