Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWENVoor een download van een PDF van memorabilia per plaats

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 132


Nieuwe objecten

Boeknummer 9797; foto: Melle Koopmans
Anno 16.. ... eersamen ...
naam: Onbekend
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Kubaard
boeknummer: 9797

Anno 16.. ... eersamen ...
Boeknummer 9798; foto: Melle Koopmans
Anno 16.. ... eerbare G... ... [v]an Rien... ...
naam: G.
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Kubaard
boeknummer: 9798

Anno 16.. ... eerbare G... ... [v]an Rien... ...
naam: Rienk
aant.:
boeknummer: 9798

idem
naam: Sminia, Frederik Jetses van
geb.datum: 12/1/1664
sterfdatum: 6/28/1751
aant.: zoon van Jetse Hessels van Sminia en Wietske Hopperus; ; grietman Utingeradeel 1689-1751; gedeputeerde staat
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Akkrum
boeknummer: 9799

Fre[deric]k v[an] Sm[in]ia in lev[en] ... 21 [nov]... ... [1]689 ...
naam: Sminia, Jetse Franses
geboortejaar: 1558
sterfjaar: 1590
aant.: zoon van Frans Hilbrands van Sminia en Jiskje Sierks van Aesterfal of Donia; gehuwd 1583 Jeltje Hessels van Aysma; geboren rond 1558
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Ferwerd
aantekening: onderzoek Henk Zeinstra
boeknummer: 9800

... 1590 ... Ietze van Sminia ...

... 1606 ... Iel van Aysma ...
naam: Aysma, Jeltje Hessels
geboortejaar: 1560
sterfjaar: 1606
aant.: dochter van Hessel Lieuwes van Aysma en Wiebrig Buma; gehuwd 1583 Jetse van Sminia; geboren rond 1560
boeknummer: 9800

idem
naam: Lonia, Tjeerd
sterfdatum: 8/7/1436
aant.:
vindplaats: in de kerk?; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Een Kerck-Calender ofte Dootboeck
plaats: Huizum
boeknummer: 9801

[Int jaer ons heeren M VC XXX doe starf] Tzyaart Loonya op s[inte] Donatusdach bidt voor die ziele
naam: Lauta van Aysma, Gerben Hessels
sterfdatum: 11/10/1550
aant.: zoon van Hessel Gerbens Lauta van aysma Tjal Doekes van Fons; prior
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Een Kerck-Calender ofte Dootboeck
plaats: Beetgum
aantekening: leyt nu tot Beetghum buyten opt kerckhoff an die Noorder sijde begraven onder een groot blaw steen, ende voerde een leu in sijn wapen ende boven ut de helm een halff leu
boeknummer: 9802

[Anno 1550 den 10 november sterf] ... Gerbrandus van Lauta ende Aysma eertijts gheweest prior ende procurator van 't convente van Aenjum bij Belkum
naam: Donia, Frans Pieters
sterfdatum: 1/4/1559
aant.: zoon van Pieter van Donia en Jantje Haaies Siccama van Walta; gehuwd Trijntje van Gerbranda;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Een Kerck-Calender ofte Dootboeck
plaats: Jelsum
boeknummer: 9803

[Anno 1559 den 4 januarii sterf Frans Harincxma van Donya]

[Anno 1559 den 19 februarii sterf Katarina Gerbranda]

Epitaphium Nobilis ac incomparabilis viri Francisci a Donia:
Stet tumuli in medio virtus complexa Minervam
& secum musas haec ferat illa faces.
Adsit Atlantiades lictis quoque curribus adsit,
Phoebus & aurata sic sonet ipsa lyra.
Hic jacet ante diem Franciscus Donia ad umbras
Quem rapuere suo fata schelesta gradu
Quos coluit vivens morientem condere fas est
Quid magnum parvo craditis in tumulo?
Haec a Regnero Nicolao Neochtone scripta sunt
vicario in Jelsum, 1562.

Umbra Francisci a Donia aloquitur coniugem
suam Catharinam a Gerbranda longe suavissima
Vivo, quid ingeminas gemitus charissima coniunx
In me juris habet, mors truculenta nihil
Nam mea cum Christo requiescit meus sine sine
Aeternae vitae conditione fruor.
Tu quoque me breviter laetho praeeunte sequens
Atque eadem vitae danda corona tibi.
Parce ideo conjunx fletu vexare juventam
Mortem maerendo sollicitare meam.
Quid prosunt fletus? fatum numquam monetur
Quod caro marcescit, Pulvis & omnis homo.
Idem autor Reg. Nic. Neochton.
naam: Neochtonius, Rienk Klases
sterfjaar: 1583
aant.: vicarius 1562-1578
boeknummer: 9803

idem
naam: Gerbranda, Trijntje Rienks van
sterfdatum: 2/19/1559
aant.: dochter van Rienk van Gerbranda en Luts van Elinga; gehuwd Frans van Donia;
boeknummer: 9803

idem
naam: Gratinga, Bokke Sikkes
sterfdatum: 2/5/1545
aant.: zoon van Sikke van Gratinga en Ytje van Dekema; gehuwd Ymkje Siebrands van Roorda; vermeld dootboeck
vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: Een Kerck-Calender ofte Dootboeck
plaats: Hitsum
aantekening: Onderwijzersboekje uit 1857
boeknummer: 9804

[Anno 1545 den 5 februari sterf Bocko Graetinga]

[Anno 1545 den 11 april sterf Imck Roorda]
naam: Roorda, Iemkje Siebrands van
sterfdatum: 4/11/1545
aant.: dochter van Siebrand van Roorda en Haring Heres van Hottinga; gehuwd Bokke Sikkes van Gratinga; vermeld dootboeck
boeknummer: 9804

idem
naam: Albarda, Jan Cornelis
doopdatum: 1/1/1713
sterfdatum: 1/9/1789
geboortejaar: 1712
aant.: zoon van Cornelis Jans Albarda en Titia Johannes Beucker; gehuwd 1. 1742 Petronella Hendriks van Beucker; gehuwd 2 Dieuwke de Schiffart; student Franeker 1729; doctor; grietenijsecretaris Ferwerderadeel 1742-1788
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Bouwtekeningen restauratie kerk Ferwerd
plaats: Ferwerd
boeknummer: 9805

Den 9 january 1789 is in den heere gerust Jan Albarda in leeven ... en old secretaris en ontvanger der boelgoederen van de grietenie Ferwerderadeel oud 76 jaren en 10 dagen
naam: Jouw Tjepkes
geboortejaar: 1655
sterfjaar: 1725
aant.: gehuwd1695 Antje Andries; geboren rond 1655; boer stem 13
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Jacob Sijdses Bruinsma. Meester steen- en beeldhouwer te Leeuwarden
plaats: Westernijkerk
boeknummer: 9806

[Anno 1725 ... is in den heere gerust ...Jouw Tyepkes ... ]
naam: Gerbranda, Grietje Gerrits
geboortejaar: 1635
sterfjaar: 1725
aant.: dochter van Gerrit Dirks en Hiske Folkerts;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Jacob Sijdses Bruinsma. Meester steen- en beeldhouwer te Leeuwarden
plaats: Ferwerd
boeknummer: 9807

[Anno 1725 ... is in den heere gerust ...Gryttie Gerbranda ... ]
naam: Rusticus, Rein Baukes
geb.datum: 6/6/1720
aant.: zoon van Bauke Reins en Wiebrigje Romkes; gehuwd 1745 Gerbrigje Eelkes Bangma; geboren rond 1720
vindplaats: zilveren brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Hieslum
boeknummer: 9808

RB GEB

1780
naam: Bangma, Gerbrigje Eelkes
doopdatum: 11/30/1720
geboortejaar: 1720
aant.: dochter van Eelke Okkes en Grietje Johannes Bangma; gehuwd 1745 Rein Baukes; overleden na 1780
boeknummer: 9808

idem
naam: Salmasius, Johannes Pieters
sterfdatum: 4/25/1740
geboortejaar: 1687
aant.: zoon van Pieter Andries Salmasius en Trijntje Martens Steenwijk; gehuwd 1717 Baukje Heringa; dominee
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: Stiens
aantekening: met een vers
boeknummer: 9809

Anno 1740 den 25 april ... Johannes Salmasius ... old in het 53ste jaer
naam: Falco, Regnerus
sterfdatum: 12/16/1604
geboortejaar: 1555
aant.: dominee
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: St Jacobiparochie
boeknummer: 9810

Anno 1604 den 16 december ... Regnerus Falco ... 25 iaer ... olt 49 iaer
naam: Holstius, Michael
sterfdatum: 3/29/1646
geboortejaar: 1612
aant.: ; geboren rond 1612; student Franeker 1629; uit de Betuwe; in 1632 als kandidaat naar Exmorra / Allingawier; dominee; begraven in kerk Allingawier
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: Allingawier
boeknummer: 9811

Anno 1646 den 29 maert ... Michael Holstius ... met seven kinderen ...
naam: Kingma, Petrus
sterfdatum: 1/29/1680
geboortejaar: 1638
aant.: gehuwd Janke Hendriks; dominee
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: Allingawier
boeknummer: 9812

Anno 1680 den 29 januarij ... Petrus Kingma ... old 41 iaren

Anno 1679 den 19 december ... Janko Hendriks
naam: Janke Hendriks
sterfdatum: 12/19/1679
geboortejaar: 1640
aant.: gehuwd Petrus Kingma; geboren rond 1640
boeknummer: 9812

idem
naam: Oppenhuis, Gerrit Hettes van
geb.datum: 5/10/1784
doopdatum: 5/16/1784
sterfdatum: 12/16/1807
aant.: zoon van Hette Gerrits en Gertje Jacobs; gehuwd 1804 Anna Catharina Dekker; dominee
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: Oppenhuizen
boeknummer: 9813

Anno 1807 den 16 december ... Gorrit van Oppenhuis ... oud ruim 23 jaer ...
naam: Frochet, Petrus
sterfdatum: 5/31/1667
geboortejaar: 1634
aant.: dominee
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: Goenga
boeknummer: 9814

Anno 1667 den 31 may ... Petrus Frochet ... int 33 iaer sijns ouderdoms ...
naam: Velsen, Gerard Lammerts
sterfdatum: 12/29/1673
geboortejaar: 1627
aant.: zoon van Lammert Gerards van Velsen en Maaike Franses; dominee
vindplaats: in de kerk verdwenen
type: Grafstenen
bron: Naamlijst der Friese doopsgezinde leke- of liefdepredikers en predikanten
plaats: Goenga
boeknummer: 9815

Anno 1673 den 28 december ... Gerardus Velsen ... old 46 iaren ...
Boeknummer 9816; foto: Maikel Galama
SS Y

Anno 1780
naam: IJsselstein, Seerp Sierks
sterfdatum: 6/21/1810
geboortejaar: 1744
aant.: zoon van Sierk Seerps IJsselstein en Marijke Gerbens; gehuwd 1779 Antje Wiebrens Wartena; geboren rond 1744
vindplaats: huis Warga
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warga
boeknummer: 9816

SS Y

Anno 1780
naam: Ykema, Siebren Theodorus
geb.datum: 11/1/1807
sterfdatum: 3/25/1888
aant.: zoon van Theodorus Ykes Ykema en Geertje Lieuwes Abbema;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Westhem
boeknummer: 9817

1807 de 1 november is geboren Sybren Theodorus Ykema
Boeknummer 9818
Hoogh ed. gebooren juff: me juffr, Machtel van Mouderick Anno 16.92.
naam: Mouderick, Machteld Hendriks van
aant.: dochter van Hendrik van Mouderick;
vindplaats: glas in lood
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
aantekening: collectie database Fries Museum
boeknummer: 9818

Hoogh ed. gebooren juff: me juffr, Machtel van Mouderick Anno 16.92.
naam: Bouma, Marijke Hendriks
geb.datum: 8/3/1773
sterfdatum: 12/18/1802
aant.: dochter van Hendrik Bouma, vroedsman en Atje Wiebes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Bolsward
boeknummer: 9819

1773 den 3 augustus is gebooren Marijke Hendrikus Bouma overleeden de 18 december 1802

L. Alma Tadema
naam: Hinke Haitses
geb.datum: 1/9/1736
sterfdatum: 2/17/1769
aant.: dochter van Haitse Walings en Jantje Jelles; gehuwd 1768 Wopke Brouwer;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Workum
boeknummer: 9820

Hinke Haijtzes huisvrouw van Wopke Brouwer gebooren den 9 januarij 1736 obitt 1769 den 17 februarij

L. Alma Tadema
naam: Brouwer, Wopke Dirks
geboortejaar: 1735
aant.: zoon van Dirk Jans Brouwer en Janke Wopkes Knoop; gehuwd 1768 Hinke Haitses; geboren rond 1735
boeknummer: 9820

idem
naam: Sjoukje Willems
geb.datum: 10/9/1780
sterfdatum: 3/9/1812
aant.: dochter van Willem Kaspers en Liesbeth Meinderts; gehuwd Pieter Taekes de Haan; volgens allefriezen geboren 5-10-1782
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Drachten
boeknummer: 9821

Sjoukjen Willems is gebooren de 9 october 1780
naam: Laen, Erard Theodoor Thierrys van der
geb.datum: 1/14/1629
doopdatum: 1/15/1629
sterfdatum: 10/17/1706
aant.: zoon van Thierry van der Laen en Catharina van Liauckema; gehuwd 1680 Claire Marie de Bargas y Machuca;
vindplaats: in de kerk; nu in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Sexbierum
boeknummer: 9822

Hoogh wel gebooren heer Erard Theodoor van der Laen op Liauckema natus 14 jannuarii 1629 denatus 17 octobris 1706
naam: Hiddema, Agatha Goslings van
sterfdatum: 5/6/1706
geboortejaar: 1635
aant.: dochter van Gosling van Hiddema en Jeltje van Dekema; gehuwd 1672 Alexander Joseph van der Laen;
vindplaats: in de kerk; nu in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Rijperkerk
boeknummer: 9823

De hoog wel geb vrou Agatha van Hiddema wed v de hoog wel geb heer Alexander Joseph van der Laan aetatis sum 70 obijt den 6 maij 1706
naam: Laen, Alexander Joseph Thierrys van der
doopdatum: 4/6/1624
sterfdatum: 7/15/1702
geboortejaar: 1623
aant.: zoon van Thierry van der Laen en Catharina van Liauckema; gehuwd 1672 Agatha van Hiddema;
boeknummer: 9823

idem
naam: Laen, Alexander Joseph Thierrys van der
doopdatum: 4/6/1624
sterfdatum: 7/15/1702
geboortejaar: 1623
aant.: zoon van Thierry van der Laen en Catharina van Liauckema; gehuwd 1672 Agatha van Hiddema;
vindplaats: in de kerk; nu in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Rijperkerk
boeknummer: 9824

De hoog wel geb hr Alexander Ioseph Van der Laan Aetatis sera 79 obiet den 15 julij 1702
naam: Aylva, Jeltje Aagje Ulbes van
sterfdatum: 12/27/1682
geboortejaar: 1641
aant.: dochter van Ulbe Hobbes van Aylva en Hielkje Eises Lycklama a Nijeholt; gehuwd 1664 Laas Sjuks van Burmania; geboren rond 1641
vindplaats: in de kerk; nu in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Cornjum
boeknummer: 9825

Hoog edel me vrou Julia Agata van Burmania geboren Van Aylva ob. den 26 decembr 1682
naam: Camminga, Watse Wietses van
sterfdatum: 12/13/1686
geboortejaar: 1602
aant.: zoon van Wietse Watses van Camminga en Rixt Ruurds van Roorda; gehuwd 1 Sjoukje Scheltes van Aebinga; gehuwd 2 Anna Gerrits van Wytsma;
vindplaats: in de kerk; nu in Fries Musum
type: Rouwborden
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Wirdum
boeknummer: 9826

Hoog edel gebooren heer jr Watse Wytse van Cammingha aetatis 84 jaer obiit den 13 desember 1686
naam: Burmania, Laas Ulbe Tjaards van
geb.datum: 3/1/1700
doopdatum: 3/3/1700
sterfdatum: 6/9/1751
aant.: zoon van Tjaard van Burmania en Remia van Douma; gehuwd 1740 Julia Dorothea van Unia; majoor
vindplaats: in de kerk; nu in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Cornjum
boeknummer: 9827

De hoog wel geboren heer Laas Ulbe van Burmania in [leven] generaal majoor van de infanterij [daar]na commandant van een regement, [ca]ppetein van een compagnie [te] voet in dienst van de staten [der] Verenigde Nederlanden geboren 1 maart [1700] gestorven 9 julij 1751 en is alhier tot Kornjum in de grafkelder bij zijn ouderen bigezet

gedenkt te ster[ven] 17[51]
naam: Goslinga, Feddina Sophia Johannes van
geb.datum: 10/4/1666
sterfdatum: 4/5/1727
aant.: gehuwd 1686 Wilke George Wilkes thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg;
vindplaats: terrein Goslinga State; nu in Fries Museum
type: Rijgnaald
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Dongjum
aantekening: kan ook van Feddina Sophia (1693-1766) zijn
boeknummer: 9828

F.V.G.
naam: Aylva, Juliana Dorothea Epes van
sterfdatum: 12/2/1733
geboortejaar: 1671
aant.: dochter van Epe van Aylva en Lutske van Aylva; gehuwd 1693 Willem Frederik van Schratenbach;
vindplaats: houten lijst met gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 9829

Hoogh ed. gebooren juff: me juff Juliana Dorothea van Aylva ano [1671]
naam: Aylva, Amalia van
geboortejaar: 1692
aant.:
vindplaats: houten lijst met gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9830

Hoogh ed. geborene juff: me juff Amelia van Aylva anno 1692
naam: Trijntje Gerrits
geb.datum: 12/18/1700
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9831

Den 18 desember 1700 gebooren Trijntien Gerrijs
naam: Zetstra, Trijntje Cornelis
geb.datum: 2/8/1790
sterfdatum: 12/25/1853
aant.: dochter van Cornelis Zetstra;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Warga
boeknummer: 9832

Trijntje Cornelis is gebooren den 8 februari 1790
naam: Speerstra, Sikke Sjoerds
geb.datum: 6/5/1787
sterfdatum: 8/26/1787
aant.: zoon van Sjoerd Jacobs en Antje Sikkes; waarschijnlijk Teerns
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Teerns
boeknummer: 9833

Sikke Sjoerds is gebooren de 5 junij 1787 en overleden de 26 augustus 1787
naam: Tjerk Rintjes
geb.datum: 1/8/1716
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9834

Tierk Rinties is gebooren den 8 jannuwarij a 1716
naam: Prins, Jantje Hielkes
geb.datum: 10/8/1809
doopdatum: 10/29/1809
sterfdatum: 1/30/1852
aant.: dochter van Hielke Hendriks Prins en Maaike Simons de Haan;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9835

Jantje Hijlkes Prins gebooren den 8 october 1809 smorgens 7 uur
naam: Bootsma, Eeltje Pieters
geb.datum: 6/29/1800
doopdatum: 7/20/1800
sterfdatum: 4/24/1852
aant.: zoon van Pieter Eeltjes Bootsma en Corneliske Eises;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Langweer
boeknummer: 9836

[Eeltje Pieters Bootsma is geboren den 29 juni 1800]
naam: Builaart, Gerlof Jans
geboortejaar: 1729
aant.: zoon van Jan Sikkes Builaart en Gepke Sikkeles; gehuwd 1754 Grietje Stoffels; geboren rond 1729; bakker
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9837

Ter gedagtenis van t'zoontje van Gerlof I Builaart geboren den 29 desemb. 1756 overleden den 11 maij 1757
naam: Hillama, Keimpe Jeltes
doopdatum: 7/26/1620
sterfdatum: 4/25/1653
geboortejaar: 1620
aant.: zoon van Jelte Keimpes Hillama en Aukje Oedses van Haersma; ;
vindplaats: naamplaatje
type: Naamplaatjes
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9838

het lijck van Kempe Hillama
naam: Bouricius, Hector Jacobs van
sterfdatum: 1/3/1636
geboortejaar: 1592
aant.: zoon van Jacob Hanses Bouricius; gehuwd 1618 Houkje Jeltes Hillama; professor; doctor; raad in den hove van Friesland
vindplaats: naamplaatje
type: Naamplaatjes
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9839

Het lijck van Hector Bouricius
naam: Hillama, Houkje Jeltes
sterfdatum: 12/11/1669
geboortejaar: 1599
aant.: dochter van Jelte Keimpes Hillama en Aukje Oedses van Haersma; gehuwd 1618 Hector Jacobs van Bouricius;
vindplaats: naamplaatje
type: Naamplaatjes
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9840

Het lijck van Houckie Hillama
naam: Burmania, Helena Sjuks
doopdatum: 7/18/1641
sterfdatum: 3/25/1712
geboortejaar: 1641
aant.: dochter van Sjuk van Burmania en Catharina Entens van Mentheda; gehuwd 1660 Philippus van Humalda;
vindplaats: naamplaatje
type: Naamplaatjes
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: vermoedelijk uit Jacobijner Kerk
boeknummer: 9841

Vrou Helena Van Burmania weduw van de raadsheer Humalda obiit den 25 maart 1712 oudt 70 jaar en 9 maanden
naam: Humalda, Philippus Franses van
sterfdatum: 2/21/1672
geboortejaar: 1616
aant.: zoon van Frans van Humalda en Iebeltje van Meckema; gehuwd 1660 Helena van Burmania; geboren rond 1616
boeknummer: 9841

idem
naam: Reen, Baukje Hettes
sterfdatum: 1/7/1645
geboortejaar: 1559
aant.: dochter van Hette Lolkes Reen en Jildou Siemens van Hoytema; gehuwd Gabe Meinsma; geboren rond 1559
vindplaats: zilveren vingerhoed
type: Gereedschappen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Goutum
boeknummer: 9842

Bauck Hettes 1574
naam: Boersma, Meinte Annes
geb.datum: 4/29/1804
sterfdatum: 1/25/1892
aant.: zoon van Anne Meintes en Grietje Doedes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Oosterlittens
boeknummer: 9843

Meinte Annes gebooren den 29 april 1804
naam: Gerrit Joukes
aant.:
vindplaats: paardensportplaquette
type: Memoriestenen en -tekens
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9844

Ter gedachtenisse geschonken aan Gerrit Joukes, wegens gedaane diensten, als keurmeester van eene harddraverij om een gouden sweep landsweege vertoond bij Leeuwarden, aan sijne doorluchtige hoogheit, den heere prince van Oranje en Nassou, aan hoogst sesselvs koninglijke gemalinne en aan de vorstelijke kinderen. Op den 2 september 1777 door de ed: mogende heeren Gedeputeerden Staaten van Vriesland
naam: Nassau, Willem Willems van
geb.datum: 3/8/1748
sterfdatum: 4/9/1806
aant.: zoon van Willem van Nassau en Anna van Hannover; gehuwd 1767 Wilhelmina van Pruisen; stadhouder van Friesland
boeknummer: 9844

idem
naam: Jelle Siebrens
sterfdatum: 12/26/1762
aant.:
vindplaats: Noard 118 Workum
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Workum
boeknummer: 9845

J.S.
naam: Grietje Lolles
geb.datum: 5/19/1769
doopdatum: 5/28/1769
aant.: dochter van Lolle Klases en Peerkje Ynses;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Ferwoude
aantekening: www.haffmansantiek.nl
boeknummer: 9846

Grijtje Lolles is geboren den 19 meij 1769
naam: Wagenaar, Gerben Baukes
doopdatum: 8/28/1754
sterfdatum: 8/13/1825
geboortejaar: 1754
aant.: zoon van Bauke Gerbens en Trijntje Popkes; gehuwd 1 1782 Trijntje Sietses; gehuwd 2 1809 Zwaantje Franses Bouwsma;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Workum
aantekening: www.haffmansantiek.nl
boeknummer: 9847

1782 den 12 julij zijn getroud Gerben Boukes en Trijntie Sijttses
naam: Trijntje Sietses
doopdatum: 8/17/1738
sterfdatum: 2/3/1809
geboortejaar: 1738
aant.: dochter van Sietse Klases en Sjoukje Tjebbes; gehuwd 1 Wiebren Piers; gehuwd 2 1782 Gerben Baukes;
boeknummer: 9847

idem
naam: Johannes Wiensens
geb.datum: 7/28/1705
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9848

Johan Wijnsens is gebooren den 28 julius anno 1705
naam: Wall, Sara Heinrichs van de
doopdatum: 11/2/1688
sterfdatum: 1/13/1759
geboortejaar: 1688
aant.: gehuwd 1713 Peter Christiaan Johannes van Marle; gedoopt Wesel (Dld)
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Vlieland
boeknummer: 9849

Ter gedagtenis van mevr: Sara v:d:Wal wed: Van Marle obiit 1759 9/1

J. Kaaij
V:F
naam: Kaaij, Jan Pieters
doopdatum: 5/19/1720
geboortejaar: 1720
sterfjaar: 1762
aant.: zoon van Pieter Jans en Trijntje Jacobs; gehuwd 1747 Froukje Frederiks; geboren rond 1722; schoolmeester; begraven 29=10-1762
boeknummer: 9849

idem
naam: Froukje Frederiks
doopdatum: 3/22/1722
geboortejaar: 1722
sterfjaar: 1762
aant.: dochter van Frederik Pieters en Antje Andries; gehuwd 1747 Jan Pieters Kaaij; geboren rond 1724; begraven 20-10-1762
boeknummer: 9849

idem
Boeknummer 9850
MF IM

Den 1 8ber 1764 savons om 10 uur is Sijbrig Martens geboren tot Menaldum
naam: Marten Feies
geboortejaar: 1733
aant.: gehuwd 1762 Ytske Meines de Swart; geboren rond 1733
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Menaldum
boeknummer: 9850

MF IM

Den 1 8ber 1764 savons om 10 uur is Sijbrig Martens geboren tot Menaldum
naam: Swart, Ytske Meines de
doopdatum: 10/16/1735
geboortejaar: 1735
sterfjaar: 1775
aant.: dochter van Meine Jans de Swart en Siebrigje Foppes; gehuwd 1762 Marten Feies; begraven 25-10-1775
boeknummer: 9850

idem
naam: Swart, Siebrigje Martens de
geb.datum: 10/1/1764
doopdatum: 5/19/1811
sterfdatum: 4/9/1836
aant.: dochter van Marten Feies en Ytske Meinderts de Swart; gehuwd 1792 Thijs Siemens;
boeknummer: 9850

idem
naam: Oudeboon, Freerk Sjoerds
geb.datum: 2/9/1784
doopdatum: 2/22/1784
sterfdatum: 4/28/1816
aant.: zoon van Sjoerd Gerrits Oudeboon en Pietje Freerks Rondaan; schoolmeester
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Wommels
boeknummer: 9851

Den 9 febrúary is gebooren Freerk Sjoerds Oudeboon 1784
Boeknummer 9853; foto: www.ebay.com
Japke Sytzes is gebooren den 20 may 1798
naam: Sybrandy, Japke Sietses
geb.datum: 5/20/1798
doopdatum: 6/3/1798
sterfdatum: 2/24/1845
aant.: dochter van Sietse Hendriks en Trijntje Cornelis;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.ebay.com
plaats: Poppingawier
boeknummer: 9853

Japke Sytzes is gebooren den 20 may 1798
naam: Koopmans, Minne Siebrens
geb.datum: 3/15/1770
doopdatum: 3/25/1770
sterfdatum: 9/1/1811
aant.: zoon van Siebren Minnes en Akke Gatses Buma; gehuwd 1797 Trijntje Dooitses;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Abbega
boeknummer: 9854

Minne Sijbrens is gebooren den 15 maart 1770
Boeknummer 9855; foto: Edward Kuiken
Anno 1636 ... Nammend Alberts ...  ...usvrouw en is alhier [begrave]
 
[Anno] ... in den heere [gerust] ... Ba[uck]  va Wingaarden ... en is alhier begraven
naam: Namkje Alberts
aant.:
vindplaats: oude kerkhof
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: St Jacobiparochie
boeknummer: 9855

Anno 1636 ... Nammend Alberts ... ...usvrouw en is alhier [begrave]

[Anno] ... in den heere [gerust] ... Ba[uck] va Wingaarden ... en is alhier begraven
naam: Wijngaarden, Baukje
aant.:
boeknummer: 9855

idem
naam: Rinske Sjoerds
geb.datum: 10/1/1717
sterfdatum: 11/5/1780
aant.: dochter van Sjoerd Haaies en Maaike Tjerks; gehuwd 1751 Klaas Jacobs
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Longerhouw
boeknummer: 9856

1717 den 1 october is geboren Rinske Sjoerds

1786 den 16 september is geboren Rensche Mourens Rollema
naam: Rollema, Rinske Mourens
geb.datum: 9/16/1786
doopdatum: 9/19/1785
sterfdatum: 6/18/1876
aant.: dochter van Mourens Rollema en Jetske Klases;
boeknummer: 9856

idem
naam: Walsweer, Jan Siebrens
geb.datum: 3/21/1763
doopdatum: 5/7/1772
sterfdatum: 9/17/1835
aant.: zoon van Siebren Jans en Corneliske Hessels; gehuwd 1795 Botje Hieltjes van der Weg;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.ebay.com
plaats: Wommels
boeknummer: 9857

Jan Sybrens is gebooren den 21 maart 1763
Boeknummer 9858; foto: www.marktplaats.nl
Augustijnus Abis is gebooren den 13 augustus 1729
naam: Potma, Augustinus Abes
geb.datum: 8/13/1729
sterfdatum: 2/8/1810
aant.: zoon van Abe Heerkes en Johanna Augustijns; gehuwd 1757 Rinske Tjerks;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 9858

Augustijnus Abis is gebooren den 13 augustus 1729
Boeknummer 9859
Sjoukjen Heins is gebooren den 31 maart 1767
naam: Sjoukje Heins
geb.datum: 3/31/1767
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.veilinghuispeerdeman.nl
plaats: Sneek
aantekening: plaats onduidelijk
boeknummer: 9859

Sjoukjen Heins is gebooren den 31 maart 1767
Boeknummer 9860
Hendrik Doekes Hellema gebooren den 6 sept 1803
naam: Hellema, Hendrik Doekes
geb.datum: 9/6/1803
doopdatum: 9/6/1803
sterfdatum: 10/28/1884
aant.: zoon van Doeke Wiegers Hellema en Liesbeth Hendriks Palsma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wirdum
aantekening: https://voorouders.jimdo.com/voorouders/hendrik-hellema/biografie-hendrik-hellema/
boeknummer: 9860

Hendrik Doekes Hellema gebooren den 6 sept 1803
naam: Bierma, Hessel Idses
geb.datum: 5/26/1767
sterfdatum: 1/20/1831
aant.: zoon van Ids Hessels en Nienke Jans; gehuwd 1790 Antje Watses;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Pietersbierum
aantekening: genealogysk jierboekje 1957
boeknummer: 9861

[Hessel Idses Bierma is gebooren den 26 may anno 1767]
naam: Uilkje Jacobs
geb.datum: 11/4/172
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
aantekening: vermoedelijk Franeker
boeknummer: 9862

Den 4 november 1721 is gebooren Uijlkien Jacob[s]
naam: Jacob Aukes
geb.datum: 2/22/1750
doopdatum: 3/15/1750
aant.: zoon van Auke Tjepkes en Eke Jacobs;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Cornjum
boeknummer: 9863

Jacobus Aukes is gebooren den 22 febreuarius anno 1750
Boeknummer 9864; foto: Ysbrand Galama
1769 de 23 junij is geboren Haije Douwes van der Werf en overleden den 10 junij 1830
naam: Werf, Haaie Douwes van der
geb.datum: 6/23/1769
doopdatum: 6/23/1769
sterfdatum: 6/10/1830
aant.: zoon van Douwe Haaies van der Werf en Akke Jeens; gehuwd 1790 Baukje Willems Bakker;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
boeknummer: 9864

1769 de 23 junij is geboren Haije Douwes van der Werf en overleden den 10 junij 1830
Boeknummer 9865; foto: www.haffmansantiek.nl
Antje Sijmons is gebooren den 2 november 1765
naam: Tichelaar, Antje Siemens
geb.datum: 11/2/1765
doopdatum: 11/10/1765
sterfdatum: 1/16/1853
aant.: dochter van Siemen Eeltjes en Gatske Klases; gehuwd 1789 Wiebe Gerlofs;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Makkum
aantekening: www.haffmansantiek.nl
boeknummer: 9865

Antje Sijmons is gebooren den 2 november 1765
Boeknummer 9866
Tjerck van Heerma
Lucia van Walta
Harinck van Burmania
Fed Kamminga
Idzart Grovestins
Douw van Botnya
Katryn Donia
Dorothea van Eminga
naam: Herema, Tjerk Goslings van
sterfdatum: 6/6/1655
geboortejaar: 1574
aant.: zoon van Gosling Johannes van Herema en Trijntje Hobbes van Heringa; gehuwd 1 1600 Lutske Douwes van Walta; gehuwd 2 Rixt van Scheltema; grietman
vindplaats: hensglas
type: Overige voorwerpen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Berlikum
aantekening: uit tussen kunst en kitsch; plaats onzeker
boeknummer: 9866

Tjerck van Heerma
Lucia van Walta
Harinck van Burmania
Fed Kamminga
Idzart Grovestins
Douw van Botnya
Katryn Donia
Dorothea van Eminga
naam: Walta, Lutske Douwes van
sterfdatum: 10/10/1619
geboortejaar: 1577
aant.: dochter van Douwe van Walta en Lutske van Botnia; gehuwd 1600 Tjerk Goslings van Herema; geboren rond 1577; vermeld dootboeck
boeknummer: 9866

idem
naam: Burmania, Haring Oepkes van
sterfdatum: 11/24/1646
aant.: dochter van Oepke Heres van Burmania en Rinske Jurjens van Roorda; gehuwd Bokke Jelgers van Feytsma;
boeknummer: 9866

idem
naam: Camminga, Fetje Wietses van
sterfdatum: 1/8/1634
aant.: dochter van Wietse Watses van Camminga en Rixt Ruurds van Roorda; gehuwd George Oepkes van Burmania; vermeld dootboeck
boeknummer: 9866

idem
naam: Grovestins, Idsert Foppes van
sterfdatum: 11/8/1616
geboortejaar: 1577
aant.: zoon van Foppe van Grovestins en Joukje Franses van Camminga; gehuwd 1602 Franske Lases van Jongema; geboren rond 1577; vermeld dootboek
boeknummer: 9866

idem
naam: Botnia, Douwe Siedses
sterfdatum: 12/6/1615
geboortejaar: 1576
aant.: zoon van Sieds Siedses van Botnia en Tetje Douwes van Douma; student Franeker 1594; vermeld dootboek: 5-12
boeknummer: 9866

idem
naam: Donia, Catharina Frans van
sterfdatum: 9/12/1604
aant.: dochter van Frans van Donia en Trijntje van Gerbranda; gehuwd Siebrand van Camminga;
boeknummer: 9866

idem
naam: Eminga, Dorothea Minne van
sterfdatum: 9/27/1616
geboortejaar: 1570
aant.: dochter van Minnen van Eminga en Froukje van Wytsma; gehuwd Gaele van Galama;
boeknummer: 9866

idem
naam: Balthasar, Jurjen
geboortejaar: 1607
sterfjaar: 1671
aant.: ; geboren omstreeks 1607 en afkomstig van Zwickau; goot van 1651 - 1668 klokken
vindplaats: koperen vijzel
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9867

Jurien Balthasar heft gegoten 1650
naam: Leijenaar, Trijntje Jans
sterfjaar: 1680
aant.: gehuwd 1 Jouke Hielkes; gehuwd 2 1654 Willem Jans Bockeblaet; gehuwd3 1659 Wietse Willems;
boeknummer: 9867

idem
Boeknummer 9868; foto: www.sothebys.com
WW TIL
naam: Wietse Willems
aant.: gehuwd 1659 Trijntje Jans Leijenaar;
vindplaats: huwelijksbeker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Kollum
aantekening: www.sothebys.com
boeknummer: 9868

WW TIL
Boeknummer 9869; foto: www.langsdeluts.nl
Anno 1653 den 17 yannewary is yn den heere gerust Yohannes Feyes Winter apotheker tot Balck
naam: Winter, Johannes Feies
sterfdatum: 1/17/1653
aant.:
vindplaats: uit de kerk van Balk; steen ligt nu voor de Rooms Katholieke kerk aan de Raadhuisstraat in Balk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Balk
boeknummer: 9869

Anno 1653 den 17 yannewary is yn den heere gerust Yohannes Feyes Winter apotheker tot Balck
naam: Knoop, Janke Wopkes
geb.datum: 10/22/1701
sterfdatum: 6/15/1774
aant.: dochter van Wopke Klases Knoop en Grietje Fokkes; gehuwd 1725 Dirk Jans Brouwer; wapen Knoop: rechts halve adelaar, links huismerk
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Workum
boeknummer: 9870

Janke Wopkes Cnoop gebooren op saturdag den 22 8ber 1701 avs 12 uur
Boeknummer 9871; foto: www.dezwaan.nl
Yemkjen Lolkes 28 gebooren De 31 may 1766
naam: Lolkema, Iemkje Lolkes
geb.datum: 5/31/1766
doopdatum: 5/29/1766
sterfdatum: 8/24/1826
aant.: dochter van Lolke Hessels en Hotske Jans; gehuwd 1810 Rein Siebrens; gedoopt Roodhuis; volgens Tresoar gedoopt 29-5-1766
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Nijland
aantekening: www.dezwaan.nl
boeknummer: 9871

Yemkjen Lolkes 28 gebooren De 31 may 1766
Boeknummer 9872; foto: www.dezwaan.nl
Sipke Hissels
naam: Sipke Hessels
geboortejaar: 1735
aant.: gehuwd 1760 Jetske Joris; geboren rond 1735
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Woudsend
aantekening: www.dezwaan.nl
boeknummer: 9872

Sipke Hissels
Boeknummer 9873; foto: www.dezwaan.nl
1766 den 11 october is geboren Yttie Tjepkes
naam: Tjepkema, Ietje Tjepkes
geb.datum: 10/11/1766
doopdatum: 10/19/1766
sterfdatum: 10/21/1824
aant.: dochter van Tjepke Jans en Geertje Gepkes; naaister
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wommels
aantekening: www.dezwaan.nl
boeknummer: 9873

1766 den 11 october is geboren Yttie Tjepkes
naam: Bouma, Antje Wietses
geb.datum: 11/21/1806
doopdatum: 12/21/1806
sterfdatum: 12/21/1868
aant.: dochter van Wietse Tjammes Bouma en Grietje Jochems Hibma;
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Achlum
aantekening: haffmansantiek.nl
boeknummer: 9874

Antie Wijtses is gebooren den 21 november 1806
Boeknummer 9875
Anno 1720 den 1 en april na middagh te twe uier is in den heere gerust den eersame seer discreete Rinse Ians in syn leeven bysitter aen het ed. gerechte van Westdongerdeel en volmaght voor eygen erfde op den landsdage ende ontfanger en reghter en huisman en ouderling in den dorpe Brantgum oud synde 71 iaren en 6 weecken en leit alhier begraven
naam: Ripperda, Rinse Jans
geb.datum: 2/17/1649
doopdatum: 2/3/1702
sterfdatum: 4/1/1720
aant.: gehuwd Emke Folkerts (1654-1723); gedoopt op belijdenis
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9875

Anno 1720 den 1 en april na middagh te twe uier is in den heere gerust den eersame seer discreete Rinse Ians in syn leeven bysitter aen het ed. gerechte van Westdongerdeel en volmaght voor eygen erfde op den landsdage ende ontfanger en reghter en huisman en ouderling in den dorpe Brantgum oud synde 71 iaren en 6 weecken en leit alhier begraven
Boeknummer 9876
Anno 1721 den 4 februari is in den heere gerust de eerbare Bauckjen Pyt[ters] ... oud 28 jaar en leit alhier met twe van haar kinderen begraven
naam: Hania, Baukje Pieters
doopdatum: 1/8/1693
sterfdatum: 2/4/1721
geboortejaar: 1692
aant.: dochter van Pieter Jans Hania en Tjitske Rinses Sinia; gehuwd met Sjoerd Rinses;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9876

Anno 1721 den 4 februari is in den heere gerust de eerbare Bauckjen Pyt[ters] ... oud 28 jaar en leit alhier met twe van haar kinderen begraven
naam: Ripperda, Rinse Sjoerds
doopdatum: 2/2/1721
geboortejaar: 1721
sterfjaar: 1721
aant.: zoon van Sjoerd Rinses en Baukje Pieters Hania;
boeknummer: 9876

idem
naam: Ripperda, Saapke Sjoerds
doopdatum: 6/26/1718
geboortejaar: 1718
sterfjaar: 1718
aant.: dochter van Sjoerd Rinses en Baukje Pieters Hania;
boeknummer: 9876

idem
Boeknummer 9877
Anno 1681 den 13 mey is in den heere gerust die ... ovt ontrent 53 iaer ende leit alhier begraven

Ick heb mijn strijt gestreden
Ick hebbe uijt gedient
Nu legh ick hier beneden
En wachte mijne vrient
Om weer met hem te pare
Hier onder in het stof
En namaels op te varen
Tot onses schepper lof

Den 21 augusti 1721 na middag te drie uere is in den heere gerust de eerbare deugtsamen Gertie Rinses de huisvrou van Ian Iohannes oud seven en dertig jaren en 5 weeken en leit alhier begraven
naam: Onbekend
sterfdatum: 5/13/1681
geboortejaar: 1627
aant.: mogelijk de moeder van Rinse Jans
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9877

Anno 1681 den 13 mey is in den heere gerust die ... ovt ontrent 53 iaer ende leit alhier begraven

Ick heb mijn strijt gestreden
Ick hebbe uijt gedient
Nu legh ick hier beneden
En wachte mijne vrient
Om weer met hem te pare
Hier onder in het stof
En namaels op te varen
Tot onses schepper lof

Den 21 augusti 1721 na middag te drie uere is in den heere gerust de eerbare deugtsamen Gertie Rinses de huisvrou van Ian Iohannes oud seven en dertig jaren en 5 weeken en leit alhier begraven
naam: Ripperda, Gertje Rinses
doopdatum: 3/23/1684
sterfdatum: 8/21/1721
geboortejaar: 1684
aant.: dochter van Rinse Jans en Emke Folkerts; gehuwd 1718 Jan Johannes Roersma;
boeknummer: 9877

idem
naam: Roersma, Jan Johannes
geboortejaar: 1682
aant.: gehuwd 1718 Gertje Rinses; geboren rond 1682
boeknummer: 9877

idem
Boeknummer 9878
Anno 1723 den 11 juny is in den heere gerust de eerbaere Emcke Folckerts weduwe van de eersame bysitter Rinse Jans oudt 69 jaeren en 12 weecken en leidt alhier begraven
naam: Emke Folkerts
geb.datum: 3/19/1654
doopdatum: 4/16/1654
sterfdatum: 6/11/1723
aant.: dochter van Folkert Klases; gehuwd Rinse Jans;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9878

Anno 1723 den 11 juny is in den heere gerust de eerbaere Emcke Folckerts weduwe van de eersame bysitter Rinse Jans oudt 69 jaeren en 12 weecken en leidt alhier begraven
naam: Ripperda, Rinse Jans
geb.datum: 2/17/1649
doopdatum: 2/3/1702
sterfdatum: 4/1/1720
aant.: gehuwd Emke Folkerts (1654-1723); gedoopt op belijdenis
boeknummer: 9878

idem
Boeknummer 9879
Anno 1721 de 16 september is in den heere gerust de eersaame Sjoerd Rinses in syn leeven ontfanger en rechter in den dorpe Brantgum oud 40 jaren en 18 weken en leit alhier begraven
naam: Ripperda, Sjoerd Rinses
geb.datum: 5/13/1676
sterfdatum: 9/16/1716
aant.: zoon van Rinse Jans en Emke Folkerts; gehuwd Baukje Pieters Hania;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9879

Anno 1721 de 16 september is in den heere gerust de eersaame Sjoerd Rinses in syn leeven ontfanger en rechter in den dorpe Brantgum oud 40 jaren en 18 weken en leit alhier begraven
Boeknummer 9880
Anno 1765 den 2de iuli is in den heere gerust de eerbaare Aeltie Rinses wed Lieuwe Melis oud 78 iaar en 11 maenden en leit alhier begraven

Ook rust hier onder den wel edele gestrenge heer mr Rinse Rypperda voorheen raad en rentmeester der domeinen en ontvanger generaal der middelen van consumptie in Vriesland gebooren te Dockum den 25 november 1747 gestorven op den Huyze Toutenburg onder Ryperkerk den 12 juny 1812 in den ouderdom van 64 jaaren en omtrend 7 maanden zijnde getrouwt geweest 
met de wel edele gebooren vrouwe  Maria Elisabeth Canter Visscher begraven in de kerk te Dockum
naam: Ripperda, Aaltje Rinses
sterfdatum: 7/2/1765
geboortejaar: 1687
aant.: dochter van Rinse Jans en Emke Folkerts; gehuwd 1724 Lieuwe Melis;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9880

Anno 1765 den 2de iuli is in den heere gerust de eerbaare Aeltie Rinses wed Lieuwe Melis oud 78 iaar en 11 maenden en leit alhier begraven

Ook rust hier onder den wel edele gestrenge heer mr Rinse Rypperda voorheen raad en rentmeester der domeinen en ontvanger generaal der middelen van consumptie in Vriesland gebooren te Dockum den 25 november 1747 gestorven op den Huyze Toutenburg onder Ryperkerk den 12 juny 1812 in den ouderdom van 64 jaaren en omtrend 7 maanden zijnde getrouwt geweest
met de wel edele gebooren vrouwe Maria Elisabeth Canter Visscher begraven in de kerk te Dockum
naam: Lieuwe Melis
doopdatum: 3/3/1693
geboortejaar: 1693
aant.: zoon van Melis Meints en Detje Taekes; Gehuwd 1724 Aaltje Rinses;
boeknummer: 9880

idem
naam: Ripperda, Rinse Folkerts
geb.datum: 11/23/1947
doopdatum: 11/26/1747
sterfdatum: 6/12/1812
aant.: zoon van Folkert Ripperda en Baukje Sinia; gehuwd Maria Elisabeth Hendriks Canter Visscher; gedoopt in Dokkum; student Franeker 1764; rentemeester 1774 - 1796; raad in den hove van Friesland
boeknummer: 9880

idem
naam: Canter Visscher, Maria Elisabeth Hendriks
geb.datum: 5/28/1747
doopdatum: 5/30/1747
sterfdatum: 11/19/1780
aant.: dochter van Hendrik Canter Visscher en Wikje Minnema; gehuwd Rinse Folkerts Ripperda;
boeknummer: 9880

idem
naam: Ripperda, Rinse Folkerts
geb.datum: 11/23/1947
doopdatum: 11/26/1747
sterfdatum: 6/12/1812
aant.: zoon van Folkert Ripperda en Baukje Sinia; gehuwd Maria Elisabeth Hendriks Canter Visscher; gedoopt in Dokkum; student Franeker 1764; rentemeester 1774 - 1796; raad in den hove van Friesland
boeknummer: 9880

idem
Boeknummer 9881
Anno 1679 den 15 xbris is in den heere saliglyck ontslapen de eerbare ende devchtsame Tryntje Gerryts gewesen huisvrou van de eerw:  godsal[igen] geleerde d. Hermannvs Brunsvelt diener des goddelijken woordts tot Nes out in haer 33 iaer ende leit alhier begraven

Den 28 iuly 1745 is in den heere gerust die eerbare Sipkjen Joukes in leven  huisvrou van Gerardus Bruynsveld en leit alhier begraven out in haar 70ste iaer

Hier uit ben ik gekomen
Waar uit ik ben gekomen
naam: Heeringa, Trijntje Gerrits
sterfdatum: 12/15/1679
geboortejaar: 1647
aant.: dochter van Gerrit Gosses Heeringa en Baukje Pieters; gehuwd 1671 Harmen Brunsvelt;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9881

Anno 1679 den 15 xbris is in den heere saliglyck ontslapen de eerbare ende devchtsame Tryntje Gerryts gewesen huisvrou van de eerw: godsal[igen] geleerde d. Hermannvs Brunsvelt diener des goddelijken woordts tot Nes out in haer 33 iaer ende leit alhier begraven

Den 28 iuly 1745 is in den heere gerust die eerbare Sipkjen Joukes in leven huisvrou van Gerardus Bruynsveld en leit alhier begraven out in haar 70ste iaer

Hier uit ben ik gekomen
Waar uit ik ben gekomen
naam: Bruinsvelt, Harmen Johannes
sterfdatum: 10/16/1681
geboortejaar: 1640
aant.: zoon van Johannes Harmens Bruinsvelt en Antje Gerrits; gehuwd 1671 Trijntje Gerrits Heeringa; gedoopt in Waaxens in 1640; dominee
boeknummer: 9881

idem
naam: Fokma, Sipkje Joukes
sterfdatum: 7/28/1745
geboortejaar: 1676
aant.: dochter van Jouke Cornelis Fokma en Liesbeth Meintes; gehuwd Gerrit Brunsvelt;
boeknummer: 9881

idem
naam: Bruinsvelt, Gerrit Harmens
sterfdatum: 2/11/1729
geboortejaar: 1672
aant.: zoon van Harmen Brunsvelt en Trijntje Gerrits Heeringa; gehuwd Sipkje Joukes Fokma; overleden voor 1744
boeknummer: 9881

idem
Boeknummer 9882
Hier rust in verwagtinge van een zalige opstandinge het sterffelijk deel van den heer Folkert Rypperda in leeven burgemeester en raad in de vroedschap der stad Dockum gebooren te Brantgum den 19 october 1716 overleden te Dockum den 18 augustus 1808 in den ouderdom van 91 jaaren en 10 maanden

Zijn nagelatene twee zoonen hebben aan wijlen hunnen waardigen vader dit gedenkteeken ter gedagtenis toegewijd

Een grijsaard die de deugd bestendig hulde deed
Die beide aan stad en volk heeft tijd en vlijt besteed
Een achtbaar man gezien bij kleinen en bij grooten
De braave Rypperda ligt in dit graf beslooten
naam: Ripperda, Folkert Sjoerds
geb.datum: 10/19/1716
sterfdatum: 8/18/1808
aant.: zoon van Sjoerd Rinses en Baukje Pieters Hania; gehuwd 1745 Baukje Reinders Sinia;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9882

Hier rust in verwagtinge van een zalige opstandinge het sterffelijk deel van den heer Folkert Rypperda in leeven burgemeester en raad in de vroedschap der stad Dockum gebooren te Brantgum den 19 october 1716 overleden te Dockum den 18 augustus 1808 in den ouderdom van 91 jaaren en 10 maanden

Zijn nagelatene twee zoonen hebben aan wijlen hunnen waardigen vader dit gedenkteeken ter gedagtenis toegewijd

Een grijsaard die de deugd bestendig hulde deed
Die beide aan stad en volk heeft tijd en vlijt besteed
Een achtbaar man gezien bij kleinen en bij grooten
De braave Rypperda ligt in dit graf beslooten
Boeknummer 9883
Ao 1771 den 4 maart is in den heere gerust mejuffrou T.H. geboren Piekenbroek in haare eds. leeven geweest de huisvrou van E.H. de Haan oud ontrent 64 jaaren en leit alhier begraaven
naam: Piekenbroek, Theodora Hendrina Hendriks
sterfdatum: 3/4/1771
geboortejaar: 1706
aant.: dochter van Hendrik Piekenbroeck en Theodora Willinck; gehuwd 1746 Klaas Ruarda; gehuwd 2 1762 Aebe Hoekes de Haan;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9883

Ao 1771 den 4 maart is in den heere gerust mejuffrou T.H. geboren Piekenbroek in haare eds. leeven geweest de huisvrou van E.H. de Haan oud ontrent 64 jaaren en leit alhier begraaven
naam: Haan, Aebe Hoekes de
doopdatum: 11/24/1726
sterfdatum: 2/12/1809
geboortejaar: 1726
aant.: zoon van Hoeke Aebes en Richtje Jochems; gehuwd 1 1762 Theodora Hendrina Piekenbroek; gehuwd 2 1780 Cornelia Jans;
boeknummer: 9883

idem
Boeknummer 9884
[Ann]o 1684 den 20 ...
naam: Onbekend
sterfjaar: 1684
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Brantgum
boeknummer: 9884

[Ann]o 1684 den 20 ...
Aantal objecten gevonden: 87