Teksten van memorabilia uit Friesland

Zoeken in de database memorabilia
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Portretzerk
Latijn gebruikt
Reset naar  Alles

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen enzovoorts.
Sinds 2001 verzamel ik van teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Ik heb er inmiddels 10211 ingevoerd in een database, waarvan 3612 voorzien zijn van een foto. De afgelopen 365 dagen zijn er 437 nieuwe toegevoegd. Hier kan je alle teksten bekijken. Je kunt ook gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese memorabilia
Het zoeken gaat automatisch: zodra je een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Gericht zoeken op Friese familiewapens
In deze database zijn ook Friese familiewapens opgenomen. Deze kunnen apart worden doorzocht op de pagina Friese familiewapens doorzoekbaar.

Overzicht memorabilia

naam: Steven Gjalts
geb.datum:
doopdatum: 28-11-1647
sterfdatum: 16-04-1703
aant.: zoon van Gjalt Stevens en Taetske Tietes; gehuwd 1660 Froukje Aebes; eigenaar stem 36 Bergum in 1698
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bergum
boeknummer: 47

Anno 1703 den 16 april is in den heere gerust den eersamen Steven Gieldts olt in sijn 71st jaar en leit alhier begraven
naam: Duman, Grietje Koerts
geb.datum: 24-05-1780
doopdatum: 15-06-1780
sterfdatum: 28-12-1855
aant.: dochter van Koert Hendriks Duman en Trijntje Jans Asbeek;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 152

G Coerts gebooren den 24 may 1780
naam: Walta, Joukje Ages van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-02-1480
aant.: dochter van Age Siebrens van Walta en Beatrix van Hiddinga; gehuwd Epe Hessels van Jongema;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bozum
aantekening: de grafschriften in de Bozumer kerk opgetekend in 1667
boeknummer: 156

In het jaer ons heren XCCCC LXXX den IX febreuarijus sterf de eedele eerbare frouwe Jouck Walta Epe Hessels wijff

[Anno 1518?] den 13 febreuarijus sterf den eedelen eerentgfesten Ago van Walta

Anno 1541 den 3 janeuarijus sterf de eedele eerbar frou Fed Hermana Aga Walta wyff

[Anno] 1543 den 3 jannouarij storf de eedle eerentfesten Epe Walta

Anno 1544 den 13 september storf jonge Ago Walta sijn soon
naam: Jongema, Epe Hessels van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-11-1498
aant.: zoon van Hessel Aedes van Jongema en Jel Epes van Harinxma; gehuwd 1 Joukje van Walta; gehuwd 2 Sytge van Hermana;
boeknummer: 156

idem
naam: Walta, Age Epes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-02-1518
aant.: zoon van Epe Hessels van Jongema en Joukje van Walta; gehuwd Fetje Taekes van Hermana; overleden rond 1518
boeknummer: 156

idem
naam: Hermana, Fetje Taekes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-01-1541
aant.: dochter van Taeke van Hermana en Aaltje Werps van Juckema; gehuwd Age Epes van Walta;
boeknummer: 156

idem
naam: Walta, Epe Ages van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-01-1543
aant.: zoon van Age van Walta en Fetje van Hermana; gehuwd Joukje Siebrens van Stinstra;
boeknummer: 156

idem
naam: Walta, Age Epes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-09-1544
aant.: zoon van Epe van Walta en Joukje van Stinstra;
boeknummer: 156

idem
naam: Sminia, Hessel Jetses van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-12-1670
aant.: zoon van Jetze van Sminia en Jeltke van Aysma; gehuwd 1 Fokje van Buma; gehuwd 2 Wytske Hoppers; gehuwd 3 1636 Aafke van Jeltinga; gecommitteerde van de provinciale rekenkamer
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Rouwborden
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Akkrum
boeknummer: 157

De edl heere Hessel van Sminia obijt den eerste december ao 1670. Aetatis suae 82
naam: Vegelin van Claerbergen, Philip Ernst Philip Ernsts
geb.datum: 12-10-1613
doopdatum:
sterfdatum: 06-02-1693
aant.: zoon van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen en Brigitta Hantes; gehuwd 1 1643 Fokje van Sminia; gehuwd 2 1660 Josina Ruijsch;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Rouwborden
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Akkrum
boeknummer: 163

Jr. Philip Ernst Vegelin van Claerbergen ridder geheime raad en oud hofsmeester van z vorst doorluchtigen heere prince van Nassau erf stadhouder en cap: gen: van Friesland. Sterf den 6 februarius 1693
naam: Nassau, Willem Frederik Ernst Casimirs van
geb.datum: 07-08-1613
doopdatum:
sterfdatum: 21-10-1664
aant.: zoon van Ernst Casimir Jans van Nassau en Sofia Hedwig van Brunswijk; gehuwd Albertina Agnes Frederik Hendriks van Nassau; stadhouder van Friesland
boeknummer: 163

idem
naam: Vierssen, Anna Maria Assuerus van
geb.datum:
doopdatum: 26-08-1653
sterfdatum: 12-06-1696
aant.: dochter van Assuerus van Vierssen en Jiska van Geersma; gehuwd 1683 Hessel Vegelin van Claerbegen;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Rouwborden
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Akkrum
boeknummer: 253

Vrou Anna Maria van Vierssen huisvrou van de heere jr. Hessel Vegelin van Claerbergen mede raad ter admiraliteijt in Vriesland en grietman over Haskerland. Obiit 12 junij 1696
naam: Vegelin van Claerbergen, Hessel Philips Ernsts
geb.datum: 19-10-1655
doopdatum:
sterfdatum: 28-11-1715
aant.: zoon van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen en Fokje van Sminia; gehuwd 1683 Anna Maria van Vierssen; mogelijk Hessel Philips 1655-1715; grietman Utingeradeel en Haskerland
boeknummer: 253

idem
Boeknummer 314; foto: beeldbank.cultureelerfgoed.nl
I Thessalonicensen III cap XIII vers

Ick en wil ook niet dat gij onwetende zijt, van de gene die ontslapen zijn, op dat gij niet bedroefdt en zijt gelijk de andere die gheen hope en hebben. Want ist dat wij geloven dat Christus gestorven is en de opgestaan also sal ook godt de gene die in Christo ontslapen zijn met hem versamelen, want dat seggen wij u door het woort des heeren, dat wij die leven ende over blijven tot de toekomst des heren, sullen die gene die ontslapen sijn niet voorgaan want de heere selve sal met een geschreij ende stemme des archangels ende basuine godt neder komen van den hemel, ende die in Christo gestorven sijn sullen eerst opstaan, daar na wij die leven ende overgebleve sijn sullen te samen met hem opgenomen worden in de wolken den here te gemoete in de lucht, ende also sullen wij altijd met den heere weesen
So dan vetroost malkanderen met dese woorden

Die onder desen steen 
Van u wort betreen
Waarschout voor t verderven
Den mensch hoe hoog van staat
Hoe schoon hoe wijs van raad
En al wat leeft moet sterven

Bvrgermeester Ailert Iacobsz sterf den XI ivny an 1609 ovt 76 iaer
naam: Ailert Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-06-1609
aant.: burgemeester
vindplaats: wapenbord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 314

I Thessalonicensen III cap XIII vers

Ick en wil ook niet dat gij onwetende zijt, van de gene die ontslapen zijn, op dat gij niet bedroefdt en zijt gelijk de andere die gheen hope en hebben. Want ist dat wij geloven dat Christus gestorven is en de opgestaan also sal ook godt de gene die in Christo ontslapen zijn met hem versamelen, want dat seggen wij u door het woort des heeren, dat wij die leven ende over blijven tot de toekomst des heren, sullen die gene die ontslapen sijn niet voorgaan want de heere selve sal met een geschreij ende stemme des archangels ende basuine godt neder komen van den hemel, ende die in Christo gestorven sijn sullen eerst opstaan, daar na wij die leven ende overgebleve sijn sullen te samen met hem opgenomen worden in de wolken den here te gemoete in de lucht, ende also sullen wij altijd met den heere weesen
So dan vetroost malkanderen met dese woorden

Die onder desen steen
Van u wort betreen
Waarschout voor t verderven
Den mensch hoe hoog van staat
Hoe schoon hoe wijs van raad
En al wat leeft moet sterven

Bvrgermeester Ailert Iacobsz sterf den XI ivny an 1609 ovt 76 iaer
naam: Bakker, Jacob S.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-02-1802
aant.:
vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Nes Aml
boeknummer: 485

Hier legt begraaven de eerbaren Iacob S: Bakker oud 71 iaaren en 7 maanden overleeden de 5 february anno 1802
naam: Camminga, Watse Franses van
geb.datum: 24-01-1603
doopdatum:
sterfdatum: 19-11-1668
aant.: zoon van Frans Pieters van Camminga en Bieuwke Goslings van Herema; gehuwd 1648 Rixt Keimpes van Donia;
vindplaats: in de binnenmuur van de toren; nu in oudheidskamer
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Nes Aml
boeknummer: 508

… [Cammin]ga … [er]fher … [Am]eland] …
naam: Donia, Rixt Keimpes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-01-1681
aant.: dochter van Keimpe Keimpes van Donia en Iebeltje Bonnes Haitsma; gehuwd 1648 Watse Franses van Camminga; geboren rond 1620
boeknummer: 508

idem
naam: Pank, Frans Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1773 Antje Jacobs Haitsma; gehuwd 1783 Grietje Barends; geboren rond 1750; uit Amsterdam
vindplaats: grafpaaltje op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Ballum
boeknummer: 547

FIP Ao 1776
naam: Trijntje Klases
geb.datum: 23-02-1721
doopdatum:
sterfdatum: 18-10-1779
aant.: gehuwd Barend Douwes;
vindplaats: grafpaal in schuur Zuiderlaan 15
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hollum
boeknummer: 579

In de iare 1779 den 18 october in den here gerust Trinke Klaases de eerbaere huysvrou van Barent Douwes out zynde 58 iar 7 m 23 d en leyt alhier begraven
naam: Barend Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Trijntje Klases; geboren rond 1719
boeknummer: 579

idem
Boeknummer 601
I I
naam: J. J.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Grouw
boeknummer: 601

I I
Boeknummer 625
L R
naam: L. R.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Grouw
boeknummer: 625

L R
naam: Sybema, Rompt Baukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-07-1654
aant.: zoon van Bauke Haaies en Aukje Rompts; gehuwd 1 Baukje Klases Dooyinga; gehuwd 2 Jetske Jilderts Rosema; weeskind in 1607
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Burum
boeknummer: 691

RB
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Burum
boeknummer: 697

Hir li[c]ht be… [be]graven de … [er]werdige … R. Wicher … oiic Harm… serke … sto… …chs … wens siele got … ghedich sy ...
naam: K., M. L.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op een band op de kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Burum
boeknummer: 785

17 MLK GML 84
naam: L., G. M.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 785

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Burum
boeknummer: 815

… vwe …ter …fra …ellis …ertus …dom …rt ...q …em …ginibus …atuae …mius
naam: Aebe Jans
geb.datum:
doopdatum: 02-03-1721
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1753 Maaike Cornelis;
vindplaats: in een cartouche op een kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Burum
boeknummer: 822

Ebbe Ians

Else Louw[s]

Anno 178[5?]
naam: Siccama, Else Louws
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1760 Taetske Everts; geboren rond 1735; overleden na 1795
boeknummer: 822

idem
naam: Bos, Lutske Gorrits de
geb.datum: 25-01-1765
doopdatum: 25-01-1765
sterfdatum: 10-01-1845
aant.: dochter van Gorrit Sjoerds en Aafke Joukes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Witmarsum
boeknummer: 930

1765 den 25 janr is gebooren Luetske Gorryts des avonds om 10 uur
naam: Jan Feites
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Witmarsum
boeknummer: 935

Anno 1666 … is in den heere [gerust] de eersamen Jan Feites [in] leve mest[er] … [olt] 36 i[aer en leit a]lhier begraven
naam: F. D.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Witmarsum
boeknummer: 988

F D
naam: Hooman, Meindardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-08-1705
aant.: gehuwd Antje Gabes; dominee 1667-1705
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Eestrum
boeknummer: 1151

Dit is de kierckebeker van de gemeenten J.C. tot Eestrum
dns M. Hooman eecles. In Oostermeyr en Eestrum
Erryt Binnes ouderlingh
Brucht Douwes diacon
1685
naam: Errit Binnes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Baukje Klases; ouderling; van Twijzel
boeknummer: 1151

idem
naam: Brucht Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1683 Trijntje Nannes; geboren rond 1658; diaken
boeknummer: 1151

idem
naam: Popke Gosses
geb.datum:
doopdatum: 01-02-1756
sterfdatum: 14-12-1802
aant.: zoon van Gosse Popkes en Minke Tjebbes;
vindplaats: Noorderkerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Drachten
boeknummer: 1208

1802 den 14 december is overleden Popke Gosses oud 47 jaaren en ligt alhier begraven

1839 den 7 juli is overleden Martzen Gosses in den ouderdom van 81 jaren vrouw van R.D. de Boer en is aan de noord-zijde van dit graf begraven
naam: Jelke Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Sietske Tjisses; kerkvoogd, al in 1655
vindplaats: geschilderd bord boven de galerij in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Eestrum
boeknummer: 1266

Looft god boven alles

Deze kraak is aangelegd door Jelke Jans en Egbert Siemens kervoogden te Eesterum en besproken door mr. Jan Roelof

Anno 1677
naam: Egbert Siemens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1670 Antje Bruchts; gehuwd 2 1682 Beitske Poppes; geboren rond 1645; kerkvoogd; uit Doezum
boeknummer: 1266

idem
naam: Jan Roelofs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Sietske Wiebrens; timmerman
boeknummer: 1266

idem
naam: Potter, Fetje Johannes
geb.datum: 19-11-1738
doopdatum: 21-11-1738
sterfdatum: 05-11-1778
aant.: dochter van dominee Johannes Potter en Sibbeltje Dijxtra; gehuwd 2 1774 Ouwe Jouwerts Jousma;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Eestrum
boeknummer: 1338

Den 5 nov. 1778 is in den heere gesturven Fetje Potter huisvrouw van Ouwe Jouwsma ontvanger van Eestrum oud 40 jaar min 2 weeken en leit alhier begraven
naam: Jousma, Ouwe Jouwerts
geb.datum:
doopdatum: 24-12-1730
sterfdatum: 20-08-1812
aant.: zoon van Jouwert Ouwes en Aetje Johannes; gehuwd 1 1762 Beitske Rinses Reitsma; gehuwd 2. Eestrum 1774 Fetje Potter; rechter
boeknummer: 1338

idem
naam: Antje Gerbens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-07-1796
aant.: gehuwd 1760 Binne Roels;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1402

Anno 1796 den 11 juli sterf de eerbare Antie Gerbens in leven huisvrouw van Binne Roels oud 90 jaren en leit alhier begraven
naam: Binne Roels
geb.datum:
doopdatum: 06-11-1707
sterfdatum:
aant.: zoon van Roelof Jans en Maaike Binnes; gehuwd 1760 Antje Gerbens; overleden na 1798
boeknummer: 1402

idem
naam: Beertje Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-04-1781
aant.: gehuwd 1723 Wilco Harmens;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1511

Anno 1781 den 13 april sterf de eerbare Beertie Jacobs huisvrouw van Wilco Harmens oud 83 jaar en zes maanden en leit alhier begraven
naam: Wilke Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Harmen Wigbolds en Fokje Wilkes; gehuwd 1 1703 Bontje Cornelis; gehuwd 2 1723 Beertje Jacobs; geboren rond 1678; overleden rond 1767
boeknummer: 1511

idem
naam: Heiltje Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-03-1756
aant.: gehuwd Everhard Penninga;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1514

Hufsye? Gerrits in leven egte huisvrouwe van doms Penninga v.d.m. tot Garijp gestorven de 23 maart 1756 oudt 42? jaaren en leidt hier begraven
naam: Penninga, Everhard Jacob Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-05-1779
aant.: gehuwd 1 Heiltje Gerrits; gehuwd 2 1757 Grietje Hikkard; geboren 1709 Neermoer Oostfriesland;dominee
boeknummer: 1514

idem
naam: Gravius, Hidde
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1667 Aaltje Rienks Tallinga; geboren rond 1642; overleden maart 1707; stadsbode
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1712

Ao [1707] ... is in den heere gerust den eersamen Hidde [Gravius] in leven ordris boode ed. mo. Heeren staten van Friesland out ontrent … iaere en de leit alhier begraven

Den 10 december ao 1672 is in de heere gerust de eerbare Aaltie Riencks Tallenga huisvrouw van de … [Hidde Gravius] … jaeren 7 maanden ende leit alhier begraven
naam: Tallinga, Aaltje Rienks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-12-1672
aant.: gehuwd 1667 Hidde Gravius; geboren rond 1644
boeknummer: 1712

idem
naam: Tallinga, Lieuwe Rienks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: koopman
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1741

Ao 1673 is in den heere gerust de eersamen Lieuwe Riencks Tallenga in leven coopman binnen Leeuwarden
naam: Sijke Roelofs
geb.datum:
doopdatum: 17-01-1717
sterfdatum: 27-06-1746
aant.: dochter van Roel Jans en Maaike Binnes; gehuwd 1745 Sjoerd Lieuwes;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1757

Hier onder desen steen leit begraven Sike Roelofs met haar dochtertje huisvrouw van Sjoerd Lieuwes schipper en koopman tot Leeuwarden is in het dartegste jaar haars ouderdoms als kraamfrou in den heeren gerust anno 1746 den 27 junij

Na vreedsaam paren leven scheiden
Binnen 1 jaar af met ons beiden
Sijn dit des wijse god sijn wegen
Daar kan en mag de mens niet tegen
naam: Sjoerd Lieuwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1745 Sijke Roelofs;
boeknummer: 1757

idem
naam: Roelof Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-08-1756
aant.: gehuwd 1704 Maaike Binnes;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1773

Anno 1756 den 3 augustus is overleeden de eersame Roeloff Jans in lewen huisman geweest tot Garijp oud 81 jaar twee a 3 weeken en leidt alhier begraven
naam: Jochem Ypkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-06-1623
aant.: gehuwd Reinou Klases;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1813

Anno 1623 den 18 juny sturf den eersamen Jochim Ipkes burger binnen Leeuwarden en oudt ontrent 70 jaren

Anno 1625 den 15 may sturf de eerbare Reinu Klases dr huisvrouw van Jochim Ipkes ontrent 60 jaren en leggen hier begraven.
naam: Reinou Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-05-1625
aant.: gehuwd Jochem Ypkes;
boeknummer: 1813

idem
naam: Ypke Jochems
geb.datum: 03-05-1606
doopdatum:
sterfdatum: 19-05-1653
aant.: zoon van Jochem Ypkes en Renou Klases; gehuwd 1651 Sipkje Brongersma;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1815

Anno 1653 den 19 maij is in den heere gerust de eersame achtbare godsalige en welgeleerde Epeus Jochims in sijn leven s:s: theologie candidatus in de procepten der Latijnsche school tot Leeuwarden en oudt sijnde 47 jaren twee weken en twee dagen en leidt alhier begraven
naam: Rinkje Luitjens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-09-1659
aant.: gehuwd Popke Oeges;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 1830

Anno 1659 den 6 september de eerbare Rinck Luitsens dr huisvrou van Popke Oeges … als hoofd:

Anno 1647 den 5 may sterf Gerrit Popkes out 52 dagen

Anno 1649 den 10 september sterf Trijntie Popkes out 19 daegen

Anno 1655 den 23 febrewarij sterf Maeicke Popkes out 25 daegen

Anno 1660 den 29 augustus sterf Rijntze Popkes out 51 weken

Anno 1661 den 6 jannevari sterf Maeicke Popkes out 3 jaar en 40 daegen

Anno 1656 den 29 augustus sterf Maeicke Popkes out 62 daegen
naam: Popke Oeges
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 Rinkje Luitsens; gehuwd 2 onbekend;
boeknummer: 1830

idem
naam: Gerrit Popkes
geb.datum: 14-03-1647
doopdatum: 02-05-1647
sterfdatum: 05-05-1647
aant.: zoon van Popke Oeges en Rinkje Luitjens;
boeknummer: 1830

idem
naam: Trijntje Popkes
geb.datum: 22-08-1649
doopdatum:
sterfdatum: 10-09-1649
aant.: dochter van Popke Oeges en Rinkje Luitjens;
boeknummer: 1830

idem
naam: Maaike Popkes
geb.datum: 29-01-1655
doopdatum:
sterfdatum: 23-02-1655
aant.: dochter van Popke Oeges en Rinkje Luitjens;
boeknummer: 1830

idem
naam: Rinse Popkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-08-1660
aant.: zoon van Popke Oeges en Rinkje Luitjens;
boeknummer: 1830

idem
naam: Maaike Popkes
geb.datum: 27-11-1657
doopdatum:
sterfdatum: 06-01-1661
aant.: dochter van Popke Oeges en Rinkje Luitjens;
boeknummer: 1830

idem
naam: Maaike Popkes
geb.datum: 28-06-1656
doopdatum:
sterfdatum: 29-08-1656
aant.: dochter van Popke Oeges en Rinkje Luitjens;
boeknummer: 1830

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Suameer
boeknummer: 1852

… …ari is gestu[rven] … out ontrent … [h]ier begrauen
naam: Andeles, Jouke Andeles
geb.datum:
doopdatum: 31-10-1727
sterfdatum: 03-09-1806
aant.: zoon van Andele Andelesen Trijntje Joukes Jelsma; gehuwd 1754 Rebecca Balk;
vindplaats: Begraven op het Westerkerkhof; nu in Leeuwarder bos
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 1870

Iouke Andeles old schepen en raaf in de vroedschap der stad Leeuwarden overleden den derden september 1806 in den ouderdom van bijna 79 jaaren

Rebecca Balk huisvrouw van Iouke Andeles overleden den 14 april 1807 in den ouderdom van bijna 78 jaaren

Dit graf mag nimmer verkogt worden en niemand daarin begraven worden

Anno 1690 den 23 september is in den heere gerust de eersame Harmen Crans mr backer … sterf out int 42 jaer en leyt alhier begrauen
naam: Balk, Rebecca Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-04-1807
aant.: dochter van Klaas Balk en Cornelia Reen; gehuwd 1754 Jouke Andeles;
boeknummer: 1870

idem
naam: Crans, Harmen Klases
geb.datum:
doopdatum: 04-07-1649
sterfdatum: 23-09-1690
aant.: zoon van Klaas Crans; gehuwd 1674 Janke Andries Windt;
boeknummer: 1870

idem
naam: Vos, Johannes Elias
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-04-1649
aant.: zoon van Elias Vos en Maaike Wiebes; arts
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 1925

Anno 1649 den 14 april is in de heere gerust den eersamen iongman Ioannes Voss medicinen dr vant weeshuis ende kerckarmen deser stede Leeuwarden olt in t 34 iaer ende leyt hier begraven

Anno 16[4?]2 den 17 octobris sterf de agtbare discreten Elias Elias Fos schepen deser steede olt 60 iaer en leit hier begraven
naam: Vos, Elias Elias
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-10-1642
aant.: gehuwd 1606 Maaike Wiebes;
boeknummer: 1925

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 1933

Anno 1712 den 25en oc… … seer chris …
naam: Meyer van Schein, Hans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboren rond 1565
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 1939

Anno 16.. den … is in den here gerust den eersamen Hans Meyer van Schein gewesen 42 iaeren tambuer onder de guarde olt .. jaeren

Anno 1647 den 8 october is in den heere gerust de eerbare M.M. huisvrou van Hans Meyer van Schein oldt ontrent 80 iaren
naam: M. M.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-10-1647
aant.:
boeknummer: 1939

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: Westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 1947

Anno 16.. [den] 8 decembris sterf den eersamen …
naam: Gualteri, Gualteri Hendricus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Hendrik Gualteri en Elisabeth Gosses; gehuwd 1619 Catharina Haghen; advocaat
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 1951

Gualtheri Gualtheri 1652 int 58 jaer

Memoriae in aeternitatie sacrum epiphanium illustri magnifico vero Gualtiero H. Gualtier suprema Frisionum curia senatori ad suecorum …orum reges legato vaesara jurisp… …digna senatus … secretis
naam: Tania, Sierk Piers
geb.datum:
doopdatum: 26-01-1694
sterfdatum: 29-08-1702
aant.: zoon van Pier Tania en Franske Vitringa;
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2089

Den 29 augusti 1702 is overleden Sierck Piers Tania out int negende iaer en leit alhier begraven
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2183

Heere secreta… …
naam: Vierssen, Ijsbrand Matthijs van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-04-1698
aant.: zoon van Matthijs van Vierssen en Klaartje Mellinga; gehuwd 1656 Aaltje Lauta; secretaris van de rekenkamer; raadordinaris
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2237

Den … is ge… onts[lapen] …

Den 10 april 1698 is in den heere ontslapen de heer Ysbrandt van Vierssen raad ordris in den hove van Friesland 60 iaer

Anno … [is] in de heere [ontslapen] vrouw … weduwe … raadsheer … [van] Vierssen … mare ... stad … Leeuwarden
naam: Lauta, Aaltje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-10-1664
aant.: gehuwd 1656 Ijsbrand van Vierssen;
boeknummer: 2237

idem
naam: Glinstra, Onbekend van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2238

… van Glinstra … president … Friesland
naam: Wolter Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2240

Den 31 ma… Wolter Her… 16… Clasen deg… proveniers

Ao 1647 den 8 maert is in den heere gerust de eerbare jonge do Mayke Jans olt 20 iaeren en leit hier begraven

Anno 1670 den 25 ianuaris is in den heere gerust den eersamen Ian Iansen meyster saelmaker … 35 iaer ende leit alh[ier begraven]
naam: Maaike Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-03-1647
aant.:
boeknummer: 2240

idem
naam: Jan Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-01-1670
aant.: zadelmaker
boeknummer: 2240

idem
naam: Onbekend Hessels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2302

… Hessels …s … oud … den MD… onder … ersamen … te rust … die … zyn leeven … maar … int heylig …

H. Berghuis & C. Felt
naam: Brouwer, Reinder Foppes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-01-1708
aant.: gehuwd 1692 Geertje Tiemens; mogelijk Reinder Foppes Brouwer; geboren rond 1667
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2368

Den 25 j… … Foppes B… dezember … substitut … ...landen inne…

… wegens testament niet worden geopend voor den jare 1839
naam: Sierk Tjallings
geb.datum:
doopdatum: 15-01-1637
sterfdatum: 20-02-1698
aant.: zoon van Tjalke Sierks en Wietske Everts; gehuwd 1659 Nieske Hanses Halderberg; schoenmaker; bouwmeester
vindplaats: Westerkerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2419

20 februarius [1698] … [Sierck Tjallingi] boumeester in deser steede out 6[1?] …

Nyeske Hansen Halde[r?]bergh … [huis]vrou van de oud boumeester … out … iaer en legge beyde alhier begraven
naam: Halderberg, Nieske Hanses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Hans Helderbergen en Nieske Willems; gehuwd 1659 Sierk Tjallings; geboren rond 1638; overleden januari 1708
boeknummer: 2419

idem
naam: Bouritius, Johannes Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-03-1759
aant.: zoon van Johannes Bouritius en Agnietje Scheversteyn; gehuwd 1713 Baukje Hisberda; geboren rond 1681; notaris sinds 1704
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2499

Anno 1759 den 30 maart is in den heere gerust Iohannes Bouritius in leven … en legt hier begraven

Anno 1767 den 1?6 ianuari stierv Baukje Hisborda wed [not] pub Iohannes …

Agnietje Bouritius overleden den 25 january 1782 oud 69 jaaren en 9 maanden en legt alhier begraven

Ytje Bouritius overleden den 8 augustus 1800 oud 76 jaaren en 5 maanden legt hier begraven

12 IB
naam: Hisberda, Baukje Lieuwes
geb.datum:
doopdatum: 19-08-1687
sterfdatum: 16-01-1767
aant.: dochter van Lieuwe Gosses Hisberda en Baukje Wiemers Wilaarda; gehuwd 1713 Johannes Bouritius;
boeknummer: 2499

idem
naam: Bouritius, Agnietje Johannes
geb.datum:
doopdatum: 29-04-1714
sterfdatum: 25-01-1782
aant.: dochter van Johannes Bouritius en Baukje Hisberda;
boeknummer: 2499

idem
naam: Bouritius, Ytje Johannes
geb.datum:
doopdatum: 27-02-1724
sterfdatum: 08-08-1800
aant.: dochter van Johannes Bouritius en Baukje Hisberda;
boeknummer: 2499

idem
naam: Crans, Viglius Harmens
geb.datum:
doopdatum: 23-04-1665
sterfdatum: 01-07-1742
aant.: zoon van Harmen Crans en Hiltje Wiglius; gehuwd 1689 Johanna Sixti;
vindplaats: Begraven op het Jacobijnerkerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2593

Ao 1707 den … april stierf de achtbare voorsienige dr Viglius Crans …

1742 den 1 iuly is Gysbartus Nauta mr horlogiemaker in den .. oud 69 iaren 8 maanden 14 dagen en lecht alhier begraven

Ao 17[74] den 9 juni stierf Harmanus Crans schriever … in comp infanterie … leit alhier begraven
naam: Nauta, Gijsbartus Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 25-10-1672
sterfdatum:
aant.: zoon van Jacob Doedes Nauta; gehuwd 1714 Anna van Houten; horlogemaker
boeknummer: 2593

idem
naam: Crans, Harmanus
geb.datum:
doopdatum: 13-03-1695
sterfdatum: 09-06-1774
aant.: gehuwd 1725 Sietske Gerbens Faber;
boeknummer: 2593

idem
naam: Bokke Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1635 Antje Feddes; bakker
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2667

Anno 1666 … Bocke Iansen … Leevwarden overl ontrent 60 iaren oud leit alhier begra[ven]
naam: Aaltje Tjallings
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-10-1693
aant.: gehuwd 1675 Jan Jans Faber; geboren rond 1652
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2822

Anno 1693 den 7 oktob: is in den heere gerust de deuchtsame Aaltie Tiallings huisfrou van e: burger hopman Ian Faber en leit alhier begraven
naam: Faber, Jan Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1675 Aaltje Tjallings; geboren rond 1650
boeknummer: 2822

idem
naam: Smith, Belias
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-09-1762
aant.: gehuwd 1702 Gerrit Penterman; uit Amsterdam
vindplaats: begraven op het westerkerkhof; nu Leeuwarder bos
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 2973

Anno 1762 den 24 sept: is in de heere gerust de eerbare Belias Smith wed: Gerrit Penterman in leven burger hopman deser steede ovd omtrent 88 iaar en leit alhier begraven

Ao 1792 den 1 october is in den heere gerust Belia Penterman oud 88 iaaren min 22 dagen en leit alhier bergaven
naam: Penterman, Gerrit
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1702 Belina Smith; geboren rond 1677; overleden mei 1727
boeknummer: 2973

idem
naam: Penterman, Belia Gerrits
geb.datum: 23-10-1704
doopdatum: 31-10-1704
sterfdatum: 01-10-1792
aant.: dochter van Gerrit Penterman en Belias Smith;
boeknummer: 2973

idem
naam: Holweg, Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-10-1669
aant.: gehuwd 1668 Atje Ens;
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3007

Anno 1669 den 20 october is in den heere gerust … Hendrick Holwegh out synde 55 iaren ende leit hier begraven
naam: Ens, Dirk Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Sjoerd Hendriks Ens en Antje Dirks; gehuwd Sietske Arnouts; burgemeester, gedeputeerde staat
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3008

Anno 1672 … in den heere gerust den rentmeester Dirck Ens in leven gedeputeerde staat van Vrysland en burgemeester der stede out 57 iaer en leit alhier begraven
naam: Tania, Sierk Sierks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-04-1698
aant.: zoon van Sjirk Foppes en Reineke Tjalkes Bonnema; gehuwd 1658 Klaaske Piers Tania; geboren rond 1633
vindplaats: Begraven op het Westerkerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3040

…ovisie …koopman … olde scheepen … olt eener … begraven

…eus Piery … alhier begraven

… overleden … Clockmans weduwe van den old scheepen Sierck Tania en leit alhier begraven

Ao 1725 den 18ste november is gerust Cecilia Rabynsma huisvrouw van de burger vaandrik Ian Klemrink oud in haar 22ste iaar en leit alhier begraven

Ao 1725 den 6 december is gerust Cecilia Klemrink out eenentwintig dagen en leit alhier begraven
naam: Piery, Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 3040

idem
naam: Clockmans, Klaaske Piers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 3040

idem
naam: Rabijnsma, Cecilia Sicicus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-11-1725
aant.: gehuwd 1724 Jan Klemrink;
boeknummer: 3040

idem
naam: Klemrink, Jan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-07-1756
aant.: geboren rond 1700
boeknummer: 3040

idem
naam: Klemrink, Cecilia Jans
geb.datum:
doopdatum: 21-11-1725
sterfdatum: 06-12-1725
aant.: dochter van Jan Klemrink en Cecilia Rabijnsma;
boeknummer: 3040

idem
naam: Swart, Frans de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-12-1691
aant.: gehuwd 1 1660 Margaretha Brandsma; gehuwd 1686 Eelkje Kann; apotheker; burgemeester; gecommitteerde; gedeputeerde staat
vindplaats: Begraven op het Westerkerkhof; nu in Leeuwarder bos
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3066

Anno 1691 den 21 december is in den heere gerust den eerentvesten en achtbaren heer Francoys de Swart in leven 13/5? Jaaren regerende burgemeester der stadt Leeuwarden 8 maelen gecommitteerde staat in de n landdage mede gecommitteerde in de rekenkamer deser provincie ende daervan mede gedeputeerde staat van Frieslandt olt in 64 iaer ende leit alhier begraven
naam: Onbekend Gjalts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-07-1697
aant.: gehuwd Aebe Rinses; geboren rond 1669; overleden voor 1698
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bergum
boeknummer: 3069

[Anno 1697] den 16 juli sturf de eerbare … Gieldts dr huisvrouw van Ebbe Rinses out 28 jaren en leit alhier begraven
naam: Aebe Rinses
geb.datum:
doopdatum: 06-04-1669
sterfdatum:
aant.: zoon van Rinse Aebes en Aaltje Aelses; gehuwd 1 Onbekend Gjalts; gehuwd 2 1698 Wietske Tjerks; gedoopt in Garijp; overleden voor 29-10-1729; kerkvoogd
boeknummer: 3069

idem
naam: Acronius, Izaak Jelles
geb.datum:
doopdatum: 09-03-1651
sterfdatum: 18-11-1694
aant.: zoon van Jelle Sixtus Acronius en Sara Abrahams Feenstra; gehuwd 1674 Titia Dominicus van Beintema; monstercommissaris; gecommitteerde ten landsdage; vroedsman
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3076

I A
naam: Acronius, Izaak Jelles
geb.datum:
doopdatum: 09-03-1651
sterfdatum: 18-11-1694
aant.: zoon van Jelle Sixtus Acronius en Sara Abrahams Feenstra; gehuwd 1674 Titia Dominicus van Beintema; monstercommissaris; gecommitteerde ten landsdage; vroedsman
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3077

I A
naam: Lamminga, Livius Willems van
geb.datum: 26-06-1705
doopdatum: 01-07-1705
sterfdatum: 27-11-1731
aant.: zoon van Willem Gerard van Lamminga en Hielkje van Dorn;
vindplaats: Jacobijnerkerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3117

Ao 1731 den 27 november is gerustelyk ontslapen Livius van Lamminga oud synden 26 iaren 5 maenden en 1 dag eenige soon van Willem Gerard van Lamminga nots publ. en Hylkien van Dorn egtel. Binnen Leeuwarden en leyt alhier begraven

Anno 1739 den 21 nber is christelyken in den heere ontslapen Hylkjen van Dorn in leven huisvrou van de notaris Willem Gerard van Lamminga oud in 't 73 ste jaar en leit alhier …
naam: Lamminga, Willem Gerard Livius van
geb.datum:
doopdatum: 04-10-1674
sterfdatum:
aant.: zoon van Livius Lamminga en Geertruida Hoogeveen; gehuwd 1699 Hielkje van Dorn; notaris sinds 1707; procureur postulant
boeknummer: 3117

idem
naam: Dorn, Hielkje Hanses van
geb.datum:
doopdatum: 17-04-1667
sterfdatum: 21-11-1739
aant.: dochter van Hans van Dorn en Rykje van Solcama; gehuwd 1 1686 Udeus Roelants; gehuwd 2 1699 Willen Gerard van Lamminga;
boeknummer: 3117

idem
naam: Wybinga, Egbert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-08-1691
aant.: gehuwd 1660 Metje Epes Harderwijck; executeur; schepen; vroedsman
vindplaats: Begraven op het Jacobijnerkerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3120

Anno 1691 den 13 augusti sterft den erentphesten voorsieningen Egbertus Wybinga … stad Leeuwarden out 59 iaeren en leit alhier begraven

Anno 1704 den 4 october sterft de eerbare deughryke Mettie Epes Harderwijck in leven huisvrouw van de schepen Egbertus Wybinga out 69 iaaren en leit alhier begraven

1733 den 21 april is in den heere gerust Fettie van Asten huisvrouw van Ate Scheverstein mr silversmid out 36 iaar en leit alhier begraven

1773 den 4 sept is overleeden Ate Scheverstein mr silversmid oud 80 jaar 5 maand 23 dagen
naam: Harderwijck, Metje Epes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-10-1704
aant.: gehuwd 1660 Egbert Wybinga;
boeknummer: 3120

idem
naam: Asten, Fetje Bernardus van
geb.datum:
doopdatum: 07-07-1695
sterfdatum: 21-04-1733
aant.: gehuwd 1720 Ate Scheversteyn;
boeknummer: 3120

idem
naam: Scheversteyn, Ate Johannes
geb.datum:
doopdatum: 01-03-1693
sterfdatum: 04-09-1773
aant.: zoon van Johannes Scheversteyn en Jacomijna Grascamp; gehuwd 1720 Fetje van Asten; zilversmid
boeknummer: 3120

idem
naam: Hanenburg, Sietske Horatius Boeitius
geb.datum:
doopdatum: 20-05-1725
sterfdatum: 28-03-1798
aant.: dochter van Horatius Hanenburg en Beitske Visser; gehuwd 1749 Hajonides Bolman;
vindplaats: Westerkerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3143

Den 28 maart 1798 is overleden Sytske Hanenburg huisvrouw van de oud vroedsman Hajonides Bolman oud bijna 72 jaaren en leit alhier begraven

Den 20 july 1798 is overleeden Hajonides Bolman oud vroedsman deser stad oud bijna 75 jaaren en leit alhier begraven

Den 13 november 1824 is overleden Izaak Bolman out 68 jaren en ruim 2 maanden en ligt alhier brgaven

Dit graf mag nimmer verkogt worden
naam: Bolman, Hajonides Tjepkes
geb.datum:
doopdatum: 03-10-1723
sterfdatum: 20-07-1798
aant.: zoon van Tjepke Bolman en Aukje Hajonides; gehuwd 1749 Sietske Hanenburg;
boeknummer: 3143

idem
naam: Bruinsma, Keimpe Jans
geb.datum:
doopdatum: 16-08-1648
sterfdatum: 12-10-1695
aant.: zoon van Jan Alberts Bruinsma; gehuwd 1669 Trijntje Hettes Horsty;
vindplaats: Begraven op het Westerkerkhof; nu in Leeuwarder bos
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3182

Anno 1695 den 12 october is gristelijck in den heere ontslapen den eersamen Keimpo Bruinsma in leven secretaris van Leeuwarderadeel olt in 't 48 iaer ende leit alhier begraven

Ao 1688 den 27 en marty is in den heere gerust en ontslapen de eerbare jonge dochter Hiltie Bruinsma out in 't 6 iaar en leit alhier begraven

Ao 1710 den 14en december is in den heere de eerbare en deughdrijke Trijntje Horsty wed. van w. Keimpe Bruinsma in leven secretaris van Leeuwarderadeel out in haar 68 iaar en leit alhier begraven
naam: Bruinsma, Hiltje Keimpes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-03-1688
aant.: dochter van Keimpe Bruinsma en Trijntje Hettes Horsty;
boeknummer: 3182

idem
naam: Horsty, Trijntje Hettes
geb.datum:
doopdatum: 12-11-1643
sterfdatum: 14-12-1710
aant.: dochter van Hette Cornelis; gehuwd 1669 Keimpe Bruinsma;
boeknummer: 3182

idem
naam: Hust, Alida van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-12-1720
aant.: gehuwd 1 Klaas Cock; gehuwd 2 1707 Izaak Hanenburg;;
vindplaats: westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3208

Ao 1720 den 3 decembr is in den heere gerust de eerbare Alida van der Hust wed. wijl. Claas Cock in leven coopman in 's landschaps tugt en werckhuis out in haar 57ste iaar ende leit alhier begraven

Ao 1706 op den 16 dach des mands september is in den heere gerust den eersamen Claas Cock in leeven coopman en binnevooghd van het lanscchaps tucht en weckhuis out 44 iaer enleit alhier begraven
naam: Cock, Klaas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-09-1706
aant.: gehuwd Alida van der Hust; uit Amsterdam
boeknummer: 3208

idem
naam: Asperen, Stijntje Femmes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1651 Wolter Willems Dronrijp; gehuwd 2 1657 Albert Klases van der Ley; geboren rond 1628
vindplaats: Begraven op het Westerkerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3211

… den 5 ianuarius is in den heere gerust de eerbare en deuchtsame Styntie Femmes van Asperen in leven huisvrouw van w: de …rt van der Ley out 64 iaeren en leit alhier begraven

Ao 1687 den 30 november is ind en heere gerust den welgeleerden Johannes van der [Ley] …e.r studio…us en … een comp. Te voet oud 22 iaren en leyt alhier begraven

Anno 1709 den 3 maart is gesteurven Iacoba Magdalena van der Ley op den sevenden dag haars ouderdoms en leit alhier begraven
naam: Ley, Albert Klases van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-03-1682
aant.: gehuwd 1657 Stijntje Femmes van Asperen;
boeknummer: 3211

idem
naam: Ley, Johannes Alberts van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-11-1687
aant.: zoon van Albert Klases van der Ley en Stijntje Femmes van Asperen; student Franeker 1682
boeknummer: 3211

idem
naam: Ley, Jacoba Magdalena Alberts van der
geb.datum: 24-02-1709
doopdatum: 27-01-1709
sterfdatum: 03-03-1709
aant.: dochter van Albert van der Ley en Wilhelmina Robartina Sijburgh;
boeknummer: 3211

idem
naam: Perizonius, Hendrik Johannes Casparus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-10-1791
aant.: zoon van Johannes Casparus; gehuwd Cornelia Francoisa van Meiers; geboren sept. 1718; student Franeker 1738; dominee
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Arum
aantekening: https://familiepraat.wordpress.com/jelle-hilbrandts-1714-1792/hilbrand-jelles-1743-1824/feike-hilbrands-1781-1835/hilbrand-feikes-1812-1874/
boeknummer: 3290

[H.] Perizonius v.d.m. in Arum dedit , obiit die 4 oct. 1791
Boeknummer 3302; foto: Joke Monasso Elburg
IPE
naam: Engwirda, Jelle Pieters
geb.datum:
doopdatum: 08-12-1700
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1726 Aaltje Jans; meester kleermaker; overleden na 1764
vindplaats: gildelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dokkum
boeknummer: 3302

IPE
naam: Sjoukje Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Wilke Somer;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Ouwsterhaule
boeknummer: 3346

Anno 1667 den … [is in den] heere gerust den eerbare Siouc[k] Ians de echte huisvrouw van Wilcke Somer out in t 58 iaer en leidt alhier begraven
naam: Somer, Wilke Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1614 Nieske Jacobs; gehuwd 2 1620 Gerritje Stevens; gehuwd 3 1626 Tjitske Sietses; gehuwd 4 Sjoukje Jans; geboren rond 1595; student Franeker 1612; dominee Ouwsterhaule 1628-1667
boeknummer: 3346

idem
naam: Susanna Alberts
geb.datum:
doopdatum: 01-05-1672
sterfdatum: 31-10-1746
aant.: dochter van Albert Johannes en Gerritje Iepes; gehuwd 1696 Sietse Lefferts Hemrica;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bergum
boeknummer: 3413

Den 31 october 1746 is in den heere gerust Susanna Alberts wed: Sytse Lefferts Hemrika oud in 't 75 ste jaar en ligt alhier begraven
naam: Hemrica, Sietse Lefferts
geb.datum: 19-12-1654
doopdatum:
sterfdatum: 06-07-1718
aant.: zoon van Leffert Sietses en Aukje Wobbes; gehuwd 1 1678 Grietje Sietses; gehuwd 2 Pieterje Pieters; gehuwd 3 1696 Susanna Alberts; meerderjarig 19-12-1677; koopman; schoolmeester; organist
boeknummer: 3413

idem
naam: Bonga, Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in een timmerwinkel; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Roordahuizum
boeknummer: 3460

[Int] iaer ons [heren] … Bongy[e?] J[an?] Boe[ts?]is wy[f] …
naam: Jan Botes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 3460

idem
naam: Sipke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Ureterp
boeknummer: 3510

Anno 1724 den … december is in de heere [gerust] de deughtsame … Sipke …
naam: Meinte Jeips
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Sjoukje Jelles; vader in 1659; eigenaar stem 38 Oudega
vindplaats: op het kerhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oudega Sm
aantekening: LC 1-4-1924
boeknummer: 3631

Spiegel u aan mij al die hier op mij gaan treden
Ik ben geweest als gij, Meinte Yeips is geweest mijn naam
Tot de wormen haar spijs ben ik nu bekwaam
In't jaar 1633 ben ik geboren
In't jaar 1709 heb ik mijn leven weer verloren
Gaat lezer beven wacht u lijf de nacht
Den 10 mei 1709 is het doode lichaam ter aarde besteld
naam: Dessel, Tobias van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1680 Maaike Brouwers; geboren rond 1655; begraven Jacobijner kerkhof; van Nijmegen; deurwaarder; kamerbewaarder
vindplaats: Westerkerkhof; nu in Leeuwarder Bos
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3639

TVD
naam: Dessel, Tobias van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1680 Maaike Brouwers; geboren rond 1655; begraven Jacobijner kerkhof; van Nijmegen; deurwaarder; kamerbewaarder
vindplaats: Westerkerkhof; nu in Leeuwarder Bos
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3675

TVD
naam: Vegelin van Claerbergen, Philip Ernst Philip Ernsts
geb.datum: 12-10-1613
doopdatum:
sterfdatum: 06-02-1693
aant.: zoon van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen en Brigitta Hantes; gehuwd 1 1643 Fokje van Sminia; gehuwd 2 1660 Josina Ruijsch;
vindplaats: Westerkerk; nu in Leeuwarder Bos
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3677

P.E.V.V.C. I.R.v.Engh
naam: Ruysch van den Engh, Josina Frederiks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-07-1700
aant.: dochter van Frederik, heer van den Engh, en Maria van der Meulen; gehuwd 1660 Philip Ernst Vegelin van Claerbergen;
boeknummer: 3677

idem
naam: Bleeker, Hesseltje Harkes
geb.datum: 06-06-1803
doopdatum:
sterfdatum: 29-10-1830
aant.: dochter van Harke Tjitses en Wytske Tacoma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Witmarsum
boeknummer: 3719

Hesseltje Harkes geboren den 6 junij 1803
naam: Nauta, Gijsbartus Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 25-10-1672
sterfdatum:
aant.: zoon van Jacob Doedes Nauta; gehuwd 1714 Anna van Houten; horlogemaker
vindplaats: horloge
type: Overige voorwerpen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3782

G.J. Nauta
Boeknummer 3951; foto: haffmansantiek.nl/
Deur eendracht kracht

Jacob Wytses Trintie Gosses 

Christina
naam: Jacob Wietses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1699 Trijntje Gosses; geboren rond 1644
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Ternaard
aantekening: haffmansantiek.nl
boeknummer: 3951

Deur eendracht kracht

Jacob Wytses Trintie Gosses

Christina
naam: Trijntje Gosses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1669 Jacob Wietses; geboren rond 1646
boeknummer: 3951

idem
naam: Christina
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 3951

idem
Boeknummer 4072; foto: Ronald Bazuin
SHR AOS
naam: Reen, Seerp Hessels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-05-1634
aant.: zoon van Hessel Johannes van Reen; gehuwd Atje Ofkes Sippens;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Wommels
boeknummer: 4072

SHR AOS
naam: Sippens, Atje Ofkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-05-1646
aant.: dochter van Ofke Sippens; gehuwd Seerp Hessels Reen;
boeknummer: 4072

idem
naam: Walter Uilkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Uilke Walters en Fokje Sakes; gehuwd 1714 Taetske Ruurds; geboren rond 1689; koopman; veenbaas
vindplaats: Huis Brouwerswal 68
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Gorredijk
boeknummer: 4089

Anno
1744
W V
naam: Vossenberg, Jacob Louws
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Louw Ripperts; gehuwd Trijntje Cornelis; geboren rond 1560; steenhouwer
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Harlingen
boeknummer: 4091

I 1612 L
naam: Magdalena Rommerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-05-1584
aant.: gehuwd Beert van Idzerda; geboren rond 1530
vindplaats: Galileeërkerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 4152

Anno 1584 den 9 may sterf die eerbare ivffrov Magdalena Rommerts
Boeknummer 4182; foto: Sylvia Binch-Talma
Anno 1722 I D Y
naam: IJzenbeek, Jan Dirks
geb.datum:
doopdatum: 19-01-1704
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1699 Atje Tjerks Houkema; overleden voor 1736; timmerman
vindplaats: Noorderhaven 73
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 4182

Anno 1722 I D Y
naam: Bijlsma, Paulus Reins
geb.datum:
doopdatum: 26-09-1745
sterfdatum: 20-08-1807
aant.: zoon van Rein Paulus Bijlsma en Baukje Epkes Enga; gehuwd 2 1778 Baukje Wietses; gehuwd 2 1786 Antje Anes;
vindplaats: windwijzer op kerktoren
type: Overige voorwerpen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Wieuwerd
aantekening: onzeker of het hier Paulus Reins Bijlsma betreft
boeknummer: 4210

P R B 1771
Boeknummer 4234
AVE ao MDCLII
naam: Eysinga, Anna Juws van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-03-1655
aant.: dochter van Juw van Eysinga en Rinske van Gratinga; gehuwd 1 1618 Here Oepkes van Burmania; gehuwd 2 1635 Philip van Boshuizen;
vindplaats: gasthuis bij het oude weeshuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 4234

AVE ao MDCLII
naam: J. A.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Pietersbierum
boeknummer: 4289

J. A. 1657
naam: Rieme Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-06-1644
aant.: gehuwd Klaas Cornelis;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oosterbierum
boeknummer: 4361

Anno 1644 den 5 juny sterf die eerbare Rieme Dirksz syn wyv oud ontrent 82 jaer begraven alhier
naam: Klaas Cornelis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-01-1631
aant.: gehuwd Rieme Dirks;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oosterbierum
boeknummer: 4373

Ao 1631 de 19 janvari sterf de eersame man Claes Cornelys ovt ontrent 62 jaer en leit hier begraven
naam: Broer Wiebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-04-1589
aant.: gehuwd Baukje Sjoerds;
vindplaats: gevonden te Joure; afkomstig Bolsward
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bolsward
boeknummer: 4394

Ao 1589 den 1 aprili sterf de ersamen Brvetick Wibbes zo en leit alhier begraven

Ao 1599 den 17 januari sterf de eerbare Bavck Sjoerds do Brvetick Wibbes wyf

Ao 1620 de 18 november sterf de erbare Yb Baeurda do huisfrou van Willem Gerrits

Ao 1624 den 19 augustus sterf de eerbare Hiske Pibes do d huisfrou van Wibbe Willems en leggen alhier begraven

Ao 1629 den 21 maart is in den heere gesturven de eerbare jonge dochter Hiske Wiebes van Riemke out 17 weken ende leit hier begraven

Ao 1631 den 31 december [sterf de eersame] Wibbe Willems …

Den 25 april 1684 is gestorven den eersame Romke Jans [Lamring] oud int 66 jaer ende leit alhier begraven

Den 29 januaris 1686 is in den here gerust de eerbare [Meinsck] Johannes do huisvrouw van Pijbe Lam[ring] olt int 23 iaer en leit alhier met haer kint begraven
naam: Baukje Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-01-1599
aant.: gehuwd Broer Wiebes;
boeknummer: 4394

idem
naam: Baeurda, Yeb
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-11-1620
aant.: gehuwd Willem Gerrits;
boeknummer: 4394

idem
naam: Willem Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Yb Baeurda;
boeknummer: 4394

idem
naam: Hiske Piebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-08-1624
aant.: gehuwd Wiebe Willems; geboren rond 1600
boeknummer: 4394

idem
naam: Wiebe Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 31-12-1631
aant.: gehuwd 1 Hiske Pibes; gehuwd 2 1625 Riemke Bientjes; geboren rond 1598
boeknummer: 4394

idem
naam: Hiske Wiebes
geb.datum:
doopdatum: 27-11-1628
sterfdatum: 24-03-1629
aant.: dochter van Wiebe Willems en Riemke Bientjes;
boeknummer: 4394

idem
naam: Riemke Bientjes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1625 Wiebe Willems; geboren rond 1625
boeknummer: 4394

idem
naam: Lamring, Romke Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-04-1684
aant.: zoon van Jan Jans Lamring en Maria Pieters Douma; gehuwd 2 1669 Fokeltje Harmens; gehuwd 3 1679 Janke Siebes;
boeknummer: 4394

idem
naam: Meinsk Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-01-1686
aant.: gehuwd 1684 Piebe Romkes Lamringa;
boeknummer: 4394

idem
naam: Lamring, Piebe Romkes
geb.datum:
doopdatum: 13-09-1663
sterfdatum:
aant.: zoon van Romke Jans Lamring; gehuwd 1 1684 Meinsk Johannes; gehuwd 2 1688 Liesbeth Lolles Repkema;
boeknummer: 4394

idem
naam: Riekele Alles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-04-1651
aant.: gehuwd 1637 Hielkje Fokkes;
vindplaats: oude kerk Eslawald; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Veenwouden
boeknummer: 4456

Ao 1651 den 20 april sturf Rijckle Alles out 69 jaren en leit hier begraven
naam: Oege Fopkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-06-1607
aant.: gehuwd Hepke Wietses;
vindplaats: oude kerk Eslawald; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Veenwouden
boeknummer: 4711

Ao 1607 den 6 junij stierf … Oege Fopkes out ontrent 50 jaar en leit hier begraven
naam: Kamminga, Klaaske Pieters
geb.datum: 09-02-1782
doopdatum: 24-02-1782
sterfdatum: 21-01-1852
aant.: dochter van Pieter Klases en Grietje Gerrits; gehuwd 1806 Hidde Obbes van der Schuit;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Woudsend
boeknummer: 4718

Klaaske Pijtters is geboren den 9 februwarij 1782
naam: Aukje Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-04-1681
aant.: gehuwd 1 Jan Iedes; gehuwd 2 Nuttert Pieters; gehuwd 3 Hessel Jans;
vindplaats: gevonden aan de Legeweg in Dokkum
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Aalsum
boeknummer: 4723

Anno 1681 den 9 aprilis is in den heere gerust de [eerbare Au]ckien Pytters int leeve geweest die eerste huisvrouw va den eersame Ian Iedes en die twede huisvrou van de eersame Nyttert Pytters en die laeste huisvrou van den eersame Hessel Jans out ontrent 65 iaren ende leit alhier begraven
naam: Jan Iedes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Aukje Pieters; geboren rond 1613
boeknummer: 4723

idem
naam: Nuttert Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Aukje Pieters; geboren rond 1613
boeknummer: 4723

idem
naam: Hessel Jans
geb.datum:
doopdatum: 19-11-1680
sterfdatum:
aant.: gehuwd Aukje Pieters; geboren rond 1613
boeknummer: 4723

idem
naam: Dirk Wopkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-06-1629
aant.:
vindplaats: kerkhof markt?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Dokkum
boeknummer: 4725

Ao 1629 den 4 juny is gesturue Dirck Wopkes z out 13 iaer en 10 weecken en leit hier begraven

S F
D W
naam: Bruinia, Pieter Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-06-1617
aant.: gehuwd Trijntje Thijses;
vindplaats: kerkhof bij de markt
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Dokkum
boeknummer: 4776

Ao 1617 de 6 iuny sterf d eersame Pieter Jansz Bruinia burger binnen Dockum

Ao 160. [den] 18 iuly sterf de eerbare Tryn Tysses d huysfrou fan Pieter Jansz en legge hier begra
naam: Trijntje Thijses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Pieter Jans Bruinia;
boeknummer: 4776

idem
naam: Onbekend Wiebrens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: kerkhof bij de markt?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Dokkum
boeknummer: 4817

… [is in] den heere [gerust de eerbare] … tie Wybrens in leeven hu..vrou van Piet.. … [b]ennen Dockum
naam: Pieter
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 4817

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: kerkhof bij de markt?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Dokkum
boeknummer: 4845

[Ao 16]41 den … …esty sterf d eerbaren .. van Harmen … [e]n leyt hier [begraven] … o iaer en met 1 kind
naam: Harmen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 4845

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de martinikerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Dokkum
boeknummer: 4909

Int iaer ons heeren MVC en …
naam: Mockema, Taeke Botes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-12-1597
aant.: zoon van Bote Popkes van Mockema en Womk Siedses van Tjaarda; gehuwd Ieskje Gerrolts van Feytsma;
vindplaats: plankje
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Dokkum
boeknummer: 5054

Tako van Mockema ende ivffrov Isck van Feitsma sin wif anno 1594
naam: Feytsma, Ieskje Gerrolts van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-05-1615
aant.: dochter van Gerrolt Hessels van Feytsma en Anna Hommes van Camstra; gehuwd Taeke Botes van Mockema;
boeknummer: 5054

idem
naam: Remmelt Klases
geb.datum: 17-03-1748
doopdatum:
sterfdatum: 24-10-1811
aant.: gehuwd 1777 Margje Jacobs;
vindplaats: kerkhof; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oosterwolde
boeknummer: 5128

Anno 1811 den 24 october is te Oosterwolde overleden de eersame Remmelt Klaas in den ouderdom van 63 jaar 8 maanden en 7 dagen en legt alhier begraven

De tijd is snel
De dood gewis
Bedenk toch wel
Wat sterven is
naam: Fockens, Pieter Regnerus
geb.datum:
doopdatum: 20-08-1665
sterfdatum:
aant.: zoon van Regnerus Fockens en Hielkje Klases; gehuwd Marijke Jacobs van Soomeren; arts
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
boeknummer: 5159

P R F
M V S
1709
naam: Soomeren, Marijke Jacobs van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-02-1723
aant.: dochter van Jacob van Soomeren en Ieskje Annes; gehuwd Pieter Regnerus Fockens;
boeknummer: 5159

idem
Boeknummer 5312; foto: Roelie Spanjaard-Visser
Perizonius V.D.M. in Arum dedit, obiit die 4 oct. 1791

R.W. Brems 1898-1899-1900
naam: Perizonius, Hendrik Johannes Casparus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-10-1791
aant.: zoon van Johannes Casparus; gehuwd Cornelia Francoisa van Meiers; geboren sept. 1718; student Franeker 1738; dominee
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Arum
boeknummer: 5312

Perizonius V.D.M. in Arum dedit, obiit die 4 oct. 1791

R.W. Brems 1898-1899-1900
naam: Poppe Wiepkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wiepke Benedictus en Rinkje Poppes; gehuwd 1642 Tjeb Wiebes; geboren rond 1617; overleden voor 1649
vindplaats: kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Doniaga
boeknummer: 5315

[Anno 1648? den] 18 mayus i[s in den heere gerust de]n eersamen seer descrete Poppe Wypke[s]… …r onder begr[aven]
Boeknummer 5467
Durk Feddes heeft deze lepel gewonnen den 24 januari 1811
naam: Strikwerda, Durk Feddes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-08-1873
aant.: zoon van Fedde Durks Strikwerda en Lutske Ymes; geboren te Tzum
vindplaats: expositie schaatsenrijden Heemskerk
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Arum
boeknummer: 5467

Durk Feddes heeft deze lepel gewonnen den 24 januari 1811
naam: Oudema, Meike Tjerks
geb.datum: 30-03-1762
doopdatum:
sterfdatum: 02-10-1848
aant.: dochter van Tjerk Rintjes en Jitske Harmens; gehuwd 1795 Auke Aukes; gedoopt 1787
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Irnsum
boeknummer: 5477

Meijke Tjerks is geboren den 30 maart 1762
naam: Stenberg, Onbekend Willems van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-01-1600
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Zweins
boeknummer: 5480

Ao 160[0?] de 1 january sterf P..k… Willemsdr en hier beg[rave] met haer suster Aelke Willems dr va Stenberg
naam: Stenberg, Aaltje Willems van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 5480

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-10-1669
aant.:
vindplaats: van het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Westernijkerk
boeknummer: 5495

Ao 1669 de 2 o… [is in den heer]e gerust d… … begrave
naam: Burmania, Bokke Poppes van
geb.datum: 05-05-1637
doopdatum:
sterfdatum: 08-07-1702
aant.: zoon van Poppe Bokkes van Burmania en Oedske van Sickinga; gehuwd 1661 Jetske Lutske Minnes van Meckama;
vindplaats: in de kerk; grotendeels verdwenen
type: Rouwborden
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Edens
boeknummer: 5516

De h: ed: welgebooren heer Bocco van Burmania in leeven old raad ter admiraliteit in 't Noorder Quatier en tegenwoordig geweesen gecommitteerde vomacht ten landsdage wegens de grietenije van Hennaarderadeel sonder mans oihr na t e laaten ende also de laatste van deeze tack. Aetatis [65] jaaren. Obiit 8 julius 1702
naam: Burmania, Doetje Bokkes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-03-1675
aant.: dochter van Bokke van Burmania en Froukje van Burmania; gehuwd 1655 Damas van Loo;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Rouwborden
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Edens
boeknummer: 5518

Hoog edele gebooren vrouw Doed van Burmania wed. wijlen de heer d luit: colonel Dames van Loo. Obiit den 7 maert 1675 oudt 60 jaar
naam: Loo, Damas Arends van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-01-1666
aant.: zoon van Arend van Loo en Hester van Aylva; gehuwd 1 1642 Cornelia van Abcoude van Meerthen; gehuwd 2 1655 Doetje van Burmania;
boeknummer: 5518

idem
naam: Nicolaij, Idzardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-02-1611
aant.: predikant; overleden te Minnertsga
vindplaats: in de kerk; steen hergebruikt
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Franeker
boeknummer: 5541

[Anno 1611 den 25 february] … Idzardus Nicolaij …
naam: Sterringa, Ypke Heres
geb.datum:
doopdatum: 10-09-1710
sterfdatum: 15-11-1789
aant.: zoon van Here Abrahams Sterringa en Antje Ypkes; gehuwd 1743 Ytje Jellema; gehuwd 1755 Antje Martens; schoenmaker
vindplaats: Oldehoofster kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 5545

Ypke Sterringa is overleeden 15 11 89 oud bijna 79 jaar
naam: Bourboom, Jacob
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1718 Iskje Bruinsma;
vindplaats: Westerkerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 5553

Jacob Bourboom Iskjen Bruinsma
naam: Bruinsma, Iskje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1718 Jacob Bourboom;
boeknummer: 5553

idem
naam: Loo, Gerrit Albrechts van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-12-1561
aant.: zoon van Albrecht Alberts van Loo en Maria Pieters Zwinkers; gehuwd 1518 Margriet van Eemskerck; geboren rond 1493; raad, rentemeester
vindplaats: Galileeër kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 5559

G: F: v: Loo
naam: Otte Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-01-1651
aant.:
vindplaats: gevonden in een huis aan de Groentemarkt
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 5579

Anno 1651 den 12 ianuar is in den heere gerust de eersamen … Otte Sioer out ontrent 100 iaer

SEB
naam: Sjoerdje Siebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: Oudlandsweg 6
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Stiens
boeknummer: 5673

… Sioerdtje Sijbes …
naam: Onbekend Teunis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 22-08-1624
aant.:
vindplaats: Nieuwlandsweg Stiens-Beetgum
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Stiens
boeknummer: 5747

Anno 1624 den 22 avg… … [sterf eer]same … [T]venes zo ovt int … hier begrave

Anno 16.. de .. february sterf de eerbare d[evgd]same Sipck [Iou]… … de? wed… va … Doed… Gerryt… … va S… Bor…
naam: Sipkje J.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 5747

idem
naam: Doede Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 5747

idem
naam: Sieds Borsies
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 5747

idem
naam: Romkema, Naantje Minnes
geb.datum:
doopdatum: 23-12-1625
sterfdatum: 30-01-1664
aant.: dochter van Minne Alkes Romkema en Tjamke Wiebes; gehuwd 1648 Hotse IJsbrands Mellinga; geboren rond 1625
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Stiens
boeknummer: 5748

Anno 1664 den 30 ianuary sterf Nantie Minnes Romckema huisvrou van Hotse Ysbrants Mellinga bijsitter van Leeuwarden …
naam: Mellinga, Hotse IJsbrands
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van IJsbrand Mellinga en Ytje van Aysma; gehuwd 1 1648 Nantje Minnes Romkema; gehuwd 2 Jeltje Jacobs; geboren rond 1620; bijzitter Leeuwarderadeel
boeknummer: 5748

idem
Boeknummer 5749; foto: Catawiki
Baukjen Gerbens is geboren den 1 april 1798
naam: Baukje Gerbens
geb.datum: 01-04-1798
doopdatum:
sterfdatum: 10-02-1844
aant.: dochter van Gerben Eentjes en Jaike Piers;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Poppingawier
aantekening: Catawiki
boeknummer: 5749

Baukjen Gerbens is geboren den 1 april 1798
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk; gedeeltelijk bedekt
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Pingjum
boeknummer: 5750

Ao 1557 d[en] …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-02-1623
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oldeboorn
boeknummer: 5751

Ao 1623 de 15 februar sterf d[ie] … dor huisvrou va Here Jeske… … en leit hier [begraven]
naam: Here Yskes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 5751

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Sloten
boeknummer: 5778

… …en sam… [nagel]aeten we[duwe] … ende leit [alhier begraven olt ontrent …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 5778

idem
naam: Alef Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-01-1671
aant.: gehuwd 1 1656 Aaltje Alefs; gehuwd 2 1670 Janke Jans;
vindplaats: bij een boerderij; afkomstig uit de kerk?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Wierum
boeknummer: 5927

Anno 1671 den 4 ianvary is in den heere gervst den eersame Allef Pitters ovt ontrent 42 iaer en leit alhier begraven

Anno 1693 den 24 febervaris is in den heere gervst die eerbare frouve Ianckie Ians geweesen die huisfrouve van Aellef Pytters en die twede va Ian Diercks ende laeste van Ian Wiegers out int vier en feertichste iaer en leit alhier begraven

A P
naam: Janke Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-02-1693
aant.: gehuwd 1 1670 Alef Piters; gehuwd 2 1672 Jan Dirks; gehuwd 3 1678 Jan Wiegers;
boeknummer: 5927

idem
naam: Jan Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1672 Janke Jans;
boeknummer: 5927

idem
naam: Jan Wiegers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1678 Janke Jans;
boeknummer: 5927

idem
naam: Aaltje Allerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 Thomas Teunis; gehuwd 2 1656 Alef Pieters;
vindplaats: bij een boerderij; afkomstig uit de kerk?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Wierum
boeknummer: 5953

Anno 1669 den 24en … [is] in den heere gerust die eerbare Aeltie Allerts eerst hvisvro[vw] van Thomas Tevnes ende nu laest van Aellef Pytters in leeven gewoond op Mvnckhvys ovt … ste [iae]r ende le[it] alhier [begrav]en

A A
naam: Thomas Teunis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-10-1652
aant.: gehuwd Aaltje Alefs;
boeknummer: 5953

idem
naam: Alef Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-01-1671
aant.: gehuwd 1 1656 Aaltje Alefs; gehuwd 2 1670 Janke Jans;
boeknummer: 5953

idem
naam: Antje Wiegers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-08-1636
aant.: dochter van Wieger Jelles;
vindplaats: bij een boerderij; afkomstig uit de kerk?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Wierum
boeknummer: 6009

Anno 1636 den 1 avgvst is gestvrven de eerbare ionghe dochter Antie Wiegers ovt in haer 18 iaer ende leyt alhier begraven
naam: Burmania, Susanna Idzerts van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-01-1691
aant.: dochter van Idzert van Burmania en Jel van Cammingha; gehuwd 1648 Pieter van Harinxma thoe Slooten;
vindplaats: grafkelder kerk
type: Naamplaatjes
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Waaxens
boeknummer: 6149

De hoogh edele welgeboren vrou mevrou Susanna van Burmania weduwe wyl d'hoogh edele welgeboren heer Piter van Harinxma toe Sloten raed ordinaris in den hove van Vriesland

Aetatis 63 obiit den 2 januarii 1691
naam: Harinxma thoe Slooten, Pieter Ernsts van
geb.datum:
doopdatum: 30-03-1610
sterfdatum: 29-07-1669
aant.: zoon van Ernst van Harinxma en Tietje van Botnia; gehuwd 1648 Susanna van Burmania; raadordinaris
boeknummer: 6149

idem
naam: Harinxma thoe Slooten, Pieter Ernsts van
geb.datum:
doopdatum: 30-03-1610
sterfdatum: 29-07-1669
aant.: zoon van Ernst van Harinxma en Tietje van Botnia; gehuwd 1648 Susanna van Burmania; raadordinaris
vindplaats: grafkelder in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Waaxens
boeknummer: 6194

Den wel ed: gebooren heer ioncker Pieter van Harinxma toe Sloten raedt ordinaris in den hove van Frieslandt

Obyt den 29 ivly 1669 oldt synden in syn sestichste iaer
naam: Scheltema, Lucia Helena Feies van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-07-1686
aant.: dochter van Feye van Scheltema en Luts van Aylva; gehuwd 1678 Idzert Doeke van Harinxma thoe Slooten;
vindplaats: grafkelder in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Waaxens
boeknummer: 6197

Hoogh edele gebooren vrou mevrou Lucia Helena van Scheltema huisvrou van de heere Edzart D v Harinxma toe Sloten

Aetatis obijt den 3 julii 1686
naam: Harinxma thoe Slooten, Idzert Pieters van
geb.datum:
doopdatum: 16-06-1654
sterfdatum: 12-09-1693
aant.: zoon van Pieter Harinxma thoe Slooten en Susanna van Burmania; gehuwd 1678 Lucia Helena van Scheltema;
vindplaats: grafkelder in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Waaxens
boeknummer: 6212

De wel edele hoog gebooren heer jr Edzard Duco van Harinxma is gerustelijk in den heere ontslapen den 12 septembris n 't ontzielde lichaem is alhier den 26 dito 1693 geplaatst bij de lijken van sijn wel edele en hoog geboren familie
naam: Scheltema, Tjemk Feies van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-12-1693
aant.: dochter van Feye van Scheltema en Luts van Aylva; gehuwd 1680 Ernst van Harinxma Thoe Slooten;
vindplaats: grafkelder in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Waaxens
boeknummer: 6251

De hoog edele wel geboren vrou mevrou Tiemck van Scheltema de laeste van de familie huisvrou van d heere Ernst Mockema van Harinxma toe Sloten grietman over Baarderadeel &&

Aetatis XXXI obijt den XVIII Xbr 1693
naam: Harinxma thoe Slooten, Ernst Pieters van
geb.datum:
doopdatum: 15-12-1650
sterfdatum: 14-05-1725
aant.: zzon van Pieter Harinxma thoe Slooten en Susanna van Burmania; gehuwd 1680 Tjemk van Scheltema; grietman
boeknummer: 6251

idem
Boeknummer 6269
Vrou Jeltie van Harinxma olt 27 jaeren obijt den 2 julij 1677
naam: Harinxma thoe Slooten, Jeltje Pieters van
geb.datum: 19-08-1649
doopdatum: 22-08-1649
sterfdatum: 02-07-1677
aant.: dochter van Pieter Harinxma thoe Slooten en Susanna van Burmania; gehuwd 1672 Sybren van Ockinga; begraven Jacobijnerkerk
vindplaats: grafkelder in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Waaxens
boeknummer: 6269

Vrou Jeltie van Harinxma olt 27 jaeren obijt den 2 julij 1677
naam: Coenders, Margareta Titia Albert Aemilius van
geb.datum: 10-02-1721
doopdatum:
sterfdatum: 10-04-1793
aant.: dochter van Albert Aemilius van Coenders en Rixiardia Lucia van Harinxma; gehuwd 1750 Johan Sippo van Harinxma thoe Slooten;
vindplaats: grafkelder in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Waaxens
boeknummer: 6351

De hoog wel geboren vrouwe mevrouw Margareta Titia van Harinxma thoe Slooten geboren Coenders geborem den 23 februarij 1721 overleeden te Leeuwarden 10 april 1793 en den 18 dito te Waaxens bij gezet in het 73 jaar hares ouderdoms
naam: Harinxma thoe Slooten, Lucia Fedijna Pieters van
geb.datum:
doopdatum: 15-05-1653
sterfdatum: 19-06-1684
aant.: dochter van Pieter Harinxma thoe Slooten en Susanna van Burmania;
vindplaats: grafkelder in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Waaxens
boeknummer: 6368

Juff. Lucia Feddijna van Harinxma jongste doghter van de heere Pijeter van Harinxma toe Slooten meede raadt ordijnaris in de hove van Vrieslandt ende vrouw Susanna van Burmania olt twee-en twintigh jaeren gesturwen den negenthiende junij anno 1684 tuschen twaelf en en een uijr op de noen sijnde een donderdagh
naam: Harinxma thoe Slooten, Pieter Ernsts van
geb.datum:
doopdatum: 30-03-1610
sterfdatum: 29-07-1669
aant.: zoon van Ernst van Harinxma en Tietje van Botnia; gehuwd 1648 Susanna van Burmania; raadordinaris
boeknummer: 6368

idem
naam: Burmania, Susanna Idzerts van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-01-1691
aant.: dochter van Idzert van Burmania en Jel van Cammingha; gehuwd 1648 Pieter van Harinxma thoe Slooten;
boeknummer: 6368

idem
naam: Harinxma thoe Slooten, Johan Sippo Pieter Ernsts van
geb.datum: 10-08-1714
doopdatum: 19-08-1714
sterfdatum: 25-09-1799
aant.: zoon van Pieter Ernst van Harinxma Thoe Slooten en Godefrida van Molenschot; gehuwd 1750 Margaretha Titia van Coenders; officier
vindplaats: grafkelder in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Waaxens
boeknummer: 6392

De hoog [geboren] jonkheer [Johan Sippo van] Harinxma thoe [Slooten] gebooren den 10 augustus 1714 overleeden den 25 september 1799 te Waxens bijgezet den 2 october in het 86 [jaar] zijns ouderdoms
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-04-1712
aant.: boer
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Holwerd
boeknummer: 6617

Anno 1712 den 19 april is in den heere gerust den e[ersamen] … [g]eweest huisman op Uylsemahorne out synde …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in het dorp
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Ternaard
boeknummer: 6628

Anno … october sterf de … out in syn … [e] leit alhier begraven
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-09-1625
aant.:
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oostrum
boeknummer: 6714

Ao 1625 den 14 septem[ber] … begraven
naam: Dirk Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rauwerd
boeknummer: 6844

… [d]e 13 juni sterf de eersame Dirck Jacops …
naam: Wiarda, Geeske Reins
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-01-1780
aant.: dochter van Reinder Hettes Wiarda en Trijntje Antonides; gehuwd 1775 Hendrik van Gorcum; overleden voor of in 1781
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rauwerd
boeknummer: 6845

… [d]en 12 january is [in den heere g]erust de eerbare …ge … in leven huisvr[ou van Hen]drik van Gorcum … dorpr te Rauwerd … [iare]n 11 maanden … [en]d[e leit hier] begraven
naam: Gorcum, Hendrik Johannes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Johannes Jans van Gorkum en Ynskje Hans Hylcama; gehuwd 1 1775 Geeske Reins Wiarda; gehuwd 2 1781 Geeltje Lolkes Wytsma; schoolmeester; organist
boeknummer: 6845

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in het dorp; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rauwerd
boeknummer: 6875

Anno 16.. … [is] gestorven de eersame[n] … .6 iaer ende is alhier begra[ven]

Out 29 i… [i]aren meer
Syn … heer
…cht
Heer oo… …pt betracht
… loon
Dat … soon
naam: Hania, Riemkje Dijes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Dije van Hania en Sieuwke van Hettinga; gehuwd Siebrand van Hettinga;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hantum
aantekening: uit een processtuk april 1621
boeknummer: 6909

… de eerbare en dueghtsame iuff. Rieme van Hania in leuene echte huysvrouwe van den e. Sybrant Hettinga
naam: Hettinga, Siebrand Taekes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-12-1611
aant.: zoon van Taeke Siebrands van Hettinga en Aukje Feies van Roorda; gehuwd Riem Dijes van Hania;
boeknummer: 6909

idem
Boeknummer 6915; foto: www.zilverstudie.nl
P. R. 
A. P.

1749
naam: Pieter Reinders
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1747 Aukje Pieters; geboren rond 1722
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 6915

P. R.
A. P.

1749
naam: Aukje Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1747 Pieter Reinders; geboren rond 1724
boeknummer: 6915

idem
naam: Hiltje Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Bokke;
vindplaats: in het dorp; van het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hantum
boeknummer: 7035

… Hyl Klase… huisvrou van Bocke …
naam: Bokke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Hiltje Klases;
boeknummer: 7035

idem
Boeknummer 7978; foto: De Boer restauratieadvies
Jelle … Ao 1788
naam: Agema, Jelle Ages
geb.datum:
doopdatum: 21-05-1754
sterfdatum: 10-12-1808
aant.: zoon van Age Dirks Agema en Neeltje Jelles; gehuwd 1773 Rinske Romkes Lanting; steenhouwer
vindplaats: Leeuw bij de noorderhaven
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 7978

Jelle … Ao 1788
Boeknummer 7982; foto: Melle Koopmans
1808 [den 10 december stierf]
J[elle Ages Agema oud 54 jaar]
In leven [mr Steenhouwer en]
Catechi[seermeester van het]
Gereformeerde [weeshuis te]
Harlingen [en Diaken der]
Algemeene [Armen aldaar]

18[23 den 24 dec: stierf zijn]
H[uisvrouw Rinske Romkes]
Lanting [in den ouderdom van]
74 Jaaren [en is hier begraven]
naam: Agema, Jelle Ages
geb.datum:
doopdatum: 21-05-1754
sterfdatum: 10-12-1808
aant.: zoon van Age Dirks Agema en Neeltje Jelles; gehuwd 1773 Rinske Romkes Lanting; steenhouwer
vindplaats: bij het oude kerkhof van de oude kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 7982

1808 [den 10 december stierf]
J[elle Ages Agema oud 54 jaar]
In leven [mr Steenhouwer en]
Catechi[seermeester van het]
Gereformeerde [weeshuis te]
Harlingen [en Diaken der]
Algemeene [Armen aldaar]

18[23 den 24 dec: stierf zijn]
H[uisvrouw Rinske Romkes]
Lanting [in den ouderdom van]
74 Jaaren [en is hier begraven]
Boeknummer 9814; foto: André Buwalda
SPQB

ANNO
1639
F R mr RF
naam: Riemersma, Frans Arjens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Arjen Sjoerds Riemersma; gehuwd 1 1619 Tjeerdje Baukes; gehuwd 2 Trijntje Jans; geboren rond 1594; burger Bolsward 1620; burgemeester Bolsward; uit Kollum
vindplaats: boerderij Exmorsterzijl
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Exmorra
aantekening: namen niet zeker
boeknummer: 9814

SPQB

ANNO
1639
F R mr RF
naam: Rienk Fongers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Fonger Harings; gehuwd 1 1623 Doetje Johannes; gehuwd 2 1625 Wikje Rienks Bonnema; gehuwd 3 Beitske Broers Axma; gehuwd 4 1657 Rinkje Wopkes; geboren rond 1598; schoenmaker; hopman; vroedsman; burger Boldward 1625
boeknummer: 9814

idem
Boeknummer 9915
Ao 1599 de 18 iunij sterf de eersame Paulus Simon[s] van Barrehuis ingeniueren bij de houe va Vrieslan[d] geadmiteerde landtmeter
naam: Paulus Siemens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-06-1599
aant.: landmeter
vindplaats: Friesch Museum
type: Grafstenen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Wirdum
aantekening: bij een boerderij gevonden
boeknummer: 9915

Ao 1599 de 18 iunij sterf de eersame Paulus Simon[s] van Barrehuis ingeniueren bij de houe va Vrieslan[d] geadmiteerde landtmeter
Boeknummer 9916
Ao 1611 de de 30 octobr sterf de eersame Pir ... sator Clamp olt 26 iaer en leit hier begraven
naam: Clamp, Pier
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Ruurd Piers Clamp;
vindplaats: Friesch Museum
type: Grafstenen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: waarschijnlijk Leeuwarden
boeknummer: 9916

Ao 1611 de de 30 octobr sterf de eersame Pir ... sator Clamp olt 26 iaer en leit hier begraven
Boeknummer 9917; foto: Fries Museum
Cornelia van Lamsweer zijn wijff 1620
naam: Lamsweer, Cornelia van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Tjaard Cruissel;
vindplaats: Friesch Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9917

Cornelia van Lamsweer zijn wijff 1620
Boeknummer 9918; foto: Friesch Museum
Hoogh ed gebooren juf mejuffr Jannetta Ysabella baronesse vrou Schwartzenberg mede frij en erffvrouw van Ameland

Anno 1692
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, Jannetta Isabella George Wilkes thoe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-02-1735
aant.: dochter van George Wilco van Schwartzenberg en Hohenlansberg en Helena Maria van Schwartzenberg; gehuwd 1692 Sikke Johannes van Goslinga; geboren rond 1669;
vindplaats: Friesch Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Dongjum
aantekening: plaats vermoedelijk Dongjum
boeknummer: 9918

Hoogh ed gebooren juf mejuffr Jannetta Ysabella baronesse vrou Schwartzenberg mede frij en erffvrouw van Ameland

Anno 1692
Boeknummer 9919; foto: Fries Museum
En Doutzen Siuerdts dr syn wyff ano 1615
naam: Doutzen Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9919

En Doutzen Siuerdts dr syn wyff ano 1615
Boeknummer 9920; foto: Fries Museum
Jacob Pijtters mr timmerman in Deersom Anno 1725
naam: Jacob Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1722 Teuntje Dirks Fijnia; geboren rond 1697; timmerman
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Deersum
boeknummer: 9920

Jacob Pijtters mr timmerman in Deersom Anno 1725
Boeknummer 9921; foto: Fries Museum
Tuentie Dierks Fijnia de huisvrouw van Jacob Pijters Anno 1736
naam: Fijnia, Teuntje Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1722 Jacob Pieters; geboren rond 1699; overleden rond 1773
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Deersum
boeknummer: 9921

Tuentie Dierks Fijnia de huisvrouw van Jacob Pijters Anno 1736
naam: Jacob Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1722 Teuntje Dirks Fijnia; geboren rond 1697; timmerman
boeknummer: 9921

idem
Boeknummer 9922; foto: Fries Museum
ende Rixt Sickes dochter zijn wijff 1620
naam: Rixt Sikkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Engelbert Arends van Boeymer;
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9922

ende Rixt Sickes dochter zijn wijff 1620
Boeknummer 9923; foto: Fries Museum
Upko G. van Burmania 1596
naam: Burmania, Oepke Heres van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-06-1615
aant.: zoon van Here Douwes van Burmania en Froukje Siebrens van Stinstra; gehuwd Rinske Jurjens van Roorda; lid verbond der edelen
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Stiens
aantekening: vermoedelijk Stiens
boeknummer: 9923

Upko G. van Burmania 1596
Boeknummer 9924; foto: Fries Museum
Wijbo Sijbrandi vice secretarius van Collvmer en t Nieuwe Cruislant Anno 1698
naam: Wiebren Siebrands
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 Ebel Wessels; gehuwd 2 Ytje Ijsbrands; gemeentesecretaris 1691-1716
vindplaats: Fries Museum
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Kollum
boeknummer: 9924

Wijbo Sijbrandi vice secretarius van Collvmer en t Nieuwe Cruislant Anno 1698
Boeknummer 9925; foto: Fries Museum
Willem Dercks Wassenaer
naam: Wassenaar, Willem Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: tabaksdoos Fries Museum
type: Dozen, potten en kannen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9925

Willem Dercks Wassenaer
naam: Popta, Tietje Wopkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: mesheft
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9926

Tietke Wopkis Popta
Boeknummer 9927; foto: Fries Museum
Sicco Haakma scheepen 1792
naam: Haakma, Sikke Hermans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-08-1817
aant.: zoon van Herman Haakma en Trijntje Rijpma; gehuwd 1 1765 Cornelia Clasina van der Hegge; gehuwd 2 Hiltje Meins; gehuwd 3 1807 Anna Weidema; schepen; horlogemaker
vindplaats: raadsteken
type: Overige voorwerpen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9927

Sicco Haakma scheepen 1792
Boeknummer 9928; foto: Fries Museum
In plaats van G. Tamminga is .....Wassenaar den 23 juny 1794. 

4 Elect - / D.Wyttema.
naam: Tamminga, Jelle
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1758 Martha Woortmans; gebooren rond 1724; chirurgijn; burgemeester
vindplaats: electeurslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Franeker
boeknummer: 9928

In plaats van G. Tamminga is .....Wassenaar den 23 juny 1794.

4 Elect - / D.Wyttema.
naam: Wassenaar, Feike Beerts
geb.datum:
doopdatum: 26-02-1722
sterfdatum:
aant.: zoon van Beert Arjens Wassenaar en Kunske Feikes; gehuwd 1 1747 Sietske Lucas Salverda; gehuwd 1776 Doetje Meinsma; vroedsman; burgemeester
boeknummer: 9928

idem
naam: Wytema, Douwe Hanses
geb.datum:
doopdatum: 31-08-1738
sterfdatum: 17-08-1808
aant.: zoon van Hans Hanses Wytema en Aagtje Douwes Douma; gehuwd 1768 Jetske Draitsma; geboren rond 1743
boeknummer: 9928

idem
Boeknummer 9929; foto: Fries Museum
De vriendschap

H. Smeding 1793
Mr. E.E. Wielinga van Scheltinga 1811
W.R. van Rijpama 1813
F.H. Haverschmidt 1815
....
naam: Smeding, Harmen Ritskes
geb.datum:
doopdatum: 05-01-1755
sterfdatum: 07-01-1844
aant.: zoon van Ritske Doekes Smeding en Iebeltie Borgrink; gehuwd 1 1781 Gerritje Koumans; gehuwd 2 1801 Helena Aletta Siderius; zilversmid; burger hopman
vindplaats: zilveren boetebus
type: Dozen, potten en kannen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9929

De vriendschap

H. Smeding 1793
Mr. E.E. Wielinga van Scheltinga 1811
W.R. van Rijpama 1813
F.H. Haverschmidt 1815
....
naam: Wielinga van Scheltinga, Everhardus Epeus Piers
geb.datum:
doopdatum: 04-02-1770
sterfdatum: 27-03-1844
aant.: zoon van Pierius van Scheltinga en Sjoerdje Hixenius; notaris
boeknummer: 9929

idem
Boeknummer 9930; foto: André Buwalda
1664

Homminga Buwalda
naam: Homminga, Auke Sjoukes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-04-1651
aant.: gehuwd 1616 Sjoerdje Ulbes van Buwalda; geboren rond 1565
vindplaats: Eemswouderlaan
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Tjerkwerd
boeknummer: 9930

1664

Homminga Buwalda
naam: Buwalda, Sjoerdje Ulbes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-05-1634
aant.: dochter van Ulbe Tjeerds Buwalda en Baukje Hanses Stapert; gehuwd 1616 Auke Sjoukes van Homminga; geboren rond 1596
boeknummer: 9930

idem
Boeknummer 9931; foto: Hannemahuis
Frans Reyniers Templar

Waer trou falieert: ist heel verkeert. Bemint: daer ghy trou in vindt.
naam: Templar, Frans Reinders
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1633 Yfke Johannes Tjesma;
vindplaats: knottekistje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 9931

Frans Reyniers Templar

Waer trou falieert: ist heel verkeert. Bemint: daer ghy trou in vindt.
naam: Ids Lieuwes
geb.datum: 29-01-1738
doopdatum: 31-01-1738
sterfdatum:
aant.: zoon van Lieuwe Idses en Rinske Fokkes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Workum
boeknummer: 9932

Anno 1738 den 29 jannuwaris is gebooren Ids Lieuwes op een woensdag morgens.
naam: Meer, Aafke Tjeerds van der
geb.datum: 15-09-1773
doopdatum: 24-11-1773
sterfdatum: 17-04-1827
aant.: dochter van Tjeerd Jans en Liekeltje Douwes; gehuwd 1794 Tjalke Reinders van der Meer;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Ferwoude
boeknummer: 9933

Afke Tjeerds is geboren op een maandag morgen om 5 uur de 15 september 1773
naam: Wey, Pieter Joukes van der
geb.datum: 28-03-1762
doopdatum: 28-03-1762
sterfdatum: 20-12-1812
aant.: zoon van Jouke Popkes en Froukje Pieters;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Blauwhuis
boeknummer: 9934

Pijtter Joukis is gebooren den 28 maart 1762 en Is geforremd In Emmerik den 2 junij 1783

en is geforemd den 2 September

1836 den 9 september is geboren Pieter Wopkes van der Wey
naam: Antonides, Anthonie Sakes
geb.datum:
doopdatum: 09-07-1741
sterfdatum: 12-10-1810
aant.: zoon van Sake Floris en Sara Antonides; gehuwd 1789 Aaltje Hendriks Brouwer; bakker; vroedsman
vindplaats: electeurslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Franeker
boeknummer: 9935

In plaats van W. Nauta is tot vroedsm &kor A.S. Antonides den 29 maij 1793 5 elect= Ch. de Malje
naam: Nauta, Willem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1788 Johanna Schultz; medisch doctor; burgemeester
boeknummer: 9935

idem
naam: Maljé, Christiaan de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 9935

idem
naam: Schaap, Hendrik Jans
geb.datum: 04-04-1792
doopdatum: 15-04-1792
sterfdatum:
aant.: zoon van Jan Lolkes en Geertje Hindriks; vermoedelijk omgekomen in Rusland bij de veldtocht van Napoleon
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: IJsbrechtum
aantekening: notarishuis Arnhem; zilversmid Hendrik Braam IJsbrechtum
boeknummer: 9936

Hendrik Jans Schaap is geboren den 4 april 1792
naam: Jacob Aukes
geb.datum: 22-02-1750
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
aantekening: notarishuis Arnhem: zilversmid Ate Scheversteijn Leeuwarden
boeknummer: 9937

Jacobus Aukes is gebooren den 22 febreuarius anno 1750
Boeknummer 9938
C:J:K: G:S: 1757
naam: Cramer, Cornelis Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1777 Grietje Siebrens; geboren rond 1752; brouwer; bijzitter
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
aantekening: zilversmid onbekend; notarishuis Arnhem
boeknummer: 9938

C:J:K: G:S: 1757
naam: Grietje Siebrens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1777 Cornelis Jans Kramer;
boeknummer: 9938

idem
Boeknummer 9939; foto: Hans Zijlstra
Sjoukje Jansz Hannema is gebooren den 22 july 1778
naam: Hannema, Sjoukje Jans
geb.datum: 22-07-1778
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Jan Hannema en Antje Scheltema;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 9939

Sjoukje Jansz Hannema is gebooren den 22 july 1778
Boeknummer 9940; foto: liveauctioneers.com
Eerstke Wijtzes is gebooren den 12 october 1792
naam: Ende, Eetske Wietses van der
geb.datum: 12-10-1792
doopdatum:
sterfdatum: 07-10-1848
aant.: dochter van Wietse Johannes van der Ende en Afke Jacobs Dijkstra;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oldeboorn
aantekening: https://www.liveauctioneers.com/
boeknummer: 9940

Eerstke Wijtzes is gebooren den 12 october 1792
naam: Jan Hoites
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Joris Johannes Solla en Eelkje Hettes; gehuwd 1650 Corneliske Gerbens; geboren rond 1625; wever
vindplaats: kroonluchter
type: Kroonluchter
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Franeker
aantekening: https://stamgent.be/nl_be/collectie/kunstwerken/00351; eigendom linnen en dopjesweversgilde van Franeker; met vier familiewapens
boeknummer: 9941

Ian Hoeytes gekometerde ende eerste ovderman vant weewers gilt 1656, Tietse Sickes gekometerde en fender vant weewers gilt 1656. Sidts Rvierdts gekometerde en fender vant weewers gilt 1656 Johannes Ioris Solla gekometerde en fender vant weewers gilt 1656
naam: Tjitse Sikkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboren rond 1620; uit Dongjum; wever; burger Franeker 1642
boeknummer: 9941

idem
naam: Sieds Ruurds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1651 Doetje Wiebes; gehuwd 2 1653 Anskje Wiebes; geboren rond 1626; wever
boeknummer: 9941

idem
naam: Solla, Johannes Joris
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Joris Johannes Solla en Eelkje Hettes; gehuwd 1651 Haske Hendriks Duinterp; geboren rond 1626; wever
boeknummer: 9941

idem
Boeknummer 9942; foto: Fries Museum
Jurjen Claesen Fonteijn ende Attje Pijtters de Adam zijn huijsvrouw Anno 1702
naam: Fontein, Jurjen Klases
geb.datum: 12-08-1649
doopdatum:
sterfdatum: 07-03-1716
aant.: zoon van Klaas Jurjens Fontein en Antje Reinders Jeddema; gehuwd 1671 Atje Pieters de Adam;
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9942

Jurjen Claesen Fonteijn ende Attje Pijtters de Adam zijn huijsvrouw Anno 1702
naam: Adam, Atje Pieters de
geb.datum: 04-07-1652
doopdatum:
sterfdatum: 01-07-1721
aant.: dochter van Pieter Jacobs en Maaike Klases; gehuwd 1671 Jurjen Klases Fontein;
boeknummer: 9942

idem
Boeknummer 9943; foto: Fries Museum
Reijner Claesen Fonteijn en Tettje Dircks sijn huijsvrouw Ano 1702
naam: Fontein, Reinder Klases
geb.datum: 18-01-1654
doopdatum:
sterfdatum: 20-09-1727
aant.: zoon van Klaas Jurjens Fontein en Antje Reinders Jeddema; gehuwd 1686 Tetje Dirks; doopsgezind leraar
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9943

Reijner Claesen Fonteijn en Tettje Dircks sijn huijsvrouw Ano 1702
naam: Tetje Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1686 Reinder Klases Fontein;
boeknummer: 9943

idem
Boeknummer 9944; foto: Fries Museum
Riemer Clasen mr. kist maeker tot Ferwert ao 1664
naam: Riemer Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kistmaker; in 1672 in Hallum genoemd als vader
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Ferwerd
boeknummer: 9944

Riemer Clasen mr. kist maeker tot Ferwert ao 1664
naam: Sippe Annes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-11-1771
aant.: zoon van Anne Pieters en Jetske Sippes; gehuwd 1718 Trijntje Romkes; geboren rond 1693; schipper
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Makkum
boeknummer: 9945

Int jaer 1718 den 10 maert is getrout Sippe Annes en Trintie Romkes
naam: Trijntje Romkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1718 Sippe Annes; geboren rond 1695
boeknummer: 9945

idem
Boeknummer 9946; foto: Fries Museum
Bavck Wygara zyn wyf 1617
naam: Wygara, Baukje Wopkes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-02-1618
aant.: dochter van Wopke Douwes Wygara; gehuwd Sjouke Ruurds Bants;
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Franeker
boeknummer: 9946

Bavck Wygara zyn wyf 1617
Boeknummer 9947; foto: Fries Museum
1717 is dese eerste steen door Toonis Siercks geleit oud ... jaar
naam: Teunis Sierks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: muursteen
type: Memoriestenen en -tekens
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 9947

1717 is dese eerste steen door Toonis Siercks geleit oud ... jaar
Boeknummer 9948; foto: Fries Museum
Johannes Posthumus deurwaerder s hofs van Frieslandt en Catharina Wesselius sijn huijsvrouw anno 1689
naam: Posthumus, Johannes Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1687 Catharina Wesselius; geboren rond 1662; overleden november 1714; deurwaarder
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9948

Johannes Posthumus deurwaerder s hofs van Frieslandt en Catharina Wesselius sijn huijsvrouw anno 1689
naam: Wesselius, Catharina Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Harmen Wesselius en Geeske Reneman; gehuwd 1687 Johannes Posthumus; geboren rond 1664; uit Emden
boeknummer: 9948

idem
Boeknummer 9949; foto: Fries Museum
Hermannus [Wesselius] dienaer des [goddelicken] woords binnen [Leeuwarden] en Margareta [Valck sijn] huis[vrouw] anno [1689?]
naam: Wesselius, Harmen Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-02-1731
aant.: zoon van Harmen Wesselius en Geeske Reneman; gehuwd 1687 Grietje Harmens Valck; uit Emden; dominee
vindplaats: gebrandschilderd raam
type: Gebrandschilderde ramen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9949

Hermannus [Wesselius] dienaer des [goddelicken] woords binnen [Leeuwarden] en Margareta [Valck sijn] huis[vrouw] anno [1689?]
naam: Valck, Grietje Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1687 Hermannus Wesselius; geboren rond 1664; uit Harlingen
boeknummer: 9949

idem
Boeknummer 9950; foto: Fries Museum
Roelef Harmens 1615
naam: Roelof Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1595 Rinske Hanses Lens; geboren rond 1570
vindplaats: koperen plaat met jaarkalender
type: Overige voorwerpen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9950

Roelef Harmens 1615
Boeknummer 9951; foto: www.marktplaats.nl
Boukjen Sijmens is geboren de 9 maart 1798
naam: Visser, Baukje Siemens
geb.datum: 09-03-1798
doopdatum: 24-03-1798
sterfdatum: 25-03-1863
aant.: dochter van Siemen Tjerks en Rinske Joukes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Uitwellingerga
boeknummer: 9951

Boukjen Sijmens is geboren de 9 maart 1798
naam: Hemmema, Doeke Sierks van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-07-1698
aant.: zoon van Sierk Sikkes van Hemmema en Liesbeth Lucas Jarges; gehuwd 1633 Barbara Erntreuter Von Hoffreyt; officier
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Berlikum
boeknummer: 9952

[Anno 1698 den 15 july sterf Doecke van Hemmama .... 95 iaer]

Hemmema Poppema Gratnia Decama Bootsma Camstra Faetsma...

... Jarges ...
naam: Hemmema, Doeke Hettes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Hette van Hemmema en Ebel Rienks van Juwsma; Gehuwd Baukje Foppes van Popma;
boeknummer: 9952

idem
naam: Popma, Baukje Foppes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Foppe van Popma en Wilsk van Gerbranda; gehuwd Doeke Hettes van Hemmema;
boeknummer: 9952

idem
naam: Gratinga, Sikke Bokkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Bokke Rienks van Burmania en Hiltje Eelsma; gehuwd 1 Ietje van Dekema; gehuwd 2 Gatske Epes van Aylva; gehuwd 3 Popkje Siebrens van Bonga; overleden rond 1540
boeknummer: 9952

idem
naam: Dekema, Ietje Juws van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Juw van Dekema en Catryn van Hottinga; gehuwd Sikke van Gratinga; overleden voor 1520
boeknummer: 9952

idem
naam: Bootsma, Hessel Sierks van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Sierk Remmersma en Geeltje Bootsma; gehuwd 1 Hiske van Camstra; gehuwd 2 Mary van Harinxma thoe IJlst; overleden rond 25 juli 1552
boeknummer: 9952

idem
naam: Camstra, Hiske Abes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Abbe Saskers van Camstra en Jel Douwes van Douma; gehuwd Hessel van Bootsma; overleden voor 1544
boeknummer: 9952

idem
naam: Phaesma, Balling
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Eenke Aykema; geboren rond 1490
boeknummer: 9952

idem
Boeknummer 9953; foto: Fries Museum
Jr :L : A : Ζ : v Rengers 1761
naam: Rengers, Lamoraal Albertus Aemilius Ulbes
geb.datum:
doopdatum: 24-10-1751
sterfdatum: 24-03-1811
aant.: zoon van Ulbe Albert Emilius van Rengers en Nicasia Daniels van der Haer; gehuwd 1794 Francina Godardina Constantia van Lynden; gedoopt in Leeuwarden; grietman Gaasterland 1785 - 1795; baljuw
vindplaats: leren tas
type: Overige voorwerpen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9953

Jr :L : A : Æ : v Rengers 1761
Boeknummer 9954; foto: www.marktplaats.nl
Afke Pieters is gebooren den 26 maijus 1758
naam: Hoitema, Aafke Pieters
geb.datum: 26-05-1758
doopdatum: 28-05-1758
sterfdatum: 15-10-1849
aant.: dochter van Pieters Idses Hoitema en Antje Berends; gehuwd 1784 Marten Tiemens;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Roordahuizum
boeknummer: 9954

Afke Pieters is gebooren den 26 maijus 1758
Boeknummer 9955; foto: Hannemahuis
Hayo Tuinhout te Harlingen 1803
naam: Tuinhout, Haaie Wiebes
geb.datum: 17-08-1757
doopdatum: 24-08-1757
sterfdatum: 31-07-1811
aant.: zoon van Wiebe Tuinhout en Elisabeth Thijssen; gehuwd 1 1779 Jacomina van Rossum; gehuwd 2 1799 Riekje Lamsma;
vindplaats: leren tas
type: Overige voorwerpen
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Harlingen
boeknummer: 9955

Hayo Tuinhout te Harlingen 1803
Boeknummer 9956; foto: Hannemahuis
Aan Herre Goukes Hingst vereert ter gedagtenis van zijn neef Broer Hoites gebooren den 22 februwarij 1750 en overleeden den 27ste julius 1763 oud 12 jaar 5 maand 5 dagen
naam: Hingst, Herre Gaukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Gauke Siebrands Hingst en Trijntje Broers;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Harlingen
boeknummer: 9956

Aan Herre Goukes Hingst vereert ter gedagtenis van zijn neef Broer Hoites gebooren den 22 februwarij 1750 en overleeden den 27ste julius 1763 oud 12 jaar 5 maand 5 dagen
naam: Broer Hoites
geb.datum: 22-02-1750
doopdatum:
sterfdatum: 27-07-1763
aant.: zoon van Hoite Broers en Foekje Pieters Scheltema;
boeknummer: 9956

idem
naam: Fontein, Eva Jans
geb.datum: 10-03-1791
doopdatum:
sterfdatum: 04-07-1841
aant.: dochter van Jan Freerks Fontein en Aafke Tjallings Tjallingii;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Harlingen
boeknummer: 9957

Eva Jans Fontein gebooren de 10 maart 1791
Boeknummer 9958; foto: Hannemahuis
Jan Assijs geborn de 8 juli 1767 wort deesen present gedaan van Pieter van Arum en comp te Harlingen
naam: Assies, Jan Jans
geb.datum: 08-07-1767
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Harlingen
boeknummer: 9958

Jan Assijs geborn de 8 juli 1767 wort deesen present gedaan van Pieter van Arum en comp te Harlingen
naam: Arum, Pieter van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1788 Dieuwke Theunis; geboren rond 1763
boeknummer: 9958

idem
naam: Ypma, Yep Fokkes
geb.datum:
doopdatum: 14-02-1782
sterfdatum: 28-05-1846
aant.: zoon van Fokke Yebs Ypma en Baukje Everts;
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Achlum
boeknummer: 9959

Yeb Fokkes Ypma
Boeknummer 9960; foto: Hannemahuis
Doetje Laases Spannenburg, gebooren den 29 desember 1788
naam: Spannenburg, Doetje Lases
geb.datum: 29-12-1788
doopdatum: 25-01-1789
sterfdatum: 28-07-1865
aant.: dochter van Laas Tjebbes Spannenburg en Geertje Sybrands Osinga;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Harlingen
boeknummer: 9960

Doetje Laases Spannenburg, gebooren den 29 desember 1788
Boeknummer 9961; foto: Museum Opsterlân
1806 den 30 April is geboren S. H. Gaastra
naam: Gaastra, Sjoerd Hendriks
geb.datum: 30-04-1806
doopdatum: 25-05-1806
sterfdatum: 10-04-1901
aant.: zoon van Hendrik Sjoerd Gaastra en Johanna Ferwerda; zilversmid
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.museum.frl/collectie
plaats: Gorredijk
boeknummer: 9961

1806 den 30 April is geboren S. H. Gaastra
Boeknummer 9962; foto: www.zilverstudie.nl
1768 den 5 april is gebooren Claas Jans Buiwalda
naam: Buwalda, Klaas Jans
geb.datum: 05-04-1768
doopdatum: 17-04-1768
sterfdatum: 02-11-1801
aant.: zoon van Jan Buwalda en Trijntje Reitsma; gehuwd 1791 Tietje Swerms; armvoogd
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Burgwerd
boeknummer: 9962

1768 den 5 april is gebooren Claas Jans Buiwalda
Boeknummer 9964; foto: Melle Koopmans
... maijes sterf die eerb[are] .... [huisvr]ou van Sijbb... 

... junijes sterf die ... Sjoerdts zijn ...
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: bij de toren van Westermeer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Joure
boeknummer: 9964

... maijes sterf die eerb[are] .... [huisvr]ou van Sijbb...

... junijes sterf die ... Sjoerdts zijn ...
naam: Siebe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 9964

idem
naam: Onbekend Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 9964

idem
Boeknummer 9965; foto: Melle Koopmans
Den eersten .... den eersamen ... sin twe...
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: bij de toren van Westermeer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Joure
boeknummer: 9965

Den eersten .... den eersamen ... sin twe...
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 9965

idem
Boeknummer 9966; foto: Hindrik de Jong
... den 27 mart is ... [do]chter de huisvrou ....
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: bij de toren van Westermeer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Joure
boeknummer: 9966

... den 27 mart is ... [do]chter de huisvrou ....
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 9966

idem
Boeknummer 9967; foto: Huub van der Sanden
1763 den 25 jan op Paulis bekering dag reeden wij met ons 7 over de see op schaatsen na Enkhuisen de stee en nam dese leepel mede tuis tot Wommels mijn huis Ulbe Simkes Wytsma
naam: Wytsma, Ulbe Simkes
geb.datum: 09-05-1727
doopdatum: 09-05-1727
sterfdatum: 29-08-1808
aant.: zoon van Simke Lolles Wytsma en Trijntje Gelkes; gehuwd 1759 Trijntje Hoites;
vindplaats: herdenkingslepel; ijssouvenir
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wommels
boeknummer: 9967

1763 den 25 jan op Paulis bekering dag reeden wij met ons 7 over de see op schaatsen na Enkhuisen de stee en nam dese leepel mede tuis tot Wommels mijn huis Ulbe Simkes Wytsma
Boeknummer 9968; foto: www.haffmansantiek.nl
1751 den 26 febru.: is in den heere gerust Goitske Gerbens

G J
naam: Gooitske Gerbens
geb.datum:
doopdatum: 29-01-1751
sterfdatum: 26-02-1751
aant.: dochter van Gerben Jacobs en Antje Sjoerds; doopnaam Gudula
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Hartwerd
aantekening: zilversmid Laurens Jacobs Ringnalda van Bolsward
boeknummer: 9968

1751 den 26 febru.: is in den heere gerust Goitske Gerbens

G J
naam: Gerben Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1750 Antje Sjoerds; geboren rond 1725
boeknummer: 9968

idem
naam: Hoite Jelles
geb.datum: 19-05-1718
doopdatum: 19-05-1718
sterfdatum:
aant.: zoon van Jelle Hoites en Baukje Pieters; gehuwd 1741 Baukje Klases de Jager;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wolsum
boeknummer: 9969

1718 den 19 mayüs is gebooren Hoyte Jelles
naam: Bierma, Jan Hessels
geb.datum: 18-04-1802
doopdatum:
sterfdatum: 18-06-1859
aant.: zoon van Hessel Idses Bierma en Antje Watses Douma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Holwerd
boeknummer: 9970

Jan Hessels Bierma is gebooren den 18 april 1802
Boeknummer 9971; foto: privé
1749 den 8 maart is gebooren Luitjen Ulbes
naam: Tjeerdema, Luitjen Ulbes
geb.datum: 08-03-1749
doopdatum: 09-03-1749
sterfdatum: 12-05-1823
aant.: zoon van Ulbe Tjeerds en Grietje Pieters; gehuwd 1781 Ytske Sjerps Hoogterp;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Zurich
aantekening: volgens Tresoar geboren 7-3-1749
boeknummer: 9971

1749 den 8 maart is gebooren Luitjen Ulbes
naam: Fenema, Jan Baniers
geb.datum:
doopdatum: 15-09-1737
sterfdatum:
aant.: zoon van Banier Jans en Sjoukje Annes; gehuwd 1778 Antje Ekkes; uurwerkmaker
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Nijehaske
boeknummer: 9972

Jan Beniers met Antje Ekkes getroud den 22 nov= 1778
naam: Antje Ekkes
geb.datum:
doopdatum: 10-04-1735
sterfdatum:
aant.: dochter van Ekke Cornelis en Wobbigje Geerts; gehuwd 1778 Jan Beniers; overleden na 1787
boeknummer: 9972

idem
Boeknummer 9973; foto: Chris Teulings
F T

1727
naam: Tichelaar, Frans Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-03-1736
aant.: gehuwd 1 1687 Antje Jans; gehuwd 2 1701 Jetske Franses; burgemeester; rentemeester; belastingontvanger
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
boeknummer: 9973

F T

1727
Boeknummer 9974; foto: Chris Teulings
Wybbe Taeckes Scheltinga

Ano 1683
naam: Scheltinga, Wiebe Taekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Taeke Wiebes Scheltinga en Aafke Luitjens; gehuwd 1681 Trijntje Jans (onzeker); geboren rond 1656?
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dokkum
boeknummer: 9974

Wybbe Taeckes Scheltinga

Ano 1683
Boeknummer 9975; foto: Rijksmuseum
Jacob Smidt den 7 november 1791
naam: Smit, Jacob Jans
geb.datum: 14-03-1773
doopdatum: 02-04-1773
sterfdatum: 20-04-1835
aant.: zoon van Jan Jacobs Smidt en Harmke Gerrits; gehuwd Anna Helena Grote; geboren te Leeuwarden; meester schrijnwerker
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Rijksmuseum Amsterdam
plaats: Harlingen
aantekening: rijksmuseum
boeknummer: 9975

Jacob Smidt den 7 november 1791
Boeknummer 9976; foto: Rijksmuseum
Capitein Bernd Hiddes d Fries mede vinder van t groot schippers gilt 1672
naam: Vries, Berend Hiddes de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-05-1680
aant.: gehuwd 1 1667 Eelkje Sierds; gehuwd 2 1671 Anna Jensma; officier
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Rijksmuseum Amsterdam
plaats: Harlingen
boeknummer: 9976

Capitein Bernd Hiddes d Fries mede vinder van t groot schippers gilt 1672
Boeknummer 9977; foto: Alamy Stock Photo
Claes Hoijtes Reytsma mr brouwer binnen Leeuwaerden

C H R Ao 1688
naam: Reitsma, Klaas Hoites
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: lidmaat Leeuwarden 1677, uit Alkmaar; brouwer
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9977

Claes Hoijtes Reytsma mr brouwer binnen Leeuwaerden

C H R Ao 1688
Boeknummer 9978; foto: Rijksmuseum
Luytjen Popkes Rooda

1698

LP
naam: Roorda, Luitjen Popkes
geb.datum:
doopdatum: 20-11-1672
sterfdatum:
aant.: zoon van Popke Luitjens Roorda en Sjoukje Jans; gehuwd 1693 Iebeltje Siebrands Heerma;
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Rijksmuseum Amsterdam
plaats: Franeker
boeknummer: 9978

Luytjen Popkes Rooda

1698

LP
Boeknummer 9979; foto: Rijksmuseum
Franciskus Elgersma ouderman van het schoenmakers gildt 1727
naam: Elgersma, Frans Jacobs
geb.datum: 28-03-1688
doopdatum:
sterfdatum: 25-10-1775
aant.: zoon van Jacob Elgersma en Maaike Wiebes; gehuwd 1718 Pietje Sienes Algra; apotheker; burgemeester; schrijver; olderman
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 9979

Franciskus Elgersma ouderman van het schoenmakers gildt 1727
Boeknummer 9980; foto: Maikel Galama
E.C.
1627
naam: Epe Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: 1615 in burgerboek; kastelein
vindplaats: gevelsteen Dijkstraat 42
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Franeker
boeknummer: 9980

E.C.
1627
naam: Rollema, Dirk Eeltjes
geb.datum: 18-01-1789
doopdatum: 18-01-1789
sterfdatum: 09-07-1872
aant.: zoon van Eeltje Dirks Rollema en Froukje Pieters Vollema; gehuwd 1810 Trijntje Siebrens;
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Gids Friesch Museum
plaats: Rauwerd
boeknummer: 9981

Durk Eeltjens en Trijntje Sijbrens getrouwd den 16 december 1810
naam: Schuurmans, Trijntje Siebrens
geb.datum: 22-03-1788
doopdatum: 27-04-1788
sterfdatum: 14-07-1855
aant.: dochter van Siebren Wouters Schuurmans en Grietje Siebrens;
boeknummer: 9981

idem
naam: Roelandt, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9982

1773 Iohannes Roelandt n steenhouwer geworde den 20 october
Boeknummer 9983; foto: catawiki.be
UH JB 1743
naam: Ulbe Haaies
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1729 Sjoukje Dirks; gehuwd 2 1734 Jetske Beerns; gehuwd 3 Ytje Willems; geboren rond 1704
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Hitsum
aantekening: catawiki.be
boeknummer: 9983

UH JB 1743
naam: Jetske Beerns
geb.datum:
doopdatum: 06-11-1712
sterfdatum:
aant.: vermoedelijk dochter van Beern Klases en Antje Tietes; gehuwd 1734 Ulbe Haaies;
boeknummer: 9983

idem
Boeknummer 9984; foto: www.haffmansantiek.nl
TR TS
naam: Tjerk Robijns
geb.datum:
doopdatum: 14-08-1659
sterfdatum:
aant.: zoon van Robijn Tjerks en Heerk Lykeles; gehuwd 1686 Tetje Saskers; gehuwd 2 Neeltje Rinses;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Koudum
aantekening: www.haffmansantiek.nl; personen en plaats onzeker
boeknummer: 9984

TR TS
naam: Tetje Saskers
geb.datum:
doopdatum: 14-01-1657
sterfdatum:
aant.: dochter van Sasker Jolmers en Aagje Jotjes; gehuwd 1686 Tjerk Robijns;
boeknummer: 9984

idem
Boeknummer 9985; foto: www.haffmansantiek.nl
Deesen door d`erven van Fok Fokkes dogter van Fokke Hielkes oud burgermeester tot Stavoren voor haar lijk ter aarden te dragen vereert op den 25 octob: 1720
naam: Fokje Fokkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-10-1720
aant.: dochter van Fokke Hielkes; ;
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Stavoren
aantekening: www.haffmansantiek.nl
boeknummer: 9985

Deesen door d'erven van Fok Fokkes dogter van Fokke Hielkes oud burgermeester tot Stavoren voor haar lijk ter aarden te dragen vereert op den 25 octob: 1720
naam: Fokke Hielkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-03-1688
aant.: ; burgemeester 1656 - 1686
boeknummer: 9985

idem
naam: Kooistra, Klaaske Sietses
geb.datum: 13-02-1809
doopdatum: 05-03-1809
sterfdatum: 26-01-1862
aant.: dochter van Sietse Eeltjes Kooistra en Trijntje Herres Risselada;
vindplaats: geboortelpel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Arum
boeknummer: 9986

Klaske Sytses Koistra is geboren den 13 february 1809
Boeknummer 9987; foto: www.hafmansantiek.nl
Hiskien Wijbes heeft ontfangen het h. formzel te Harlingen den 12 novembr. 1794
naam: Wybenga, Hiskje Wiebes
geb.datum:
doopdatum: 15-05-1764
sterfdatum: 28-01-1844
aant.: dochter van Wiebe Johannes en Jouwerke Pieters; gehuwd 1794 Sjoerd Tjeerds Jorritsma; geboren Tietjerk
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
aantekening: www.hafmansantiek.nl
boeknummer: 9987

Hiskien Wijbes heeft ontfangen het h. formzel te Harlingen den 12 novembr. 1794
Boeknummer 9988; foto: www.haffmansantiek.nl
K.B. * M.P. Anno 1708
naam: Klaas Bees
geb.datum:
doopdatum: 22-06-1673
sterfdatum:
aant.: zoon van Bee Klases en Aafke Iedes; gehuwd 1 1708 Maaike Pieters; gehuwd 2 1718 Aaltje Jochems;
vindplaats: knottekistje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
aantekening: www.haffmansantiek.nl
boeknummer: 9988

K.B. * M.P. Anno 1708
naam: Maaike Pieters
geb.datum:
doopdatum: 27-06-1669
sterfdatum:
aant.: dochter van Pieter Pieters; gehuwd 1 Hendrik Sjoerds Boltjes; gehuwd 2 1708 Maaike Pieters; overleden voor 1718
boeknummer: 9988

idem
Boeknummer 9989; foto: www.haffmansantiek.nl
Romke Pokkes is geboren den 4 maart 1727

ANP
naam: Romke Pokkes
geb.datum: 04-03-1727
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
aantekening: www.haffmansantiek.nl
boeknummer: 9989

Romke Pokkes is geboren den 4 maart 1727

ANP
naam: Rinse Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-12-1707
aant.: zoon van Johannes Jeppes en Sieuwke Metskes; gehuwd Atje Gatses; geboren rond 1619; bijzitter
vindplaats: zilverwerk uit inventaris
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Kollum
boeknummer: 9990

R:J: A:G:
naam: Atje Gatses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-12-1680
aant.: gehuwd 1 Hessel Rinses; gehuwd 2 Rinse Johannes;
boeknummer: 9990

idem
naam: Sietske Joosts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-08-1656
aant.: gehuwd 1635 Dirk Gerbens; geboren rond 1612
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: uit een bijlage bij een sententie
boeknummer: 9991

Ao 1656 den eersten augusti is gestorven de eerbare Sijtske Joostes de huisvrouw van Dirk Gerbens schoenmaker
naam: Dirk Gerbens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1635 Sietske Joosts; geboren rond 1610; overleden na 1671; schoenmaker
boeknummer: 9991

idem
naam: Liesbeth Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-09-1656
aant.: dochter van Dirk Gerbens en Sietske Joosts; gehuwd 1655 Jan Gerlofs; geboren rond 1636
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
aantekening: uit een bijlage bij een sententie
boeknummer: 9992

Anno 1656 den 14e september is overleden de eerbare Lijsbet Dirx de huisvrouw van Jan Gerlofs
naam: Jan Gerlofs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1655 Liesbeth Dirks; gehuwd 2 1658 Grietje Folkerts Vos; gehuwd 3 Berber; geboren rond 1630; overleden na 1696; schipper
boeknummer: 9992

idem
naam: Gerbrigje Feites
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Feite Ages en Marij Jacobs; gehuwd 1700 Abe Hertsens;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Aantekeningen naar een plattegrond van de kerk uit 1821 Hommerts
plaats: Hommerts
boeknummer: 9993

Anno 1714 is hier begraven G[erbr]ig Feitis
naam: Onbekend Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Aantekeningen naar een plattegrond van de kerk uit 1821 Hommerts
plaats: Hommerts
boeknummer: 9995

Anno 1687 is alhier begraven …be Sjoerds
Boeknummer 9998
[Anno 16?].8 den 2 o...[eerb]are Antije Iel[les] … wijff … leit hier [begraven]
naam: Antje Jelles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: gevonden brokstuk; oorspronkelijk in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Jutrijp
boeknummer: 9998

[Anno 16?].8 den 2 o...[eerb]are Antije Iel[les] … wijff … leit hier [begraven]
naam: Hettinga, Titus Epes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Epe van Hettinga en Wiepkje Siemens van Hoytema; gehuwd Hielkje van Galama; overleden rond 1578; student Keulen 1553; grietman Wymbritseradeel; kapitein; lid verbond der edelen
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hommerts
aantekening: in Stamboek Friese adel
boeknummer: 9999

Hic Hettinga Titus situs est quo fortior alter
Non fuit, Hollandi fortis facta feiunt
Qui, patria profugus, partes fequebatur Orangi
Principis, Hispanis hostis acerbus erat.
Victor … tandem, liberis uxore peremptis,
Qu… incautum mors inopina necat
Boeknummer 10000; foto: www.haffmansantiek.nl
T . O
H . S
naam: Tjepke Obbes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1674 Hiltje Siemens; geboren rond 1649; hij uit Terkaple
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
aantekening: www.haffmansantiek.nl
boeknummer: 10000

T . O
H . S
naam: Hiltje Siemens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1674 Tjepke Obbes; geboren rond 1651; zij uit Oosterlittens
boeknummer: 10000

idem
naam: Uilkje Iedes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Jan Doitses;
vindplaats: in het dorp; afkomstig kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hantum
boeknummer: 10001

… den 18 maivs is gestvrven deerbare Wlck Ides de huisfrou van Ian Doitses [ovt] ontrent 40 iaer en leit hier begraven
naam: Jan Dooitses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Uilkje Iedes;
boeknummer: 10001

idem
naam: Heeringa, Jatje Cornelis
geb.datum:
doopdatum: 16-04-1745
sterfdatum: 08-03-1798
aant.: dochter van Cornelis Pieters Heeringa en Geertje Harmens Rintjema; gehuwd 1779 Aebe Aebes Kinnema;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hantum
boeknummer: 10003

[Anno 1798 den 1] maart is overleden de eerbare J[a]ttie Cornelis Heringe wedue van Abe Abes tot Hantum mederegter …
naam: Aebe Aebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1757 Trijntje Idses Banga; gehuwd 2 1779 Jatje Heeringa; overleden mei 1784; bijzitter
boeknummer: 10003

idem
Boeknummer 10004; foto: Maikel Galama
Op de 21 may heeft Freederick va 
Roorda grietman over Lem-
Sterland ende Gedeputerd 
Staetenlid van Friesland hier
Aen den eerste steen geleid Ao 1651
naam: Roorda, Frederik Poppes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-07-1665
aant.: zoon van Poppe van Roorda en Elisabeth Dirks van Baerdt; gehuwd Anna Christina Harings van Harinxma; grietman Lemsterland 1541-1565; gedeputeerde staat
vindplaats: Groot Roorda; nu in monument
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oosterzee
boeknummer: 10004

Op de 21 may heeft Freederick va
Roorda grietman over Lem-
Sterland ende Gedeputerd
Staetenlid van Friesland hier
Aen den eerste steen geleid Ao 1651
naam: W. A.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
vindplaats: in de kerk; bank kerkvoogdij
type: Kerkbanken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Ternaard
boeknummer: 10005

WA 1667
PHC
SR
PB 1672
PD 1675
HD
naam: C., P. H.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
boeknummer: 10005

idem
naam: Sippe Ruurds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-03-1668
aant.: gehuwd 1659 Tjitske Hettes; geboren rond 1634; kerkvoogd
boeknummer: 10005

idem
naam: Pieter Botes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1659 Fetje Gerbens; geboren rond 1634; kerkvoogd
boeknummer: 10005

idem
naam: P. D.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
boeknummer: 10005

idem
naam: H. D.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
boeknummer: 10005

idem
naam: Taeke Fokkes
geb.datum: 06-03-1767
doopdatum: 29-03-1767
sterfdatum: 06-08-1802
aant.: zoon van Fokke Taekes Lollema en Durkje Gosses; zijn vader was schoolmeester
vindplaats: Groot Brunia
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Ternaard
boeknummer: 10006

Ao 1[802 den] 6den augustus is in den ouderdom van 35 jaaren en 5 maanden overleeden den eersame [Tae]kke [Fokkes] … schoolmeester in Ternaa[rd] … go…
naam: Goffe Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1690 Tjimk Jans; geboren rond 1665; boer
vindplaats: bij Groot Brunia
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Ternaard
boeknummer: 10007

… seer discreten Goffe Pytters in syn leeven huisman …
Boeknummer 10008; foto: Gemeente Sudwest-Fryslan
Abraham Iacobz stadt timmerman en de meister van dit werck anno 1614 12/30
naam: Abraham Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: timmerman
vindplaats: stadhuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
boeknummer: 10008

Abraham Iacobz stadt timmerman en de meister van dit werck anno 1614 12/30
naam: Odink, Gooitsen Sjoerds
geb.datum:
doopdatum: 10-07-1768
sterfdatum:
aant.: zoon van Sjoerd Heins en Sekeltje Gooitsens; overleden juni 1793
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 10009

Tot geschenk van G.S. Oding, 1783
Boeknummer 10010; foto: https://www.notarishuis-arnhem.nl/
AM TW
naam: Age Meinderts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-12-1712
aant.: gehuwd 1672 Trijntje Wiegers; schoolmeester; organist
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 10010

AM TW
naam: Trijntje Wiegers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-12-1703
aant.: gehuwd Age Meinderts;
boeknummer: 10010

idem
Boeknummer 10011; foto: notarishuis Arnhem
Anna Jacoba: dochter van P. Boltjes en G.S. Hogenbrug is geboren te Jorwerd, den 12 november 1836

E O  G I B 1736
naam: Eelke Okkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-04-1763
aant.: zoon van Okke Eelkes; gehuwd 1713 Grietje Johannes Bangma;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wolsum
boeknummer: 10011

Anna Jacoba: dochter van P. Boltjes en G.S. Hogenbrug is geboren te Jorwerd, den 12 november 1836

E O G I B 1736
naam: Bangma, Grietje Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-08-1762
aant.: dochter van Johannes Douwes Bangma en Jisk Lolkes; gehuwd 1713 Eelke Okkes;
boeknummer: 10011

idem
Boeknummer 10012; foto: notarishuis Arnhem
FH ID

GH
BN
naam: Folkert Hessels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1644 Jelke Douwes; geboren rond 1619
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Rauwerd
aantekening: namen niet zeker
boeknummer: 10012

FH ID

GH
BN
naam: Jelke Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1644 Folkert Hessels; geboren rond 1621
boeknummer: 10012

idem
naam: G. H.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10012

idem
naam: B. N.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10012

idem
naam: Huitema, Anskje Gerkes
geb.datum: 10-02-1796
doopdatum: 10-02-1796
sterfdatum: 08-05-1838
aant.: dochter van Gerke Ruurds en Froukje Lases;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Oudega Wym
boeknummer: 10013

Anskjen Gerkes is geboren den 10 februari 1796
naam: Gerlsma, Grietje Tjepkes
geb.datum: 26-01-1719
doopdatum: 19-02-1719
sterfdatum: 17-06-1774
aant.: dochter van Tjepke Baukes Gerlsma en Foekje Sjoerds Reen; gehuwd 1758 Haaie Johannes Haitsma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Tjerkwerd
boeknummer: 10014

1719 den 26 januarius is gebooren Grijtie Tiepkes Gerlsma
naam: Strikwerda, Paulus Siemens
geb.datum: 28-01-1810
doopdatum: 11-03-1810
sterfdatum: 21-05-1873
aant.: zoon van Siemen Piers Strikwerda en Pietje Paulus Bijlsma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Winsum
aantekening: veilinghuis Peerdeman
boeknummer: 10015

Poulus S. Strikverda is geboren den 28 jannuari 1810

Paulus Anes Strikwerda geboren 14 januarij 1879
naam: Cuperus, Klaas Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1675 Aaltje Jans; gehuwd 2 1678 Sietske Nannes; gehuwd 3 1689 Sietske Johannes; geboren rond 1630
vindplaats: zilveren kop
type: Bekers
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Marssum
aantekening: http://www.kuperus.nu/uploads/large/Genealogie_Cuperus-Marssum.pdf
boeknummer: 10016

C:J:K:
Boeknummer 10017; foto: catawiki
Sjoerd Nolkes is geboren den 22 juli 1803
naam: Sjoerd Nolkes
geb.datum: 22-07-1803
doopdatum:
sterfdatum: 09-02-1809
aant.: zoon van Nolke Siedses en Kaatje Sjoerds;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Heeg
boeknummer: 10017

Sjoerd Nolkes is geboren den 22 juli 1803
naam: Luitjen Jacobs
geb.datum: 18-08-1786
doopdatum: 18-08-1786
sterfdatum: 27-04-1809
aant.: zoon van Jacob Jacobs en Geertje Luitjens;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Scharnegoutum
boeknummer: 10018

Luietse Jacobs is geboren den 18 augustus 1786
Boeknummer 10019
Trintin Iakobs is geboren den 31 augustus 1711

I I A D
naam: Trijntje Jacobs
geb.datum: 31-08-1711
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
aantekening: http://bid.igavelauctions.com/
boeknummer: 10019

Trintin Iakobs is geboren den 31 augustus 1711

I I A D
naam: J. J.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10019

idem
naam: A. D.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10019

idem
naam: Veen, Hieltje Douwes van der
geb.datum: 05-04-1778
doopdatum:
sterfdatum: 20-01-1849
aant.: dochter van Douwe van der Veen en Japke Hendriks; gehuwd 1809 Jan Jans Pijnacker; persoon niet zeker
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Ternaard
aantekening: zilversmid Sneek
boeknummer: 10020

Hyltje Douwes is geboren den 5 april anno 1778
naam: Bruinsma, Pals Meines
geb.datum: 13-12-1623
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1651 Aagje Jans; gehuwd 2 1660 Piekje Martens; burgemeester 1674-1677
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Stavoren
aantekening: inventarisatie van het sterfhuis van Pieck Martens
boeknummer: 10021

Pals Meynes Bruinsma Aagh Jans 1656
naam: Aagje Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1651 Pals Meines Bruinsma; geboren rond 1628; overleden voor 1660
boeknummer: 10021

idem
naam: Bruinsma, Pals Meines
geb.datum: 13-12-1623
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1651 Aagje Jans; gehuwd 2 1660 Piekje Martens; burgemeester 1674-1677
vindplaats: zilveren bekertje
type: Bekers
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Stavoren
aantekening: inventarisatie van het sterfhuis van Pieck Martens
boeknummer: 10022

PMB PM
naam: Piekje Martens
geb.datum: 03-03-1634
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1660 Pals Meines Bruinsma;
boeknummer: 10022

idem
naam: Piekje Martens
geb.datum: 03-03-1634
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1660 Pals Meines Bruinsma;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Stavoren
aantekening: inventarisatie van het sterfhuis van Pieck Martens
boeknummer: 10023

1634 3 maart Pieck Martens
naam: Bruinsma, Pals Meines
geb.datum: 13-12-1623
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1651 Aagje Jans; gehuwd 2 1660 Piekje Martens; burgemeester 1674-1677
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Stavoren
aantekening: inventarisatie van het sterfhuis van Pieck Martens
boeknummer: 10024

Pals Meynes Bruinsma is geboren den 13 dec. 1623
naam: Bruinsma, Meine Pals
geb.datum: 20-04-1674
doopdatum:
sterfdatum: 03-05-1675
aant.: zoon van Pals Meines Bruinsma en Piekje Martens;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Stavoren
aantekening: inventarisatie van het sterfhuis van Pieck Martens
boeknummer: 10025

20 april 1674 is geboren Meine Pals soon is Meine Pals in de heer gerust 3 mei 1675
naam: Jelgersma, Corneliske Jurjens
geb.datum: 23-06-1805
doopdatum:
sterfdatum: 12-02-1877
aant.: dochter van Jurjen Tiemens Jelgersma en Popkje Jetses;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Roordahuizum
boeknummer: 10026

Corneliske Jurjens is geboren den 23 juni 1805

Timmentje Jurjens is geboren den 13 augustus 1814

I.R. K.O
naam: Jetse Rintjes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1769 Corneliske Okkes; geboren rond 1744
boeknummer: 10026

idem
naam: Corneliske Okkes
geb.datum:
doopdatum: 04-08-1748
sterfdatum:
aant.: dochter van Okke Tjipkes; gehuwd 1769 Jetse Rintjes;
boeknummer: 10026

idem
naam: Jelte Fogeles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Fogele Jeltes;
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Stavoren
aantekening: inventarisatie van het sterf huis van Trijntje Martens
boeknummer: 10027

Jelte Foogles Trijntie Martens anno 1657
naam: Trijntje Martens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Marten Ottes en Lieuwkje Hendriks; overleden rond 1679
boeknummer: 10027

idem
naam: Jan Hendriks
geb.datum: 15-06-1600
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Stavoren
boeknummer: 10028

Jan Hendrix D. geboren de 15e juni 1600
naam: Sibbeltje Jelles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Stavoren
aantekening: inventarisatie van het sterf huis van Wypke Andries
boeknummer: 10029

Sibbel Jelles 1638
naam: Jelle Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Rinkje Allerts;
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Stavoren
aantekening: inventarisatie van het sterfhuis van Wypke Andries
boeknummer: 10030

Jelle Gerrits Rinck Allerts
naam: Rinkje Allerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Jelle Gerrits;
boeknummer: 10030

idem
naam: Witte, Tietje Pieters van de
geb.datum: 19-08-1811
doopdatum: 08-09-1811
sterfdatum: 17-06-1848
aant.: dochter van Pieter Jobs en Janneke Hessels;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Pingjum
aantekening: www.rikkoert.nl
boeknummer: 10031

Tiettje Pijters is geboren op een maandag den 19 augustus 1811
Boeknummer 10032; foto: oks
Tierdt Wpkes Pettenga 1676
naam: Pettinga, Tjeerd Oepkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboren rond 1645
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: plaats onzeker
boeknummer: 10032

Tierdt Wpkes Pettenga 1676
Boeknummer 10033; foto: Warner Banga
Ao 16.3 de 3 ijulij sterf de erbare Anne Rumkes dr de husvrov fa Ale Fonses en ys hier begraven met haer dochter
naam: Anna Romkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Ale Fonses;
vindplaats: oude kerkhof op de markt
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dokkum
boeknummer: 10033

Ao 16.3 de 3 ijulij sterf de erbare Anne Rumkes dr de husvrov fa Ale Fonses en ys hier begraven met haer dochter
naam: Ale Fonses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Anna Romkes;
boeknummer: 10033

idem
Boeknummer 10034; foto: Warner Banga
…n Iacob… … en coopma[n] … .6 iaer en l[eit alhier begraven]
naam: Onbekend Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op het oude kerkhof aan de markt
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dokkum
boeknummer: 10034

…n Iacob… … en coopma[n] … .6 iaer en l[eit alhier begraven]
Boeknummer 10035; foto: Warner Banga
… conrector … humanae …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op het oude kerkhof aan de markt
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dokkum
boeknummer: 10035

… conrector … humanae …
Boeknummer 10036; foto: Melle Koopmans
[An]no 1664 den 8 may is [in den heere gerust die ee]rbare Wytske Ians Par… … Gerrit Gerrits Bruinia … d… out 35 ia[er] …
naam: Wietske Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-05-1664
aant.: dochter van Jan Hendriks; gehuwd Gerrit Gerrits Bruinia;
vindplaats: op het oude kerkhof aan de markt
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dokkum
boeknummer: 10036

[An]no 1664 den 8 may is [in den heere gerust die ee]rbare Wytske Ians Par… … Gerrit Gerrits Bruinia … d… out 35 ia[er] …
naam: Bruinia, Gerrit Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 Aaltje Botes; gehuwd 2 Wietske Jans; gehuwd 3 1665 Aaltje Leenderts Bodenzee; goudsmid
boeknummer: 10036

idem
Boeknummer 10037; foto: Warner Banga
… [b]ennen Dockum …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op het oude kerkhof aan de markt
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dokkum
boeknummer: 10037

… [b]ennen Dockum …
Boeknummer 10038; foto: Warner Banga
… …ls Roeper … jaar

… juni … …eden …
naam: Roeper, Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op het oude kerkhof aan de markt
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dokkum
boeknummer: 10038

… …ls Roeper … jaar

… juni … …eden …
Boeknummer 10039; foto: Warner Banga
[Anno 1]666 den [1]4 november … godtssalichlyck ontslapen den … ende seer discreten Egbart …
naam: Egbert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op het oude kerkhof
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dokkum
boeknummer: 10039

[Anno 1]666 den [1]4 november … godtssalichlyck ontslapen den … ende seer discreten Egbart …
Boeknummer 10040; foto: Warner Banga
… [is in den heere ger]ust den e[erbare] Ieltie Sybrands[s] …
naam: Jeltje Siebrands
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Lieuwe Minnes Mellema;
vindplaats: op het oude kerkhof
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dokkum
boeknummer: 10040

… [is in den heere ger]ust den e[erbare] Ieltie Sybrands[s] …
naam: Remstra, Uilke Lieuwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-12-1713
aant.: zoon van Lieuwe Uilkes Remstra en Marie Siebrens ; gehuwd 1686 Trijntje Siemens Hiddema;
vindplaats: zilveren theebus
type: Dozen, potten en kannen
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Wolsum
boeknummer: 10041

Uylke Lieuwes Remstra en Trintie Symens Hiddema sijn wijf

Lieuve Uijlkes Remstra is in den heere herust den 20 januarius 1712. Oudt in sijn een en twintigste jaer
naam: Hiddema, Trijntje Siemens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-09-1731
aant.: gehuwd 1686 Uilke Lieuwes Remstra;
boeknummer: 10041

idem
naam: Remstra, Lieuwe Uilkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-01-1712
aant.: zoon van Uilke Lieuwes Remstra en Trijntje Siemens Hiddema; ;
boeknummer: 10041

idem
Boeknummer 10042; foto: OKS
IW SA
naam: Jurjen Wopkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1664 Sietske Aukes; geboren rond 1639
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
aantekening: namen niet zeker
boeknummer: 10042

IW SA
naam: Sietske Aukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1664 Jurjen Wopkes; geboren rond 1641
boeknummer: 10042

idem
Boeknummer 10043; foto: OKS
SB MB
naam: Boonstra, Sake Bouwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-10-1809
aant.: gehuwd 1805 Marijke Bernards Hesselius; schipper
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oks.nl
plaats: Dokkum
aantekening: namen onzeker
boeknummer: 10043

SB MB
naam: Hesselius, Marijke Bernards
geb.datum: 02-05-1781
doopdatum: 13-05-1781
sterfdatum: 01-12-1809
aant.: dochter van Bernardus Hesselius en Antje Hendriks; gehuwd 1805 Sake Bouwes Boonstra;
boeknummer: 10043

idem
naam: Couperus, Sjoerd Hendriks
geb.datum: 21-07-1807
doopdatum: 09-08-1807
sterfdatum: 28-01-1883
aant.: zoon van Hendrik Sjoerds en Antje Ruurds;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gids voor de bezoekers der historische tentoonstelling van Friesland gehouden in Z.M. paleis te Leeuwarden in de zomer van 1877
plaats: Poppingawier
boeknummer: 10044

Anno 1807 den 21 july is gebooren Sjoerd Hendriks
Boeknummer 10045; foto: Maikel Galama
[Anno 164?]6 den 15 febreuari [is] in de heere [gerust de eerbare Rinc]k Iohannes Oetsma docht[er huisvrou van den eersame] Hendrick Marte[ns en leit] hier begraven
naam: Oedsma, Rinkje Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-02-1646
aant.: gehuwd 1622 Hendrik Martens; geboren rond 1599; overleden na 1643
vindplaats: uit de kerk; nu buiten
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: IJsbrechtum
boeknummer: 10045

[Anno 164?]6 den 15 febreuari [is] in de heere [gerust de eerbare Rinc]k Iohannes Oetsma docht[er huisvrou van den eersame] Hendrick Marte[ns en leit] hier begraven
naam: Hendrik Martens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1622 Rinkje Johannes; geboren rond 1597; 1632 burger van Sneek
boeknummer: 10045

idem
Boeknummer 10046; foto: Catawiki
De 15 febr 1791 is geboren Doeikjen Lammerts en is 6 maart gedoopt te Huisum

Overleeden den 15 januar 1814
naam: Dooike Lammerts
geb.datum: 15-02-1791
doopdatum: 06-03-1791
sterfdatum: 15-01-1814
aant.: dochter van Lammert Aebeles en Trijntje Goslings; naaister
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Huizum
boeknummer: 10046

De 15 febr 1791 is geboren Doeikjen Lammerts en is 6 maart gedoopt te Huisum

Overleeden den 15 januar 1814
Boeknummer 10047; foto: catawiki
1806 den 16 maart is geboren Froukjen Pieters
naam: Wey, Froukje Pieters van der
geb.datum: 16-03-1806
doopdatum: 16-03-1806
sterfdatum: 25-06-1889
aant.: dochter van Pieter Joukes en Trijntje Sjoerds;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Tjerkwerd
boeknummer: 10047

1806 den 16 maart is geboren Froukjen Pieters
Boeknummer 10048; foto: Museum Opsterlân
P.W.D.V.D.

P.W. Prins.W.d. Vijfde. is in den vlekke. Gordijk ingehaalt door de borgers den 16 sept.r 91
naam: Nassau, Willem Willems van
geb.datum: 08-03-1748
doopdatum:
sterfdatum: 09-04-1806
aant.: zoon van Willem van Nassau en Anna van Hannover; gehuwd 1767 Wilhelmina van Pruisen; stadhouder van Friesland
vindplaats: Museum Opsterlân
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Gorredijk
boeknummer: 10048

P.W.D.V.D.

P.W. Prins.W.d. Vijfde. is in den vlekke. Gordijk ingehaalt door de borgers den 16 sept.r 91
naam: Hibma, Antje Scheltes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Schelte Wiebes Hibma en Sjoukje Martens; gehuwd 1714 Andele Klases Cuperus; geboren rond 1694
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Deinum
aantekening: Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 6654
boeknummer: 10049

A.S.H.
naam: Cuperus, Andele Klases
geb.datum: 18-10-1692
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Klaas Jans Cuperus en Sietske Andeles; gehuwd 1714 Antje Scheltes Hibma;
vindplaats: zilveren kistje
type: Dozen, potten en kannen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Deinum
aantekening: Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 6654
boeknummer: 10050

A.C. 1711
naam: Jan Gijsberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Ymkje Tjerks; overleden voor 1677
vindplaats: zilveren kroes
type: Bekers
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Berlikum
aantekening: http://www.kuperus.nu/uploads/large/Genealogie_Cuperus-Marssum.pdf
boeknummer: 10051

J.G. J.T.
naam: Ymkje Tjerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Tjerk Hielkes en Jantje jacobs; gehuwd Jan Gijsberts;
boeknummer: 10051

idem
Boeknummer 10052; foto: Groninger Museum
1768 den 7 maart is gebooren Douwe Martens
naam: Teenstra, Douwe Martens
geb.datum: 07-03-1768
doopdatum:
sterfdatum: 19-06-1823
aant.: zoon van Marten Aesges Teenstra en Elisabeth Douwes Beintema; gehuwd 1 1794 Jantje Luis Dijkhuis; gehuwd 2 1808 Riemke Swart; gehuwd 3 1810 Berber Siccama;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Anjum
boeknummer: 10052

1768 den 7 maart is gebooren Douwe Martens
Boeknummer 10053; foto: Melle Koopmans
Anno 1623 den 21 … [is ges]torven in de hee[re den eersa]men ende … …ters …
naam: Onbekend Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: oude kerkhof op de markt
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10053

Anno 1623 den 21 … [is ges]torven in de hee[re den eersa]men ende … …ters …
Boeknummer 10054; foto: Melle Koopmans
… discreten Hendr[ick] … .5 iaren …
naam: Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: oude kerkhof op de markt
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10054

… discreten Hendr[ick] … .5 iaren …
Boeknummer 10055; foto: Melle Koopmans
… …nke Tho[mas] … [ech]te huis[vrou] … hier b[egra]ven
naam: Janke Thomas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: oude kerkhof op de markt
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10055

… …nke Tho[mas] … [ech]te huis[vrou] … hier b[egra]ven
Boeknummer 10056; foto: Melle Koopmans
… sterf d eerbare … …an Ho… …
naam: Onbekend H.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: oude kerkhof op de markt
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10056

… sterf d eerbare … …an Ho… …
Boeknummer 10057; foto: Melle Koopmans
… den 13 augusti sterf die … out ander half iaer

… den 12 october st[erf] … out ontrent anderhalf [iaer]
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: oude kerkhof op de markt
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10057

… den 13 augusti sterf die … out ander half iaer

… den 12 october st[erf] … out ontrent anderhalf [iaer]
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10057

idem
Boeknummer 10058; foto: Melle Koopmans
[Anno 16]53 den 29 oc[tober sterf die eer]bare Yg…
naam: Y.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-10-1653
aant.:
vindplaats: oude kerkhof op de markt
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10058

[Anno 16]53 den 29 oc[tober sterf die eer]bare Yg…
Boeknummer 10059; foto: Melle Koopmans
… sterf d eersame … iaren …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: oude kerkhof op de markt
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10059

… sterf d eersame … iaren …
Boeknummer 10060; foto: Melle Koopmans
[Anno 16]25 den 25 … [is in den heere] gerust de eerb[are] …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: oude kerkhof op de markt
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10060

[Anno 16]25 den 25 … [is in den heere] gerust de eerb[are] …
Boeknummer 10061; foto: Melle Koopmans
[Anno 16]… [den] … [ap]ril is gesturuen … de …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: oude kerkhof op de markt
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10061

[Anno 16]… [den] … [ap]ril is gesturuen … de …
Boeknummer 10062; foto: Melle Koopmans
F F
naam: F. F.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: oude kerkhof op de markt
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10062

F F
Boeknummer 10063; foto: Melle Koopmans
[Anno 1]673 den 27 d… [is in den heere gerus]t die eerbaren en … [Ian]ke Dircks …
naam: Janke Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-12-1673
aant.: gehuwd 1663 Foppe Gerbens; waarschijnlijk; geboren rond 1640
vindplaats: oude kerkhof op de markt
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10063

[Anno 1]673 den 27 d… [is in den heere gerus]t die eerbaren en … [Ian]ke Dircks …
Boeknummer 10064; foto: Melle Koopmans
Anno 1696 [den] … [is in den] heere godt… [die] eerbare en … Giesberts in … …s… …
naam: Onbekend Gijsberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: oude kerkhof op de markt
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10064

Anno 1696 [den] … [is in den] heere godt… [die] eerbare en … Giesberts in … …s… …
Boeknummer 10065; foto: Melle Koopmans
… Nankes … Gerrits … alh[ier begraven]
naam: Onbekend Nankes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: oude kerkhof op de markt
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10065

… Nankes … Gerrits … alh[ier begraven]
naam: Onbekend Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10065

idem
Boeknummer 10066; foto: Melle Koopmans
… seer dis[creten] … burger … de Doccu[m] … ende leit h[ier begraven]
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: oude kerkhof op de markt
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10066

… seer dis[creten] … burger … de Doccu[m] … ende leit h[ier begraven]
Boeknummer 10067; foto: Melle Koopmans
[Ann]o 167. … god… [eer]bare en … in …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: oude kerkhof
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10067

[Ann]o 167. … god… [eer]bare en … in …
Boeknummer 10068; foto: Melle Koopmans
[Anno 16] … [se]ptember is [in den heere gerus]t de eersaem[en] … [in] leven koopman … [syn]de oudt yn syn … hier begraven … opstandigen … Christus
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: oude kerkhof
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10068

[Anno 16] … [se]ptember is [in den heere gerus]t de eersaem[en] … [in] leven koopman … [syn]de oudt yn syn … hier begraven … opstandigen … Christus
Boeknummer 10069; foto: Melle Koopmans
[Anno 16] … [is in den heere ger]ust den … [in] leeven gew[eest] … [des]er steede … [en]de le[it hier begraven]
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: oude kerkhof
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10069

[Anno 16] … [is in den heere ger]ust den … [in] leeven gew[eest] … [des]er steede … [en]de le[it hier begraven]
Boeknummer 10070; foto: Melle Koopmans
Ao 16.. … Alberts … Claes C… …
naam: Onbekend Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: oude kerkhof op de markt
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10070

Ao 16.. … Alberts … Claes C… …
naam: Klaas K.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10070

idem
Boeknummer 10071; foto: Melle Koopmans
[Anno 16]… den 15 n[ovember] … [in leev]en koopman …

…
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: koopman
vindplaats: oude kerkhof op de markt
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 10071

[Anno 16]… den 15 n[ovember] … [in leev]en koopman …

Boeknummer 10072; foto: André Buwalda
Klaas Tjebbes Tjepke Tjeerds Cornelis Wellens Iorrit Brunia

Als ons de milde gaef der kerk was aanbetroudt.
Doe stightte godt dit huis. God segen `t onderhoudt.
Laat, voogden die ons volgt, u sorg hier over gaan.
Laat, kristenen, uw` handt voor weesen open staan.
naam: Klaas Tjebbes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1656 Drieske Ruurds Cock; geboren rond 1631; glasmaker; burger Franeker 1656
vindplaats: in de Botniastins; afkomstig Weeshuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Franeker
aantekening: jaartal waarschijnlijk
boeknummer: 10072

Klaas Tjebbes Tjepke Tjeerds Cornelis Wellens Iorrit Brunia

Als ons de milde gaef der kerk was aanbetroudt.
Doe stightte godt dit huis. God segen 't onderhoudt.
Laat, voogden die ons volgt, u sorg hier over gaan.
Laat, kristenen, uw' handt voor weesen open staan.
naam: Tjepke Tjeerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1659 Aukje Okkes Getswerda; geboren rond 1631
boeknummer: 10072

idem
naam: Wellens, Cornelis Boudewijns
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1663 Iesletje Ages Eisma; gehuwd 2 1682 Ynskje Ages Bruinia; geboren rond 1638; apotheker
boeknummer: 10072

idem
naam: Bruinia, Jorrit Ages
geb.datum: 16-10-1642
doopdatum:
sterfdatum: 12-05-1678
aant.: zoon van Age Andries Bruinia en Taetske Hanses Walpert; gehuwd 1662 Ietje Dirks; geboren te Winsum; gecommitteerde ten landsdage; belastingontvanger
boeknummer: 10072

idem
Boeknummer 10073
Den 14 january 1795 is geboren Tjitske Andles
naam: Palsma, Tjitske Andeles
geb.datum: 14-01-1795
doopdatum: 01-02-1795
sterfdatum: 29-03-1865
aant.: dochter van Andele Hendriks Palsma en Grietje Jans Siderius;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Wirdum
boeknummer: 10073

Den 14 january 1795 is geboren Tjitske Andles
naam: Poelstra, Iepe Ages
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-05-1671
aant.: zoon van Age Siebouts Poelstra en Maaike Sienes; gehuwd 1 1640 Baukje Siebes Andringa; gehuwd 2 1632 Atje Hantjes;
vindplaats: apostellepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.metmuseum.org
plaats: Finkum
aantekening: jaartal onzeker
boeknummer: 10074

IAP BSA

S Iacobvs minor
naam: Andringa, Baukje Siebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-03-1679
aant.: dochter van Siebe Wolkes Andringa en Grietje Dirks Gerbranda; gehuwd 1640 Iepe Ages Poelstra;
boeknummer: 10074

idem
naam: Buwalda, Jan Klases
geb.datum: 12-08-1796
doopdatum: 08-09-1796
sterfdatum: 17-12-1800
aant.: zoon van Klaas Jans Buwalda en Tietske Swerms; ;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
boeknummer: 10076

Jan Klases Buwalda is geboren den 12 aug 1796 op vrijdag middag en overleeden den 17 december 1800
naam: Buwalda, Jiskje Klases
geb.datum: 26-01-1799
doopdatum: 21-02-1799
sterfdatum: 19-11-1824
aant.: dochter van Klaas Jans Buwalda en Tietske Swerms;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
boeknummer: 10077

1799 den 26 januari is gebooren Jiskjen Klases Buwalda op zaterdag avond 8 Uur
Boeknummer 10078; foto: André Buwalda
1775 d 8 mey heeft Klaas Tjerks Hiddinga de eerste steen gelegt
naam: Hiddinga, Klaas Tjerks
geb.datum: 16-02-1754
doopdatum: 17-02-1754
sterfdatum:
aant.: zoon van Tjerk Hendriks Hiddinga en Hiltje Mathijs Fogelsangh;
vindplaats: kerk Nijehaske
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Nijehaske
boeknummer: 10078

1775 d 8 mey heeft Klaas Tjerks Hiddinga de eerste steen gelegt
Boeknummer 10079; foto: Melle Koopmans
Anno 1541 starf her Fredrik de II ste dach ... ...ur...e III
naam: Frederik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: priester
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Sexbierum
aantekening: priesterzerk
boeknummer: 10079

Anno 1541 starf her Fredrik de II ste dach ... ...ur...e III
Boeknummer 10080; foto: Lyckle Hoekema
I. van der Sluys administerende kerkvoogd

De hoog welgebooren heer Arent van Haersolte heer van Hoenloo en grietman over Barradeel
naam: Sluis, Jelle Theotarus van der
geb.datum:
doopdatum: 31-01-1721
sterfdatum:
aant.: zoon van Theotardus van der Sluis en Yfke Jelles Jellema; gehuwd 1 Akke Paludanus; gehuwd 2 1725 Gooikje Beilanus; geboren Leeuwarden; in 1739 burger van Harlingen; gedoopt op belijdenis; kerkvoogd; ontvanger; rechter
vindplaats: in de kerk
type: Kerkbanken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Sexbierum
boeknummer: 10080

I. van der Sluys administerende kerkvoogd

De hoog welgebooren heer Arent van Haersolte heer van Hoenloo en grietman over Barradeel
naam: Haersolte, Arend Rutgers van
geb.datum: 28-09-1677
doopdatum:
sterfdatum: 06-01-1760
aant.: zoon van Rutger van Haersolte en Anna Elisabeth van Haersolte van Herxen en Egede; gehuwd 1700 Riena Allegonda van Camstra; grietman Barradeel 1704 - 1753
boeknummer: 10080

idem
naam: Potma, Pieter Siebrens
geb.datum: 03-02-1798
doopdatum: 18-02-1798
sterfdatum:
aant.: zoon van Siebren Pieters en Aaltje Sietses; pottenbakker
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Workum
boeknummer: 10081

Pijter Syb[ran]ds P[otma?] den 3 februarij ...

1837 de 26 april is gebooren Froukjen U: van der Wal
Boeknummer 10082
… Wybes leit hier [begraven]
naam: Onbekend Wiebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: bij de toren van Westermeer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Joure
boeknummer: 10082

… Wybes leit hier [begraven]
Boeknummer 10083; foto: Het geslacht Greydanus
TG * ES 1689
naam: Greydanus, Tjeerd Johannes
geb.datum: 19-01-1656
doopdatum:
sterfdatum: 19-03-1712
aant.: zoon van Johannes Greydanus en Jitje Pieters Wymersma; gehuwd 1 1682 Aafke Johannes Olthof; gehuwd 2 1686 Eelkje Steenkist; dominee
vindplaats: theepot
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Achlum
boeknummer: 10083

TG * ES 1689
naam: Steenkist, Eelkje Aukes
geb.datum:
doopdatum: 08-04-1660
sterfdatum: 19-10-1703
aant.: dochter van Auke Steenkist en Aafke Jans; gehuwd 1686 Tjeerd Greydanus;
boeknummer: 10083

idem
naam: Kalma, Dirk Jetses
geb.datum: 30-04-1804
doopdatum: 21-05-1804
sterfdatum: 19-08-1890
aant.: zoon van Jetze Hommes Kalma en Antje Jacobs Greydanus;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Jorwerd
boeknummer: 10084

Den 30 april 1804 is gebooren Dirk Jetzes Kalma
naam: Jacob Ymtes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Ymte Jacobs en Antje Klases; gehuwd 1680 Akke Siebrens; geboren rond 1655
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Achlum
aantekening: Het geslacht Greydanus
boeknummer: 10085

J. J. A.S.
naam: Akke Siebrens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1680 Jacob Ymtes; geboren rond 1657
boeknummer: 10085

idem
Boeknummer 10086; foto: Piet Postma
1736 Lieukjen Sijbrens de wedue van Pijter Seerps heeft in`t iaar het huis gebout
naam: Lieuwkje Siebrens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1712 Pieter Seerps; geboren rond 1689
vindplaats: afkomstig Groot Walta
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sexbierum
boeknummer: 10086

1736 Lieukjen Sijbrens de wedue van Pijter Seerps heeft in't iaar het huis gebout
naam: Anema, Pieter Seerps
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1712 Lieuwkje Siebrens; geboren rond 1687; eigenaar en gebruiker 1728 Groot Walta Sate
boeknummer: 10086

idem
Boeknummer 10087; foto: foto Hendrik de Jong
... [is in den] heere ont[slapen] ... ...ke Tjercks ... mr …
naam: Oepke Tjerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboren rond 1656; vader in 1682
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sexbierum
aantekening: vermoedelijk Oepke Tjerks
boeknummer: 10087

... [is in den] heere ont[slapen] ... ...ke Tjercks ... mr …
naam: M. S.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: walviskaak; Fries Museum
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Nes Aml
aantekening: eiland niet duidelijk
boeknummer: 10088

MS

1766
naam: Tjamke Abes
geb.datum:
doopdatum: 10-07-1642
sterfdatum:
aant.: zoon van Abe Tjamkes; gehuwd 1664 Martje Hessels; geboren rond 1639
vindplaats: grafpaal van walvisbeen; Fries Museum
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: IJlst
boeknummer: 10089

1707 … [Tia]mke Abes ovt 6[5] iaer en leit alhier begrawe

De 7 october is in den here gervst Pyter Anders ovt 34 iaer en leit alhier begraewen
naam: Pieter Andries
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-10-1707
aant.: gehuwd 1695 Tjalkje Tjamkes;
boeknummer: 10089

idem
Boeknummer 10090
K D
naam: Camstra, Berber Hommes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-11-1696
aant.: dochter van Homme Tjallings van Camstra en Edwert Ruurds van Juckema; gehuwd 1 1660 Bonne Keimpes van Donia; gehuwd 2 Jarig Heres van Ockinga;
vindplaats: in de kerk
type: Kerkbanken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Minnertsga
boeknummer: 10090

K D
naam: Donia, Bonne Keimpes van
geb.datum:
doopdatum: 04-01-1624
sterfdatum: 30-04-1665
aant.: zoon van Keimpe Keimpes van Donia en Iebeltje Bonnes Haitsma; gehuwd 1660 Berber Hommes van Camstra; gedoopt Beetgum; kerkvoogd
boeknummer: 10090

idem
naam: Pieter Idses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-02-1591
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10091

Ao 1591 de 14 februari sterf den eer[samen] Pieter Idzes
Boeknummer 10092; foto: Fries Museum
Broer Johan. van Amsterdam stoer sterf anno 1546
naam: Amsterdam, Broer Johannes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: onbekend; nu in Fries Museum
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10092

Broer Johan. van Amsterdam stoer sterf anno 1546
naam: Siccama, Johannes Sietjes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: burger IJlst; overleden na 1626
vindplaats: boerenerf
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: IJlst
boeknummer: 10093

Ao dni [16].. … [st]erf den eersamen Johan Sities Sickema …

Ano dni de 23 … sterf die eerbare Acha… Red… …

A… …. is in den heere gerust de eerbare …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10093

idem
naam: Bavius, Nicolaas Franses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-11-1716
aant.: zoon van Franciscus Bavius en Iebeltje Wallinch; gehuwd 1 1674 Saapke Willems Hoogeveen; gehuwd 2 1686 Johanna Vastrik; grietenijsecretaris
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10094

In 't jaar 1716 den 27 november is in den heere ontslapen de heer Nicolaus Bavius old secretaris van Dantumadeel en assessor der geregte van Ferwerderadeel out in 't 74ste jaer
naam: Anne
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-04-1596
aant.: gehuwd Andries Keimpes Bleckema;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10095

[Anno 15]96 den 19 aprilis is Anne … huisfroue van Andries Keimpes Bleckema gerust leit alhier begraven
naam: Bleckema, Andries Keimpes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Keimpe Andries;
boeknummer: 10095

idem
naam: Bleckema, Taeke Andries
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-04-1587
aant.: zoon van Andries Keimpes Bleckema; vermoord; gemeentesecretaris
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10096

Ao 1587 den 24 aprillis is Taeke Andrieses Bleckema secretaris van Dantumadeel gerust en leit hier begraven
naam: Pier Ages
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: mogelijk
vindplaats: wijnkan
type: Bekers
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hallum
boeknummer: 10097

P.A. A.B. 1653
naam: A. B.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10097

idem
naam: Janke Freerks
geb.datum:
doopdatum: 17-04-1653
sterfdatum: 05-09-1674
aant.: dochter van Freerk Sijes en Foekje Aukes; gehuwd 1672 Bokke Klases;
vindplaats: op een boerenerf
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hallum
boeknummer: 10098

[Anno 1674 den] 5 septemb… [i]s [i]n [de]n heere gerust d eerbare Iancke Freercks int leeven huisvrou van Bocke Claeses out int 22 iaer en leit [alhier begraven]
naam: Bokke Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1662 Iefke Jeltes; gehuwd 2 1672 Janke Freerks; geh 3 1676 Nieske Piebes; gehuwd 4 1689 Aaltje Elings; geboren rond 1637; overleden voor 1698
boeknummer: 10098

idem
naam: Dirk R.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op een boerenerf
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hallum
boeknummer: 10099

G… Dirck R…

Laet s…
Mijn tijt ..

Den 24 april 1707 … huisvrouw van Dirk … gerust en is …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-04-1707
aant.:
boeknummer: 10099

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op een boerenerf
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hallum
boeknummer: 10100

.. …ber 1650 sterf de eer… …endt tot Stiens out 48 … hier begraven
naam: Tjeerd Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-06-1636
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Lichtaard
boeknummer: 10101

Anno 1636 den 7 juny is gesturven den eersamen Tjeerd Douwes tot Bennerhuis oud synde ontrent 55 jaren en leyt alhier begraven
naam: H.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboren rond 1582
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Lichtaard
boeknummer: 10102

Anno 1621 den 2. ma… sterf den eerbare H… huysfrou van Tyaerd Douwes te Bennerhuys en leyt hier begraven
naam: Tjeerd Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-06-1636
aant.:
boeknummer: 10102

idem
Boeknummer 10103
Anno 1658 den 20 augu… [is ge]sturuen den eersamen io… Wijbbren Kingma out 1. … leit alhier begra[ven]

W
naam: Kingma, Wiebren Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-08-1658
aant.: zoon van Johannes Pieters Kingma en Gatske Wiebrens Buma;
vindplaats: in de kerk? verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Reitsum
boeknummer: 10103

Anno 1658 den 20 augu… [is ge]sturuen den eersamen io… Wijbbren Kingma out 1. … leit alhier begra[ven]

W
naam: Andriesen, Klaas Johannes
geb.datum: 24-01-1761
doopdatum: 01-02-1761
sterfdatum: 03-07-1819
aant.: zoon van Johannes Andries en Andrieske Klases; gehuwd 1779 Minke Siebrens;
vindplaats: zilveren schel
type: Overige voorwerpen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Grouw
boeknummer: 10104

Uit liefde voor de armen door K.J. Andriese en M. Siebrens echtelieden Grouw Anno 1803
naam: Minke Siebrens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-10-1811
aant.: dochter van Siebren Siebrens en Gepke Cornelis; gehuwd 1779 Klaas Johannes Andriesen;
boeknummer: 10104

idem
naam: J. W.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: zilveren schel
type: Overige voorwerpen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Wanswerd
boeknummer: 10105

I.W. O.S.B.
naam: Brouwer, Otto Siebrens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: niet zeker; turfdrager
boeknummer: 10105

idem
naam: Folpert Oeges
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-12-1651
aant.: zoon van Oege Folperts en Grietje Dirks Strikwerda; geboren rond 1580
vindplaats: zou op het voetpad naar de kerk hebben gelegen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rauwerd
boeknummer: 10106

[Ao 16]51 den 7 decemb… … [eer]same Folpert Ogges ovdt synde ontrent … [ende] leidt alhier [begraven]
naam: Onbekend Lieuwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: zou op het voetpad naar de kerk hebben gelegen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rauwerd
boeknummer: 10107

… den 16 martius is … Lieuves dor d… … in haer …
naam: Pietje Dirks
geb.datum:
doopdatum: 09-01-1718
sterfdatum: 11-05-1769
aant.: dochter van Dirk Pieters en Trijntje Jacobs; gehuwd 1743 Date Thijses;
vindplaats: kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Drachten
aantekening: hartvormig ijzeren grafkruis
boeknummer: 10108

Anno 1718 is geboren de eerbare Pyltje Durks in leeven huisvrouwe van Date Tysses en is in den heere gerust op 11 meij 1769 oud sijnde 51 jaar en leijt alhyer begraaven

De doot die rukt mij in dit graf
En snijd mijns leevensdraad af
In swakheit was mijn leevens loop
Mijn siel rust in een salig hoop

Ik Daate Tysses volgde haar
Oud yn het sesentagtigst jaar
Doe sneed de dood mijn leven af
Rust nu bij haar int selde graf
Is overleeden de 2de november 1802
naam: Wijma, Date Thijses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-11-1802
aant.: zoon van Thijs Dates en Fokje Willems;
boeknummer: 10108

idem
Boeknummer 10109; foto: collectie.openluchtmuseum.nl
1795 den 17 mey is overleden Poppe Abes oud 75 jaaren

1807 de 23 juni overleed Abe Poppes Postma oud 19 jaaren 7 maanden
naam: Poppe Abes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-05-1795
aant.: gehuwd 1754 Trijntje Obbes; boer
vindplaats: eikenhouten paal op het kerkhof; nu in rijksmuseum voor volkenkunde te Arnhem
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Gaast
boeknummer: 10109

1795 den 17 mey is overleden Poppe Abes oud 75 jaaren

1807 de 23 juni overleed Abe Poppes Postma oud 19 jaaren 7 maanden
naam: Postma, Abe Poppes
geb.datum:
doopdatum: 16-01-1788
sterfdatum: 23-06-1807
aant.: zoon van Obbe Poppes en Klaske Lolkes;
boeknummer: 10109

idem
Boeknummer 10110
RL
VDM
1670
naam: Lollides, Regnerus Lolles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-12-1697
aant.: gehuwd Geertje Olberti; geboren 1618; dominee
vindplaats: kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Kimswerd
boeknummer: 10110

RL
VDM
1670
Boeknummer 10111
Anno 1674 de 5 siptember is in de heere gerust de eersamen D[ouwe] Iacobs Ticggeler out int 48 iaer ende leit alhier begraven

Anno 1692 de 19 april us in den heere gerust Hiltje Ietses out 57 iaer en leit begraven
naam: Tichelaar, Douwe Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-09-1674
aant.: gehuwd 1658 Hiltje Jetses;
vindplaats: kerkhof?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Zweins
boeknummer: 10111

Anno 1674 de 5 siptember is in de heere gerust de eersamen D[ouwe] Iacobs Ticggeler out int 48 iaer ende leit alhier begraven

Anno 1692 de 19 april us in den heere gerust Hiltje Ietses out 57 iaer en leit begraven
naam: Hiltje Jetses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-04-1692
aant.: gehuwd 1658 Douwe Jacobs;
boeknummer: 10111

idem
naam: Wouter Berends
geb.datum: 04-03-1677
doopdatum:
sterfdatum: 18-05-1760
aant.: zoon van Berend Wolters; gehuwd 1696 Tjitske Andries;
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Sneek
boeknummer: 10112

Te gedachtenis aan Wouter Beerents geboren 4 maart 1677 overleden te Sneek 18 mei 1760

Wouter Beerents Wouters geboren 14 augustus 1789 overleden te Sneek 17 maart 1816
naam: Scholtens, Geertje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1759 Wouter Berends; geboren rond 1766; uit Enkhuizen;
vindplaats: tuin Gerformeerd verpleeghuis; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Sneek
boeknummer: 10113

… Geertien Scholtens huisvrou van Wouter Beerents Wouters

Beerent Wouters … 4 december 1816 oud 56 jaar en 4 maand …
naam: Tania, Foppe Piers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Pier Foppes Tania; gehuw 1587 Sjoukje Sikkes Brantsum; geboren rond 1562
vindplaats: zilveren kroes
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Ferwerd
aantekening: hartmans familieboek
boeknummer: 10114

F.P.T. S.S.B. 1612
naam: Brantsum, Sjoukje Sikkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1587 Foppe Piers Tania; geboren rond 1564
boeknummer: 10114

idem
naam: Crab, Jelte Beerns
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Berend Crabbe, chirurgijn, uit Farmsum; gehuwd 1625 Sjoerdje Willems; chirurgijn
vindplaats: bij particulieren
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10116

… den eersamen Jelte Beerns Crab … chirurgijn op Rinsumageest ...ontrent 59 …
naam: Marie Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-03-1624
aant.:
vindplaats: stoep voor een huis
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Huins
boeknummer: 10117

Ao 1624 de 8 martij sterf die e[erbare] Marie Claeses dochr … Foppe …
naam: Foppe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10117

idem
naam: Onbekend Annes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-06-1627
aant.:
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Huins
boeknummer: 10118

Ao 1627 de 5 iunius sterf … Annes dor Sibbe Wybes w… hier begrauen

Ao 1644 de 2 december sterf de … Sybes do olt in 24 …
naam: Siebe Wiebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10118

idem
naam: Onbekend Siebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-12-1644
aant.:
boeknummer: 10118

idem
naam: Gonggrijp, Cornelis Hanses
geb.datum:
doopdatum: 08-02-1702
sterfdatum: 10-08-1777
aant.: zoon van Hans Gonggrijp en Sieuwke Wijngaarden; gehuwd 1731 Aafke Franses Oldersma; gedoopt in Harlingen; student Franeker in 1721; dominee
vindplaats: doopbekken
type: Schalen en kommen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oosterbierum
boeknummer: 10119

In 1775 vereerde do C. Gonggrijp aan de gemeente Oosterbierum een zilveren doopbekken
naam: Visscher, Joost de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-09-1624
aant.: pater
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Birdaard
boeknummer: 10120

pater Joost de Visscher 20 september 1624
naam: Aukje Lieuwes
geb.datum: 28-03-1709
doopdatum:
sterfdatum: 13-04-1773
aant.: gehuwd 1 1739 Lieuwe Johannes; gehuwd 2 1752 Goffe Ruurds;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Dantumawoude
boeknummer: 10121

1773 den 13 april is in den heere gerust in den ouderdom van 64 jaar en 16 dagen de deugdenrijke vrouwe Aukjen Lieuwes eerst huisvrouw van Lieuwe Johannes en laast van den eersamen G[offe] Ruerds ...
Als wag… … [opst]andinge … begraven
naam: Lieuwe Johannes
geb.datum:
doopdatum: 18-04-1723
sterfdatum: 22-07-1747
aant.: zoon van Johannes Wiegers en Tjitske Lieuwes; gehuwd 1739 Aukje Lieuwes; bij doop al ouder; belastingontvanger
boeknummer: 10121

idem
naam: Goffe Ruurds
geb.datum:
doopdatum: 30-01-1707
sterfdatum: 05-03-1793
aant.: zoon van Ruurd Ruurds en Trijntje Jans; gehuwd 1752 Aukje Lieuwes; boer; ouderling
boeknummer: 10121

idem
naam: Reitse Sakes
geb.datum:
doopdatum: 11-11-1746
sterfdatum: 28-02-1791
aant.: gehuwd 1754 Sjoukje Geerts; doopsgezind leraar
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Murmerwoude
boeknummer: 10122

De 28 februari 1791 stierf int 65ste jaers syns ouderdoms Reitze Sakes Christus leeraar te Damwoude
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Murmerwoude
boeknummer: 10123

Anno 16.. … sterf de eersame … out 52 jaer … begraven
naam: Sjoukje Geerts
geb.datum:
doopdatum: 02-06-1748
sterfdatum: 07-01-1804
aant.: gehuwd 1754 Reitse Sakes;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Murmerwoude
boeknummer: 10124

1804 den 7 januari stierf Sjoukje Geerts weduwe van Reitze Sakes oud 74 jaren en legt alhier begraven
naam: Reitse Sakes
geb.datum:
doopdatum: 11-11-1746
sterfdatum: 28-02-1791
aant.: gehuwd 1754 Sjoukje Geerts; doopsgezind leraar
boeknummer: 10124

idem
naam: Ljeppe Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1791 Janke Jietes; geboren rond 1766
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Murmerwoude
boeknummer: 10125

In de maand juny 1800 is L. Alberts overleden
naam: Foekje Reitses
geb.datum:
doopdatum: 30-04-1790
sterfdatum: 19-04-1793
aant.:
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Murmerwoude
boeknummer: 10126

De 19 april 1793 stierf in het 23ste jaer haers ouderdoms Foekjen Reitzes huisvrouw van Foeke Ymes
naam: Postma, Foeke Ymes
geb.datum:
doopdatum: 31-10-1788
sterfdatum: 14-08-1826
aant.: zoon van Yme Foekes Postma, schippersknecht en Antje Pieters Arema; gehuwd Foekje Reitses; geboren rond 1768; doopsgezind leraar
boeknummer: 10126

idem
naam: Einte Eintes
geb.datum:
doopdatum: 01-11-1765
sterfdatum: 26-06-1797
aant.: zoon van Einte Hilles en Ytje Boeles; gehuwd 1767 Aukje Klases;
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Murmerwoude
boeknummer: 10127

1797 den 26 juny stierf Einte Eintes oud 62 jaar en huisman te Akkerwoude

Zo is na veel gewoels
Den aardschen loop volbragt
Ik door geloof en hoop nu op
Het hemels wacht
naam: Antje Beerns
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-11-1676
aant.: gehuwd Bauke Pieters;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10128

Ao 1676 den 16 november is in de heere gerust de eerbare Antje Beerns die huisvrou van Bauke Pieters out 40 jaren en leit alhier begraven
naam: Bauke Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Antje Beerns; geboren rond 1634
boeknummer: 10128

idem
naam: Feddema, Fetje Eelkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-02-1623
aant.: gehuwd Pieter Ates;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10129

Ao 1623 den 14 february sterf de eerbare Fed Eelckes Feddema de huisfrou van Pyter Aetes out 51 jaren en leit alhier begraven
naam: Pieter Ates
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Fetje Eelkes Feddema; kerkvoogd
boeknummer: 10129

idem
naam: Auke Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-04-1681
aant.: gehuwd Baukje Abes;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10130

Ao 1681 den 24 aprillis is in den heere gerust den eersame ... Aucke Dowes oud 44 jaer en leit alhier begraven
naam: Adama, Doekele Obbes
geb.datum:
doopdatum: 31-07-1698
sterfdatum: 19-10-1718
aant.: zoon van Obbe Adama en Rinske Posthumus;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10131

Anno 1718 de 19 october is in den heere gerust de eersame Doekle Adama oud 20 jaar en leid alhier begraven
naam: Baukje Abes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-03-1665
aant.: gehuwd Auke Douwes;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10132

Ao 1665 den 10 martius is in den heere ontslapen de eer[bare] Bauck Abes de huisfrou van Aucke Douwes out ontrent 27 jaeren en leit alhier begraven
naam: Auke Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-04-1681
aant.: gehuwd Baukje Abes;
boeknummer: 10132

idem
naam: Aaltje Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-04-1643
aant.: gehuwd Johannes Klases Brouwer;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10133

Ao 1643 de 16 april sterf de eerbare Aeltje Pieters de huisvrou van Johannes Claesses Brouwer out 27 jaer en 8 maanden alhier begraven
naam: Brouwer, Johannes Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Aaltje Pieters;
boeknummer: 10133

idem
naam: Klaas Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-10-1635
aant.: zoon van Johannes Brouwer en Aaltje Pieters;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10134

Ao 1635 de 14 octobris sterf Claes Johannes out tiende half week

Ao 1638 den 10 december sterf Claes Johannes oud 2 jaren en 3 dagen en leggen hier begraven
naam: Klaas Johannes
geb.datum: 07-12-1636
doopdatum:
sterfdatum: 10-12-1638
aant.: zoon van Johannes Brouwer en Aaltje Pieters;
boeknummer: 10134

idem
naam: Waalwijk, Johannes Nicolaus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Nicolaus Johannes Waalwijk en Baukje Tibbe Wybma;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10135

Ao 1669 den .. maayes is in den heere gerust de deuchtsame Joannes Nicolaus Waelwyk in leven secretaris der stede Dockum out 63 jaer en leit alhier begraven
naam: Tuinen, Valerius Theodorus van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-04-1770
aant.: zoon van Theodorus van Tuinen en Aaltje van Idema; gehuwd 1 1744 Geertruida van Erpecum; gehuwd 2 1747 Trijntje de Fries; gehuwd 3 1768 Trijntje Schrader; arts
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10136

Valerius van Thuynen in leven med. dr te Dockum is overleden 1 april 1770 oud 52 jaer en leyt alhier begraven
naam: Frieswijk, Catharina Fenne Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-10-1781
aant.: dochter van Hendrik Frieswijk en Rinske Bakker; gehuwd 1 1739 Harmen Jarigs Idema; gehuwd 2 Jacob van der Swaag;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10137

Den 24 october 1781 is gestorven vrouwe Catharina Fenne Frieswyk wed wijlen Jacobus van der Swaegh zijden eerste getrouwd met wijlen Harmen Jarich Idema in den ouderdom van 60 jaren en 6 maanden
naam: Swaag, Jacobus van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Catharina Fenne Frieswijk; overleden voor 1781; uit Groningen
boeknummer: 10137

idem
naam: Idema, Harmen Jarig Heerkes
geb.datum:
doopdatum: 02-12-1708
sterfdatum: 12-07-1746
aant.: zoon van Heerke Iedes Idema en Ietje Lammerts Salverda; gehuwd 1739 Catharina Fenne Frieswijk; gedoopt in Leeuwarden; promotie 1732 Franeker; student Franeker 1727; gecommitteerde ten landsdage; grietenijsecretaris
boeknummer: 10137

idem
naam: Fenema, Clara Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 14-08-1707
sterfdatum: 24-05-1731
aant.: dochter van Jacob Fenema en Saske Rudolphi;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10138

Ao 1731 den 24 may is in de heere gerust Clara Fenema oud 24 jaren en waght alhier een salighe opstandinge
naam: Fenema, Rudolf Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 29-12-1709
sterfdatum: 09-11-1732
aant.: zoon van Jacob Fenema en Saske Rudolphi;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10139

Anno 1732 den 9 november is in den heere gerust de eersame Rudolphus Fenema out 23 jaren en leit alhier begraven
naam: Aylva, Wiebe Ulbes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-10-1570
aant.: zoon van Ulbe van Aylva en Saapkje van Winia;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10140

Anno 1570 de 2 octobris sterf Wybe van Aylva oudt 4 weken
naam: Atje Alles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-07-1627
aant.: gehuwd Abe Hiddes;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10141

Anno 1627 de 5 juli sterf de eerbare Attye Alles de huisvrou van Abbe Hiddes en leit alhier begraven
naam: Abe Hiddes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Atje Alles;
boeknummer: 10141

idem
naam: Ylk Melles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-05-1642
aant.: gehuwd Cornelis Heins;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10142

Ao 1642 de 2 may sterf de eerbare Ylk Melles de huisvrou van Cornelis Heins out int 40 jaer en leit alhier begraven
naam: Cornelis Heins
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Ylk Melles; geboren rond 1600
boeknummer: 10142

idem
naam: Besten, Adolf Joukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-12-1656
aant.: gehuwd 1651 Janke Tijses; schoolmeester; organist
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10143

Anno 1656 den 2 december is in den heere gerust de eersame Ardolphus Siouckis orgelist en schooldiender uit Rinsumageest out int 27 jaer en leit alhier met 2 van syn kinders begraven
naam: Ruurd Popkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-02-1658
aant.: gehuwd Uiltje Gerbens; houtkoper
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10144

Anno 1658 de 15 februari sterf den eersamen Ruierd Popckes out 77 jaer en leit alhier begraven
naam: Uiltje Gerbens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-11-1653
aant.: gehuwd Ruurd Popkes;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10145

Ao 1653 den 2 november sterf d eerbare Wiltie Gerbens huisvrou van Ruierd Popckes out 69 jaer en leit hier begraven
naam: Ruurd Popkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-02-1658
aant.: gehuwd Uiltje Gerbens; houtkoper
boeknummer: 10145

idem
naam: IJsbrand Floris
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-10-1647
aant.: gehuwd Jeltje Fekkes; smid
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10146

Ao 1647 de 2 octobris is gesturven de eersame Isbrant Floris meister smidt tot Rinsumageest out in syn 57 jaer en leit alhier begraven
naam: Jeltje Fekkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-07-1652
aant.: gehuwd IJsbrand Floris; geboren rond 1593
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10147

Anno 1652 den 11 july is gesturven die eerbare Jeltie Fekkes dochter de huisvrou van Isbrant Floris smidt en leit alhier begraven
naam: IJsbrand Floris
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-10-1647
aant.: gehuwd Jeltje Fekkes; smid
boeknummer: 10147

idem
naam: Jesel Siemens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-04-1714
aant.: gehuwd 1683 Dirk Heerts;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10148

Anno 1714 de 12 aprilis is in den heere gerust de eerbare en deuchtlycke Iesel Symens in leven geweest die eghte huysvrouw van de eersame en seer discrete Dirck Heerts out synde in haer twee en zestigste jaer en leit alhier begraven
naam: Altena, Dirk Heerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1683 Iesel Siemens;
boeknummer: 10148

idem
naam: Swobke Heres
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-02-1657
aant.: gehuwd 1649 Beern Uilkes Crab;
vindplaats: in de kerk verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10149

Anno 1657 de 1 februari is in den heere gerust de eerbare Swobke Heeres de huisvrou van Beern Uilkes Krab out int 45ste jaer en leit alhier begraven met aher kindt
naam: Crab, Beern Uilkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1649 Swobke Heres; gehuwd 2 1659 Riemke Peima; gehuwd 3 1661 Aagje Hantjes; gehuwd 4 1672 Dieuwke Gijsberts; geboren rond 1624; wielmaker, houtkoper, chirurgijn
boeknummer: 10149

idem
naam: Vars, Johannes Teies
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-12-1704
aant.: chirurgijn
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10150

Anno 1704 den 6 december is in den heere gerust den eersamen Johannes Teye Vars in syn leven meister chirurgyn tot Rinsumageest out omtrent 45 jaer en leit alhier begraven
naam: Swart, Nanne Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Agnietje Jans; leefde rond 1650; notaris, landmeter, fiscaal
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10151

… is in den heere gerust de eersame discrete Nanne Johannes Swart geadmitteerde notaris publ. en landmeter sampt r. fiscaal van Dantumadeel
naam: Jacob Feddes
geb.datum:
doopdatum: 09-11-1738
sterfdatum: 07-08-1790
aant.: zoon van Fedde Jacobs; gehuwd 1761 Aukje Jans; boer, kerkvoogd
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10152

Den 7 augustus 1790 is overleden den eersamen Jacob Feddes in leven huisman en kerkvoogd van Rinsumageest in den ouderdom van bijna 52 jaren en leit hier begraven

Toen eerst mijn oog het ligt aansag
Stond ik al bloot voor desen slag
Die mij onlangs getroffen heeft
En sal treffen al wat leeft
naam: Petersen, Jan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-01-1805
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10153

Anno 1805 den 3 january overleed te Dokkum de heer H.J. Petersen voormaals raadordinaris in den hove van Essequebo et Demerara in de Westindië in den ouderdom van 58 jaar en legt alhier begraven
naam: Pieter Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-06-1674
aant.: assistent, boelgoedskoper
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10154

Ao 1674 den 9 juny is seer godtsalig in den heere ontslapen den eersamen Pieter Pietterson in syn leven adsistent en boelgoedskoper van de grieteny Dantumadeel out in syn 40ste jaer en leit hier begraven
naam: Schot, Gelbrig Hebbes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-04-1771
aant.: dochter van Hebbe Pieters; gehuwd 1743 Gerrit du Moulin;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10155

Anno 1771 de 8 april is overleden Gelbrig Schot huisvrouw van de executeur G. du Moulin oud int 52ste jaer en leit alhier begraven
naam: Moulin, Gerrit Pieters du
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Pieter du Moulin en Maaike Snaarsma; gehuwd 1 1743 Gelbrig Schol; gehuwd 2 Foukje Lourens; geboren rond 1717; overleden na 1776; executeur
boeknummer: 10155

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: voor het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Doniaga
aantekening: met twee wapens
boeknummer: 10156

… [is i]n den heere gerus[t] …
naam: Pecama, Geeltje Riemers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-02-1656
aant.: dochter van Riemer Sjoerds Pecama en Sietske Jans; gehuwd 1650 Sietse Jans Wierda;
vindplaats: in het dorp
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Langweer
boeknummer: 10157

Anno 1656 den 5 febreuarius is in den heere gerust die eerbare Ghelcke Riemers Pecama olt int 29 iaer in leven geweest hvisfrouwe van die bysitter Sietse Jans Wierda ende leit alhier begraven

Ao 1689 den 25 september is in de heere gerust die eerbaren deugtsame Wipkien van Terwisscha in leven huisvrouw van mederegter Hilcke Wyrda olt int 29 iaer en leit alhier begraven met twe van haer kinderen de ene Sitse en de ander Iscke Wierda genaemt
naam: Wierda, Sietse Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-05-1666
aant.: zoon van Jan Sietses Wierda en Pierke Jelles ; gehuwd 1 1644 Sietske Siemens; gehuwd 2 1650 Geeltje Riemers Pecama; gehuwd 3 1658 Tjepkje Thijses Pecama;
boeknummer: 10157

idem
naam: Terwisscha, Wiepkje Merks van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-09-1689
aant.: dochter van Merk van Terwisscha; gehuwd Hielke Sietses Wierda;
boeknummer: 10157

idem
naam: Wierda, Hielke Sietses
geb.datum:
doopdatum: 18-09-1659
sterfdatum:
aant.: zoon van Sietse Jans Wierda en Tjepkje Thijses Pecama; gehuwd 1 Wiepkje van Terwisscha; gehuwd 2 1693 Aafke Seerps Swerms; geboren rond 1669; overleden na 1728; mederechter; burger IJlst 1682; egenaar stem 24 Langweer
boeknummer: 10157

idem
naam: Wierda, Sietse Hielkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Hielke Sietses Wierda en Wiepkje van Terwisscha;
boeknummer: 10157

idem
naam: Wierda, Ieskje Hielkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Hielke Sietses Wierda en Wiepkje van Terwisscha;
boeknummer: 10157

idem
naam: Pier Bokkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-10-1611
aant.:
vindplaats: kerkhof; nu in Fries Museum
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Goutum
boeknummer: 10158

Ao 1611 de 3 oktobrs sterf de eersame Pier Bockesz van tor Claauw olt 26 iaer en leit hier begraven
naam: Douwe Iemes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-08-1645
aant.: gehuwd 1639 Jimkje Wiebrens; geboren rond 1614
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hieslum
boeknummer: 10160

Anno 1645 den 7 augustus is in den heere gerust de eersamen en fromen Douwe Immes ende leidt alhier onder begraven
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-08-1578
aant.:
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hieslum
boeknummer: 10161

[Ao] 1578 de 30 augustus sterf … mijn wijf en legge hier begrave
naam: Haersolte, Arend Anton Arends van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-11-1728
aant.: zoon van Arend van Haersolte en Riena Allegonda van Camstra; officier
vindplaats: in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Minnertsga
boeknummer: 10162

De hoog welgebooren heer Arent Anthon van Harsolte in zijn leven vaendrich out ruim 20 jaeren gestorven tot Emden den 16 november 1728 int garnesoen, soon van de hoogwelgeb heer Arent van Harsolte grytman over Barradeel ende hoog wel geb: vrouwe Rieme Allegonda van Camstra
naam: Haersolte, Arend Rutgers van
geb.datum: 28-09-1677
doopdatum:
sterfdatum: 06-01-1760
aant.: zoon van Rutger van Haersolte en Anna Elisabeth van Haersolte van Herxen en Egede; gehuwd 1700 Riena Allegonda van Camstra; grietman Barradeel 1704 - 1753
boeknummer: 10162

idem
naam: Camstra, Rienkje Allegonda Tjalling Homme's van
geb.datum:
doopdatum: 20-03-1674
sterfdatum: 18-08-1719
aant.: dochter van Tjalling Homme van Camstra en Fokeltje van Burmania; gehuwd 1700 Arend van Haersolte;
boeknummer: 10162

idem
Boeknummer 10163
Juffrou Susanna Margareta Harinxma van Donia gewesen huisvrou van Tiallingh Homme van Camstra obijt den 30 septembris 1660 out zijnde 38 iaren
naam: Donia, Susanna Margrieta Keimpes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-09-1666
aant.: dochter van Keimpe Keimpes van Donia en Iebeltje Bonnes Haitsma; gehuwd 1663 Tjalling Homme Goffes van Camstra; geboren rond 1640
vindplaats: in de kerk; grafkelder
type: Naamplaatjes
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Minnertsga
boeknummer: 10163

Juffrou Susanna Margareta Harinxma van Donia gewesen huisvrou van Tiallingh Homme van Camstra obijt den 30 septembris 1660 out zijnde 38 iaren
naam: Camstra, Tjalling Homme Goffes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-08-1719
aant.: zoon van Goffe Tjallings van Camstra en Aaltje Ruurds van Juckema; gehuwd 1 1663 Suzanna Margriet van Donia; gehuwd 2 Fokeltje Gemmes van Burmania; geboren rond 1638
boeknummer: 10163

idem
naam: Horreus, Petrus Richards
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-11-1771
aant.: zoon van Richard Horreus en Trijntje Doekes Sineda; gehuwd 1721 Renica Balk; rechter
vindplaats: avondmaalsschotel
type: Schalen en kommen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Pingjum
boeknummer: 10164

Deze schotel tot des heeren heilig avondsmaal geschikt is gemaakt ter gedachtenis van het aansienlijk legaat van de heer dr P.R. Horrius in leven mederechter van Wonseradeel etc. den 28 nov 1771 alhier overleden aan de gereformeerde gemeente van Pingjum en Zurich.
Terwijl predikant is do C.T. Visscher ouderling Sjoerd Herkes en Alle Sjerks en Jacob Pyters en diacons Ynse Pytters en Harmen Hendriks
Pingjum den 17 april 1772
naam: Canter Visscher, Cornelis Tammes
geb.datum: 23-08-1701
doopdatum: 01-09-1701
sterfdatum: 27-12-1782
aant.: zoon van Tamme Cornelis Visscher en Machteld Jacobs Canter; gehuwd 1725 Sietske Dooitses Dikland; dominee
boeknummer: 10164

idem
naam: Sjoerd Heerkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Trijntje Jans; ouderling
boeknummer: 10164

idem
naam: Alle Sierks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1755 Sjoerdje Engeles; geboren rond 1730; ouderling
boeknummer: 10164

idem
naam: Jacob Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1745 Baukje Jacobs; geboren rond 1720; ouderling
boeknummer: 10164

idem
naam: Ynse Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1762 Jiedwer Dirks; geboren rond 1737; diaken
boeknummer: 10164

idem
naam: Eppenhof, Harmen Hendriks
geb.datum: 12-05-1732
doopdatum: 18-05-1732
sterfdatum: 03-03-1810
aant.: Zoon van Hendrik Harmens Eppenhof en Tietie Cornelis; gehuwd 1757 Ynske Baukes; diaken
boeknummer: 10164

idem
Boeknummer 10165
De mondt die aan dees dis uit bekers heeft gedronken
Rust nu wel sonder dranck
Maer haer wer ingeschonken
Om niet een levensstroom uit het leevens fonteyn
O saligh die hier dorst die sal versadigt syn

Elisabedt Verniers is in den heere gerust den 24 augustus 1707
naam: Verniers, Elisabeth
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-08-1707
aant.: in 1675 lidmaat kerk Leeuwarden
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Pingjum
boeknummer: 10165

De mondt die aan dees dis uit bekers heeft gedronken
Rust nu wel sonder dranck
Maer haer wer ingeschonken
Om niet een levensstroom uit het leevens fonteyn
O saligh die hier dorst die sal versadigt syn

Elisabedt Verniers is in den heere gerust den 24 augustus 1707
naam: Sietske Jans
geb.datum: 28-12-1774
doopdatum:
sterfdatum: 06-04-1810
aant.: gehuwd Goffe Gerlofs;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Holwerd
boeknummer: 10166

Grafstede van Sietske Jans wylen huisvrouwe van Goffe Gerlofs huisman onder Holwerd geboren 28 wintermaand 1774 overleden 6 grasmaand 1810 in het 36 jaar hares ouderdoms

Een hart zoo zacht als 't zachst fluweel,
Viel haar, die hier thans rust, ten deel,
Versierd met puik van deugd en geven
In 't prykendst schoon werd ze als een bloem
Der vrouwen eer, den docht'ren roem,
Der moed'ren voorbeeld, afgesneden
Bedrukt treurt elk om haren dood,
Met tranen troost en echtgenoot,
In diepe rouwen maag en vrinden
O graf wat geeft ge al schreyend stof!
O neen! Gij leidt naar 't hemelhof
En kunt slechts stof en asch verslinden
naam: Jensma, Goffe Gerlofs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-02-1846
aant.: zoon van Gerlof Goffes en Antje Theunis; gehuwd 1 1798 Sietske Jans; gehuwd 2 Trijntje Goses van der Wal;
boeknummer: 10166

idem
naam: Bierma, Jorrit Idses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-09-1847
aant.: zoon van Idse Hessels Bierma en Trijntje Jans; gehuwd 1 1798 Geertje Gerlofs Jensma; gehuwd 2 1810 Durkje Wiebes;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Holwerd
boeknummer: 10167

Ter nagedachtenis van de huisvrouw van J.I. Bierma geboren onder Ferwerd den 2 van bloeimaand 1773 overleden te Holwerd den 13 van sprokkelmaand 1809

Door huislyke deugd en zachtheid van gemoed
Voor man en kroost en schoon overkostelijk goed
Schonk ze als een voor slechts kort haar liefdrijke geuren
Om in een beter land het hoofd weer op te beuren
Dit graf omvat haar niet, een handvol stof alleen,
Niet Geertje Gerlofs zelv' ligt onder dezen steen
naam: Jensma, Geertje Gerlofs
geb.datum: 02-05-1773
doopdatum:
sterfdatum: 13-02-1809
aant.: dochter van Gerlof Goffes en Antje Theunis;
boeknummer: 10167

idem
naam: Jensma, Klaaske Gerlofs
geb.datum: 21-04-1787
doopdatum:
sterfdatum: 26-12-1809
aant.: dochter van Gerlof Goffes en Antje Theunis; gehuwd 1806 Hieltje Gerbens;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Holwerd
boeknummer: 10168

Grafstede van Klaaske Gerlofs huisvrouw van Hyltje Gerbens huisman onder Holwerd geboren den 21 van grasmaand 1787 gehuwd de 9 van slagtmaand 1806 gestorven den 26 van wintermaand 1809 zijnde alhier met haar jongste kindje Doetje Hyltjes begraven

Zij die door jeugd en deugd,
's Mans rykdom was en vreugd,
En ieders achting waard,
Zonk hier in 't stof der aard.
Haar jongste telgje ontving
Ze in 't graf in haren schoot,
Om zaêm voor beter kring
Te ontwaken en uit den dood.
naam: Koopmans, Hieltje Gerbens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-07-1830
aant.: zoon van Gerke Hyltjes Koopmans en Brgeje Pieters; gehuwd 1806 Klaaske Gerlofs Jensma;
boeknummer: 10168

idem
naam: Doetje Hieltjes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Hieltje Gerbens en Klaaske Gerlofs;
boeknummer: 10168

idem
naam: Willem Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-12-1690
aant.: brouwer, beluid in Sneek
vindplaats: op een erf
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rauwerd
boeknummer: 10169

Anno 1690 de 18 decembr is godsaelighlick in de heere ontslape de eersame Willem Claesen in leven burger en brouwer in Sneek out in't 66 jaer en leit alhier begraven
naam: Inia, Popke Harmens
geb.datum:
doopdatum: 17-10-1698
sterfdatum: 21-03-1742
aant.: zoon van Harmen Atses Inia en Romkje Popkes; gehuwd 1 1723 Botje Johannes; gehuwd 2 Trijntje Jans; gedoopt te Suawoude; timmerman
vindplaats: in het dorp
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Stiens
aantekening: weggesleten tienregelig vers
boeknummer: 10170

Ao 1742 den 21 maart is op een onverwagte wijse gestorven den eersame Popke Hermanus [Ynia] mr timmerman tot Stiens out omtrent vier en veertig jaer en drie maanden ende leit alhier begraven
naam: Dirk Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-02-1648
aant.:
vindplaats: in het dorp
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Stiens
boeknummer: 10171

Ao 1648 de 3 february sterf d eersamen Dirck Pieters ontrent 68 jaer

Ao 16[52?] de 18 november sterf d eerbare … 70 jaer …

Ao … de … sterf d eersamen Pieter Dircks out .. jaer

Ao 16.8 de … sterf d eerbare … is dr syn wyf ovt …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-11-1652
aant.:
boeknummer: 10171

idem
naam: Pieter Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10171

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10171

idem
naam: Hylkema, Beert Aedes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-01-1807
aant.: zoon van Aede Hielkes Hylkema en Trijntje Beerts;
vindplaats: op een boerenerf
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Marrum
boeknummer: 10172

Den 18de janrij 1807 zijn overleden Hijlke oud 5 jaren en Beert Aedes Hijlkema oud 4 jaren en Trijntje Bootes Hijlkema overleden den 2 november oud 2 1/2 jaren en liggen hier begraven
naam: Hylkema, Hylke Aedes
geb.datum: 04-03-1802
doopdatum: 28-03-1802
sterfdatum: 18-01-1807
aant.: zoon van Aede Hielkes Hylkema en Trijntje Beerts;
boeknummer: 10172

idem
Boeknummer 10173; foto: Fries Scheepvaart Museum
HEN
1782
naam: Nappius, Haaie Eeltjes
geb.datum: 27-07-1773
doopdatum: 19-08-1773
sterfdatum: 19-07-1850
aant.: zoon van Eeltje Nappius en Joukje IJlst; gehuwd 1793 Grietje Stam;
vindplaats: trommel
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
aantekening: Fries Scheepvaart Museum
boeknummer: 10173

HEN
1782
naam: Antje Minnes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-04-1774
aant.:
vindplaats: in de kerk?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Edens
boeknummer: 10174

Ao 1774 de 15 april … Aneke Minnes …
naam: Wietske Tjalles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-01-1643
aant.: gehuwd Onbekend;
vindplaats: in een herberg
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Schalsum
boeknummer: 10175

Ao 1643 den 23 ianuary … Wyts Tzialles dor huisv[rou van] … out 65 iaren en leit hier [begraven]
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Wietske Tjalles; geboren rond 1575
boeknummer: 10175

idem
naam: Kingma, Rienk
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk in de muur; verdwenen?
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Peins
boeknummer: 10176

D.O.M.S. in memoriam

D. Remicia Kingma patricii
Frisii rentute et eruditisae
Praedari juvenis juris candidati
Heredes hoc monumentum sieri misserunt

Numus seuena parea parceus nenin
In flore vivido vigore maximo
..tatis exipit Remicia à Kingema
Probissimum vanissimum doctis simm…
Gratissimum omnibus documundum nihil
Robar nihil, vanam..se spem mortalium

B.S.
naam: B. S.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10176

idem
Boeknummer 10177; foto: Gerryt Bouma
Wel edel gebooren vrou mevrou Fookel van Burmania wedu van Tjalling Homme van Camstra in haer 80 jaar overleeden den 7 october 1727
naam: Burmania, Fokeltje Gemmes van
geb.datum:
doopdatum: 16-07-1648
sterfdatum: 07-10-1727
aant.: dochter van Gemme van Burmania en Rints van Eysinga; gehuwd Tjalling Homme van Camstra;
vindplaats: in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Minnertsga
boeknummer: 10177

Wel edel gebooren vrou mevrou Fookel van Burmania wedu van Tjalling Homme van Camstra in haer 80 jaar overleeden den 7 october 1727
naam: Camstra, Tjalling Homme Goffes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-08-1719
aant.: zoon van Goffe Tjallings van Camstra en Aaltje Ruurds van Juckema; gehuwd 1 1663 Suzanna Margriet van Donia; gehuwd 2 Fokeltje Gemmes van Burmania; geboren rond 1638
boeknummer: 10177

idem
Boeknummer 10178; foto: Gerryt Bouma
Vrou Alegonda van Sickema wedue van Tiallingh Goffe van Camstra old 92 jaaren en is gesturven den 20 augusti 1703 s avonds te 6 uuren
naam: Juckema, Aaltje Ruurds van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-08-1703
aant.: dochter van Ruurd Werps van Juckema en Maria Siedses van Tjaarda; gehuwd 1634 Goffe Tjallings van Camstra;
vindplaats: in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Minnertsga
boeknummer: 10178

Vrou Alegonda van Sickema wedue van Tiallingh Goffe van Camstra old 92 jaaren en is gesturven den 20 augusti 1703 s avonds te 6 uuren
naam: Camstra, Goffe Tjallings van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-07-1663
aant.: zoon van Tjalling Hommes van Camstra en Tjimkje Goffes van Aebinga; gehuwd 1634 Aaltje Ruurds van Juckema; geboren rond 1610
boeknummer: 10178

idem
Boeknummer 10179; foto: Gerryt Bouma
Tialling Homme van Haersolte soon van de welgebooren heer Arent van Haersolte ende welgebooren vrouw Rina Allegonda van Camstra gesturven den 22 octob: 1703
naam: Haersolte, Tjalling Homme Arends van
geb.datum:
doopdatum: 31-08-1703
sterfdatum: 22-10-1703
aant.: zoon van Arend van Haersolte en Rienkje Allegonda van Camstra;
vindplaats: in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Minnertsga
boeknummer: 10179

Tialling Homme van Haersolte soon van de welgebooren heer Arent van Haersolte ende welgebooren vrouw Rina Allegonda van Camstra gesturven den 22 octob: 1703
naam: Haersolte, Arend Rutgers van
geb.datum: 28-09-1677
doopdatum:
sterfdatum: 06-01-1760
aant.: zoon van Rutger van Haersolte en Anna Elisabeth van Haersolte van Herxen en Egede; gehuwd 1700 Riena Allegonda van Camstra; grietman Barradeel 1704 - 1753
boeknummer: 10179

idem
naam: Camstra, Rienkje Allegonda Tjalling Homme's van
geb.datum:
doopdatum: 20-03-1674
sterfdatum: 18-08-1719
aant.: dochter van Tjalling Homme van Camstra en Fokeltje van Burmania; gehuwd 1700 Arend van Haersolte;
boeknummer: 10179

idem
Boeknummer 10180; foto: Gerryt Bouma
Hoog wel gebooren juffer Christijna Rienna van Harsolte out tien weeken min twee daagen is gesturven den 20 april 1713 dochter van de hoogh wel gebooren heer Arent van Harsolte en vrou Rienna Alegonda van Camstra
naam: Haersolte, Christina Riena Arends van
geb.datum:
doopdatum: 18-02-1713
sterfdatum: 20-04-1713
aant.: dochter van Arend van Haersolte en Rienkje Allegonda van Camstra;
vindplaats: in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Minnertsga
boeknummer: 10180

Hoog wel gebooren juffer Christijna Rienna van Harsolte out tien weeken min twee daagen is gesturven den 20 april 1713 dochter van de hoogh wel gebooren heer Arent van Harsolte en vrou Rienna Alegonda van Camstra
naam: Haersolte, Arend Rutgers van
geb.datum: 28-09-1677
doopdatum:
sterfdatum: 06-01-1760
aant.: zoon van Rutger van Haersolte en Anna Elisabeth van Haersolte van Herxen en Egede; gehuwd 1700 Riena Allegonda van Camstra; grietman Barradeel 1704 - 1753
boeknummer: 10180

idem
naam: Camstra, Rienkje Allegonda Tjalling Homme's van
geb.datum:
doopdatum: 20-03-1674
sterfdatum: 18-08-1719
aant.: dochter van Tjalling Homme van Camstra en Fokeltje van Burmania; gehuwd 1700 Arend van Haersolte;
boeknummer: 10180

idem
naam: Siverda, Tjeerd Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-08-1745
aant.: zoon van Sjoerd Tjeerds en Geertje Jacobs; gehuwd 1691 Doetje Wiebes Frisius;
vindplaats: in de grote kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Harlingen
boeknummer: 10182

De coopman Tjaerd Sivarda geb. .. nov. 1662 gest 5 aug 1745 is hier begraven
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de grote kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Harlingen
boeknummer: 10183

Ano 1598 … sterf … [den] eersame …
naam: Grietje Jans
geb.datum: 03-01-1648
doopdatum: 23-01-1648
sterfdatum: 28-12-1711
aant.: dochter van Jan Karstes en Trijntje Klases; gehuwd 1693 Ate Ates;
vindplaats: in de grote kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Harlingen
boeknummer: 10184

Anno 1711 den 28 december is in den heere gerust de eerbare Grietje Jans de huisvrou van Ate Ates out 64 jaer min 6 daagen en is hier begraven

1719 den 4 novb is gestorven de eersame Ate Ates oud 68 iaar en leit hier begraven
naam: Ate Ates
geb.datum:
doopdatum: 08-06-1651
sterfdatum: 04-11-1719
aant.: gehuwd 1693 Griet Jans; trekschipper op Leeuwarden
boeknummer: 10184

idem
naam: Homan, Bernard Meinardus
geb.datum:
doopdatum: 07-07-1672
sterfdatum: 05-03-1714
aant.: zoom van Meinardus Homan en Liesbeth Gerrits van der Werf; gehuwd 1691 Margaretha Hermanides Suyderhof; kommies
vindplaats: in de grote kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Harlingen
boeknummer: 10185

Anno 1714 den 5 maart is in den heere gerust den eersamen Barnardus Homans in leven comys tot Harlingen out 42 jaar en is hier begraaven
naam: Heemstra, Fokke Piers van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Pier Fokkes en Amarins Andries; gehuwd Maria Sawes; burgemeester; stadsrentemeester
vindplaats: in de grote kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Harlingen
boeknummer: 10186

Den 16 … 1662 stierf de achts. heer Focco van Heemstra raat … burgemr en adm. … commys generael in … Harlinge out 62 iaar

Den 29 m… 1659 sturf de … van d' heren c… … Focco van H[eemstra] … 59 jaar en is hier … man begraven
naam: Maria Saves
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dcohter van Saaf Hendriks; gehuwd Fokke Piers van Heemstra;
boeknummer: 10186

idem
naam: Krins, Fopkje Jans
geb.datum: 20-01-1778
doopdatum:
sterfdatum: 10-02-1805
aant.: dochter van Jan Hendriks Krins en Wiepkje Jacobs;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hindelopen
boeknummer: 10187

Den 10 february 1805 is Fopkjen Jans Krins overleeden in den ouderdom van 27 jaar en 21 daagen

Den 16 february 1805 is Wiepk Jappes huisfrou van Jan Hendriks Krins overleeden in den ouderdom van 46 jaar 1 maand & 16 dagen en zijn moeder en dogter alhier begraaven

Dit graf moet in geen 25 jaar geopent worden
naam: Wiepkje Jacobs
geb.datum: 31-12-1758
doopdatum: 14-01-1759
sterfdatum: 16-02-1805
aant.: zoon van Jappe Dirks en Maaike Hielkes; gehuwd 1775 Jan Hendriks Krins;
boeknummer: 10187

idem
naam: Krins, Jan Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 22-06-1827
aant.: zoon van Hendrik Jans Krins en Aukje Fongers; gehuwd 1775 Wiepkje Jacobs;
boeknummer: 10187

idem
naam: Brouwer, Baukje Bouwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1728 Siebe Minnes Faber; geboren rond 1705; overleden na 1777
vindplaats: ampullen of lavaboblaadje
type: Schalen en kommen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Roodhuis
boeknummer: 10188

Gegeven door Bauckjen Brouwer als sij de bruijd was den 15 april 1728
Boeknummer 10189; foto: www.oks.nl
Albertina Agnes.princesse de Nassau nee princesse d`Orange 
Nata 19 april 1634 nupta 2 may 1652 administ 16 ** ** mortua 14 may 1696
naam: Nassau, Albertina Agnes Frederik Hendriks van
geb.datum: 09-04-1634
doopdatum:
sterfdatum: 14-05-1696
aant.: dochter van Frederik Hendrik van Nassau en Amalia van Solms; gehuwd Willem Frederik Ernst Casimirs van Nassau;
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10189

Albertina Agnes.princesse de Nassau nee princesse d'Orange
Nata 19 april 1634 nupta 2 may 1652 administ 16 ** ** mortua 14 may 1696
Boeknummer 10190; foto: www.oks.nl
W Friso araus pr Fris. et Gron. ubern. 
Lacrimisie quare dolores hic labor
Frisia deplorans pat. patr. tumulat 25 febr MDCCXII
naam: Nassau, Johannes Willem Friso Hendrik Casimirs van
geb.datum: 04-08-1687
doopdatum:
sterfdatum: 14-07-1711
aant.: zoon van Hendrik Casimir van Nassau en Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau; gehuwd Maria Louise Karel Lodewijks van Hessen-Kassel; stadhouder van Friesland
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10190

W Friso araus pr Fris. et Gron. ubern.
Lacrimisie quare dolores hic labor
Frisia deplorans pat. patr. tumulat 25 febr MDCCXII
naam: Nassau, Willem Karel Hendrik Friso Johan Willem Frisos van
geb.datum: 01-09-1711
doopdatum:
sterfdatum: 21-10-1751
aant.: zoon van Johan Willem Friso van Nassau en Maria Louise van Hessen-Kassel; gehuwd 1721 Anna van Hannover; stadhouder van Friesland
vindplaats: zilveren penning
type: Penningen
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10191

W.C. Henr. Fr. Princ. Nass. et ar Anna Angl. p.r. haer pr. Nass. et ar.

Cara deum soboles

Leovardiae d. 28 febr. 1743
naam: Hannover, Anna Georges van
geb.datum: 02-11-1709
doopdatum:
sterfdatum: 12-01-1759
aant.: gehuwd 1734 Willem IV van Nassau;
boeknummer: 10191

idem
naam: Nassau, Carolina Willems van
geb.datum: 28-02-1743
doopdatum:
sterfdatum: 06-05-1787
aant.: dochter van Willem de IV van Nassau en Anna van Hannover; gehuwd 1760 Karel Christiaan van Nassau-Weilburg;
boeknummer: 10191

idem
Boeknummer 10192; foto: www.oks.nl
Gviliemvs d.g. princeps aravsiae et Nassaviae

Felici genio fis compos arav-sio voti exvltes princeps nascitvr ecce tvvs 3-8 1748

Hagae comitis
naam: Nassau, Willem Willems van
geb.datum: 08-03-1748
doopdatum:
sterfdatum: 09-04-1806
aant.: zoon van Willem van Nassau en Anna van Hannover; gehuwd 1767 Wilhelmina van Pruisen; stadhouder van Friesland
vindplaats: zilveren penning
type: Penningen
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10192

Gviliemvs d.g. princeps aravsiae et Nassaviae

Felici genio fis compos arav-sio voti exvltes princeps nascitvr ecce tvvs 3-8 1748

Hagae comitis
Boeknummer 10193; foto: www.oks.nl
W.C.H.Friso et Anna D.G. Aravs et Nass. Princ. 
M.Holtzhey fec 
Tandem exoratvs dedit 
Wilhelmvs natvs Hagae com Ann. lib. ivbil. d. VIII mart
naam: Nassau, Willem Karel Hendrik Friso Johan Willem Frisos van
geb.datum: 01-09-1711
doopdatum:
sterfdatum: 21-10-1751
aant.: zoon van Johan Willem Friso van Nassau en Maria Louise van Hessen-Kassel; gehuwd 1721 Anna van Hannover; stadhouder van Friesland
vindplaats: zilveren penning
type: Penningen
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10193

W.C.H.Friso et Anna D.G. Aravs et Nass. Princ.
M.Holtzhey fec
Tandem exoratvs dedit
Wilhelmvs natvs Hagae com Ann. lib. ivbil. d. VIII mart
naam: Hannover, Anna Georges van
geb.datum: 02-11-1709
doopdatum:
sterfdatum: 12-01-1759
aant.: gehuwd 1734 Willem IV van Nassau;
boeknummer: 10193

idem
naam: Nassau, Willem Willems van
geb.datum: 08-03-1748
doopdatum:
sterfdatum: 09-04-1806
aant.: zoon van Willem van Nassau en Anna van Hannover; gehuwd 1767 Wilhelmina van Pruisen; stadhouder van Friesland
boeknummer: 10193

idem
Boeknummer 10194; foto: www.oks.nl
Maria Lud. d. g. pr. aur. Nass. nat. pr. Hass. Cass.

Vivit post funera virtus

Nat 7 fe 1688 d. nat 9 ap 1765
naam: Hessen-Kassel, Maria Louise Karel Lodewijks van
geb.datum: 07-02-1688
doopdatum:
sterfdatum: 09-04-1765
aant.: dochter van Karel Lodewijk van Hessen-Kassel en Maria Anna van Koerland; gehuwd Johannes Willem Friso Hendrik Casimirs van Nassau;
vindplaats: zilveren penning
type: Penningen
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10194

Maria Lud. d. g. pr. aur. Nass. nat. pr. Hass. Cass.

Vivit post funera virtus

Nat 7 fe 1688 d. nat 9 ap 1765
Boeknummer 10195; foto: www.oks.nl
Carolina d.g. pr. Nass. Weilb. nat. pr. avr. Nass.
naam: Nassau, Carolina Willems van
geb.datum: 28-02-1743
doopdatum:
sterfdatum: 06-05-1787
aant.: dochter van Willem de IV van Nassau en Anna van Hannover; gehuwd 1760 Karel Christiaan van Nassau-Weilburg;
vindplaats: zilveren penning
type: Penningen
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10195

Carolina d.g. pr. Nass. Weilb. nat. pr. avr. Nass.
Boeknummer 10196; foto: www.oks.nl
1664 Gabbe Pytters
naam: Gabe Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1637 Ytje Sipkes; geboren rond 1612; schoenmaker
vindplaats: gilepenning
type: Penningen
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10196

1664 Gabbe Pytters
naam: Oosterbaan, Klaas Everts
geb.datum:
doopdatum: 05-02-1730
sterfdatum:
aant.: zoon van Evert Klases Oosterbaan en Neeltje Minses; gehuwd 1725 Pietje Jacobs Roorda; geboren rond 1701
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 10197

Claas E. Oosterbaan 1735
naam: Jorritsma, Akke Piers
geb.datum: 21-03-1806
doopdatum: 21-03-1806
sterfdatum: 16-11-1806
aant.: dochter van Pier Tjeerds Jorritsma en Antje Paulus Andela;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Pingjum
boeknummer: 10198

1806 den 25 maart is geboren Akke Piers Jorrytsma

Overleden den 16 november
naam: Machet, Louw Franses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-03-1758
aant.: zoon van Frans Louws Machet en Antje Goris Buma; gehuwd 1749 Rachel Rispens;
vindplaats: lepel; ijssouvenir
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
boeknummer: 10199

Lou Machet dede met
Om de pret over zee
Met de slee Hollans ree
Heel onverwaght
Tot een gedaght
Dees mee gebraght
Den 20ste febr. 1740
Boeknummer 10200; foto: catawaiki
1771 den 25 januarij is geboren Wijbren Jelles
naam: Douma, Wiebren Jelles
geb.datum: 25-01-1771
doopdatum:
sterfdatum: 01-01-1827
aant.: zoon van Jelle Gerbens en Doetje Wiebrens; gehuwd 1800 Grietje Johannes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Wolsum
boeknummer: 10200

1771 den 25 januarij is geboren Wijbren Jelles
Boeknummer 10201; foto: www.marktplaats.nl
1768 den 7 december is geboren Gerben Jelles
naam: Douma, Gerben Jelles
geb.datum: 07-12-1768
doopdatum:
sterfdatum: 20-08-1797
aant.: zoon van Jelle Gerbens en Doetje Wiebrens; ;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Wolsum
boeknummer: 10201

1768 den 7 december is geboren Gerben Jelles
Boeknummer 10202; foto: www.rikkoert.nl
Maike Klaases is gebooren den 3 februari 1764
naam: Monsma, Maaike Klases
geb.datum: 03-02-1764
doopdatum: 29-09-1793
sterfdatum: 22-04-1822
aant.: dochter van Klaas Idses Hayma en Akke Dirks; gehuwd 1 1786 Siemen Klases Sipma; gehuwd 2 1811 Willem Johannes Leistra;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Ternaard
aantekening: www.rikkoert.nl
boeknummer: 10202

Maike Klaases is gebooren den 3 februari 1764
Boeknummer 10203; foto: www.rikkoert.nl
Rinske Ebes Bakker geboren te Dronrijp den 17 april 1800

K.E.B. T.I.T.
naam: Bakker, Rinske Aebes
geb.datum: 17-04-1800
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Aebe Cornelis Bakker en Akke Huites Viersma; overleden voor 1811
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.rikkoert.nl
plaats: Dronrijp
boeknummer: 10203

Rinske Ebes Bakker geboren te Dronrijp den 17 april 1800

K.E.B. T.I.T.
naam: Bakker, Cornelis Aebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-11-1769
aant.: zoon van Aebe Cornelis en Rinske Jetses; gehuwd 1751 Tetje Jacobs Twijnstra; geboren rond 1726
boeknummer: 10203

idem
naam: Twijnstra, Tetje Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Jacob Sybrens Twijnstra en Antje Jacobs Brolsma; gehuwd 1751 Cornelis Aebes Bakker; geboren rond 1728; overleden rond 1757
boeknummer: 10203

idem
Boeknummer 10204; foto: www.rikkoert.nl
Trijntje Johannes Bootsma is geboren den 4 julij 1763 is overleden de 3 april 1838
naam: Bootsma, Trijntje Johannes
geb.datum: 04-07-1763
doopdatum:
sterfdatum: 03-04-1838
aant.: dochter van Johannes Teunis Bootsma en Sibbeltje Johannes; gehuwd 1784 Jan Jans Heeg;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.rikkoert.nl
plaats: Loenga
boeknummer: 10204

Trijntje Johannes Bootsma is geboren den 4 julij 1763 is overleden de 3 april 1838
Boeknummer 10205; foto: www.rikkoert.nl
Yme Klases is gebooren de 7 december 1797 en is overleden den 13 april 1829
naam: Rispens, Ieme Klases
geb.datum: 07-12-1797
doopdatum:
sterfdatum: 13-04-1829
aant.: zoon van Klaas Reinders Rispens en Ytske Ymes Stellingwerf; ongehuwd
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.rikkoert.nl
plaats: Oosterend
boeknummer: 10205

Yme Klases is gebooren de 7 december 1797 en is overleden den 13 april 1829
Boeknummer 10206; foto: www.rikkoert.nl
Foppe Dirks en Pytie Gerbens
naam: Rinia, Foppe Dirks
geb.datum:
doopdatum: 07-08-1729
sterfdatum: 24-08-1808
aant.: zoon van Dirk Everts en Grietje Doekes Rinia; gehuwd 1763 Pietje Gerbens; boer
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.rikkoert.nl
plaats: Roordahuizum
boeknummer: 10206

Foppe Dirks en Pytie Gerbens
naam: Pietje Gerbens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-09-1813
aant.: dochter van Gerben Gerbens en Gertje; gehuwd 1763 Foppe Dirks;
boeknummer: 10206

idem
Boeknummer 10207; foto: www.rikkoert.nl
Den 28 august 1756 is geboren Sybrig Rentjes
naam: Siebrigje Rintjes
geb.datum: 28-08-1756
doopdatum:
sterfdatum: 13-07-1811
aant.: dochter van Rintje Gerbens en Trijntje Harkes; winkelier
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.rikkoert.nl
plaats: Greonterp
boeknummer: 10207

Den 28 august 1756 is geboren Sybrig Rentjes
Boeknummer 10208; foto: www.rikkoert.nl
KS MS
naam: Klaas Sikkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1692 Minkje Sakes; geboren rond 1667
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.rikkoert.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 10208

KS MS
naam: Minkje Sakes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1692 Klaas Sikkes; geboren rond 1669
boeknummer: 10208

idem
Boeknummer 10209; foto: www.rikkoert.nl
F.E. Wythout is geboren den 3 september 1767
naam: Witholt, Femma Elisabeth Alberts
geb.datum: 03-09-1767
doopdatum: 20-09-1767
sterfdatum: 11-05-1816
aant.: dochter van Albert Harmens Without en Lutgertje Jans Winters; gehuwd Pieter Sjoerds;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.rikkoert.nl
plaats: Dongjum
boeknummer: 10209

F.E. Wythout is geboren den 3 september 1767
Boeknummer 10210; foto: Han Nijdam
Hessel Reins is geboren den 17 januari 1784
naam: Boersma, Hessel Reins
geb.datum: 17-01-1784
doopdatum:
sterfdatum: 19-04-1842
aant.: zoon van Rein Douwes en Hieke Hessels; gehuwd 1804 Hinke Ulbes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese geboortelepels H. Nijdam
plaats: Loenga
boeknummer: 10210

Hessel Reins is geboren den 17 januari 1784
Boeknummer 10211; foto: Anneke Dekker
I F T
naam: T., J. F.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: zilveren ring
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Winaldum
aantekening: wapen: halve adelaar, huismerk en drie klavers
boeknummer: 10211

I F T
Aantal objecten gevonden: 436