Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWEN


Ik heb deze website aangemeld voor de Geschiedenis Online Prijs. Wie wil, kan op mij stemmen via geschiedenisonlineprijsMeld je aan bij mijn Google profiel voor nog veel meer foto's

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 94


Nieuwe objecten

naam: Sinnama, Sjoerd Haaies
geboortejaar: 1602
sterfjaar: 1670
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1602; zoon van Haaie Louws en Sjoukje Iedes; geh. 1 1627 Antje Anthonis Schoninck, Leeuwarden; geh. 2 1654 Liesbeth Hoites; hij is dominee van Finkum en Hijum en Sexbierum; kandidaat in 1626; overl. augustus 1670
echtgenoot: geh. 1654 Liesbeth Hoites
commentaar
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Catalogus tentoonstelling van Friesch Zilver 1927 15 aug. - 15 sept.
plaats: Sexbierum
aantekening:
boeknummer: 9405

commentaar

Donec novum bibam in regno patris mei

Die drinckbeker des avontmaels der gemeijnte van Sixbyrum.

Tempore Sinnama
Foto van boeknummer 9406
I R B
naam: Baard, Idske Rienks
geb.datum: 10-1-1604
aant.: geb. rond 1601; dochter van Rienk Siebes Baard en Aukje Siebolts Buwalda; geh. 1 1624 Fonger Idses Ruurdsma; geh. 2 1650 Siebrand IJsbrands
Wapens:

commentaar
vindplaats: gelegenheidslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Parrega
aantekening:
boeknummer: 9406

commentaar

I R B
Foto van boeknummer 9407
WAVS
naam: Sloterdijk, Willem Augustijn Frederiks
doopdatum: 11-7-1714
geboortejaar: 1714
sterfjaar: 1763
aant.: geh. 1751 Ieskje Bourboom
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: Zilveren mosterdpot
type: Dozen, potten en kannen
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Leeuwarden
aantekening:
boeknummer: 9407

commentaar

WAVS
Foto van boeknummer 9408
Wisma      Burmania
Eeninga     Vieneure
Beijma      Stinstera
Mellema     Grombach
Lezaen       Roorda
Rattaller     Scheltema
Borsselen    Gerbranda
Emstel       Oeninga
naam: Wissema, Sape Jans van
sterfdatum: 20-10-1580
geboortejaar: 1531
aant.: geb. rond 1531; student Leuven 1551; advocaat
echtgenoot: geh. Auckama, Rinske Pieters
Wapens:

commentaar
vindplaats: spiegel met zilveren wapens
type: Overige voorwerpen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Leeuwarden
aantekening:
boeknummer: 9408

commentaar

Wisma Burmania
Eeninga Vieneure
Beijma Stinstera
Mellema Grombach
Lezaen Roorda
Rattaller Scheltema
Borsselen Gerbranda
Emstel Oeninga
naam: Eninga, Doeke Tjeerds van
sterfjaar: 1567
aant.: geh. Catharina Sebastiaans; adv.
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Ratteler, Johannes Johannes van
geboortejaar: 1525
sterfjaar: 1590
aant.: overl. voor 1592; grietman van Tietjerksteradeel 1549-1584
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Burmania, Bokke Bokkes van
sterfdatum: 7-12-1553
geboortejaar: 1514
godsdienst: rooms
aant.: geb. rond 1514; zoon van Bokke Burmania en Sietske van Camstra
echtgenoot: geh. Heemstra, Froukje Poppes van
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Grombach, Barbara Fritses van
aant.: geh. Georg van Froenhoven
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Roorda, Wiebren Feies van
sterfdatum: 16-6-1585
aant.: zoon van Feie van Roorda en Rixt van Hania
echtgenoot: geh. Scheltema, Tietje Scheltes van
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Scheltema, Tietje Scheltes van
sterfdatum: 28-10-1610
aant.: dochter van Schelte van Scheltema en Ursel van Herckema
echtgenoot: geh. Roorda, Wiebren Feies van
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Gerbranda, Wikje Johans van
sterfjaar: 1582
aant.: dochter van Johan van Gerbranda van Roorda en Tjitske Tjepkes van Goslinga
echtgenoot: geh. Uninga van Hoitema, Hoite Douwes van
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9408

idem
naam: Uninga van Hoitema, Hoite Douwes van
sterfjaar: 1581
aant.: grietman Haskerland vanaf 1558
echtgenoot: geh. Gerbranda, Wikje Johans van
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9408

idem
Foto van boeknummer 9409
T.E.L.
naam: Lieuwkema, Tietje Ennes
sterfdatum: 22-3-1700
geboortejaar: 1616
aant.: geb. rond 1617
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Abbema, Jacob Jacobs
Wapens:

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Wons
aantekening:
boeknummer: 9409

commentaar

T.E.L.
naam: Otte Ottes
geboortejaar: 1590
aant.: mogelijk; geb. rond 1590; waarsch. zoon van Otte Ottes en Atje Rommets; geh. 1626; overl. voor 1633
echtgenoot: geh. 1626 Remmertje Wiebes
Wapens:

commentaar
vindplaats: knottedoosje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Fries goud en zilver
plaats: Arum
aantekening:
boeknummer: 9410

commentaar

OO RW
naam: Remmertje Wiebes
geboortejaar: 1592
aant.: geb. rond 1592; dochter van Wiebe Jans; geh. 1 1608 Doede Reins; geh. 2 1615 Jeen Taedes; geh. 3 1626 Otte Ottes; geh. 4 1633 Hidde Klases
echtgenoot: geh. 1626 Otte Ottes
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9410

idem
Foto van boeknummer 9411
Gelegateerd door de wel edele gebooren vrouwe mevrouwe Martha Kinnema van Scheltinga weduwe Scheltinga 1708
naam: Kinnema, Martje Cornelis van
geb.datum: 3-10-1624
sterfdatum: 7-1-1708
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Scheltinga, Daniel Lieuwes van
commentaar
vindplaats: memoriebord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Heerenveen
aantekening: museum Van Haren
boeknummer: 9411

commentaar

Gelegateerd door de wel edele gebooren vrouwe mevrouwe Martha Kinnema van Scheltinga weduwe Scheltinga 1708
naam: Scheltinga, Daniel Lieuwes van
geb.datum: 23-11-1621
sterfdatum: 27-1-1702
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Schoterland 1647-1692; curator
echtgenoot: geh. Kinnema, Martje Cornelis van
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9411

idem
naam: Poppes, Ids Poppes
doopdatum: 9-1-1724
sterfdatum: 1-2-1808
geboortejaar: 1724
aant.: zoon van Poppe Jans en Iemkje Jans
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. Blij, Cornelia Petrus de
commentaar
vindplaats: cachet
type: Cachet, zegelring
bron: Fries Zilver
plaats: Harich
aantekening: met wapens schoonouders De Blij en Reitsma
boeknummer: 9413

commentaar

IP
Foto van boeknummer 9414
Meinert v. Idzaerda
naam: Idzerda, Meindert Beerts van
sterfdatum: 20-12-1618
geboortejaar: 1565
aant.: zoon van Baerta van Idzerda en Magdalena Rommerts; geh. Liskje Harinxma thoe Sloten
vader: met inscriptie
Wapens:

commentaar
vindplaats: cachet
type: Cachet, zegelring
bron: Fries Zilver
plaats: Ter Idzard
aantekening:
boeknummer: 9414

commentaar

Meinert v. Idzaerda
Foto van boeknummer 9415
Burgemeister Wijntien Entis olderman vant Boomelijn werckers gilt
naam: Wientje Eintes
geboortejaar: 1626
aant.: geb. rond 1626; geh. 1651 Martje Arends; burgemeester
Wapens:

commentaar
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Fries Zilver
plaats: Bolsward
aantekening:
boeknummer: 9415

commentaar

Burgemeister Wijntien Entis olderman vant Boomelijn werckers gilt
naam: Walter, Jurjen Johannes
geboortejaar: 1657
aant.: geb. rond 1657; zoon van Johannes Walter en Isabella Cres (geh. 1656)
echtgenoot: geh. 1680 Haga, Rinske Siemens
Wapens:

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Heeg
aantekening:
boeknummer: 9416

commentaar

JJW RSH
naam: Haga, Rinske Siemens
doopdatum: 13-2-1659
geboortejaar: 1659
aant.: geb. feb. 1659
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1680 Walter, Jurjen Johannes
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9416

idem
naam: Ploeg, Murk Rintjes van der
geb.datum: 25-7-1769
doopdatum: 9-8-1769
aant.: zoon van Rintje Murks, timmerknecht, en Jetske Sietses; verm. jong overleden; broer noemt zich later Van der Ploeg
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
aantekening:
boeknummer: 9417

commentaar

Murck Rinties is geboren den 25 julij 1769 mors te 1 uur
naam: Sietsma, Grietje Douwes
geb.datum: 25-4-1795
doopdatum: 17-5-1795
sterfdatum: 1-10-1883
aant.: dochter van Douwe Pieters en Pietertje Berends
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Indijk
aantekening:
boeknummer: 9418

commentaar

Grijtje Douwes is geboren de 25 april 1795
Grietje Douwer Kluwer geboren 25 nov. 1875
naam: Bloxma, Sieds Willems
geb.datum: 18-11-1735
sterfdatum: 23-8-1782
godsdienst: rooms
aant.: geh. 1764 Barbara Pieters
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Sneek
aantekening:
boeknummer: 9419

commentaar

Sijs Willims is gebooren gen 18 november 1735
Foto van boeknummer 9420
Dominee M. van der tuuk en R. van Terwisga beide op Herenfeen getroud den 2 november 1777
naam: Tuuk, Marcus Michaels van der
geb.datum: 19-12-1744
sterfdatum: 10-5-1814
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Michaël van der Tuuk en Elisabeth Mignon; dominee
echtgenoot: geh. 1777 Terwisscha, Romkje Feddes van
commentaar
vindplaats: stenen bord Van Haren Museum
type: Schalen en kommen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Heerenveen
aantekening:
boeknummer: 9420

commentaar

Dominee M. van der tuuk en R. van Terwisga beide op Herenfeen getroud den 2 november 1777
naam: Terwisscha, Romkje Feddes van
geb.datum: 24-8-1754
doopdatum: 1-9-2014
sterfdatum: 3-9-1798
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Fedde Gosses van Terwisscha en Grietje Barteles
echtgenoot: geh. 1777 Tuuk, Marcus Michaels van der
commentaar
boeknummer: 9420

idem
Foto van boeknummer 9421
Theotardus Heloma grytman v Angwarden den 24 may 1652
naam: Heloma, Tjeerd Michiels van
geboortejaar: 1618
sterfjaar: 1657
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Michiel Tjeerds van Heloma en Nolkje Arjens; geh. 1646 Froukje van Teyens
Wapens:

Wapens:

commentaar
vindplaats: zegel Van Haren Museum
type: Cachet, zegelring
bron: Huize Voormeer te Heerenveen, familiehuis van de Van Heloma's
plaats: Heerenveen
aantekening:
boeknummer: 9421

commentaar

Theotardus Heloma grytman v Angwarden den 24 may 1652
Foto van boeknummer 9422
Tiaert van Heloma mede rekenmeester deser landtdorpe van Frieslandt 1650
naam: Heloma, Tjeerd Michiels van
geboortejaar: 1618
sterfjaar: 1657
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Michiel Tjeerds van Heloma en Nolkje Arjens; geh. 1646 Froukje van Teyens
Wapens:

Wapens:

commentaar
vindplaats: Helomahuis
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Huize Voormeer te Heerenveen, familiehuis van de Van Heloma's
plaats: Heerenveen
aantekening:
boeknummer: 9422

commentaar

Tiaert van Heloma mede rekenmeester deser landtdorpe van Frieslandt 1650
naam: Abbema, Baukje Jacobs
aant.: dochter van Jacob Jacobs de Jonge en Tjaltje Hilles; overl. na 1700
commentaar
vindplaats: bijbel
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9423

commentaar

Bauckjen Jacobs Abbema 1679
naam: Abbema, Siepertje Jacobs
geboortejaar: 1661
aant.: geb. rond 1661; geh. 1 1684 Theodorus Grotius; geh. 2 1702 Sjoerd Franses
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: achtkantige zilveren kop
type: Bekers
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9424

commentaar

S:J:A: 1680
naam: Abbema, Trijntje Jacobs
geb.datum: 21-2-1646
aant.: ongehuwd?
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9425

commentaar

Trijntie Jacobs dochter is gebooren den 21 febrij 1646
naam: Lieuwkema, Enne Broers
geboortejaar: 1588
aant.: geb. rond 1588; zoon van Broer Tjallings Lieuwkema
echtgenoot: geh. 1613 Baukje Sierks
commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9426

commentaar

E:B: B:S:
naam: Baukje Sierks
geboortejaar: 1590
aant.: geb. rond 1590
echtgenoot: geh. 1613 Lieuwkema, Enne Broers
commentaar
boeknummer: 9426

idem
naam: Lieuwkema, Tietje Ennes
sterfdatum: 22-3-1700
geboortejaar: 1616
aant.: geb. rond 1617
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Abbema, Jacob Jacobs
Wapens:

commentaar
vindplaats: bijbel met zilverbeslag
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9427

commentaar

Tied Ennes Lieuwkema Anno 1649
naam: Lieuwkema, Tietje Ennes
sterfdatum: 22-3-1700
geboortejaar: 1616
aant.: geb. rond 1617
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Abbema, Jacob Jacobs
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren gordel en koker
type: Overige voorwerpen
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9428

commentaar

Titie Ennes Lieuckema
naam: Abbema, Jacob Jacobs
sterfdatum: 4-5-1684
geboortejaar: 1615
aant.: ook Jacob Jacobs de Oude genoemd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1649 Lieuwkema, Tietje Ennes
Wapens:

commentaar
vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700; nu bij Fries Museum
boeknummer: 9429

commentaar

I:I: T:E:L:
naam: Lieuwkema, Tietje Ennes
sterfdatum: 22-3-1700
geboortejaar: 1616
aant.: geb. rond 1617
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Abbema, Jacob Jacobs
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9429

idem
naam: Abbema, Jacob Jacobs
sterfdatum: 4-5-1684
geboortejaar: 1615
aant.: ook Jacob Jacobs de Oude genoemd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1649 Lieuwkema, Tietje Ennes
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9430

commentaar

I:I: T:E:
naam: Lieuwkema, Tietje Ennes
sterfdatum: 22-3-1700
geboortejaar: 1616
aant.: geb. rond 1617
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Abbema, Jacob Jacobs
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9430

idem
naam: Abbema, Jacob Jacobs
sterfdatum: 4-5-1684
geboortejaar: 1615
aant.: ook Jacob Jacobs de Oude genoemd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1649 Lieuwkema, Tietje Ennes
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9431

commentaar

I:I: T:E:L:
naam: Lieuwkema, Tietje Ennes
sterfdatum: 22-3-1700
geboortejaar: 1616
aant.: geb. rond 1617
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Abbema, Jacob Jacobs
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9431

idem
naam: Iede Rinses
geboortejaar: 1645
aant.: geb. rond 1645
echtgenoot: geh. 1675 Abbema, Sijke Jacobs
commentaar
vindplaats: zilveren mosterdpot met lepeltje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9432

commentaar

J:R: S:J:
naam: Abbema, Sijke Jacobs
geboortejaar: 1647
aant.: geb. rond 1647; geh. 1 1670 Johannes Holkes; geh. 2 1675 Iede Rinses
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1675 Iede Rinses
commentaar
boeknummer: 9432

idem
naam: Abbema, Jacob Jacobs
sterfdatum: 4-5-1684
geboortejaar: 1615
aant.: ook Jacob Jacobs de Oude genoemd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1649 Lieuwkema, Tietje Ennes
Wapens:

commentaar
vindplaats: azijnkom met zilveren deksel
type: Schalen en kommen
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9433

commentaar

I:I: T:E:L:
naam: Lieuwkema, Tietje Ennes
sterfdatum: 22-3-1700
geboortejaar: 1616
aant.: geb. rond 1617
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Abbema, Jacob Jacobs
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9433

idem
naam: Abbema, Siepertje Jacobs
geboortejaar: 1661
aant.: geb. rond 1661; geh. 1 1684 Theodorus Grotius; geh. 2 1702 Sjoerd Franses
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9434

commentaar

S:J:A: 1679
naam: Abbema, Richtje Jacobs
sterfdatum: 12-5-1681
geboortejaar: 1657
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren haak
type: Overige voorwerpen
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9435

commentaar

Rixtie Jacobs Lieuckema
naam: Abbema, Richtje Jacobs
sterfdatum: 12-5-1681
geboortejaar: 1657
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren gordel
type: Overige voorwerpen
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9436

commentaar

Rinck Jacobs Abbema 1667
naam: Abbema, Richtje Jacobs
sterfdatum: 12-5-1681
geboortejaar: 1657
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren haak
type: Overige voorwerpen
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9437

commentaar

Rixtie Jacobs dochter
naam: Abbema, Siepertje Jacobs
geboortejaar: 1661
aant.: geb. rond 1661; geh. 1 1684 Theodorus Grotius; geh. 2 1702 Sjoerd Franses
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening: Inv.nr. 186 (1699-1700) fiche 7, akte 16 d.d. 22 maart 1700
boeknummer: 9438

commentaar

S:J:A: 16..
naam: Abbema, Trijntje Jacobs
geb.datum: 21-2-1646
aant.: ongehuwd?
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening:
boeknummer: 9439

commentaar

T:J:
Foto van boeknummer 9440
Ter herinnering aan de familie Osinga

B.I.
naam: B. I.
Wapens:

commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Plaats onbekend
aantekening:
boeknummer: 9440

commentaar

Ter herinnering aan de familie Osinga

B.I.
Foto van boeknummer 9441
Anno ... Fr... ...
naam: Voordt, Onbekend Frederiks
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
Wapens:

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Augustinusga
aantekening:
boeknummer: 9441

commentaar

Anno ... Fr... ...
naam: Voordt, Frederik Matthijs van
sterfdatum: 6-6-1605
geboortejaar: 1557
godsdienst: hervormd
aant.: mogelijk zoon van Matthijs van Voordt en Marie van Spruyt
echtgenoot: geh. Jelgersma, Tjitske Lieuwes
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9441

idem
naam: Jelgersma, Tjitske Lieuwes
sterfdatum: 18-2-1640
geboortejaar: 1563
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Lieuwe Jelgersma en Rinske Jensma
echtgenoot: geh. Voordt, Frederik Matthijs van
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9441

idem
naam: Boetje, Klaas Thomas
geb.datum: 2-4-1800
sterfdatum: 3-4-1869
godsdienst: doopsgezind
aant.: mogelijk zoon van Thomas Boetje en Richtje
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Haskerdijken
aantekening: Museum of Fine Arts Boston
boeknummer: 9442

commentaar

Klaes Thoomes is gebooren den 2 april 1800
Foto van boeknummer 9443
Cornelis Freerks den 9 augustus anno 1741

Jan Cornelis de Groot geboren de 3 juny 1800
naam: Cornelis Freerks
geb.datum: 9-8-1741
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: Foto Museum of Fine Arts Boston
boeknummer: 9443

commentaar

Cornelis Freerks den 9 augustus anno 1741

Jan Cornelis de Groot geboren de 3 juny 1800
naam: Groot, Jan Cornelis de
geb.datum: 3-6-1800
doopdatum: 22-6-1800
sterfdatum: 23-11-1826
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Cornelis Jans de Groot en Jeltje Tjeerds Wijnsma
commentaar
boeknummer: 9443

idem
naam: A. J.
aant.: wapen: rechts Friese halve adelaar; links hoefijzer met boven twee klavers
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Minnertsga
aantekening:
boeknummer: 9444

commentaar

A.I. T.G.

Abe I Vellinga gebooren den 11 july 1798
naam: T. G.
aant.: wapen: dwarsbalk, vergezeld van boven een aanziende lopende leeuwe en onder drie aanziende mensenhoofden
commentaar
boeknummer: 9444

idem
naam: Vellinga, Aebe Jacobs
geb.datum: 11-7-1798
doopdatum: 5-8-1798
sterfdatum: 20-10-1854
aant.: zoon van Jacob Tjeerds en Tietje Klases
commentaar
boeknummer: 9444

idem
naam: Hoekema, Baukje Paulus
geb.datum: 20-8-1764
doopdatum: 26-8-1764
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Paulus Hoekema en Johanna Hylckama; wapen: recht Friese halvae adelaar; linksboven drie klavers (1-2), linksonder zwemmende zwaan
commentaar
vindplaats: lakcachet
type: Cachet, zegelring
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Goutum
aantekening:
boeknummer: 9445

commentaar

BH
naam: Wassenaar, Aart Klases
sterfdatum: 5-1-1635
geboortejaar: 1579
aant.: zoon van Klaas Steffens
echtgenoot: geh. 1606 Wassenaar, Afke Klases
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: St Annaparochie
aantekening: wapens Wassenaar
boeknummer: 9446

commentaar

AC AC
naam: Wassenaar, Afke Klases
geboortejaar: 1581
aant.: geb. rond 1581
echtgenoot: geh. 1606 Wassenaar, Aart Klases
commentaar
boeknummer: 9446

idem
naam: Heemstra, Schelte Feies van
doopdatum: 17-5-1665
sterfdatum: 15-11-1733
geboortejaar: 1665
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Feie van Heemstra en Tjitske van Aysma
echtgenoot: geh. 1694 Scheltinga, Catharina Johannes van
commentaar
vindplaats: zilveren theebus
type: Dozen, potten en kannen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Plaats onbekend
aantekening: wapens Heemstra - Scheltinga
boeknummer: 9447

commentaar

S. v. Hiemstra C v. Scheltinga 28 january 1694
naam: Scheltinga, Catharina Johannes van
doopdatum: 29-4-1663
sterfdatum: 8-5-1724
geboortejaar: 1663
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Johannes van Scheltinga en Maria van Haersma; geh. 1 1684 Douwe Sirtema van Grovestins; geh. 2 1694 Schelte van Heemstra
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1694 Heemstra, Schelte Feies van
commentaar
boeknummer: 9447

idem
naam: Burmania, Doeke Sjuks van
sterfdatum: 14-12-1692
geboortejaar: 1627
godsdienst: hervormd
aant.: grietman Wymbritseradeel 1650 - 1671
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Juckema, Edwer Lutske Gerrolts van
commentaar
vindplaats: servetten
type: Overige voorwerpen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
aantekening: met wapen Martena Burmania en Juckema
boeknummer: 9448

commentaar

Ir. Duco Martna van Burmania grietman ende deyckgraef 1663

Iuff. Edvarda Lucia ban Uckema op Kammhinghaburgk
naam: Juckema, Edwer Lutske Gerrolts van
sterfdatum: 3-2-1682
geboortejaar: 1627
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1629
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Burmania, Doeke Sjuks van
commentaar
boeknummer: 9448

idem
naam: Sakele Gerbens
aant.: geh. Sjoukje; grietman Idaarderadeel 1567-1573; wapen: links halve Friese adelaar; rechts opvliegende vogel waaronder papigay boven drie eikels
commentaar
vindplaats: drinkhoorn
type: Overige voorwerpen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Plaats onbekend
aantekening:
boeknummer: 9449

commentaar

Drenckt wt ten mach nyet schade met dangb[aer]h[eit] en yanshorn van Rengnarda

S.G. 1567
naam: Ypma, Doekele Sjoerds
geb.datum: 23-4-1773
doopdatum: 16-8-1801
sterfdatum: 30-3-1840
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Sjoerd Tjepkes Ypma en Trijntje Doekeles Sjoenstra; geh. 1802 Antje Sierks
commentaar
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Fries Zilver
plaats: Itens
aantekening:
boeknummer: 9450

commentaar

D: S: 1801

Wytse Sjoerds Ypma is geboren den 10 september in het jaar 1841

Sjoerd Wytzes Ypma geb. 28 mei 1869
naam: Buma, Gerlof Wiebes
geb.datum: 20-8-1732
doopdatum: 24-8-1732
sterfdatum: 28-8-1807
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Sneek; zoon van Wiebe Buma, koopman en Rebecca Joukes; adv. in 1757; pensionaris; meester; vroedsman; raad in den hove van Friesland
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1760 Dorhout, Botje Bernards
commentaar
vindplaats: mosterdpot
type: Dozen, potten en kannen
bron: Fries Zilver
plaats: Leeuwarden
aantekening:
boeknummer: 9451

commentaar

G.B. B.D. 1792
naam: Dorhout, Botje Bernards
geb.datum: 13-1-1735
doopdatum: 16-1-1735
sterfdatum: 3-12-1808
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1760 Buma, Gerlof Wiebes
commentaar
boeknummer: 9451

idem
naam: Meinsma, Elbrig Meintes van
geb.datum: 7-5-1783
doopdatum: 25-5-1783
sterfdatum: 24-8-1826
aant.: dochter van Meinte Sjoerds van Meinsma en Ientje Pieters Cramerus
vader: met inscriptie
echtgenoot: geh. 1603 Juckema, Ruurd Werps van
commentaar
vindplaats: het aldahuys te Beers
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Beers
aantekening:
boeknummer: 9452

commentaar

1792 den 18 july is de eerste steen gelegt door Elbrig Meinsma in 't 10 jaar hares ouderdoms zijnde de jongste dogter van M.S. Meinsma mederegter van Baarderadeel tot Beers
naam: Meinsma, Meinte Sjoerds van
doopdatum: 10-7-1735
sterfdatum: 3-11-1812
geboortejaar: 1735
aant.: zoon van Sjoerd Meintes en Geertje Wiltjes; geh. 1 Antje Popkes Teiema; geh. 2 Ientje Pieters Cramerus
commentaar
boeknummer: 9452

idem
naam: Jeltje Dirks
sterfdatum: 8-1-1616
geboortejaar: 1541
echtgenoot: geh. Dirk Riemers
commentaar
vindplaats: in de kerk; nu in Fries Museum
type: Grafstenen
bron: Friens en de van Sytzama's
plaats: Friens
aantekening:
boeknummer: 9453

commentaar

Ao 1616 de 8 ianuari sterf d erbare Iel Dircks dr huisfrouwe va Dirck Riemers olt 74 iaer
naam: Dirk Riemers
geboortejaar: 1539
aant.: geb. rond 1539; overl. na 1616
echtgenoot: geh. Jeltje Dirks
commentaar
boeknummer: 9453

idem
Foto van boeknummer 9454
De eerste steen van `t metselwerk 
aan deese huising vraai en sterk
geleid door Anne Kloosterman
hij is de jongste zoon van
Bindert Jacobs Kloosterman 
en Antie Wijtses zijn huisvrouw
de eigenaars van dit gebouw
in`t jaar van 1804, toen boude
men dit huis alhier
naam: Kloosterman, Anne Binnerts
geb.datum: 16-5-1788
doopdatum: 15-6-1788
sterfdatum: 21-6-1835
aant.: geh. 1808 Maaike Jans
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: Simke Kloostermanhuis Twijzel
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Twijzel
aantekening:
boeknummer: 9454

commentaar

De eerste steen van 't metselwerk
aan deese huising vraai en sterk
geleid door Anne Kloosterman
hij is de jongste zoon van
Bindert Jacobs Kloosterman
en Antie Wijtses zijn huisvrouw
de eigenaars van dit gebouw
in't jaar van 1804, toen boude
men dit huis alhier
naam: Kloosterman, Binnert Jacobs
doopdatum: 8-3-1744
sterfdatum: 7-2-1819
geboortejaar: 1744
aant.: zoon van Jacobs Binnerts en Trijntje Oedses
echtgenoot: geh. Trijntje Siebrens
commentaar
boeknummer: 9454

idem
naam: Antje Wietses
geb.datum: 29-1-1748
doopdatum: 18-2-1748
sterfdatum: 8-12-1810
aant.: dochter van Wietse Jans en Trijntje Nannes
echtgenoot: geh. 1772 Metske Folkerts
commentaar
boeknummer: 9454

idem
naam: Abbema, Jacob Siepts
doopdatum: 3-8-1616
geboortejaar: 1588
godsdienst: doopsgezind
aant.: geb. rond 1588; overl. na 1656
echtgenoot: geh. 1613 Sijke Klases
Wapens:

commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek inventarissen Gerard Mast
plaats: Wons
aantekening:
boeknummer: 9455

commentaar

J[S] SC 1659
naam: Sijke Klases
sterfdatum: 5-9-1656
geboortejaar: 1590
aant.:
echtgenoot: geh. 1613 Abbema, Jacob Siepts
commentaar
boeknummer: 9455

idem
naam: Reinharn, Reinder Frederiks
geb.datum: 22-8-1740
doopdatum: 7-9-1740
aant.: zoon van Frederik Reinders Reinharn en Wimke Harkes; geh. 1764 Trijntje Hendriks Bresjee
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Workum
aantekening: http://www.christies.nl
boeknummer: 9456

commentaar

Reinder Fredriks is geboren d 22 augustus A 1740
Foto van boeknummer 9457
 1768 den 17 dezember is geboren Aaltje Everts
naam: Boersma, Aaltje Everts
geb.datum: 17-12-1768
doopdatum: 5-1-1769
godsdienst: hervormd
aant.: dochter Evert Arends en Ietje Hinnes; geh. 1790 Reinder Reinders de Jong
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Joure
aantekening: jamesdjulia.com
boeknummer: 9457

commentaar

1768 den 17 dezember is geboren Aaltje Everts
Foto van boeknummer 9458
Den 1 september 1700 is in den heere gerust Claes Ybs
naam: Klaas Iebes
sterfdatum: 1-9-1700
Wapens:

commentaar
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
aantekening: http://www.collections.holburne.org/
boeknummer: 9458

commentaar

Den 1 september 1700 is in den heere gerust Claes Ybs
Foto van boeknummer 9459
 Anno 1699 den 8 augustus [is] gebooren Corneeles Pytters
naam: Cornelis Pieters
geb.datum: 8-8-1699
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
aantekening: http://www.collections.holburne.org/
boeknummer: 9459

commentaar

Anno 1699 den 8 augustus [is] gebooren Corneeles Pytters
Foto van boeknummer 9460
IG TW
naam: Iemke Gabes
geboortejaar: 1677
aant.: geb. rond 1677; zoon van Gabe Scheltes en Feikje Cornelis
echtgenoot: geh. 1716 Donia, Trijntje Wiebes
Wapens:

commentaar
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Menaldum
aantekening: namen onzeker
boeknummer: 9460

commentaar

IG TW
naam: Donia, Trijntje Wiebes
sterfdatum: 5-6-1744
geboortejaar: 1677
aant.: dochter van Wiebe Pieters Donia en Antje Jans
echtgenoot: geh. 1716 Iemke Gabes
Wapens:

commentaar
boeknummer: 9460

idem
naam: Bangma, Saapke Douwes
geb.datum: 10-8-1803
doopdatum: 21-8-1803
sterfdatum: 26-1-1837
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Douwe Klases Bangma en Ruurdje Alles de Boer
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Wons
aantekening:
boeknummer: 9461

commentaar

1803 den 10 augustus is gebooren Zaapke Douwes Bangma
Aantal objecten gevonden: 56