Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENVoor een download van een PDF van memorabilia per plaats

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 149


Nieuwe objecten

Boeknummer 8125; foto: Maikel Galama
Oenama

Douwe va Roerda
Elisabeth de Borchreeff
naam: Roorda, Douwe Franses van
geb.datum: 10/23/1536
sterfdatum: 3/23/1601
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Frans Johannes van Roorda en Hiske Piers van Sjaarda; gehuwd 1 Trijntje Sikkes van Liauckema; gehuwd 2 Elisabeth de Borgreef;
commentaar
vindplaats: Oenemastate
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Terkaple
boeknummer: 8125

commentaar

Oenama

Douwe va Roerda
Elisabeth de Borchreeff
naam: Borgreef, Elisabeth de
sterfdatum: 4/6/1615
geboortejaar: 1538
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1 Hendrik van Thijl; gehuwd 2 Douwe Franses van Roorda; geboren rond 1538

commentaar
boeknummer: 8125

idem
naam: Knock, Nicolaas Arnoldi Wessels
geb.datum: 4/7/1759
sterfjaar: 1794
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Wessel Berends Knock en Jitske Anna Arnoldi; gehuwd 1781 Rinske Iepkje van Boelens, Leeuwarden grietman 1780-1788 Ooststellingwerf; uit Rotterdam?; grietman

commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
aantekening: www.invaluable.com; A.C. Beeling, Nederlands Zilver 1600 - 1813 - Leeuwarden, p.178-9
boeknummer: 8126

commentaar

Nicolaas Knok 7 april 1760. Op sijn eerste verjaardag
Boeknummer 8127; foto: www.invaluable.com
SD EG
naam: Siemen Douwes
geboortejaar: 1589
aant.: gehuwd 1614 Eelkje Gabes; geboren rond 1589

commentaar
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Goutum
aantekening: www.invaluable.com; onduidelijk geval; geen zilverkeuren
boeknummer: 8127

commentaar

SD EG
naam: Eelkje Gabes
geboortejaar: 1591
sterfjaar: 1661
aant.: gehuwd 1614 Siemen Douwes; geboren rond 1591

commentaar
boeknummer: 8127

idem
naam: Haan, Elisabeth Annes de
geb.datum: 4/13/1749
sterfdatum: 7/12/1787
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Anne Hielkes de Haan en Himke Joerts; gehuwd 1769 Dooitse Eelkes Hingst; begraven 19-7-1787

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Harlingen
aantekening: tweede inscriptie is secundair en heeft niets met de eerste te maken
boeknummer: 8128

commentaar

Elisabet Annes is geboren d' 13 april 1749

Margaret Helen was christened 2 oct. 1870
naam: Kolde, Doede Pier Fokkes van
geboortejaar: 1703
sterfjaar: 1778
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Foeke Doedes Kolde en Agatha van Heemstra; gehuwd 1737 Grietje de Kok; grietenijsecretaris 1722-1778; overleden rond 1778; kerkvoogd

commentaar
vindplaats: medaille
type: Overige voorwerpen
bron: Dutch Silver: Wrought Plate of the Central, Northern and Southern Provinces from the Renaissance until the End of the Eighteenth Century
plaats: Balk
aantekening: surmounted by a cornonet and surrounded by al mollusc
boeknummer: 8129

commentaar

Dodonaeus Pierius Heemstra van Kolde 1703
naam: Kolde, Foeke Doede
doopdatum: 3/6/1650
geboortejaar: 1650
aant.: zoon van Doede Kolde en Ruurdje van Romckama; gehuwd 1701 Agatha van Heemstra; secretaris Gaasterland 1675-1722

commentaar
vindplaats: medaille
type: Overige voorwerpen
bron: Dutch Silver: Wrought Plate of the Central, Northern and Southern Provinces from the Renaissance until the End of the Eighteenth Century
plaats: Bolsward
aantekening: pagina 92 nummer 228
boeknummer: 8148

commentaar

[Foecke Kolde 1650]
[Phocaeus Harmannus van Kolde 1738]
naam: Kolde, Fokke Harmen Doedes van
doopdatum: 7/20/1738
geboortejaar: 1738
aant.: zoon van Doede Fokkes Heemstra van Kolde en Ytje Lepii;
commentaar
boeknummer: 8148

idem
naam: Reddingius, Bernard Jodocus
sterfdatum: 6/11/1705
geboortejaar: 1638
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jodocus Reddingius en Sijke Wiebes; gehuwd 1663 Aaltje Johannes Waalwijk; dominee

commentaar
vindplaats: diaconiebeker
type: Bekers
bron: Dutch Silver: Wrought Plate of the Central, Northern and Southern Provinces from the Renaissance until the End of the Eighteenth Century
plaats: Oenkerk
aantekening: pagina 96 nummer 285
boeknummer: 8151

commentaar

Diaconie beecker tot Oenkerck gemaeckt ten tijde als waren Bernardus Reddingius praedicant, Siverd Juriens ouderlingh, Sije Oeges diacon Anno 1664
naam: Sjoerd Jurjens
aant.: gehuwd Sijke Pieters; overleden na 1673

commentaar
boeknummer: 8151

idem
naam: Sije Oeges
sterfjaar: 1666
aant.: zoon van Oege Wigbolds; gehuwd Aukje Gosses; overleden rond 1666; boer

commentaar
boeknummer: 8151

idem
naam: Tetrode, Pieter Pieters
doopdatum: 2/6/1749
sterfdatum: 11/8/1803
geboortejaar: 1749
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1770 Aukje Tjepkes Gratama; gedoopt te Amsterdam

commentaar
vindplaats: loden plaquette
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: particuliere collectie
boeknummer: 8174

commentaar

Pieter Tetrode Harlingen 1795
naam: Roorda, Feie Wiebrens van
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Wiebrand Siedses van Roorda en Aukje Gerkes van Herwey; gehuwd Rixt Binnerts van Hania; overleden 1543/1546

commentaar
vindplaats: wijwaterbekken
type: Overige voorwerpen
bron: Noordelijk Oostergo, Ferwerderadeel. De monumenten van geschiedenis en kunst
plaats: Genum
boeknummer: 8396

commentaar

F.I.S. Fei(?) Roird[a] Rict... [Ha]nije sijn wijf
naam: Hania, Rixt Binnerts van
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Binnert Hania; gehuwd Feie Wiebrens van Roorda; overleden na 1536

commentaar
boeknummer: 8396

idem
naam: Ydema, Lolle
godsdienst: rooms
aant.: ;
commentaar
vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: De Vrije Fries 2012 Fires katholiek kerkzilver
boeknummer: 8684

commentaar

Lolle Iedema
naam: Taeke Johannes
geboortejaar: 1629
aant.: gehuwd 1654 Liesbeth Heerts; geboren rond 1629

commentaar
vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Terzool
aantekening: De Vrije Fries 2012 Fires katholiek kerkzilver
boeknummer: 8712

commentaar

Teecke Johannes ende Lisbet Heerdts hebben duese kelck aen de roomse katolicke gemente van Tersool gegeven den 1 desember 1657
naam: Liesbeth Heerts
geboortejaar: 1631
aant.: gehuwd 1654 Taeke Johannes; geboren rond 1631

commentaar
boeknummer: 8712

idem
naam: Johannes Martens
godsdienst: rooms
aant.: ;
commentaar
vindplaats: pyxis
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Balk
aantekening: De Vrije Fries 2012: Fries Katholiek kerkzilver
boeknummer: 8720

commentaar

Johannes Marthens dabat 1711
Boeknummer 8732
Hector Livius van Haersma out 5 jaer heeft aan dese kerk de eerste steen geleit 1743
naam: Haersma, Hector Livius Eelkes van
geb.datum: 12/8/1737
doopdatum: 12/15/1737
sterfdatum: 1/15/1820
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Eelke Hectors van Haersma en Johanna Maria Johannes van Wyckel; gehuwd 1766 Catharina Daniels van Scheltinga; geboren in Jelsum; grietman Smallingerland 1770 -1795; gedeputeerde staat; kerkvoogd

commentaar
vindplaats: in de kerkmuur boven de deur
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Drachten
boeknummer: 8732

commentaar

Hector Livius van Haersma out 5 jaer heeft aan dese kerk de eerste steen geleit 1743
Boeknummer 8752
De ... Livius van Haersma grietman over Smallingerlandt

[M]evrou Arelia van Haersma sijn huisvrou

De ... Cornelis van Haersma colon. com van een regm infanterie

[M]evrou Catrina Jetska van Bouricius sijn huisvrou

Arp Wybes Reiding mederegter van Smallingerland

Dominus Jesaias Hillenius predicant in de Dragten

Sytse Fockes mede regter van Smallingerland

Johannis Faber kerkvoogd van Noorderdragten

Michiel Jeens Radinga kerkvoogdt van Noorderdragten

Tierdt Jans kerkvoogdt van Suiderdragten

Deze nieuwe kerk is in plaats van de twe oude kerken tzamen van Noorder en Zuider Dragten tot hun algemeene kerk gebouwt in `t jaar 1743

Cornelis Lovyses kerkvoogdt van Suiderdragten
naam: Haersma, Livius Aulus van
geb.datum: 5/20/1702
doopdatum: 5/24/1702
sterfdatum: 1/30/1778
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Aulus Arends van Haersma en Anna Lieuwes van Scheltinga; gehuwd 1 1724 Aukje Hectors van Haersma; gehuwd 2 1755 Johanna Maria Johannes van Wyckel; grietman Smallingerland 1723-1770; gedeputeerde staat; kerkvoogd

commentaar
vindplaats: in de oude kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Drachten
boeknummer: 8752

commentaar

De ... Livius van Haersma grietman over Smallingerlandt

[M]evrou Arelia van Haersma sijn huisvrou

De ... Cornelis van Haersma colon. com van een regm infanterie

[M]evrou Catrina Jetska van Bouricius sijn huisvrou

Arp Wybes Reiding mederegter van Smallingerland

Dominus Jesaias Hillenius predicant in de Dragten

Sytse Fockes mede regter van Smallingerland

Johannis Faber kerkvoogd van Noorderdragten

Michiel Jeens Radinga kerkvoogdt van Noorderdragten

Tierdt Jans kerkvoogdt van Suiderdragten

Deze nieuwe kerk is in plaats van de twe oude kerken tzamen van Noorder en Zuider Dragten tot hun algemeene kerk gebouwt in 't jaar 1743

Cornelis Lovyses kerkvoogdt van Suiderdragten
naam: Haersma, Aukje Hectors van
geb.datum: 12/24/1705
doopdatum: 12/30/1705
sterfdatum: 2/28/1753
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Hector Livius Arends van Haersma en Titia Cornelis van Bosman; gehuwd 1724 Livius Aulus van Haersma; gedoopt in Leeuwarden

commentaar
boeknummer: 8752

idem
naam: Haersma, Cornelis Hectors van
doopdatum: 2/21/1703
geboortejaar: 1703
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hector Livius Arends van Haersma en Titia Cornelis van Bosman; gehuwd 1733 Catharina Jitske Jacobs van Bouricius; gedoopt in Leeuwarden

commentaar
boeknummer: 8752

idem
naam: Bouricius, Catharina Jitske Jacobs van
doopdatum: 8/16/1711
geboortejaar: 1711
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Jacob van Bouricius en Wiskje van Scheltinga; gehuwd 1733 Cornelis Hectors van Haersma; gedoopt in Terband;

commentaar
boeknummer: 8752

idem
naam: Reiding, Arp Wiebes
doopdatum: 3/18/1701
sterfdatum: 1/28/1748
geboortejaar: 1671
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Wiebe Girbes en Antje Reids; gehuwd 1691 Aaltje Meintes; mogelijk ; rechter; boer; bijzitter

commentaar
boeknummer: 8752

idem
naam: Hillenius, Jesajas
sterfdatum: 8/1/1759
geboortejaar: 1700
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1745 Aafke Sietses Reiding, Noorderdrachten; geboren te Usquert; dominee

commentaar
boeknummer: 8752

idem
naam: Sietse Fokkes
sterfdatum: 7/22/1761
geboortejaar: 1693
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Fokke Sietses en Liesbeth Liekeles; gehuwd 1720 Sjoukje Arps Reiding; rechter

commentaar
boeknummer: 8752

idem
naam: Faber, Johannes Klases
doopdatum: 9/20/1685
geboortejaar: 1685
sterfjaar: 1773
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Klaas Faber en Metje Oebeles; ; niet zeker; overleden na 1746; kerkvoogd

commentaar
boeknummer: 8752

idem
naam: Radinga, Michiel Jeens
geboortejaar: 1712
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd rond 1737 Joukje Engberts; geboren rond 1712; kerkvoogd

commentaar
boeknummer: 8752

idem
naam: Tjeerd Jans
aant.: gehuwd Antje Jans;
commentaar
boeknummer: 8752

idem
naam: Cornelis Louis
doopdatum: 3/8/1695
sterfdatum: 9/25/1770
geboortejaar: 1695
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Louis Cornelis en Aukje Hendriks; gehuwd Joukje Wilts; Louis Cornelis en Aukje Hendriks; rechter; belastingontvanger

commentaar
boeknummer: 8752

idem
Boeknummer 8767
Herma... ...
Geboren ....
Gestorven ...
...
...
...
Dees zerk dekt ...
Door `t heeg ...
...
Hij wiens ...
Van daadlijk ...
Blijkt ...
Door zijn gem... ...
Wacht hier op `t ...
naam: Bruining, Harmen Regnerus
geb.datum: 5/20/1705
doopdatum: 5/24/1705
sterfdatum: 7/2/1781
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Regnerus Bruining en Grietje Rosewinkel; gehuwd 1730 Rinske Bruining; dominee

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Drachten
boeknummer: 8767

commentaar

Herma... ...
Geboren ....
Gestorven ...
...
...
...
Dees zerk dekt ...
Door 't heeg ...
...
Hij wiens ...
Van daadlijk ...
Blijkt ...
Door zijn gem... ...
Wacht hier op 't ...
naam: Hillenius, Jesajas
sterfdatum: 8/1/1759
geboortejaar: 1700
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1745 Aafke Sietses Reiding, Noorderdrachten; geboren te Usquert; dominee

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Drachten
boeknummer: 8807

commentaar

Anno 1759 de ... [ou]derdoms en 't 34 ste jaar zijnde bedieninge in den heere gerust en den 10en hier ter aarde bestelt
naam: Tjerk
aant.: ; geestelijke

commentaar
vindplaats: gedenksteen met miskelk
type: Grafstenen
bron: www.oks.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 8870

commentaar

Dms Thiercko Ao 1536
Boeknummer 8974; foto: http://www.oks.nl/
Nanno Ottema 1806
naam: Ottema, Nanne Tjitses
geb.datum: 2/27/1797
doopdatum: 3/24/1797
sterfdatum: 10/24/1872
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjitse Ottema en Jetske Appelhoff; ; overleden Leeuwarden; wapen: links boven Friese halve adelaar; onder drie klavers; rechts onder inktpot; boven gekruiste ganzenpennen

commentaar
vindplaats: zilveren vork
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 8974

commentaar

Nanno Ottema 1806
naam: Faber, Uilkje Jans
geb.datum: 12/15/1808
doopdatum: 1/12/1809
sterfdatum: 4/13/1844
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Jan Taekes Faber en Aukje Wietses; ;

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oks.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 9007

commentaar

Uilkjen Jans Faber geboren de 15 december 1808

J T F
naam: Faber, Jan Taekes
doopdatum: 12/25/1766
sterfdatum: 2/26/1819
geboortejaar: 1766
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Taeke Jans, smid en Antje Ates; gehuwd 1792 Aukje Wietses;
commentaar
boeknummer: 9007

idem
naam: Boer, Reinou Sakes de
geb.datum: 6/16/1811
sterfdatum: 1/26/1880
aant.: dochter van Sakes Pieters de Boer en Aukje Ruurds Kuiper; ; volgens geboorte-akte geboren 6-6-1811

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oks.nl
plaats: Workum
boeknummer: 9090

commentaar

Reinou Sakes de Boer is geboren den 16 junij 1811
naam: Marnstra, Anke Annes
geb.datum: 6/16/1774
doopdatum: 6/22/1774
sterfdatum: 5/5/1806
aant.: dochter van Anne Marnstra en Tjeerdje Acronius; gehuwd 1804 Pieter van der Velde;
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oks.nl
plaats: Workum
boeknummer: 9129

commentaar

Anke Annes Marnstra is geboren den 16 juni 1774
naam: Dijkstra, Trijntje Dirks
geb.datum: 6/11/1793
doopdatum: 6/30/1793
sterfdatum: 3/17/1856
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Dirk Dirks en Aafke Tjerks; ;

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oks.nl
plaats: Oosterend
boeknummer: 9614

commentaar

Trijntje Dirks Dijkstra is gebooren den 11 junij 1793
naam: Sjoerd Sjoerds
sterfdatum: 4/4/1617
aant.: ; dominee van 1602-1617; al genoemd in 1578

commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der predikanten sedert de Hervorming tot nu toe in de Hervormde gemeenten van Friesland
plaats: Deinum
boeknummer: 9616

commentaar

[Anno 1716 den 4 april] ... Suffridus Suffridi ... van Huizum ...
naam: Tenckinck, Jan Willem Coenraad Egberts
sterfdatum: 9/20/1768
geboortejaar: 1708
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Egbert Tenckinck; gehuwd 1742 Geertruit Maria Cramer; dominee; student Franeker 1728

commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der predikanten sedert de Hervorming tot nu toe in de Hervormde gemeenten van Friesland
plaats: Warga
aantekening: Latijns grafschrift
boeknummer: 9617

commentaar

[Anno 1768 den 20 september] ... Jan Willem Coenraad Tenckinck ...
naam: Bekker, Balthasar Hendriks
geb.datum: 3/20/1634
sterfdatum: 6/11/1698
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1 Elske Waalkens; gehuwd 2 Froukje Fullenius; overleden te Amsterdam;

commentaar
vindplaats: penning van tin
type: Penningen
bron: Naamlijst der predikanten sedert de Hervorming tot nu toe in de Hervormde gemeenten van Friesland
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9618

commentaar

Balthasar Bekker s. s. th. dr. et v. d. m. opus virtutis veritatisque triumphat. B.
naam: Brouerius, Mattheus François
geb.datum: 4/12/1715
sterfdatum: 8/8/1761
aant.: zoon van François Brouerius van Nideck en Ida van Coesvelt; gehuwd Sara Margaretha Tollius; geboren Amsterdam; dominee Koudum 1740-1761

commentaar
vindplaats: in dekerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der predikanten sedert de Hervorming tot nu toe in de Hervormde gemeenten van Friesland
plaats: Koudum
aantekening: Latijns grafschrift; Boekzaal der geleerde wereld, jaargang 1761
boeknummer: 9619

commentaar

[Anno 1761 den 8 augustus] ... Mattheus Brouwer ...
naam: Burmania, Tjaard Lases van
doopdatum: 2/27/1670
sterfdatum: 8/25/1702
geboortejaar: 1670
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Laas Sjuks van Burmania en Juliana Agatha Ulbes van Aylva; gehuwd 1694 Riemkje Bartolds van Douma; grietman Leeuwarderadeel 1688-1702; raad ter admiraliteit

commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Beschrijvinge van 't Dorp Jellum en van deszelfs Kerk en Tooren, 1787
plaats: Jellum
boeknummer: 9620

commentaar

Wel edele heer Tjeerd van Burmania, grietman over Leeuwerderadeel, mede gecommitteerde ter rejenkamer van Friesland wegens Oostergoo

De wel edele heer Wilco Holdinga vrijheer Wilco Holdinga vrijheer thoe Schwartzenberg, grietman over Barradeel wegens Westergoo

De wel edele heer Tako van Burmania, grietman over Doniawerstal, wegens Sevenwouden

De wel edele heer Schelto van Heemstra wegens de steeden

De heer Hessel van Sminia, secretaris
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, Wilke George Wilkes thoe
sterfdatum: 2/4/1704
geboortejaar: 1664
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van George Wilco van Schwartzenberg en Hohenlansberg en Helena Maria van Schwartzenberg; gehuwd 1686 Feddina Sophia Johannes van Goslinga; geboren rond 1664; grietman Barradeel 1689-1703; gedeputeerde staat; vrijheer thoe Schwartzenberg

commentaar
boeknummer: 9620

idem
naam: Burmania, Taeke Doekes van
doopdatum: 10/9/1653
geboortejaar: 1653
sterfjaar: 1705
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Doeke Sjuks van Burmania en Edwer Lutske Gerrolts van Juckema; ; grietman Doniawestal 1688 - 1705

commentaar
boeknummer: 9620

idem
naam: Heemstra, Schelte Feies van
doopdatum: 5/17/1665
sterfdatum: 11/15/1733
geboortejaar: 1665
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Feie van Heemstra en Tjitske van Aysma; gehuwd 1694 Catharina Johannes van Scheltinga;

commentaar
boeknummer: 9620

idem
naam: Sminia, Hessel Jetses van
geb.datum: 2/5/1666
sterfdatum: 11/18/1738
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jetse van Sminia en Anna Maria van Baerdt; gehuwd 1688 Eritia Lieuwes van Scheltinga; raad ter admiraliteit; secretaris; burgemeester in de periode 1715-1738

commentaar
boeknummer: 9620

idem
naam: Harinxma thoe Slooten, Pieter Idzard Ernsts van
geb.datum: 11/30/1682
doopdatum: 12/3/1682
sterfdatum: 2/11/1708
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Ernst van Harinxma en Tjemk van Scheltema; ;

commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Beschrijvinge van 't Dorp Jellum en van deszelfs Kerk en Tooren, 1787
plaats: Jellum
boeknummer: 9621

commentaar

Jr Pieter Idzard van Harinxma toe Slooten grietman
Pier Hessels Spixma
Douwe Thomas
Pieter Heerkes, mede rechters
Arnoldus van Buhren secretaris
naam: Spixma, Pier Hessels
aant.: gehuwd Juliana Lenarts; secretaris 1706-1723

commentaar
boeknummer: 9621

idem
naam: Douwe Thomas
aant.: gehuwd Jeltje Piers; overl. na 1724; gebruiker stem 4 Weidum

commentaar
boeknummer: 9621

idem
naam: Aarsen, Pieter Heerkes
doopdatum: 8/5/1655
sterfdatum: 5/18/1734
geboortejaar: 1655
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Heerke Seerps en Grietje Dirks; gehuwd Pasquyntje Willems; belijdenis 1671

commentaar
boeknummer: 9621

idem
naam: Buhren, Arnold van
aant.: ; overleden voor 2 okotber 1704

commentaar
boeknummer: 9621

idem
naam: Dekema, Catharina Sikkes van
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Sikke Sikkes van Dekema en Helena Onnes Tamminga; gehuwd Bote Foppes van Grovestins; overleden na 1633

commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Beschrijvinge van 't Dorp Jellum en van deszelfs Kerk en Tooren, 1787
plaats: Jellum
boeknummer: 9622

commentaar

Juffer Catrina van Dekema, weduw van jonker Bote van Grovenstins 1633

Jonker Epo van Aijlva grietman van der Bild en dijkgraaf der zeedijken, en juffer Ansk van Grovestins sijn hoog edele huisvrouw 1633

Wijl. jr D.I. à Botnia grietman en ontvanger generaal van Baarderadeel en monster commissaris van Friesland en wijlen juffer Geertruid Mekkema sijn hoog edele huisvrouw 1685

Jr. Watse van Burmania cap. over een compagnie en coll. over een regiment infanterije en vrouw Helena van Botnia sijn hoog ed. huisvrouw 1685
naam: Grovestins, Bote Foppes van
sterfdatum: 8/13/1620
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Foppe van Grovestins en Anskje Minnes van Eminga; gehuwd Catharina Sikkes van Dekema;

commentaar
boeknummer: 9622

idem
naam: Aylva, Epe Hobbes van
sterfdatum: 6/24/1645
geboortejaar: 1612
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hobbe Ulbes van Aylva en Froukje Epes van Aylva; gehuwd Anskje Botes van Grovestins; grietman; raad in den hove

commentaar
boeknummer: 9622

idem
naam: Grovestins, Anskje Botes van
geb.datum: 8/28/1612
sterfdatum: 9/25/1645
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Bote Foppes van Grovestins en Catharina Sikkes van Dekema; gehuwd Epe Hobbes van Aylva;
commentaar
boeknummer: 9622

idem
naam: Botnia, Douwe Justus Doekes van
sterfdatum: 4/14/1660
geboortejaar: 1617
aant.: zoon van Doeke Juws van Botnia en Iemkje Sikkes van Dekema; gehuwd Geertruida Juws Meckama;
commentaar
boeknummer: 9622

idem
naam: Meckama, Geertruida Juws
aant.: dochter van Juw van Meckama en Lutske van Dekema; gehuwd Douwe Justus Doekes van Botnia;

commentaar
boeknummer: 9622

idem
naam: Burmania, Watse Siebrens van
sterfdatum: 2/27/1691
geboortejaar: 1631
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Siebren van Burmania en Wikje van Okkinga; gehuwd Helena Douwes van Botnia; officier

commentaar
boeknummer: 9622

idem
naam: Botnia, Helena Douwes van
geb.datum: 2/17/1647
sterfdatum: 3/16/1708
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Douwe van Botnia en Geertruida van Meckema; gehuwd Watse Siebrens van Burmania;

commentaar
boeknummer: 9622

idem
naam: Botnia, Douwe Justus Doekes van
sterfdatum: 4/14/1660
geboortejaar: 1617
aant.: zoon van Doeke Juws van Botnia en Iemkje Sikkes van Dekema; gehuwd Geertruida Juws Meckama;
commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Beschrijvinge van 't Dorp Jellum en van deszelfs Kerk en Tooren, 1787
plaats: Jellum
boeknummer: 9623

commentaar

De wel edele heer jonker Dominicus Justus Botnia van Burmania en de wel edele juffer Helena Lucia van Burmania
naam: Burmania, Helena Lucia Gemmes van
sterfdatum: 3/21/1743
geboortejaar: 1666
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Gemme Laas Sjuks van Burmania en Foekje Franses van Eysinga; gehuwd Janno van Sevenaar;
commentaar
boeknummer: 9623

idem
naam: Brink, Christianus Jans
doopdatum: 6/15/1659
sterfdatum: 2/25/1743
geboortejaar: 1659
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jan Hendriks Brink; ; dominee

commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Beschrijvinge van 't Dorp Jellum en van deszelfs Kerk en Tooren, 1787
plaats: Jellum
boeknummer: 9624

commentaar

Christanus Brink bedienaar des heijligen evangeliums te Jellum en Beers, Pieter Heerkes dorprechter en ontvanger te Jellum, ouderling der gemeente

Sijbren Intes Kingma ontvanger te Beers mede ouderling en Freerk Pieters Medenblik kerkvoogd te Jellum
naam: Aarsen, Pieter Heerkes
doopdatum: 8/5/1655
sterfdatum: 5/18/1734
geboortejaar: 1655
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Heerke Seerps en Grietje Dirks; gehuwd Pasquyntje Willems; belijdenis 1671

commentaar
boeknummer: 9624

idem
naam: Kingma, Siebren Yntes
doopdatum: 8/23/1657
geboortejaar: 1657
aant.: zoon van Ynte Klases Kingma en Berber Hiddes; gehuwd 1685 Grietje Douwes; overleden na 1707

commentaar
boeknummer: 9624

idem
naam: Medenblik, Freerk Pieters
geboortejaar: 1660
aant.: gehuwd 1 Trijntje Gerrits; gehuwd 2 1688 Liesbeth Jochems; geboren rond 1660; gebruiker stem 7 te Jellum

commentaar
boeknummer: 9624

idem
naam: Kalkenstein, Bernard Oenes
geb.datum: 2/26/1706
doopdatum: 2/28/1706
aant.: zoon van Oene Romkes en Doetje Wiemers; gehuwd Hielkje Klases Blok;
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9625

commentaar

1706 : den 26 feb : is gebooren Bernardis Oenes op en fridag na de middag tot een uijr
Boeknummer 9626; foto: http://www.rondom1920.nl/
Mijnke Ulkes is gebooren den 23 februwarus 1752
naam: Minke Uilkes
geb.datum: 2/23/1752
doopdatum: 3/19/1752
aant.: dochter van Uilke Durks en Doutje Koenes, beide afkomstig van Makkum; ; overleden voor 1760

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Rottevalle
aantekening: http://www.rondom1920.nl/
boeknummer: 9626

commentaar

Mijnke Ulkes is gebooren den 23 februwarus 1752
Boeknummer 9627; foto: G.I.W. Dragt
1744 sijn tot búrgermees: verkooren, W: Buma en C. van der Brúgh, elletúr H. Heijmans
naam: Buma, Wopke Siebouts
doopdatum: 10/6/1687
geboortejaar: 1687
sterfjaar: 1761
aant.: zoon van Siebout Wopkes Buma en Idske Siebouts; gehuwd 1 1717 Leentje Jurjens Rozee; gehuwd 2 1724 Johanna Bedt; burgemeester

commentaar
vindplaats: electeurslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: gemeld G.I.W. Dragt
boeknummer: 9627

commentaar

1744 sijn tot búrgermees: verkooren, W: Buma en C. van der Brúgh, elletúr H. Heijmans
naam: Brug, Klaas Pieters van der
sterfjaar: 1760
aant.: gehuwd 1719 Aukje Gosses Spannenburg; burgemeester

commentaar
boeknummer: 9627

idem
naam: Heimans, Heiman Ynses
doopdatum: 10/9/1707
sterfdatum: 6/23/1785
geboortejaar: 1707
aant.: zoon van Ynse Heymans en Eva Bruining; gehuwd 1734 Geertje Jansonius; geboren rond 1709; koopman; verver

commentaar
boeknummer: 9627

idem
Boeknummer 9628; foto: G.I.W. Dragt
1748 sijn tot búrgermees: verkooren, J: Agema en H: Schaaf, elletúr H. Heijmans
naam: Agema, Joost Ages
doopdatum: 9/4/1692
sterfdatum: 1/2/1751
geboortejaar: 1692
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Age Klases en Berber Harmens; gehuwd Fokeltje Harmens Reneman; burgemeester

commentaar
vindplaats: electeurslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: gemeld G.I.W. Dragt
boeknummer: 9628

commentaar

1748 sijn tot búrgermees: verkooren, J: Agema en H: Schaaf, elletúr H. Heijmans
naam: Schaaf, Hendrik Siedses
geboortejaar: 1703
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1728 Aafke Bierma, Harlingen; geboren rond 1703; overleden na 1771; burgemeester

commentaar
boeknummer: 9628

idem
naam: Heimans, Heiman Ynses
doopdatum: 10/9/1707
sterfdatum: 6/23/1785
geboortejaar: 1707
aant.: zoon van Ynse Heymans en Eva Bruining; gehuwd 1734 Geertje Jansonius; geboren rond 1709; koopman; verver

commentaar
boeknummer: 9628

idem
Boeknummer 9629
W.A.V.
4G
naam: Visser, Wieger Annes
sterfdatum: 12/13/1806
geboortejaar: 1739
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Anne Wiegers Visser en Corneliske Iekes ; gehuwd 1764 Wietske Michiels Tromp; geboren rond 1739

commentaar
vindplaats: nu in Fries scheepvaart museum
type: Grafstenen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Woudsend
boeknummer: 9629

commentaar

W.A.V.
4G
naam: Jong, Willem Sjoerds de
geb.datum: 10/2/1790
doopdatum: 10/17/1790
sterfdatum: 10/19/1816
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sjoerd Willems en Trijntje Sjoerds; ;

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Goenga
boeknummer: 9630

commentaar

Willem Sjoerds is gebooren den 2 october 1790
Boeknummer 9631
Anno 1650 den 13 iuni [is in den] heere christelick onslapen de eerwaerdige ende seer godsalgen Rodolph Yoannnis Tenninck yn syn leeve getrouwe bedienaer de[s] h eevangelums in die [ger]eformeerde gemente tot Haskerdicken in leit alhier begraven out 31 yaren
naam: Tenninck, Roelof Johannes
sterfdatum: 6/13/1650
geboortejaar: 1618
godsdienst: hervormd
aant.: ; dominee

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerdijken
boeknummer: 9631

commentaar

Anno 1650 den 13 iuni [is in den] heere christelick onslapen de eerwaerdige ende seer godsalgen Rodolph Yoannnis Tenninck yn syn leeve getrouwe bedienaer de[s] h eevangelums in die [ger]eformeerde gemente tot Haskerdicken in leit alhier begraven out 31 yaren
Boeknummer 9632
Ao 1785 den 16 february is in den heere gerust Ioachimus Dix  bedienaar des h evangely Iesu Christi in de gemeinte van Nyehaske en Haskerdyken in den ouderdom van 50 iaaren en 4 dagen en leit alhier begrawen
naam: Dix, Jochem Bernards
geb.datum: 2/12/1735
doopdatum: 2/16/1735
sterfdatum: 2/16/1785
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Bernardus Dix en Margareta Schaasberg; ; dominee

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerdijken
boeknummer: 9632

commentaar

Ao 1785 den 16 february is in den heere gerust Ioachimus Dix bedienaar des h evangely Iesu Christi in de gemeinte van Nyehaske en Haskerdyken in den ouderdom van 50 iaaren en 4 dagen en leit alhier begrawen
naam: Boelens, Aise Boeles van
geb.datum: 8/28/1694
sterfdatum: 6/16/1782
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Boele Broers Boelens en Iepkje Aises van Hemminga; gehuwd 1 1754 Ena Romelia Sakes van Idsinga; gehuwd 2 Rinske Aukes Lycklama a Nijeholt; raad in den hove van Friesland

commentaar
vindplaats: rouwbord in de kerk van Kortezwaag
type: Rouwborden
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Beetsterzwaag
boeknummer: 9633

commentaar

Ayso van Boelens, Olterterp 1694 - 1782 gehuwd met Ena Romelia Van Idsinga 1729 - 1795

hunne dochter Ypkjen Hillegonda van Boelens 1756 - 1789 gehuwd met Reinhard baron van Lynden 1742 - 1819
naam: Idsinga, Ena Romelia Sakes van
geb.datum: 10/10/1729
sterfjaar: 1795
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1754 Aise Boeles van Boelens; overleden 1795 Oud Beets

commentaar
boeknummer: 9633

idem
naam: Boelens, Hillegonda Iepkje Aises van
geb.datum: 5/17/1724
sterfdatum: 3/16/1749
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Aise Boeles van Boelens en Ena Romelia Sakes van Idsinga; gehuwd 1778 Johannes Overney;
commentaar
boeknummer: 9633

idem
naam: Lijnden, Reinhard Frans Godards van
geb.datum: 5/6/1742
sterfdatum: 1/26/1819
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Frans Godard van Lijnden en Constantina Isabella van der Meulen; gehuwd 1 1797 Catharina Johanna Binnerts van Aebinga van Humalda; gehuwd 2 1778 Iepkje Hillegonda Aises van Boelens; grietman Opsterland 1782-1795

commentaar
boeknummer: 9633

idem
Boeknummer 9634
Ao [1629] ... iuly ae[t] sa...] obiit v[ir?]  ...t[us] ... Iohannes Owney sen[e]s... ...tes [in] hujus pagi
naam: Overney, Johannes
geboortejaar: 1560
sterfjaar: 1629
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd Berber; geboren rond 1560; student Franeker 1593; dominee; stond al voor 1588 te Marrum; uit Warendorf bij Münster afkomstig

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerdijken
boeknummer: 9634

commentaar

Ao [1629] ... iuly ae[t] sa...] obiit v[ir?] ...t[us] ... Iohannes Owney sen[e]s... ...tes [in] hujus pagi
Boeknummer 9635
Ao 1782 tussen den 9 en 10 october is in den heere gerust Rigtje Geerts wedu Rimmer Lammerts out 81 jaar legt alhier begraven
naam: Richtje Geerts
sterfdatum: 10/9/1782
geboortejaar: 1701
aant.: gehuwd 1728 Riemer Lammerts;
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerdijken
boeknummer: 9635

commentaar

Ao 1782 tussen den 9 en 10 october is in den heere gerust Rigtje Geerts wedu Rimmer Lammerts out 81 jaar legt alhier begraven
naam: Riemer Lammerts
geboortejaar: 1699
aant.: gehuwd 1728 Richtje Geerts; geboren rond 1699; overleden na 1749; koopman; schipper

commentaar
boeknummer: 9635

idem
Boeknummer 9636
Ao 1699 den 18 7ber is in den heere christelijk ontslapen den eerwaerdigen godsaligen do Nicolaes Offringa in leven getrouw dienaer des goddeliken woorts tot Haskerdijken out 52 iaeren en leit [hier] begraven
naam: Offringa, Klaas Luitjens
sterfdatum: 9/18/1699
geboortejaar: 1647
aant.: ; dominee; uit Groningen

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerdijken
boeknummer: 9636

commentaar

Ao 1699 den 18 7ber is in den heere christelijk ontslapen den eerwaerdigen godsaligen do Nicolaes Offringa in leven getrouw dienaer des goddeliken woorts tot Haskerdijken out 52 iaeren en leit [hier] begraven
Boeknummer 9637
...
Soo cloeckne vrije deucht gunst minnelijcke seden 
Een harder bij gods volck is eerlangh verblijven deden
Niet eerder als seer grijs waer Tenninck hier geleijt
Daer hij vroegh rust van me... ...
en Christus comst v... ...
naam: Tenninck, Cornelis Roelofs
sterfdatum: 8/26/1677
aant.: ; onduidelijk

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Haskerdijken
boeknummer: 9637

commentaar

...
Soo cloeckne vrije deucht gunst minnelijcke seden
Een harder bij gods volck is eerlangh verblijven deden
Niet eerder als seer grijs waer Tenninck hier geleijt
Daer hij vroegh rust van me... ...
en Christus comst v... ...
naam: Reen, Siebrigje Jacobs
geb.datum: 8/11/1759
doopdatum: 8/19/1759
sterfdatum: 10/7/1826
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Jacob Ypes Reen en Aafke Cornelis Reen; gehuwd 1783 Ype Siebes Reen;
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Sijbrandaburen
boeknummer: 9640

commentaar

Sijbrigh Jacobs Reen is geboren den 11 augustus 1759

MdJ geb 11 augustus 1835
naam: Boer, Jan Douwes de
sterfdatum: 5/19/1804
geboortejaar: 1769
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Douwe Siebrens en Geertje Cornelis; gehuwd 1799 Antje Siemens Baarda;
commentaar
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Schettens
aantekening: geh. 1799 Antje Siemens Baarda; zij hertrouwt 1805
boeknummer: 9641

commentaar

J D

1804 den 19 maij is overleeden mijn bemende vader Jan Douwes out en 't 35 jaar
Boeknummer 9642
... 31 december sterf ... Toenke Ians docht
naam: Teuntje Jans
aant.: ;
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9642

commentaar

... 31 december sterf ... Toenke Ians docht
Boeknummer 9643
Anno 1704 de 11 ianuary is in de heere gervst de eersame Cornelis `t Hoen cyrurgyn en volmagt aan Anna Parochie ou 66 iaaren 10 maenden en leit alhier begraven

Anno 1719 den 17 april is in den heere gerust de eersaame Claas Walinghs in leeven huisman op St Anne out int 60ste iaar en liet alhier begraven

Anno 1682 den 1 mey is in den heere gerust de eerbare Minckie Rienicks de huisfrou van mr. Cornelis Hoen out 38 iaar en leit alhier begraven

Anno 1687 den 8 februarius is in den heere gerust Dirckien Beerts de huisfrou van mr Cornelis `t Hoen out 36 iaar 7 maenden 5 dagen en leit hier met haar kindt begraven

Anno 1673 is geboren Fockeltie Cornelis t Hoen den 13 november is in den heere gerust de 30 iuny 1730 oud 56 iaar 4 manden 14 dagen en leit alhier begraven
naam: Hoen, Cornelis Hendriks 't
doopdatum: 10/27/1637
sterfdatum: 1/11/1704
geboortejaar: 1637
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hendrik Cornelis 't Hoen en Fokeltje Cornelis; gehuwd 1 1670 Minske Rienks; gehuwd 2 1683 Dirkje Beerts; chirurgijn

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9643

commentaar

Anno 1704 de 11 ianuary is in de heere gervst de eersame Cornelis 't Hoen cyrurgyn en volmagt aan Anna Parochie ou 66 iaaren 10 maenden en leit alhier begraven

Anno 1719 den 17 april is in den heere gerust de eersaame Claas Walinghs in leeven huisman op St Anne out int 60ste iaar en liet alhier begraven

Anno 1682 den 1 mey is in den heere gerust de eerbare Minckie Rienicks de huisfrou van mr. Cornelis Hoen out 38 iaar en leit alhier begraven

Anno 1687 den 8 februarius is in den heere gerust Dirckien Beerts de huisfrou van mr Cornelis 't Hoen out 36 iaar 7 maenden 5 dagen en leit hier met haar kindt begraven

Anno 1673 is geboren Fockeltie Cornelis t Hoen den 13 november is in den heere gerust de 30 iuny 1730 oud 56 iaar 4 manden 14 dagen en leit alhier begraven
naam: Klaas Walings
doopdatum: 9/11/1659
sterfdatum: 4/17/1719
geboortejaar: 1659
aant.: zoon van Waling Klases en Maartje Jelles; gehuwd 1699 Fokeltje Cornelis 't Hoen;

commentaar
boeknummer: 9643

idem
naam: Minkje Rienks
sterfdatum: 5/1/1682
geboortejaar: 1643
aant.: dochter van Rienk Dirks en Adriaantje Cornelis; gehuwd 1670 Cornelis Hendriks 't Hoen;

commentaar
boeknummer: 9643

idem
naam: Dirkje Beerts
geb.datum: 7/3/1650
doopdatum: 12/25/1650
sterfdatum: 2/8/1687
aant.: dochter van Beert Daams en Tetje Arjens; gehuwd 1683 Cornelis Hendriks 't Hoen;

commentaar
boeknummer: 9643

idem
naam: Hoen, Fokeltje Cornelis 't
geb.datum: 11/13/1673
doopdatum: 11/30/1673
sterfdatum: 6/30/1730
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Cornelis 't Hoen en Minske Rienks; gehuwd 1 1699 Klaas Walings; gehuwd 2 1721 Tjeerd Fokkes;
commentaar
boeknummer: 9643

idem
Boeknummer 9644; foto: http://forum.amelanders.com/
Hendrek Martens & Martjen Gerbrands Bennema 1 jan. 1787
naam: Sparius, Hendrik Martens
geboortejaar: 1733
godsdienst: Luthers
aant.: zoon van Marten Hendriks en Taaike Geerts; gehuwd 1758 Martje Gerbrands Bennema; geboren rond 1733;

commentaar
vindplaats: wandbord
type: Schalen en kommen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Ballum
aantekening: http://forum.amelanders.com/
boeknummer: 9644

commentaar

Hendrek Martens & Martjen Gerbrands Bennema 1 jan. 1787
naam: Bennema, Martje Gerbrands
geboortejaar: 1735
godsdienst: Luthers
aant.: gehuwd 1758 Hendrik Martens Sparius; geboren rond 1735

commentaar
boeknummer: 9644

idem
Boeknummer 9645; foto: http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/
Jacob Jansen Schotz geboren den 23 december 1780
naam: Schots, Jacob Jans
geb.datum: 12/23/1780
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Jan Jacobs Schotsz en Rinske Doekes; ;

commentaar
vindplaats: wandbord
type: Schalen en kommen
bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl
plaats: Nes Aml
boeknummer: 9645

commentaar

Jacob Jansen Schotz geboren den 23 december 1780
Boeknummer 9646; foto: Hans Hoekstra
Lieuwe Pijtters

Sint Crispien

1762
naam: Lieuwe Pieters
sterfdatum: 3/14/1785
geboortejaar: 1735
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Pieter Hommes en Marijke Lieuwes; gehuwd 1761 Ekke Wiebrens;
commentaar
vindplaats: gildelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Workum
aantekening: http://www.warkumserfskip.nl/
boeknummer: 9646

commentaar

Lieuwe Pijtters

Sint Crispien

1762
Boeknummer 9647
Een present van Alan van der Nagel ter gedagtenis van haar waarde vader Haring T. van der Nagel overleden den 22ste desember 1791 oud 78 Jaar 11 maanden 3 weeken en 4 dagen. 

I H A S
naam: Nagel, Elan Harings van der
doopdatum: 11/23/1742
sterfdatum: 10/20/1826
geboortejaar: 1742
aant.: dochter van Haring Nagel; gehuwd 1785 Lolke Thomas Thomee;
commentaar
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oks.nl
plaats: Workum
boeknummer: 9647

commentaar

Een present van Alan van der Nagel ter gedagtenis van haar waarde vader Haring T. van der Nagel overleden den 22ste desember 1791 oud 78 Jaar 11 maanden 3 weeken en 4 dagen.

I H A S
naam: Nagel, Haring Tjipkes van der
geb.datum: 12/28/1712
doopdatum: 1/1/1713
sterfdatum: 12/22/1791
aant.: zoon van Tjipke Harmens en Elant Harings; gehuwd 1734 Antje Rienks Hobma; overleden te Workum

commentaar
boeknummer: 9647

idem
Boeknummer 9648; foto: http://www.oks.nl/
Vrou Iohanna  

Claas Ientges
naam: Klaas Ientes
geboortejaar: 1731
aant.: gehuwd 1756 Wietske Sibbeles; onzeker; geboren rond 1731; in 1749 veermansknecht te Lemmer

commentaar
vindplaats: wandbord
type: Schalen en kommen
bron: www.oks.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9648

commentaar

Vrou Iohanna

Claas Ientges
naam: Jacob Gerrits
aant.: ;
commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Plaats onbekend
aantekening: zilversmid Halbertsma uit Gorredijk
boeknummer: 9649

commentaar

Jacob Gerrits
1805
naam: Grietje Hendriks
aant.: gehuwd Willem Clasenga;
commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: www.metmuseum.org
plaats: Sneek
aantekening: plaats en jaar onzeker
boeknummer: 9650

commentaar

Griet Hendrick wedv van Willem Claesenga
naam: Clasenga, Willem
aant.: gehuwd Grietje Hendriks;
commentaar
boeknummer: 9650

idem
Boeknummer 9651
1731 den 10 april is overlede Johannis Eckringa out 5 iaren en 6 maanden en leit alhier begraven

Anno 1791 de 30 april ontsliep in hoope Bouricius Sicco Tenckinck oud 5 jaaren 2 maanden en ligt hier begraven

Li... caros nee opina morte paventes 
... accepit .ro pietate deus

`K ontviel mijn ouden door een onverwagten dood
Gods eng`len droegen  mij met vreugde in Abrams schoot
naam: Eckringa, Johannes Paulus
sterfdatum: 4/10/1731
geboortejaar: 1725
aant.: zoon van Paulus Eckringa en Metje Johannes; ;

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9651

commentaar

1731 den 10 april is overlede Johannis Eckringa out 5 iaren en 6 maanden en leit alhier begraven

Anno 1791 de 30 april ontsliep in hoope Bouricius Sicco Tenckinck oud 5 jaaren 2 maanden en ligt hier begraven

Li... caros nee opina morte paventes
... accepit .ro pietate deus

'K ontviel mijn ouden door een onverwagten dood
Gods eng'len droegen mij met vreugde in Abrams schoot
naam: Tenckinck, Bouritius Sicco Egberts
doopdatum: 2/18/1786
sterfdatum: 4/30/1791
geboortejaar: 1786
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Egbertus Henricus Tenckinck en Trijntje Heineman; ;

commentaar
boeknummer: 9651

idem
Boeknummer 9652
... Rien... ... ...f huis...

Anno 1742 den 23 augustus is in den heere gerust de eersame Cornelis Dirks mr. backer tot St Anna out 59 iaer ende leit alhier begrven

CD
naam: Onbekend
aant.: ;
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9652

commentaar

... Rien... ... ...f huis...

Anno 1742 den 23 augustus is in den heere gerust de eersame Cornelis Dirks mr. backer tot St Anna out 59 iaer ende leit alhier begrven

CD
naam: Cornelis Dirks
doopdatum: 7/29/1683
sterfdatum: 8/23/1742
geboortejaar: 1683
aant.: gehuwd 1710 Janke Dirks Kuik;
commentaar
boeknummer: 9652

idem
Boeknummer 9653
... martius is ...erl... ...ti h[uisvr]ou van Beert ...
naam: Onbekend
aant.: ;
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9653

commentaar

... martius is ...erl... ...ti h[uisvr]ou van Beert ...
naam: Beert
aant.: ;
commentaar
boeknummer: 9653

idem
Boeknummer 9654
... [16?]28 den ...
naam: Onbekend
aant.: ;
commentaar
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9654
commentaar

... [16?]28 den ...
naam: Nauta, Harmen Sienes
doopdatum: 3/13/1608
sterfdatum: 10/27/1677
geboortejaar: 1608
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Siene Harmens, uit Dokkum, en Iebeltje Romkes; gehuwd 1635 Hesseltje Doekes; burgemeester; equipagemeester; vroedsman

commentaar
vindplaats: oorspronkelijk Westerkerk; lag achter Zeepziederstraat 6
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 9655

commentaar

Ano 1677 den 27 october is gestorven ... Harmen Sinnes Nauta ... ter admiraliteit ...n... des... oud 69 iaer en hier begraven

Anno 1690 den 11 juny is gestorven de eerbare huisvrou [Hesseltie Doeckes] ... Harmen Sinnes ... der admiraliteit en burgemr deser stede oud 70 1/4 (?) iaer en is hier begraven

Anno 1682 den 29 januari is in den heere [gerust] de eerbare Baukien Harmens Nauta huisfrou van de heer Gayis van Boelens dr. en secretaris van Won[seradeel oud 25] iaer en leit hier met haer soontie begraven
naam: Hesseltje Doekes
sterfdatum: 6/11/1690
geboortejaar: 1620
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Doeke Gerrits en Baukje Andries; gehuwd 1681 Gaius van Boelens; gehuwd 1635 Harmen Sienes Nauta

commentaar
boeknummer: 9655

idem
naam: Nauta, Baukje Harmens
doopdatum: 11/7/1656
sterfdatum: 1/19/1682
geboortejaar: 1656
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Harmen Siemens Nauta en Hesseltje Doekes; gehuwd 1681 Gaius van Boelens;
commentaar
boeknummer: 9655

idem
naam: Boelens, Gatse Koerts van
doopdatum: 3/13/1661
geboortejaar: 1661
sterfjaar: 1689
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Koert van Boelens en Agatha van Geldorp; gehuwd 1 1681 Baukje Harmens Nauta; gehuwd 2 1683 Adriana Stansius; begraven 21-1-1689; doctor; student Franeker 1676; secretaris van Wonseradeel

commentaar
boeknummer: 9655

idem
Boeknummer 9656; foto: Wibo Boswijk
AD TI
naam: Aanke Douwes
geboortejaar: 1603
aant.: gehuwd 1628 Trijntje Jans; geboren rond 1603

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: St Annaparochie
aantekening: mogelijk Aencke Douwes en Trijn Jans
boeknummer: 9656

commentaar

AD TI
naam: Trijntje Jans
geboortejaar: 1605
aant.: gehuwd 1628 Aanke Douwes; geboren rond 1605

commentaar
boeknummer: 9656

idem
Aantal objecten gevonden: 61