Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENVoor een download van een PDF van memorabilia per plaats

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 31


Nieuwe objecten

naam: Haisma, Haaie Tjallings
geb.datum: 6/5/1736
doopdatum: 6/24/1736
sterfjaar: 1806
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjalling Haaies en Jetske Rinsonides; gehuwd 1777 Sietske Floris Groenja; begraven 15-1-1806; boer
vindplaats: Schoolstraat 82
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Bergum
boeknummer: 9682

HT

Anno 1773
naam: Reins, Helena Reins
geb.datum: 11/12/1775
doopdatum: 1/1/1776
sterfdatum: 6/2/1821
aant.: dochter van Rein Edger Reins en Pietertje Lefferts; gehuwd 1805 Jan Walings Walingsma; volgens Allefriezen geboren 12-11
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Rijs
boeknummer: 9683

Den 5 nov 1775 is geb Elena Reijns s-avondts om 10 uur
Boeknummer 9684
1729 Lolke Hylkes 

Durk Lolkes is gebooren den 30 maij Ao 1800 overleeden den 3 maij 1801

Zijmon Lolkes is gebooren den 5 desember 1803
naam: Lolke Hielkes
geboortejaar: 1699
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1724 Dieuwertje Douwes; geboren rond 1699
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese geboortelepels H. Nijdam
plaats: IJlst
boeknummer: 9684

1729 Lolke Hylkes

Durk Lolkes is gebooren den 30 maij Ao 1800 overleeden den 3 maij 1801

Zijmon Lolkes is gebooren den 5 desember 1803
naam: Durksz, Dirk Lolkes
geb.datum: 5/30/1800
sterfdatum: 5/3/1801
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Lolke Durks Durksz en Richtje Siemens Brouwer; overleden aan kinderpokken
boeknummer: 9684

idem
naam: Durksz, Siemen Lolkes
geb.datum: 12/5/1803
sterfdatum: 1/19/1866
aant.: zoon van Lolke Durks Durksz en Richtje Siemens Brouwer;
boeknummer: 9684

idem
Boeknummer 9685
Claas Jacobs Musch is gebooren 3 december 1793 tot Oudeboorn. Overleden 1835
naam: Musch, Klaas Jacobs
geb.datum: 12/3/1793
sterfdatum: 12/18/1835
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Jacob Klases Musch en Liesbeth Hielkes Mulder; overleden op zee
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese geboortelepels H. Nijdam
plaats: Oldeboorn
boeknummer: 9685

Claas Jacobs Musch is gebooren 3 december 1793 tot Oudeboorn. Overleden 1835
naam: Baard, Egbert Hobbes van
geb.datum: 10/6/1627
sterfdatum: 11/7/1669
aant.: zoon van Hobbe van Baerdt en Apollonia van Vierssen; gehuwd 1653 Aurelia van Hillama;
vindplaats: koperen plaat grafkelder
type: Naamplaatjes
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Joure
aantekening: Leeuwarder Courant
boeknummer: 9686

De heer Egbert van Baerdt 1669
naam: Eysinga, Frans Aedes van
sterfdatum: 9/3/1661
geboortejaar: 1594
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Aede van Eysinga en Foekje Jeltes van Eelsma; gehuwd 1623 Hielkje Tjallings van Eysinga; grietman Tietjerksteradeel 1622-1656; boer
vindplaats: grafkelder Eysinga
type: Naamplaatjes
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oenkerk
aantekening: Leeuwarder Courant 8-11-1938; verdwenen?
boeknummer: 9687

[Frans va Eysingha 1661]
naam: Camstra, Berber Tjallings van
doopdatum: 2/19/1697
sterfdatum: 1/12/1732
geboortejaar: 1697
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Tjalling Homme Tjallings van Camstra en Juliana Agatha Hans Willems van Aylva; gehuwd 1730 Hans Willem Douwe Ernsts van Aylva; gedoopt in Leeuwarden
vindplaats: grafkelder Eysinga
type: Naamplaatjes
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oenkerk
boeknummer: 9688

[Berber van Camstra 1732]
naam: Kooiker, Auke Dirks
doopdatum: 1/29/1758
geboortejaar: 1758
sterfjaar: 1789
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Dirk Reinders en Trijntje Tiemens;
vindplaats: oorspronkelijk in de kerk?
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Schiermonnikoog
aantekening: Dorpsbode 1 juli 1978
boeknummer: 9689

1789 den .. maius is Aeuke Dirks Kooiker overleden int 30 ste [iaars sines] ouderdoms ... begraven

No 21
naam: Ritsma, Willem Wiebes
doopdatum: 9/28/1738
geboortejaar: 1738
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Wiebe Willems Ritzema en Antje Foppes; gehuwd 1762 Aafke Lammerts Draaier; overleden voor 1811
vindplaats: oorspronkelijk in de kerk?
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Schiermonnikoog
aantekening: Dorpsbode 1 juli 1978
boeknummer: 9690

... [i]s Willim Wybes [Rits]ma overleden int ...[s]te iaar sines ou[derd]oms

1786 is syne [huisvro]uwe Aefke Draier over[leden] int 47ste iaar [hares] ouderdoms

No. 206
naam: Draaier, Aafke Lammerts
doopdatum: 8/30/1739
geboortejaar: 1739
sterfjaar: 1786
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Lammert Harmens Draaier en Janke Pieters; gehuwd 1762 Willem Wiebes Ritsma;
boeknummer: 9690

idem
naam: Johannes Oeges
geb.datum: 5/15/1710
aant.: gehuwd 1771 Eke Arends; overleden na 1771
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Witmarsum
aantekening: http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=5187
boeknummer: 9691

Johannes Oeges geboren 15 mei 1710
Boeknummer 9692
Ao 1620 den 14 december sterf de edele iufrou Tet va Dovma huisfrou va den edelen erentveste Sijdts va Botnija grietman van Wijmbritzeradeel

Ao 1615 den 6 december is gestorve den edelen erentvesten Dovwe va Botnija

Ao 1613 den .. martij sterf den edelen deugtrijcke Iel van Botnija
naam: Douma, Tetje Douwes van
sterfdatum: 12/14/1620
aant.: dochter van Douwe Jankes van Douma en Tietje van Abbema; gehuwd 1571 Sieds Siedses van Botnia;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Huizum
boeknummer: 9692

Ao 1620 den 14 december sterf de edele iufrou Tet va Dovma huisfrou va den edelen erentveste Sijdts va Botnija grietman van Wijmbritzeradeel

Ao 1615 den 6 december is gestorve den edelen erentvesten Dovwe va Botnija

Ao 1613 den .. martij sterf den edelen deugtrijcke Iel van Botnija
naam: Botnia, Sieds Siedses van
sterfdatum: 3/20/1615
aant.: zoon van Sieds Tjallings van Botnia en Baukje Abes van Camstra; gehuwd 1571 Tetje Douwes van Douma;
boeknummer: 9692

idem
naam: Botnia, Douwe Siedses
sterfdatum: 12/6/1615
geboortejaar: 1576
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sieds Siedses van Botnia en Tetje Douwes van Douma; student Franeker 1594
boeknummer: 9692

idem
naam: Botnia, Jeltje Siedses
sterfjaar: 1613
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Sieds Siedses van Botnia en Tetje Douwes van Douma;
boeknummer: 9692

idem
naam: Onbekend
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hemelum
boeknummer: 9693

...nis oudt 64 iaar ...
naam: Reitsma, Foeke Tjepkes
doopdatum: 11/23/1661
geboortejaar: 1661
sterfjaar: 1734
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjepke Foekes en Catalina Remmelts; gehuwd 1 Siebrigje Andries; gehuwd 2 1694 Aafke Siebrens; gehuwd 3 1697 Taetske Thomas Dotinga; gedoopt te Ferwerd; overleden mei 1734; ontvanger; landmeter; ingenieur
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hemelum
boeknummer: 9694

... hier begraven
naam: Tichelaar, Riekje Iemes
geb.datum: 10/30/1733
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Ieme Freerks Tichelaar en Liesbeth Pieters Oldaans; gehuwd 1764 Daniël Tiboel;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Makkum
boeknummer: 9695

1733 den 30 october Is geboren Rykjen Ymes Tichelaar
Boeknummer 9696; foto: http://www.historieweststellingwerf.nl/
Aucks Auckus 1599
naam: Aukje Aukes
aant.:
vindplaats: zilveren rijgnaald
type: Rijgnaald
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Spanga
aantekening: http://www.historieweststellingwerf.nl/archeologie5.html
boeknummer: 9696

Aucks Auckus 1599
Boeknummer 9697
Riens Piters do 1595
naam: Riens Pieters
aant.:
vindplaats: zilveren rijgnaald
type: Rijgnaald
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Foudgum
boeknummer: 9697

Riens Piters do 1595
Boeknummer 9698; foto: Melle Koopmans
Int iaer ons heren M CCCC iuli ses en tnegitich starf  Feya Ieppama 

Int iaer M VC V IIII doe op  sinte  Anthonis avo starf Sypt Unama bit patr n
naam: Oenema, Feie Ernsts
sterfjaar: 1496
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Ernst van Oenema en Froukje van Helbada; gehuwd Siebrigje van Jellinga; overleden juli 1496; noemt zich ook Jeppama
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Westernijkerk
aantekening: wapen Goslinga
boeknummer: 9698

Int iaer ons heren M CCCC iuli ses en tnegitich starf Feya Ieppama

Int iaer M VC V IIII doe op sinte Anthonis avo starf Sypt Unama bit patr n
naam: Oenema, Siept Feies
sterfdatum: 1/17/1509
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Feie van Oenema en Siebrigje van Jellinga; gehuwd Rints van Foppinga; noemt zich ook Jeppama
boeknummer: 9698

idem
naam: Brechtje Brants
aant.:
vindplaats: zilveren rijgnaald
type: Rijgnaald
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Tietjerk
aantekening: De Vrije Fries 2005
boeknummer: 9699

Brecht Brens d 1619
naam: Trijntje Pieters
aant.:
vindplaats: zilveren rijgnaald
type: Rijgnaald
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Tietjerk
aantekening: De Vrije Fries 2005
boeknummer: 9700

Trin Piters W 1598
Boeknummer 9701; foto: Hugo Roosjen
Dees lepel is tot Enkhuisen gekogt
en met schaatsen over zee gebrogt 
door Sijbolt Heerts den 19 jan. 1763
naam: Siebout Heerts
doopdatum: 11/6/1720
geboortejaar: 1720
sterfjaar: 1794
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Heert Hielkes en Appolonia Siebouts; gehuwd 1745 Sietske Tjepkes van der Nagel;
vindplaats: gedachtenislepel; ijssouvenir
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Workum
aantekening: http://jacobroosjen.com/wat-is-een-ijslepel/
boeknummer: 9701

Dees lepel is tot Enkhuisen gekogt
en met schaatsen over zee gebrogt
door Sijbolt Heerts den 19 jan. 1763
Boeknummer 9702; foto: Haffmans antiek
De jonge heer Johannus Meinardus Meinerts 1679
naam: Meinerts, Johannes Meinardus
aant.:
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9702

De jonge heer Johannus Meinardus Meinerts 1679
Aantal objecten gevonden: 21