Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENVoor een download van een PDF van memorabilia per plaats

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 80


Nieuwe objecten

Boeknummer 3085; foto: Frits Boschma
Ao 1661 den 1 april is gestorven Swobke Botma out 5 maanten 7 dagen

Ao 1664 den 26 marty is gesturven Reyn Botma out 13 dagen en leggen hier begraven
naam: Botma, Swobke Harmens
geb.datum: 10/24/1660
doopdatum: 10/28/1660
sterfdatum: 4/1/1661
aant.: dochter van Harmen Gabes Botma en Fokeltje Reins Hillema;
vindplaats: Geeuwkade 3; afkomstig uit de kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: IJlst
aantekening: Werkgroep Historisch IJlst
boeknummer: 3085

Ao 1661 den 1 april is gestorven Swobke Botma out 5 maanten 7 dagen

Ao 1664 den 26 marty is gesturven Reyn Botma out 13 dagen en leggen hier begraven
naam: Botma, Rein Harmens
geb.datum: 3/13/1664
doopdatum: 3/13/1664
sterfdatum: 3/26/1664
aant.: zoon van Harmen Gabes Botma en Fokeltje Reins Hillema;
boeknummer: 3085

idem
Boeknummer 9865; foto: www.haffmansantiek.nl
Antje Sijmons is gebooren den 2 november 1765
naam: Tichelaar, Antje Siemens
geb.datum: 11/2/1765
doopdatum: 11/10/1765
sterfdatum: 1/16/1853
aant.: dochter van Siemen Eeltjes en Gatske Klases; gehuwd 1789 Wiebe Gerlofs;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Makkum
aantekening: www.haffmansantiek.nl
boeknummer: 9865

Antje Sijmons is gebooren den 2 november 1765
Boeknummer 9866
Tjerck van Heerma
Lucia van Walta
Harinck van Burmania
Fed Kamminga
Idzart Grovestins
Douw van Botnya
Katryn Donia
Dorothea van Eminga
naam: Herema, Tjerk Goslings van
sterfdatum: 6/6/1655
geboortejaar: 1574
aant.: zoon van Gosling Johannes van Herema en Trijntje Hobbes van Heringa; gehuwd 1 1600 Lutske Douwes van Walta; gehuwd 2 Rixt van Scheltema; grietman
vindplaats: hensglas
type: Overige voorwerpen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Berlikum
aantekening: uit tussen kunst en kitsch; plaats onzeker
boeknummer: 9866

Tjerck van Heerma
Lucia van Walta
Harinck van Burmania
Fed Kamminga
Idzart Grovestins
Douw van Botnya
Katryn Donia
Dorothea van Eminga
naam: Walta, Lutske Douwes van
sterfdatum: 10/10/1619
geboortejaar: 1577
aant.: dochter van Douwe van Walta en Lutske van Botnia; gehuwd 1600 Tjerk Goslings van Herema; geboren rond 1577; vermeld dootboeck
boeknummer: 9866

idem
naam: Burmania, Haring Oepkes van
sterfdatum: 11/24/1646
aant.: dochter van Oepke Heres van Burmania en Rinske Jurjens van Roorda; gehuwd Bokke Jelgers van Feytsma;
boeknummer: 9866

idem
naam: Camminga, Fetje Wietses van
sterfdatum: 1/8/1634
aant.: dochter van Wietse Watses van Camminga en Rixt Ruurds van Roorda; gehuwd George Oepkes van Burmania; vermeld dootboeck
boeknummer: 9866

idem
naam: Grovestins, Idsert Foppes van
sterfdatum: 11/8/1616
geboortejaar: 1577
aant.: zoon van Foppe van Grovestins en Joukje Franses van Camminga; gehuwd 1602 Franske Lases van Jongema; geboren rond 1577; vermeld dootboek
boeknummer: 9866

idem
naam: Botnia, Douwe Siedses
sterfdatum: 12/6/1615
geboortejaar: 1576
aant.: zoon van Sieds Siedses van Botnia en Tetje Douwes van Douma; student Franeker 1594; vermeld dootboek: 5-12
boeknummer: 9866

idem
naam: Donia, Catharina Frans van
sterfdatum: 9/12/1604
aant.: dochter van Frans van Donia en Trijntje van Gerbranda; gehuwd Siebrand van Camminga;
boeknummer: 9866

idem
naam: Eminga, Dorothea Minne van
sterfdatum: 9/27/1616
geboortejaar: 1570
aant.: dochter van Minnen van Eminga en Froukje van Wytsma; gehuwd Gaele van Galama;
boeknummer: 9866

idem
naam: Balthasar, Jurjen
geboortejaar: 1607
sterfjaar: 1671
aant.: ; geboren omstreeks 1607 en afkomstig van Zwickau; goot van 1651 - 1668 klokken
vindplaats: koperen vijzel
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9867

Jurien Balthasar heft gegoten 1650
naam: Leijenaar, Trijntje Jans
sterfjaar: 1680
aant.: gehuwd 1 Jouke Hielkes; gehuwd 2 1654 Willem Jans Bockeblaet; gehuwd3 1659 Wietse Willems;
boeknummer: 9867

idem
Boeknummer 9868; foto: www.sothebys.com
WW TIL
naam: Wietse Willems
aant.: gehuwd 1659 Trijntje Jans Leijenaar;
vindplaats: huwelijksbeker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Kollum
aantekening: www.sothebys.com
boeknummer: 9868

WW TIL
Boeknummer 9869; foto: www.langsdeluts.nl
Anno 1653 den 17 yannewary is yn den heere gerust Yohannes Feyes Winter apotheker tot Balck
naam: Winter, Johannes Feies
sterfdatum: 1/17/1653
aant.:
vindplaats: uit de kerk van Balk; steen ligt nu voor de Rooms Katholieke kerk aan de Raadhuisstraat in Balk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Balk
boeknummer: 9869

Anno 1653 den 17 yannewary is yn den heere gerust Yohannes Feyes Winter apotheker tot Balck
naam: Knoop, Janke Wopkes
geb.datum: 10/22/1701
sterfdatum: 6/15/1774
aant.: dochter van Wopke Klases Knoop en Grietje Fokkes; gehuwd 1725 Dirk Jans Brouwer; wapen Knoop: rechts halve adelaar, links huismerk
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Workum
boeknummer: 9870

Janke Wopkes Cnoop gebooren op saturdag den 22 8ber 1701 avs 12 uur
Boeknummer 9871; foto: www.dezwaan.nl
Yemkjen Lolkes 28 gebooren De 31 may 1766
naam: Lolkema, Iemkje Lolkes
geb.datum: 5/31/1766
doopdatum: 5/29/1766
sterfdatum: 8/24/1826
aant.: dochter van Lolke Hessels en Hotske Jans; gehuwd 1810 Rein Siebrens; gedoopt Roodhuis; volgens Tresoar gedoopt 29-5-1766
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Nijland
aantekening: www.dezwaan.nl
boeknummer: 9871

Yemkjen Lolkes 28 gebooren De 31 may 1766
Boeknummer 9872; foto: www.dezwaan.nl
Sipke Hissels
naam: Sipke Hessels
geboortejaar: 1735
aant.: gehuwd 1760 Jetske Joris; geboren rond 1735
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Woudsend
aantekening: www.dezwaan.nl
boeknummer: 9872

Sipke Hissels
Boeknummer 9873; foto: www.dezwaan.nl
1766 den 11 october is geboren Yttie Tjepkes
naam: Tjepkema, Ietje Tjepkes
geb.datum: 10/11/1766
doopdatum: 10/19/1766
sterfdatum: 10/21/1824
aant.: dochter van Tjepke Jans en Geertje Gepkes; naaister
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wommels
aantekening: www.dezwaan.nl
boeknummer: 9873

1766 den 11 october is geboren Yttie Tjepkes
naam: Bouma, Antje Wietses
geb.datum: 11/21/1806
doopdatum: 12/21/1806
sterfdatum: 12/21/1868
aant.: dochter van Wietse Tjammes Bouma en Grietje Jochems Hibma;
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Achlum
aantekening: haffmansantiek.nl
boeknummer: 9874

Antie Wijtses is gebooren den 21 november 1806
Boeknummer 9875
Anno 1720 den 1 en april na middagh te twe uier is in den heere gerust den eersame seer discreete Rinse Ians in syn leeven bysitter aen het ed. gerechte van Westdongerdeel en volmaght voor eygen erfde op den landsdage ende ontfanger en reghter en huisman en ouderling in den dorpe Brantgum oud synde 71 iaren en 6 weecken en leit alhier begraven
naam: Ripperda, Rinse Jans
geb.datum: 2/17/1649
doopdatum: 2/3/1702
sterfdatum: 4/1/1720
aant.: gehuwd Emke Folkerts (1654-1723); gedoopt op belijdenis
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9875

Anno 1720 den 1 en april na middagh te twe uier is in den heere gerust den eersame seer discreete Rinse Ians in syn leeven bysitter aen het ed. gerechte van Westdongerdeel en volmaght voor eygen erfde op den landsdage ende ontfanger en reghter en huisman en ouderling in den dorpe Brantgum oud synde 71 iaren en 6 weecken en leit alhier begraven
Boeknummer 9876
Anno 1721 den 4 februari is in den heere gerust de eerbare Bauckjen Pyt[ters] ... oud 28 jaar en leit alhier met twe van haar kinderen begraven
naam: Hania, Baukje Pieters
doopdatum: 1/8/1693
sterfdatum: 2/4/1721
geboortejaar: 1692
aant.: dochter van Pieter Jans Hania en Tjitske Rinses Sinia; gehuwd met Sjoerd Rinses;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9876

Anno 1721 den 4 februari is in den heere gerust de eerbare Bauckjen Pyt[ters] ... oud 28 jaar en leit alhier met twe van haar kinderen begraven
naam: Ripperda, Rinse Sjoerds
doopdatum: 2/2/1721
geboortejaar: 1721
sterfjaar: 1721
aant.: zoon van Sjoerd Rinses en Baukje Pieters Hania;
boeknummer: 9876

idem
naam: Ripperda, Saapke Sjoerds
doopdatum: 6/26/1718
geboortejaar: 1718
sterfjaar: 1718
aant.: dochter van Sjoerd Rinses en Baukje Pieters Hania;
boeknummer: 9876

idem
Boeknummer 9877
Anno 1681 den 13 mey is in den heere gerust die ... ovt ontrent 53 iaer ende leit alhier begraven

Ick heb mijn strijt gestreden
Ick hebbe uijt gedient
Nu legh ick hier beneden
En wachte mijne vrient
Om weer met hem te pare
Hier onder in het stof
En namaels op te varen
Tot onses schepper lof

Den 21 augusti 1721 na middag te drie uere is in den heere gerust de eerbare deugtsamen Gertie Rinses de huisvrou van Ian Iohannes oud seven en dertig jaren en 5 weeken en leit alhier begraven
naam: Onbekend
sterfdatum: 5/13/1681
geboortejaar: 1627
aant.: mogelijk de moeder van Rinse Jans
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9877

Anno 1681 den 13 mey is in den heere gerust die ... ovt ontrent 53 iaer ende leit alhier begraven

Ick heb mijn strijt gestreden
Ick hebbe uijt gedient
Nu legh ick hier beneden
En wachte mijne vrient
Om weer met hem te pare
Hier onder in het stof
En namaels op te varen
Tot onses schepper lof

Den 21 augusti 1721 na middag te drie uere is in den heere gerust de eerbare deugtsamen Gertie Rinses de huisvrou van Ian Iohannes oud seven en dertig jaren en 5 weeken en leit alhier begraven
naam: Ripperda, Gertje Rinses
doopdatum: 3/23/1684
sterfdatum: 8/21/1721
geboortejaar: 1684
aant.: dochter van Rinse Jans en Emke Folkerts; gehuwd 1718 Jan Johannes Roersma;
boeknummer: 9877

idem
naam: Roersma, Jan Johannes
geboortejaar: 1682
aant.: gehuwd 1718 Gertje Rinses; geboren rond 1682
boeknummer: 9877

idem
Boeknummer 9878
Anno 1723 den 11 juny is in den heere gerust de eerbaere Emcke Folckerts weduwe van de eersame bysitter Rinse Jans oudt 69 jaeren en 12 weecken en leidt alhier begraven
naam: Emke Folkerts
geb.datum: 3/19/1654
doopdatum: 4/16/1654
sterfdatum: 6/11/1723
aant.: dochter van Folkert Klases; gehuwd Rinse Jans;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9878

Anno 1723 den 11 juny is in den heere gerust de eerbaere Emcke Folckerts weduwe van de eersame bysitter Rinse Jans oudt 69 jaeren en 12 weecken en leidt alhier begraven
naam: Ripperda, Rinse Jans
geb.datum: 2/17/1649
doopdatum: 2/3/1702
sterfdatum: 4/1/1720
aant.: gehuwd Emke Folkerts (1654-1723); gedoopt op belijdenis
boeknummer: 9878

idem
Boeknummer 9879
Anno 1721 de 16 september is in den heere gerust de eersaame Sjoerd Rinses in syn leeven ontfanger en rechter in den dorpe Brantgum oud 40 jaren en 18 weken en leit alhier begraven
naam: Ripperda, Sjoerd Rinses
geb.datum: 5/13/1676
sterfdatum: 9/16/1716
aant.: zoon van Rinse Jans en Emke Folkerts; gehuwd Baukje Pieters Hania;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9879

Anno 1721 de 16 september is in den heere gerust de eersaame Sjoerd Rinses in syn leeven ontfanger en rechter in den dorpe Brantgum oud 40 jaren en 18 weken en leit alhier begraven
Boeknummer 9880
Anno 1765 den 2de iuli is in den heere gerust de eerbaare Aeltie Rinses wed Lieuwe Melis oud 78 iaar en 11 maenden en leit alhier begraven

Ook rust hier onder den wel edele gestrenge heer mr Rinse Rypperda voorheen raad en rentmeester der domeinen en ontvanger generaal der middelen van consumptie in Vriesland gebooren te Dockum den 23 november 1747 gestorven op den Huyze Toutenburg onder Ryperkerk den 12 juny 1812 in den ouderdom van 64 jaaren en omtrend 7 maanden zijnde getrouwt geweest 
met de wel edele gebooren vrouwe  Maria Elisabeth Canter Visscher begraven in de kerk te Dockum
naam: Ripperda, Aaltje Rinses
sterfdatum: 7/2/1765
geboortejaar: 1687
aant.: dochter van Rinse Jans en Emke Folkerts; gehuwd 1724 Lieuwe Melis;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9880

Anno 1765 den 2de iuli is in den heere gerust de eerbaare Aeltie Rinses wed Lieuwe Melis oud 78 iaar en 11 maenden en leit alhier begraven

Ook rust hier onder den wel edele gestrenge heer mr Rinse Rypperda voorheen raad en rentmeester der domeinen en ontvanger generaal der middelen van consumptie in Vriesland gebooren te Dockum den 23 november 1747 gestorven op den Huyze Toutenburg onder Ryperkerk den 12 juny 1812 in den ouderdom van 64 jaaren en omtrend 7 maanden zijnde getrouwt geweest
met de wel edele gebooren vrouwe Maria Elisabeth Canter Visscher begraven in de kerk te Dockum
naam: Lieuwe Melis
doopdatum: 3/3/1693
geboortejaar: 1693
aant.: zoon van Melis Meints en Detje Taekes; Gehuwd 1724 Aaltje Rinses;
boeknummer: 9880

idem
naam: Canter Visscher, Maria Elisabeth Hendriks
geb.datum: 5/28/1747
doopdatum: 5/30/1747
sterfdatum: 11/19/1780
aant.: dochter van Hendrik Canter Visscher en Wikje Minnema; gehuwd Rinse Folkerts Ripperda;
boeknummer: 9880

idem
naam: Ripperda, Rinse Folkerts
geb.datum: 11/23/1747
doopdatum: 11/26/1747
sterfdatum: 6/12/1812
aant.: zoon van Folkert Ripperda en Baukje Sinia; gehuwd Maria Elisabeth Hendriks Canter Visscher; gedoopt in Dokkum; student Franeker 1764; rentemeester 1774 - 1796; raad in den hove van Friesland
boeknummer: 9880

idem
Boeknummer 9881
Anno 1679 den 15 xbris is in den heere saliglyck ontslapen de eerbare ende devchtsame Tryntje Gerryts gewesen huisvrou van de eerw:  godsal[igen] geleerde d. Hermannvs Brunsvelt diener des goddelijken woordts tot Nes out in haer 33 iaer ende leit alhier begraven

Den 28 iuly 1745 is in den heere gerust die eerbare Sipkjen Joukes in leven  huisvrou van Gerardus Bruynsveld en leit alhier begraven out in haar 70ste iaer

Hier uit ben ik gekomen
Waar uit ik ben gekomen
naam: Heeringa, Trijntje Gerrits
sterfdatum: 12/15/1679
geboortejaar: 1647
aant.: dochter van Gerrit Gosses Heeringa en Baukje Pieters; gehuwd 1671 Harmen Brunsvelt;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9881

Anno 1679 den 15 xbris is in den heere saliglyck ontslapen de eerbare ende devchtsame Tryntje Gerryts gewesen huisvrou van de eerw: godsal[igen] geleerde d. Hermannvs Brunsvelt diener des goddelijken woordts tot Nes out in haer 33 iaer ende leit alhier begraven

Den 28 iuly 1745 is in den heere gerust die eerbare Sipkjen Joukes in leven huisvrou van Gerardus Bruynsveld en leit alhier begraven out in haar 70ste iaer

Hier uit ben ik gekomen
Waar uit ik ben gekomen
naam: Bruinsvelt, Harmen Johannes
sterfdatum: 10/16/1681
geboortejaar: 1640
aant.: zoon van Johannes Harmens Bruinsvelt en Antje Gerrits; gehuwd 1671 Trijntje Gerrits Heeringa; gedoopt in Waaxens in 1640; dominee
boeknummer: 9881

idem
naam: Fokma, Sipkje Joukes
sterfdatum: 7/28/1745
geboortejaar: 1676
aant.: dochter van Jouke Cornelis Fokma en Liesbeth Meintes; gehuwd Gerrit Brunsvelt;
boeknummer: 9881

idem
naam: Bruinsvelt, Gerrit Harmens
sterfdatum: 2/11/1729
geboortejaar: 1672
aant.: zoon van Harmen Brunsvelt en Trijntje Gerrits Heeringa; gehuwd Sipkje Joukes Fokma; overleden voor 1744
boeknummer: 9881

idem
Boeknummer 9882
Hier rust in verwagtinge van een zalige opstandinge het sterffelijk deel van den heer Folkert Rypperda in leeven burgemeester en raad in de vroedschap der stad Dockum gebooren te Brantgum den 19 october 1716 overleden te Dockum den 18 augustus 1808 in den ouderdom van 91 jaaren en 10 maanden

Zijn nagelatene twee zoonen hebben aan wijlen hunnen waardigen vader dit gedenkteeken ter gedagtenis toegewijd

Een grijsaard die de deugd bestendig hulde deed
Die beide aan stad en volk heeft tijd en vlijt besteed
Een achtbaar man gezien bij kleinen en bij grooten
De braave Rypperda ligt in dit graf beslooten
naam: Ripperda, Folkert Sjoerds
geb.datum: 10/19/1716
sterfdatum: 8/18/1808
aant.: zoon van Sjoerd Rinses en Baukje Pieters Hania; gehuwd 1745 Baukje Reinders Sinia;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9882

Hier rust in verwagtinge van een zalige opstandinge het sterffelijk deel van den heer Folkert Rypperda in leeven burgemeester en raad in de vroedschap der stad Dockum gebooren te Brantgum den 19 october 1716 overleden te Dockum den 18 augustus 1808 in den ouderdom van 91 jaaren en 10 maanden

Zijn nagelatene twee zoonen hebben aan wijlen hunnen waardigen vader dit gedenkteeken ter gedagtenis toegewijd

Een grijsaard die de deugd bestendig hulde deed
Die beide aan stad en volk heeft tijd en vlijt besteed
Een achtbaar man gezien bij kleinen en bij grooten
De braave Rypperda ligt in dit graf beslooten
Boeknummer 9883
Ao 1771 den 4 maart is in den heere gerust mejuffrou T.H. geboren Piekenbroek in haare eds. leeven geweest de huisvrou van E.H. de Haan oud ontrent 64 jaaren en leit alhier begraaven
naam: Piekenbroek, Theodora Hendrina Hendriks
sterfdatum: 3/4/1771
geboortejaar: 1706
aant.: dochter van Hendrik Piekenbroeck en Theodora Willinck; gehuwd 1746 Klaas Ruarda; gehuwd 2 1762 Aebe Hoekes de Haan;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9883

Ao 1771 den 4 maart is in den heere gerust mejuffrou T.H. geboren Piekenbroek in haare eds. leeven geweest de huisvrou van E.H. de Haan oud ontrent 64 jaaren en leit alhier begraaven
naam: Haan, Aebe Hoekes de
doopdatum: 11/24/1726
sterfdatum: 2/12/1809
geboortejaar: 1726
aant.: zoon van Hoeke Aebes en Richtje Jochems; gehuwd 1 1762 Theodora Hendrina Piekenbroek; gehuwd 2 1780 Cornelia Jans;
boeknummer: 9883

idem
Boeknummer 9884
[Ann]o 1684 den 20 ...
naam: Onbekend
sterfjaar: 1684
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9884

[Ann]o 1684 den 20 ...
Boeknummer 9885
... ten zeedyck... ....

... Dow... ... bij ...

Anno 1720 ... Taekle Siercks [Tolsma] ... [oud in] sijn 51 iaar ...

Anno 1741 den ... [eer]baere Yttie [Iohans Crommedijck] ... [Taekle Siecks] Tolsma oud ...
naam: Onbekend
aant.:
vindplaats: in de dijk bij Zurich; nu in tuin Wijnaldum
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Midlum
boeknummer: 9885

... ten zeedyck... ....

... Dow... ... bij ...

Anno 1720 ... Taekle Siercks [Tolsma] ... [oud in] sijn 51 iaar ...

Anno 1741 den ... [eer]baere Yttie [Iohans Crommedijck] ... [Taekle Siecks] Tolsma oud ...
naam: Douwe
aant.:
boeknummer: 9885

idem
naam: Tolsma, Taekle Sierks
geboortejaar: 1670
sterfjaar: 1720
aant.: zoon van Sierk Taekeles Tolsma en Joukje Iebeles Sinsma; gehuwd 1701 Ytje Johannes Crommedijck;
boeknummer: 9885

idem
naam: Crommedijck, Ytje Johannes
doopdatum: 1/18/1683
geboortejaar: 1678
sterfjaar: 1741
aant.: dochter van Johannes Crommedijck en Aafke Douwes;
boeknummer: 9885

idem
naam: Feddema, Hendrik Feddes
geb.datum: 9/1/1804
doopdatum: 10/14/1804
sterfdatum: 7/24/1830
aant.: zoon van Fedde Jentjes en Ypkje Pieters; Overleden in het Garnizoens Hospitaal te Antwerpen, België
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: St Johannesga
boeknummer: 9886

HIS

Hendrik Feddes is gebooren den 1 september 1804
naam: Koopmans, Watte Rientses
geb.datum: 3/16/1804
doopdatum: 4/15/1804
sterfdatum: 6/1/1859
aant.: zoon van Rients Pieters Koopmans en Beitske Alberts Alberda;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Offingawier
aantekening: www.marktplaats.nl
boeknummer: 9887

Watte Rientzes is geboren den 16 maart 1804

W. Tjeerdsma
naam: Heerma, Doekele Sjoerds
sterfdatum: 10/1/1671
geboortejaar: 1621
aant.: gehuwd 1650 Tietje Johannes;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Willem Hansma cum suis
plaats: Deersum
boeknummer: 9888

Anno 1671 de 1 october is in den here gerust de eersame Doekle Sioerds Heerma synde out 50 iaeren en leit alhier begraven

Anno 1710 de 6 ... is inde here gerust de eerbare Tiedty Yohannis wed: Doekle Sioerds oudt 80 iaer ende leit alhier begraven

Anno ... october [is in den heere] ... hier begraven
naam: Tietje Johannes
geboortejaar: 1630
sterfjaar: 1710
aant.: gehuwd 1650 Doekele Sjoerds Heerma;
boeknummer: 9888

idem
naam: Onbekend
aant.:
boeknummer: 9888

idem
Boeknummer 9889; foto: museum Sneek
Op den 10 februarij 1803 is deesen doos door een geselchap liefhebberen tot Sneek op schaatzen laaten verhardrijden en aan Cornelis Ynses Reen van Cubaard als winner van 49 meededingers presend gedaan
naam: Reen, Cornelis Ynses
geb.datum: 5/10/1779
doopdatum: 5/10/1779
sterfdatum: 6/26/1848
aant.: zoon van Ynses Cornelis Reen en Hiskje Melis; gehuwd 1801 Jantje Meinderts Krul;
vindplaats: tabaksdoos; ijssouvenir
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Kubaard
aantekening: archief koninklijk huis
boeknummer: 9889

Op den 10 februarij 1803 is deesen doos door een geselchap liefhebberen tot Sneek op schaatzen laaten verhardrijden en aan Cornelis Ynses Reen van Cubaard als winner van 49 meededingers presend gedaan
Boeknummer 9890; foto: www.marktplaats.nl
Klaske Aukes is geboren den 4 juni 1748 en overleden den 23 januarij 1826

KA 1768
naam: Graaf, Klaaske Aukes de
geb.datum: 6/4/1748
sterfdatum: 1/23/1826
aant.: dochter van Auke Willems en Reinou Aukes; gehuwd 1772 Ruurd Wiebrands Wartena;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Boornbergum
boeknummer: 9890

Klaske Aukes is geboren den 4 juni 1748 en overleden den 23 januarij 1826

KA 1768
Boeknummer 9891
GP TF
1737
naam: Gosse Piers
geboortejaar: 1711
aant.: gehuwd 1736 Tetje Feitses; geboren rond 1711; beurtschipper
vindplaats: Zuidkade 45
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Drachten
boeknummer: 9891

GP TF
1737
naam: Tetje Feitses
geb.datum: 8/4/1713
sterfdatum: 6/10/1776
aant.: gehuwd 1736 Gosse Piers;
boeknummer: 9891

idem
Boeknummer 9892; foto: Frits Boschma
Ao 1614 de 29 septem sterf ...  

... Floris M[ircks] ... Bonnes ... den secretaris ter stede Ylst ...
naam: Abbema, Rinkje Floris
sterfdatum: 9/22/1614
geboortejaar: 1567
aant.: dochter van Floris Sipkes Abbema en Wietske Jorrits Wiarda; gehuwd Mirk Bonnes;
vindplaats: Geeuwkade 3; afkomstig uit de kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: IJlst
aantekening: Werkgroep Historisch IJlst
boeknummer: 9892

Ao 1614 de 29 septem sterf ...

... Floris M[ircks] ... Bonnes ... den secretaris ter stede Ylst ...
naam: Abbema, Floris Mirks
geboortejaar: 1590
sterfjaar: 1658
aant.: zoon van Mirk Bonnes en Rinkje Floris Abbema; gehuwd Hielkje Floris; overleden voor 1660; stadssecretaris 1626-1657
boeknummer: 9892

idem
naam: Mirk Bonnes
geboortejaar: 1560
sterfjaar: 1630
aant.: zoon van Bonne Pieters en Aukje Mirks; gehuwd 1 Rinkje Floris Abbema; gehuwd 2 1617 Yke Scheltes; gehuwd 3 Ytje Everts; overleden na 1630; stadssecretaris 1613-1624
boeknummer: 9892

idem
naam: Biense Piers
doopdatum: 4/2/1713
geboortejaar: 1713
aant.: zoon van Pier Cornelis en Antje Bienses; gehuwd 1746 Trijntje Jacobs;
vindplaats: Waling Dijkstrastraat
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Holwerd
boeknummer: 9893

BP. TJ.

1755
naam: Trijntje Jacobs
doopdatum: 11/6/1718
geboortejaar: 1718
aant.: dochter van Jacob Jans en Eva Samplonius; gehuwd 1746 Biense Piers;
boeknummer: 9893

idem
naam: Bakker, Haitse Atses
geb.datum: 3/6/1779
doopdatum: 3/14/1779
sterfdatum: 12/26/1826
aant.: zoon van Atse Haitses Bakker en Hitske Jetses;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Tzum
boeknummer: 9894

Haitse Aetses is gebooren den 6 maert 1779
naam: Sjoukje Haitses
doopdatum: 11/1/1716
aant.: dochter van Haitse Douwes and Jetske Lammers; gehuwd 1743 Jorrit Jacobs;
vindplaats: bijbel
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bergum
aantekening: https://www.invaluable.com/
boeknummer: 9895

Sjoukien Haitses
naam: Tjipke Teens
geboortejaar: 1718
aant.: gehuwd 1755 Aukje Freerks Coster; geboren rond 1718; overleden voor 1806; commandeur walvisvaart
vindplaats: bestekset, vork en lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Schiermonnikoog
aantekening: privébezit
boeknummer: 9896

TT
Boeknummer 9897; foto: Nykle Dijkstra
Anno TT 1743

Wit ge wat
naam: Tjipke Teens
geboortejaar: 1718
aant.: gehuwd 1755 Aukje Freerks Coster; geboren rond 1718; overleden voor 1806; commandeur walvisvaart
vindplaats: houten mangelplank
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Schiermonnikoog
boeknummer: 9897

Anno TT 1743

Wit ge wat
Boeknummer 9898; foto: Hans Zijlstra
Swaentien Idema 1667
naam: Idema, Zwaantje Innes
sterfdatum: 10/17/1673
geboortejaar: 1655
aant.: dochter van Inne Harmens Idema en Elisabeth van Botnia; ;
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Kortehemmen
boeknummer: 9898

Swaentien Idema 1667
Boeknummer 9899; foto: Sylvia Binch-Talma
IT
IP

1648
naam: Iepe Tjepkes
aant.: gehuwd Jetske Pieters;
vindplaats: Kleine Bredeplaats 20
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 9899

IT
IP

1648
naam: Jetske Pieters
aant.: gehuwd Iepe Tjepkes;
boeknummer: 9899

idem
naam: Pieter Heerkes
aant.: gehuwd 1741 Gretske Paulus;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dronrijp
boeknummer: 9900

PH GP 1743

1821 Den 21 februarij is gebooren Johanna Klaases Bouwma

1849 Den 18 november is geboren Johannes Bergsma
naam: Greske Paulus
aant.: gehuwd 1741 Pieter Heerkes;
boeknummer: 9900

idem
Boeknummer 9902; foto: www.marktplaats.nl
1726 den 11 april is geboren Jeltie Hettes

Sepkje J Hettinga geboren den 30 october 1864

Sepkje M Jansma geb 15 juli 1905
naam: Baar, Jeltje Hettes
geb.datum: 4/11/1726
doopdatum: 4/14/1726
sterfdatum: 3/7/1794
aant.: dochter van Hette Pieters Baar en Richtje Tjebbes; gehuwd Watse Hielkes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Joure
boeknummer: 9902

1726 den 11 april is geboren Jeltie Hettes

Sepkje J Hettinga geboren den 30 october 1864

Sepkje M Jansma geb 15 juli 1905
Boeknummer 9903; foto: Jaap Schaaf / Hogenoorden
Trijntje Martens is gebooren den 14 augustus 1784 en zij is overleden den 10 may 1807 zij was in den ouderdom van 22 Jaar 18 weken en 3 dagen na een egtverbintenis van 3 Jaar en 18 dagen Gjalt Sjoerds
naam: Koldijk, Trijntje Martens
geb.datum: 8/14/1784
sterfdatum: 5/10/1807
aant.: gehuwd 1804 Gjalt Sjoerds; begraven 11 mei 1807
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Grouw
boeknummer: 9903

Trijntje Martens is gebooren den 14 augustus 1784 en zij is overleden den 10 may 1807 zij was in den ouderdom van 22 Jaar 18 weken en 3 dagen na een egtverbintenis van 3 Jaar en 18 dagen Gjalt Sjoerds
naam: Hem, Gjalt Sjoerds van der
geb.datum: 6/19/1776
doopdatum: 5/8/1806
sterfdatum: 12/6/1824
aant.: gehuwd 1804 Trijntje Martens;
boeknummer: 9903

idem
Boeknummer 9904; foto: Maikel Galama
S:S.
S:S.
naam: Sprong, Sjoerd Ulbes
sterfdatum: 6/6/1629
geboortejaar: 1575
aant.: zoon van Ulbe W. Sprong en Jetske Sjoerds Auckama; gehuwd Sietske Tjepkes Siccama;
vindplaats: boerderij Wieuwwens
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 9904

S:S.
S:S.
naam: Siccama, Sietske Tjepkes
sterfdatum: 10/22/1638
geboortejaar: 1571
aant.: dochter van Tjepke Ieges van Siccama en Jeltje Tjallings van Sixma; gehuwd Sjoerd Ulbes Sprong;
boeknummer: 9904

idem
Boeknummer 9905
ISR
Anno 1648
naam: Jan Scheltes
aant.: zoon van Schelte Reinders; eigenaar van De Brol
vindplaats: vermoedelijk van boerderij De Brol
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hallum
boeknummer: 9905

ISR
Anno 1648
naam: Schelte Reinders
aant.: boer in Klooster Anjum
boeknummer: 9905

idem
naam: Wiersma, Wiepkje Folkerts
sterfdatum: 11/8/1826
geboortejaar: 1800
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Oosterend
boeknummer: 9906

W V
1802

Gerritje Gerbens Landstra is geboren den 25 novb 1824
Aantal objecten gevonden: 42