Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENVoor een download van een PDF van memorabilia per plaats

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 72


Nieuwe objecten

Boeknummer 8101; foto: Wibo Boswijk
T.T.W. I.I.L.
naam: Wiglama, Tjebbe Tjerks
geboortejaar: 1623
aant.: zoon van Tjerk Gosses Wiglama en Wikje Taekes; gehuwd 1648 Judith Jans; geboren rond 1623

commentaar
vindplaats: zilveren lepeltje
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
aantekening: melding Wibo Boswijk; jaarletter 1678; namen onzeker
boeknummer: 8101

commentaar

T.T.W. I.I.L.
naam: Judith Jans
geboortejaar: 1625
aant.: gehuwd 1648 Tjebbe Tjerks Wiglama; geboren rond 1625

commentaar
boeknummer: 8101

idem
naam: Pier Jans
geboortejaar: 1702
aant.: gehuwd 1727 Antje Rienks; geboren rond

commentaar
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
boeknummer: 8105

commentaar

PJ
1730
AR

J.S.O.
1888
P.S.T.
naam: Antje Rienks
geboortejaar: 1704
aant.: gehuwd 1727 Pier Jans; geboren rond 1704

commentaar
boeknummer: 8105

idem
naam: Monte Freerks
geboortejaar: 1667
sterfjaar: 1741
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Freerk Montes en Sjoukje Alkes Romkema; gehuwd 1 1692 Janke Reinders; gehuwd 2 1704 Sjoukje Jakkeles; geboren rond 1667

commentaar
vindplaats: zilveren beker Fries Museum
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Holwerd
aantekening: Lijst van aanwinsten Fries Museum 1971
boeknummer: 8113

commentaar

MF SJ 1704
naam: Sjoukje Jakkeles
geboortejaar: 1663
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1 1686 Biense Gerbens; gehuwd 2 1704 Monte Freerks; geboren rond 1663

commentaar
boeknummer: 8113

idem
Boeknummer 8123
Roerda Ziaerda Douwe van Roerda Elisabeth de Borggreef Borghreeff van d Eemt
naam: Roorda, Douwe Franses van
geb.datum: 10/23/1536
sterfdatum: 3/23/1601
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Frans Johannes van Roorda en Hiske Piers van Sjaarda; gehuwd 1 Trijntje Sikkes van Liauckema; gehuwd 2 Elisabeth de Borgreef;
commentaar
vindplaats: schouw; boerderij naast de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Terkaple
boeknummer: 8123

commentaar

Roerda Ziaerda Douwe van Roerda Elisabeth de Borggreef Borghreeff van d Eemt
naam: Roorda, Frans Johannes van
sterfdatum: 10/20/1553
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Johan van Roorda en Tietje van Scheltema; gehuwd Hiske Piers van Sjaarda;

commentaar
boeknummer: 8123

idem
naam: Sjaarda, Hiske Piers van
sterfdatum: 5/25/1555
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Pier Bonninga van Sjaarda en Trijntje Lolles van Ockinga; gehuwd Frans Johannes van Roorda;

commentaar
boeknummer: 8123

idem
naam: Borgreef, Elisabeth de
sterfdatum: 4/6/1615
geboortejaar: 1538
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1 Hendrik van Thijl; gehuwd 2 Douwe Franses van Roorda; geboren rond 1538; begraven te Mechelen

commentaar
boeknummer: 8123

idem
Boeknummer 8125; foto: Maikel Galama
Oenama

Douwe va Roerda
Elisabeth de Borchreeff
naam: Roorda, Douwe Franses van
geb.datum: 10/23/1536
sterfdatum: 3/23/1601
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Frans Johannes van Roorda en Hiske Piers van Sjaarda; gehuwd 1 Trijntje Sikkes van Liauckema; gehuwd 2 Elisabeth de Borgreef;
commentaar
vindplaats: Oenemastate; boerderij naast de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Terkaple
boeknummer: 8125

commentaar

Oenama

Douwe va Roerda
Elisabeth de Borchreeff
naam: Borgreef, Elisabeth de
sterfdatum: 4/6/1615
geboortejaar: 1538
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1 Hendrik van Thijl; gehuwd 2 Douwe Franses van Roorda; geboren rond 1538; begraven te Mechelen

commentaar
boeknummer: 8125

idem
naam: Knock, Nicolaas Arnoldi Wessels
geb.datum: 4/7/1759
sterfjaar: 1794
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Wessel Berends Knock en Jitske Anna Arnoldi; gehuwd 1781 Rinske Iepkje van Boelens, Leeuwarden grietman 1780-1788 Ooststellingwerf; uit Rotterdam?; grietman

commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
aantekening: www.invaluable.com; A.C. Beeling, Nederlands Zilver 1600 - 1813 - Leeuwarden, p.178-9
boeknummer: 8126

commentaar

Nicolaas Knok 7 april 1760. Op sijn eerste verjaardag
Boeknummer 8127; foto: www.invaluable.com
SD EG
naam: Siemen Douwes
geboortejaar: 1589
aant.: gehuwd 1614 Eelkje Gabes; geboren rond 1589

commentaar
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Goutum
aantekening: www.invaluable.com; onduidelijk geval; geen zilverkeuren
boeknummer: 8127

commentaar

SD EG
naam: Eelkje Gabes
geboortejaar: 1591
sterfjaar: 1661
aant.: gehuwd 1614 Siemen Douwes; geboren rond 1591

commentaar
boeknummer: 8127

idem
naam: Haan, Elisabeth Annes de
geb.datum: 4/13/1749
sterfdatum: 7/12/1787
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Anne Hielkes de Haan en Himke Joerts; gehuwd 1769 Dooitse Eelkes Hingst; begraven 19-7-1787

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Harlingen
aantekening: tweede inscriptie is secundair en heeft niets met de eerste te maken
boeknummer: 8128

commentaar

Elisabet Annes is geboren d' 13 april 1749

Margaret Helen was christened 2 oct. 1870
naam: Kolde, Doede Pier Fokkes van
geboortejaar: 1703
sterfjaar: 1778
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Foeke Doedes Kolde en Agatha van Heemstra; gehuwd 1737 Grietje de Kok; grietenijsecretaris 1722-1778; overleden rond 1778; kerkvoogd

commentaar
vindplaats: medaille
type: Overige voorwerpen
bron: Dutch Silver: Wrought Plate of the Central, Northern and Southern Provinces from the Renaissance until the End of the Eighteenth Century
plaats: Balk
aantekening: surmounted by a cornonet and surrounded by al mollusc
boeknummer: 8129

commentaar

Dodonaeus Pierius Heemstra van Kolde 1703
naam: Kolde, Foeke Doede
doopdatum: 3/6/1650
geboortejaar: 1650
aant.: zoon van Doede Kolde en Ruurdje van Romckama; gehuwd 1701 Agatha van Heemstra; secretaris Gaasterland 1675-1722

commentaar
vindplaats: medaille
type: Overige voorwerpen
bron: Dutch Silver: Wrought Plate of the Central, Northern and Southern Provinces from the Renaissance until the End of the Eighteenth Century
plaats: Bolsward
aantekening: pagina 92 nummer 228
boeknummer: 8148

commentaar

[Foecke Kolde 1650]
[Phocaeus Harmannus van Kolde 1738]
naam: Kolde, Fokke Harmen Doedes van
doopdatum: 7/20/1738
geboortejaar: 1738
aant.: zoon van Doede Fokkes Heemstra van Kolde en Ytje Lepii;
commentaar
boeknummer: 8148

idem
naam: Reddingius, Bernard Jodocus
sterfdatum: 6/11/1705
geboortejaar: 1638
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jodocus Reddingius en Sijke Wiebes; gehuwd 1663 Aaltje Johannes Waalwijk; dominee

commentaar
vindplaats: diaconiebeker
type: Bekers
bron: Dutch Silver: Wrought Plate of the Central, Northern and Southern Provinces from the Renaissance until the End of the Eighteenth Century
plaats: Oenkerk
aantekening: pagina 96 nummer 285
boeknummer: 8151

commentaar

Diaconie beecker tot Oenkerck gemaeckt ten tijde als waren Bernardus Reddingius praedicant, Siverd Juriens ouderlingh, Sije Oeges diacon Anno 1664
naam: Sjoerd Jurjens
aant.: gehuwd Sijke Pieters; overleden na 1673

commentaar
boeknummer: 8151

idem
naam: Sije Oeges
sterfjaar: 1666
aant.: zoon van Oege Wigbolds; gehuwd Aukje Gosses; overleden rond 1666; boer

commentaar
boeknummer: 8151

idem
naam: Tetrode, Pieter Pieters
doopdatum: 2/6/1749
sterfdatum: 11/8/1803
geboortejaar: 1749
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1770 Aukje Tjepkes Gratama; gedoopt te Amsterdam

commentaar
vindplaats: loden plaquette
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: particuliere collectie
boeknummer: 8174

commentaar

Pieter Tetrode Harlingen 1795
naam: Roorda, Feie Wiebrens van
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Wiebrand Siedses van Roorda en Aukje Gerkes van Herwey; gehuwd Rixt Binnerts van Hania; overleden 1543/1546

commentaar
vindplaats: wijwaterbekken
type: Overige voorwerpen
bron: Noordelijk Oostergo, Ferwerderadeel. De monumenten van geschiedenis en kunst
plaats: Genum
boeknummer: 8396

commentaar

F.I.S. Fei(?) Roird[a] Rict... [Ha]nije sijn wijf
naam: Hania, Rixt Binnerts van
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Binnert Hania; gehuwd Feie Wiebrens van Roorda; overleden na 1536

commentaar
boeknummer: 8396

idem
naam: Ydema, Lolle
godsdienst: rooms
aant.: ;
commentaar
vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: De Vrije Fries 2012 Fires katholiek kerkzilver
boeknummer: 8684

commentaar

Lolle Iedema
naam: Taeke Johannes
geboortejaar: 1629
aant.: gehuwd 1654 Liesbeth Heerts; geboren rond 1629

commentaar
vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Terzool
aantekening: De Vrije Fries 2012 Fires katholiek kerkzilver
boeknummer: 8712

commentaar

Teecke Johannes ende Lisbet Heerdts hebben duese kelck aen de roomse katolicke gemente van Tersool gegeven den 1 desember 1657
naam: Liesbeth Heerts
geboortejaar: 1631
aant.: gehuwd 1654 Taeke Johannes; geboren rond 1631

commentaar
boeknummer: 8712

idem
naam: Johannes Martens
godsdienst: rooms
aant.: ;
commentaar
vindplaats: pyxis
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Balk
aantekening: De Vrije Fries 2012: Fries Katholiek kerkzilver
boeknummer: 8720

commentaar

Johannes Marthens dabat 1711
Boeknummer 8732
Hector Livius van Haersma out 5 jaer heeft aan dese kerk de eerste steen geleit 1743
naam: Haersma, Hector Livius Eelkes van
geb.datum: 12/8/1737
doopdatum: 12/15/1737
sterfdatum: 1/15/1820
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Eelke Hectors van Haersma en Johanna Maria Johannes van Wyckel; gehuwd 1766 Catharina Daniels van Scheltinga; geboren in Jelsum; grietman Smallingerland 1770 -1795; gedeputeerde staat; kerkvoogd

commentaar
vindplaats: in de kerkmuur boven de deur
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Drachten
boeknummer: 8732

commentaar

Hector Livius van Haersma out 5 jaer heeft aan dese kerk de eerste steen geleit 1743
Boeknummer 8752
De ... Livius van Haersma grietman over Smallingerlandt

[M]evrou Arelia van Haersma sijn huisvrou

De ... Cornelis van Haersma colon. com van een regm infanterie

[M]evrou Catrina Jetska van Bouricius sijn huisvrou

Arp Wybes Reiding mederegter van Smallingerland

Dominus Jesaias Hillenius predicant in de Dragten

Sytse Fockes mede regter van Smallingerland

Johannis Faber kerkvoogd van Noorderdragten

Michiel Jeens Radinga kerkvoogdt van Noorderdragten

Tierdt Jans kerkvoogdt van Suiderdragten

Deze nieuwe kerk is in plaats van de twe oude kerken tzamen van Noorder en Zuider Dragten tot hun algemeene kerk gebouwt in `t jaar 1743

Cornelis Lovyses kerkvoogdt van Suiderdragten
naam: Haersma, Livius Aulus van
geb.datum: 5/20/1702
doopdatum: 5/24/1702
sterfdatum: 1/30/1778
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Aulus Arends van Haersma en Anna Lieuwes van Scheltinga; gehuwd 1 1724 Aukje Hectors van Haersma; gehuwd 2 1755 Johanna Maria Johannes van Wyckel; grietman Smallingerland 1723-1770; gedeputeerde staat; kerkvoogd

commentaar
vindplaats: in de oude kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Drachten
boeknummer: 8752

commentaar

De ... Livius van Haersma grietman over Smallingerlandt

[M]evrou Arelia van Haersma sijn huisvrou

De ... Cornelis van Haersma colon. com van een regm infanterie

[M]evrou Catrina Jetska van Bouricius sijn huisvrou

Arp Wybes Reiding mederegter van Smallingerland

Dominus Jesaias Hillenius predicant in de Dragten

Sytse Fockes mede regter van Smallingerland

Johannis Faber kerkvoogd van Noorderdragten

Michiel Jeens Radinga kerkvoogdt van Noorderdragten

Tierdt Jans kerkvoogdt van Suiderdragten

Deze nieuwe kerk is in plaats van de twe oude kerken tzamen van Noorder en Zuider Dragten tot hun algemeene kerk gebouwt in 't jaar 1743

Cornelis Lovyses kerkvoogdt van Suiderdragten
naam: Haersma, Aukje Hectors van
geb.datum: 12/24/1705
doopdatum: 12/30/1705
sterfdatum: 2/28/1753
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Hector Livius Arends van Haersma en Titia Cornelis van Bosman; gehuwd 1724 Livius Aulus van Haersma; gedoopt in Leeuwarden

commentaar
boeknummer: 8752

idem
naam: Haersma, Cornelis Hectors van
doopdatum: 2/21/1703
geboortejaar: 1703
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hector Livius Arends van Haersma en Titia Cornelis van Bosman; gehuwd 1733 Catharina Jitske Jacobs van Bouricius; gedoopt in Leeuwarden

commentaar
boeknummer: 8752

idem
naam: Bouricius, Catharina Jitske Jacobs van
doopdatum: 8/16/1711
geboortejaar: 1711
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Jacob van Bouricius en Wiskje van Scheltinga; gehuwd 1733 Cornelis Hectors van Haersma; gedoopt in Terband;

commentaar
boeknummer: 8752

idem
naam: Reiding, Arp Wiebes
doopdatum: 3/18/1701
sterfdatum: 1/28/1748
geboortejaar: 1671
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Wiebe Girbes en Antje Reids; gehuwd 1691 Aaltje Meintes; mogelijk ; rechter; boer; bijzitter

commentaar
boeknummer: 8752

idem
naam: Hillenius, Jesajas
sterfdatum: 8/1/1759
geboortejaar: 1700
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1745 Aafke Sietses Reiding, Noorderdrachten; geboren te Usquert; dominee

commentaar
boeknummer: 8752

idem
naam: Sietse Fokkes
sterfdatum: 7/22/1761
geboortejaar: 1693
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Fokke Sietses en Liesbeth Liekeles; gehuwd 1720 Sjoukje Arps Reiding; rechter

commentaar
boeknummer: 8752

idem
naam: Faber, Johannes Klases
doopdatum: 9/20/1685
geboortejaar: 1685
sterfjaar: 1773
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Klaas Faber en Metje Oebeles; ; niet zeker; overleden na 1746; kerkvoogd

commentaar
boeknummer: 8752

idem
naam: Radinga, Michiel Jeens
geboortejaar: 1712
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd rond 1737 Joukje Engberts; geboren rond 1712; kerkvoogd

commentaar
boeknummer: 8752

idem
naam: Tjeerd Jans
aant.: gehuwd Antje Jans;
commentaar
boeknummer: 8752

idem
naam: Cornelis Louis
doopdatum: 3/8/1695
sterfdatum: 9/25/1770
geboortejaar: 1695
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Louis Cornelis en Aukje Hendriks; gehuwd Joukje Wilts; Louis Cornelis en Aukje Hendriks; rechter; belastingontvanger

commentaar
boeknummer: 8752

idem
Boeknummer 8767
Herma... ...
Geboren ....
Gestorven ...
...
...
...
Dees zerk dekt ...
Door `t heeg ...
...
Hij wiens ...
Van daadlijk ...
Blijkt ...
Door zijn gem... ...
Wacht hier op `t ...
naam: Bruining, Harmen Regnerus
geb.datum: 5/20/1705
doopdatum: 5/24/1705
sterfdatum: 7/2/1781
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Regnerus Bruining en Grietje Rosewinkel; gehuwd 1730 Rinske Bruining; dominee

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Drachten
boeknummer: 8767

commentaar

Herma... ...
Geboren ....
Gestorven ...
...
...
...
Dees zerk dekt ...
Door 't heeg ...
...
Hij wiens ...
Van daadlijk ...
Blijkt ...
Door zijn gem... ...
Wacht hier op 't ...
naam: Hillenius, Jesajas
sterfdatum: 8/1/1759
geboortejaar: 1700
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1745 Aafke Sietses Reiding, Noorderdrachten; geboren te Usquert; dominee

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Drachten
boeknummer: 8807

commentaar

Anno 1759 de ... [ou]derdoms en 't 34 ste jaar zijnde bedieninge in den heere gerust en den 10en hier ter aarde bestelt
naam: Tjerk
aant.: ; geestelijke

commentaar
vindplaats: gedenksteen met miskelk
type: Grafstenen
bron: www.oks.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 8870

commentaar

Dms Thiercko Ao 1536
Boeknummer 8974; foto: http://www.oks.nl/
Nanno Ottema 1806
naam: Ottema, Nanne Tjitses
geb.datum: 2/27/1797
doopdatum: 3/24/1797
sterfdatum: 10/24/1872
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjitse Ottema en Jetske Appelhoff; ; overleden Leeuwarden; wapen: links boven Friese halve adelaar; onder drie klavers; rechts onder inktpot; boven gekruiste ganzenpennen

commentaar
vindplaats: zilveren vork
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 8974

commentaar

Nanno Ottema 1806
naam: Grietje Hendriks
aant.: gehuwd Willem Clasenga;
commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: www.metmuseum.org
plaats: Sneek
aantekening: plaats en jaar onzeker
boeknummer: 9650

commentaar

Griet Hendrick wedv van Willem Claesenga
naam: Clasenga, Willem
aant.: gehuwd Grietje Hendriks;
commentaar
boeknummer: 9650

idem
Boeknummer 9651
1731 den 10 april is overlede Johannis Eckringa out 5 iaren en 6 maanden en leit alhier begraven

Anno 1791 de 30 april ontsliep in hoope Bouricius Sicco Tenckinck oud 5 jaaren 2 maanden en ligt hier begraven

Li... caros nee opina morte paventes 
... accepit .ro pietate deus

`K ontviel mijn ouden door een onverwagten dood
Gods eng`len droegen  mij met vreugde in Abrams schoot
naam: Eckringa, Johannes Paulus
sterfdatum: 4/10/1731
geboortejaar: 1725
aant.: zoon van Paulus Eckringa en Metje Johannes; ;

commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9651

commentaar

1731 den 10 april is overlede Johannis Eckringa out 5 iaren en 6 maanden en leit alhier begraven

Anno 1791 de 30 april ontsliep in hoope Bouricius Sicco Tenckinck oud 5 jaaren 2 maanden en ligt hier begraven

Li... caros nee opina morte paventes
... accepit .ro pietate deus

'K ontviel mijn ouden door een onverwagten dood
Gods eng'len droegen mij met vreugde in Abrams schoot
naam: Tenckinck, Bouritius Sicco Egberts
doopdatum: 2/18/1786
sterfdatum: 4/30/1791
geboortejaar: 1786
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Egbertus Henricus Tenckinck en Trijntje Heineman; ;

commentaar
boeknummer: 9651

idem
Boeknummer 9652
... Rien... ... ...f huis...

Anno 1742 den 23 augustus is in den heere gerust de eersame Cornelis Dirks mr. backer tot St Anna out 59 iaer ende leit alhier begrven

CD
naam: Onbekend
aant.: ;
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9652

commentaar

... Rien... ... ...f huis...

Anno 1742 den 23 augustus is in den heere gerust de eersame Cornelis Dirks mr. backer tot St Anna out 59 iaer ende leit alhier begrven

CD
naam: Cornelis Dirks
doopdatum: 7/29/1683
sterfdatum: 8/23/1742
geboortejaar: 1683
aant.: gehuwd 1710 Janke Dirks Kuik;
commentaar
boeknummer: 9652

idem
Boeknummer 9653
... martius is ...erl... ...ti h[uisvr]ou van Beert ...
naam: Onbekend
aant.: ;
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9653

commentaar

... martius is ...erl... ...ti h[uisvr]ou van Beert ...
naam: Beert
aant.: ;
commentaar
boeknummer: 9653

idem
Boeknummer 9654
... [16?]28 den ...
naam: Onbekend
aant.: ;
commentaar
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: St Annaparochie
boeknummer: 9654
commentaar

... [16?]28 den ...
naam: Nauta, Harmen Sienes
doopdatum: 3/13/1608
sterfdatum: 10/27/1677
geboortejaar: 1608
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Siene Harmens, uit Dokkum, en Iebeltje Romkes; gehuwd 1635 Hesseltje Doekes; burgemeester; equipagemeester; vroedsman

commentaar
vindplaats: oorspronkelijk Westerkerk; lag achter Zeepziederstraat 6
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 9655

commentaar

Ano 1677 den 27 october is gestorven ... Harmen Sinnes Nauta ... ter admiraliteit ...n... des... oud 69 iaer en hier begraven

Anno 1690 den 11 juny is gestorven de eerbare huisvrou [Hesseltie Doeckes] ... Harmen Sinnes ... der admiraliteit en burgemr deser stede oud 70 1/4 (?) iaer en is hier begraven

Anno 1682 den 29 januari is in den heere [gerust] de eerbare Baukien Harmens Nauta huisfrou van de heer Gayis van Boelens dr. en secretaris van Won[seradeel oud 25] iaer en leit hier met haer soontie begraven
naam: Hesseltje Doekes
sterfdatum: 6/11/1690
geboortejaar: 1620
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Doeke Gerrits en Baukje Andries; gehuwd 1681 Gaius van Boelens; gehuwd 1635 Harmen Sienes Nauta

commentaar
boeknummer: 9655

idem
naam: Nauta, Baukje Harmens
doopdatum: 11/7/1656
sterfdatum: 1/19/1682
geboortejaar: 1656
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Harmen Siemens Nauta en Hesseltje Doekes; gehuwd 1681 Gaius van Boelens;
commentaar
boeknummer: 9655

idem
naam: Boelens, Gatse Koerts van
doopdatum: 3/13/1661
geboortejaar: 1661
sterfjaar: 1689
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Koert van Boelens en Agatha van Geldorp; gehuwd 1 1681 Baukje Harmens Nauta; gehuwd 2 1683 Adriana Stansius; begraven 21-1-1689; doctor; student Franeker 1676; secretaris van Wonseradeel

commentaar
boeknummer: 9655

idem
Boeknummer 9656; foto: Wibo Boswijk
AD TI
naam: Aanke Douwes
geboortejaar: 1603
aant.: gehuwd 1628 Trijntje Jans; geboren rond 1603

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: St Annaparochie
aantekening: mogelijk Aencke Douwes en Trijn Jans
boeknummer: 9656

commentaar

AD TI
naam: Trijntje Jans
geboortejaar: 1605
aant.: gehuwd 1628 Aanke Douwes; geboren rond 1605

commentaar
boeknummer: 9656

idem
Aantal objecten gevonden: 29