Keuze uit alleen aanvullingen en wijzigingen

Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWEN


Meld je aan bij mijn Google profiel voor nog veel meer foto's

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alleen aanvullingen en wijzigingen (kopers boek kunnen alles zien)

Aantal personen gevonden: 6596 van de 16639 (zichtbaar voor bezitters van het boek via ALLES, GERICHT ZOEKEN)


Nieuwe objecten

Foto van boeknummer 9135
1753 fen 14 siptember is geboren Gatske Annes

GS
naam: Gatske Arends
geb.datum: 14-9-1753
doopdatum: 23-9-1753
sterfdatum: 19-12-1810
aant.: dochter van Arend Hettes Glinstra en Liesbeth Jacobs; geh. 1782 Simon Sierks Bouta
commentaar
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Nijland
boeknummer: 9135

commentaar

1753 fen 14 siptember is geboren Gatske Annes

GS
naam: Grietje Siebrens
geboortejaar: 1702
aant.: geb. rond 1702; geh. 1725 Jacob Ates
commentaar
boeknummer: 9135

idem
naam: Stellingwerf, Auke Iemes
geb.datum: 29-2-1772
doopdatum: 29-3-1772
sterfdatum: 20-9-1856
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Iemes Aukes en Sietske Jelles; geh. 1 1807 Trijntje Theunis; geh. 2 1809 Liesbeth Rienks
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Oosterend
boeknummer: 9136

commentaar

Auke IJmes is gebooren den 29 februarius 1772
naam: Koe, Haring Martens de
geb.datum: 12-2-1762
doopdatum: 14-2-1762
sterfdatum: 3-6-1839
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Marten Harings de Koe en Wietske Annes; geh. 1783 Hinke Greults
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Woudsend
boeknummer: 9138

commentaar

Haring Martens de Koe geboren den 12 februari 1762
naam: Geeske Harmens
doopdatum: 23-1-1746
geboortejaar: 1746
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Harmen Geerts; geb. te Burum/Munnikezijl; geh. 1768 Haring Klases van der Veen
commentaar
vindplaats: zilver familiebijbel
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Gerkesklooster
boeknummer: 9139

commentaar

Geeske Harmens 1764
Foto van boeknummer 9140
1798 den 26 augustus is geboren Tjerk Hessels
naam: Boer, Tjerk Hessels de
geb.datum: 26-8-1798
doopdatum: 9-9-1798
sterfdatum: 15-10-1870
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hessel Durks en Sjoukje Tjerks
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
boeknummer: 9140

commentaar

1798 den 26 augustus is geboren Tjerk Hessels
Foto van boeknummer 9141
Jitske Sietzes is geboren den 21 januari 1784
naam: Teyema, Jitske Sietses
geb.datum: 21-1-1784
doopdatum: 8-2-1784
sterfdatum: 7-2-1858
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Sietse Popkes en Stijntje Sjoerds; geh. 1802 Jan Annes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Langezwaag
boeknummer: 9141

commentaar

Jitske Sietzes is geboren den 21 januari 1784
naam: Aaltje Roukes
geb.datum: 7-10-1778
doopdatum: 11-10-1778
sterfdatum: 17-5-1810
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Rouke Alberts en Aaltje Nutterts
commentaar
vindplaats: zilveren trouwpenning
type: Penningen
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Oldelamer
boeknummer: 9142

commentaar

Aaltie Roukes is gebooren den 7 october anno 1778
Foto van boeknummer 9143
1760 den 23 junij is gebooren Aukjen Annes

Anno 1821 den 24 augustus is geboren Heiltje Broers Broersma
naam: Feenstra, Aukje Annes
geb.datum: 23-6-1760
doopdatum: 13-7-1760
sterfdatum: 27-2-1827
aant.: dochter van Anne Jans; geh. 1782 Lolke Iebes
commentaar
vindplaats: pijpenkabinet Amsterdam
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Tjerkwerd
boeknummer: 9143

commentaar

1760 den 23 junij is gebooren Aukjen Annes

Anno 1821 den 24 augustus is geboren Heiltje Broers Broersma
Foto van boeknummer 9144
Genis 37 as 28 Blokken te maaken dat is mis kis, dir om voor zoek ik ieder sen guist Rinnert Jakobs 1739
naam: Rinnert Jacobs
doopdatum: 5-12-1714
geboortejaar: 1714
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Jacob Rinnerts en Richtje Jans; ged. te Stavoren; geh. 1 1741 Trijntie Tjeerds Lantinga; geh. 2 1756 Berber Joukes
commentaar
vindplaats: pijpensteel
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Workum
boeknummer: 9144

commentaar

Genis 37 as 28 Blokken te maaken dat is mis kis, dir om voor zoek ik ieder sen guist Rinnert Jakobs 1739
naam: Johannes Siebrens
sterfdatum: 12-9-1617
geboortejaar: 1539
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Siebrand Jans en Sipkje; geh. Folkje Klases; kerkvoogd; waarschijnlijk boer op Phelsum; genoemd in quaclappen1600-1612; sinds 1574 rechter
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 9145

commentaar

Ao 1617 de 12 september sterf de eersamen Iohannis Sibrens zoon olt 78 iaer en leit hier begraven
Foto van boeknummer 9146
Ao 1631 de 5 augustij sterf de eersame ma Eelcke Iacobs Duinterp out int 52 iaer en leit alhier begraven met 8 kijnders

Bidt foor die sijel
naam: Duinterp, Eelke Jacobs
sterfdatum: 5-8-1631
geboortejaar: 1580
godsdienst: rooms
aant.: geh. 1613 Rinkje Douwes; boer op Klein Duinterp
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 9146

commentaar

Ao 1631 de 5 augustij sterf de eersame ma Eelcke Iacobs Duinterp out int 52 iaer en leit alhier begraven met 8 kijnders

Bidt foor die sijel
Foto van boeknummer 9147
Ao 1721 den 16 november is in den heere gerust de eersame Claes Pijtters oudt 80 jaer en leyd alhier begraven
naam: Klaas Pieters
sterfdatum: 16-11-1721
geboortejaar: 1641
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 9147

commentaar

Ao 1721 den 16 november is in den heere gerust de eersame Claes Pijtters oudt 80 jaer en leyd alhier begraven
Foto van boeknummer 9148
Anno 1731 den 3 april is in den heere gerust de eersaame Claes Pytters oudt in syn 18ste iaer en leit alhier begraven
naam: Klaas Pieters
doopdatum: 17-12-1713
sterfdatum: 3-4-1731
geboortejaar: 1713
aant.: zoon van Pieter Klases en Trijntje Baukes Fopma
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 9148

commentaar

Anno 1731 den 3 april is in den heere gerust de eersaame Claes Pytters oudt in syn 18ste iaer en leit alhier begraven
Foto van boeknummer 9149
Anno 1738 de 5de juny `s avonds te 10 uur is in den heere gerust den eerw. gods. do Gerardus Noordbeek in leven bedienaar des godlyken woords eerst 15 jaar te Oudeberkoop en daarna 6 jaar te Minnerscha in `t 51 ste jaar sijns ouderdoms leid alhier begraven
naam: Noordbeek, Gerard Elberts
sterfdatum: 5-6-1738
geboortejaar: 1687
aant.: geb. te Tjalleberd?; geh. 1711 Liesbeth Baukes Fopma; dominee
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 9149

commentaar

Anno 1738 de 5de juny 's avonds te 10 uur is in den heere gerust den eerw. gods. do Gerardus Noordbeek in leven bedienaar des godlyken woords eerst 15 jaar te Oudeberkoop en daarna 6 jaar te Minnerscha in 't 51 ste jaar sijns ouderdoms leid alhier begraven
Foto van boeknummer 9150
1778 den 17 january is in den heere gerust Albert Frederici in den ouderdom van 25 jaaren 5 maanden en legt alhier begraven

1778 den 2 september zijn alhier begraven Cornelis Frederici in den ouderdom van 62 jaar en 10 maanden en zijn vrouw Tettje Schotanus in den ouderdom van 63 jaar en 8 maanden en verwagten een zaligen opstandinge
naam: Frederici, Albert Cornelis
geb.datum: 24-8-1752
doopdatum: 26-8-1752
sterfdatum: 16-1-1778
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 9150

commentaar

1778 den 17 january is in den heere gerust Albert Frederici in den ouderdom van 25 jaaren 5 maanden en legt alhier begraven

1778 den 2 september zijn alhier begraven Cornelis Frederici in den ouderdom van 62 jaar en 10 maanden en zijn vrouw Tettje Schotanus in den ouderdom van 63 jaar en 8 maanden en verwagten een zaligen opstandinge
naam: Frederici, Cornelis Alberts
sterfdatum: 24-8-1778
geboortejaar: 1715
aant.: schoolmeester; ontvanger
echtgenoot: Schotanus, Tetje Douwes
commentaar
boeknummer: 9150

idem
naam: Schotanus, Tetje Douwes
doopdatum: 23-12-1714
sterfdatum: 26-8-1778
geboortejaar: 1714
aant.: dochter van Douwe Bernardus Schotanus en Tjitske Seerps Brada
echtgenoot: Frederici, Cornelis Alberts
commentaar
boeknummer: 9150

idem
Foto van boeknummer 9151
Ao 1793 den 15 may is overleeden den huisman Bauke Fransen Fopma in leven kerkvoogd te Spannum circa 76 jaaren

Ao 1798 den 29 january is overleeden desselfs huisvrouwe Seerpk Douwes Schotanis oud ruim 72 jaaren en liggen hier begraven
naam: Fopma, Bauke Franses
geb.datum: 28-12-1717
doopdatum: 2-1-1718
sterfdatum: 15-5-1793
aant.: zoon van Frans Baukes en Geertje Hessels
echtgenoot: Schotanus, Seerpje Douwes
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 9151

commentaar

Ao 1793 den 15 may is overleeden den huisman Bauke Fransen Fopma in leven kerkvoogd te Spannum circa 76 jaaren

Ao 1798 den 29 january is overleeden desselfs huisvrouwe Seerpk Douwes Schotanis oud ruim 72 jaaren en liggen hier begraven
naam: Schotanus, Seerpje Douwes
doopdatum: 9-12-1725
sterfdatum: 29-1-1798
geboortejaar: 1725
aant.: dochter van Douwe Bernardus Schotanus en Tjitske Seerps Brada
echtgenoot: Fopma, Bauke Franses
commentaar
boeknummer: 9151

idem
Foto van boeknummer 9152
Ao 1609 de 21 april sterf Hijs Doedes dochter olt int 12 iaer
naam: Hiske Doedes
sterfdatum: 21-4-1609
geboortejaar: 1597
aant.: vermoedelijke dochter van
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 9152

commentaar

Ao 1609 de 21 april sterf Hijs Doedes dochter olt int 12 iaer
Foto van boeknummer 9153
1709 den 20 julius is in de heere gerust de eerbaare Claeske Bauckes oud in haer 22 jaer

1711 den 2 aprilis is in de heere gerust de eerbaare Bauckien Pytters olt 3 jaer en 4 maenden

1711 den 8  november is in de heere gerust de eerbaare Klaeske Pytters oudt [1] iaer en 8 maenden  en leggen alhier [begraven]
naam: Baukje Pieters
doopdatum: 18-12-1707
sterfdatum: 2-4-1711
geboortejaar: 1707
aant.: dochter van Pieter Klases en Trijntje Baukes Fopma
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 9153

commentaar

1709 den 20 julius is in de heere gerust de eerbaare Claeske Bauckes oud in haer 22 jaer

1711 den 2 aprilis is in de heere gerust de eerbaare Bauckien Pytters olt 3 jaer en 4 maenden

1711 den 8 november is in de heere gerust de eerbaare Klaeske Pytters oudt [1] iaer en 8 maenden en leggen alhier [begraven]
naam: Fopma, Klaaske Baukes
sterfdatum: 20-7-1709
geboortejaar: 1688
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9153

idem
naam: Klaaske Pieters
doopdatum: 3-8-1710
sterfdatum: 8-11-1711
geboortejaar: 1710
aant.: dochter van Pieter Klases en Trijntje Baukes Fopma
commentaar
boeknummer: 9153

idem
Foto van boeknummer 9154
Anno 1634 den 20 september sterf den eersamen man Sicke Herkesz out 43 iaer ende leit alhier begraven
naam: Sikke Heerkes
sterfdatum: 20-9-1634
geboortejaar: 1591
aant.: geh. Brechtje Jans; boer op Roppert
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 9154

commentaar

Anno 1634 den 20 september sterf den eersamen man Sicke Herkesz out 43 iaer ende leit alhier begraven
naam: Fopma, Bauke Baukes
geb.datum: 25-5-1694
doopdatum: 27-5-1694
sterfdatum: 26-6-1694
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 9155

commentaar

Den 7 ianuary 1694 is in den heere gerust den eersamen Baucke Fransen Fopma in leeven keerckvooghd tot Spannom out 36 iaren en leit alhier begraven

Den 26 iuny 1694 stierf een iongeling Baucke Bauckes out 4 weeken en 4 dagen en leit alhier begraven

't Iaer 1744 den 12 mey is gestorven de eerbaare Lolk Wilkes wedue van Bauke Fransen Fopma out in haar 88 ste iaar en is hier begraven
naam: Fopma, Bauke Franses
doopdatum: 24-11-1658
sterfdatum: 7-1-1694
geboortejaar: 1658
aant.: zoon van Frans Sipkes Fopma en Liesbeth Klases
vader: met inscriptie
echtgenoot: Wolkema, Lolkje Wilkes
commentaar
boeknummer: 9155

idem
naam: Wolkema, Lolkje Wilkes
sterfdatum: 12-5-1744
geboortejaar: 1656
aant.: dochter van Wilke Hebbes Wolcama en Trijntje Sipkes Fopma; geh. 1 1677 Sipke Sipkes Sasma; geh. 2 1693 Bauke Franses Fopma
echtgenoot: Fopma, Bauke Franses
commentaar
boeknummer: 9155

idem
naam: Dirk Doedes
sterfdatum: 27-12-1623
geboortejaar: 1602
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 9157

commentaar

F D D D

Ao 1623 de 27 decembe sterf de eersamen Dirck Doedesz olt 21 iaer

Ao 1624 de 7 ianuarius sterf de eersame Fonger Doedesz olt 18 iaer
naam: Fonger Doedes
sterfdatum: 7-1-1624
geboortejaar: 1605
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9157

idem
naam: Brechtje Gerrits
sterfjaar: 1632
commentaar
vindplaats: oorspronkelijk op het kerkhof; nu onduidelijk
type: Grafstenen
bron: Historische wandelingen door Friesland
plaats: Spannum
boeknummer: 9158

commentaar

1632 Bregtje Gerrits
Foto van boeknummer 9159
TL
naam: Nauta, Thomas Lieuwes
doopdatum: 17-7-1687
sterfdatum: 22-1-1741
geboortejaar: 1687
aant.: zoon van Lieuwe Thomas; geh. 1711 Sieuwke Freerks;
commentaar
vindplaats: dakloodje
type: Dakloodjes
bron: Onderzoek Peter Klunder
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9159

commentaar

TL
Foto van boeknummer 9160
PV
naam: Valk, Pieter Meinderts
aant.: geh. 1752 Antje Siemens
commentaar
vindplaats: dakloodje
type: Dakloodjes
bron: Onderzoek Peter Klunder
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9160

commentaar

PV
Foto van boeknummer 9161
IF
naam: Feima, Jan Iepes
doopdatum: 20-6-1736
sterfdatum: 22-3-1817
geboortejaar: 1736
aant.: zoon van Ype Jans Feyma en Geertruid van der Ley; geh. 1 1758 Brandje Everts; geh. 2 1762 Fetje Jans Distelsma
commentaar
vindplaats: dakloodje
type: Dakloodjes
bron: Onderzoek Peter Klunder
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9161

commentaar

IF
Foto van boeknummer 9162
IF
naam: Feima, Jan Iepes
doopdatum: 20-6-1736
sterfdatum: 22-3-1817
geboortejaar: 1736
aant.: zoon van Ype Jans Feyma en Geertruid van der Ley; geh. 1 1758 Brandje Everts; geh. 2 1762 Fetje Jans Distelsma
commentaar
vindplaats: dakloodje
type: Dakloodjes
bron: Onderzoek Peter Klunder
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9162

commentaar

IF
naam: Kalma, Jacobus Karstes
geb.datum: 20-5-1810
doopdatum: 3-6-1810
sterfdatum: 2-9-1849
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Karst Hommes Kalma en Eelkje Jacobs de Vries
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Boxum
boeknummer: 9163

commentaar

Jacobus Karsjens Kalma is gebooren den 20 may 1810
naam: Fokje Jentjes
geb.datum: 15-12-1770
doopdatum: 15-1-1771
sterfjaar: 1805
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Jentje Willems en Dieuwke Murks; geh. 1 1793 Pieter Arends; geh. 2 Hendrik Jans
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 9164

commentaar

Fokje Jentjes is gebooren den 15 december 1770
naam: Falkena, Ieke Siegers
geb.datum: 13-4-1802
doopdatum: 2-5-1802
sterfdatum: 20-1-1864
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Sieger Jelles en Romkje Iekes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Mirns
boeknummer: 9165

commentaar

Yke Siegers Falkena is geboren den 13 april 1802
naam: Berber Andries
geb.datum: 25-3-1681
doopdatum: 27-3-1681
aant.: dochter van Andries Galtjes en Barber Douwes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9166

commentaar

Barber Andries den 25 maart 1681
naam: Jantje Willems
geb.datum: 10-4-1695
aant.: dochter van Willem Joukes en Wikje Wietses
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9167

commentaar

Jantien Willems is geboren den 10e april 1695
naam: Willem Joukes
aant.: geh. 1694 Wikje Wietses
commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9168

commentaar

Willem Joukes Kuijper 1683
naam: Brouwer, Pieter Douwes
geboortejaar: 1628
aant.: geb. rond 1628
echtgenoot: Jildou Tjerks
commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9169

commentaar

Pieter Douwes en Jildouw Tjerkes den 1 maart 1653
naam: Jildou Tjerks
echtgenoot: Brouwer, Pieter Douwes
commentaar
boeknummer: 9169

idem
naam: Binke Binkes
sterfdatum: 28-12-1699
commentaar
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9170

commentaar

Binke Binkes de jonge obit den 28e dec 1699
naam: Grietje Haitses
geboortejaar: 1683
aant.: geb. rond 1683; geh. 1706 Hein Sjoerds
commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9171

commentaar

Grietie Haiyties 1687 Rotterdam
naam: Jacob Jaies
geboortejaar: 1655
aant.: geb. rond 1655
echtgenoot: Jantje Pieters
commentaar
vindplaats: zilveren deksel
type: Dozen en Potten
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9172

commentaar

Jappe Jaeyes en Jantien Pyters
naam: Jantje Pieters
geboortejaar: 1657
aant.: geb. rond 1657
echtgenoot: Jacob Jaies
commentaar
boeknummer: 9172

idem
naam: Pietertje Willems
geboortejaar: 1686
aant.: dochter van Willem Jacobs en Lieuwkje Jarigs
commentaar
vindplaats: geboortelepel?
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9173

commentaar

Pietertien Willems 1686
naam: Okkes, Willem Jacobs
geb.datum: 24-6-1726
aant.: zoon van Jacob Willems Okkes en Trijntje Gerbens Cuperus
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9174

commentaar

Willem Jacobs Ockes is geboren den 24e juni 1726
naam: Okkes, Binke Jacobs
geb.datum: 13-5-1723
aant.: zoon van Jacob Willems Okkes en Trijntje Gerbens Cuperus
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9175

commentaar

1723 den 13 mei is geboren Bink Jacobs Okkes
naam: Jantje Heins
commentaar
vindplaats: zilveren schorthaak
type: Overige voorwerpen
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9176

commentaar

Iantien Heins Do
naam: Wiepkje Hotses
aant.: geh. Frans Heins Tinnegieter; overl. voor 1645
commentaar
vindplaats: riemzilver
type: Overige voorwerpen
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9177

commentaar

Wipck Hoties 1620
naam: Wiepkje Hotses
aant.: geh. Frans Heins Tinnegieter; overl. voor 1645
commentaar
vindplaats: zilveren slab?
type: Overige voorwerpen
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9178

commentaar

Wipck Hoties 1629
naam: Dirkje Sjoerds
aant.: dochter van Sjoerd Pieters en Wimkje Grates (geh. 1619)
commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9179

commentaar

Dirckien Sioers
naam: Antje Sjoerds
aant.: dochter van Sjoerd Pieters en Wimkje Grates (geh. 1619)
commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9180

commentaar

An Sioers
naam: Grate Sjoerds
aant.: zoon van Sjoerd Pieters en Wimkje Grates (geh. 1619)
commentaar
vindplaats: zilveren kinderlepeltje
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9181

commentaar

Grate Sioers
naam: Sieuwke Reins
commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9182

commentaar

Siew Reins dochter an 1641
naam: Sieuwke Broers
commentaar
vindplaats: zilveren vingerhoed
type: Overige voorwerpen
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9183

commentaar

Sieuck Brors
naam: Soetje Broers
commentaar
vindplaats: zilveren smelt
type: Overige voorwerpen
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9184

commentaar

Soutien Brors
naam: Douwe Freerks
echtgenoot: Grietje Andries
commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9186

commentaar

Douwe Freerks en Griedt Andries 1628
naam: Grietje Andries
echtgenoot: Douwe Freerks
commentaar
boeknummer: 9186

idem
naam: Rienk Saskers
echtgenoot: Tjerkje Klases
commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9188

commentaar

R.S. T.C.
naam: Tjerkje Klases
echtgenoot: Rienk Saskers
commentaar
boeknummer: 9188

idem
naam: Antje Jacobs
geboortejaar: 1629
aant.: geb. ron 1629; geh. 1652 Douwe Andries Ockes; overl. voor 1655
commentaar
vindplaats: zilveren smelt
type: Overige voorwerpen
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9189

commentaar

Antie Jacob dr
naam: Antje Jacobs
geboortejaar: 1629
aant.: geb. ron 1629; geh. 1652 Douwe Andries Ockes; overl. voor 1655
commentaar
vindplaats: zilveren snab
type: Overige voorwerpen
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9190

commentaar

Antie Jacobs
naam: Antje Jacobs
geboortejaar: 1629
aant.: geb. ron 1629; geh. 1652 Douwe Andries Ockes; overl. voor 1655
commentaar
vindplaats: zilverenbeslag bijbel
type: Kerkboeken en bijbels
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9191

commentaar

Antie Jacobs
naam: Feite Wiepkes
commentaar
vindplaats: zilveren pijp
type: Overige voorwerpen
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9193

commentaar

Feite Wipckes
naam: Fokje Saskers
geboortejaar: 1610
aant.: geb. rond 1610; testament 1665
echtgenoot: Klaas Klases
commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9195

commentaar

Claes Claes & Fock Sasckers 1638
naam: Klaas Klases
geboortejaar: 1608
aant.: geb. rond 1608; testament 1665
echtgenoot: Fokje Saskers
commentaar
boeknummer: 9195

idem
naam: Liesbeth Krijns
doopdatum: 28-10-1655
geboortejaar: 1655
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9198

commentaar

Lisbart Crines
naam: Fonger Barteles
geb.datum: 25-2-1640
sterfdatum: 18-1-1661
commentaar
vindplaats: zilveren schaal
type: Schalen en kommen
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9199

commentaar

Fonger Bartles geboren den 25 february anno 1640 & gestorven den 18 january 1661 & den 21 dito begraven
naam: Croes, Barend Barends
sterfdatum: 5-1-1671
commentaar
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9200

commentaar

B. Barentsen Croes is gestorven den 5 januaris 1671
naam: Croes, Grietje Barends
geboortejaar: 1632
sterfjaar: 1671
aant.: geb. rond 1632; geh. 1655 Foppe Barteles
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9201

commentaar

Grietie Baerents
naam: Pietje Siemens
sterfjaar: 1670
aant.: geh. Thomas Reinders
commentaar
vindplaats: zilveren lepels
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9202

commentaar

Pettien Symens
naam: Croes, Barend Barends
sterfdatum: 5-1-1671
commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9204

commentaar

Barent Baerents
naam: Saske Barteles
commentaar
vindplaats: zilveren smelt
type: Overige voorwerpen
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9205

commentaar

Sas Bartles
naam: Croes, Grietje Barends
geboortejaar: 1632
sterfjaar: 1671
aant.: geb. rond 1632; geh. 1655 Foppe Barteles
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: zilveren smelt
type: Overige voorwerpen
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9206

commentaar

Grijttie Baernts Kruys
naam: Ate Sibbeles
commentaar
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9207

commentaar

Aette Sibles 1633
naam: Hans Jarigs
geboortejaar: 1627
aant.: geb. rond 1627
echtgenoot: Rienkje Annes
commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9208

commentaar

Hans Jarigs & Rienkien Annes
naam: Rienkje Annes
geboortejaar: 1629
aant.: geb. rond 1629
echtgenoot: Hans Jarigs
commentaar
boeknummer: 9208

idem
naam: Pelgrim Aukes
commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9209

commentaar

Pelgrim Aukes
naam: Neeltje Thijses
commentaar
vindplaats: vingerhoed
type: Overige voorwerpen
bron: www.oudstaveren.nl
plaats: Stavoren
boeknummer: 9211

commentaar

Neeltien Tyssen
naam: Scheversteyn, Willem
geboortejaar: 1655
sterfjaar: 1728
aant.: niet zeker; geb. rond 1655; geh. 1680 Maaike Wijbinga; leidekker; schepen
commentaar
vindplaats: dakloodje
type: Dakloodjes
bron: Onderzoek Peter Klunder
plaats: Ballum
boeknummer: 9212

commentaar

WS
naam: Onbekend Lieuwes
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 9213

commentaar

... april is ... ersamen ... Lewues ... h begrave... ...
naam: Doede Sakeles
sterfdatum: 28-12-1630
geboortejaar: 1556
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: Trijntje Dirks
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 9214

commentaar

... iuny sterf die ... Doede Saeckles ... ..er en leit hier [begra]ven
naam: Onbekend Doedes
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9214

idem
naam: Fopma, Richtje Franses
doopdatum: 21-12-1721
sterfdatum: 23-5-1778
geboortejaar: 1721
aant.: dochter van Frans Baukes en Geertje Hessels, geh. 1 1740 Sietse Eelkes; geh. 2 1760 Willem Hessels
vader: met inscriptie
echtgenoot: Willem Hessels
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 9215

commentaar

1778 den 23 may is in den heere gerust Rigtie Fransen Fopma huisvrouw van Willem Hessels in den ouderdom van 56 jaren en 5 maanden en leit alhier begraven verwagtende een zalige opstandinge
naam: Willem Hessels
doopdatum: 11-3-1731
sterfdatum: 25-3-1806
geboortejaar: 1731
aant.: zoon van Hessel Willems en Gretske Hoites
echtgenoot: Fopma, Richtje Franses
commentaar
boeknummer: 9215

idem
naam: Fopma, Douwe Baukes
geb.datum: 16-4-1760
doopdatum: 27-4-1760
sterfdatum: 7-2-1809
godsdienst: hervormd
aant.: geh. 1795 Antje Rinses
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 9216

commentaar

1809 den 7 februarius is overleden Douwe Baukes Fopma in leven kerkvoogd te Spannum in den ouderdom van 49 jaren en ligt alhier begraven
naam: Kooistra, Liesbeth Sietses
doopdatum: 12-11-1752
sterfdatum: 20-11-1796
geboortejaar: 1752
aant.: dochter van Sietse Eelkes en Richtje Franses Fopma
moeder: met inscriptie
echtgenoot: Ypma, Sjoerd Siemens
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Spannum
boeknummer: 9217

commentaar

1796 den 20 november is in den ouderdom van ruim [4]4 jaar overleeden Lijsbert Sytses K[o]oistra in leeven huisvrouw van Sjoerd Symons Ypma tot Nieuwland en leit alhier begraven
naam: Ypma, Sjoerd Siemens
doopdatum: 2-10-1746
sterfdatum: 10-5-1826
geboortejaar: 1746
aant.: zoon van Siemen Sjoerds Ypma en Fetje Cornelis Bosma
vader: met inscriptie
echtgenoot: Kooistra, Liesbeth Sietses
commentaar
boeknummer: 9217

idem
naam: Sikke Teunis
geboortejaar: 1645
aant.: geb. rond 1645; geh. 1670 Ienskje Ekes; schipper
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Bolsward
boeknummer: 9218

commentaar

S T

Sicke Teunis 1679
Foto van boeknummer 9219
Fransiskus Elgersma ouderman van hetschippers gildt 1721
naam: Elgersma, Frans Jacobs
geb.datum: 28-3-1688
sterfdatum: 25-10-1775
aant.: zoon van Jacob Elgersma; apotheker; burgemeester; schrijver; olderman
echtgenoot: Algra, Pietje Sienes
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Bolsward
boeknummer: 9219

commentaar

Fransiskus Elgersma ouderman van hetschippers gildt 1721
naam: Algra, Andries Sienes
sterfdatum: 21-11-1739
geboortejaar: 1690
godsdienst: doopsgezind
aant.: gecommitteerde ten landsdage; burgemeester; schrijver
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: Boeder, Trijntje Teeuwis
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Bolsward
boeknummer: 9220

commentaar

Andrys Synnes Allegra 1715
Foto van boeknummer 9222
Iohannes Iacobs 1671
naam: Johannes Jacobs
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Dokkum
boeknummer: 9222

commentaar

Iohannes Iacobs 1671
naam: Berend Jans
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Franeker
boeknummer: 9223

commentaar

G P

Beern Iansen 1645
Foto van boeknummer 9224
Broer Fongers 1681
naam: Broer Fongers
doopdatum: 27-1-1672
geboortejaar: 1640
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Bouwe Fongers en Feikje Broers; geh. 1665 Grietje Boeies
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9224

commentaar

Broer Fongers 1681
Foto van boeknummer 9225
Eeltie Sikkes 1810
naam: Eeltje Sikkes
geb.datum: 20-12-1779
doopdatum: 16-1-1780
sterfdatum: 10-11-1823
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Sikke Eeltjes en Sjoukje Jakkeles; geh. 1804 Maaike Sietses Postma
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9225

commentaar

Eeltie Sikkes 1810
Foto van boeknummer 9226
A F

Aucke Fransen 1676
naam: Auke Franses
geboortejaar: 1629
aant.: geb. rond 1629; zoon van Frans Aukes en Anke Gatses; geh. 1654 Neeltje Klases
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9226

commentaar

A F

Aucke Fransen 1676
naam: Lolke Hennings
doopdatum: 4-2-1721
geboortejaar: 1721
aant.: zoon van Henning Cornelis en Willemke Lolkes; geh. 1 1746 Tjamke Stoffels; geh. 2 1759 Elske Wessels IJlstra
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9227

commentaar

Lolke Hennings 1759
Foto van boeknummer 9228
Pitter Ieltes 1663

Hoe dat wi het maecken den eene sal t prisen den andere sal t laecke
naam: Pieter Jeltes
geboortejaar: 1646
aant.: geb. rond 1646; geh. 1671 Willemke Wiebrens
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Franeker
boeknummer: 9228

commentaar

Pitter Ieltes 1663

Hoe dat wi het maecken den eene sal t prisen den andere sal t laecke
naam: Suringar, Gerard Siebren Goukes
doopdatum: 25-9-1712
geboortejaar: 1712
sterfjaar: 1749
aant.: zoon van Gouke Gerrits Suringar en Baukje Haringa
commentaar
vindplaats: zilveren penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9229

commentaar

Gerard Sijbren Suringar

1682

1726
naam: Piebe Goslings
geboortejaar: 1657
aant.: geb. rond 1657; zoon van Gosling Pieters en Trienke Harmens; geh. 1682 Fokeltje Tjalkes
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Joure
boeknummer: 9230

commentaar

Pijebe Goslicks 1698
Foto van boeknummer 9231
Iucke Montes 1665
naam: Joeke Montes
sterfdatum: 8-10-1703
geboortejaar: 1643
aant.: geb. 1643; geh. 1668 Aukje Thomas Esling
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9231

commentaar

Iucke Montes 1665
Foto van boeknummer 9232
Ian Allerts  soon
naam: Jan Allerts
geboortejaar: 1722
aant.: geb. rond 1722; geh. 1747 Margrieta Jacobs
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9232

commentaar

Ian Allerts soon
naam: Oege Alles
geboortejaar: 1645
aant.: geb. rond 1645; geh. 1670 Jelke Annes
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Workum
boeknummer: 9233

commentaar

Oege Alles 1671
naam: Boomsma, Jan Martinus
doopdatum: 29-6-1729
geboortejaar: 1729
aant.: zoon van Martinus Boomsma en Trijntje Hanses; geh. 1756 Janke Dirks
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9234

commentaar

Jan Boomsma 1760
naam: Bateles, Martinus Davids van
doopdatum: 10-2-1760
sterfdatum: 16-3-1846
geboortejaar: 1760
aant.: zoon van David Martinus en Aaltie Jans; geh. 1786 Antje Dirks
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9235

commentaar

Martynus Devids 1780
Foto van boeknummer 9236
Nolle Jans Dirks 1791
naam: Dirks, Nolle Jans
geb.datum: 26-8-1776
doopdatum: 15-9-1776
sterfdatum: 3-4-1863
aant.: zoon van Jan Durks Dirks en Akke Nollides; geh. 1800 Atje Jacobs de Haan
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9236

commentaar

Nolle Jans Dirks 1791
naam: Marten Hartmans
geboortejaar: 1726
sterfjaar: 1773
aant.: geb. 1726; geh. 1751 Trijntje Tjerks
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9237

commentaar

Marten Hartens 1741
Foto van boeknummer 9238
Albert Jacobs is int schippers gildt getreden den 6 januari 1743
naam: Buisman, Albert Jacobs
geboortejaar: 1712
aant.: geb. rond 1712; geboren Winschoten; geh. 1737; overl. voor 1782
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9238

commentaar

Albert Jacobs is int schippers gildt getreden den 6 januari 1743
naam: Pieter Jans
geboortejaar: 1721
aant.: geb. rond 1721; geh. 1746 Ietje Jans
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9239

commentaar

Pitter Ja[ns]en huijman 1722
naam: Draaisma, Reinou Eeltjes
geb.datum: 26-2-1778
sterfdatum: 4-7-1859
aant.: dochter van Eeltje Hilles en Froukje Rinses
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Boornbergum
boeknummer: 9240

commentaar

Reino Eeltjes is geboren den 26 feb. 1778
naam: Bruinsma, Harmen Martens
geb.datum: 7-12-1793
doopdatum: 15-12-1793
sterfdatum: 25-6-1862
aant.: zoon van Martjen Freerks en Gatske Harmens
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hartwerd
boeknummer: 9241

commentaar

1793 den 7den december is geboren Harmen Martens
naam: Abma, Baukje Ruurds
geb.datum: 2-3-1805
doopdatum: 31-3-1805
sterfdatum: 23-10-1813
aant.: volgens Tresoar 3 maart geboren; dochter van Ruurd Freerks en Hiltje Klases
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Folsgare
boeknummer: 9242

commentaar

Baukjen Ruurds is geboren den 2 den maart 1805 en overleden op 23 oktober 1813
naam: Trijntje Lolles
geb.datum: 3-1-1754
doopdatum: 27-1-1754
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Lolle Scheltes en Trijntje Ruurds; geh. 1775 Bote Tjerks Tjerkstra
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oosterbierum
boeknummer: 9243

commentaar

Tryntie Lolles is gebooren den 3 jannewarius 1754
naam: Hoppers, Fedde Wabes
doopdatum: 18-11-1687
geboortejaar: 1687
aant.: zoon van Wabe Jorrits Hoppers en Hiltje Rienks
echtgenoot: Wiersma, Jeltje Gerbens
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 9244

commentaar

FH JG

Hijlkjen Hopperus is geboren den 18 junius 1724 en is overleeden den 21 jannuaarius 1741
naam: Hoppers, Hielkje Feddes
geb.datum: 18-6-1724
doopdatum: 18-6-1724
sterfdatum: 21-1-1741
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
boeknummer: 9244

idem
naam: Wiersma, Jeltje Gerbens
geboortejaar: 1689
aant.: geb. rond 1689
echtgenoot: Hoppers, Fedde Wabes
commentaar
boeknummer: 9244

idem
naam: Rein Klases
geb.datum: 8-1-1745
doopdatum: 17-11-1752
sterfdatum: 20-9-1808
aant.: zoon van Klaas Reins en Ietje Klases; geh 1 1782 Rinske Sipkes; geh. 2 1787 Liesbeth Oenes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Menaldum
boeknummer: 9245

commentaar

1745 den 8 january is gebooren Reyn Klaases te Mynnaam
naam: Sietzema, Grietje Oenes
geb.datum: 10-6-1802
sterfdatum: 19-11-1891
aant.: dochter van Oene Sietses Sietzema en Grietje Hidzerts Hamstra
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Drachten
boeknummer: 9246

commentaar

Grietje Oenes Sietzema is geboren den 10 juny 1802
naam: Andries Hendriks
geb.datum: 11-9-1705
doopdatum: 18-10-1705
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Hendrik Alberts en Antje Andries
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Britswerd
boeknummer: 9247

commentaar

Andries Hendriks is gebooren den 11 september 1705

CA
naam: Faber, Cornelis Reimers
geb.datum: 17-6-1798
doopdatum: 1-7-1798
sterfdatum: 6-4-1888
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Reimer Tetmans Faber en Antje Piers Huizinga
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Tirns
boeknummer: 9248

commentaar

Cornelis Reimers is geboren 17 juni 1798
naam: Eizema, Ienskje Eises
geb.datum: 28-2-1791
doopdatum: 20-3-1791
sterfdatum: 31-5-1875
aant.: dochter van Eise Meines en Ienskje Oepkes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Legemeer
boeknummer: 9249

commentaar

Ynskien Eizes Eizema is geboren den 28 february 1791
naam: Perizonius, Hendrik Johannes Casparus
sterfdatum: 4-10-1791
geboortejaar: 1718
godsdienst: hervormd
aant.: geb. sept. 1718; zoon van Johannes Casparus; stud. Franeker 1738; geh. Cornelia Francoisa van Meiers; dominee
commentaar
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Arum
boeknummer: 9250

commentaar

H. Portisonius v.d.m. in Arum dedit obiit den 4 october 1791
naam: Rijpma, Ulbe Johannes
geb.datum: 27-2-1803
doopdatum: 20-3-1803
sterfdatum: 14-4-1803
aant.: zoon van Johannes Ulbes Rijpma en Sietske Sjoerds
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Witmarsum
boeknummer: 9251

commentaar

Ulbe Johannes Rijpma geboren de 27 febrij 1803 overleden den 14 april
naam: Rusticus, Sjouke Hotses
geb.datum: 15-12-1770
sterfdatum: 21-2-1846
aant.: zoon van Hotse Jacobs en Wiebrigje Sjoukes; geh. 1793 Antje Meinderts
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hieslum
boeknummer: 9252

commentaar

1770 den 15 december is geboren Sjouke Hotzes Rusticus en overleden den 21 februari 1846

H.J.S.
5 april 1912
Te Woudsend
naam: Baukje Tjittes
geb.datum: 10-6-1765
doopdatum: 16-6-1765
sterfdatum: 3-3-1822
godsdienst: hervormd
aant.: volgens Tresoar geboren 9-6-1765; dochter van Tjitte Martens en Janke Willems; geh. 1785 Nanne Jurjens de Rook;
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lemmer
boeknummer: 9253

commentaar

Baukien Tietes is geboren den 10de junij anno 1765
Foto van boeknummer 9254
SS LI

1640

PAULUS
naam: L. I.
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 9254

commentaar

SS LI

1640

PAULUS
naam: S. S.
commentaar
boeknummer: 9254

idem
naam: Boer, Minke Siebrens de
geb.datum: 26-10-1805
sterfjaar: 1834
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Siebren Baukes de Boer en Johanna Klases Hobma
echtgenoot: Gerritsma, Harmen Arjens
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Tjerkwerd
boeknummer: 9255

commentaar

1805 den 26 october is geboren Minke Sybrens

1840 den 16 january is geboren Minke Harmens Gerritsma
naam: Gerritsma, Harmen Arjens
geboortejaar: 1804
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Arjen Gerrits Gerritsma en Hiltje Jentjes Kingma
echtgenoot: Boer, Minke Siebrens de
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudega Wym
boeknummer: 9256

commentaar

1794 den 4 october is geboren Harmen Jacobs

H A
naam: Harmen Jacobs
geb.datum: 4-10-1794
godsdienst: rooms
aant.: zoon van Jacob Harmens en Hiltje Jentjes Kingma
commentaar
boeknummer: 9256

idem
naam: Cadhuis, Akke Hantjes
geb.datum: 15-8-1770
sterfdatum: 30-4-1834
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Hantje Minnes Cadhuis en Liesbeth Dirks; geh. 1793 Hille Jiskes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Lutkewierum
boeknummer: 9257

commentaar

Akke Hantjes is gebooren den 15 augustus 1770

Gerrit Jans Landstra geboren 14 oktober 1898
naam: Minke Siebrens
geb.datum: 26-12-1723
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Siebren Gosses en Gatske Jans; doop niet te vinden; geh. 1748 Bauke Dirks
commentaar
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudega Wym
boeknummer: 9258

commentaar

1723 den 26 desimber is gebooren Mynke Sybrens
Foto van boeknummer 9259
Akke L. de Boer 

Ter gedachtenis van grootmoeder 1889

S K

S J

1774
naam: Sietske Johannes
doopdatum: 13-1-1740
geboortejaar: 1740
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Johannes Lieuwes en Hiltje Gerbens
echtgenoot: Sjoerd Klases
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Oudega Wym
boeknummer: 9259

commentaar

Akke L. de Boer

Ter gedachtenis van grootmoeder 1889

S K

S J

1774
naam: Sjoerd Klases
doopdatum: 25-3-1748
geboortejaar: 1748
aant.: zoon van Klaas Piers en Grietje Sjoerds
echtgenoot: Sietske Johannes
commentaar
boeknummer: 9259

idem
naam: Hendrik Bonnes
doopdatum: 24-10-1675
geboortejaar: 1675
aant.: zoon van Bonne Hobbes en Douwtje Douwes; geh. 1696 Antje Daniels van Onnen
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Joure
boeknummer: 9260

commentaar

Hendrik Bonis 1703
Foto van boeknummer 9261
Jan Sickes  Builart  1723
naam: Builard, Jan Sikkes
geboortejaar: 1705
aant.: geb. rond 1705; zoon van Gerlof Salomons Builart en Antje Klases; geh. 1730 Gepke Sikkeles
commentaar
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9261

commentaar

Jan Sickes Builart 1723
naam: Tjitske Martens
geb.datum: 9-10-1739
commentaar
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9262

commentaar

1739 den 9 october Tietske Martens is gebooren
Foto van boeknummer 9264
1717 den 30 augustus is gebooren Gerbrandus Lantinga
naam: Lantinga, Gerben Tjamkes
geb.datum: 23-8-1717
doopdatum: 5-9-1717
sterfdatum: 5-6-1785
godsdienst: hervormd
aant.: geb. in Bolsward: volgens Tresoar 23-8-1717; zoon van Tjamke Gerbens Lantinga (koopman, bakker) en Joukje Jans Tuinsma; geh. 1753 Froukje Wiebes; dominee;
commentaar
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
boeknummer: 9264

commentaar

1717 den 30 augustus is gebooren Gerbrandus Lantinga
Foto van boeknummer 9265
Lolle Sijmens is gebooren den 17 december 1716
naam: Lolle Siemens
geb.datum: 17-12-1716
doopdatum: 1-1-1717
sterfjaar: 1776
aant.: zoon van Siemen Lolles en Simkje Jurjens Walter; geh. 1739 Ietje Jelles Nauta
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Woudsend
boeknummer: 9265

commentaar

Lolle Sijmens is gebooren den 17 december 1716
naam: Mockema, Frederik Wiegers van
geb.datum: 26-12-1698
doopdatum: 1-1-1699
sterfdatum: 10-11-1722
aant.: zoon van Wieger Freerks Mockema en Berber Augustinus
commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 9266

commentaar

Een gedenckteken Fredericus Mockema gebooren den 26 decemb os 1698 gestorven den 10 novemb ns 1722
naam: Hylckama, Grietje Barteles
geboortejaar: 1718
aant.: geb. rond 1718; ouders onduidelijk, verm Bartele Jelles en Aatje Siemens; geh. 1741 Fedde Gosses van Terwisscha;
commentaar
vindplaats: gouden klampen en deel van klamp vermaakt tot broche
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Heerenveen
boeknummer: 9267

commentaar

Griettie Barteles 1746
naam: Aaltje Folkerts
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: nu in Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Duurswoude
boeknummer: 9268

commentaar

Jan Idzes en Jouck Folkerts zijn wijff

Eeilijt Folckerts dochter 1605.
naam: Jan Idses
echtgenoot: Joukje Folkerts
commentaar
boeknummer: 9268

idem
naam: Joukje Folkerts
echtgenoot: Jan Idses
commentaar
boeknummer: 9268

idem
Foto van boeknummer 9269
J.S.O. 1757

L.H.S. 1757
naam: Osinga, Jouke Sietses
geboortejaar: 1723
godsdienst: doopsgezind
aant.: geb. rond 1723; zoon van Sietse Joukes Osinga en Uilkje Wiebes Abbema
echtgenoot: Zijlstra, Liesbeth Heins van
commentaar
vindplaats: voor- en achtergevel woning achter de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Uitwellingerga
boeknummer: 9269

commentaar

J.S.O. 1757

L.H.S. 1757
naam: Zijlstra, Liesbeth Heins van
doopdatum: 24-7-1726
geboortejaar: 1726
aant.: dochter van Hein Tjeerds en Antje Wiebes
echtgenoot: Osinga, Jouke Sietses
commentaar
boeknummer: 9269

idem
Foto van boeknummer 9270
Synaeda Sytinga

Int sestienhonderts jaer. 
Noch tachtig ses en een. 
Lach Sibbeltje voorwaer. 
Alhier den eersten steen. 
Met Sinaeda zijn wil. 
Den eerste van april.
naam: Sinada, Hein Doekes
geboortejaar: 1645
aant.: geb. rond 1645; zoon van Doeke Heins Sinada; overl. voor 1698
echtgenoot: Syttinga, Sibbeltje Taekes
commentaar
vindplaats: Synaeda state aan de Synaedawei
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Tzummarum
boeknummer: 9270

commentaar

Synaeda Sytinga

Int sestienhonderts jaer.
Noch tachtig ses en een.
Lach Sibbeltje voorwaer.
Alhier den eersten steen.
Met Sinaeda zijn wil.
Den eerste van april.
naam: Syttinga, Sibbeltje Taekes
geboortejaar: 1645
aant.: geb. rond 1645; geh. 1 1668 Oege Jacobs Saekma; geh. 2 Oege Ales; geh. 1686 Hein Doekes Sinada
echtgenoot: Sinada, Hein Doekes
commentaar
boeknummer: 9270

idem
Foto van boeknummer 9271
Dit huis is gebouwd door de erven Albert Tjebbes in den jaare 1776
naam: Albert Tjebbes
doopdatum: 17-5-1696
sterfdatum: 18-8-1767
geboortejaar: 1696
godsdienst: hervormd
aant.: ged. in Langezwaag; timmerman; kerkvoogd
echtgenoot: Fetje Wobbes
commentaar
vindplaats: Tj. Harkeswei 36
type: Memoriestenen en -tekens
bron: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
plaats: Lippenhuizen
boeknummer: 9271

commentaar

Dit huis is gebouwd door de erven Albert Tjebbes in den jaare 1776
Foto van boeknummer 9272
Kerke beker van Ternaardt vereert door de e d l heer Ernst van Aylva grietman van Westdongeradeel en Elijsabeth baronese van Aijlva des selfs huisvrouwe

Ano 1702
naam: Aylva, Elisabeth Hans Willems van
sterfdatum: 26-12-1734
geboortejaar: 1662
godsdienst: hervormd
aant.: geb. april 1662; dochter van Hans Willem en Froukje van Aylva
echtgenoot: Aylva, Ernst Ernst Sikkes van
commentaar
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
plaats: Ternaard
boeknummer: 9272

commentaar

Kerke beker van Ternaardt vereert door de e d l heer Ernst van Aylva grietman van Westdongeradeel en Elijsabeth baronese van Aijlva des selfs huisvrouwe

Ano 1702
naam: Aylva, Ernst Ernst Sikkes van
doopdatum: 3-4-1659
sterfdatum: 14-2-1714
geboortejaar: 1659
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Ernst Sikke van Aylva en Anna van Camminga; grietman Westdongeradeel 1678 - 1712
echtgenoot: Aylva, Elisabeth Hans Willems van
commentaar
boeknummer: 9272

idem
naam: Hesselius, Bernard Hessels
sterfdatum: 1-4-1712
geboortejaar: 1664
aant.: vermoedelijk Bernard Hesselius; zoon van Hessel Hendriks Hesselius en Aaltje Hendriks; geh. 1692 Anna Hoogefeen
commentaar
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
plaats: Dongjum
boeknummer: 9273

commentaar

Bernardus Hesselius ecc: in Dongium
Foto van boeknummer 9274
1728 den 24 mayus 
Dit huis Antony sijn gebouwen
Voor weduw en wedenaar en getrouden
Voor kneght en maagt waar toe meer geleidt
Heeft Bartollomeus Claasen aen dit gebouw den eerste steen geleidt
naam: Bartolomeus Klases
doopdatum: 5-5-1695
geboortejaar: 1695
aant.: zoon van Klaas Bartolomeus en Judigje Jacobs; geh. 1745 Gertje Everts; overl. na 1749
commentaar
vindplaats: Sint Anthony Gasthuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9274

commentaar

1728 den 24 mayus
Dit huis Antony sijn gebouwen
Voor weduw en wedenaar en getrouden
Voor kneght en maagt waar toe meer geleidt
Heeft Bartollomeus Claasen aen dit gebouw den eerste steen geleidt
Foto van boeknummer 9275
Deze kerk is gebouwd in 1792 A. Gerritsen R.K. pastoor
naam: Gerritzen, Albert
sterfdatum: 30-10-1815
geboortejaar: 1750
godsdienst: rooms
aant.: Albert Gerritsen, overl. 30 oktober 1815, oud 65 jaar; pastoor te Woudsend (1776) en te Workum (1800 - 1815)
commentaar
vindplaats: RK kerk Woudsend
type: Memoriestenen en -tekens
bron: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
plaats: Woudsend
boeknummer: 9275

commentaar

Deze kerk is gebouwd in 1792 A. Gerritsen R.K. pastoor
Foto van boeknummer 9276
Den 25 julij 1794 heeft Jacob Jans Twijnstra de eerste steen aan dit gebouw gelegt
naam: Twijnstra, Jacob Jans
sterfdatum: 4-8-1849
geboortejaar: 1783
aant.: zoon van Jan Jacobs Twijnstra en Christina Gerards Hanekroot; geh. Rinske Tjeerds Faber
moeder: met inscriptie
commentaar
vindplaats: Poelhuizen 2
type: Memoriestenen en -tekens
bron: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
plaats: Finkum
boeknummer: 9276

commentaar

Den 25 julij 1794 heeft Jacob Jans Twijnstra de eerste steen aan dit gebouw gelegt
Foto van boeknummer 9277
1783 den 14 april heeft de wel geboren juffer Berbera Jetske Anna Knok in den ouderdom van een jaar 4 maanden en veertien dagen de eerste steen aan dit gebouw geleidt
naam: Knock, Berber Jetske Anna Klases
geb.datum: 30-11-1781
doopdatum: 19-12-1781
sterfdatum: 9-4-1853
aant.: dochter van Nicolaas Arnoldi Knock en Rinske Ypkje van Boelens
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: Antonygasthuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9277

commentaar

1783 den 14 april heeft de wel geboren juffer Berbera Jetske Anna Knok in den ouderdom van een jaar 4 maanden en veertien dagen de eerste steen aan dit gebouw geleidt
naam: Zoethout, Akke Jelles
geb.datum: 3-6-1803
doopdatum: 19-6-1803
sterfdatum: 23-7-1871
godsdienst: hervormd
aant.: dochter Jelle Haaies Zoethout en Pietje Sipkes
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Heeg
boeknummer: 9278

commentaar

Akke : Jelles : Soethout geboren den 2 julij 1803
Foto van boeknummer 9279
Fogelsangh 1642
naam: Fogelsangh, Dirk Jacobs
geboortejaar: 1600
sterfjaar: 1663
godsdienst: hervormd
aant.:
echtgenoot: Scheltinga, Geertje Dirks van
commentaar
vindplaats: in de kerk
type: Kerkbanken
bron: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
plaats: Burum
boeknummer: 9279

commentaar

Fogelsangh 1642
Foto van boeknummer 9280
1602

HvF FvD
naam: Douma, Froukje Erasmus van
sterfdatum: 5-11-1605
geboortejaar: 1577
aant.: geb. rond 1577; dochter van Erasmus van Douma en Atje van Burmania
echtgenoot: Feytsma, Hessel Jelgers van
commentaar
vindplaats: Hoge Herenweg 35; voorm. Feytsma State
type: Memoriestenen en -tekens
bron: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
plaats: Hallum
boeknummer: 9280

commentaar

1602

HvF FvD
naam: Feytsma, Hessel Jelgers van
sterfdatum: 5-11-1605
geboortejaar: 1575
aant.: geb. rond 1575
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: Douma, Froukje Erasmus van
commentaar
boeknummer: 9280

idem
Foto van boeknummer 9281
Gerrit Ielckes Iantje Jans
Int iaer ons ... .CCCCC ...
naam: Gerrit Jelkes
aant.: boer op Eysma in 1620; overl. voor 1641
echtgenoot: Jantje Jans
commentaar
vindplaats: Eysma state; nu oudheidskamer
type: Memoriestenen en -tekens
bron: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
plaats: Burum
boeknummer: 9281

commentaar

Gerrit Ielckes Iantje Jans
Int iaer ons ... .CCCCC ...
naam: Jantje Jans
aant.: overl. na 1641
echtgenoot: Gerrit Jelkes
commentaar
boeknummer: 9281

idem
naam: Kuiken, Liesbeth Beerts
geb.datum: 10-3-1771
doopdatum: 24-3-1771
sterfdatum: 28-3-1816
aant.: dochter van Beert Jans Kuiken en Amarins Reinders
echtgenoot: Pars, Wiltje Johannes
commentaar
vindplaats: Koudeweg 24, voorkant
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: St Jacobiparochie
boeknummer: 9282

commentaar

Dit gebouw is gestigt door Wiltje Johannes en Lysbert Beerts Kuiken waarvan des zelfs huisvrouw de eerste steen heeft gelegt
op den XVIIIste april MDCCCIII
naam: Pars, Wiltje Johannes
sterfdatum: 13-7-1849
geboortejaar: 1772
godsdienst: doopsgezind
aant.: zoon van Johannes Wiltjes Pars en Froukje Sjoerds
echtgenoot: Kuiken, Liesbeth Beerts
commentaar
boeknummer: 9282

idem
naam: Algra, Sieuwke Jacobs
doopdatum: 28-8-1678
sterfdatum: 29-1-1729
geboortejaar: 1678
godsdienst: hervormd
aant.: gedoopt Longerhouw/Schettens
vader: met inscriptie
echtgenoot: Kok, Boele Christoffels de
commentaar
vindplaats: begrafenispenning; museum Bolsward
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
boeknummer: 9283

commentaar

Siuke Algra, 29-1-1729, 50 jr., hvr. van Boele de Cok, 20-9-1723, 63 jr
naam: Kok, Boele Christoffels de
sterfdatum: 20-11-1732
geboortejaar: 1669
godsdienst: doopsgezind
aant.: burgemeester; vroedsman; armvoogd; chirurgijn
echtgenoot: Algra, Sieuwke Jacobs
commentaar
boeknummer: 9283

idem
naam: Engelsma, Wietske Iedes
geb.datum: 14-3-1792
doopdatum: 8-4-1792
sterfdatum: 4-8-1826
godsdienst: hervormd
aant.: dochter van Iede Jacobs, huisman en Ienske Ienses
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese geboortelepels H. Nijdam
plaats: Oldeboorn
boeknummer: 9284

commentaar

Wijtske IJdes is geboren den 14 maart 1792
Foto van boeknummer 9285
1625

MG

Westerhuis
naam: Meinder Gerlofs
geboortejaar: 1578
aant.: geb. rond 1578; zoon van Gerlof Martens. en vermoedelijk Trijntje Siemens; geh. 1603 Jeltje Hannema; overl. na 1635; boer op Westerhuis
commentaar
vindplaats: steen in muur van boerderij Westerhuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Jorwerd
boeknummer: 9285

commentaar

1625

MG

Westerhuis
naam: Feytama, Marijke Siebrands
geboortejaar: 1671
aant.: geb. rond 1671
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: Wijnsma, Klaas Rinnerts
commentaar
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Harlingen
boeknummer: 9286

commentaar

Een gedachtenis van oomke en muijke CR Wijnsma en MS Feitema aen Jacob Jacobs 1726
naam: Jacob Jacobs
aant.: zoon van Jacob Jacobs en Sietske Rinnerts
commentaar
boeknummer: 9286

idem
naam: Wijnsma, Klaas Rinnerts
doopdatum: 1-2-1701
sterfdatum: 12-9-1727
geboortejaar: 1679
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Rinnert Arends en Stijntje Klases; plateelbakker; burgemeester
echtgenoot: Feytama, Marijke Siebrands
commentaar
boeknummer: 9286

idem
naam: Roorda, Hette Sjoerds
sterfjaar: 1652
commentaar
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Historische wandelingen door Friesland
plaats: Menaldum
boeknummer: 9287

commentaar

... Sjoerd Sjoerds ... 1637 ...

... Hette Sjoerds Roorda ... 1652 ...
naam: Roorda, Sjoerd Sjoerds
sterfjaar: 1637
commentaar
boeknummer: 9287

idem
naam: Wobbe Montes
geboortejaar: 1568
sterfjaar: 1649
aant.: zoon van Monte Joekes; geh. 1 Aukje Sietses; geh. 2 Houkje Reins
commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Historische wandelingen door Friesland
plaats: Giekerk
boeknummer: 9288

commentaar

... Wobbe Montes zoon ... anno 1649 ... olt 81 iaer ...

W M
naam: Luitsmaterp, Keimpe
geboortejaar: 1634
sterfjaar: 1714
aant.: woonachtig Andringahuis te Oenkerk
echtgenoot: Nieuwland, Catharina Beerns
commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Historische wandelingen door Friesland
plaats: Giekerk
boeknummer: 9289

commentaar

... 1714 ... Keimpe Luitsmaterp ... ca 80 jaer ...

... 1745 ... Catherina Nieuwland ... 97 jaer ...
naam: Nieuwland, Catharina Beerns
geboortejaar: 1648
sterfjaar: 1745
echtgenoot: Luitsmaterp, Keimpe
commentaar
boeknummer: 9289

idem
naam: Assenborg, Louise
geboortejaar: 1733
aant.: geb. rond 1733; uit Amsterdam
echtgenoot: Wijdenbrug, Ernst Willem Pieters
commentaar
vindplaats: in de kerk; nu in Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Historische wandelingen door Friesland
plaats: Pingjum
boeknummer: 9290

commentaar

1769

Den w.e.g. heer Ernst Willem van Wydenbrugh, raad van 't edelmogende college der admiraliteit van Friesland, mitsgaders gecommitteerde staat van Friesland en wegens de staat van gemelde provincie gecommitteerde tot demonstering ... en de weledelgebooren vrouwe Louiza van Wydenbrugh, geb. Assenborgh

Tjepke Gratama coopman en Henderina Donker egtelieden tot Harlingen 1759
naam: Donker, Rinske Jans
doopdatum: 8-9-1729
sterfdatum: 25-2-1773
geboortejaar: 1729
aant.: dochter van Jan Donker en Catharina Haselaar; geh. 1746 Tjepke Gratema, Almenum
echtgenoot: Gratama, Tjepke Seerps
commentaar
boeknummer: 9290

idem
naam: Gratama, Tjepke Seerps
geboortejaar: 1724
sterfjaar: 1771
godsdienst: doopsgezind
aant.: geb. rond 1724; zoon van Seerp Tjepkes Gratama en Aukje Siemens Redsma
echtgenoot: Donker, Rinske Jans
commentaar
boeknummer: 9290

idem
naam: Wijdenbrug, Ernst Willem Pieters
doopdatum: 13-11-1731
geboortejaar: 1731
aant.: zoon van Pieter Berend van Wijdenbrug en Amadea; geh. 1 1756 Louise Assenborg; geh. 2 1787 Louisa Elisabeth Sprengler Murdel
echtgenoot: Assenborg, Louise
commentaar
boeknummer: 9290

idem
naam: Ennema, Petrus Paulus
sterfdatum: 16-11-1656
geboortejaar: 1627
aant.: geb. rond 1627; geh. 1 1645 Aaltje Tjepkes Abbema; geh. 2 1649 Bintje Teunis; dominee; stud. Franeker 1644
commentaar
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Historische wandelingen door Friesland
plaats: Pingjum
boeknummer: 9291

commentaar

... 1656 den 16 november ... Petrus Ennema ... bedienaer des goddelijken woords ...
naam: Lolke Jans
geboortejaar: 1602
sterfjaar: 1625
commentaar
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Historische wandelingen door Friesland
plaats: Arum
boeknummer: 9292

commentaar

... 1625 ... Lolcke Jans ... olt 23 ...
naam: Ieme Aukes
geboortejaar: 1613
sterfjaar: 1654
aant.: dominee
commentaar
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Historische wandelingen door Friesland
plaats: Haskerdijken
boeknummer: 9293

commentaar

[Anno 1654] is in de heere ontslapem de eersame leeraar des kerken Jemmu Auckes out omtrent 41 jaren
naam: Drogeham, Heinse Harmens
sterfdatum: 8-8-1656
geboortejaar: 1616
godsdienst: hervormd
aant.: dominee
vader: met inscriptie
moeder: met inscriptie
echtgenoot: Aaltje Heres
commentaar
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Historische wandelingen door Friesland
plaats: Akkerwoude
boeknummer: 9294

commentaar

... 1656 ... Heinsius Drogeham ...

... aan de schrikziekte van het menschdom , de pest, die allergedugste roede des allerhoogsten ...

Aantal objecten gevonden (geheel of deels zichtbaar): 4229 van de 9124 (zichtbaar voor bezitters van het boek via ALLES, GERICHT ZOEKEN)