Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Godsdienst
Foto
Ouder
Alle velden resetten naar ALLES

FRIEZEN UIT VROEGER EEUWEN


Meld je aan bij mijn Google profiel voor nog veel meer foto's

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen, geboortelepels, naamplaatje, kerkbanken, kerkorgels, kerkzilver enz.

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 15


Nieuwe objecten

naam: Kolde, Olfert Frederik Doedes
geb.datum: 6-9-1740
doopdatum: 11-9-1740
sterfdatum: 12-8-1817
godsdienst: van
aant.: zoon van Dodonaeus Pierius van Kolde en Ietje Lepii, Enkhuizen; ongehuwd
vader: met inscriptie
commentaar
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Balk
aantekening:
boeknummer: 9479

commentaar

Ter gedachtenis aan den Heere O.F. van Kolde geboren te Balk den 6 september 1740
Overleden op Meerzicht te Wijckel den 12 augustus 1817
naam: Geertje Mients
geboortejaar: 1666
sterfjaar: 1694
aant.: geb. rond 1666; dochter van Mient Poppes en Romkje Johannes; overl. voor 1695
moeder: met inscriptie
echtgenoot: geh. Luitjen Botes
commentaar
vindplaats: bijbel met zilveren beslag
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Bote!
plaats: Kollum
aantekening:
boeknummer: 9480

commentaar

G.M. 1683
naam: Blinksma, Wapke Jentjes
geb.datum: 17-11-1737
doopdatum: 1-12-1737
sterfdatum: 29-8-1767
aant.: dochter van Jentje Martens Blinksma en Tjitske Benedictus Bootsma; geh. 1758 Wiebren Jans Steensma
commentaar
vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hartwerd
aantekening: http://www.stephanwelzandco.co.za/Catalogue/File/Catalogues/Violet/Violet%20Session%204.pdf
boeknummer: 9481

commentaar

1737 den 17 november [is] geboren Wapke Jentjes Blinxma
naam: Nicolai, Atse Roelofs
doopdatum: 23-3-1755
sterfdatum: 14-9-1819
geboortejaar: 1755
godsdienst: hervormd
aant.: zoon van Roelof Gooitsens Nicolai en Neeltje Johannes; geh. 1783 Trijntje Taekes
commentaar
vindplaats: raam zuidzijde; verdwenen
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Noordelijk Oostergo, Kollumerland en nieuw Kruisland. De monumenten van geschiedenis en kunst
plaats: Burum
aantekening:
boeknummer: 9482

commentaar

Atse Roelofs Nicolai, meester verwer en glazemaker te Buitenpost heb deze glazen gezet
naam: Radema, Oeds Molles
doopdatum: 23-11-1727
geboortejaar: 1727
sterfjaar: 1802
aant.: zoon van Molle Uilkes en Gooitske Oedses; geh. 1 1756 Stijntje Gosses; geh. 2 1765 Grietje Barteles; overl. eind 1801, begin 1802
echtgenoot: geh. 1756 Stijntje Gosses
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver
plaats: Kollum
aantekening:
boeknummer: 9483

commentaar

OM SG
naam: Stijntje Gosses
doopdatum: 9-8-1733
geboortejaar: 1733
sterfjaar: 1765
aant.: dochter van Gosse Hendriks en Grietje Jacobs
echtgenoot: geh. 1756 Radema, Oeds Molles
commentaar
boeknummer: 9483

idem
naam: Pieter Sjoerds
geboortejaar: 1674
aant.: geb. rond 1676
echtgenoot: geh. 1699 Pietje Franses
commentaar
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Achlum
aantekening:
boeknummer: 9484

commentaar

P : S
P : F
1710
naam: Pietje Franses
geboortejaar: 1676
aant.: geb. rond 1676
echtgenoot: geh. 1699 Pieter Sjoerds
commentaar
boeknummer: 9484

idem
naam: Binnerts, Johannes Gerbens
geb.datum: 21-12-1751
sterfdatum: 2-8-1820
godsdienst: doopsgezind
aant.: verm. zoon van Gerben Binnerts en Wietske Johannes; in 1782 gedoopt op belijdenis; geh. 1778 Jaartje Teies
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Grouw
aantekening:
boeknummer: 9485

commentaar

Johannes Gerbens geb. den 21 december 1751
naam: Anke Gerrits
doopdatum: 6-1-1743
sterfdatum: 30-6-1819
geboortejaar: 1743
aant.: mogelijk dochter van Gerrit Freerks en Meinsk Siebouts; geh. 1773 Thijs Tjallings Rodenhuis
commentaar
vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Friese zilveren sierlepels uit de achttiende eeuw
plaats: IJlst
aantekening:
boeknummer: 9486

commentaar

Anke Gerrijts
naam: Ydema, Trijntje Jarigs
geb.datum: 3-2-1794
doopdatum: 3-2-1794
godsdienst: rooms
aant.: dochter van Jarig Doekes Ydema en Anna Reins Jelgersma
echtgenoot: geh. Hettinga, Rixt Taekes van
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
aantekening:
boeknummer: 9487

commentaar

Trijntje Jarigs Ydema is geboren den 3 februarij 1794

J H
naam: Iense Feikes
echtgenoot: geh. Uilkje Idses
commentaar
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Joure
aantekening:
boeknummer: 9488

commentaar

Intse Feickes ende Ulck Iedses do sin wif anno 1644
naam: Uilkje Idses
echtgenoot: geh. Iense Feikes
commentaar
boeknummer: 9488

idem
naam: Dirkje Sjoerds
geb.datum: 6-3-1791
godsdienst: doopsgezind
aant.: dochter van Sjoerd Feikes Boonstra en Froukje Wiebrens
commentaar
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: http://www.marktplaats.nl
plaats: Warga
aantekening:
boeknummer: 9489

commentaar

Den 6 maart 1791 is geboren Dirkje Sjoerds op een zondag
Aantal objecten gevonden: 11