Keuze uit alleen aanvullingen en wijzigingen

Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWEN


Meld je aan bij mijn Google profiel voor nog veel meer foto's

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alleen aanvullingen en wijzigingen (kopers boek kunnen alles zien)

Aantal personen gevonden: 6663 van de 16694 (zichtbaar voor bezitters van het boek via ALLES, GERICHT ZOEKEN)


Nieuwe objecten

Foto van boeknummer 9311
Pytter Herres is gebooren den 18 april 1777
naam: Hoogterp, Pieter Heres
geb.datum: 18-4-1777
doopdatum: 18-4-1777
sterfdatum: 28-9-1846
godsdienst: rooms katholiek
aant.: zoon van Here Pieters en Pietje Sietses
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Franeker
boeknummer: 9311

commentaar

Pytter Herres is gebooren den 18 april 1777
Foto van boeknummer 9312
Petrus Johannes Romar [is gebooren] den 14 november 1782
naam: Romar, Petrus Johannes Jans
geb.datum: 14-11-1782
doopdatum: 18-12-1782
sterfdatum: 13-9-1832
aant.: zoon van Jan Romar en Sipkje Ulbes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
boeknummer: 9312

commentaar

Petrus Johannes Romar [is gebooren] den 14 november 1782
Foto van boeknummer 9313
Wiebe Jans is geboren den 23 desember 1788
naam: Keikes, Wiebe Jans
geb.datum: 23-12-1788
doopdatum: 4-1-1789
godsdienst: hervormd
aant.: Zoon van Jan Wiebes Keikes en Uilkje Hieltjes Hiemstra
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: IJlst
boeknummer: 9313

commentaar

Wiebe Jans is geboren den 23 desember 1788
naam: Wildschut, Siemen Gijsberts
sterfdatum: 8-10-1789
geboortejaar: 1733
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Gijsbert Seerps Wildschut en Antje Siemens Stijl
commentaar
vindplaats: gedachtenislepel; ijssouvenir
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Harlingen
boeknummer: 9314

commentaar

Dese lepel bragt ik mee
Van Amsterdam over zee
Welke reis wij deeden
Met seven sleeden
20 januarij 1763
Simon Wildschut
Foto van boeknummer 9315
S : S:
U : S :

1802

Jacoba Rienstra
naam: Agema, Sibbele Siemens
geb.datum: 25-4-1756
doopdatum: 2-5-1756
sterfdatum: 15-11-1826
aant.: zoon van Siemen Aesges en Jetske Sibbeles
echtgenoot: Uilkje Siemens
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Goinga
boeknummer: 9315

commentaar

S : S:
U : S :

1802

Jacoba Rienstra
naam: Uilkje Siemens
doopdatum: 8-4-1764
geboortejaar: 1764
aant.: dochter van Siemen Jacobs en Baukje Paulus
echtgenoot: Agema, Sibbele Siemens
commentaar
boeknummer: 9315

idem
Foto van boeknummer 9316
H.I. I.H.
naam: Ietje Haaies
geb.datum: 8-8-1712
sterfdatum: 17-12-1798
godsdienst: hervormd
aant.: geb. te Friedrichstadt an der Eider; dochter van Haaie Leenderts en Botje Martens Morgenster
echtgenoot: Kingma, Hielke Jans
commentaar
vindplaats: hoek Brouwersteeg - Vallaat
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Makkum
boeknummer: 9316

commentaar

H.I. I.H.
naam: Kingma, Hielke Jans
geb.datum: 16-10-1708
doopdatum: 4-11-1708
sterfdatum: 24-9-1782
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jan Martens en Baukje Goris Kingma; rechter
echtgenoot: Ietje Haaies
commentaar
boeknummer: 9316

idem
Foto van boeknummer 9317
WJO ASJ
naam: Jager, Akke Siemens de
doopdatum: 2-12-1770
sterfdatum: 5-5-1845
geboortejaar: 1770
aant.: dochter van Siemen Ekkes de Jager en Jeltje Johans Cnossen
echtgenoot: Oppedijk, Walle Jans
commentaar
vindplaats: Zevenpelsen 8
type: Memoriestenen en -tekens
bron: http://www.gevelstenen.net
plaats: IJlst
boeknummer: 9317

commentaar

WJO ASJ
naam: Oppedijk, Walle Jans
geb.datum: 6-1-1770
sterfdatum: 22-12-1811
aant.: geh. 1795 Akke Siemens de Jager
echtgenoot: Jager, Akke Siemens de
commentaar
boeknummer: 9317

idem
naam: Hilarius, Johannes Iepes
sterfdatum: 5-12-1655
geboortejaar: 1618
aant.: geb. te Hilaard
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: Tuins, Rintje Sjoerds
commentaar
vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: http://images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/
plaats: Huins
boeknummer: 9318

commentaar

Anno 1655 den 5 en december is in den heere gesturven den weledel geleerden ende godtsaligen domine Joannes Epey Hilarius bedienaer des heyligen evenagelium van de dorpen Winsum, Huyns en Baardt oudt 37 jaer ende leit hieronder begraven

Anno 1666 den 4en april is in de heere gerust den eerbaren en deughtzamen Rientje Sjoerds Tuyns huisvrouw van wijlen salr. Johannis Epei Hilarius out sijnde in 't 46 jaer ende leydt hier begraven
naam: Tuins, Rintje Sjoerds
sterfdatum: 4-4-1666
geboortejaar: 1620
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: Hilarius, Johannes Iepes
commentaar
boeknummer: 9318

idem
naam: Veer, Pieter Cornelis van der
geb.datum: 23-5-1762
doopdatum: 28-5-1762
sterfdatum: 1-5-1814
aant.: zoon van Cornelis Cornelis en Hendrikje Joosts; geh. 1784 Antje Klases de Wit
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Sneek
boeknummer: 9319

commentaar

Pijter Cornelis is geboren den 23 maj 1762
Foto van boeknummer 9320
A S
H A

1787
naam: Boer, Auke Sjoerds de
doopdatum: 11-8-1757
sterfdatum: 19-7-1819
geboortejaar: 1757
aant.: onzeker; zoon van Sjoerd Pieters en Nieunts Haebeles
echtgenoot: Wielinga, Hieke Alberts
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Stiens
boeknummer: 9320

commentaar

A S
H A

1787
naam: Wielinga, Hieke Alberts
geb.datum: 4-8-1763
doopdatum: 4-9-1763
sterfdatum: 11-1-1841
aant.: onzeker; dochter van Albert Aebes en Antje Reinders
echtgenoot: Boer, Auke Sjoerds de
commentaar
boeknummer: 9320

idem
Foto van boeknummer 9321
Wijbe Bouma gebooren den 3 october 1778 ter doope gehouden d 22 dto door zijn ouders de raadsman Hends. Bouma en Atje Wijbes
naam: Bouma, Wiebe Hendriks
geb.datum: 3-10-1778
doopdatum: 22-10-1778
sterfdatum: 5-1-1846
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hendrik Bouma, vroedsman en Atje Wiebes; geh. 1800 Marijke Westerbaan
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
boeknummer: 9321

commentaar

Wijbe Bouma gebooren den 3 october 1778 ter doope gehouden d 22 dto door zijn ouders de raadsman Hends. Bouma en Atje Wijbes
naam: Boorsma, Hendrikje Gerrits
geb.datum: 3-10-1775
doopdatum: 25-10-1775
sterfdatum: 2-3-1827
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Gerrit Boorsma en Trijntje Ennema; geh. 1795 Regnerus Fockens
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
boeknummer: 9322

commentaar

[Hen]drikkie Gerrits is ge[booren] den 3 october 17[75]
naam: Gatse Tietes
geb.datum: 6-5-1751
doopdatum: 20-5-1751
sterfdatum: 12-5-1797
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tiete Haaies en Eelkje Allerts; geh. 1777 Trijntje Jeltes Eisinga
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Dronrijp
boeknummer: 9323

commentaar

Gatze Tietes geboren op donderdag den 6 maijes 1751
naam: Janke Philippus
geb.datum: 29-10-1726
doopdatum: 3-11-1726
aant.: dochter van Philippus Pieters en Minke Annes; geh. 1767 Hein de Vries
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Stavoren
boeknummer: 9324

commentaar

Anno 1726 den 29 october is geboren Janke Fijlijppes
naam: Tromp, Michiel Ages
doopdatum: 16-6-1748
sterfdatum: 22-5-1825
geboortejaar: 1748
aant.: zoon van Age Hielkes Tromp en Janke Feitses; geh. 1 1772 Ietje Martens; geh. 2 1785 Gerbrig Jentjes Huisman
commentaar
vindplaats: zilveren tabaksdoos
type: Dozen en Potten
bron: http://www.maritiemdigitaal.nl
plaats: Woudsend
boeknummer: 9325

commentaar

MAT
Foto van boeknummer 9326
Hijlc Aldegonda nata 1727 VIII caldr iannuarii denata iu iduum februarii Burmannia

Cara puella vale foelida in funere virgo 
Cara anima et propere terrai ferrugine licta
Exceleos habet at regla claustra polos

1728
naam: Burmania, Hielkje Allegonda Ulbes van
geb.datum: 8-1-1727
doopdatum: 31-12-1727
sterfdatum: 15-2-1728
aant.: dochter van Ulbe van Burmania en Baudina Lucia van Eysinga
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hilaard
boeknummer: 9326

commentaar

Hijlc Aldegonda nata 1727 VIII caldr iannuarii denata iu iduum februarii Burmannia

Cara puella vale foelida in funere virgo
Cara anima et propere terrai ferrugine licta
Exceleos habet at regla claustra polos

1728
Foto van boeknummer 9327
E.F. van Aylva grietman
Sybolt Aedes kerkvoogd
T.T. van der Ley predikant

1780 den 28 junij is aan dit gebouw de eerste steen gelegt door W.T. v.d. Ley oud ruim 7 jaar
naam: Aylva, Ernst Frans Hessel Douwe Ernsts van
doopdatum: 18-8-1730
geboortejaar: 1730
sterfjaar: 1787
godsdienst: hervormd
aant.: ged. Holwerd; zoon van Hessel Douwe Ernst van Aylva en Bauwina van Burmania; geh. 1756 Hobbina Aemelia Juliana van Unia, Leeuwarden; raad ter admiraliteit; grietman Baarderadeel 1752 - 1787;
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: smidsstrjitte
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hilaard
boeknummer: 9327

commentaar

E.F. van Aylva grietman
Sybolt Aedes kerkvoogd
T.T. van der Ley predikant

1780 den 28 junij is aan dit gebouw de eerste steen gelegt door W.T. v.d. Ley oud ruim 7 jaar
naam: Ley, Tjalling Tobias Franses van der
doopdatum: 20-5-1731
sterfdatum: 5-11-1800
geboortejaar: 1731
aant.: ged. in Ferwerd; zoon van Francois van der Leij en Angenietia Nauta; geh. 1760 Philippina Florentia Wiel, Leeuwarden
commentaar
boeknummer: 9327

idem
naam: Ley, Wiebrandus Theotardus Tjallings van der
geb.datum: 22-12-1772
doopdatum: 10-1-1773
sterfdatum: 27-3-1829
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1800 Ienskje Siebrens Heslinga
vader: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9327

idem
naam: Siebout Edes
doopdatum: 16-2-1721
geboortejaar: 1721
aant.: geh. Antje Klases
commentaar
boeknummer: 9327

idem
naam: Rusticus, Gatse Sjoukes
geb.datum: 8-11-1739
doopdatum: 15-11-1739
sterfdatum: 25-9-1817
aant.: zoon van Sjouke Gatses en Tietje Baukes
echtgenoot: Speerstra, Hotske Jacobs
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Parrega
boeknummer: 9328

commentaar

[Gatse Sjoukes is gebooren den 8 november 1739]
Foto van boeknummer 9329
Tzallinck van Camstra 
Tiemck van Aebinga
naam: Aebinga, Tjimkje Goffes van
geboortejaar: 1578
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1578
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: Camstra, Tjalling Hommes van
commentaar
vindplaats: Koningstraat/Turfmarkt; nu in Friesch Museum
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9329

commentaar

Tzallinck van Camstra
Tiemck van Aebinga
naam: Camstra, Tjalling Hommes van
sterfdatum: 23-12-1614
geboortejaar: 1576
godsdienst: hervormd
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: Aebinga, Tjimkje Goffes van
commentaar
boeknummer: 9329

idem
Foto van boeknummer 9330
PVVH AVA
naam: Aitzema, Anna van
sterfdatum: 18-4-1722
geboortejaar: 1643
godsdienst: hervormd
echtgenoot: Heixan, Petrus Karels van
commentaar
vindplaats: zilverbeslag klok
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warga
boeknummer: 9330

commentaar

PVVH AVA
naam: Heixan, Petrus Karels van
sterfdatum: 16-3-1684
geboortejaar: 1648
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Karel Jans Heixan and Sjoukje Klases Vallinc; gecommitteerde ten landsdage; burgemeester
echtgenoot: Aitzema, Anna van
commentaar
boeknummer: 9330

idem
Foto van boeknummer 9331
P M

Aaltje Reinders Zijlstra geboren 24 november 1819
naam: Houben, Petrus Joannis Mattheus
doopdatum: 11-5-1764
sterfdatum: 8-10-1852
geboortejaar: 1764
godsdienst: rooms katholiek
aant.: geboren in Overpelt, België
commentaar
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Poppingawier
boeknummer: 9331

commentaar

P M

Aaltje Reinders Zijlstra geboren 24 november 1819
Foto van boeknummer 9332
Een wijn is mans vreugd
d`liefde is vrous deughd

Hobbe Baerdt van Sminia 1670
naam: Sminia, Hobbe Jetses van
geb.datum: 22-8-1655
sterfdatum: 21-10-1721
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jetse van Sminia en en Anna Maria van Baard; geh. 1 1678 Tetje van Gerroltsma; geh. 2 1692 Catharina Arends van Haersma; geh. 3 170 Ida Margaretha van Rhala; raad in den hove van Friesland
echtgenoot: Gerroltsma, Tetje Idserts van
echtgenoot: Haersma, Catharina Arends van
commentaar
vindplaats: resifles met zilverbeslag
type: Overige voorwerpen
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9332

commentaar

Een wijn is mans vreugd
d'liefde is vrous deughd

Hobbe Baerdt van Sminia 1670
Foto van boeknummer 9333
JP
naam: Poppes, Jan Poppes
doopdatum: 14-2-1712
sterfdatum: 6-7-1787
geboortejaar: 1712
aant.: zoon van Poppe Jans en Idske Baukes; geh. 1740 Eelkje Jakkeles Wiarda
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: zegelring
type: Overige voorwerpen
bron: http://www.oks.nl/
plaats: Balk
boeknummer: 9333

commentaar

JP
Foto van boeknummer 9334
WB
naam: Wouter Berends
geboortejaar: 1677
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Berend Wolters; geh. 1696 Tjitske Andries; overl. na 1764
commentaar
vindplaats: windvaan; vroeger op de vermaning van de doopsgezinde kerk
type: Zonnewijzers en windvanen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 9334

commentaar

WB
Foto van boeknummer 9335
JA 1805

Johantje Sjoerds Koopmans Is geboren den 12 maart 1830 en is overleden den 27 april 1833
naam: Althuisius, Jantje Johannes
geb.datum: 22-3-1802
doopdatum: 11-4-1802
sterfdatum: 8-7-1858
godsdienst: hervormd
aant.: vermoedelijk; dochter van Johannes Jans Althuisius en Jantje Tjerks de Vries; moeder van Johantje Sjoerds Koopmans
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Burgwerd
boeknummer: 9335

commentaar

JA 1805

Johantje Sjoerds Koopmans Is geboren den 12 maart 1830 en is overleden den 27 april 1833
Foto van boeknummer 9336
Anno 162[9] den [2] januarius is in den heere gerust de eersamen en welgeleerden Gerlacus Habboonis Friesia dienaer des godlicken woordts in Deersum en leit hier begrauen
naam: Habbonis, Gerlacus
sterfdatum: 2-1-1629
geboortejaar: 1569
godsdienst: hervormd
aant.: geb. rond 1569; uit Oost Friesland; dominee Deersum sinds 1595; student Franeker 1586
echtgenoot: Liefke Klases
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Deersum
boeknummer: 9336

commentaar

Anno 162[9] den [2] januarius is in den heere gerust de eersamen en welgeleerden Gerlacus Habboonis Friesia dienaer des godlicken woordts in Deersum en leit hier begrauen
Foto van boeknummer 9337
[Anno 1]595 den ... november is in den heere gerust den [eersame] Popke Popkes secre[taris] in Ra[uwerderhem] ...
naam: Popke Popkes
sterfjaar: 1595
aant.: secretaris Rauwerderhem 1582-1595
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Deersum
boeknummer: 9337

commentaar

[Anno 1]595 den ... november is in den heere gerust den [eersame] Popke Popkes secre[taris] in Ra[uwerderhem] ...
Foto van boeknummer 9338
Ao 1663 den ... is in den heere gerust eersame Mich[iel] .. ... [t]e Sneeck olt 65 iaer en leit alhier begraven

Anno 1673 den 29 april is in den heere gerust den eersamen Sydts Michiels van Schagen
naam: Michiel Siedses
geboortejaar: 1598
sterfjaar: 1663
aant.: geh. Tetje; 1636 schepen te Sneek
commentaar
vindplaats: buiten de oude kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 9338

commentaar

Ao 1663 den ... is in den heere gerust eersame Mich[iel] .. ... [t]e Sneeck olt 65 iaer en leit alhier begraven

Anno 1673 den 29 april is in den heere gerust den eersamen Sydts Michiels van Schagen
naam: Schagen, Sieds Michiels van
doopdatum: 16-4-1620
sterfdatum: 29-4-1673
geboortejaar: 1620
aant.: geh. 1650 Meinou Bartelds
vader: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9338

idem
Foto van boeknummer 9339
Hanso Lemstra, Reijnskien Frankena en haar dogter Elske Lemstra hebben deese trekpot met pard en slee van Inkhuysen gehaalt en betaelt de 1 marty, 1740
naam: Frankena, Rinske Eises van
doopdatum: 25-2-1711
geboortejaar: 1711
sterfjaar: 1749
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Eise van Frankena en Henrica Klinkenberg
echtgenoot: Lemstra, Hans Siebes
commentaar
vindplaats: zilveren theepot; ijssouvenir
type: Dozen en Potten
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Heeg
boeknummer: 9339

commentaar

Hanso Lemstra, Reijnskien Frankena en haar dogter Elske Lemstra hebben deese trekpot met pard en slee van Inkhuysen gehaalt en betaelt de 1 marty, 1740
naam: Lemstra, Elske Hanses
geb.datum: 23-1-1735
doopdatum: 30-1-1735
sterfjaar: 1773
aant.: geh. 1761 Birde Roelofs Buma
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9339

idem
naam: Lemstra, Hans Siebes
doopdatum: 6-4-1703
sterfdatum: 22-6-1778
geboortejaar: 1703
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Siebe Lemstra en Elske Meinema; dominee
echtgenoot: Frankena, Rinske Eises van
commentaar
boeknummer: 9339

idem
naam: Gerke Gabes
geboortejaar: 1665
aant.: vermoedelijk; geb. rond 1665; zoon van Gabe Jolles en Halb Gerkes
commentaar
vindplaats: familiebijbel
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oranjewoud / Schoterwolde
boeknummer: 9341

commentaar

...ke Gabes 1683

Sjoukje Tjeerds 1771
naam: Sjoukje Tjeerds
doopdatum: 5-7-1741
geboortejaar: 1741
aant.: ged. Nieuwehorne; dochter van Tjeerd Jolles en Grietje Meines
commentaar
boeknummer: 9341

idem
naam: Brolsma, Elisabeth Gerrits
geb.datum: 17-7-1739
sterfdatum: 27-4-1802
godsdienst: doopsgezind
aant.: afkomstig Ferwerd; dochter van Gerrit Jacobs Brolsma en Sietske Jelles
echtgenoot: Tichelaar, Frans Johannes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Ferwerd
boeknummer: 9342

commentaar

[Lijsbet Gerrits is gebooren den 17 july 1739]
naam: Terpstra, Rients Gerrits
geb.datum: 11-8-1774
doopdatum: 21-8-1774
sterfdatum: 13-3-1848
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Gerrit Rienks en Pietje Siemens; geh. 1802 Gerbrig Hotses Rusticus
echtgenoot: Trijntje Lolles
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Hartwerd
boeknummer: 9343

commentaar

1774 den 11 augustus is gebooren Rients Gerrits [en is den] heere gerust den 13 maart 1848 en ligt te Higtum [begraven]
Foto van boeknummer 9344
Henricus Andreae old secretaris van het Bild stierf den 4 febr. 1806 oud 70 jaar en ligt hier begraven
naam: Andreae, Hendrik Daniels
geb.datum: 27-7-1735
doopdatum: 31-7-1735
sterfdatum: 4-2-1806
godsdienst: hervormd
aant.: geh. Baukje Maria Lycklama à Nijeholt; overl. te Franeker; adv. in 1758; grietenijsecretaris; belastingontvanger
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Schalsum
boeknummer: 9344

commentaar

Henricus Andreae old secretaris van het Bild stierf den 4 febr. 1806 oud 70 jaar en ligt hier begraven
Foto van boeknummer 9345
[Claesje van Be]ek ... scholen te ... 10 aug 1732 ... dec 1805 

[Klasina Martina de] Crane in leven geliefde egtgenoote van Isaac Telting  oud secretaris en notaris te Franeker. 

Zij werd geboren te Dockum den 26 mei 1783 en overleed te Franeker den 15 november 1812
naam: Beek, Klaasje Klases van
geb.datum: 10-8-1732
sterfdatum: 7-12-1805
aant.: dochter van klaas van Beek en Suster Galeman
echtgenoot: Crane, Martinus Izaak Johan Willems de
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Schalsum
boeknummer: 9345

commentaar

[Claesje van Be]ek ... scholen te ... 10 aug 1732 ... dec 1805

[Klasina Martina de] Crane in leven geliefde egtgenoote van Isaac Telting oud secretaris en notaris te Franeker.

Zij werd geboren te Dockum den 26 mei 1783 en overleed te Franeker den 15 november 1812
naam: Crane, Martinus Izaak Johan Willems de
sterfdatum: 7-11-1803
geboortejaar: 1731
aant.: zoon van Johan Willem de Crane, predikant in Culemborg, en Cornelia Buys; rector van de Latijnse scholen in Hoorn
echtgenoot: Beek, Klaasje Klases van
commentaar
boeknummer: 9345

idem
naam: Hanekuik, Wiebe Douwes
geb.datum: 11-5-1742
doopdatum: 4-7-1766
godsdienst: doopsgezind
aant.: geh. 1764 Rinske Lanting; in 1789 naar Amsterdam
commentaar
vindplaats: gedachtenislepel; ijssouvenir
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9346

commentaar

Ter gedagtenisse der reize van mijnen oom Wybe Hanekuijk van Harlingen over Stavoren naar Enkhuizen na Amsterdam met paard en slede over het ijs gedaen en van zijne behoude aan koemst in de laatste plaats op den 14den janw. 1763 is dit doer zijn ed. aan mij Evert H: Oosterbaan vereerd
naam: Oosterbaan, Evert Heres
geb.datum: 11-12-1760
sterfdatum: 21-7-1823
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Here Everts Oosterbaan en Aagje Douwes Hanekuik; adv.
echtgenoot: Oosterbaan, Pietje Jacobs
commentaar
boeknummer: 9346

idem
naam: Fontein, Schelte Jurjens
geboortejaar: 1609
sterfjaar: 1678
godsdienst: doopsgezind
aant.: geh. 1643 Marijke Bouwes Sijbesma; burgemeester
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: Loden plaquette
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9347

commentaar

A W auctoritate tua nobis opus est Schelte Fontein burgemeester Harlingen Ao 1672
Foto van boeknummer 9348
IJ F
1711
naam: Fontein, Iebeltje Reinders
sterfdatum: 20-11-1742
geboortejaar: 1696
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Reinder Klases Fontein en Tetje Dirks
vader: met inscriptie
echtgenoot: Hanekuik, Hielke Douwes
commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9348

commentaar

IJ F
1711
Foto van boeknummer 9349
Hipp

Feddrik Fontein md gebor. te Harlingen XXII febr. MDCCXXXVI en aldaar overled. XXIV decemb. MDCCLXV
naam: Fontein, Frederik Klases
geb.datum: 22-2-1736
sterfdatum: 24-12-1765
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Klaas Dirks Fontein en Grietje van Deersum; arts; doctor; student Fran. 1758
vader: met inscriptie
echtgenoot: Feytama, Baukje Siebrands
commentaar
vindplaats: overlijdenspennning
type: Penningen
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9349

commentaar

Hipp

Feddrik Fontein md gebor. te Harlingen XXII febr. MDCCXXXVI en aldaar overled. XXIV decemb. MDCCLXV
Foto van boeknummer 9350
Freerk Fontein gebooren den 31 decembr 1777
naam: Fontein, Freerk Dirks
geb.datum: 31-12-1777
doopdatum: 20-3-1807
sterfdatum: 28-2-1843
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Dirk Freerks Fontein en Catharina Stinstra
vader: met inscriptie
echtgenoot: Dalsen, Eva Augustus van
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9350

commentaar

Freerk Fontein gebooren den 31 decembr 1777
Foto van boeknummer 9351
1777 woensdag de 18 junius savonds quartier na sessen is geboren Eva van Dalsen
naam: Dalsen, Eva Augustus van
geb.datum: 18-6-1777
sterfdatum: 10-9-1846
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Augustus Robbertus van Dalsen en Dieuwke Pesma; geh. 1798 Freerk Fontein
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9351

commentaar

1777 woensdag de 18 junius savonds quartier na sessen is geboren Eva van Dalsen
naam: Hannema, Johannes Sjoerds
geb.datum: 15-9-1744
sterfdatum: 30-8-1809
godsdienst: doopsgezind
aant.: geh. 1773 Romkje Ulbes
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9352

commentaar

Johannis Sjoerds Hannema geboren den 15 september 1744 en is overleden de 30 augustus 1809
Foto van boeknummer 9353
J S H
1769
naam: Hannema, Johannes Sjoerds
geb.datum: 15-9-1744
sterfdatum: 30-8-1809
godsdienst: doopsgezind
aant.: geh. 1773 Romkje Ulbes
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: vork
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9353

commentaar

J S H
1769
Foto van boeknummer 9354
J S H
1769
naam: Hannema, Johannes Sjoerds
geb.datum: 15-9-1744
sterfdatum: 30-8-1809
godsdienst: doopsgezind
aant.: geh. 1773 Romkje Ulbes
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9354

commentaar

J S H
1769
Foto van boeknummer 9355
Sjoerd Jacobus Hannema gebooren den 6 januarij 1787
naam: Hannema, Sjoerd Jacobs
geb.datum: 6-1-1787
sterfdatum: 1-2-1787
godsdienst: doopsgezind
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9355

commentaar

Sjoerd Jacobus Hannema gebooren den 6 januarij 1787
Foto van boeknummer 9356
1802
W J H
naam: Hanekuik, Wiebe Jacobs
sterfdatum: 15-2-1830
geboortejaar: 1755
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Jacob Wiebes Hanekuik en Yfke Pieters Hibma; geh. 1780 Petronella Maria Tetrode
commentaar
vindplaats: aardewerk onderzetter
type: Overige voorwerpen
bron: Hoogstaangeslagenen in Harlingen; uit de nalatenschap van de gegoede burgerij
plaats: Harlingen
boeknummer: 9356

commentaar

1802
W J H

Aantal objecten gevonden (geheel of deels zichtbaar): 4290 van de 9183 (zichtbaar voor bezitters van het boek via ALLES, GERICHT ZOEKEN)