Teksten van memorabilia uit Friesland

Zoeken in de database memorabilia
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Portretzerk
Latijn gebruikt
Reset naar  Alles

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen enzovoorts.
Sinds 2001 verzamel ik van teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Ik heb inmiddels 9958 ingevoerd in een database, waarvan 3448 voorzien zijn van een foto. De afgelopen 365 dagen zijn er 204 nieuwe toegevoegd. Hier kan je alle teksten bekijken. Je kunt ook gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese memorabilia
Het zoeken gaat automatisch: zodra een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Gericht zoeken op Friese familiewapens
In deze database zijn ook Friese familiewapens opgenomen. Deze kunnen apart worden doorzocht op de pagina Friese familiewapens doorzoekbaar.

Overzicht memorabilia

naam: Steven Gjalts
geb.datum:
doopdatum: 28-11-1647
sterfdatum: 16-04-1703
aant.: zoon van Gjalt Stevens en Taetske Tietes; gehuwd 1660 Froukje Aebes; eigenaar stem 36 Bergum in 1698
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bergum
boeknummer: 47

Anno 1703 den 16 april is in den heere gerust den eersamen Steven Gieldts olt in sijn 71st jaar en leit alhier begraven
naam: Duman, Grietje Koerts
geb.datum: 24-05-1780
doopdatum: 15-06-1780
sterfdatum: 28-12-1855
aant.: dochter van Koert Hendriks Duman en Trijntje Jans Asbeek;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 152

G Coerts gebooren den 24 may 1780
naam: Walta, Joukje Ages van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-02-1480
aant.: dochter van Age Siebrens van Walta en Beatrix van Hiddinga; gehuwd Epe Hessels van Jongema;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bozum
aantekening: de grafschriften in de Bozumer kerk opgetekend in 1667
boeknummer: 156

In het jaer ons heren XCCCC LXXX den IX febreuarijus sterf de eedele eerbare frouwe Jouck Walta Epe Hessels wijff

[Anno 1518?] den 13 febreuarijus sterf den eedelen eerentgfesten Ago van Walta

Anno 1541 den 3 janeuarijus sterf de eedele eerbar frou Fed Hermana Aga Walta wyff

[Anno] 1543 den 3 jannouarij storf de eedle eerentfesten Epe Walta

Anno 1544 den 13 september storf jonge Ago Walta sijn soon
naam: Jongema, Epe Hessels van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-11-1498
aant.: zoon van Hessel Aedes van Jongema en Jel Epes van Harinxma; gehuwd 1 Joukje van Walta; gehuwd 2 Sytge van Hermana;
boeknummer: 156

idem
naam: Walta, Age Epes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-02-1518
aant.: zoon van Epe Hessels van Jongema en Joukje van Walta; gehuwd Fetje Taekes van Hermana; overleden rond 1518
boeknummer: 156

idem
naam: Hermana, Fetje Taekes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-01-1541
aant.: dochter van Taeke van Hermana en Aaltje Werps van Juckema; gehuwd Age Epes van Walta;
boeknummer: 156

idem
naam: Walta, Epe Ages van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-01-1543
aant.: zoon van Age van Walta en Fetje van Hermana; gehuwd Joukje Siebrens van Stinstra;
boeknummer: 156

idem
naam: Walta, Age Epes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-09-1544
aant.: zoon van Epe van Walta en Joukje van Stinstra;
boeknummer: 156

idem
naam: Sminia, Hessel Jetses van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-12-1670
aant.: zoon van Jetze van Sminia en Jeltke van Aysma; gehuwd 1 Fokje van Buma; gehuwd 2 Wytske Hoppers; gehuwd 3 1636 Aafke van Jeltinga; gecommitteerde van de provinciale rekenkamer
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Rouwborden
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Akkrum
boeknummer: 157

De edl heere Hessel van Sminia obijt den eerste december ao 1670. Aetatis suae 82
naam: Vegelin van Claerbergen, Philip Ernst Philip Ernsts
geb.datum: 12-10-1613
doopdatum:
sterfdatum: 06-02-1693
aant.: zoon van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen en Brigitta Hantes; gehuwd 1 1643 Fokje van Sminia; gehuwd 2 1660 Josina Ruijsch;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Rouwborden
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Akkrum
boeknummer: 163

Jr. Philip Ernst Vegelin van Claerbergen ridder geheime raad en oud hofsmeester van z vorst doorluchtigen heere prince van Nassau erf stadhouder en cap: gen: van Friesland. Sterf den 6 februarius 1693
naam: Nassau, Willem Frederik Ernst Casimirs van
geb.datum: 07-08-1613
doopdatum:
sterfdatum: 21-10-1664
aant.: zoon van Ernst Casimir Jans van Nassau en Sofia Hedwig van Brunswijk; gehuwd Albertina Agnes Frederik Hendriks van Nassau; stadhouder van Friesland
boeknummer: 163

idem
naam: Vierssen, Anna Maria Assuerus van
geb.datum:
doopdatum: 26-08-1653
sterfdatum: 12-06-1696
aant.: dochter van Assuerus van Vierssen en Jiska van Geersma; gehuwd 1683 Hessel Vegelin van Claerbegen;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Rouwborden
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Akkrum
boeknummer: 253

Vrou Anna Maria van Vierssen huisvrou van de heere jr. Hessel Vegelin van Claerbergen mede raad ter admiraliteijt in Vriesland en grietman over Haskerland. Obiit 12 junij 1696
naam: Vegelin van Claerbergen, Hessel Philips Ernsts
geb.datum: 19-10-1655
doopdatum:
sterfdatum: 28-11-1715
aant.: zoon van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen en Fokje van Sminia; gehuwd 1683 Anna Maria van Vierssen; mogelijk Hessel Philips 1655-1715; grietman Utingeradeel en Haskerland
boeknummer: 253

idem
Boeknummer 314; foto: beeldbank.cultureelerfgoed.nl
I Thessalonicensen III cap XIII vers

Ick en wil ook niet dat gij onwetende zijt, van de gene die ontslapen zijn, op dat gij niet bedroefdt en zijt gelijk de andere die gheen hope en hebben. Want ist dat wij geloven dat Christus gestorven is en de opgestaan also sal ook godt de gene die in Christo ontslapen zijn met hem versamelen, want dat seggen wij u door het woort des heeren, dat wij die leven ende over blijven tot de toekomst des heren, sullen die gene die ontslapen sijn niet voorgaan want de heere selve sal met een geschreij ende stemme des archangels ende basuine godt neder komen van den hemel, ende die in Christo gestorven sijn sullen eerst opstaan, daar na wij die leven ende overgebleve sijn sullen te samen met hem opgenomen worden in de wolken den here te gemoete in de lucht, ende also sullen wij altijd met den heere weesen
So dan vetroost malkanderen met dese woorden

Die onder desen steen 
Van u wort betreen
Waarschout voor t verderven
Den mensch hoe hoog van staat
Hoe schoon hoe wijs van raad
En al wat leeft moet sterven

Bvrgermeester Ailert Iacobsz sterf den XI ivny an 1609 ovt 76 iaer
naam: Ailert Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-06-1609
aant.: burgemeester
vindplaats: wapenbord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 314

I Thessalonicensen III cap XIII vers

Ick en wil ook niet dat gij onwetende zijt, van de gene die ontslapen zijn, op dat gij niet bedroefdt en zijt gelijk de andere die gheen hope en hebben. Want ist dat wij geloven dat Christus gestorven is en de opgestaan also sal ook godt de gene die in Christo ontslapen zijn met hem versamelen, want dat seggen wij u door het woort des heeren, dat wij die leven ende over blijven tot de toekomst des heren, sullen die gene die ontslapen sijn niet voorgaan want de heere selve sal met een geschreij ende stemme des archangels ende basuine godt neder komen van den hemel, ende die in Christo gestorven sijn sullen eerst opstaan, daar na wij die leven ende overgebleve sijn sullen te samen met hem opgenomen worden in de wolken den here te gemoete in de lucht, ende also sullen wij altijd met den heere weesen
So dan vetroost malkanderen met dese woorden

Die onder desen steen
Van u wort betreen
Waarschout voor t verderven
Den mensch hoe hoog van staat
Hoe schoon hoe wijs van raad
En al wat leeft moet sterven

Bvrgermeester Ailert Iacobsz sterf den XI ivny an 1609 ovt 76 iaer
naam: Bakker, Jacob S.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-02-1802
aant.:
vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Nes Aml
boeknummer: 485

Hier legt begraaven de eerbaren Iacob S: Bakker oud 71 iaaren en 7 maanden overleeden de 5 february anno 1802
naam: Camminga, Watse Franses van
geb.datum: 24-01-1603
doopdatum:
sterfdatum: 19-11-1668
aant.: zoon van Frans Pieters van Camminga en Bieuwke Goslings van Herema; gehuwd 1648 Rixt Keimpes van Donia;
vindplaats: in de binnenmuur van de toren; nu in oudheidskamer
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Nes Aml
boeknummer: 508

… [Cammin]ga … [er]fher … [Am]eland] …
naam: Donia, Rixt Keimpes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-01-1681
aant.: dochter van Keimpe Keimpes van Donia en Iebeltje Bonnes Haitsma; gehuwd 1648 Watse Franses van Camminga; geboren rond 1620
boeknummer: 508

idem
naam: Pank, Frans Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1773 Antje Jacobs Haitsma; gehuwd 1783 Grietje Barends; geboren rond 1750; uit Amsterdam
vindplaats: grafpaaltje op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Ballum
boeknummer: 547

FIP Ao 1776
naam: Trijntje Klases
geb.datum: 23-02-1721
doopdatum:
sterfdatum: 18-10-1779
aant.: gehuwd Barend Douwes;
vindplaats: grafpaal in schuur Zuiderlaan 15
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hollum
boeknummer: 579

In de iare 1779 den 18 october in den here gerust Trinke Klaases de eerbaere huysvrou van Barent Douwes out zynde 58 iar 7 m 23 d en leyt alhier begraven
naam: Barend Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Trijntje Klases; geboren rond 1719
boeknummer: 579

idem
Boeknummer 601
I I
naam: J. J.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Grouw
boeknummer: 601

I I
Boeknummer 625
L R
naam: L. R.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Grouw
boeknummer: 625

L R
naam: Sybema, Rompt Baukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-07-1654
aant.: zoon van Bauke Haaies en Aukje Rompts; gehuwd 1 Baukje Klases Dooyinga; gehuwd 2 Jetske Jilderts Rosema; weeskind in 1607
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Burum
boeknummer: 691

RB
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Burum
boeknummer: 697

Hir li[c]ht be… [be]graven de … [er]werdige … R. Wicher … oiic Harm… serke … sto… …chs … wens siele got … ghedich sy ...
naam: K., M. L.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op een band op de kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Burum
boeknummer: 785

17 MLK GML 84
naam: L., G. M.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 785

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Burum
boeknummer: 815

… vwe …ter …fra …ellis …ertus …dom …rt ...q …em …ginibus …atuae …mius
naam: Aebe Jans
geb.datum:
doopdatum: 02-03-1721
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1753 Maaike Cornelis;
vindplaats: in een cartouche op een kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Burum
boeknummer: 822

Ebbe Ians

Else Louw[s]

Anno 178[5?]
naam: Siccama, Else Louws
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1760 Taetske Everts; geboren rond 1735; overleden na 1795
boeknummer: 822

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Witmarsum
boeknummer: 930

Anno 1666 … de eersam[e] … leue mest …
naam: Jan Feites
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Witmarsum
boeknummer: 935

… is in den heere [gerust den eersam]en Jan Feites [en leit a]lhier begraven
naam: F. D.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Witmarsum
boeknummer: 988

F D
naam: Hooman, Meindardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-08-1705
aant.: gehuwd Antje Gabes; dominee 1667-1705
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Eestrum
boeknummer: 1151

Dit is de kierckebeker van de gemeenten J.C. tot Eestrum
dns M. Hooman eecles. In Oostermeyr en Eestrum
Erryt Binnes ouderlingh
Brucht Douwes diacon
1685
naam: Errit Binnes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Baukje Klases; ouderling; van Twijzel
boeknummer: 1151

idem
naam: Brucht Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1683 Trijntje Nannes; geboren rond 1658; diaken
boeknummer: 1151

idem
naam: Popke Gosses
geb.datum:
doopdatum: 01-02-1756
sterfdatum: 14-12-1802
aant.: zoon van Gosse Popkes en Minke Tjebbes;
vindplaats: Noorderkerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Drachten
boeknummer: 1208

1802 den 14 december is overleden Popke Gosses oud 47 jaaren en ligt alhier begraven

1839 den 7 juli is overleden Martzen Gosses in den ouderdom van 81 jaren vrouw van R.D. de Boer en is aan de noord-zijde van dit graf begraven
naam: Jelke Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Sietske Tjisses; kerkvoogd, al in 1655
vindplaats: geschilderd bord boven de galerij in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Eestrum
boeknummer: 1266

Looft god boven alles

Deze kraak is aangelegd door Jelke Jans en Egbert Siemens kervoogden te Eesterum en besproken door mr. Jan Roelof

Anno 1677
naam: Egbert Siemens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1670 Antje Bruchts; gehuwd 2 1682 Beitske Poppes; geboren rond 1645; kerkvoogd; uit Doezum
boeknummer: 1266

idem
naam: Jan Roelofs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Sietske Wiebrens; timmerman
boeknummer: 1266

idem
naam: Potter, Fetje Johannes
geb.datum: 19-11-1738
doopdatum: 21-11-1738
sterfdatum: 05-11-1778
aant.: dochter van dominee Johannes Potter en Sibbeltje Dijxtra; gehuwd 2 1774 Ouwe Jouwerts Jousma;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Eestrum
boeknummer: 1338

Den 5 nov. 1778 is in den heere gesturven Fetje Potter huisvrouw van Ouwe Jouwsma ontvanger van Eestrum oud 40 jaar min 2 weeken en leit alhier begraven
naam: Jousma, Ouwe Jouwerts
geb.datum:
doopdatum: 24-12-1730
sterfdatum: 20-08-1812
aant.: zoon van Jouwert Ouwes en Aetje Johannes; gehuwd 1 1762 Beitske Rinses Reitsma; gehuwd 2. Eestrum 1774 Fetje Potter; rechter
boeknummer: 1338

idem
naam: Antje Gerbens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-07-1796
aant.: gehuwd 1760 Binne Roels;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1402

Anno 1796 den 11 juli sterf de eerbare Antie Gerbens in leven huisvrouw van Binne Roels oud 90 jaren en leit alhier begraven
naam: Binne Roels
geb.datum:
doopdatum: 06-11-1707
sterfdatum:
aant.: zoon van Roelof Jans en Maaike Binnes; gehuwd 1760 Antje Gerbens; overleden na 1798
boeknummer: 1402

idem
naam: Beertje Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-04-1781
aant.: gehuwd 1723 Wilco Harmens;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1511

Anno 1781 den 13 april sterf de eerbare Beertie Jacobs huisvrouw van Wilco Harmens oud 83 jaar en zes maanden en leit alhier begraven
naam: Wilke Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Harmen Wigbolds en Fokje Wilkes; gehuwd 1 1703 Bontje Cornelis; gehuwd 2 1723 Beertje Jacobs; geboren rond 1678; overleden rond 1767
boeknummer: 1511

idem
naam: Heiltje Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-03-1756
aant.: gehuwd Everhard Penninga;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1514

Hufsye? Gerrits in leven egte huisvrouwe van doms Penninga v.d.m. tot Garijp gestorven de 23 maart 1756 oudt 42? jaaren en leidt hier begraven
naam: Penninga, Everhard Jacob Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-05-1779
aant.: gehuwd 1 Heiltje Gerrits; gehuwd 2 1757 Grietje Hikkard; geboren 1709 Neermoer Oostfriesland;dominee
boeknummer: 1514

idem
naam: Gravius, Hidde
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1667 Aaltje Rienks Tallinga; geboren rond 1642; overleden maart 1707; stadsbode
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1712

Ao [1707] ... is in den heere gerust den eersamen Hidde [Gravius] in leven ordris boode ed. mo. Heeren staten van Friesland out ontrent … iaere en de leit alhier begraven

Den 10 december ao 1672 is in de heere gerust de eerbare Aaltie Riencks Tallenga huisvrouw van de … [Hidde Gravius] … jaeren 7 maanden ende leit alhier begraven
naam: Tallinga, Aaltje Rienks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-12-1672
aant.: gehuwd 1667 Hidde Gravius; geboren rond 1644
boeknummer: 1712

idem
naam: Tallinga, Lieuwe Rienks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: koopman
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1741

Ao 1673 is in den heere gerust de eersamen Lieuwe Riencks Tallenga in leven coopman binnen Leeuwarden
naam: Sijke Roelofs
geb.datum:
doopdatum: 17-01-1717
sterfdatum: 27-06-1746
aant.: dochter van Roel Jans en Maaike Binnes; gehuwd 1745 Sjoerd Lieuwes;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1757

Hier onder desen steen leit begraven Sike Roelofs met haar dochtertje huisvrouw van Sjoerd Lieuwes schipper en koopman tot Leeuwarden is in het dartegste jaar haars ouderdoms als kraamfrou in den heeren gerust anno 1746 den 27 junij

Na vreedsaam paren leven scheiden
Binnen 1 jaar af met ons beiden
Sijn dit des wijse god sijn wegen
Daar kan en mag de mens niet tegen
naam: Sjoerd Lieuwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1745 Sijke Roelofs;
boeknummer: 1757

idem
naam: Roelof Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-08-1756
aant.: gehuwd 1704 Maaike Binnes;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1773

Anno 1756 den 3 augustus is overleeden de eersame Roeloff Jans in lewen huisman geweest tot Garijp oud 81 jaar twee a 3 weeken en leidt alhier begraven
naam: Jochem Ypkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-06-1623
aant.: gehuwd Reinou Klases;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1813

Anno 1623 den 18 juny sturf den eersamen Jochim Ipkes burger binnen Leeuwarden en oudt ontrent 70 jaren

Anno 1625 den 15 may sturf de eerbare Reinu Klases dr huisvrouw van Jochim Ipkes ontrent 60 jaren en leggen hier begraven.
naam: Reinou Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-05-1625
aant.: gehuwd Jochem Ypkes;
boeknummer: 1813

idem
naam: Ypke Jochems
geb.datum: 03-05-1606
doopdatum:
sterfdatum: 19-05-1653
aant.: zoon van Jochem Ypkes en Renou Klases; gehuwd 1651 Sipkje Brongersma;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1815

Anno 1653 den 19 maij is in den heere gerust de eersame achtbare godsalige en welgeleerde Epeus Jochims in sijn leven s:s: theologie candidatus in de procepten der Latijnsche school tot Leeuwarden en oudt sijnde 47 jaren twee weken en twee dagen en leidt alhier begraven
naam: Rinkje Luitjens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-09-1659
aant.: gehuwd Popke Oeges;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1830

Anno 1659 den 6 september de eerbare Rinck Luitsens dr huisvrou van Popke Oeges … als hoofd:

Anno 1647 den 5 may sterf Gerrit Popkes out 52 dagen

Anno 1649 den 10 september sterf Trijntie Popkes out 19 daegen

Anno 1655 den 23 febrewarij sterf Maeicke Popkes out 25 daegen

Anno 1660 den 29 augustus sterf Rijntze Popkes out 51 weken

Anno 1661 den 6 jannevari sterf Maeicke Popkes out 3 jaar en 40 daegen

Anno 1656 den 29 augustus sterf Maeicke Popkes out 62 daegen
naam: Popke Oeges
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 Rinkje Luitsens; gehuwd 2 onbekend;
boeknummer: 1830

idem
naam: Gerrit Popkes
geb.datum: 14-03-1647
doopdatum: 02-05-1647
sterfdatum: 05-05-1647
aant.: zoon van Popke Oeges en Rinkje Luitjens;
boeknummer: 1830

idem
naam: Trijntje Popkes
geb.datum: 22-08-1649
doopdatum:
sterfdatum: 10-09-1649
aant.: dochter van Popke Oeges en Rinkje Luitjens;
boeknummer: 1830

idem
naam: Maaike Popkes
geb.datum: 29-01-1655
doopdatum:
sterfdatum: 23-02-1655
aant.: dochter van Popke Oeges en Rinkje Luitjens;
boeknummer: 1830

idem
naam: Rinse Popkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-08-1660
aant.: zoon van Popke Oeges en Rinkje Luitjens;
boeknummer: 1830

idem
naam: Maaike Popkes
geb.datum: 27-11-1657
doopdatum:
sterfdatum: 06-01-1661
aant.: dochter van Popke Oeges en Rinkje Luitjens;
boeknummer: 1830

idem
naam: Maaike Popkes
geb.datum: 28-06-1656
doopdatum:
sterfdatum: 29-08-1656
aant.: dochter van Popke Oeges en Rinkje Luitjens;
boeknummer: 1830

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Suameer
boeknummer: 1852

… …ari is gestu[rven] … out ontrent … [h]ier begrauen
naam: Andeles, Jouke Andeles
geb.datum:
doopdatum: 31-10-1727
sterfdatum: 03-09-1806
aant.: zoon van Andele Andelesen Trijntje Joukes Jelsma; gehuwd 1754 Rebecca Balk;
vindplaats: Begraven op het Westerkerkhof; nu in Leeuwarder bos
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 1870

Iouke Andeles old schepen en raaf in de vroedschap der stad Leeuwarden overleden den derden september 1806 in den ouderdom van bijna 79 jaaren

Rebecca Balk huisvrouw van Iouke Andeles overleden den 14 april 1807 in den ouderdom van bijna 78 jaaren

Dit graf mag nimmer verkogt worden en niemand daarin begraven worden

Anno 1690 den 23 september is in den heere gerust de eersame Harmen Crans mr backer … sterf out int 42 jaer en leyt alhier begrauen
naam: Balk, Rebecca Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-04-1807
aant.: dochter van Klaas Balk en Cornelia Reen; gehuwd 1754 Jouke Andeles;
boeknummer: 1870

idem
naam: Crans, Harmen Klases
geb.datum:
doopdatum: 04-07-1649
sterfdatum: 23-09-1690
aant.: zoon van Klaas Crans; gehuwd 1674 Janke Andries Windt;
boeknummer: 1870

idem
naam: Vos, Johannes Elias
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-04-1649
aant.: zoon van Elias Vos en Maaike Wiebes; arts
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 1925

Anno 1649 den 14 april is in de heere gerust den eersamen iongman Ioannes Voss medicinen dr vant weeshuis ende kerckarmen deser stede Leeuwarden olt in t 34 iaer ende leyt hier begraven

Anno 16[4?]2 den 17 octobris sterf de agtbare discreten Elias Elias Fos schepen deser steede olt 60 iaer en leit hier begraven
naam: Vos, Elias Elias
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-10-1642
aant.: gehuwd 1606 Maaike Wiebes;
boeknummer: 1925

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 1933

Anno 1712 den 25en oc… … seer chris …
naam: Meyer van Schein, Hans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboren rond 1565
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 1939

Anno 16.. den … is in den here gerust den eersamen Hans Meyer van Schein gewesen 42 iaeren tambuer onder de guarde olt .. jaeren

Anno 1647 den 8 october is in den heere gerust de eerbare M.M. huisvrou van Hans Meyer van Schein oldt ontrent 80 iaren
naam: M. M.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-10-1647
aant.:
boeknummer: 1939

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: Westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 1947

Anno 16.. [den] 8 decembris sterf den eersamen …
naam: Gualteri, Gualteri Hendricus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Hendrik Gualteri en Elisabeth Gosses; gehuwd 1619 Catharina Haghen; advocaat
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 1951

Gualtheri Gualtheri 1652 int 58 jaer

Memoriae in aeternitatie sacrum epiphanium illustri magnifico vero Gualtiero H. Gualtier suprema Frisionum curia senatori ad suecorum …orum reges legato vaesara jurisp… …digna senatus … secretis
naam: Tania, Sierk Piers
geb.datum:
doopdatum: 26-01-1694
sterfdatum: 29-08-1702
aant.: zoon van Pier Tania en Franske Vitringa;
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2089

Den 29 augusti 1702 is overleden Sierck Piers Tania out int negende iaer en leit alhier begraven
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2183

Heere secreta… …
naam: Vierssen, Ijsbrand Matthijs van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-04-1698
aant.: zoon van Matthijs van Vierssen en Klaartje Mellinga; gehuwd 1656 Aaltje Lauta; secretaris van de rekenkamer; raadordinaris
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2237

Den … is ge… onts[lapen] …

Den 10 april 1698 is in den heere ontslapen de heer Ysbrandt van Vierssen raad ordris in den hove van Friesland 60 iaer

Anno … [is] in de heere [ontslapen] vrouw … weduwe … raadsheer … [van] Vierssen … mare ... stad … Leeuwarden
naam: Lauta, Aaltje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-10-1664
aant.: gehuwd 1656 Ijsbrand van Vierssen;
boeknummer: 2237

idem
naam: Glinstra, Onbekend van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2238

… van Glinstra … president … Friesland
naam: Wolter Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2240

Den 31 ma… Wolter Her… 16… Clasen deg… proveniers

Ao 1647 den 8 maert is in den heere gerust de eerbare jonge do Mayke Jans olt 20 iaeren en leit hier begraven

Anno 1670 den 25 ianuaris is in den heere gerust den eersamen Ian Iansen meyster saelmaker … 35 iaer ende leit alh[ier begraven]
naam: Maaike Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-03-1647
aant.:
boeknummer: 2240

idem
naam: Jan Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-01-1670
aant.: zadelmaker
boeknummer: 2240

idem
naam: Onbekend Hessels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2302

… Hessels …s … oud … den MD… onder … ersamen … te rust … die … zyn leeven … maar … int heylig …

H. Berghuis & C. Felt
naam: Brouwer, Reinder Foppes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-01-1708
aant.: gehuwd 1692 Geertje Tiemens; mogelijk Reinder Foppes Brouwer; geboren rond 1667
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2368

Den 25 j… … Foppes B… dezember … substitut … ...landen inne…

… wegens testament niet worden geopend voor den jare 1839
naam: Sierk Tjallings
geb.datum:
doopdatum: 15-01-1637
sterfdatum: 20-02-1698
aant.: zoon van Tjalke Sierks en Wietske Everts; gehuwd 1659 Nieske Hanses Halderberg; schoenmaker; bouwmeester
vindplaats: Westerkerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2419

20 februarius [1698] … [Sierck Tjallingi] boumeester in deser steede out 6[1?] …

Nyeske Hansen Halde[r?]bergh … [huis]vrou van de oud boumeester … out … iaer en legge beyde alhier begraven
naam: Halderberg, Nieske Hanses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Hans Helderbergen en Nieske Willems; gehuwd 1659 Sierk Tjallings; geboren rond 1638; overleden januari 1708
boeknummer: 2419

idem
naam: Bouritius, Johannes Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-03-1759
aant.: zoon van Johannes Bouritius en Agnietje Scheversteyn; gehuwd 1713 Baukje Hisberda; geboren rond 1681; notaris sinds 1704
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2499

Anno 1759 den 30 maart is in den heere gerust Iohannes Bouritius in leven … en legt hier begraven

Anno 1767 den 1?6 ianuari stierv Baukje Hisborda wed [not] pub Iohannes …

Agnietje Bouritius overleden den 25 january 1782 oud 69 jaaren en 9 maanden en legt alhier begraven

Ytje Bouritius overleden den 8 augustus 1800 oud 76 jaaren en 5 maanden legt hier begraven

12 IB
naam: Hisberda, Baukje Lieuwes
geb.datum:
doopdatum: 19-08-1687
sterfdatum: 16-01-1767
aant.: dochter van Lieuwe Gosses Hisberda en Baukje Wiemers Wilaarda; gehuwd 1713 Johannes Bouritius;
boeknummer: 2499

idem
naam: Bouritius, Agnietje Johannes
geb.datum:
doopdatum: 29-04-1714
sterfdatum: 25-01-1782
aant.: dochter van Johannes Bouritius en Baukje Hisberda;
boeknummer: 2499

idem
naam: Bouritius, Ytje Johannes
geb.datum:
doopdatum: 27-02-1724
sterfdatum: 08-08-1800
aant.: dochter van Johannes Bouritius en Baukje Hisberda;
boeknummer: 2499

idem
naam: Crans, Viglius Harmens
geb.datum:
doopdatum: 23-04-1665
sterfdatum: 01-07-1742
aant.: zoon van Harmen Crans en Hiltje Wiglius; gehuwd 1689 Johanna Sixti;
vindplaats: Begraven op het Jacobijnerkerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2593

Ao 1707 den … april stierf de achtbare voorsienige dr Viglius Crans …

1742 den 1 iuly is Gysbartus Nauta mr horlogiemaker in den .. oud 69 iaren 8 maanden 14 dagen en lecht alhier begraven

Ao 17[74] den 9 juni stierf Harmanus Crans schriever … in comp infanterie … leit alhier begraven
naam: Nauta, Gijsbartus Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 25-10-1672
sterfdatum:
aant.: zoon van Jacob Doedes Nauta; gehuwd 1714 Anna van Houten; horlogemaker
boeknummer: 2593

idem
naam: Crans, Harmanus
geb.datum:
doopdatum: 13-03-1695
sterfdatum: 09-06-1774
aant.: gehuwd 1725 Sietske Gerbens Faber;
boeknummer: 2593

idem
naam: Bokke Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1635 Antje Feddes; bakker
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2667

Anno 1666 … Bocke Iansen … Leevwarden overl ontrent 60 iaren oud leit alhier begra[ven]
naam: Aaltje Tjallings
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-10-1693
aant.: gehuwd 1675 Jan Jans Faber; geboren rond 1652
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2822

Anno 1693 den 7 oktob: is in den heere gerust de deuchtsame Aaltie Tiallings huisfrou van e: burger hopman Ian Faber en leit alhier begraven
naam: Faber, Jan Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1675 Aaltje Tjallings; geboren rond 1650
boeknummer: 2822

idem
naam: Smith, Belias
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-09-1762
aant.: gehuwd 1702 Gerrit Penterman; uit Amsterdam
vindplaats: begraven op het westerkerkhof; nu Leeuwarder bos
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2973

Anno 1762 den 24 sept: is in de heere gerust de eerbare Belias Smith wed: Gerrit Penterman in leven burger hopman deser steede ovd omtrent 88 iaar en leit alhier begraven

Ao 1792 den 1 october is in den heere gerust Belia Penterman oud 88 iaaren min 22 dagen en leit alhier bergaven
naam: Penterman, Gerrit
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1702 Belina Smith; geboren rond 1677; overleden mei 1727
boeknummer: 2973

idem
naam: Penterman, Belia Gerrits
geb.datum: 23-10-1704
doopdatum: 31-10-1704
sterfdatum: 01-10-1792
aant.: dochter van Gerrit Penterman en Belias Smith;
boeknummer: 2973

idem
naam: Holweg, Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-10-1669
aant.: gehuwd 1668 Atje Ens;
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3007

Anno 1669 den 20 october is in den heere gerust … Hendrick Holwegh out synde 55 iaren ende leit hier begraven
naam: Ens, Dirk Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Sjoerd Hendriks Ens en Antje Dirks; gehuwd Sietske Arnouts; burgemeester, gedeputeerde staat
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3008

Anno 1672 … in den heere gerust den rentmeester Dirck Ens in leven gedeputeerde staat van Vrysland en burgemeester der stede out 57 iaer en leit alhier begraven
naam: Tania, Sierk Sierks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-04-1698
aant.: zoon van Sjirk Foppes en Reineke Tjalkes Bonnema; gehuwd 1658 Klaaske Piers Tania; geboren rond 1633
vindplaats: Begraven op het Westerkerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3040

…ovisie …koopman … olde scheepen … olt eener … begraven

…eus Piery … alhier begraven

… overleden … Clockmans weduwe van den old scheepen Sierck Tania en leit alhier begraven

Ao 1725 den 18ste november is gerust Cecilia Rabynsma huisvrouw van de burger vaandrik Ian Klemrink oud in haar 22ste iaar en leit alhier begraven

Ao 1725 den 6 december is gerust Cecilia Klemrink out eenentwintig dagen en leit alhier begraven
naam: Piery, Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 3040

idem
naam: Clockmans, Klaaske Piers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 3040

idem
naam: Rabijnsma, Cecilia Sicicus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-11-1725
aant.: gehuwd 1724 Jan Klemrink;
boeknummer: 3040

idem
naam: Klemrink, Jan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-07-1756
aant.: geboren rond 1700
boeknummer: 3040

idem
naam: Klemrink, Cecilia Jans
geb.datum:
doopdatum: 21-11-1725
sterfdatum: 06-12-1725
aant.: dochter van Jan Klemrink en Cecilia Rabijnsma;
boeknummer: 3040

idem
naam: Swart, Frans de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-12-1691
aant.: gehuwd 1 1660 Margaretha Brandsma; gehuwd 1686 Eelkje Kann; apotheker; burgemeester; gecommitteerde; gedeputeerde staat
vindplaats: Begraven op het Westerkerkhof; nu in Leeuwarder bos
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3066

Anno 1691 den 21 december is in den heere gerust den eerentvesten en achtbaren heer Francoys de Swart in leven 13/5? Jaaren regerende burgemeester der stadt Leeuwarden 8 maelen gecommitteerde staat in de n landdage mede gecommitteerde in de rekenkamer deser provincie ende daervan mede gedeputeerde staat van Frieslandt olt in 64 iaer ende leit alhier begraven
naam: Onbekend Gjalts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-07-1697
aant.: gehuwd Aebe Rinses; geboren rond 1669; overleden voor 1698
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bergum
boeknummer: 3069

[Anno 1697] den 16 juli sturf de eerbare … Gieldts dr huisvrouw van Ebbe Rinses out 28 jaren en leit alhier begraven
naam: Aebe Rinses
geb.datum:
doopdatum: 06-04-1669
sterfdatum:
aant.: zoon van Rinse Aebes en Aaltje Aelses; gehuwd 1 Onbekend Gjalts; gehuwd 2 1698 Wietske Tjerks; gedoopt in Garijp; overleden voor 29-10-1729; kerkvoogd
boeknummer: 3069

idem
naam: Acronius, Izaak Jelles
geb.datum:
doopdatum: 09-03-1651
sterfdatum: 18-11-1694
aant.: zoon van Jelle Sixtus Acronius en Sara Abrahams Feenstra; gehuwd 1674 Titia Dominicus van Beintema; monstercommissaris; gecommitteerde ten landsdage; vroedsman
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3076

I A
naam: Acronius, Izaak Jelles
geb.datum:
doopdatum: 09-03-1651
sterfdatum: 18-11-1694
aant.: zoon van Jelle Sixtus Acronius en Sara Abrahams Feenstra; gehuwd 1674 Titia Dominicus van Beintema; monstercommissaris; gecommitteerde ten landsdage; vroedsman
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3077

I A
naam: Lamminga, Livius Willems van
geb.datum: 26-06-1705
doopdatum: 01-07-1705
sterfdatum: 27-11-1731
aant.: zoon van Willem Gerard van Lamminga en Hielkje van Dorn;
vindplaats: Jacobijnerkerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3117

Ao 1731 den 27 november is gerustelyk ontslapen Livius van Lamminga oud synden 26 iaren 5 maenden en 1 dag eenige soon van Willem Gerard van Lamminga nots publ. en Hylkien van Dorn egtel. Binnen Leeuwarden en leyt alhier begraven

Anno 1739 den 21 nber is christelyken in den heere ontslapen Hylkjen van Dorn in leven huisvrou van de notaris Willem Gerard van Lamminga oud in 't 73 ste jaar en leit alhier …
naam: Lamminga, Willem Gerard Livius van
geb.datum:
doopdatum: 04-10-1674
sterfdatum:
aant.: zoon van Livius Lamminga en Geertruida Hoogeveen; gehuwd 1699 Hielkje van Dorn; notaris sinds 1707; procureur postulant
boeknummer: 3117

idem
naam: Dorn, Hielkje Hanses van
geb.datum:
doopdatum: 17-04-1667
sterfdatum: 21-11-1739
aant.: dochter van Hans van Dorn en Rykje van Solcama; gehuwd 1 1686 Udeus Roelants; gehuwd 2 1699 Willen Gerard van Lamminga;
boeknummer: 3117

idem
naam: Wybinga, Egbert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-08-1691
aant.: gehuwd 1660 Metje Epes Harderwijck; executeur; schepen; vroedsman
vindplaats: Begraven op het Jacobijnerkerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3120

Anno 1691 den 13 augusti sterft den erentphesten voorsieningen Egbertus Wybinga … stad Leeuwarden out 59 iaeren en leit alhier begraven

Anno 1704 den 4 october sterft de eerbare deughryke Mettie Epes Harderwijck in leven huisvrouw van de schepen Egbertus Wybinga out 69 iaaren en leit alhier begraven

1733 den 21 april is in den heere gerust Fettie van Asten huisvrouw van Ate Scheverstein mr silversmid out 36 iaar en leit alhier begraven

1773 den 4 sept is overleeden Ate Scheverstein mr silversmid oud 80 jaar 5 maand 23 dagen
naam: Harderwijck, Metje Epes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-10-1704
aant.: gehuwd 1660 Egbert Wybinga;
boeknummer: 3120

idem
naam: Asten, Fetje Bernardus van
geb.datum:
doopdatum: 07-07-1695
sterfdatum: 21-04-1733
aant.: gehuwd 1720 Ate Scheversteyn;
boeknummer: 3120

idem
naam: Scheversteyn, Ate Johannes
geb.datum:
doopdatum: 01-03-1693
sterfdatum: 04-09-1773
aant.: zoon van Johannes Scheversteyn en Jacomijna Grascamp; gehuwd 1720 Fetje van Asten; zilversmid
boeknummer: 3120

idem
naam: Hanenburg, Sietske Horatius Boeitius
geb.datum:
doopdatum: 20-05-1725
sterfdatum: 28-03-1798
aant.: dochter van Horatius Hanenburg en Beitske Visser; gehuwd 1749 Hajonides Bolman;
vindplaats: Westerkerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3143

Den 28 maart 1798 is overleden Sytske Hanenburg huisvrouw van de oud vroedsman Hajonides Bolman oud bijna 72 jaaren en leit alhier begraven

Den 20 july 1798 is overleeden Hajonides Bolman oud vroedsman deser stad oud bijna 75 jaaren en leit alhier begraven

Den 13 november 1824 is overleden Izaak Bolman out 68 jaren en ruim 2 maanden en ligt alhier brgaven

Dit graf mag nimmer verkogt worden
naam: Bolman, Hajonides Tjepkes
geb.datum:
doopdatum: 03-10-1723
sterfdatum: 20-07-1798
aant.: zoon van Tjepke Bolman en Aukje Hajonides; gehuwd 1749 Sietske Hanenburg;
boeknummer: 3143

idem
naam: Bruinsma, Keimpe Jans
geb.datum:
doopdatum: 16-08-1648
sterfdatum: 12-10-1695
aant.: zoon van Jan Alberts Bruinsma; gehuwd 1669 Trijntje Hettes Horsty;
vindplaats: Begraven op het Westerkerkhof; nu in Leeuwarder bos
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3182

Anno 1695 den 12 october is gristelijck in den heere ontslapen den eersamen Keimpo Bruinsma in leven secretaris van Leeuwarderadeel olt in 't 48 iaer ende leit alhier begraven

Ao 1688 den 27 en marty is in den heere gerust en ontslapen de eerbare jonge dochter Hiltie Bruinsma out in 't 6 iaar en leit alhier begraven

Ao 1710 den 14en december is in den heere de eerbare en deughdrijke Trijntje Horsty wed. van w. Keimpe Bruinsma in leven secretaris van Leeuwarderadeel out in haar 68 iaar en leit alhier begraven
naam: Bruinsma, Hiltje Keimpes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-03-1688
aant.: dochter van Keimpe Bruinsma en Trijntje Hettes Horsty;
boeknummer: 3182

idem
naam: Horsty, Trijntje Hettes
geb.datum:
doopdatum: 12-11-1643
sterfdatum: 14-12-1710
aant.: dochter van Hette Cornelis; gehuwd 1669 Keimpe Bruinsma;
boeknummer: 3182

idem
naam: Hust, Alida van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-12-1720
aant.: gehuwd 1 Klaas Cock; gehuwd 2 1707 Izaak Hanenburg;;
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3208

Ao 1720 den 3 decembr is in den heere gerust de eerbare Alida van der Hust wed. wijl. Claas Cock in leven coopman in 's landschaps tugt en werckhuis out in haar 57ste iaar ende leit alhier begraven

Ao 1706 op den 16 dach des mands september is in den heere gerust den eersamen Claas Cock in leeven coopman en binnevooghd van het lanscchaps tucht en weckhuis out 44 iaer enleit alhier begraven
naam: Cock, Klaas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-09-1706
aant.: gehuwd Alida van der Hust; uit Amsterdam
boeknummer: 3208

idem
naam: Asperen, Stijntje Femmes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1651 Wolter Willems Dronrijp; gehuwd 2 1657 Albert Klases van der Ley; geboren rond 1628
vindplaats: Begraven op het Westerkerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3211

… den 5 ianuarius is in den heere gerust de eerbare en deuchtsame Styntie Femmes van Asperen in leven huisvrouw van w: de …rt van der Ley out 64 iaeren en leit alhier begraven

Ao 1687 den 30 november is ind en heere gerust den welgeleerden Johannes van der [Ley] …e.r studio…us en … een comp. Te voet oud 22 iaren en leyt alhier begraven

Anno 1709 den 3 maart is gesteurven Iacoba Magdalena van der Ley op den sevenden dag haars ouderdoms en leit alhier begraven
naam: Ley, Albert Klases van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-03-1682
aant.: gehuwd 1657 Stijntje Femmes van Asperen;
boeknummer: 3211

idem
naam: Ley, Johannes Alberts van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-11-1687
aant.: zoon van Albert Klases van der Ley en Stijntje Femmes van Asperen; student Franeker 1682
boeknummer: 3211

idem
naam: Ley, Jacoba Magdalena Alberts van der
geb.datum: 24-02-1709
doopdatum: 27-01-1709
sterfdatum: 03-03-1709
aant.: dochter van Albert van der Ley en Wilhelmina Robartina Sijburgh;
boeknummer: 3211

idem
naam: Perizonius, Hendrik Johannes Casparus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-10-1791
aant.: zoon van Johannes Casparus; gehuwd Cornelia Francoisa van Meiers; geboren sept. 1718; student Franeker 1738; dominee
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Arum
aantekening: https://familiepraat.wordpress.com/jelle-hilbrandts-1714-1792/hilbrand-jelles-1743-1824/feike-hilbrands-1781-1835/hilbrand-feikes-1812-1874/
boeknummer: 3290

[H.] Perizonius v.d.m. in Arum dedit , obiit die 4 oct. 1791
Boeknummer 3302; foto: Joke Monasso Elburg
IPE
naam: Engwirda, Jelle Pieters
geb.datum:
doopdatum: 08-12-1700
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1726 Aaltje Jans; meester kleermaker; overleden na 1764
vindplaats: gildelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dokkum
boeknummer: 3302

IPE
naam: Sjoukje Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Wilke Somer;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Ouwsterhaule
boeknummer: 3346

Anno 1667 den … [is in den] heere gerust den eerbare Siouc[k] Ians de echte huisvrouw van Wilcke Somer out in t 58 iaer en leidt alhier begraven
naam: Somer, Wilke Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1614 Nieske Jacobs; gehuwd 2 1620 Gerritje Stevens; gehuwd 3 1626 Tjitske Sietses; gehuwd 4 Sjoukje Jans; geboren rond 1595; student Franeker 1612; dominee Ouwsterhaule 1628-1667
boeknummer: 3346

idem
naam: Susanna Alberts
geb.datum:
doopdatum: 01-05-1672
sterfdatum: 31-10-1746
aant.: dochter van Albert Johannes en Gerritje Iepes; gehuwd 1696 Sietse Lefferts Hemrica;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bergum
boeknummer: 3413

Den 31 october 1746 is in den heere gerust Susanna Alberts wed: Sytse Lefferts Hemrika oud in 't 75 ste jaar en ligt alhier begraven
naam: Hemrica, Sietse Lefferts
geb.datum: 19-12-1654
doopdatum:
sterfdatum: 06-07-1718
aant.: zoon van Leffert Sietses en Aukje Wobbes; gehuwd 1 1678 Grietje Sietses; gehuwd 2 Pieterje Pieters; gehuwd 3 1696 Susanna Alberts; meerderjarig 19-12-1677; koopman; schoolmeester; organist
boeknummer: 3413

idem
naam: Bonga, Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in een timmerwinkel; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Roordahuizum
boeknummer: 3460

[Int] iaer ons [heren] … Bongy[e?] J[an?] Boe[ts?] wy[f] …
naam: Jan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 3460

idem
naam: Meinte Jeips
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Sjoukje Jelles; vader in 1659; eigenaar stem 38 Oudega
vindplaats: op het kerhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oudega Sm
aantekening: LC 1-4-1924
boeknummer: 3631

Spiegel u aan mij al die hier op mij gaan treden
Ik ben geweest als gij, Meinte Yeips is geweest mijn naam
Tot de wormen haar spijs ben ik nu bekwaam
In't jaar 1633 ben ik geboren
In't jaar 1709 heb ik mijn leven weer verloren
Gaat lezer beven wacht u lijf de nacht
Den 10 mei 1709 is het doode lichaam ter aarde besteld
naam: Dessel, Tobias van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1680 Maaike Brouwers; geboren rond 1655; begraven Jacobijner kerkhof; van Nijmegen; deurwaarder; kamerbewaarder
vindplaats: Westerkerkhof; nu in Leeuwarder Bos
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3639

TVD
naam: Dessel, Tobias van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1680 Maaike Brouwers; geboren rond 1655; begraven Jacobijner kerkhof; van Nijmegen; deurwaarder; kamerbewaarder
vindplaats: Westerkerkhof; nu in Leeuwarder Bos
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3675

TVD
naam: Vegelin van Claerbergen, Philip Ernst Philip Ernsts
geb.datum: 12-10-1613
doopdatum:
sterfdatum: 06-02-1693
aant.: zoon van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen en Brigitta Hantes; gehuwd 1 1643 Fokje van Sminia; gehuwd 2 1660 Josina Ruijsch;
vindplaats: Westerkerk; nu in Leeuwarder Bos
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3677

P.E.V.V.C. I.R.v.Engh
naam: Ruysch van den Engh, Josina Frederiks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-07-1700
aant.: dochter van Frederik, heer van den Engh, en Maria van der Meulen; gehuwd 1660 Philip Ernst Vegelin van Claerbergen;
boeknummer: 3677

idem
naam: Bleeker, Hesseltje Harkes
geb.datum: 06-06-1803
doopdatum:
sterfdatum: 29-10-1830
aant.: dochter van Harke Tjitses en Wytske Tacoma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Witmarsum
boeknummer: 3719

Hesseltje Harkes geboren den 6 junij 1803
naam: Nauta, Gijsbartus Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 25-10-1672
sterfdatum:
aant.: zoon van Jacob Doedes Nauta; gehuwd 1714 Anna van Houten; horlogemaker
vindplaats: horloge
type: Overige voorwerpen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3782

G.J. Nauta
Boeknummer 3951; foto: haffmansantiek.nl/
Deur eendracht kracht

Jacob Wytses Trintie Gosses 

Christina
naam: Jacob Wietses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1699 Trijntje Gosses; geboren rond 1644
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Ternaard
aantekening: haffmansantiek.nl/
boeknummer: 3951

Deur eendracht kracht

Jacob Wytses Trintie Gosses

Christina
naam: Trijntje Gosses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1669 Jacob Wietses; geboren rond 1646
boeknummer: 3951

idem
naam: Christina
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 3951

idem
Boeknummer 4072; foto: Ronald Bazuin
SHR AOS
naam: Reen, Seerp Hessels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-05-1634
aant.: zoon van Hessel Johannes van Reen; gehuwd Atje Ofkes Sippens;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Wommels
boeknummer: 4072

SHR AOS
naam: Sippens, Atje Ofkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-05-1646
aant.: dochter van Ofke Sippens; gehuwd Seerp Hessels Reen;
boeknummer: 4072

idem
naam: Walter Uilkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Uilke Walters en Fokje Sakes; gehuwd 1714 Taetske Ruurds; geboren rond 1689; koopman; veenbaas
vindplaats: Huis Brouwerswal 68
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Gorredijk
boeknummer: 4089

Anno
1744
W V
naam: Vossenberg, Jacob Louws
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Louw Ripperts; gehuwd Trijntje Cornelis; geboren rond 1560; steenhouwer
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Harlingen
boeknummer: 4091

I 1612 L
Boeknummer 4182; foto: Sylvia Binch-Talma
Anno 1722 I D Y
naam: IJzenbeek, Jan Dirks
geb.datum:
doopdatum: 19-01-1704
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1699 Atje Tjerks Houkema; overleden voor 1736; timmerman
vindplaats: Noorderhaven 73
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 4182

Anno 1722 I D Y
naam: Bijlsma, Paulus Reins
geb.datum:
doopdatum: 26-09-1745
sterfdatum: 20-08-1807
aant.: zoon van Rein Paulus Bijlsma en Baukje Epkes Enga; gehuwd 2 1778 Baukje Wietses; gehuwd 2 1786 Antje Anes;
vindplaats: windwijzer op kerktoren
type: Overige voorwerpen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Wieuwerd
aantekening: onzeker of het hier Paulus Reins Bijlsma betreft
boeknummer: 4210

P R B 1771
Boeknummer 4234
AVE ao MDCLII
naam: Eysinga, Anna Juws van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-03-1655
aant.: dochter van Juw van Eysinga en Rinske van Gratinga; gehuwd 1 1618 Here Oepkes van Burmania; gehuwd 2 1635 Philip van Boshuizen;
vindplaats: gasthuis bij het oude weeshuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 4234

AVE ao MDCLII
naam: J. A.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Pietersbierum
boeknummer: 4289

J. A. 1657
naam: Rieme Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-06-1644
aant.: gehuwd Klaas Cornelis;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oosterbierum
boeknummer: 4361

Anno 1644 den 5 juny sterf die eerbare Rieme Dirksz syn wyv oud ontrent 82 jaer begraven alhier
naam: Klaas Cornelis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-01-1631
aant.: gehuwd Rieme Dirks;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oosterbierum
boeknummer: 4373

Ao 1631 de 19 janvari sterf de eersame man Claes Cornelys ovt ontrent 62 jaer en leit hier begraven
naam: Broer Wiebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-04-1589
aant.: gehuwd Baukje Sjoerds;
vindplaats: gevonden te Joure; afkomstig Bolsward
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bolsward
boeknummer: 4394

Ao 1589 den 1 aprili sterf de ersamen Brvetick Wibbes zo en leit alhier begraven

Ao 1599 den 17 januari sterf de eerbare Bavck Sjoerds do Brvetick Wibbes wyf

Ao 1620 de 18 november sterf de erbare Yb Baeurda do huisfrou van Willem Gerrits

Ao 1624 den 19 augustus sterf de eerbare Hiske Pibes do d huisfrou van Wibbe Willems en leggen alhier begraven

Ao 1629 den 21 maart is in den heere gesturven de eerbare jonge dochter Hiske Wiebes van Riemke out 17 weken ende leit hier begraven

Ao 1631 den 31 december [sterf de eersame] Wibbe Willems …

Den 25 april 1684 is gestorven den eersame Romke Jans [Lamring] oud int 66 jaer ende leit alhier begraven

Den 29 januaris 1686 is in den here gerust de eerbare [Meinsck] Johannes do huisvrouw van Pijbe Lam[ring] olt int 23 iaer en leit alhier met haer kint begraven
naam: Baukje Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-01-1599
aant.: gehuwd Broer Wiebes;
boeknummer: 4394

idem
naam: Baeurda, Yeb
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-11-1620
aant.: gehuwd Willem Gerrits;
boeknummer: 4394

idem
naam: Willem Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Yb Baeurda;
boeknummer: 4394

idem
naam: Hiske Piebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-08-1624
aant.: gehuwd Wiebe Willems; geboren rond 1600
boeknummer: 4394

idem
naam: Wiebe Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 31-12-1631
aant.: gehuwd 1 Hiske Pibes; gehuwd 2 1625 Riemke Bientjes; geboren rond 1598
boeknummer: 4394

idem
naam: Hiske Wiebes
geb.datum:
doopdatum: 27-11-1628
sterfdatum: 24-03-1629
aant.: dochter van Wiebe Willems en Riemke Bientjes;
boeknummer: 4394

idem
naam: Riemke Bientjes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1625 Wiebe Willems; geboren rond 1625
boeknummer: 4394

idem
naam: Lamring, Romke Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-04-1684
aant.: zoon van Jan Jans Lamring en Maria Pieters Douma; gehuwd 2 1669 Fokeltje Harmens; gehuwd 3 1679 Janke Siebes;
boeknummer: 4394

idem
naam: Meinsk Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-01-1686
aant.: gehuwd 1684 Piebe Romkes Lamringa;
boeknummer: 4394

idem
naam: Lamring, Piebe Romkes
geb.datum:
doopdatum: 13-09-1663
sterfdatum:
aant.: zoon van Romke Jans Lamring; gehuwd 1 1684 Meinsk Johannes; gehuwd 2 1688 Liesbeth Lolles Repkema;
boeknummer: 4394

idem
naam: Riekele Alles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-04-1651
aant.: gehuwd 1637 Hielkje Fokkes;
vindplaats: oude kerk Eslawald; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Veenwouden
boeknummer: 4456

Ao 1651 den 20 april sturf Rijckle Alles out 69 jaren en leit hier begraven
naam: Oege Fopkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-06-1607
aant.: gehuwd Hepke Wietses;
vindplaats: oude kerk Eslawald; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Veenwouden
boeknummer: 4711

Ao 1607 den 6 junij stierf … Oege Fopkes out ontrent 50 jaar en leit hier begraven
naam: Kamminga, Klaaske Pieters
geb.datum: 09-02-1782
doopdatum: 24-02-1782
sterfdatum: 21-01-1852
aant.: dochter van Pieter Klases en Grietje Gerrits; gehuwd 1806 Hidde Obbes van der Schuit;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Woudsend
boeknummer: 4718

Klaaske Pijtters is geboren den 9 februwarij 1782
naam: Aukje Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-04-1681
aant.: gehuwd 1 Jan Iedes; gehuwd 2 Nuttert Pieters; gehuwd 3 Hessel Jans;
vindplaats: gevonden aan de Legeweg in Dokkum
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Aalsum
boeknummer: 4723

Anno 1681 den 9 aprilis is in den heere gerust de [eerbare Au]ckien Pytters int leeve geweest die eerste huisvrouw va den eersame Ian Iedes en die twede huisvrou van de eersame Nyttert Pytters en die laeste huisvrou van den eersame Hessel Jans out ontrent 65 iaren ende leit alhier begraven
naam: Jan Iedes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Aukje Pieters; geboren rond 1613
boeknummer: 4723

idem
naam: Nuttert Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Aukje Pieters; geboren rond 1613
boeknummer: 4723

idem
naam: Hessel Jans
geb.datum:
doopdatum: 19-11-1680
sterfdatum:
aant.: gehuwd Aukje Pieters; geboren rond 1613
boeknummer: 4723

idem
naam: Dirk Wopkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-06-1629
aant.:
vindplaats: kerkhof markt?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Dokkum
boeknummer: 4725

Ao 1629 den 4 juny is gesturue Dirck Wopkes z out 13 iaer en 10 weecken en leit hier begraven

S F
D W
naam: Bruinia, Pieter Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-06-1617
aant.: gehuwd Trijntje Thijses;
vindplaats: kerkhof bij de markt
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Dokkum
boeknummer: 4776

Ao 1617 de 6 iuny sterf d eersame Pieter Jansz Bruinia burger binnen Dockum

Ao 160. [den] 18 iuly sterf de eerbare Tryn Tysses d huysfrou fan Pieter Jansz en legge hier begra
naam: Trijntje Thijses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Pieter Jans Bruinia;
boeknummer: 4776

idem
naam: Onbekend Wiebrens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: kerkhof bij de markt?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Dokkum
boeknummer: 4817

… [is in] den heere [gerust de eerbare] … tie Wybrens in leeven hu..vriy van Piet.. … [b]ennen Dockum
naam: Pieter
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 4817

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: kerkhof bij de markt?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Dokkum
boeknummer: 4845

[Ao 16]41 den … …esty sterf d eerbaren .. van Harmen … [e]n leyt hier [begraven] … o iaer en met 1 kind
naam: Harmen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 4845

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de martinikerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Dokkum
boeknummer: 4909

Int iaer ons heeren MVC en …
naam: Mockema, Taeke Botes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-12-1597
aant.: zoon van Bote Popkes van Mockema en Womk Siedses van Tjaarda; gehuwd Ieskje Gerrolts van Feytsma;
vindplaats: plankje
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Dokkum
boeknummer: 5054

Tako van Mockema ende ivffrov Isck van Feitsma sin wif anno 1594
naam: Feytsma, Ieskje Gerrolts van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-05-1615
aant.: dochter van Gerrolt Hessels van Feytsma en Anna Hommes van Camstra; gehuwd Taeke Botes van Mockema;
boeknummer: 5054

idem
naam: Fockens, Pieter Regnerus
geb.datum:
doopdatum: 20-08-1665
sterfdatum:
aant.: zoon van Regnerus Fockens en Hielkje Klases; gehuwd Marijke Jacobs van Soomeren; arts
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
boeknummer: 5159

P R F
M V S
1709
naam: Soomeren, Marijke Jacobs van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-02-1723
aant.: dochter van Jacob van Soomeren en Ieskje Annes; gehuwd Pieter Regnerus Fockens;
boeknummer: 5159

idem
Boeknummer 5312; foto: Roelie Spanjaard-Visser
Perizonius V.D.M. in Arum dedit, obiit die 4 oct. 1791

R.W. Brems 1898-1899-1900
naam: Perizonius, Hendrik Johannes Casparus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-10-1791
aant.: zoon van Johannes Casparus; gehuwd Cornelia Francoisa van Meiers; geboren sept. 1718; student Franeker 1738; dominee
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Arum
boeknummer: 5312

Perizonius V.D.M. in Arum dedit, obiit die 4 oct. 1791

R.W. Brems 1898-1899-1900
naam: Poppe Wiepkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wiepke Benedictus en Rinkje Popkes; gehuwd 1642 Tjeb Wiebes; geboren rond 1617; overleden voor 1649
vindplaats: kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Doniaga
boeknummer: 5315

… [den] 18 mayus i[s in den heere gerust de]n eersamen seer descrete Poppe Wypke[s]… …r onder begr[aven]
Boeknummer 5467
Durk Feddes heeft deze lepel gewonnen den 24 januari 1811
naam: Strikwerda, Durk Feddes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-08-1873
aant.: zoon van Fedde Durks Strikwerda en Lutske Ymes; geboren te Tzum
vindplaats: expositie schaatsenrijden Heemskerk
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Arum
boeknummer: 5467

Durk Feddes heeft deze lepel gewonnen den 24 januari 1811
naam: Oudema, Meike Tjerks
geb.datum: 30-03-1762
doopdatum:
sterfdatum: 02-10-1848
aant.: dochter van Tjerk Rintjes en Jitske Harmens; gehuwd 1795 Auke Aukes; gedoopt 1787
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Irnsum
boeknummer: 5477

Meijke Tjerks is geboren den 30 maart 1762
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: van het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Westernijkerk
boeknummer: 5495

Ao 1669 de 2 o… [is in den heer]e gerust d… … begrave
Boeknummer 7978; foto: De Boer restauratieadvies
Jelle … Ao 1788
naam: Agema, Jelle Ages
geb.datum:
doopdatum: 21-05-1754
sterfdatum: 10-12-1808
aant.: zoon van Age Dirks Agema en Neeltje Jelles; gehuwd 1773 Rinske Romkes Lanting; steenhouwer
vindplaats: Leeuw bij de noorderhaven
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 7978

Jelle … Ao 1788
Boeknummer 7982; foto: Melle Koopmans
1808 [den 10 december stierf]
J[elle Ages Agema oud 54 jaar]
In leven [mr Steenhouwer  en]
Catechi[seermeester van het]
Gereforme[erde weeshuis te]
Harlingen [en Diaken der]
Algemeene [Armen aldaar]

1823 [den 24 dec: stierf zijn]
[Huisvrouw Rinske Romkes]
Lanting [in den ouderdom van]
74 Jaaren [en is hier begraven]
naam: Agema, Jelle Ages
geb.datum:
doopdatum: 21-05-1754
sterfdatum: 10-12-1808
aant.: zoon van Age Dirks Agema en Neeltje Jelles; gehuwd 1773 Rinske Romkes Lanting; steenhouwer
vindplaats: bij het oude kerkhof van de oude kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 7982

1808 [den 10 december stierf]
J[elle Ages Agema oud 54 jaar]
In leven [mr Steenhouwer en]
Catechi[seermeester van het]
Gereforme[erde weeshuis te]
Harlingen [en Diaken der]
Algemeene [Armen aldaar]

1823 [den 24 dec: stierf zijn]
[Huisvrouw Rinske Romkes]
Lanting [in den ouderdom van]
74 Jaaren [en is hier begraven]
Boeknummer 9899; foto: Sylvia Binch-Talma
IT
IP

1648
naam: Iepe Tjepkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Jetske Pieters;
vindplaats: Kleine Bredeplaats 20
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 9899

IT
IP

1648
naam: Jetske Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Iepe Tjepkes;
boeknummer: 9899

idem
Boeknummer 9900
PH GP 1743

1821 Den 21 februarij is gebooren Johanna Klaases Bouwma

1849 Den 18 november is geboren Johannes Bergsma
naam: Pieter Heerkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1741 Gretske Paulus;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dronrijp
boeknummer: 9900

PH GP 1743

1821 Den 21 februarij is gebooren Johanna Klaases Bouwma

1849 Den 18 november is geboren Johannes Bergsma
naam: Gretske Paulus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1741 Pieter Heerkes;
boeknummer: 9900

idem
Boeknummer 9902; foto: www.marktplaats.nl
1726 den 11 april is geboren Jeltie Hettes

Sepkje J Hettinga geboren den 30 october 1864

Sepkje M Jansma geb 15 juli 1905
naam: Baar, Jeltje Hettes
geb.datum: 11-04-1726
doopdatum: 14-04-1726
sterfdatum: 07-03-1794
aant.: dochter van Hette Pieters Baar en Richtje Tjebbes; gehuwd Watse Hielkes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Joure
boeknummer: 9902

1726 den 11 april is geboren Jeltie Hettes

Sepkje J Hettinga geboren den 30 october 1864

Sepkje M Jansma geb 15 juli 1905
Boeknummer 9903; foto: Jaap Schaaf / Hogenoorden
Trijntje Martens is gebooren den 14 augustus 1784 en zij is overleden den 10 may 1807 zij was in den ouderdom van 22 Jaar 18 weken en 3 dagen na een egtverbintenis van 3 Jaar en 18 dagen Gjalt Sjoerds
naam: Koldijk, Trijntje Martens
geb.datum: 14-08-1784
doopdatum:
sterfdatum: 10-05-1807
aant.: gehuwd 1804 Gjalt Sjoerds; begraven 11 mei 1807
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.erfgoed-fundaasje.nl/goud-en-zilver-database/
plaats: Grouw
boeknummer: 9903

Trijntje Martens is gebooren den 14 augustus 1784 en zij is overleden den 10 may 1807 zij was in den ouderdom van 22 Jaar 18 weken en 3 dagen na een egtverbintenis van 3 Jaar en 18 dagen Gjalt Sjoerds
naam: Hem, Gjalt Sjoerds van der
geb.datum: 19-06-1776
doopdatum: 08-05-1806
sterfdatum: 06-12-1824
aant.: gehuwd 1804 Trijntje Martens;
boeknummer: 9903

idem
Boeknummer 9904; foto: Maikel Galama
S:S.
S:S.
naam: Sprong, Sjoerd Ulbes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-06-1629
aant.: zoon van Ulbe W. Sprong en Jetske Sjoerds Auckama; gehuwd Sietske Tjepkes Siccama;
vindplaats: boerderij Wieuwwens
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 9904

S:S.
S:S.
naam: Siccama, Sietske Tjepkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 22-10-1638
aant.: dochter van Tjepke Ieges van Siccama en Jeltje Tjallings van Sixma; gehuwd Sjoerd Ulbes Sprong;
boeknummer: 9904

idem
Boeknummer 9905
ISR
Anno 1648
naam: Jan Scheltes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Schelte Reinders; eigenaar van De Brol
vindplaats: vermoedelijk van boerderij De Brol
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hallum
boeknummer: 9905

ISR
Anno 1648
naam: Schelte Reinders
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: boer in Klooster Anjum
boeknummer: 9905

idem
naam: Wiersma, Wiepkje Folkerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-11-1826
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Oosterend
boeknummer: 9906

W V
1802

Gerritje Gerbens Landstra is geboren den 25 novb 1824
naam: Meer, Johannes Baukes van der
geb.datum: 10-09-1809
doopdatum: 24-09-1809
sterfdatum: 20-08-1845
aant.: zoon van Bauke Siebrens en Joukje Willems;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wons
aantekening: notarishuis arnhem
boeknummer: 9907

Johannes Boukes is gebooren den 10 september 1809

Jarig Jacob Elselo geboren 8 augustus 1945
naam: Kingma, Gerrit Yntes
geb.datum: 29-12-1770
doopdatum: 06-01-1771
sterfdatum:
aant.: zoon van Ynte Broers Kingma en Tetje Gerrits; overleden voor 1774
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wommels
aantekening: notarishuis Arnhem
boeknummer: 9908

Gerrijt IJntes Kingma is geboren den 29 desember 1770
naam: Loo, Albrecht Alberts van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Albert van Loo en Dieuwertje van Cranenbroeck; gehuwd Maria Pieters Zwinkers; uit Dordrecht;
vindplaats: rouwbord op een veiling
type: Rouwborden
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dronrijp
aantekening: plaatsnaam onzeker
boeknummer: 9910

Loo Zwenters
Eemskerc Diemen

Aylva Thema
Mockema Foppinga

De heer Damas van Loo in leuen overste luitenant ende capetain van een der friesche regementen te voet obijt 15 januarij 1666 aetatis suae 61

Myl Craiestien
Alblas De Yevde

Loo Eemskerc
Kerckwer Hereman
naam: Zwinters, Maria Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Albrecht Alberts van Loo;
boeknummer: 9910

idem
naam: Eemskerck, Dirk van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Geertruide van Diemen;
boeknummer: 9910

idem
naam: Diemen, Geertruida van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Dirk van Eemskerck;
boeknummer: 9910

idem
naam: Aylva, Tjaard Epes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-05-1545
aant.: zoon van Epe Epes van Aylva en Beatrix Watses van Walta; gehuwd 1 Ulbet Ulbes Thema; gehuwd 2 Rinske Ottes van Galama; overleden 1532 volgens Adelsboek
boeknummer: 9910

idem
naam: Thema, Ulbet Ulbes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-03-1532
aant.: gehuwd Tjaard Epes van Aylva; overlijden 1542 in Adelsboek
boeknummer: 9910

idem
naam: Mockema, Ernst Taekes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Taeke van Oenema en Doetje van Holdinga; gehuwd 1 Luipkje van Bolta; gehuwd 2 Anna Hessels van Foppinga;
boeknummer: 9910

idem
naam: Foppinga, Anna Hessels van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Hessel van Foppinga en Froukje van Eminga; gehuwd Ernst van Mockema;
boeknummer: 9910

idem
naam: Loo, Damas Arends van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-01-1666
aant.: zoon van Arend van Loo en Hester van Aylva; gehuwd 1 1642 Cornelia van Abcoude van Meerthen; gehuwd 2 1655 Doetje van Burmania;
boeknummer: 9910

idem
naam: Mijle, Cornelis van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Onbekend van Craistein;
boeknummer: 9910

idem
naam: Craistein, Onbekend van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Cornelis van der Mijle;
boeknummer: 9910

idem
naam: Alblas, Jan van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Maria de Jeude;
boeknummer: 9910

idem
naam: Jeude, Maria de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Jan van Alblas;
boeknummer: 9910

idem
naam: Loo, Gerrit Albrechts van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-12-1561
aant.: zoon van Albrecht Alberts van Loo en Maria Pieters Zwinkers; gehuwd 1518 Margriet van Eemskerck; geboren rond 1493; raad, rentemeester, generaal
boeknummer: 9910

idem
naam: Eemskerck, Margriet van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1518 Gerrit Albrechts van Loo; geboren rond 1495
boeknummer: 9910

idem
naam: Kerckwerve, Josias van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Machteld van Heerman;
boeknummer: 9910

idem
naam: Heerman, Machteld van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Josias van Kerckwerve;
boeknummer: 9910

idem
Boeknummer 9911
Petrus Keverlingh, mr chirurgin op de flecke Joure 1693

En laet het quaet niet verder in
en stuit sijn voortgangh, int begin
want als `t voor tijt gewortelt heeft
het dan na geen remedie geeft
naam: Keverling, Petrus Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 24-07-1664
sterfdatum:
aant.: zoon van Jacobus Keverling en Antje Pieters; gehuwd 1 1694 Aukje Hoytsma; gehuwd 2 1705 Anke Hanses; overleden voor 1726; chirurgijn
vindplaats: glas in lood raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Joure
aantekening: uit programma Tussen Kunst en Kitsch
boeknummer: 9911

Petrus Keverlingh, mr chirurgin op de flecke Joure 1693

En laet het quaet niet verder in
en stuit sijn voortgangh, int begin
want als 't voor tijt gewortelt heeft
het dan na geen remedie geeft
Boeknummer 9912
Ter gedagtenis van Eva Jans Fontein gebooren den 20 october 1787 en overleeden den 5 february 1788
naam: Fontein, Eva Jans
geb.datum: 20-10-1787
doopdatum:
sterfdatum: 05-02-1788
aant.: dochter van Jan Freerks Fontein en Aafke Tjallings Tjallingii;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: museum Harlingen
boeknummer: 9912

Ter gedagtenis van Eva Jans Fontein gebooren den 20 october 1787 en overleeden den 5 february 1788
Boeknummer 9913
Claes Idserts Nidam
naam: Nijdam, Klaas Idserts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Idsert Willems Nijdam en Sibbeltje Klases; geboren rond 1645
vindplaats: knottekistje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Grouw
aantekening: catalogus De Zwaan
boeknummer: 9913

Claes Idserts Nidam
Boeknummer 9914
Siebbe Ottes Salverda

Sijmon IJdes me fecit

Ao 1777
naam: Salverda, Siebe Ottes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Otte Siebes Salverda en Liesbeth Jans Trompetter; gehuwd 1762 Grietje Jans Persijn; geboren rond 1728; wolkammer; koopman
vindplaats: tegeltableau
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: uit Tussen kunst en kitsch
boeknummer: 9914

Siebbe Ottes Salverda

Sijmon IJdes me fecit

Ao 1777
naam: Keizer, Siemen Iedes
geb.datum:
doopdatum: 30-06-1775
sterfdatum: 14-06-1786
aant.: gehuwd 1774 Aafke Siebes; geboren rond 1749
boeknummer: 9914

idem
Boeknummer 9915
Ao 1599 de 18 iunij sterf de eersame Paulus Simen...  van Barrehuis ingen...  bij de ... va Vrieslan. geadmiteerde landtmeter
naam: Paulus Siemens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-06-1599
aant.: landmeter
vindplaats: Friesch Museum
type: Grafstenen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9915

Ao 1599 de 18 iunij sterf de eersame Paulus Simen... van Barrehuis ingen... bij de ... va Vrieslan. geadmiteerde landtmeter
Boeknummer 9916
Ao 1611 de de 30 octobr sterf de eersame Pir ...  sator Clamp olt 26 iaer en leit hier begraven
naam: Clamp, Pier
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Ruurd Piers Clamp;
vindplaats: Friesch Museum
type: Grafstenen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: waarschijnlijk Leeuwarden
boeknummer: 9916

Ao 1611 de de 30 octobr sterf de eersame Pir ... sator Clamp olt 26 iaer en leit hier begraven
Boeknummer 9917; foto: Fries Museum
Cornelia van Lamsweer zijn wijff 1620
naam: Lamsweer, Cornelia van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Tjaard Cruissel;
vindplaats: Friesch Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9917

Cornelia van Lamsweer zijn wijff 1620
Boeknummer 9918; foto: Friesch Museum
Hoogh ed gebooren juf mejuffr Jannetta Ysabella baronesse vrou Schwartzenberg mede frij en erffvrouw van Ameland

Anno 1692
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, Jannetta Isabella George Wilkes thoe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-02-1735
aant.: dochter van George Wilco van Schwartzenberg en Hohenlansberg en Helena Maria van Schwartzenberg; gehuwd 1692 Sikke Johannes van Goslinga; geboren rond 1669;
vindplaats: Friesch Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Dongjum
aantekening: plaats vermoedelijk Dongjum
boeknummer: 9918

Hoogh ed gebooren juf mejuffr Jannetta Ysabella baronesse vrou Schwartzenberg mede frij en erffvrouw van Ameland

Anno 1692
Boeknummer 9919; foto: Fries Museum
En Doutzen Siuerdts dr syn wyff ano 1615
naam: Doutzen Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9919

En Doutzen Siuerdts dr syn wyff ano 1615
Boeknummer 9920; foto: Fries Museum
Jacob Pijtters mr timmerman in Deersom Anno 1725
naam: Jacob Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1722 Teuntje Dirks Fijnia; geboren rond 1697; timmerman
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Deersum
boeknummer: 9920

Jacob Pijtters mr timmerman in Deersom Anno 1725
Boeknummer 9921; foto: Fries Museum
Tuentie Dierks Fijnia de huisvrouw van Jacob Pijters Anno 1736
naam: Fijnia, Teuntje Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1722 Jacob Pieters; geboren rond 1699; overleden rond 1773
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Deersum
boeknummer: 9921

Tuentie Dierks Fijnia de huisvrouw van Jacob Pijters Anno 1736
naam: Jacob Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1722 Teuntje Dirks Fijnia; geboren rond 1697; timmerman
boeknummer: 9921

idem
Boeknummer 9922; foto: Fries Museum
ende Rixt Sickes dochter zijn wijff 1620
naam: Rixt Sikkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Engelbert Arends van Boeymer;
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9922

ende Rixt Sickes dochter zijn wijff 1620
Boeknummer 9923; foto: Fries Museum
Upko G. van Burmania 1596
naam: Burmania, Oepke Heres van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-06-1615
aant.: zoon van Here Douwes van Burmania en Froukje Siebrens van Stinstra; gehuwd Rinske Jurjens van Roorda; lid verbond der edelen
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Stiens
aantekening: vermoedelijk Stiens
boeknummer: 9923

Upko G. van Burmania 1596
Boeknummer 9924; foto: Fries Museum
Wijbo Sijbrandi vice secretarius van Collvmer en t Nieuwe Cruislant Anno 1698
naam: Wiebren Siebrands
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 Ebel Wessels; gehuwd 2 Ytje Ijsbrands; gemeentesecretaris 1691-1716
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Kollum
boeknummer: 9924

Wijbo Sijbrandi vice secretarius van Collvmer en t Nieuwe Cruislant Anno 1698
Boeknummer 9925; foto: Fries Museum
Willem Dercks Wassenaer
naam: Wassenaar, Willem Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: tabaksdoos Fries Museum
type: Dozen, potten en kannen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9925

Willem Dercks Wassenaer
naam: Popta, Tietje Wopkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: mesheft
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9926

Tietke Wopkis Popta
Boeknummer 9927; foto: Fries Museum
Sicco Haakma scheepen 1792
naam: Haakma, Sikke Hermans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-08-1817
aant.: zoon van Herman Haakma en Trijntje Rijpma; gehuwd 1 1765 Cornelia Clasina van der Hegge; gehuwd 2 Hiltje Meins; gehuwd 3 1807 Anna Weidema; schepen; horlogemaker
vindplaats: raadsteken
type: Overige voorwerpen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9927

Sicco Haakma scheepen 1792
Boeknummer 9928; foto: Fries Museum
In plaats van G. Tamminga is .....Wassenaar den 23 juny 1794. 

4 Elect - / D.Wyttema.
naam: Tamminga, Jelle
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1758 Martha Woortmans; gebooren rond 1724; chirurgijn; burgemeester
vindplaats: electeurslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Franeker
boeknummer: 9928

In plaats van G. Tamminga is .....Wassenaar den 23 juny 1794.

4 Elect - / D.Wyttema.
naam: Wassenaar, Feike Beerts
geb.datum:
doopdatum: 26-02-1722
sterfdatum:
aant.: zoon van Beert Arjens Wassenaar en Kunske Feikes; gehuwd 1 1747 Sietske Lucas Salverda; gehuwd 1776 Doetje Meinsma; vroedsman; burgemeester
boeknummer: 9928

idem
naam: Wytema, Douwe Hanses
geb.datum:
doopdatum: 31-08-1738
sterfdatum: 17-08-1808
aant.: zoon van Hans Hanses Wytema en Aagtje Douwes Douma; gehuwd 1768 Jetske Draitsma; geboren rond 1743
boeknummer: 9928

idem
Boeknummer 9929; foto: Fries Museum
De vriendschap

H. Smeding 1793
Mr. E.E. Wielinga van Scheltinga 1811
W.R. van Rijpama 1813
F.H. Haverschmidt 1815
....
naam: Smeding, Harmen Ritskes
geb.datum:
doopdatum: 05-01-1755
sterfdatum: 07-01-1844
aant.: zoon van Ritske Doekes Smeding en Iebeltie Borgrink; gehuwd 1 1781 Gerritje Koumans; gehuwd 2 1801 Helena Aletta Siderius; zilversmid; burger hopman
vindplaats: zilveren boetebus
type: Overige voorwerpen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9929

De vriendschap

H. Smeding 1793
Mr. E.E. Wielinga van Scheltinga 1811
W.R. van Rijpama 1813
F.H. Haverschmidt 1815
....
naam: Wielinga van Scheltinga, Everhardus Epeus Piers
geb.datum:
doopdatum: 04-02-1770
sterfdatum: 27-03-1844
aant.: zoon van Pierius van Scheltinga en Sjoerdje Hixenius; notaris
boeknummer: 9929

idem
Boeknummer 9930; foto: André Buwalda
1664

Homminga Buwalda
naam: Homminga, Auke Sjoukes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-04-1651
aant.: gehuwd 1616 Sjoerdje Ulbes van Buwalda; geboren rond 1565
vindplaats: Eemswouderlaan
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Tjerkwerd
boeknummer: 9930

1664

Homminga Buwalda
naam: Buwalda, Sjoerdje Ulbes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-05-1634
aant.: dochter van Ulbe Tjeerds Buwalda en Baukje Hanses Stapert; gehuwd 1616 Auke Sjoukes van Homminga; geboren rond 1596
boeknummer: 9930

idem
Boeknummer 9931; foto: Hannemahuis
Frans Reyniers Templar

Waer trou falieert: ist heel verkeert. Bemint: daer ghy trou in vindt.
naam: Templar, Frans Reinders
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1633 Yfke Johannes Tjesma;
vindplaats: knottekistje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 9931

Frans Reyniers Templar

Waer trou falieert: ist heel verkeert. Bemint: daer ghy trou in vindt.
naam: Ids Lieuwes
geb.datum: 29-01-1738
doopdatum: 31-01-1738
sterfdatum:
aant.: zoon van Lieuwe Idses en Rinske Fokkes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Workum
boeknummer: 9932

Anno 1738 den 29 jannuwaris is gebooren Ids Lieuwes op een woensdag morgens.
naam: Meer, Aafke Tjeerds van der
geb.datum: 15-09-1773
doopdatum: 24-11-1773
sterfdatum: 17-04-1827
aant.: dochter van Tjeerd Jans en Liekeltje Douwes; gehuwd 1794 Tjalke Reinders van der Meer;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Ferwoude
boeknummer: 9933

Afke Tjeerds is geboren op een maandag morgen om 5 uur de 15 september 1773
naam: Wey, Pieter Joukes van der
geb.datum: 28-03-1762
doopdatum: 28-03-1762
sterfdatum: 20-12-1812
aant.: zoon van Jouke Popkes en Froukje Pieters;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Blauwhuis
boeknummer: 9934

Pijtter Joukis is gebooren den 28 maart 1762 en Is geforremd In Emmerik den 2 junij 1783

en is geforemd den 2 September

1836 den 9 september is geboren Pieter Wopkes van der Wey
naam: Antonides, Anthonie Sakes
geb.datum:
doopdatum: 09-07-1741
sterfdatum: 12-10-1810
aant.: zoon van Sake Floris en Sara Antonides; gehuwd 1789 Aaltje Hendriks Brouwer; bakker; vroedsman
vindplaats: electeurslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
boeknummer: 9935

In plaats van W. Nauta is tot vroedsm &kor A.S. Antonides den 29 maij 1793 5 elect= Ch. de Malje
naam: Nauta, Willem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1788 Johanna Schultz; medisch doctor; burgemeester
boeknummer: 9935

idem
naam: Maljé, Christiaan de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 9935

idem
naam: Schaap, Hendrik Jans
geb.datum: 04-04-1792
doopdatum: 15-04-1792
sterfdatum:
aant.: zoon van Jan Lolkes en Geertje Hindriks; vermoedelijk omgekomen in Rusland
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: IJsbrechtum
aantekening: notarishuis Arnhem; zilversmid Hendrik Braam IJsbrechtum
boeknummer: 9936

Hendrik Jans Schaap is geboren den 4 april 1792
naam: Jacob Aukes
geb.datum: 22-02-1750
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
aantekening: notarishuis Arnhem: zilversmid Ate Scheversteijn Leeuwarden
boeknummer: 9937

Jacobus Aukes is gebooren den 22 febreuarius anno 1750
naam: Cramer, Cornelis Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1777 Grietje Siebrens; geboren rond 1752; brouwer; bijzitter
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
aantekening: zilversmid onbekend; notarishuis Arnhem; jaartal mogelijk 1777
boeknummer: 9938

C:J:K: G:S: 1757
naam: Grietje Siebrens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1777 Cornelis Jans Kramer;
boeknummer: 9938

idem
Boeknummer 9939; foto: Hans Zijlstra
Sjoukje Jansz Hannema is gebooren den 22 july 1778
naam: Hannema, Sjoukje Jans
geb.datum: 22-07-1778
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Jan Hannema en Antje Scheltema;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 9939

Sjoukje Jansz Hannema is gebooren den 22 july 1778
Boeknummer 9940; foto: liveauctioneers.com
Eerstke Wijtzes is gebooren den 12 october 1792
naam: Ende, Eetske Wietses van der
geb.datum: 12-10-1792
doopdatum:
sterfdatum: 07-10-1848
aant.: dochter van Wietse Johannes van der Ende en Afke Jacobs Dijkstra;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oldeboorn
aantekening: https://www.liveauctioneers.com/
boeknummer: 9940

Eerstke Wijtzes is gebooren den 12 october 1792
naam: Jan Hoites
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Joris Johannes Solla en Eelkje Hettes; gehuwd 1650 Corneliske Gerbens; geboren rond 1625; wever
vindplaats: kroonluchter
type: Kroonluchter
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Franeker
aantekening: https://stamgent.be/nl_be/collectie/kunstwerken/00351; eigendom linnen en dopjesweversgilde van Franeker; met vier familiewapens
boeknummer: 9941

Ian Hoeytes gekometerde ende eerste ovderman vant weewers gilt 1656, Tietse Sickes gekometerde en fender vant weewers gilt 1656. Sidts Rvierdts gekometerde en fender vant weewers gilt 1656 Johannes Ioris Solla gekometerde en fender vant weewers gilt 1656
naam: Tjitse Sikkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboren rond 1620; uit Dongjum; wever; burger Franeker 1642
boeknummer: 9941

idem
naam: Sieds Ruurds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1651 Doetje Wiebes; gehuwd 2 1653 Anskje Wiebes; geboren rond 1626; wever
boeknummer: 9941

idem
naam: Solla, Johannes Joris
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Joris Johannes Solla en Eelkje Hettes; gehuwd 1651 Haske Hendriks Duinterp; geboren rond 1626; wever
boeknummer: 9941

idem
Boeknummer 9942; foto: Fries Museum
Jurjen Claesen Fonteijn ende Attje Pijtters de Adam zijn huijsvrouw Anno 1702
naam: Fontein, Jurjen Klases
geb.datum: 12-08-1649
doopdatum:
sterfdatum: 07-03-1716
aant.: zoon van Klaas Jurjens Fontein en Antje Reinders Jeddema; gehuwd 1671 Atje Pieters de Adam;
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9942

Jurjen Claesen Fonteijn ende Attje Pijtters de Adam zijn huijsvrouw Anno 1702
naam: Adam, Atje Pieters de
geb.datum: 04-07-1652
doopdatum:
sterfdatum: 01-07-1721
aant.: dochter van Pieter Jacobs en Maaike Klases; gehuwd 1671 Jurjen Klases Fontein;
boeknummer: 9942

idem
Boeknummer 9943; foto: Fries Museum
Reijner Claesen Fonteijn en Tettje Dircks sijn huijsvrouw Ano 1702
naam: Fontein, Reinder Klases
geb.datum: 18-01-1654
doopdatum:
sterfdatum: 20-09-1727
aant.: zoon van Klaas Jurjens Fontein en Antje Reinders Jeddema; gehuwd 1686 Tetje Dirks; doopsgezind leraar
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9943

Reijner Claesen Fonteijn en Tettje Dircks sijn huijsvrouw Ano 1702
naam: Tetje Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1686 Reinder Klases Fontein;
boeknummer: 9943

idem
Boeknummer 9944; foto: Fries Museum
Riemer Clasen mr. kist maeker tot Ferwert ao 1664
naam: Riemer Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kistmaker; in 1672 in Hallum genoemd als vader
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Ferwerd
boeknummer: 9944

Riemer Clasen mr. kist maeker tot Ferwert ao 1664
naam: Sippe Annes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-11-1771
aant.: zoon van Anne Pieters en Jetske Sippes; gehuwd 1718 Trijntje Romkes; geboren rond 1693; schipper
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Makkum
boeknummer: 9945

Int jaer 1718 den 10 maert is getrout Sippe Annes en Trintie Romkes
naam: Trijntje Romkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1718 Sippe Annes; geboren rond 1695
boeknummer: 9945

idem
Boeknummer 9946; foto: Fries Museum
Bavck Wygara zyn wyf 1617
naam: Wygara, Baukje Wopkes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-02-1618
aant.: dochter van Wopke Douwes Wygara; gehuwd Sjouke Ruurds Bants;
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Franeker
boeknummer: 9946

Bavck Wygara zyn wyf 1617
Boeknummer 9947; foto: Fries Museum
1717 is dese eerste steen door Toonis Siercks geleit oud ... jaar
naam: Teunis Sierks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9947

1717 is dese eerste steen door Toonis Siercks geleit oud ... jaar
Boeknummer 9948; foto: Fries Museum
Johannes Posthumus deurwaerder s hofs van Frieslandt en Catharina Wesselius sijn huijsvrouw anno 1689
naam: Posthumus, Johannes Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1687 Catharina Wesselius; geboren rond 1662; overleden november 1714; deurwaarder
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9948

Johannes Posthumus deurwaerder s hofs van Frieslandt en Catharina Wesselius sijn huijsvrouw anno 1689
naam: Wesselius, Catharina Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Harmen Wesselius en Geeske Reneman; gehuwd 1687 Johannes Posthumus; geboren rond 1664; uit Emden
boeknummer: 9948

idem
Boeknummer 9949; foto: Fries Museum
Hermannus [Wesselius] dienaer des [goddelicken] woords binnen [Leeuwarden] en Margareta [Valck sijn] huis[vrouw] anno [1689?]
naam: Wesselius, Harmen Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-02-1731
aant.: zoon van Harmen Wesselius en Geeske Reneman; gehuwd 1687 Grietje Harmens Valck; uit Emden; dominee
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9949

Hermannus [Wesselius] dienaer des [goddelicken] woords binnen [Leeuwarden] en Margareta [Valck sijn] huis[vrouw] anno [1689?]
naam: Valck, Grietje Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1687 Hermannus Wesselius; geboren rond 1664; uit Harlingen
boeknummer: 9949

idem
Boeknummer 9950; foto: Fries Museum
Roelef Harmens 1615
naam: Roelof Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1595 Rinske Hanses Lens; geboren rond 1570
vindplaats: koperen plaat met jaarkalender
type: Overige voorwerpen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9950

Roelef Harmens 1615
Boeknummer 9951; foto: www.marktplaats.nl
Boukjen Sijmens is geboren de 9 maart 1798
naam: Visser, Baukje Siemens
geb.datum: 09-03-1798
doopdatum: 24-03-1798
sterfdatum: 25-03-1863
aant.: dochter van Siemen Tjerks en Rinske Joukes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Uitwellingerga
boeknummer: 9951

Boukjen Sijmens is geboren de 9 maart 1798
naam: Hemmema, Doeke Sierks van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-07-1698
aant.: zoon van Sierk Sikkes van Hemmema en Liesbeth Lucas Jarges; gehuwd 1633 Barbara Erntreuter Von Hoffreyt; officier
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Berlikum
boeknummer: 9952

[Anno 1698 den 15 july sterf Doecke van Hemmama .... 95 iaer]

Hemmema Poppema Gratnia Decama Bootsma Camstra Faetsma...

... Jarges ...
naam: Hemmema, Doeke Hettes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Hette van Hemmema en Ebel Rienks van Juwsma; Gehuwd Baukje Foppes van Popma;
boeknummer: 9952

idem
naam: Popma, Baukje Foppes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Foppe van Popma en Wilsk van Gerbranda; gehuwd Doeke Hettes van Hemmema;
boeknummer: 9952

idem
naam: Gratinga, Sikke Bokkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Bokke Rienks van Burmania en Hiltje Eelsma; gehuwd 1 Ietje van Dekema; gehuwd 2 Gatske Epes van Aylva; gehuwd 3 Popkje Siebrens van Bonga; overleden rond 1540
boeknummer: 9952

idem
naam: Dekema, Ietje Juws van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Juw van Dekema en Catryn van Hottinga; gehuwd Sikke van Gratinga; overleden voor 1520
boeknummer: 9952

idem
naam: Bootsma, Hessel Sierks van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Sierk Remmersma en Geeltje Bootsma; gehuwd 1 Hiske van Camstra; gehuwd 2 Mary van Harinxma thoe IJlst; overleden rond 25 juli 1552
boeknummer: 9952

idem
naam: Camstra, Hiske Abes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Abbe Saskers van Camstra en Jel Douwes van Douma; gehuwd Hessel van Bootsma; overleden voor 1544
boeknummer: 9952

idem
naam: Phaesma, Balling
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Eenke Aykema; geboren rond 1490
boeknummer: 9952

idem
Boeknummer 9953; foto: Fries Museum
Jr :L : A : Æ : v Rengers 1761
naam: Rengers, Lamoraal Albertus Aemilius Ulbes
geb.datum:
doopdatum: 24-10-1751
sterfdatum: 24-03-1811
aant.: zoon van Ulbe Albert Emilius van Rengers en Nicasia Daniels van der Haer; gehuwd 1794 Francina Godardina Constantia van Lynden; gedoopt in Leeuwarden; grietman Gaasterland 1785 - 1795; baljuw
vindplaats: leren tas
type: Overige voorwerpen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9953

Jr :L : A : Æ : v Rengers 1761
Boeknummer 9954; foto: www.marktplaats.nl
Afke Pieters is gebooren den 26 maijus 1758
naam: Hoitema, Aafke Pieters
geb.datum: 26-05-1758
doopdatum: 28-05-1758
sterfdatum: 15-10-1849
aant.: dochter van Pieters Idses Hoitema en Antje Berends; gehuwd 1784 Marten Tiemens;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Roordahuizum
boeknummer: 9954

Afke Pieters is gebooren den 26 maijus 1758
Boeknummer 9955; foto: Hannemahuis
Hayo Tuinhout te Harlingen 1803
naam: Tuinhout, Haaie Wiebes
geb.datum: 17-08-1757
doopdatum: 24-08-1757
sterfdatum: 31-07-1811
aant.: zoon van Wiebe Tuinhout en Elisabeth Thijssen; gehuwd 1 1779 Jacomina van Rossum; gehuwd 2 1799 Riekje Lamsma;
vindplaats: leren tas
type: Overige voorwerpen
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Harlingen
boeknummer: 9955

Hayo Tuinhout te Harlingen 1803
Boeknummer 9956; foto: Hannemahuis
Aan Herre Goukes Hingst vereert ter gedagtenis van zijn neef Broer Hoites gebooren den 22 februwarij 1750 en overleeden den 27ste julius 1763 oud 12 jaar 5 maand 5 dagen
naam: Hingst, Herre Gaukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Gauke Siebrands Hingst en Trijntje Broers;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Harlingen
boeknummer: 9956

Aan Herre Goukes Hingst vereert ter gedagtenis van zijn neef Broer Hoites gebooren den 22 februwarij 1750 en overleeden den 27ste julius 1763 oud 12 jaar 5 maand 5 dagen
naam: Broer Hoites
geb.datum: 22-02-1750
doopdatum:
sterfdatum: 27-07-1763
aant.: zoon van Hoite Broers en Foekje Pieters Scheltema;
boeknummer: 9956

idem
naam: Fontein, Eva Jans
geb.datum: 10-03-1791
doopdatum:
sterfdatum: 04-07-1841
aant.: dochter van Jan Freerks Fontein en Aafke Tjallings Tjallingii;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Harlingen
boeknummer: 9957

Eva Jans Fontein gebooren de 10 maart 1791
Boeknummer 9958; foto: Hannemahuis
Jan Assijs geborn de 8 juli 1767 wort deesen present gedaan van Pieter van Arum en comp te Harlingen
naam: Assies, Jan Jans
geb.datum: 08-07-1767
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Harlingen
boeknummer: 9958

Jan Assijs geborn de 8 juli 1767 wort deesen present gedaan van Pieter van Arum en comp te Harlingen
naam: Arum, Pieter van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1788 Dieuwke Theunis; geboren rond 1763
boeknummer: 9958

idem
naam: Ypma, Yep Fokkes
geb.datum:
doopdatum: 14-02-1782
sterfdatum: 28-05-1846
aant.: zoon van Fokke Yebs Ypma en Baukje Everts;
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Achlum
boeknummer: 9959

Yeb Fokkes Ypma
Boeknummer 9960; foto: Hannemahuis
Doetje Laases Spannenburg, gebooren den 29 desember 1788
naam: Spannenburg, Doetje Lases
geb.datum: 29-12-1788
doopdatum: 25-01-1789
sterfdatum: 28-07-1865
aant.: dochter van Laas Tjebbes Spannenburg en Geertje Sybrands Osinga;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Harlingen
boeknummer: 9960

Doetje Laases Spannenburg, gebooren den 29 desember 1788
Boeknummer 9961; foto: Museum Opsterlân
1806 den 30 April is geboren S. H. Gaastra
naam: Gaastra, Sjoerd Hendriks
geb.datum: 30-04-1806
doopdatum: 25-05-1806
sterfdatum: 10-04-1901
aant.: zoon van Hendrik Sjoerd Gaastra en Johanna Ferwerda; zilversmid
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Gorredijk
boeknummer: 9961

1806 den 30 April is geboren S. H. Gaastra
naam: Buwalda, Klaas Jans
geb.datum: 05-04-1768
doopdatum: 17-04-1768
sterfdatum: 02-11-1801
aant.: zoon van Jan Buwalda en Trijntje Reitsma; gehuwd 1791 Tietje Swerms; armvoogd
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Burgwerd
boeknummer: 9962

1768 den 5 april is gebooren Claas Jans Buiwalda
Boeknummer 9964; foto: Melle Koopmans
... maijes sterf die eerb[are] .... [huisvr]ou van Sijbb... 

... junijes sterf die ... Sjoerdts zijn ...
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: bij de toren van Westermeer
type: Grafstenen
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Joure
boeknummer: 9964

... maijes sterf die eerb[are] .... [huisvr]ou van Sijbb...

... junijes sterf die ... Sjoerdts zijn ...
naam: Siebe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 9964

idem
naam: Onbekend Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 9964

idem
Boeknummer 9965; foto: Melle Koopmans
Den eersten .... den eersamen ... sin twe...
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: bij de toren van Westermeer
type: Grafstenen
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Joure
boeknummer: 9965

Den eersten .... den eersamen ... sin twe...
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 9965

idem
Boeknummer 9966; foto: Hindrik de Jong
... mart is ... huisvrou ....
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: bij de toren van Westermeer
type: Grafstenen
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Joure
boeknummer: 9966

... mart is ... huisvrou ....
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 9966

idem
Boeknummer 9967; foto: Huub van der Sanden
1763 den 25 jan op Paulis bekering dag reeden wij met ons 7 over de see op schaatsen na Enkhuisen de stee en nam dese leepel mede tuis tot Wommels mijn huis Ulbe Simkes Wytsma
naam: Wytsma, Ulbe Simkes
geb.datum: 09-05-1727
doopdatum: 09-05-1727
sterfdatum: 29-08-1808
aant.: zoon van Simke Lolles Wytsma en Trijntje Gelkes; gehuwd 1759 Trijntje Hoites;
vindplaats: herdenkingslepel; ijssouvenir
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Wommels
boeknummer: 9967

1763 den 25 jan op Paulis bekering dag reeden wij met ons 7 over de see op schaatsen na Enkhuisen de stee en nam dese leepel mede tuis tot Wommels mijn huis Ulbe Simkes Wytsma
Boeknummer 9968; foto: www.haffmansantiek.nl
1751 den 26 febru.: is in den heere gerust Goitske Gerbens

G J
naam: Gooitske Gerbens
geb.datum:
doopdatum: 29-01-1751
sterfdatum: 26-02-1751
aant.: dochter van Gerben Jacobs en Antje Sjoerds; doopnaam Gudula
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Hartwerd
aantekening: zilversmid Laurens Jacobs Ringnalda van Bolsward
boeknummer: 9968

1751 den 26 febru.: is in den heere gerust Goitske Gerbens

G J
naam: Gerben Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1750 Antje Sjoerds; geboren rond 1725
boeknummer: 9968

idem
naam: Hoite Jelles
geb.datum: 19-05-1718
doopdatum: 19-05-1718
sterfdatum:
aant.: zoon van Jelle Hoites en Baukje Pieters; gehuwd 1741 Baukje Klases de Jager;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wolsum
boeknummer: 9969

1718 den 19 mayüs is gebooren Hoyte Jelles
naam: Bierma, Jan Hessels
geb.datum: 18-04-1802
doopdatum:
sterfdatum: 18-06-1859
aant.: zoon van Hessel Idses Bierma en Antje Watses Douma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Holwerd
boeknummer: 9970

Jan Hessels Bierma is gebooren den 18 april 1802
Boeknummer 9971; foto: privé
1749 den 8 maart is gebooren Luitjen Ulbes
naam: Tjeerdema, Luitjen Ulbes
geb.datum: 08-03-1749
doopdatum: 09-03-1749
sterfdatum: 12-05-1823
aant.: zoon van Ulbe Tjeerds en Grietje Pieters; gehuwd 1781 Ytske Sjerps Hoogterp;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Zurich
aantekening: volgens Tresoar geboren 7-3-1749
boeknummer: 9971

1749 den 8 maart is gebooren Luitjen Ulbes
naam: Fenema, Jan Baniers
geb.datum:
doopdatum: 15-09-1737
sterfdatum:
aant.: zoon van Banier Jans en Sjoukje Annes; gehuwd 1778 Antje Ekkes; uurwerkmaker
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Nijehaske
boeknummer: 9972

Jan Beniers met Antje Ekkes getroud den 22 nov= 1778
naam: Antje Ekkes
geb.datum:
doopdatum: 10-04-1735
sterfdatum:
aant.: dochter van Ekke Cornelis en Wobbigje Geerts; gehuwd 1778 Jan Beniers; overleden na 1787
boeknummer: 9972

idem
Boeknummer 9973; foto: Chris Teulings
F T

1727
naam: Tichelaar, Frans Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-03-1736
aant.: gehuwd 1 1687 Antje Jans; gehuwd 2 1701 Jetske Franses; burgemeester; rentemeester; belastingontvanger
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
boeknummer: 9973

F T

1727
Boeknummer 9974; foto: Chris Teulings
Wybbe Taeckes Scheltinga

Ano 1683
naam: Scheltinga, Wiebe Taekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Taeke Wiebes Scheltinga en Aafke Luitjens; gehuwd 1681 Trijntje Jans (onzeker); geboren rond 1656?
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dokkum
boeknummer: 9974

Wybbe Taeckes Scheltinga

Ano 1683
Boeknummer 9975; foto: Rijksmuseum
Jacob Smidt den 7 november 1791
naam: Smit, Jacob Jans
geb.datum: 14-03-1773
doopdatum: 02-04-1773
sterfdatum: 20-04-1835
aant.: zoon van Jan Jacobs Smidt en Harmke Gerrits; gehuwd Anna Helena Grote; geboren te Leeuwarden; meester schrijnwerker
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Rijksmuseum Amsterdam
plaats: Harlingen
aantekening: rijksmuseum
boeknummer: 9975

Jacob Smidt den 7 november 1791
Boeknummer 9976; foto: Rijksmuseum
Capitein Bernd Hiddes d Fries mede vinder van t groot schippers gilt 1672
naam: Vries, Berend Hiddes de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-05-1680
aant.: gehuwd 1 1667 Eelkje Sierds; gehuwd 2 1671 Anna Jensma; officier
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Rijksmuseum Amsterdam
plaats: Harlingen
boeknummer: 9976

Capitein Bernd Hiddes d Fries mede vinder van t groot schippers gilt 1672
Boeknummer 9977; foto: Alamy Stock Photo
Claes Hoijtes Reytsma mr brouwer binnen Leeuwaerden

C H R Ao 1688
naam: Reitsma, Klaas Hoites
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: lidmaat Leeuwarden 1677, uit Alkmaar; brouwer
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9977

Claes Hoijtes Reytsma mr brouwer binnen Leeuwaerden

C H R Ao 1688
Boeknummer 9978; foto: Rijksmuseum
Luytjen Popkes Rooda

1698

LP
naam: Roorda, Luitjen Popkes
geb.datum:
doopdatum: 20-11-1672
sterfdatum:
aant.: zoon van Popke Luitjens Roorda en Sjoukje Jans; gehuwd 1693 Iebeltje Siebrands Heerma;
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Rijksmuseum Amsterdam
plaats: Franeker
boeknummer: 9978

Luytjen Popkes Rooda

1698

LP
Boeknummer 9979; foto: Rijksmuseum
Franciskus Elgersma ouderman van het schoenmakers gildt 1727
naam: Elgersma, Frans Jacobs
geb.datum: 28-03-1688
doopdatum:
sterfdatum: 25-10-1775
aant.: zoon van Jacob Elgersma en Maaike Wiebes; gehuwd 1718 Pietje Sienes Algra; apotheker; burgemeester; schrijver; olderman
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 9979

Franciskus Elgersma ouderman van het schoenmakers gildt 1727
Boeknummer 9980; foto: Maikel Galama
E.C.
1627
naam: Epe Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: 1615 in burgerboek; kastelein
vindplaats: gevelsteen Dijkstraat 42
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Franeker
boeknummer: 9980

E.C.
1627
naam: Rollema, Dirk Eeltjes
geb.datum: 18-01-1789
doopdatum: 18-01-1789
sterfdatum: 09-07-1872
aant.: zoon van Eeltje Dirks Rollema en Froukje Pieters Vollema; gehuwd 1810 Trijntje Siebrens;
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Gids Friesch Museum
plaats: Rauwerd
boeknummer: 9981

Durk Eeltjens en Trijntje Sijbrens getrouwd den 16 december 1810
naam: Schuurmans, Trijntje Siebrens
geb.datum: 22-03-1788
doopdatum: 27-04-1788
sterfdatum: 14-07-1855
aant.: dochter van Siebren Wouters Schuurmans en Grietje Siebrens;
boeknummer: 9981

idem
naam: Roelandt, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9982

1773 Iohannes Roelandt n steenhouwer geworde den 20 october
naam: Ulbe Haaies
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1729 Sjoukje Dirks; gehuwd 2 1734 Jetske Beerns; gehuwd 3 Ytje Willems; geboren rond 1704
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Hitsum
boeknummer: 9983

UH JB 1743
naam: Jetske Beerns
geb.datum:
doopdatum: 06-11-1712
sterfdatum:
aant.: vermoedelijk dochter van Beern Klases en Antje Tietes; gehuwd 1734 Ulbe Haaies;
boeknummer: 9983

idem
Boeknummer 9984; foto: www.haffmansantiek.nl
TR TS
naam: Tjerk Robijns
geb.datum:
doopdatum: 14-08-1659
sterfdatum:
aant.: zoon van Robijn Tjerks en Heerk Lykeles; gehuwd 1686 Tetje Saskers; gehuwd 2 Neeltje Rinses;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Koudum
aantekening: www.haffmansantiek.nl; personen en plaats onzeker
boeknummer: 9984

TR TS
naam: Tetje Saskers
geb.datum:
doopdatum: 14-01-1657
sterfdatum:
aant.: dochter van Sasker Jolmers en Aagje Jotjes; gehuwd 1686 Tjerk Robijns;
boeknummer: 9984

idem
Boeknummer 9985; foto: www.haffmansantiek.nl
Deesen door d`erven van Fok Fokkes dogter van Fokke Hielkes oud burgermeester tot Stavoren voor haar lijk ter aarden te dragen vereert op den 25 octob: 1720
naam: Fokje Fokkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-10-1720
aant.: dochter van Fokke Hielkes; ;
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Stavoren
aantekening: www.haffmansantiek.nl
boeknummer: 9985

Deesen door d'erven van Fok Fokkes dogter van Fokke Hielkes oud burgermeester tot Stavoren voor haar lijk ter aarden te dragen vereert op den 25 octob: 1720
naam: Fokke Hielkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-03-1688
aant.: ; burgemeester 1656 - 1686
boeknummer: 9985

idem
naam: Kooistra, Klaaske Sietses
geb.datum: 13-02-1809
doopdatum: 05-03-1809
sterfdatum: 26-01-1862
aant.: dochter van Sietse Eeltjes Kooistra en Trijntje Herres Risselada;
vindplaats: geboortelpel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Arum
boeknummer: 9986

Klaske Sytses Koistra is geboren den 13 february 1809
Boeknummer 9987; foto: www.hafmansantiek.nl
Hiskien Wijbes heeft ontfangen het  h. formzel te Harlingen den 12 novembr. 1794
naam: Wybenga, Hiskje Wiebes
geb.datum:
doopdatum: 15-05-1764
sterfdatum: 28-01-1844
aant.: dochter van Wiebe Johannes en Jouwerke Pieters; gehuwd 1794 Sjoerd Tjeerds Jorritsma; geboren Tietjerk
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
aantekening: www.hafmansantiek.nl
boeknummer: 9987

Hiskien Wijbes heeft ontfangen het h. formzel te Harlingen den 12 novembr. 1794
Boeknummer 9988; foto: www.haffmansantiek.nl
K.B. * M.P.  Anno 1708
naam: Klaas Bees
geb.datum:
doopdatum: 22-06-1673
sterfdatum:
aant.: zoon van Bee Klases en Aafke Iedes; gehuwd 1 1708 Maaike Pieters; gehuwd 2 1718 Aaltje Jochems;
vindplaats: knottekistje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
aantekening: www.haffmansantiek.nl
boeknummer: 9988

K.B. * M.P. Anno 1708
naam: Maaike Pieters
geb.datum:
doopdatum: 27-06-1669
sterfdatum:
aant.: dochter van Pieter Pieters; gehuwd 1 Hendrik Sjoerds Boltjes; gehuwd 2 1708 Maaike Pieters; overleden voor 1718
boeknummer: 9988

idem
Boeknummer 9989; foto: www.haffmansantiek.nl
Romke Pokkes is geboren den 4 maart  1727

ANP
naam: Romke Pokkes
geb.datum: 04-03-1727
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
aantekening: www.haffmansantiek.nl
boeknummer: 9989

Romke Pokkes is geboren den 4 maart 1727

ANP
naam: Rinse Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-12-1707
aant.: zoon van Johannes Jeppes en Sieuwke Metskes; gehuwd Atje Gatses; geboren rond 1619; bijzitter
vindplaats: zilverwerk uit inventaris
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Kollum
boeknummer: 9990

R:J: A:G:
naam: Atje Gatses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-12-1680
aant.: gehuwd 1 Hessel Rinses; gehuwd 2 Rinse Johannes;
boeknummer: 9990

idem
naam: Sietske Joosts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-08-1656
aant.: gehuwd 1635 Dirk Gerbens; geboren rond 1612
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: uit een bijlage bij een sententie
boeknummer: 9991

Ao 1656 den eersten augusti is gestorven de eerbare Sijtske Joostes de huisvrouw van Dirk Gerbens schoenmaker
naam: Dirk Gerbens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1635 Sietske Joosts; geboren rond 1610; overleden na 1671; schoenmaker
boeknummer: 9991

idem
naam: Liesbeth Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-09-1656
aant.: dochter van Dirk Gerbens en Sietske Joosts; gehuwd 1655 Jan Gerlofs; geboren rond 1636
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: uit een bijlage bij een sententie
boeknummer: 9992

Anno 1656 den 14e september is overleden de eerbare Lijsbet Dirx de huisvrouw van Jan Gerlofs
naam: Jan Gerlofs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1655 Liesbeth Dirks; gehuwd 2 1658 Grietje Folkerts Vos; gehuwd 3 Berber; geboren rond 1630; overleden na 1696; schipper
boeknummer: 9992

idem
naam: Gerbrigje Feites
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Feite Ages en Marij Jacobs; gehuwd 1700 Abe Hertsens;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Aantekeningen naar een plattegrond van de kerk uit 1821 Hommerts
plaats: Hommerts
boeknummer: 9993

Anno 1714 is hier begraven G[erbr]ig Feitis
naam: Onbekend Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Aantekeningen naar een plattegrond van de kerk uit 1821 Hommerts
plaats: Hommerts
boeknummer: 9995

Anno 1687 is alhier begraven …be Sjoerds
Boeknummer 9998
… [eerb]are Antije Iel[les] … wijff … leit hier [begraven]
naam: Antje Jelles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: gevonden brolstuk; oorspronkelijk in de kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Jutrijp
boeknummer: 9998

… [eerb]are Antije Iel[les] … wijff … leit hier [begraven]
naam: Hettinga, Titus Epes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Epe van Hettinga en Wiepkje Siemens van Hoytema; gehuwd Hielkje van Galama; overleden rond 1578; student Keulen 1553; grietman Wymbritseradeel; kapitein
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hommerts
aantekening: in Stamboek Friese adel
boeknummer: 9999

Hic Hettinga Titus situs est quo fortior alter
Non fuit, Hollandi fortis facta feiunt
Qui, patria profugus, partes fequebatur Orangi
Principis, Hispanis hostis acerbus erat.
Victor … tandem, liberis uxore peremptis,
Qu… incautum mors inopina necat
Boeknummer 10000; foto: www.haffmansantiek.nl
T . O
H . S
naam: Tjepke Obbes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1674 Hiltje Siemens; geboren rond 1649; hij uit Terkaple
vindplaats: huewlijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
aantekening: www.haffmansantiek.nl
boeknummer: 10000

T . O
H . S
naam: Hiltje Siemens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1674 Tjepke Obbes; geboren rond 1651; zij uit Oosterlittens
boeknummer: 10000

idem
Aantal objecten gevonden: 204