Friese familiewapens doorzoekbaar

Zoeken in de database familiewapens
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Reset naar  Alles
Wapentype 1
Wapentype 2
Wapentype 3

Friese familiewapens gecategoriseerd naar wapentypes
Sinds 2001 verzamel ik teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Inmiddels heb ik meer dan 10.000 objecten ingevoerd, waarvan een deel met familiewapens. Deze zijn hier te bekijken. Je kan ook gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese familiewapens
Het zoeken gaat automatisch: zodra een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Zoeken in de complete database
Op deze pagina zijn de Friese familiewapens uitgelicht. De volledige database met memorabilia is te vinden op de pagina Teksten van memorabilia uit Friesland.

Overzicht familiewapens

naam: A. F.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1759

vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10507

I T
A F
naam: J. T.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1758

boeknummer: 10507

objecttekst idem
naam: Ens, Grietje Gijsberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Gijsbert Franses Ens en Aafje Jacobs; gehuwd 1595 Harmen Rienks; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1757

foto/tekening: Fries Museum

vindplaats: cachet
type: Cachet, zegelring
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10505

G.G.E.
naam: Epinga, Onbekend van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1756

vindplaats: Martinikerk; nu in Fries Museum
type: Rouwborden
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Franeker
boeknummer: 1836

Den wel eedel gebooren heer
Albartus Sybrandus van Eminga,
op Roordaburch, grijtman over Franekerdeel.
Obijt 9 janneuari Ao 1662.

Syds van Eminga x Ansck van Liunga, Botte van Jarla x Jildu van Albada, Juw van Roorda x Catharina van Hermana, Douwe van Walta x Hylck van Dekema, Sybrant van Roorda x Haring van Hottinga, Maerten van Naerden x Petronella van Zuylen, Tjepcke van Goslinga x Frouck van Oenema en Pier Bonninga van Sjaerda x N. van Epinga.
naam: Gosliga, Klaas Pieters
geb.datum: 03-04-1726
doopdatum: 05-04-1726
sterfdatum: 23-01-1806
aant.: zoon van Pieter Tjalkes en Catharina Tuzijns; gehuwd 1758 Richtje Oenes Hogenbrug; begraven 23 januari 1806; burgemeester; vroedsman 1776-1784

Wapen: wapen1755

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Een schuin geplaatst kruis, waarvan de armen breed uitlopen (?); het kruis in de hoeken vergezeld van een roos (?).

vindplaats: wapenschilden op het orgel in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 10497

S. Hamersma
C. Gosliga
H. Pytersen
naam: Hamersma, Sjoerd Wiebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1754

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; II. een hart, een onbekend figuur en een klaver, paalsgewijs geplaatst.

boeknummer: 10497

objecttekst idem
naam: Gorp, Gerrit Arends
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1753

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Doorsneden: a. drie sterren, geplaatst 1 en 2; b. drie figuren, die nog het meest aan vleermuizen doen denken, geplaatst 2 en 1. Gezien het beroep van Gorp (hij komt uit een beeldhouwersfamilie) zouden de figuren bepaalde (nog niet te herleiden) gereedschappen kunnen voorstellen.

vindplaats: wapenbord in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 10496

H. Minnema
S. Heemstra
G. Nauta
P. Rollema
W. de Graaf
P. Fechter
C. Geyer
P. van der Gracht
I. Daversman
H. Claiterp
G. Robynsma
M. Hellendoorn
G. Gorp
naam: Hellendoorn, Marcus Melchiors
geb.datum:
doopdatum: 10-10-1641
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1669 Gisela Lamminga; gehuwd 2 1672 Froukje Wigeri; bouwmeester; kerkvoogd

Wapen: wapen1752

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Waarschijnlijk een boom, staande op een grond.

boeknummer: 10496

objecttekst idem
naam: Robijnsma, Gerrit Theunis
geb.datum:
doopdatum: 21-06-1644
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1666 Trijntje Gerrits Cnoop; gehuwd 2 1683 Martje Martens Ringnalda; bij geboorte 4 jaar oud; goudsmid; hopman

Wapen: wapen1751

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Doorsneden: a. gedeeld; I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; II. een zespuntige ster; b. een boom (?), ter weerszijden vergezeld van een roos (?)

boeknummer: 10496

objecttekst idem
naam: Kleiterp, Huig Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1670 Antje Idses; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1750

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; 11. doorsneden: a. een zespuntige ster; b. een huismerk, zijnde een omgekeerde W, waarvan de middelste lijnen elkaar kruisen.

boeknummer: 10496

objecttekst idem
naam: Daversman, Johannes Wiegers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1667 Dieuwertje Annes Haersma; gehuwd 2 Catharina Tergouw; geboortejaar geschat; burgemeester

Wapen: wapen1749

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; II. doorsneden: a. een huismerk, zijnde een dwarsbalk met een driepoot, waarvan de schuine balken doorgaan over de dwarsbalk en waarvan de einden weer schuin zijwaarts teruggaan op de einden van de dwarsbalk; b. drie klavers, geplaatst 1 en 2.

boeknummer: 10496

objecttekst idem
naam: Gracht, Pieter Arjens van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Aukje Jans;
Wapen: wapen1748

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; II. waarschijnlijk doorsneden: a. een zespuntige ster; b. een gewende wassenaar. De wassenaar wordt van boven, gezien de plaats en stand op de schets, misschien nog vergezeld van een andere figuur.

boeknummer: 10496

objecttekst idem
naam: Fechter, Poppe Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Jacob Jans Fechter en Kleis Poppes; gehuwd Metje Alefs; burgemeester

Wapen: wapen1747

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gevierendeeld: I. in goud een zwarte halve adelaar, komende uit de deellijn; n. een schenkkan met lange tuit; EI. onbekend; IV. een huismerk, zijnde een omgewende gesloten 4, met uit de kruising gaande steunen

boeknummer: 10496

objecttekst idem
naam: Graaf, Willem Jelles de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1674 Siebrigje Siebrens van der Linde; geboortejaar geschat; bouwmeester

Wapen: wapen1746

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10496

objecttekst idem
naam: Rollema, Pieter Lieuwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Lieuwe Pieters Rollema en Trijntje Jenkes; gehuwd 1660 Trijntje Joukes Hansma; burgemeester; schepen

Wapen: wapen1745

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; II. waarschijnlijk doorsneden: a. een lelie; b. een roos

boeknummer: 10496

objecttekst idem
naam: Nauta, G.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1744

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gevierendeeld: I. onbekend; II. (hoogstwaarschijnlijk) een (scheeps)roer; IH. Onbekend; IV drie klavers, geplaatst 2 en 1. In het derde kwartier is op de schets iets van een kepervorm en een kruisje te herkennen. Het (heraldisch) linkerschilddeel (de kwartieren II en IV) komt bijna overeen met het Nautawapen op een gevelsteen met de alliantiewapens Nauta - (Van Haersma) Buma, in de halsgevel in de Bagijnestraat te Leeuwarden, tegenover de Westerkerk. Dit wapen wordt als volgt beschreven: doorsneden: a. in blauw een gouden roer; b. in zilver drie groene klavers, geplaatst 1 en 2.

boeknummer: 10496

objecttekst idem
naam: Heemstra, Saphaeus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1661 Ietske Metsma; advocaat; burgemeester

Wapen: wapen1743

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Een balk, boven vergezeld van een korenschoof en onder van een klaver met aan weerszijden een eikel.

boeknummer: 10496

objecttekst idem
naam: Minnema, H.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1742

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Doorsneden: a. een adelaar met uitgeslagen vleugels, de kop naar links gewend; b. een keper, vergezeld van drie klavers.

boeknummer: 10496

objecttekst idem
naam: Siderius, Arnold Reins
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Rein Siderius en Minke Hanses Bauckema; gehuwd 1678 Rinske Alberts Meilema; gehuwd 2 1696 Botje Robijnsma; notaris; schepen

Wapen: wapen1741

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; II. doorsneden: a. een boom, staande op een grond, waar voorheen loopt een omziende hinde; b. een krijgsman in een harnas, staande op een grond en houdende in de rechterhand een speer. Het wapen komt in diverse publicaties voor. De kleur geeft o.a. de afbeelding in: H. Spanninga, "De blauwe wezen van Leeuwarden", geschiedenis van het Nieuwe Stadsweeshuis, blz. 198, nr. 115: a. in zilver een groene boom op een groene grond en een rode hinde; b. in zilver een krijgsman in blauw en houdende in zijn rechterhand een speer, staande op een groene grond. Een kleurvariant voor "b" is: in zilver een krijgsman in een zwart harnas, staande op een groene grond (Siderius = Ijzerman).

vindplaats: wapenbord in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 10495

[F]. Ydema
A. Looxma
H. Campen
F. Bouma
A. Vogelsang
W. Backer
M. Oneides
W. Meppel
L. Adama
A. Boelens
E. Sminck
H. Minnema
A. Siderius
naam: Minnema, Hein Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1658 Antje Pieters; geboortejaar geschat; burgemeester

Wapen: wapen1740

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; IL doorsneden: a. onbekend; b. een wassenaar.

boeknummer: 10495

objecttekst idem
naam: Sminck, Eibert Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1670 Antje Gerbens; geboortejaar geschat; vroedsman

Wapen: wapen1739

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; II. een boom (waarschijnlijk staande op een grond).

boeknummer: 10495

objecttekst idem
naam: Boelens, A.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1738

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; 11. een hart geplaatst op twee schuingekruiste pijlen, met de punt naar beneden. Een mogelijkheid is ook nog, dat de pijlen het hart doorboren of erop liggen.

boeknummer: 10495

objecttekst idem
naam: Adema, Lolle Barres
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-04-1728
aant.: gehuwd 1664 Johantje van Eysinga; apotheker

Wapen: wapen1737

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Een zespuntige ster, in het schildhoofd rechts en links en in de schildvoet vergezeld van een lelie. Adama/Adema wapens komen ook voor in de Collectie Heerma van Voss en in het Genealogysk Jierboekje 1979 (v.a. blz. 5) in een artikel over de Adama's of Adema's. De kleur van het wapen is hier rood met gouden ster en lelies

boeknummer: 10495

objecttekst idem
naam: Meppel, Wiebrand Meinardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Meinardus Wiebrands Meppel en Aaltje Melchers Hellendoorn; gehuwd 1673 Tjeerd Oeges Hansma; geboortejaar geschat; schepen

Wapen: wapen1736

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Een zespuntige ster, aan weerszijden vergezeld van een ring, in het schildhoofd van een kroon (?) en in de schildvoet van een hart.

boeknummer: 10495

objecttekst idem
naam: Vogelsang, Asseverus Marcus
geb.datum:
doopdatum: 01-04-1636
sterfdatum:
aant.: zoon van Marcus Asseverus Vogelsang en Sjoukje Dirks; gehuwd 1662 Jacomijntje Gerrits Cnoop; vroedsman

Wapen: wapen1735

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; II. drie vogels, paalsgewijs geplaatst.

boeknummer: 10495

objecttekst idem
naam: Looxma, Age Bienses
geb.datum: 10-06-1642
doopdatum: 17-07-1642
sterfdatum: 22-05-1728
aant.: zoon van Biense Ages en Hiltje Adams; gehuwd 1664 Geertje Pieters Waaghals; beluid 23 mei 1728; zilversmid; schepen; burgemeester

Wapen: wapen1734

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; II. doorsneden: a. drie klavers, geplaatst 1 en 2; b. een schuin links geplaatste bloem (tulp?), met aan beide zijden van de steel een blad. Het wapen komt ook voor in de collectie Heerma van Voss en in deel I van de "Navorscher der Heraldiek" van J. Wenning, nr. 489. Ook komt het wapen in J.B. Rietstap; "Armorial Général" voor als volgt: I. als hierboven; II. doorsneden: a. in zilver drie groene klavers, geplaatst 1 en 2; b. in rood een zilveren bol (of vaas) waaruit zeven groene langwerpige bladeren tevoorschijn komen. In "In Nederland's Patriciaat" wordt voor veld "b" vermeld: in rood een zilveren gesteelde looksbloem

boeknummer: 10495

objecttekst idem
naam: Haubois, Egbert Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Jan Haubois en Janke Siebolds; gehuwd 1682 Habeltje Verbeek; notaris; secretaris

Wapen: wapen1732

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Een dwarsbalk, met in het schildhoofd links een uit de balk komende, springende eenhoorn, in de rechterschildhoek vergezeld van een zespuntige ster. Hesman vermeldt eenzelfde wapen voor Cornelis Haubois, burgemeester te Sneek. De kleuren, zoals Hesman ze vermeldt, zijn: een rode dwarsbalk in blauw, een zilveren eenhoorn en een gouden ster. Zie verder het Genealogysk Jierboek 1993, blz. 114, nr. 148; J.B. Rietstap; "Armorial Général" en de collectie Heerma van Vos, waarin het wapen voorkomt met een vijfpuntige ster

vindplaats: wapenbord in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 10494

E. Frieswijk
W. Oosterbaan
O.Keimpema
D. Baukema
C. Hagius
C. van der Meer
D. Bleecker
A. Steinvoorten
T. Noorman
E. Ramcama
E. Havbois
naam: Ramkema, Evert Arends
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1660 Machteldje Bottes; geboortejaar geschat; burgemeester; raadsman; vleeshouwer

Wapen: wapen1731

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Doorsneden: a. gedeeld; I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; II. (waarschijnlijk) een (drijf)hamer; b. een omgewende ram, staande op een grond.

boeknummer: 10494

objecttekst idem
naam: Noordman, Tjeerd Djurres
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1660 Grietje Hendriks; geboortejaar geschat; raadsman; bouwmeester

Wapen: wapen1730

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; II. een huismerk, zijnde een gesloten 4, met uit de kruising gaande steunen (alle vier uiteinden gezoold?), een schildhoofd, beladen met twee eikels (?), naast elkaar geplaatst. De schets biedt ook nog de optie: de figuren in II in één veld en door de rechtersteun een haaks hierop geplaatst dwarsbalkje

boeknummer: 10494

objecttekst idem
naam: Steinvoorden, Jan Hessels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1639 Trijntje Wouters; geboortejaar geschat; burgemeester

Wapen: wapen1729

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gevierendeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; II. een zespuntige ster; IlI. een boom of een blad; IV. drie klavers, geplaatst 1 en 2.

boeknummer: 10494

objecttekst idem
naam: Bleeker, Douwe Okkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1664 Aukje Siemens; geboortejaar geschat; schepen; brouwer

Wapen: wapen1728

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; II. twee kruislings, omgekeerd en van elkaar afgewend geplaatste waterhozen, in het schildhoofd vergezeld van een klaver.

boeknummer: 10494

objecttekst idem
naam: Meer, Klaas Jacobs van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1660 Binske Klases; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1727

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; II. waarschijnlijk doorsneden: a. twee eikels naast elkaar geplaatst; b. een klaver. De schets biedt nog als alternatief voor II: in het schildhoofd twee eikels naast elkaar geplaatst, onbekend figuur, in de schildvoet een klaver.

boeknummer: 10494

objecttekst idem
naam: Hagius, Klaas Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wilhelmus Hagius; gehuwd 1 1664 Suster Gijsberts; gehuwd 2 1671 Everdina Willems Lamminga; gehuwd 3 1687 Pietje Pieters; geboortejaar geschat; burgemeester; schepen

Wapen: wapen1726

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; II. doorsneden: a. een zespuntige ster; b. drie klavers, geplaatst 1 en 2.

boeknummer: 10494

objecttekst idem
naam: Bauckema, Douwe Hanses
geb.datum:
doopdatum: 24-04-1634
sterfdatum:
aant.: zoon van Hans Douwes en Trijntje Jans; burgemeester

Wapen: wapen1725

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. doorsneden: a. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; b. onbekend; II. een staande (krijgs?)mannenfiguur, (met/in) de rechterhand (rustende op) iets wat op een stok of een zwaard lijkt, de linkerhand in de zij.

boeknummer: 10494

objecttekst idem
naam: Keimpema, Oege Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1667 Jeltje Wiebes Broersma; geboortejaar geschat; burgemeester

Wapen: wapen1724

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; II. doorsneden: a. een lelie; b. een klaver.

boeknummer: 10494

objecttekst idem
naam: Frieswijk, Ede Hendriks
geb.datum: 27-09-1648
doopdatum: 29-09-1648
sterfdatum: 07-08-1720
aant.: zoon van Hendrik Nolles Frieswijk en Fenne Fensma; gehuwd 1670 Catharina Jacobs Auxbrebis, Sneek; notaris in 1670; rekenmeester

Wapen: wapen0984


Wapen: wapen1723

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: I. in goud een zwarte halve adelaar, rood getongd en genageld, komende uit de deellijn; II. in zilver drie rode, groen gesteelde bloemen; IlI. in zilver drie rode dwarsbalken; IV. in blauw een zilveren reiger, rood gebekt en uitkomende uit linker benedenhoek.

boeknummer: 10494

objecttekst idem
naam: Vogelsang, Klaarke Assueris
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1632 Hendrik Lubberts Coops; geboortejaar geschat; beluid 9-1-1681

Wapen: wapen1722

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese halve adelaar, komende uit de deellijn, zwart op goud; II. drie vogels, paalsgewijs geplaatst.

vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 10493

JOK
TAN

HC CA
naam: Coops, Hendrik Lubberts
geb.datum:
doopdatum: 05-08-1610
sterfdatum:
aant.: zoon van Lubbert Coops en Trijntje; gehuwd 1632 Klaarke Assueris Vogelsang; beluid 20-9-1677

Wapen: wapen1721

boeknummer: 10493

objecttekst idem
naam: Botje Sierks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1617 Siebe Gerlofs Baard;

Wapen: wapen1720

vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Marssum
boeknummer: 10490

Sibbe Gerlifs Bottie Siercks
naam: Jan Heerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1645 Adriaantje Willems Wassenaar; geboren rond 1611; overleden voor 1682

Wapen: wapen1719

vindplaats: zilveren beker met munt
type: Bekers
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
boeknummer: 8578

Ian Heerts Aeriaentie Willems anno 1655

io hang Georg s a rom imp archim et electx 1625
naam: Geldorpius, Oene Gosses van
geb.datum:
doopdatum: 11-11-1614
sterfdatum:
aant.: zoon van Gosewinus Geldorpius en Saapke Ages Sierxma; gehuwd 1647 Jeltje Jelles van Jongestal; gedoopt te Amsterdam; burgemeester; gecommitteerde

Wapen: wapen1718

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Stavoren
boeknummer: 8048

1666 is gesturven de eerent[h]esten hooch geleerden heere Onias van Geldorp in leven meede gecommitteerde ter vergaedering ho. mo. heere state generael der verenigde Nederlanden en burgemr der steede Stavoren

A[nno] 1667 is gesturven [de eerbare en]de deughtsame [Ieltie] van Jongestall syn ... 53 iaren ende ... beide begraven
naam: Age Sietses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 Fetje Pieters; gehuwd 2 Onbekend Cornelis; overleden na 1653; verm kerkvoogd 1633/34

Wapen: wapen1717

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Stavoren
boeknummer: 6115

Hier leit begraven den eerbare frou Fed Pieters de huisfrou van Aghe Sitties is geruist in den heere den 16 ianuarius 1619

A S
naam: Gjalt Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Antje Douwes; geboren rond 1601; overleden rond 1642; raad; burgemeester 1623

Wapen: wapen1716

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Stavoren
boeknummer: 8099

... is w.. de... ..d[en] 16 oc[t]ober is [g]estorve Galtie Ians in [l?]e[ve][vr]oedtschap en[d?] grootsc[hi]pper in Stavoren ou 41 iaren ende le.t hier begraven

...nde Ianne.ien Douwes huysvrouw van Doede Claes nu regeerende burgemee[ster] ... Stavoren is in den heere geru[st] .. decembris anno 165[7?] ende Bauke Ians huysvrouw van Volkert Simons mede in de heere gerust den 1. octobris anno 165.
naam: Thomas Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; touwslager

Wapen: wapen1715

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Archief PKN Stavoren; verzameld door J. Visser & R. Visser-de Groot
plaats: Stavoren
boeknummer: 8046

T G

... [is in den] heere gerust den eersamen Thomas Gerrytsz toslager in leve ...

Anno 1655 den 30 september is in de heere gerust die eerbare Goijckien Annes die huijsfrouwe van Lijckle Jacobs ende leidt alhier begraven

Ao 1656 den 14 janevarijus is in den heere gerust den eersame Anne Gerrijts touslager binnen Stavoren ende leidt alhier begraven
naam: Fokje Siemens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-04-1646
aant.: gehuwd Siebren Everts; geboren rond 1610

Wapen: wapen1714

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Archief PKN Stavoren; verzameld door J. Visser & R. Visser-de Groot
plaats: Stavoren
boeknummer: 8039

R.H.B.
T B
F S

Hier leit begraven den eerbare Fock Simens sterf den 7 april anno 1646 met haren soen Evert Sibrants

Anno 1658 de 24en maius is in de heere gerust de eersame man Sibbren Everts in sin leve gewest schepper en get man out 49 iaer ende leit alhier begrave

1729 de 1 september is in den heere gerust Rienk[?] Harmens out int 1[5] iaer ende leit alhier begraven
naam: Folpert Jarigs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-03-1634
aant.: ; kerkvoogd 1624-1626; burgemeester 1617 - 1634

Wapen: wapen1713

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Stavoren
boeknummer: 8060

Anno 1709 den 23 october is in den heere gerust de eersaeme [Au]ke Hindriks Brouwer 61 iaer en leit alhier begraven

Anno 1634 den [1?] marty sterf den eersamen Fol[pert] Jarichs ende leit hier begraven

Anno 1731 den 2 iuni is in den heere gerust de eersamen Hinderik Aukes Brouver oud 40 jaer en leit hier begraven
naam: Reintje Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-12-1639
aant.: gehuwd Ieme Allerts;

Wapen: wapen1712

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Archief PKN Stavoren; verzameld door J. Visser & R. Visser-de Groot
plaats: Stavoren
boeknummer: 8057

Int jaer ons heeren anno 1639 den 28 desem is in den heere gerust die eerbare Reine Claesd. die huisfrou van Ime Allerts leit hier begraven

Ano 1684 den 10 december in de heere gerust de eersame Allert Ymers olde burgemeester en volmacht ten landsdage ontrent 63 jaar ende leit hier begraven
naam: Allert Iemes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-12-1684
aant.: zoon van Ieme Allerts en Reintje Klases; ; burgemeester 1660-1668 en 1679-82; gecommitteerde ten landsdage

Wapen: wapen1711

boeknummer: 8057

objecttekst idem
naam: Ieme Allerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Reintje Klases;

Wapen: wapen1711

boeknummer: 8057

objecttekst idem
naam: Reinder Allerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Trijntje Allerts; burgemeester

Wapen: wapen1710

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Stavoren
boeknummer: 6112

Anno 1598 den 5 febervary is in den heere gerust d eerbare Tryn Aell.. vrou van de burgemeyster Reynner Aellerts h begr

Anno 1663 de 11en iannuary is in den heere verstorve de eerbare Lievck Reiners dochter weduw van Douue Thomis oudt ontrent 68 iare en leidt al hier begraven

Anno 1634 den 10 iunny is in den heere gerust den eersame Thomes Dowes de soon van Dowe Thomes in't 4de iaer en hier begrave
naam: J., D. H.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1709

foto/tekening: Hans Jorna

vindplaats: memorielepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10478

DHJ
naam: Hendrik Franses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: schipper; naam niet zeker

Wapen: wapen1708

foto/tekening: Scheepsmuseum Sneek

vindplaats: munt
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10477

HF
1695
naam: Gercama, Sikke Gerkes
geb.datum: 18-06-1747
doopdatum: 25-06-1747
sterfdatum:
aant.: zoon van Gerke Johannes Gercama en Knierke Joekes; ;

Wapen: wapen1707

foto/tekening: Museum Martena

vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Zilvercollectie museum Martena
plaats: Dongjum
boeknummer: 8498

Sicke Gerkis is geboren den 18 juny 1747
naam: Gercama, Johannes Gerkes
geb.datum: 15-04-1739
doopdatum:
sterfdatum: 14-11-1808
aant.: zoon van Gerke Johannes Gercama en Knierke Joekes; gehuwd 1766 Grietje Klases;
Wapen: wapen1706

foto/tekening: Museum Martena

vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Zilvercollectie museum Martena
plaats: Dongjum
boeknummer: 8500

Johannis Gerkis is geboren den 15 april 1739
naam: Wietse Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1659 Trijntje Jans Leijenaar; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1705

vindplaats: huwelijksbeker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Kollum
boeknummer: 9868

WW TIL
naam: Leijenaar, Trijntje Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 Jouke Hielkes; gehuwd 2 1654 Willem Jans Bockeblaet; gehuwd 3 1659 Wietse Willems; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1704

boeknummer: 9868

objecttekst idem
naam: Wiarda, Here Doekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-01-1572
aant.: zoon van Doeke Heres Wiarda; gehuwd 1 Rieme Douwes; gehuwd 2 Anna Bauwma; 1554 burger van Sneek en in 1559 olderman

Wapen: wapen1703

foto/tekening: Willem Hansma

vindplaats: in de Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10459

Hier leit begrave Heero Doekes Wyaerda ovt olderma va Sneek pilgrv van Iervsale sterf ao 1572 de 13 ian

Ao 15.. den … octobre is in den heere gerust de eerbare S…k… sal … …ske wijlen … ende leit hier begraven
naam: Hillama, Arend Jeltes
geb.datum:
doopdatum: 02-09-1608
sterfdatum:
aant.: zoon van Jelte Keimpes Hillama en Aukje Oedses van Haersma; ; gedoopt Leeuwarden; ongehuwd; testament 6 november 1653, leefde nog 1670; ontvanger-generaal van Tietjerksteradeel, afgevaardigde ter Staten-Generaal; kerkvoogd van Bergum

Wapen: wapen1702

foto/tekening: Wâldnet

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grafschriften Tietjerksteradeel
plaats: Bergum
boeknummer: 333

De heer Arnt van Hilma ontfanger generael van Tietzercksterdadeel
Sacra sepulturas motus incendia leges cum iubeor sonitu perterebrante loquor
Iurien Balthasar heeft my ghegooten in Leuwaerden 1662
naam: Grietje Siemens
geb.datum: 19-07-1718
doopdatum: 20-07-1718
sterfdatum:
aant.: dochter van Siemen Sipkes en Dieuwer Sjoerds;
Wapen: wapen1701

vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 10385

Grijtje Sijmons gebooren den 19 julius 1718
naam: Popta, Frans Wopkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wopke Pieters Popta en Iemkje Andeles van Dotinga; gehuwd 1 Anna Siebes Tallum; gehuwd 2 1664 Gerbrich Hanses; gehuwd 3 1670 Trijntje Jacobs;
Wapen: wapen1700

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 10379

Frans Wopkes meister metselar binnen Franeker

GP
naam: Mey, Jan Scheltes van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-07-1814
aant.: zoon van Schelte Cornelis en Jouwerke Rienks; gehuwd 1762 Wypkje Martens de Jong;
Wapen: wapen1699

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 10375

Jan Scheltes van der Mey 1764
naam: Marnstra, Minne Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1682 Eeufke Wieros; geboortejaar geschat; burger hopman

Wapen: wapen1698

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 10373

Minne Jans Marstra
naam: Suiderbaan, Jan Lolkes
geb.datum:
doopdatum: 30-12-1694
sterfdatum: 21-08-1761
aant.: zoon van Lolke Jans Suiderbaan; gehuwd 1 1719 Anna Aelses Inia; gehuwd 2 1722 Susanna Groenwolt; gehuwd 3 1726 Jeltje Botes Wynia;; procureur; stadssecretaris; belastingontvanger

Wapen: wapen1697

vindplaats: huwelijkspenning
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dokkum
boeknummer: 10366

Jan Lolkes Suiderbaen
naam: Wiarda, Wietse Siebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Wietske Jakkeles, voor 1685; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1696

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Sneek
boeknummer: 10355

Witse Sijbbes Wijaerde 1681
naam: Jacob Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: metselaar

Wapen: wapen1695

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10348

Johannes Alberts 1763
naam: Tjitse Sikkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboren rond 1620; uit Dongjum; wever; burger Franeker 1642

Wapen: wapen1694

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Franeker
boeknummer: 10340

Tietse Sickes

GP

1656
naam: Jelle Eelkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1761 Rinske Alberts; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1693

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10337

Den 25 november 1763 Ielle Eelkes
naam: Reinder Wessels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: koopman

Wapen: wapen1692

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10314

Reinder Wessels coopman 1762
naam: Backerus, Mient Freerks
geb.datum:
doopdatum: 05-09-1714
sterfdatum:
aant.: zoon van Freerk Goverts en Antje Gabes; gehuwd 1 1742 Geertje Alefs; gehuwd 2 1766 Maria Elisabeth Meijer; gedoopt Gerkesklooster; begraven 20-5-1774

Wapen: wapen1691

vindplaats: gildepenning; nu in Fries Museum
type: Penningen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 4024

Miente Backeris is meester koeckebakker geworden den 27 januarius 1750
naam: Sadelaar, IJsbrand Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-10-1705
aant.: gehuwd 1661 Eke Hendriks; burgemeester; kerkvoogd; belastingontvanger

Wapen: wapen1690

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Bolsward
boeknummer: 10305

Burgemeester J. Sadelaer olderman van t boomesin werckers gilt 1682
naam: IJlst, Jacob Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 09-05-1675
sterfdatum:
aant.: Jacob Jacobs IJlst en Sjoerdje Everts Sierxma; gehuwd 1 1699 Sjoerdje Rintjes Posthuma; gehuwd 2 1709 Antje Jurjens Nijland;
Wapen: wapen1689

vindplaats: gildepenning of familiepenning; Fries Museum
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 9667

Jacob Jacobs IJlst 1708
naam: Suringar, Gerard Siebren
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:

Wapen: wapen1688

vindplaats: zilveren penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9229

Gerard Sijbren Suringar

1682

1726
naam: Lentz, Adam Nicolaas
geb.datum:
doopdatum: 11-06-1730
sterfdatum:
aant.: zoon van Nicolaas Lentz en Elisabeth Maassen; gehuwd 1 1761 Fetje Feddes Posthuma; gehuwd 2 1772 Ykje Pieters Ykema;
Wapen: wapen1687

vindplaats: gildepenning; Fries Museum
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 9668

1752
Adam Lentz
naam: Welsma, Hendrik Ates
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ;
Wapen: wapen1686

vindplaats: gildepenning; nu in Fries Museum
type: Penningen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Harlingen
boeknummer: 2478

Hendric Ates Wellsma 1682
naam: Balk, Klaas Bokkes
geb.datum:
doopdatum: 29-07-1683
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1711 Neeltje Regnerus Reen; begraven 18 oktober 1748; bouwmeester; timmerman

Wapen: wapen1685

vindplaats: gildepenning; nu in Fries Museum
type: Penningen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3970

Claes Bockes Balck mr. geworden den 15 october Ao 1709

Mr Claas Bockes Balk 1709
naam: Adema, Ruurd Martens
geb.datum:
doopdatum: 06-12-1754
sterfdatum: 01-11-1849
aant.: zoon van Marten Ruurds Adema en Janneke Johannes Deil; gehuwd 1789 Jeltje Coree, Leeuwarden; gedoopt in Leeuwarden; bakker

Wapen: wapen1684

vindplaats: gildepenning; nu in Fries Museum
type: Penningen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 4063

Ruurd Adama meester koeckbacker den 12 maij 1782
naam: Backer, Willem de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1663 Etje Hendriks; geboren rond 1638

Wapen: wapen1683

vindplaats: gildepenning; nu in Fries Museum
type: Penningen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3867

Wilhelmus de Backer 1660
naam: Tjitske Siedses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-11-1630
aant.: gehuwd Taeke Ypkes;
Wapen: wapen1681

foto/tekening: André Buwalda

vindplaats: onder klokkenstoel Idzega
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Idzega
boeknummer: 4209

Int iaer 1623 den 29 november is gestorven d ersamen Tecke Ipckes ende leit hier begraven

Int iaer 1630 den 20 november is gestorven d erbare Tyets Sidsedr Sinu leit hier begraven

TI TS

An[no] 16.. den 12 may is in den heere gerust die eerb[are ...e?]rck Foppes die huusvrou van Tecke ...v... ontrent 42 jaer ende leit alhier begraven