Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENVoor een download van een PDF van memorabilia per plaats

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 12


Nieuwe objecten

Boeknummer 9750; foto: Maikel Galama
TH
naam: Hinlopen, Thomas Jelles
aant.: ; overleden voor 1713; afkomstig uit Hindelopen
vindplaats: oorspronkelijk boerderij De Âlde Dyk 4; nu in Zeewolde
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Workum
boeknummer: 9750

TH
Boeknummer 9751; foto: particulier
D H  A A

1647
naam: Doitse Harings
geboortejaar: 1597
aant.: gehuwd 1 1622 Antje Ages; gehuwd 2 1623 Liskje Iemes; gehuwd 3 1639 Ymkje Freerks; geboren rond 1597
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
aantekening: namen onzeker
boeknummer: 9751

D H A A

1647
naam: Antje Ages
geboortejaar: 1599
sterfjaar: 1622
aant.: gehuwd 1622 Doitse Harings; geboren rond 1599
boeknummer: 9751

idem
Boeknummer 9752; foto: haffmansantiek
Otte Ottes de Boer is geboren de 11 july 1797
naam: Boer, Otte Ottes de
geb.datum: 7/11/1797
doopdatum: 7/11/1797
sterfdatum: 8/14/1856
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Otte Yntes de Boer en Ieke Ottes; kunstschilder
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Woudsend
aantekening: www.hafmansantiek.nl
boeknummer: 9752

Otte Ottes de Boer is geboren de 11 july 1797
Boeknummer 9753
Gerlof Jans gebooren den 24 february 1776
naam: Gerlof Jans
geb.datum: 2/24/1776
aant.: mogelijk gehuwd 1797 Corneliske Jans; onzeker
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Balk
aantekening: www.haffmansantiek.nl; plaats onzeker
boeknummer: 9753

Gerlof Jans gebooren den 24 february 1776
naam: Juckema, Gerrolt Ruurds van
geb.datum: 8/2/1604
sterfdatum: 3/27/1651
aant.: zoon van Ruurd Werps Juckema en Edwer Gerrolts van Camminga; gehuwd 1626 Titia Bartolds van Douma; jonker
vindplaats: Jacobijnerkerk
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9754

Ano 1651 den XXVIJ martij is in den heere ontslapen den wel edelen ir Gerroldt v Iuckema heer ... in ...[Cammin]gaburch[t] acht n...
naam: Roussel, Anna Haaies de
geboortejaar: 1608
sterfjaar: 1643
aant.: dochter van Haaie Jacobs de Roussel en Joukje Gemmes van Burmania; gehuwd 1631 Douwe Tjerks van Herema; geboren rond 1608; overleden 1643 of 1645
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9755

In dese kist leit het lichaem van de weldedele vr [Anna] de Rovssel is gest int iaer 164[3/5?] dochter van den weledelen heer Haio de Roussel raad ordenaris in den hove van Vrieslant en van de weledele vrov Iosynna van Bvrmania haer moedr hvysvrov van de weledelen heer Dovve van Heerrema captein en commandeur in Lang acker schans
naam: Roussel, Haaie Jacobs de
geboortejaar: 1564
sterfjaar: 1614
aant.: zoon van Jacob Jacobs de Roussel en Sjoukje Jeppes van Stania; gehuwd Joukje van Burmania; raadordinaris; student Keulen 1579; Orleans 1582
boeknummer: 9755

idem
naam: Burmania, Joukje Gemmes van
geboortejaar: 1581
sterfjaar: 1627
aant.: dochter van Gemme Douwes en Jeltje Tjeerds van Aylva; gehuwd 1604 Haaie Jacobs de Roussel; geboren rond 1581
boeknummer: 9755

idem
naam: Herema, Douwe Tjerks van
geboortejaar: 1606
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjerk van Herema en Lutske Douwes van Walta; gehuwd 1631 Anna van Roussel; geboren rond 1606; overl. na 1643/45; kapitein
boeknummer: 9755

idem
Boeknummer 9756; foto: particulier
Foppe Arjens de Vries, is geboren te Achlum de 21 maart 1805
naam: Vries, Foppe Arjens de
geb.datum: 3/21/1805
doopdatum: 3/31/1805
sterfdatum: 5/5/1887
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Arjen Joukes de Vries en Akke Foppes Dongjema;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Achlum
boeknummer: 9756

Foppe Arjens de Vries, is geboren te Achlum de 21 maart 1805
Aantal objecten gevonden: 7