Teksten van memorabilia uit Friesland

Zoeken in de database memorabilia
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Portretzerk
Latijn gebruikt
Reset naar  Alles

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen enzovoorts.
Sinds 2001 verzamel ik van teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Ik heb er inmiddels 10290 ingevoerd in een database, waarvan 3674 voorzien zijn van een foto. De afgelopen 365 dagen zijn er 371 nieuwe toegevoegd. Hier kan je alle teksten bekijken. Je kunt ook gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese memorabilia
Het zoeken gaat automatisch: zodra je een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Gericht zoeken op Friese familiewapens
In deze database zijn ook Friese familiewapens opgenomen. Deze kunnen apart worden doorzocht op de pagina Friese familiewapens doorzoekbaar.

Overzicht memorabilia

naam: Aylva, Ernst Douwes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-11-1627
aant.: zoon van Douwe van Aylva en Froukje van Mockema; gehuwd 1 Ietje Bokkes van Heerma; gehuwd 2 Aaltje van Ockinga; grietman Oostdongeradeel 1586-1627
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Noordelijk Oostergo, Dongeradelen. De monumenten van geschiedenis en kunst
plaats: Anjum
boeknummer: 92

Int jaer ons heeren ende salichmaecker Jesu Chrysti duysent ses hondert ende achtien heeft mij Hans Falck van Nuermberg in Leeuwarden gheghoten
Ernst van Ailva gedeputeerde staedt van Fryslandt grietman over Dongeradeel Oostersyde der Paessens Hilarius Sibrandi pastor in Aengium dr. Reg. Bras dr. Elcke Heymans Law Alberts kerck en de sylvoogd van Ysmesijl Douwe Tialles kerckvoogd Gheorg vrijheer van Swartzenborg
Boeknummer 1315
Volduende de testament bi S. Wijtzo va Cammingha nagelate so hebbe dedelen en gestrenge ioncker sampt dedle en erentrijke iuffere als te weten Iarich v Liaukema en Siouck v Cammingha sijn huisfrou : Eernst v Aelua en Aeltke v Ockingha sijn huisfrou : Anna v Ockinga nagelatene wedue v Ioost v Eusum en Iarich v Ockingha sampt Hijlck v Ockingha sijn huisfrou dese woninge en ackere tot onderhold van drie arme wedunaers en drie arme weduwen gedestineert als gehoorsame erfghename Ao 1608 doe opbowe

Fato prudentia minor
naam: Aylva, Ernst Douwes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-11-1627
aant.: zoon van Douwe van Aylva en Froukje van Mockema; gehuwd 1 Ietje Bokkes van Heerma; gehuwd 2 Aaltje van Ockinga; grietman Oostdongeradeel 1586-1627
vindplaats: woning Tsjerkebuorren
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dronrijp
boeknummer: 1315

Volduende de testament bi S. Wijtzo va Cammingha nagelate so hebbe dedelen en gestrenge ioncker sampt dedle en erentrijke iuffere als te weten Iarich v Liaukema en Siouck v Cammingha sijn huisfrou : Eernst v Aelua en Aeltke v Ockingha sijn huisfrou : Anna v Ockinga nagelatene wedue v Ioost v Eusum en Iarich v Ockingha sampt Hijlck v Ockingha sijn huisfrou dese woninge en ackere tot onderhold van drie arme wedunaers en drie arme weduwen gedestineert als gehoorsame erfghename Ao 1608 doe opbowe

Fato prudentia minor
Boeknummer 2958
Octostichon indicans quo anno quo auctore quo Grijtmanno quibusque fundatoribus agger uterque ad ortum et occasum templi sui primus in littore sit congestus hic ao 1580 ille 1584 Virginis a puro partu annis millo [sic!] per actis Quingentisque datis rursum octogesimus annus ut fuit Ernestus Grijtmannus nobilis Aylva Existens auctor cinxerunt prata coloni Holverdani Templi Eurum versus Zephyrumque Aggere Littoteo struxit fundamina Paulus Gellus hujus at illius fundamina primo nobilis exstruxit Regnerus cespite Ringe
naam: Aylva, Ernst Douwes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-11-1627
aant.: zoon van Douwe van Aylva en Froukje van Mockema; gehuwd 1 Ietje Bokkes van Heerma; gehuwd 2 Aaltje van Ockinga; grietman Oostdongeradeel 1586-1627
vindplaats: steen in de kerk, overgeleverd
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Holwerd
boeknummer: 2958

Octostichon indicans quo anno quo auctore quo Grijtmanno quibusque fundatoribus agger uterque ad ortum et occasum templi sui primus in littore sit congestus hic ao 1580 ille 1584 Virginis a puro partu annis millo [sic!] per actis Quingentisque datis rursum octogesimus annus ut fuit Ernestus Grijtmannus nobilis Aylva Existens auctor cinxerunt prata coloni Holverdani Templi Eurum versus Zephyrumque Aggere Littoteo struxit fundamina Paulus Gellus hujus at illius fundamina primo nobilis exstruxit Regnerus cespite Ringe
Boeknummer 4461; foto: Fries Museum
Ailva Heerma Meckema Feitsma
Althaan Vollkrahen Prach Harach

De hooch edele en wel gebooren vrou Iuliana Agatha baronesse van Ailva, echte huysvrou van de hoogh edele en wel gebooren heer Tiallingh Homme van Camstra grietman en ontvanger general van IJdarderadeel obijt de 2 november 1700 aetat. 35 jar

Ailva Heringa Ailva Scheltema
Lijcklama Osinga Osinga Ailva
naam: Aylva, Ernst Douwes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-11-1627
aant.: zoon van Douwe van Aylva en Froukje van Mockema; gehuwd 1 Ietje Bokkes van Heerma; gehuwd 2 Aaltje van Ockinga; grietman Oostdongeradeel 1586-1627
vindplaats: rouwbord; in Fries Museum; afkomstig Roordahuizum?
type: Rouwborden
bron: Grafschriften Menaldumadeel
plaats: Menaldum
boeknummer: 4461

Ailva Heerma Meckema Feitsma
Althaan Vollkrahen Prach Harach

De hooch edele en wel gebooren vrou Iuliana Agatha baronesse van Ailva, echte huysvrou van de hoogh edele en wel gebooren heer Tiallingh Homme van Camstra grietman en ontvanger general van IJdarderadeel obijt de 2 november 1700 aetat. 35 jar

Ailva Heringa Ailva Scheltema
Lijcklama Osinga Osinga Ailva
Boeknummer 6274
Ao 1627 de 28en novembr sterf de heere Ernst van Aylva toe Herwij olt 79 iare en 3 mant

Hier leit begraven de e Ydt van Heerma ruste de 9en decemb. Ao Dni 1596

Pieter Dirkx 1599
naam: Aylva, Ernst Douwes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-11-1627
aant.: zoon van Douwe van Aylva en Froukje van Mockema; gehuwd 1 Ietje Bokkes van Heerma; gehuwd 2 Aaltje van Ockinga; grietman Oostdongeradeel 1586-1627
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Ternaard
boeknummer: 6274

Ao 1627 de 28en novembr sterf de heere Ernst van Aylva toe Herwij olt 79 iare en 3 mant

Hier leit begraven de e Ydt van Heerma ruste de 9en decemb. Ao Dni 1596

Pieter Dirkx 1599
Boeknummer 8136
Aylva 	Meckama
Heerma 	Feitsma

Mockema	 Grombach
Rennerda	 Mellema

Thiema	 Fuchx
Hania	 Martena

Foppinga	 Starkenborch
Camstra	 Siersma

Meckama 	Unia
Dekama	 Tamminga

Starkenborch 	Iuckama
Lauckema	 Sickinga
	
Eernsma 	Wata
Hottinga	 Ripperda
		
	Bolta 	Aesgama
Minnema	 Gisens
naam: Aylva, Ernst Douwes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-11-1627
aant.: zoon van Douwe van Aylva en Froukje van Mockema; gehuwd 1 Ietje Bokkes van Heerma; gehuwd 2 Aaltje van Ockinga; grietman Oostdongeradeel 1586-1627
vindplaats: in de kerk bij het orgel
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Ternaard
aantekening: Stamboek: In 1850 werd in de kerk van Ternaard bij de preekstoel kwartieren gevonden van Douwe van Aylva en Luts van Meckema, maar deze niet juist en berusten op fictie
boeknummer: 8136

Aylva Meckama
Heerma Feitsma

Mockema Grombach
Rennerda Mellema

Thiema Fuchx
Hania Martena

Foppinga Starkenborch
Camstra Siersma

Meckama Unia
Dekama Tamminga

Starkenborch Iuckama
Lauckema Sickinga

Eernsma Wata
Hottinga Ripperda

Bolta Aesgama
Minnema Gisens
Aantal objecten gevonden: 6