Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENVoor een download van een PDF van memorabilia per plaats

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 50


Nieuwe objecten

Boeknummer 7844
Reijner ...
Ouderlingh der ge[meente]
Christi tot Hollum [An]no 1680
naam: Reinder Tjeerds
geboortejaar: 1641
aant.: gehuwd 1666 Jikke Sikkes; mogelijk; geboren rond 1641; ouderling

commentaar
vindplaats: voorheen in de kerk van Hollum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hollum
aantekening: De Sneuper 122
boeknummer: 7844

commentaar

Reijner ...
Ouderlingh der ge[meente]
Christi tot Hollum [An]no 1680
Boeknummer 7851
Remke Gaties Anno 1680
naam: Remke Gatses
geboortejaar: 1630
aant.: gehuwd 1655 Antje Pieters; geboren rond 1630

commentaar
vindplaats: voorheen in de kerk van Hollum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hollum
aantekening: de Sneuper 122
boeknummer: 7851

commentaar

Remke Gaties Anno 1680
naam: Enga, Liskje Meies
geb.datum: 9/9/1688
aant.: dochter van Meie Epkes Enga en Botje Joris Robijnsma; gehuwd 1707 Andries Philippus Idsinga;
commentaar
vindplaats: geboortelepel; museum Bolsward
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
aantekening: melding Hans Zijlstra
boeknummer: 7856

commentaar

Liskjen Meies gebooren den 9 7ber 1688
Boeknummer 7906; foto: Hans Zijlstra
Anno Chr. MDCXIIII a Bols. cond. DCCCCI ind. XII die XI apr. fer. Ia hora VIII mat lapis ausocialis fun hvivus cvriae praes. senat. pos. est

Reimer Harings
Ioachim Stevens
Tiaerd Livwes coss.
Focke Reins
Rombert Thomas quas.
Timen Frans Eisma
Heercke Heerke
Ian Franses aedil.
Sybr. Siccama, secret.
naam: Riemer Harings
sterfdatum: 12/2/1652
geboortejaar: 1576
godsdienst: hervormd
aant.: ; stadssecretaris 1622-1652

commentaar
vindplaats: stichtingssteen stadhuis; museum Bolsward
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
aantekening: melding Hans Zijlstra
boeknummer: 7906

commentaar

Anno Chr. MDCXIIII a Bols. cond. DCCCCI ind. XII die XI apr. fer. Ia hora VIII mat lapis ausocialis fun hvivus cvriae praes. senat. pos. est

Reimer Harings
Ioachim Stevens
Tiaerd Livwes coss.
Focke Reins
Rombert Thomas quas.
Timen Frans Eisma
Heercke Heerke
Ian Franses aedil.
Sybr. Siccama, secret.
naam: Jochem Stevens
aant.: burgemeester

commentaar
boeknummer: 7906

idem
naam: Tjeerd Lieuwes
aant.: burgemeester

commentaar
boeknummer: 7906

idem
naam: Fokke Reins
aant.: burgemeester

commentaar
boeknummer: 7906

idem
naam: Rommert Thomas
aant.: gehuwd 1 onbekend; gehuwd 2 1622 Jetske Doedes; rentemeester; burgemeester

commentaar
boeknummer: 7906

idem
naam: Eisma, Tiemen Franses
geboortejaar: 1564
sterfjaar: 1646
aant.: zoon van Frans Jacobs Eisma en Pietrikje Tiemens; gehuwd 1 Onbekend; gehuwd 2 1624 Baukje Douwes; gehuwd 2 1639 Tjitske Feikes; geboren rond 1564; overleden na januari 1646; rekenmeester; burgemeester

commentaar
boeknummer: 7906

idem
naam: Heerke Heerkes
sterfdatum: 9/11/1643
geboortejaar: 1565
aant.: gehuwd 1 Antje; gehuwd 2 Trijntje Jeltes; geboren rond 1565; edelsmid; vroedsman

commentaar
boeknummer: 7906

idem
naam: Jan Franses
aant.: gehuwd 1 onbekend; gehuwd 2 1611 Jelke Jacobs;
commentaar
boeknummer: 7906

idem
naam: Siccama, Siebrand Tjeerds
sterfdatum: 5/31/1622
geboortejaar: 1571
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Tjeerd Klases Siccama en Aukje Gerlofs; gehuwd 1 Uilkje Reins; gehuwd 2 Taekje Lolles; advocaat 1598, student 1590; promotie 1596 Franeker; secretaris 1603-1622

commentaar
boeknummer: 7906

idem
naam: Jelle Arends
doopdatum: 3/14/1723
sterfdatum: 5/18/1802
geboortejaar: 1723
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Ane Jelles en Tjitske Annes; gehuwd 1 1746 Maaike Jeltes; gehuwd 2 Hiltje Haantjes;
commentaar
vindplaats: wandbord
type: Schalen en kommen
bron: Ju(c)kema Siderius De families, het goed en het fonds
plaats: Sexbierum
boeknummer: 8047

commentaar

Juckema
naam: Jelle Arends
doopdatum: 3/14/1723
sterfdatum: 5/18/1802
geboortejaar: 1723
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Ane Jelles en Tjitske Annes; gehuwd 1 1746 Maaike Jeltes; gehuwd 2 Hiltje Haantjes;
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Ju(c)kema Siderius De families, het goed en het fonds
plaats: Sexbierum
boeknummer: 8049

commentaar

JA
Boeknummer 8078; foto: Jeffrey P. Lieuwen
Hier leyt begraven de eerbare Albert Ians de huysvrowe van Dirck Feyckes den II nouembris overleden Ao 1659
naam: Albertje Jans
sterfdatum: 11/2/1659
aant.: gehuwd Dirk Feikes;
commentaar
vindplaats: binnenplaats achter het museum ’t Behouden Huys te West-Terschelling
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: West Terschelling
boeknummer: 8078

commentaar

Hier leyt begraven de eerbare Albert Ians de huysvrowe van Dirck Feyckes den II nouembris overleden Ao 1659
naam: Dirk Feikes
aant.: gehuwd 1 Albertje Jans; gehuwd 2 Neke Douwes; overleden na 1680; kapitein op ‘de Keizer Augustus’

commentaar
boeknummer: 8078

idem
naam: Sibbele Gabes
geboortejaar: 1674
sterfjaar: 1739
aant.: zoon van Gabe Djurres en Antje Baarts; gehuwd 1700 Romkje Wietses; boer stem 17 Nes Utingeradeel

commentaar
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Nes Ut
boeknummer: 8088

commentaar

Sible Gabes is in heere gerust in octobr 1739 out in ‘t 66 jaar
naam: Wielinga, Iepe Johannes
geb.datum: 11/30/1702
doopdatum: 12/1/1702
sterfdatum: 10/4/1773
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Johannes Wielinga en Dieuwke Sjoerds Westerhuis; gehuwd 1 Magdalena Martinus van Scheltinga; gehuwd 2 1755 Detje Cecilia Sakes van Idsinga; gedoopt in Leeuwarden; raad in den hove van Friesland

commentaar
vindplaats: miniatuur kanonnen
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
aantekening: lijst van aanwinsten Fries Museum 1987
boeknummer: 8090

commentaar

E.W. raad o.i.d.h.v. Frieslandt 1745
Boeknummer 8101; foto: Wibo Boswijk
T.T.W. I.I.L.
naam: Wiglama, Tjebbe Tjerks
geboortejaar: 1623
aant.: zoon van Tjerk Gosses Wiglama en Wikje Taekes; gehuwd 1648 Judith Jans; geboren rond 1623

commentaar
vindplaats: zilveren lepeltje
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
aantekening: melding Wibo Boswijk; jaarletter 1678; namen onzeker
boeknummer: 8101

commentaar

T.T.W. I.I.L.
naam: Judith Jans
geboortejaar: 1625
aant.: gehuwd 1648 Tjebbe Tjerks Wiglama; geboren rond 1625

commentaar
boeknummer: 8101

idem
naam: Pier Jans
geboortejaar: 1702
aant.: gehuwd 1727 Antje Rienks; geboren rond

commentaar
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
boeknummer: 8105

commentaar

PJ
1730
AR

J.S.O.
1888
P.S.T.
naam: Antje Rienks
geboortejaar: 1704
aant.: gehuwd 1727 Pier Jans; geboren rond 1704

commentaar
boeknummer: 8105

idem
naam: Monte Freerks
geboortejaar: 1667
sterfjaar: 1741
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Freerk Montes en Sjoukje Alkes Romkema; gehuwd 1 1692 Janke Reinders; gehuwd 2 1704 Sjoukje Jakkeles; geboren rond 1667

commentaar
vindplaats: zilveren beker Fries Museum
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Holwerd
aantekening: Lijst van aanwinsten Fries Museum 1971
boeknummer: 8113

commentaar

MF SJ 1704
naam: Sjoukje Jakkeles
geboortejaar: 1663
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1 1686 Biense Gerbens; gehuwd 2 1704 Monte Freerks; geboren rond 1663

commentaar
boeknummer: 8113

idem
Boeknummer 8123
Roerda Ziaerda Douwe van Roerda Elisabeth de Borggreef Borghreeff van d Eemt
naam: Roorda, Douwe Franses van
geb.datum: 10/23/1536
sterfdatum: 3/23/1601
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Frans Johannes van Roorda en Hiske Piers van Sjaarda; gehuwd 1 Trijntje Sikkes van Liauckema; gehuwd 2 Elisabeth de Borgreef;
commentaar
vindplaats: schouw; boerderij naast de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Terkaple
boeknummer: 8123

commentaar

Roerda Ziaerda Douwe van Roerda Elisabeth de Borggreef Borghreeff van d Eemt
naam: Roorda, Frans Johannes van
sterfdatum: 10/20/1553
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Johan van Roorda en Tietje van Scheltema; gehuwd Hiske Piers van Sjaarda;

commentaar
boeknummer: 8123

idem
naam: Sjaarda, Hiske Piers van
sterfdatum: 5/25/1555
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Pier Bonninga van Sjaarda en Trijntje Lolles van Ockinga; gehuwd Frans Johannes van Roorda;

commentaar
boeknummer: 8123

idem
naam: Borgreef, Elisabeth de
sterfdatum: 4/6/1615
geboortejaar: 1538
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1 Hendrik van Thijl; gehuwd 2 Douwe Franses van Roorda; geboren rond 1538; begraven te Mechelen

commentaar
boeknummer: 8123

idem
Boeknummer 8125; foto: Maikel Galama
Oenama

Douwe va Roerda
Elisabeth de Borchreeff
naam: Roorda, Douwe Franses van
geb.datum: 10/23/1536
sterfdatum: 3/23/1601
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Frans Johannes van Roorda en Hiske Piers van Sjaarda; gehuwd 1 Trijntje Sikkes van Liauckema; gehuwd 2 Elisabeth de Borgreef;
commentaar
vindplaats: Oenemastate; boerderij naast de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Terkaple
boeknummer: 8125

commentaar

Oenama

Douwe va Roerda
Elisabeth de Borchreeff
naam: Borgreef, Elisabeth de
sterfdatum: 4/6/1615
geboortejaar: 1538
godsdienst: hervormd
aant.: gehuwd 1 Hendrik van Thijl; gehuwd 2 Douwe Franses van Roorda; geboren rond 1538; begraven te Mechelen

commentaar
boeknummer: 8125

idem
naam: Knock, Nicolaas Arnoldi Wessels
geb.datum: 4/7/1759
sterfjaar: 1794
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Wessel Berends Knock en Jitske Anna Arnoldi; gehuwd 1781 Rinske Iepkje van Boelens, Leeuwarden grietman 1780-1788 Ooststellingwerf; uit Rotterdam?; grietman

commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
aantekening: www.invaluable.com; A.C. Beeling, Nederlands Zilver 1600 - 1813 - Leeuwarden, p.178-9
boeknummer: 8126

commentaar

Nicolaas Knok 7 april 1760. Op sijn eerste verjaardag
Boeknummer 8127; foto: www.invaluable.com
SD EG
naam: Siemen Douwes
geboortejaar: 1589
aant.: gehuwd 1614 Eelkje Gabes; geboren rond 1589

commentaar
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Goutum
aantekening: www.invaluable.com; onduidelijk geval; geen zilverkeuren
boeknummer: 8127

commentaar

SD EG
naam: Eelkje Gabes
geboortejaar: 1591
sterfjaar: 1661
aant.: gehuwd 1614 Siemen Douwes; geboren rond 1591

commentaar
boeknummer: 8127

idem
naam: Haan, Elisabeth Annes de
geb.datum: 4/13/1749
sterfdatum: 7/12/1787
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Anne Hielkes de Haan en Himke Joerts; gehuwd 1769 Dooitse Eelkes Hingst; begraven 19-7-1787

commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Harlingen
aantekening: tweede inscriptie is secundair en heeft niets met de eerste te maken
boeknummer: 8128

commentaar

Elisabet Annes is geboren d' 13 april 1749

Margaret Helen was christened 2 oct. 1870
naam: Kolde, Doede Pier Fokkes van
geboortejaar: 1703
sterfjaar: 1778
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Foeke Doedes Kolde en Agatha van Heemstra; gehuwd 1737 Grietje de Kok; grietenijsecretaris 1722-1778; overleden rond 1778; kerkvoogd

commentaar
vindplaats: medaille
type: Overige voorwerpen
bron: Dutch Silver: Wrought Plate of the Central, Northern and Southern Provinces from the Renaissance until the End of the Eighteenth Century
plaats: Balk
aantekening: surmounted by a cornonet and surrounded by al mollusc
boeknummer: 8129

commentaar

Dodonaeus Pierius Heemstra van Kolde 1703
naam: Kolde, Foeke Doede
doopdatum: 3/6/1650
geboortejaar: 1650
aant.: zoon van Doede Kolde en Ruurdje van Romckama; gehuwd 1701 Agatha van Heemstra; secretaris Gaasterland 1675-1722

commentaar
vindplaats: medaille
type: Overige voorwerpen
bron: Dutch Silver: Wrought Plate of the Central, Northern and Southern Provinces from the Renaissance until the End of the Eighteenth Century
plaats: Bolsward
aantekening: pagina 92 nummer 228
boeknummer: 8148

commentaar

[Foecke Kolde 1650]
[Phocaeus Harmannus van Kolde 1738]
naam: Kolde, Fokke Harmen Doedes van
doopdatum: 7/20/1738
geboortejaar: 1738
aant.: zoon van Doede Fokkes Heemstra van Kolde en Ytje Lepii;
commentaar
boeknummer: 8148

idem
naam: Reddingius, Bernard Jodocus
sterfdatum: 6/11/1705
geboortejaar: 1638
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jodocus Reddingius en Sijke Wiebes; gehuwd 1663 Aaltje Johannes Waalwijk; dominee

commentaar
vindplaats: diaconiebeker
type: Bekers
bron: Dutch Silver: Wrought Plate of the Central, Northern and Southern Provinces from the Renaissance until the End of the Eighteenth Century
plaats: Oenkerk
aantekening: pagina 96 nummer 285
boeknummer: 8151

commentaar

Diaconie beecker tot Oenkerck gemaeckt ten tijde als waren Bernardus Reddingius praedicant, Siverd Juriens ouderlingh, Sije Oeges diacon Anno 1664
naam: Sjoerd Jurjens
aant.: gehuwd Sijke Pieters; overleden na 1673

commentaar
boeknummer: 8151

idem
naam: Sije Oeges
sterfjaar: 1666
aant.: zoon van Oege Wigbolds en Sjoukje Wiemerts; gehuwd Aukje Gosses; overleden rond 1666; boer

commentaar
boeknummer: 8151

idem
naam: Tetrode, Pieter Pieters
doopdatum: 2/6/1749
sterfdatum: 11/8/1803
geboortejaar: 1749
godsdienst: doopsgezind
aant.: gehuwd 1770 Aukje Tjepkes Gratama; gedoopt te Amsterdam

commentaar
vindplaats: loden plaquette
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: particuliere collectie
boeknummer: 8174

commentaar

Pieter Tetrode Harlingen 1795
Boeknummer 9656; foto: Wibo Boswijk
AD TI
naam: Aanke Douwes
geboortejaar: 1603
aant.: gehuwd 1628 Trijntje Jans; geboren rond 1603

commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: St Annaparochie
aantekening: mogelijk Aencke Douwes en Trijn Jans
boeknummer: 9656

commentaar

AD TI
naam: Trijntje Jans
geboortejaar: 1605
aant.: gehuwd 1628 Aanke Douwes; geboren rond 1605

commentaar
boeknummer: 9656

idem
Aantal objecten gevonden: 22